Sunteți pe pagina 1din 6

Șc.

Gimnazială Nr 1 Săcădat Avizat,


Profesor: Bujorean Emanuel Director, prof.
Disciplina Educaţie socială
Clasa a VI-a
An şcolar 2018-2019
34 de săptămâni (18/semestrul I; 16/semestrul II)
1 oră/săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3970 / 15.06.2018-

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Număr de Săptămâna Observaţii/ Semestrul


specifice* ore
Introducere Introducere 1 10-14 sept. 2018 I
Evaluare iniţială Prezentarea manualului şi a
conţinuturilor
Cultură și Diversitate 1.1. Identitate și diversitate culturală 5 17-21 sept. 2018 I
culturală 3.1.  Diversitatea culturală - o caracteristică 24-28 sept. 2018
a societăţii contemporane 1-5 oct. 2018
 Complexitatea identităţii personale în 8-12 oct. 2018
prezent. Identitatea culturală proprie 15-19 oct. 2018*
şi identitatea culturală a celorlalţi
patrimoniul cultural/moștenirea
culturală
Proiect - Cultuționarul
tradiții și obiceiuri comune/diferite
ale culturilor
patriotismul și manifestările sale

1
Recapitulare/evaluare 1 22-26 oct.2018 I

Identitatea culturală 1.2.  Moştenirea culturală 5 30 oct.-2 nov. 2018 I


3.1.  Patrimoniul cultural 5-9 nov. 2018
 Tradiţii şi Obiceiuri
 Identitatea culturală 12-16 nov. 2018
 Principiile şi valorile unei societăţi 19-23 nov. 2018
interculturale (dezvoltarea identităţii 26-30 nov. 2018
culturale proprii, acceptarea şi
respectarea diversităţii, valorizarea
pozitivă a diferenţelor, tratamentul
egal al persoanelor, solidaritate,
promovarea incluziunii sociale,
dialogul intercultural)
 Abateri de la valorile şi principiile
societăţii interculturale:

Recapitulare/evaluare 1 3-7 dec. 2018 I

2
Împreună 2.1 Eu și voi 5 10-14 dec. 2018 II
3.2 Noi și voi 17-21 dec. 2018
Împreună Vacanţa de iarnă
Raportul „eu” – „ceilalți”, „noi” – „ceilalți” în
societatea multiculturală și în societatea 14-19 ian. 2019
interculturală 21-25 ian. 2019
forme de intoleranță (discriminare, 28 ian.-1 febr. 2019
segregare, rasism, xenofobie)
manifestări și efecte ale lipsei de
solidaritate (marginalizare, excludere,
izolare) Vacanţa
 Trăsături ale persoanei în societatea intersemestrială
interculturală (spirit deschis, 2 -10 feb
flexibilitate, cooperare, abilităţi
relaţionale şi comunicaţionale)
 Comunicarea interculturală
specificul comunicării interculturale
bariere ale comunicării
interculturale (stereotipuri și
prejudecăți)
- reguli și principii pentru
facilitarea comunicării
interculturale
Recapitulare/evaluare 1 11-15 febr. 2019 II

Societatea interculturală – 2.3. Acceptare şi Respect 5 18-22 febr. 2019 II


valori și principii 3.2. Valorizare şi promovare 25 febr.-1 mart. 2019
Solidaritate şi reciprocitate 4-8 mart. 2019
Afirmare şi dezvoltare 11-15 mart. 2019
Proiect: O întâlnire interculturală 18-22 mart. 2019
 Alegerea temei
 Derularea proiectului propus
 Evaluarea proiectului propus
3
Recapitulare/evaluare 1 25-28 mart. 2019

2.2 Ce este comunicarea interculturală? 3 1-5 apr. 2019


Comunicarea 3.2 Bariere în comunicarea interculturală 8-12 apr. 2019
interculturală Comunicarea eficientă 15-19 apr. 2019
Proiect: - Extratereștrii de lângă noi Vacanţa de Paște

Recapitulare/evaluare 1 6-10 mai 2019

Eu – într-o lume diversă 1.3 *Drepturile omului şi drepturile culturale 4 13-17 mai 2019
2.3 *Cetăţeni ai lumii 20-24 mai 2019
*Proiect - Atlasul drepturilor culturale 27-31 mai 2019
2-7 iun. 2019
Evaluare finală 1 10-14 iun. 2019 II

- 15-19 oct. 2018* - Programul „Şcoala altfel”


- Competenţe specifice vizate:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea contemporană.
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate.
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale.
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural.

4
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural.
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală.
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea
unui comportament social, civic și economic activ
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite.
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite

5
6