Sunteți pe pagina 1din 19

Cod: OMEPA-MC-LM

SUCURSALA OMEPA Pag. 1/19

LABORATOR DE METROLOGIE Rev. 0 1 2 3 4 5

SE APROPBA,

Catalin Chimirel
Director OMEPA

MANUALUL CALITĂŢII
LABORATOR DE METROLOGIE
SUCURSALA OMEPA

Cod: OMEPA-MC-LM

Standard aplicabil : SR EN ISO/CEI 17025/2001

Exemplar nr.
Revizia: 0

Avizat : CTA nr.


Mircea Sarbu
Inginer Sef

Verificat : Dan Costache


Responsabil MQ

Intocmit : Cristin Ilea


Responsabil Metrolog

Septembrie 2003
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 2/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR


Documentul actualizat :

MANUALUL CALITATII LABORATORULUI DE METROLOGIE DIN CADRUL


SUCURSALEI OMEPA

Cod : OMEPA-MC-LM

Autorul actualizarilor
Nr. Continutul modificarii
Crt. Nume prenume Semnatura/Data

1 Elaborare initiala Cristin Ilea ………. / …………….

7
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 3/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

CUPRINS
Pagina de garda ..................................................................................................................................1
Lista de control a actualizarilor..........................................................................................................2
Cuprins...............................................................................................................................................3

Cap. 1. – Generalitati.......................................................................................................................4
1.1. Scopul ..................................................................................................................................4
1.2. Domeniu de aplicare ............................................................................................................4

Cap. 2. – Documente de referinta ...................................................................................................4

Cap. 3. – Definitii si prescurtari .....................................................................................................5


1.1. Definitii ................................................................................................................................5
1.2. Prescurtari ............................................................................................................................7

Cap. 4. – Cerinte pentru sistemul de management .......................................................................8


4.1. Organizare. Locul laboratorului de metrologie in structura organizatorica a Sucursalei ...8
4.2. Sistemul Calitatii.................................................................................................................8
Responsabilitati..........................................................................................................9
4.3.Controlul documentelor .....................................................................................................11
4.4. Analiza comenzii, ofertei sau a contractului.....................................................................12
4.5. Subcontractarea lucrarilor.................................................................................................12
4.6. Aprovizionarea cu servicii si furnituri ..............................................................................12
4.7. Serviciile catre client.........................................................................................................13
4.8. Reclamatii .........................................................................................................................13
4.9. Controlul incercarilor /etalonarilor /verificarilor ..............................................................13
4.10. Actiuni corective.............................................................................................................13
4.11. Actiuni preventive...........................................................................................................13
4.12. Controlul inregistrarilor ..................................................................................................14
4.13. Audituri interne...............................................................................................................14
4.14. Analiza efectuata de management ..................................................................................15

Cap. 5. – Cerinte tehnice ...............................................................................................................16


5.1. Generalitati........................................................................................................................16
5.2. Personal.............................................................................................................................16
5.3. Facilitati si conditii de mediu............................................................................................16
5.4. Metode de incercare, etalonare, verificare si validarea metodelor ...................................16
5.5. Echipament .......................................................................................................................17
5.6. Trasabilitatea masurarii.....................................................................................................17
5.7. Esantionare........................................................................................................................18
5.8. Manipularea obiectelor de incercare si etalonare..............................................................18
5.9. Asigurarea calitatii rezultatelor incercarilor si etalonarilor ..............................................18
5.10. Raportarea rezultatelor....................................................................................................18
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 4/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

Capitolul I - GENERALITATI
1.1. SCOPUL

1.1.1. Manualul Calitatii are ca scop implementarea sistemului calitatii in cadrul


laboratorului de metrologie al Sucursalei OMEPA, in conformitate cu standardul international SR
EN ISO/CEI 17025/2001 “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de
incercare/etalonare“.
1.1.2. Manualul Calitatii asigura descrierea Sistemul Calitatii si urmareste implicarea
functiilor responsabile in implementarea acestuia pentru a obtine garantia prestarii serviciului
verificare/etalonare mijloace de măsurare, corespunzatoare cerintelor si asteptarilor clientilor si a
cerintelor legale si de reglementare aplicabile.

1.2. DOMENIUL DE APLICARE

1.2.1. Prevederile prezentului Manual si documentele asociate acestuia sunt aplicabile pentru
realizarea serviciului de verificare / etalonare mijloace de măsurare, ca proces de baza, a proceselor
de management si a proceselor suport.
1.2.2. Manualul se aplica la activitatiile laboratorului la verificare /etalonare metrologica a
contoarelor de energie electrica activa si reactiva.
1.2.3. Excluderile fata de standard (cerintele standardului care nu sunt aplicabile in cadrul
laboratoarelor de metrologie ale Sucursalei OMEPA) sunt urmatoarele:
- 4.5 - Subcontractarea incercarilor si etalonarilor
- 5.7 - Esantionare
- 5.10.6 - Rezultate ale incercarilor si etalonarilor obtinute de la subcontractanti
- 5.10.7 - Transmiterea electronica a datelor

Capitolul 2 – DOCUMENTE DE REFERINTA


2.1. Manualul de Management al Calitatii al TRANSELECTRICA cod : TEL-MC-ISO
2.2. SR EN ISO/CEI 17025/2001 “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercare/
etalonare.
2.3. SR EN 30012-1/95 - Conditii de asigurare a calitatii pentru echipamente de masurare.
2.4. ISO 9000/2000 (SR EN ISO 9000/2001) – Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular.
2.5. ISO 9001/2000 (SR EN ISO 9001/2001) – Sisteme de management al calitatii. Cerinte
2.6. TEL.03.01 – Elaborarea procedurilor cerute de standard si operationale
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 5/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

