Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 09.03.2011
Prof:
Anul scolar : 2010-2011
Unitatea de învăţământ: Colegiul Comercial “Carol I”, Constanţa
Modul IV: Contabilitatea unităţii economice
Clasa a-X-a D
Filiera Tehnologică
Profil: Servicii

Unitatea de învăţare: Reglementări legislative privind evaluarea, calculaţia şi inventarierea


Titlul lecţiei: Evaluarea patrimoniului – definiţie, importanţă, principii, metode
Tipul lecţiei: Lecţie combinată (mixtă)
Durata: 50 minute;
Loc de desfăşurare: Sala de clasă

Competenţe Specifice :
Aplică reglementări pentru evaluare şi calculaţie

Competenţe Derivate :
- să definească evaluarea;
- să prezinte principiile evaluării;
- să precizeze importanţa evaluării;
- să prezinte metodele de evaluare patrimonială.
Strategii Didactice:
- material didactic : fişă de documentare, fişă de lucru
- metode şi procedee didactice: conversaţia, demonstraţia, expunere, comparaţia,
studiu individual, învăţare prin descoperire
Forme de Organizare a activităţii:
- frontal;
- pe grupe.

Bibliografie : 1. Aureliana Guoadelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre, Contabilitatea -


manual pentru clasa a X-a, Editura Economica-Preuniversitaria, Bucureşti, 2004
2. Aureliana Guoadelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre, Contabilitatea -
manual pentru clasa a IX-a, Editura Economica-Preuniversitaria, Bucureşti, 2004
DESFÃŞURAREA LECŢIEI

Nr. Momentul Activitatea Strategii didactice Formă de Formă de


crt. lecţiei Profesor Elevii Metode Resurse activitate evaluare

Moment - comunică
-verifică prezenţa; Catalogul
organizatoric absenţii; Conversaţia
1 -notează absenţele; clasei Frontal
2 min -sunt atenţi ;

Realizarea
legăturilor cu - solicită elevii să - sunt atenţi
Conversaţia
2 tema prezinte titlul lecţiei - ascultă Frontal
anterioară anterioare - răspund
1 min

Probă orală
- solicită grupele de - prezintă planşa
Verificarea Aprecierea
elevii să prezinte realizată la lecţia Planşă Frontal
3 cunoştinţelor Expunere verbală
planşele pregătite din „Balanţa de
5 min
lecţia anterioară; verificare”

Enunţarea
titlului temei şi
al lecţiei.
- anunţă titlul şi
Precizarea - sunt atenţi Frontal
4 obiectivele; Expunere
competenţelor - notează în caiet;
-scrie pe tablă.
specifice şi a
obiectivelor
2 min
- prezintă folosind
prezentarea
PowerPoint Conversaţie
- solicită elevii să Expunere Prezentare
- studiază fişa de
Prezentarea studieze fişele de Studiu PowerPoint
documentare şi
5 noului conţinut documentare şi să-şi individual Fişă de Frontal
conţinutul
24 min însuşească conţinutul Observaţie documentare
acesteia;
acesteia; Învăţare prin
- supravegheaza şi descoperire
monitorizează
activitatea
-solicită elevii să - ascultă ;
Operaţionaliza Conversaţie
rezolve sarcinile din -gândesc ;
rea – fixarea Observaţie
fisa de lucru ; -colaborează Observare
7 cunoştinţelor Învăţare prin Fişă de lucru Individual
-supravegheaza si pentru rezolvarea sistematică
10 min descoperire
monitorizeaza sarcinilor din fişa
Dezbatere
activitatea elevilor de lucru.
Prezentarea
răspunsurilor -antrenează elevii la - prezintă Conversaţie Frontal Aprecierea
8.
la fişa de lucru dezbatere soluţiile Dezbatere verbală
4 min

Concluzii şi
- apreciază activitatea Conversaţie Frontal Aprecierea
9. aprecieri -ascultă
elevilor Expunere verbală
2 min
Fişă de documentare

Modul : Contabilitatea unităţi economice


Tema: Evaluarea patrimoniului
Mod de lucru: Individual
Momentul folosirii: prezentarea noului conţinut
Timp de lucru: 10 minute
Sarcina de lucru: Studiaţi şi reţineţi ideile prezentate în textul de mai jos

I. Definiţia evaluării
Evaluarea reprezintă măsurarea şi cuantificarea, în etalon monetar, a elementelor
patrimoniale şi a modificărilor suferite de aceste elemente.

II. Importanţa evaluării patrimoniului


Evaluarea este procedeul metodei contabilităţii care asigură exprimarea valorică a
elementelor patrimoniale ale unei entităţi economice.
Contabilitatea măsoară şi înregistrează, în unităţi monetare, elementele patrimoniale şi
operaţiile care modifică masa patrimoniului. Unitatea monetară se indentifică cu banii – în funcţia
lor de măsură a valorii.
Banul este unitatea de măsură a valorii economice, aşa cum metrul este unitatea de distanţă
sau hectarul unitatea stabilă pentru suprafaţă. Pe aceasta cale se omogenizează masa patrimoniului
şi se crează posibilitatea centralizării şi sintetizării datelor contabile.