Capitolul 3 - DEFINITII SI PRESCURTARI


3.1. DEFINITII
A. TERMENI GENERALI

3.1.1. Procedura – document care contine, de regula, scopul si domeniul de aplicare al unei
activitati; ceea ce trebuie facut si de catre cine; cand, unde si cum trebuie efectuata activitatea; ce
materiale, echipamente si documente trebuie utilizate; cum trebuie controlata si inregistrata
activitatea.
3.1.2. Procedura Ceruta de Standard (PSC) - procedura destinata descrierii unei
activitatii si care este ceruta expres de standard.
3.1.3. Procedura Operationala (PO) – procedura destinata unei activitati care afecteaza
calitatea, alta decat cea avuta in vedere la pct.3.1.3.
3.1.4. Proces – ansamblu de resurse si activitati interdependente care transforma datele de
intrare in date de iesire. Resursele pot include personal, finante, facilitati, echipamente, tehnici si
metode.
3.1.5. Serviciu – rezultat generat de activitati la interfata dintre furnizor si client precum si
de activitati interne ale furnizorului pentru satisfacerea necesitatilor clientului .
3.1.5.1. Furnizorul sau clientul poate fi reprezentat la interfata prin personal sau
echipamente.
3.1.5.2. Activitatile clientului la interfata cu furnizorul pot fi esentiale pentru
prestarea serviciului.
3.1.5.3. Livrarea sau utilizarea produselor materiale poate face parte din prestarea
serviciului.
3.1.5.4. Un serviciu poate fi legat de fabricarea si furnizarea produselor materiale.
3.1.6. Prestarea serviciului – activitatile furnizorului necesare pentru realizarea serviciului.
3.1.7. Client – destinatar al unui produs furnizat de furnizor.
3.1.7.1. Intr-o situatie contractuala, clientul este denumit cumparator.
3.1.7.2.Clientul poate fi, de exemplu, consumatorul final, utilizatorul,
beneficiarul sau cumparatorul.
3.1.7.3. Clientul poate fi extern sau intern organizatiei.

B. TERMENI REFERITORI LA CALITATE

3.1.10. Calitate – ansamblu de caracteristici ale unui produs, care ii confera acestuia
aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite.
3.1.11. Conformitate – satisfacere a conditiilor specificate.
3.1.12. Neconformitate – nesatisfacerea unei conditii specificate.
3.1.13. Defect – nesatisfacere a unei conditii sau a unei asteptari rezonabile referitoare la o
utilizare prevazuta, inclusiv la securitate.
3.1.14. Inspectie – activitate cum ar fi masurarea, examinarea, incercarea sau verificarea cu
un calibru a uneia sau a mai multor caracterisitici ale unui produs si compararea rezultatelor cu
conditiile specificate, in scopul de a stabili daca este realizata conformitatea pentru fiecare
caracteristica.
3.1.15. Verificare – confirmare prin examinare si furnizare de dovezi obiective a faptului ca
au fost satisfacute conditiile specificate.
3.1.16. Validare – confirmare prin examinare si furnizare de dovezi obiective a faptului ca
au fost satisfacute conditiile particulare pentru o anumita utilizare prevazuta.
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 6/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

C. TERMENI REFERITORI LA SISTEMUL CALITATII

3.1.17. Politica in domeniul calitatii – obiective si orientari generale ale unei organizatii in
ceea ce priveste calitatea, asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la nivelul cel mai
inalt.
3.1.18. Managementul calitatii – ansamblul activitatilor functiei generale de management
care determina politica in domeniul activitatii, obiectivele si responsabilitatile si care le
implementeaza in cadrul sistemului calitatii prin mijloace cum ar fi planificarea calitatii,
controlul calitatii, asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii.
3.1.19. Controlul calitatii – tehnici si activitati cu caracter operational utilizate pentru
satisfacerea conditiilor referitoare la calitate.
3.1.20. Asigurarea calitatii – ansamblul activitatilor planificate si sistematice implementate
in cadrul sistemului calitatii, si demonstrate atat cat este necesar, pentru furnizarea increderii
corespunzatoare cu un produs va satisface conditiile referitoare la calitate.
3.1.21. Sistemul calitatii – ansamblul de structuri organizatorice, proceduri, procese si
resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii.
3.1.22. Manualul calitatii – document care prezinta politica in domeniul calitatii si descrie
sistemul calitatii al unei organizatii.
3.1.23. Specificatie – document care precizeaza conditii.
3.1.24. Inregistrare – document care furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor efectuate
sau ale rezultatelor obtinute.
3.1.25. Trasabilitate – aptitudine de regasire a istoricului sau a localizarii unei entitati prin
identificari inregistrate.

D. TERMENI REFERITORI LA INSTRUMENTE SI TEHNICI

3.1.26. Evaluarea calitatii – examinare sistematica a masurii in care o entitate (organizatie,


proces sau produs) este capabila sa satisfaca conditiile specificate.
3.1.27. Supravegherea calitatii – monotorizari si verificari continue ale stadiului unei
entitati si analiza inregistrarilor in scopul de a se asigura ca sunt in curs de satisfacere conditiile
specificate.
3.1.28. Auditul calitatii – examinare sistematica si independenta in scopul de a determina
daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite precum
si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea
obiectivelor.
3.1.29.Auditor al calitatii – persoana calificata pentru efectuarea auditurilor calitatii.
3.1.30. Auditat – organizatie in curs de auditare.
3.1.31. Actiune preventiva – actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor
neconformitati, defecte sau a altor situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora.
3.1.32. Actiune corectiva – actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor
neconformitati, defecte sau a altor situatii nedorite, existente, in scopul prevenirii repetarii
acestora.
3.1.33. Tratarea neconformitatii – actiune care urmeaza a fi intreprinsa in legatura cu o
entitate (organizatie, proces sau produs) neconforma existenta, in scopul rezolvarii
neconformitatii.
3.1.34. Confirmare metrologica – ansamblu de operatii necesare pentru a se asigura ca un
exchipament de masurare este in conformitate cu conditiile prescrise pentru utilizarea prevazuta.
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 7/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

3.1.35. Echipament de masurare – toate mijloacele de masurare, etaloanele, materialele de


referinta, aparatele auxiliare si instructiunile care sunt necesare pentru efectuarea masurarii. Acest
termen se refera la echipamentul de masurare utilizat in cursul incercarilor si inspectiilor, precum si
la echipamentul utilizat la etalonari.
3.1.36. Masurare – ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii unei marimi.
3.1.37. Masurand – o marime care face obiectul masurarii.
3.1.38. Marime de influenta – o marime care nu face obiectul masurarii dar care
influenteaza valoarea masurandului sau indicatia mujlocului de masurare.
3.1.39. Exactitate de masurare – gradul de concordanta dintre rezultatul unei masurari si
valoarea conventional adevarata a masurandului.
3.1.40. Incertitudine de masurare – rezultat al evaluarii in scopul de a caracteriza
domeniul in care se estimeaza ca se afla valoarea adevarata a masurandului, in general cu o
verosimilitate data.
3.1.41. Eroare (absoluta) de masurare – diferenta dintre rezultatul unei masurari si
valoarea adevarata a masurandului.
3.1.42. Corectie – valoare care, insumata algebric la rezultatul brut al unei masurari,
compenseaza o eroare sistematica presupusa.
3.1.43. Mijloc de masurare – un dispozitiv destinat sa faca o masurare, singur sau in
asociere cu un echipament suplimentar.
3.1.44. Ajustare – operatie destinata sa aduca un mijloc de masurare intr-o stare de
functionare si de justete cunoscuta, adecvata pentru utilizarea sa.
3.1.45. Interval de masurare specificat – ansamblul valorilor unui masurand, pentru care
eroarea unui mijloc de masurare se presupune ca se afla intre limite specificate.
3.1.46. Conditii de referinta – conditii de utilizare a unui mijloc de masurare, prescrise
pentru incercarile de functionare sau pentru a se asigura validitatea compararii rezultatelor
masurarilor.

3.2. PRESCURTARI

3.2.1. OMEPA - Operator de Masurare a Energiei Electrice pe Piata Angro


3.2.2. ST - Sucursala de transport
3.2.3. SMC - Sistemul de Management al Calitatii
3.2.4. Resp. MQ - Responsabil Calitate
3.2.5. MC - Manualul Calitatii
3.2.6. PO - Procedura Operationala
3.2.7. BRML - Biroul Roman de Metrologie Legala
3.2.8. DRML - Directia Regionala de Metrologie Legala
3.2.9. SJML - Serviciul Judetean de Metrologie Legala
3.2.10. LM - Laborator de metrologie
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 8/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

Capitolul 4 – CERINTE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT


4.1. ORGANIZARE. LOCUL LABORATORULUI IN STRUCTURA ORGANIZATORICA
A SUCURSALEI

Sucursala OMEPA este o subunitate a Companiei Nationale de Transport al Energiei


Electrice “Transelectrica” – S.A. infiintata prin HG nr. 627/13.07.2000.
Sucursala OMEPA este organizata sa functioneze ca unitate economica fara personalitate
juridica si efectueaza operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii
contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare.
Sucursala OMEPA este inregistrata la Camera de comert si industrie a municipiului
Bucuresti cu nr.J 40/ 7034/ 2002 din 02.08.2002.
Sucursala OMEPA si-a proiectat, implementat şi menţine în funcţiune propriul Sistem de
Management al Calităţii, realizat în conformitate cu documantatia Sistemului de Management al
Calităţii al TRANSELECTRICA.
Sucursala de masurare – OMEPA are misiunea de a masura cantitatile de energie electrica
tranzitate pe piata de energie angro si prin toate punctele de masura din amplasamentele
TRANSELECTRICA – S.A. precum si colectarea, confirmarea, procesarea si transmiterea datelor
la S.C. OPCOM S.A. pentru administrarea Contractelor si la partile implicate in schimb.
Sucursala OMEPA raspunde in fata Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
TRANSELECTRICA – S.A., care se afla la randul sau sub autoritatea Ministerului Industriei si
Resurselor, de indeplinirea atributiilor ce-i revin, conform HG nr. 627/13.07.2000.
Sucursala de mãsurare – OMEPA este subordonatã directorului general al Companiei.
Pentru activitatea tehnicã si comercialã Sucursala de mãsurare – OMEPA se subordoneazã
directorului Directiei de Management al Activelor Fixe. Celelalte activitãti din cadrul Sucursalei
sunt coordonate de unitatea organizatoricã corespunzãtoare din cadrul TRANSELECTRICA.
Conducerea Sucursalei de masurare – OMEPA este asigurata de catre Director.
Laboratoarele de metrologie fac parte din atelierele Sucursalei si sunt conduse de un sef de
atelier. Conducerea laboratoarelor este asigurata de coordonatori metrologi care la randul lor sunt
condusi de responsabilul metrolog al Sucursalei si/sau de inginerul sef al Sucursalei (conform
organigramei din Anexa 1).

4.2. SISTEMUL CALITATII


4.2.1. SMC al laboratrului de metrologie face parte din SMC al Sucursalei OMEPA care la randul
lui este cuprins in SMC al TRANSELECRTICA.
4.2.2. Documentatia Sistemului Calitatii al laboratorului de metrologie este intocmita in
conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025/2001 si cuprinde:
- Manualul Calitatii, procedurile cerute de standard si operationale ale SMC
TRANSELECTRICA
- instructiuni specifice si generale de lucru ale Sucursalei OMEPA si ale laboratoarelor de
metrologie;
- manualul calitatii laboratorului de metrologie (cod OMEPA-MC-LM) ;
- normative si instructiuni aplicabile in activitatea metrologica (Anexa 2);
4.2.3. Documentatia Sistemului Calitatii a laboratorului de metrologie se elaboreaza, verifica,
avizeaza, si aproba conform tabelului de mai jos:
Document Elaborat Verificat Avizat Aprobat
MC Responsabil Responsabil MQ Inginer sef Director
PO metrolog
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 9/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

4.2.4. Manualul calitatii descrie masurile aplicate in cadrul laboratorului prin care se asigura ca
toate responsabilitatile administrative si tehnice privind calitatea serviciilor furnizate sint integrate,
iar activitatile efective sint executate conform cerintelor.
4.2.5. Manualul calitatii prezinta elemente strategice de politica in domeniul calitatii, stabilite si
declarate de conducere, precum si responsabilitatile celor ce desfasoara activitati care afecteaza
calitatea serviciilor.
4.2.6. Sistemele de management al calităţii, atât cel general al Sucursalei cât şi cel al laboratorului,
sunt proiectate astfel încât prin implementarea şi funcţionarea acestora activitătile desfăsurate să
devină eficiente.
4.2.7. Coordonarea metodologică şi supravegherea funcţionării sistemelor calităţii este asigurată de
responsabilul MQ al Sucursalei.

RESPONSABILITATI

Responsabilitatile ce decurg din aceasta structura organizatorica si din aplicarea sistemului calitatii
au fost stabilite astfel:

1. Director Sucursala

a) Aproba Manualul Calitatii laboratorului de metrologie si instructiunile specifice si


generale de lucru aferente, elaborate de responsabilul metrolog;
b) Aproba resursele necesare pentru dezvoltarea laboratorului de metrologie;
c) Aproba contractele care implica laboratorul de metrologie.