III. Principiile evaluării


1. Principiul stabilirii obiectului evaluării conform căruia evaluarea diferitelor categorii de bunuri
se face în mod diferit. Prin obiectul evaluării întelegem totalitatea elementelor supuse evaluării:
elemente de activ, pasiv, venituri şi cheltuieli.
2. Principiul stabilităţii unităţii monetare presupune rămânerea stabilă în timp a unităţii monetare,
ceea ce este greu de realizat în realitatea lumii economico-financiare.
3. Principiul valorii reale potrivit căruia elementele patrimoniale sunt evaluate la valoarea lor
reală. Numai astfel se pot evidenţia în toate stadiile, iniţiale, intermediare şi finale ale exerciţiului,
diferitele aspecte privind menţinerea, transmiterea şi crearea valorii, asigurându-se astfel
conservarea substanţei patrimoniului.
4. Principiul permanenţei metodelor, conform căruia se păstrează continuitatea utilizării aceleiaşi
metode de evaluare şi înregistrare, adică în aplicarea normelor şi regulilor folosite în cursul
aceluiaşi exerciţiu financiar, cât şi de la un exerciţiu financiar la altul pentru asigurarea
comparabilităţii datelor (informaţiilor contabile).
5. Principiul alegerii formei de evaluare corespunzătoare scopului urmărit
6. Principiul costului istoric, potrivit căruia elementele patrimoniale se înregistrează cu ocazia
intrării lor în patrimoniu, pe baza valorii de intrare din documente justificative.
7. Principiul prudenţei, conform căruia evaluarea elementelor patrimoniale se face ţinând seama
de deprecierea, pierderile şi riscurile posibile de înregistrat în desfăşurarea activităţii întreprinderii.
Nu se admite supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor, respectiv subevaluarea
elementelor de pasiv şi a cheltuielilor.

IV. Metode de evaluare


Metodele de evaluare care se folosesc în prezent la nivel internaţional şi la noi în ţară se
prezintă astfel:
Evaluare unităţii patrimoniale ca ansamblu

Evaluarea elementelor patrimoniale ale unei


EVALUARE unităţi, care, în raport de momentul efectuării
acesteia, pot fi:
a) Evaluare la intrare
b) Evaluare la ieşire
c) Evaluare la inventar
d) Evaluare la bilanţ
a) Evaluarea la intrare, bunurile se evaluează şi se înregistrează la valoarea lor de intrare
(valoare contabilă) determinată în funcţie de modul lor de dobândire astfel:
- bunurile cumpărate se evaluează la cost de achiziţie (care este compus din preţ de cumpărare
negociat şi cheltuieli de transport)
- bunurile obţinute în regie proprie, produse de către unitatea patrimonială, se evalueazţ la costul
de producţie
b) Evaluarea la ieşire: bunurile ieşite din unitate (prin vânzare sau consum) se evaluează
şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, numită valoare contabilă sau cost istoric.
Pentru aceasta, pot fi utilizate următoarele metode:
1. identificării specifice;
2. costul mediu ponderat (CMP);
3. primul intrat-primul ieşit (FIFO);
4. ultimul intrat-primul ieşit (LIFO).
c) Evaluarea la inventar presupune determinarea valorii de inventar, în funcţie de
utilitatea elementului patrimonial, starea acestuia şi preţul pieţei (valoarea de inventar sau valoarea
actuală de utilitate).
Prin inventariere se stabileşte valoarea de inventar care se compară cu valoarea contabilă
(costul istoric sau valoarea de intrare a elementului patrimonial respectiv). Din comparaţie pot
rezulta diferenţe: plusuri sau minusuri de valoare.
d) Evaluarea la bilanţ. Elementele patrimoniale se evaluează şi se reflectă în bilanţul
contabil la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu
rezultatele inventarierii.

Bibliografie : Aureliana Guoadelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre, Contabilitatea -


manual pentru clasa a IX-a, Editura Economica-Preuniversitaria, Bucureşti, 2004
Fişă de lucru

Modulul IV: Contabilitatea unităţii economice


Tema: Evaluarea patrimoniului
Titlul lectiei: Evaluarea patrimoniului
Momentul folosirii: de fixare de noi cunoştinţe
Timp de lucru 7 minute
Sarcină de lucru:

Răspundeţi la următoarele întrebări:

1) Ce este evaluarea?

2) Care este importanţa evaluării în contabilitate?

3) Când este realizată evaluarea elementelor patrimoniale?

4) Care sunt principalele metode de evaluare?


Soluţia fişei de lucru

Răspunsuri corecte:
1) Ce este evaluarea?
Evaluarea reprezintă măsurarea şi cuantificarea, în etalon monetar, a elementelor
patrimoniale şi a modificărilor suferite de aceste elemente.

2) Care este importanţa evaluării în contabilitate?


Evaluarea este procedeul metodei contabilităţii care asigură exprimarea valorică a
elementelor patrimoniale ale unei entităţi economice.
Contabilitatea masoară şi înregistrează, în unităţi monetare, elementele patrimoniale şi
operaţiile care modifică masa patrimoniului. Unitatea monetară se identifică cu banii – în funcţia
lor de măsură a valorii.
Banul este unitatea de măsură a valorii economice, aşa cum metrul este unitatea de distanţă
sau hectarul unitatea stabilă pentru suprafaţă. Pe această cale se omogenizează masa patrimoniului
şi se crează posibilitatea centralizării şi sintetizării datelor contabile.

3) Când este realizată evaluarea elementelor patrimoniale?


Evaluarea elementelor patrimoniale ale unei unităţi se poate realiza în următoarele
momente:
a) Evaluarea la intrarea în patrimoniu al unui element de activ şi pasiv
b) Evaluarea la ieşire din patrimoniu al unui element de activ şi pasiv
c) Evaluarea la inventar
d) Evaluarea la bilanţ

4) Care sunt principalele metode de evaluare?


- evaluarea la cost de achiziţie;
- evaluarea la cost de producţie;
- evaluarea la valoarea de aport;
- evaluarea prin metoda identificării specifice;
- costul mediu ponderat (CMP);
- primul intrat-primul ieşit (FIFO);
- ultimul intrat-primul ieşit (LIFO).