2. Inginer Sef

a) Avizeaza lunar raportul privind volumul de lucrari executate in conformitate cu


programul anual de verificari si il supune analizei efectuate de management;
b) Analizeaza activitatea laboratorului de metrologie si prezinta concluziile directorului
Sucursalei;
c) Avizeaza Manualul Calitatii laboratorului de metrologie si instructiunile specifice si
generale de lucru aferente elaborate de responsabilul metrolog;
d) Aproba programul anual de verificari metrologice al laboratorului de metrologie;
e) Avizeaza resursele necesare pentru dezvoltarea laboratorului de metrologie;
f) Avizeaza contractele care implica laboratorul de metrologie.

3. Responsabil MQ

a) Verifica Manualul Calitatii laboratorului de metrologie si instructiunile specifice si


generale de lucru aferente elaborate de responsabilul metrolog;
b) Urmareste prin audituri interne respectarea cerintelor documentelor TEL si a
standardului SR EN ISO/CEI 17025/2001 in cadrul laboratorului de metrologie;
c) Elaboreaza programul anual de audit intern, participa la auditurile interne si
urmareste rezolvarea actiunilor corective/preventive rezultate in urma auditurilor si a
analizelor efectuate de management;
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 10/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

d) Participa la instruirile periodice organizate de Sucursala OMEPA cu personalul din


cadrul laboratorului de metrologie, asigurand instruirea acestuia pe probleme
specifice de calitate.
e) Gestioneaza si pastreaza inregistrarile rezultate in urma neconformitatilor depistate,
asigurand sistem unic de indexare a acestora.

4. Responsabil metrolog

a) Elaborează Manualul Calitaţii laboratorului de metrologie şi instructiunile specifice


si generale de lucru aferente;
b) Se documenteaza si respecta legislatia metrologica in vigoare;
c) Reprezinta Sucursala in relatia cu Institutul National de Metrologie Bucuresti;
d) Elaboreaza specificatiile tehnice necesare contractarii aparatelor de etalonare a
echipamentelor din dotarea laboratoarelor de metrologie;
e) Urmareste implementarea masurilor necesare pentru respectarea legislatiei
metrologice in vigoare si a prevederilor documentatiei Sistemului Calitatii aplicabila
in cadrul laboratoarelor de metrologie ale Sucursalei;
f) Urmăreşte realizarea lucrarilor cuprinse în programul anual de verificări metrologice
al Sucursalei;
g) Mentine inregistrari ale autorizatiilor laboratoarelor de metrologie din cadrul
Sucursalei şi ale personalului verificator si elaboreaza programul de reautorizare;
h) Tine evidenta mijloacelor de masurare etalon din dotarea atelierelor si le
programeaza la verificare.
i) Gestioneaza si pastreaza inregistrarile rezultate in urma neconformitatilor depistate,
asigurand sistem unic de indexare a acestora (registru de neconformitati).

5. Coordonator metrolog

a) Elaboreaza programul anual de verificari metrologice al laboratorului si il trimite


spre avizare Inginerului Sef al Sucursalei;
b) Stabileste resursele necesare bunei functionari respectiv dezvoltarii laboratorului de
metrologie si le transmite spre avizare Inginerului Sef;
c) Organizeaza si verifica aplicarea in cadrul laboratorului de metrologie a cerintelor
impuse prin Manualul Calitatii laboratorului si procedurile operationale aferente;
d) Organizeaza si verifica aplicarea in cadrul laboratorului de metrologie a cerintelor
legislatiei metrologice in vigoare;
e) Organizeaza si verifica rezolvarea in bune conditii a cerintelor din contractele care
implica laboratorul;
f) Asigura verificarea metrologica a mijloacelor de masura etalon din dotarea
laboratorului de metrologie conform planificarii elaborate de responsabilul metrolog
al Sucursalei;
g) Asigura legatura cu DRML (SJML) si alte laboratoare de metrologie;
h) Asigura toate masurile necesare in vederea autorizarii personalului si a laboratorului
de metrologie;
i) Mentine inregistrari ale autorizarii laboratorului de metrologie din cadrul Sucursalei
si ale personalului verificator;
j) Elaboreaza buletine de verificare metrologica.
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 11/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

6. Metrologi verificatori din cadrul laboratorului de metrologie

a) Isi desfasoara activitatea respectand legislatia metrologica in vigoare si prevederile


documentatiei SMC aplicabila in cadrul laboratorului de metrologie;
b) Executa lucrari de etalonari si verificari metrologice ale mijloacelor de masurare.

4.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR


4.3.1. Procedura cerută de standardul SR EN ISO 9001:2000, cod: TEL-03.00 “Controlul
documentelor” descrie sistemul controlat de elaborare si aprobare, mentinerea unei evidente si
identificari unice a tuturor documentelor care influenteaza functionarea sistemului de
managementul calităţii, precum si asigurarea ca editiile valabile ale acestora sunt disponibile in
toate zonele in care se desfasoara activitati care pot influenta calitatea executiei.
4.3.2. Toate documentele sunt codificate şi indexate în vederea identificării.
4.3.3. In cadrul Sucursalei, entitătile organizatorice emitente care elaborează documente, asigură:
- difuzarea controlată (prin utilizarea listei de difuzare, prin marcarea pe documente a numărului
exemplarului);
- păstrarea în conditii adecvate a versiunii originale a documentelor difuzate sau a unei copii a
acestora;
4.3.4. Inaintea difuzării, entitătile emitente verifica documentele, asigurându-se asupra:
- corectitudinii şi completitudinii documentelor;
- respectării cerinţelor standardelor, normelor şi instructiunilor referite sau aplicabile;
- identificarea documentului, a emitentului şi a funcţiilor care au analizat şi aprobat documentul;
- lizibilitătii documentului.
4.3.5. Modificarea documentelor se face prin reeditare partială sau totală, ori prin identificarea
modificării direct pe document sau în anexe corespunzătoare.
4.3.6. Modificările documentelor şi datelor sunt analizate şi aprobate de aceleasi functii care le-au
analizat şi aprobat iniţial, dacă nu se specifică altfel.
4.3.7. Functiile care analizează şi aprobă documentele modificate au acces la informatiile necesare
pe care să îsi fundamenteze analiza şi aprobarea.
4.3.8. Intreaga documentaţie a sistemului de mangement al calităţii (manual, proceduri cerute de
standard, proceduri generale, procedurile operaţionale, etc.) se revizuiesc de catre elaborator în
următoarele situatii:
a) ori de cîte ori apar modificări de natură organizatorică, funcţională etc. care fac inaplicabile
documentele respective;
b) ca urmare a concluziilor analizelor efectuate de management;
c) ca rezultat al auditurilor interne sau a supravegherii sistemului de management al calităţii.
4.3.9. Modificarea unei părti din documentaţia sistemului de mangement al calităţii (paragraf,
pagină, etc.) duce la revizia întregului capitol. După operarea modificărilor, documentaţia respectivă
(manual sau procedură) va avea un nou număr al reviziei.
La fiecare revizie se modifică:
- numărul reviziei de pe pagina de gardă;
- cuprinsul (atunci când este cazul);
- lista de control al reviziilor;
- paginile pe care au fost efectuate modificările.
După revizie, acestea sunt avizate şi aprobate de aceleaşi funcţii care au avizat şi aprobat
documentul iniţial (dacă nu se specifică altfel).
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 12/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

4.3.10. Modul de ţinere sub control al documentelor şi operarea modificărilor în documentaţie este
prezentată detaliat în procedura ceruta de standard - cod: TEL-03.00 „Controlul documentelor”.
4.3.11. Elaborarea, analizarea şi revizia procedurilor sunt făcute în conformitate cu procedura
operaţională - cod: TEL-03.01 „Elaborarea procedurilor cerute de standard si operaţionale”.
4.3.12. Continutul modificărilor efectuate este cuprins în “lista de control al reviziilor” anexă la
documentul revizuit.
4.3.13. Atunci când documentul se reeditează, noua ediţie va avea în totalitate numărul ultimei
revizii efectuate, dacă acesta este mai mic decât 6, sau zero dacă acesta ar fi mai mare decât 5.
4.3.14. Difuzarea documentelor se face în baza unei liste de difuzare, fiecare exemplar fiind
identificat prin număr (exemplare controlate).
Responsabilitatea difuzării, revine elaboratorului care retrage promt documentele iesite din uz sau
solicită ca fiecare utilizator să retragă documentele anulate odată cu primirea documentelor.
4.3.15. Documentele care reglementeaza activitati din cadrul laboratorului de metrologie sint supuse
aprobarii conducerii Sucursalei.
4.3.16. Aplicarea procedurii previne aparitia erorilor ce ar putea decurge din folosirea altor
documente in locul celor valabile.

4.4. ANALIZA COMENZII, OFERTEI SAU CONTRACTULUI


4.4.1. Instructiunea generala – cod: OMEPA–07.01 „Analiza comenzilor, ofertelor si
contractelor” stabileşte metodologia de analiză a solicitărilor de verificare/ etalonare astfel încît
prin modul de soluţionare al acestor solicitări să nu fie afectată corectitudinea operaţiilor de
verificare/ etalonare în cadrul laboratorului.
4.4.2. Verificarea/ etalonarea mijloacelor de măsurare în cadrul laboratorului se realizează ţinînd
cont de „Programul anual de verificari metrologice” (defalcat pe luni si trimestre).
4.4.3. Pentru o desfăşurare cît mai bună a activităţii, verificările/ etalonarile se realizează conform
contractului Sucursalei.
4.4.4. Aplicarea acestei proceduri previne apariţia eventualelor erori deoarece există certitudinea că
toate resursele de capabilitate si competenţă necesare sunt disponibile.

4.5. SUBCONTRACTAREA LUCRARILOR

Cerinta de standard neaplicabila in cadrul laboratorului de metrologie.

4.6 APROVIZIONAREA CU SERVICII SI FURNITURI


4.6.1. Sucursala OMEPA are stabilit prin procedura operationala Transelectrica – cod: TEL-04.04
“Achizitia de produse si servicii”, măsurile necesare pentru asigurarea că toate produsele/
serviciile achiziţionate sunt conforme cu cerintele contractuale.
4.6.2. Prin măsurile adoptate se asigură:
- evaluarea tuturor furnizorilor (subcontractantilor) inainte de emiterea comenzii;
- stabilirea şi mentinerea "Listei furnizorilor acceptati "
- descrierea clară în documentaţia de aprovizionare a produselor/ serviciilor comandate,
cu includerea cerintelor speciale (omologare, procese speciale, identificare, conservare,
ambalare, alte cerinţe);
- prevederea în documentaţia de aprovizionare a verificărilor efectuate pe fluxul de
execuţie a produsului/ serviciului şi a metodei de eliberare a produsului;
Recepţia produselor/ serviciilor aprovizionate este făcută de comisia de recepţie numită prin decizia
directorului Sucursalei.
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 13/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

4.7. SERVICIILE CATRE CLIENT


4.7.1. Laboratorul de metrologie pastreaza o buna cooperare cu clientii (sau cu reprezentantii sai),
asigurandu-le acestora accesul in zonele relevante ale laboratorului pentru a asista la verificari, in
cazul in care este solicitat acest lucru.
4.7.2. Laboratorul de metrologie isi asuma raspunderea in vederea asigurarii confidentialitatii fata
de clienti si fata de serviciile efectuate pentru acestia.
4.7.3. Proprietatea clientului este pastrata in bune conditii, aplicand instructiunea generala - cod:
OMEPA – 07.02 „Servicii catre clienti”.

4.8. RECLAMATII
4.8.1. Instructiunea generala - cod: OMEPA – 07.03 „Reclamatii” stabileste modul de rezolvare a
reclamatiilor clientilor ca urmare a verificarilor metrologice efectuate in laborator.
4.8.2. Toate reclamatiile privind verificarile facute in cadrul laboratorului sint adresate
coordonatorului laboratorului.
4.8.3. Aplicarea procedurii este indispensabila activitatii din cadrul Atelierului pentru satisfacerea
asteptarilor (cerintelor) clientului.

4.9. CONTROLUL INCERCARILOR / ETALONARILOR / VERIFICARILOR


NECONFORME
4.9.1. Instructiunea generala - cod: OMEPA – 07.04 „Controlul lucrarilor de etalonare
neconforme“ defineste modul de tratare a neconformitatilor precum si modul de inlaturare a
cauzelor care au determinat aparitia acestor neconformitati.
4.9.2. Un echipament de masurare neconform este un echipament care: a fost afectat de o avarie, a
fost supus unei suprasarcini sau a fost manipulat gresit, prezinta o functionare anormala, a depasit
intervalul sau de confirmare sau prezinta o violare a integritatii sigiliului.
4.9.3. Orice echipament neconform trebuie retras din serviciu prin izolare, etichetare vizibila sau
marcare si nu trebuie repus in serviciu pana cand cauzele neconformitatilor nu au fost eliminate si
echipamentul nu a fost reconfirmat.
4.9.4. Aplicarea acestei proceduri previne aparitia erorilor datorate unor eventuale utilizari de
aparate neconforme.

4.10. ACTIUNI CORECTIVE


4.10.1. Sucursala OMEPA si-a stabilit, prin procedura - cod: TEL-12a.00 „Actiuni corective”,
măsurile necesare, pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor identificate şi prevenirea repetării
acestora; procedura este aplicabila si in cadrul laboratorului de metrologie.
- eliminarea cauzelor unor neconformităţi posibile în scopul prevenirii apariţiei acestora.
4.10.2. Acţiunile corective sunt iniţiate de:
- personalul de conducere din cadrul Sucursalei, cu ocazia analizei reclamaţiilor
beneficiarilor sau a constatării unor deficienţe în activitatea laboratorului;
- auditori, cu ocazia auditurilor interne efectuate sau în urma auditurilor efectuate de terţi;
- cu ocazia analizelor neconformităţilor identificate şi a controalelor periodice efectuate în
staţii.
4.10.3. Acţiunile corective sunt iniţiate prin completarea Raportului de Acţiuni Corective (RAC).

4.11. ACTIUNI PREVENTIVE


4.11.1. Sucursala OMEPA si-a stabilit, prin procedura - cod: TEL-12b.00 „Actiuni preventive”,
măsurile necesare, pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi posibile în scopul prevenirii
apariţiei acestora, procedura aplicabila si in cadrul laboratorului de metrologie.
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 14/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

4.11.2. Acţiunile preventive sunt generate cu ocazia analizelor periodice efectuate asupra eficienţei
sistemului calităţii;
4.11.3. Dacă în urma auditurilor sau a analizei neconformităţilor identificate se constată că sunt
necesare modificări ale documentaţiei sistemului calităţii, functiile responsabile efectuează
modificările respective. Tratarea modificărilor se face conform prevederilor procedurii – cod: TEL-
03.00 „Controlul documentelor”.

4.12. CONTROLUL INREGISTRARILOR


4.12.1. Înregistrările stabilite şi menţinute în cadrul Sucursalei precum si in cadrul laboratorului sunt
documente prin care se confirmă rezultatele obţinute şi acestea furnizează dovezile obiective ale
conformităţii cu cerinţele specificate şi ale funcţionării eficace a SMC.
4.12.2 Tipurile de înregistrări utilizate în cadrul Sucursalei pentru demonstrarea conformităţii,
inclusiv cerinţele pentru controlul acestora (lizibilitatea, identificarea, emiterea, depozitarea,
protejarea, regăsirea uşoară, duratele de păstrare şi eliminare) sunt prezentate în procedura SMC -
cod: TEL– 14.00 „Controlul înregistrărilor”, cerută de standardul ISO 9001:2000.
4.12.3. Fiecare entitate organizatorică din cadrul Sucursalei tratează, conform cerinţelor
standardului de referinţă şi prevederilor procedurii, toate înregistrările rezultate din activitatea
desfăşurată.
Principalele înregistrări emise se referă la:
a) planificarea şi funcţionarea SMC;
b) analizele periodice efectuate de management;
c) înregistrări provenite de la furnizori şi clienţi;
d)instruirea şi calificarea personalului;
e) managementul resurselor;
f) procesele privind realizarea produsului (executarea şi gestionarea serviciilor de mentenaţă a
reţelei electrice de transport);
g) procesele de măsurare, analiză şi îmbunătăţire;
4.12.4. Instructiunea specifica - cod: LM – 04 „Asigurarea calitatii rezultatelor etalonarilor“
stabileste modul de pastrare a inregistrarilor facute in cadrul laboratorului de metrologie de catre
verificatorii metrologi la verificarea tuturor mijloacelor de masurare.
4.12.5. Coordonatorul metrolog raspunde de pastrarea in bune conditii a inregistrarilor iar
metrologii verificatori din cadrul laboratorului raspund de corectitudinea inregistrarilor efectuate.
4.12.6. Inregistrarile pot fi manuscrise, dactilografiate sau pot fi cuprinse intr-o memorie electronica
sau pe alt suport de date.
4.12.7. Aplicarea procedurii are importanta in stabilirea istoricului mijloacelor de masurare
verificate in laboratorul de metrologie.

4.13. AUDITURI INTERNE


4.13.1. Auditarea internă a sistemului de mangement al calitatii sistemelor de management al
calităţii implementate în cadrul Sucursalei se desfăsoară în conformitate cu procedura ceruta de
standard - cod: TEL-15.00 “Audit intern”.
4.13.2. Auditarea sistemului de management al calităţii implementat în cadrul Sucursalei are ca
scop verificarea conformitătii acestuia cu cerinţele standardului declarate ca aplicabile şi dacă
acesta este implementat şi menţinut eficace.
4.13.3. Compartimentul MQ coordonează auditarea internă a sistemului de mangement al calitatii
(inclusiv al laboratorului de metrologie), în care scop:
- elaborează anual programul de audit intern luând în considerare importanţa proceselor şi zonelor
care trebuie auditate, precum şi rezultatele auditurilor precedente;
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 15/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

- selectează echipa de audit astfel încât să fie asigurată obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de
audit;
- analizează şi înregistrează rezultatele auditurilor interne efectuate, aduse la cunostinta
conducătorilor entitătilor organizatorice auditate care dispun acţiuni pentru eliminarea
neconformităţilor identificate şi a cauzelor acestora.
- în baza rezultatelor auditurilor efectuate, periodic elaborează documente de analiză şi sinteză
privind gradul de implementare şi modul de functionare al sistemului de mangement al calitatii.
Acestea sunt aduse la cunostinta reprezentantului managementului, ca bază a analizelor periodice
efectuate de conducere.
4.13.4. Rezultatele auditurilor interne efectuate in cadrul Sucursalei servesc ca bază a analizelor
periodice efectuate de conducerea Sucursalei.

4.14. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT


4.14.1. Anual sau ori de cîte ori consideră necesar directorul Sucursalei, responsabilul MQ prezinta
un raport privind modul de functionare al sistemului de management al calitătii si de implementare
a politicii în domeniul calitătii în structurile Sucursalei (inclusiv laboratorul de metrologie).
4.14.2. Rapoartele privind modul de functionare al sistemului calităţii cuprinde minimum de date
referitor la:

- desfăşurarea activităţii de management al calităţii în cadrul Sucursalei, inclusiv in cadrul


laboratoarelor de metrologie;
- auditarea sistemului calităţii al Sucursalei si al laboratoarelor de metrologie;
- urmărirea si analiza modului de desfăşurare a activităţilor laboratoarelor de metrologie, a
neconformitătilor depistate si a măsurilor luate pentru eliminarea acestora si a cauzelor
care le-au produs;
- primirea si rezolvarea scrisorilor, sesizărilor si reclamatiilor din partea clienţilor.
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 16/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

Capitolul 5 - CERINTE TEHNICE

5.1. GENERALITATI
5.1.1. Pentru toate activitatile ce influenteaza calitatea serviciilor prestate, Sucursala OMEPA
selectează personalul, în conformitate cu proceduri documentate, funcţie de cerinţele definite în
specificaţiile postului privind nivelul de studii, instruirea, aptitudinile şi experienţa dovedită.
5.1.2. Procedura operationala - cod: TEL-00.12 „Recrutarea si angajarea personalului in
companie” descrie modul de desfăsurare a procesului de instruire în cadrul societatii a întregului
personal care efectuează activităti ce influentează calitatea, începând de la recrutare/ angajare,
pentru a-i furniza nivelul de cunoştinţe cerut pentru exercitarea unei funcţii determinate si pentru
menţinerea/ îmbunătăţirea acestui nivel pe toată durata exercitării acestei funcţii.

5.2. PERSONAL
5.2.1. Identificarea competenţei personalului care desfăşoară activităţi care afectează calitatea
serviciilor prestate se realizează în specificaţia postului, în conformitate cu procedura operaţională
specifică.
5.2.2. Personalul Sucursalei este instruit periodic din punct de vedere profesional şi al
managementului calităţii prin participarea la cursuri organizate sau la întâlniri de lucru în care se
dezbat probleme specifice.
5.2.3. Responsabilitatea instruirii periodice în domeniul calităţii a personalului revine
Compartimentul MQ.
5.2.4. Biroul Resurse Umane menţine înregistrările adecvate privind nivelul de studii, instruire,
aptitudini şi experienţă a personalului angajat.
5.2.5. Cu ocazia instruirilor profesionale periodice instructorul urmăreşte conştientizarea
persoanelor instruite privind rolul lor în atingerea obiectivelor calităţii.
5.2.6. Laboratorul de metrologie dispune de personal autorizat, competent si calificat.

5.3. FACILITATI SI CONDITII DE MEDIU


5.3.1.Infrastructura include:
a) Incaperea in care este amplasat laboratorul.
b) Echipamentul necesar pentru realizarea proceselor de bază şi a celor manageriale (inclusiv
hardware şi software);
c) Servicii de transport si de comunicare.
5.3.2. Laboratorul de metrologie monitorizeaza, controleaza si inregistreaza conditiile de mediu asa
cum este cerut in specificatiile de specialitate.
5.3.3. In cadrul laboratorului exista o separare efectiva intre zonele invecinate in care se desfasoara
alte activitati incompatibile, iar accesul in interiorul zonelor de lucru este permisa doar personalului
autorizat.
5.3.4. De asemenea sunt asigurate toate conditiile pentru pastrarea ordinei si a curateniei in
laboratorul de metrologie.

5.4. METODE DE INCERCARE, ETALONARE, VERIFICARE SI VALIDAREA


METODELOR
5.4.1. Laboratorul de metrologie utilizeaza numai metodele de verificare/ etalonare din normativele
metrologice in vigoare.
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 17/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

5.4.2. Instructunea specifica - cod: LM – 01 „Metode de etalonare, verificare si validarea


metodelor” stabileste metodele concrete si instructiunile corespunzatoare pentru verificarea/
etalonarea mijloacelor de masurare.
5.4.3. Coordonatorul metrolog coordoneaza intreaga activitate, asigurand respectarea normativelor
metrologice in vigoare.
5.4.4. In cazul in care, un mijloc de masurare nu se incadreaza in parametrii normali nici dupa ce a
fost reparat, se respinge la verificare urmand a fi propus la casare de catre proprietarul lui.
5.4.5. Aplicarea procedurii previne aparitia erorilor datorate unei eventuale lipse de cunostinte sau
abilitate a personalului.

5.5. ECHIPAMENT
5.5.1. Lista echipamentelor din dotarea laboratorului se regaseste in anexa 4.
5.5.2. Instructiunea specifica - cod: LM – 02 „Testarea performantelor tehnice ale mijloacelor
de masurare proprii intre doua verificari metrologice succesive“ stabileste metodologia de
verificare a mijloacelor de masurare ale laboratorului privind caracteristicile principale inainte de
folosire.
5.5.3. Metrologii verificatori autorizati din cadrul laboratorului au obligatia de a verifica inainte de
folosire etaloanele de transmitere a unitatii de masura cu alte etaloane existente in cadrul
laboratorului pentru siguranta functionarii corecte.
5.5.4. Etaloanele care au abateri de la valorile nominale se scot din uz si nu se mai utilizeaza pana
cand cauzele neconformitatilor lor nu au fost eliminate si pana cand aceste etaloane nu au fost
reconfirmate.
5.5.5. Aplicarea acestei proceduri previne aparitia erorilor datorate unor functionari incorecte ale
echipamentelor din laborator ca urmare a eventualelor defectari ale acestor echipamente.

5.6. TRASABILITATEA MASURARII


5.6.1. Toate echipamentele folosite pentru verificari si/sau etalonari care au un efect semnificativ
asupra exactitatii sau validitatii rezultatelor sunt etalonate inainte de a fi puse in functiune;
5.6.2. Etalonarile si masuratorile efectuate de catre laboratorul de metrologie sunt trasabile la
sistemul international de unitati de masura SI;
Trasabilitatea masuratorilor este asigurata prin folosirea unor servicii de etalonare ale laboratoarelor
care pot sa-si demonstrezecompetenta, capabilitatea si trasabilitatea masurarii. Certificatele de
etalonare emise de aceste laboratoare contin rezultatele masuratorilor, inclusive incertitudinea de
masurare si/sau o declaratie de conformitate cu o specificatie metrologica identificata.
5.6.3. Laboratorul de metrologie are implementata o instructiune specifica de lucru cu privire la
etalonarea etaloanelor sale de referinta de catre un organism care poate asigura trasabilitatea.
De asemenea exista o instructiune specifica de lucru pentru manipularea, transportul, depozitarea si
utilizarea sigura a etaloanelor de referinta, pentru a preveni deteriorarea acestora precum si in
scopul de a asigura protejarea integritatii lor.
Etaloanele se utilizeaza numai de personalul autorizat in aces sens, fiind interzisa folosirea de catre
alte persoane. Coordonatorul metrolog este direct respunzator de pastrarea etaloanelor, mijloacelor
de masurare, instalatiilor si utilajelor din cadrul laboratorului.
Instructiunea specifica - cod: LM – 03 „Trasabilitatea masurarii“ stabileste modul si conditiile
concrete de pastrare a instalatiilor si etaloanelor din laborator (istoricul masuratorilor facute asupra
instalatiilor si etaloanelor din dotarea laboratorului).
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 18/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

5.7. ESANTIONARE
Cerinta de standard neaplicabila in cadrul laboratorului de metrologie.

5.8. MANIPULAREA OBIECTELOR DE INCERCARE SI ETALONARE


5.8.1. Instructiunea generala - cod: OMEPA – 07.02 „Servicii catre clienti“ stabileste reguli
unitare de manipulare, depozitare, ambalare si livrare a mijloacelor de masurare verificate/ etalonate
in laborator.
5.8.2. Coordonatorul metrolog are responsabilitatea coordonarii activitatilor de manipulare,
ambalare si livrare a mijloacelor de masurare etalonate/ verificate in laborator.
5.8.3. In cadrul laboratorului manipularea, depozitarea, ambalarea si livrarea se face de catre acelasi
personal (metrologi verificatori) care nu necesita instruiri suplimentare pentru asemenea operatii.
5.8.4. Aplicarea acestei proceduri previne aparitia erorilor datorate unor eventuale utilizari de
echipamente a caror manipulare, depozitare, ambalare sau livrare necorespunzatoare a dus la
deteriorarea lor.

5.9. ASIGURAREA CALITATII REZULTATELOR INCERCARILOR SI


ETALONARILOR
Laboratorul are implementata o instructiune specifica - cod: LM – 04 „Asigurarea calitatii
rezultatelor etalonarilor“ cu privire la arhivarea inregistrarilor, perioada de pastrare, modul de
pastrare si responsabilitati, in acest mod realizandu-se controlul calitatii pentru monitorizarea
validitatii rezultatelor incercarilor si verificarilor efectuate. Datele rezultate in urma incercarilor si
verificarilor sunt trecute in buletine de verificare metrologica, aceste buletine fiind apoi inregistrate
astfel incat sa fie usor detectabile si analizate.

5.10. RAPORTAREA REZULTATELOR


5.10.1. Generalitati
Rezultatele fiecarei incercari sau verificari sunt trecute precis, clar, fara ambiguitate si obiectiv intr-
un buletin de verificare metrologica, buletin ce se elibereaza pentru fiecare contor verificat in parte.
5.10.2. Rapoarte de incercare si certificare (buletine de verificare metrologica)
Fiecare inregistrare cuprinde urmatoarele informatii :

- un titlu “Buletin de verificare metrologica“;


- date de identificare ale laboratorului;
- numar de ordine si data eliberarii respectivei inregistrari;
- numele beneficiarului (clientului);
- o descriere a contorului de verificat (denumire, fabricatie, tip, serie, raport de
transformare, clasa de precizie);
- date complete privind etalonul cu care s-a efectuat verificarea contorului (denumire,
fabricatie, tip, serie, clasa de precizei, numar CE si data expirarii validitatii);
- rezultatul verificarii metrologice (Corespunde / NU corespunde);
- cerintele verificarii (NTM, NML);
- numele, prenumele si semnatura metrologului verificator care a efectuat verificarea;
- rezultatele verificarii si unitatea de masura (acolo unde este cazul);
- data la care se preda beneficiarului contorul si respectivul buletin de verificare;
- numele, prenumele si semnatura celui desemnat de catre beneficiar sa ridice contorul si
buletinul de verificare corespunzator;
LABORATOR DE METROLOGIE Cod: OMEPA-MC-LM
Pag. 19/19
MANUALUL CALITATII
Rev. 0 1 2 3 4 5

5.10.3. Rapoarte de incercare


Inregistrarile trebuie sa mai cuprinda (suplimentar fata de cele enumerate la 5.10.2), daca este
necesar pentru interpretarea rezultatelor verificarii, urmatoarele:

- abateri de la, adaugiri la sau excluderi de la verificare referitoare la conditiile de


verificare specifice;
- valabilitatea verificarii metrologice;
- daca este relevant, o declaratie de conformitate / neconformitate cu cerintele si /sau
specificatiile.

5.10.4. Certificate de etalonare


Certificatele de etalonare includ (suplimentar fata de cerintele de la 5.10.2, daca acestea sunt
necesare pentru interpretarea rezultatelor etalonarilor) urmatoarele:

- conditiile de mediu care influenteaza rezultatele etalonarii;


- incertitudinea de masurare;
- o declaratie de conformitate (in care sunt clar identificate care paragrafe din specificatie
sunt sau nu indeplinite);
- dovada ca masuratorile sunt trasabile;

5.10.5. Opinii si interpretari


In cazul in care raportul include opinii si interpretari se documenteaza baza in care acestea au fost
facute. Opiniile si interpretarile vor fi clar marcate in raportul de incercare.
5.10.6. Rezultate ale incercarilor si etalonarilor obtinute de la subcontractanti
Cerinta de standard neaplicabila in cadrul laboratorului de metrologie.
5.10.7. Transmiterea electronica a rezultatelor
Cerinta de standard neaplicabila in cadrul laboratorului de metrologie.
5.10.8. Formatul rapoartelor si certificatelor
Formatul rapoartelor si certificatelor este astfel proiectat incat sa se poata adapta fiecarui tip de
etalonare efectuata si sa minimizeze posibilitatea de neintelegere sau utilizare gresita.
5.10.9. Amendamente la rapoarte de incercare si certificare de etalonare
Amendamentele indeplinesc toate cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025.
Atunci cand este cazul sa se emita un raport de incercare sau certificat de etalonare complet nou,
acesta va fi identificat in mod unic si va contine o referire la orginalul pe care il inlocuieste.