Sunteți pe pagina 1din 92

SUMAR

• Prefaţă – General-maior (ret) dr. MIHAIL E. IONESCU, Director al Ins-


titutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară ........................ 1

• Prefaţă – General-locotenent NICHOLAS MASTRANDONIS , Preşedin-


tele Comisiei Elene de Istorie Militară ........................................................... 3

REVISTA DE ISTORIE • Marea Neagră şi începuturile geopoliticii elene – Dr. PANAGIOTIS


MILITAR| FOURAKIS, Istoric şi colaborator al Comisiei Elene de Istorie Militară ...... 4
Publica]ia este editat\ de Minis-
terul Ap\r\rii, prin Institutul • Cetăţile greceşti din Pontul nord-vestic – Dr. SERGIU IOSIPESCU, Cerce-
pentru Studii Politice de Ap\rare tător ştiinţific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară;
[i Istorie Militar\, membru al RALUCA IOSIPESCU, Cercetător ştiinţific, Institutul Naţional al Monumentelor
Consor]iului Academiilor de Istorice .............................................................................................................. 7
Ap\rare [i Institutelor pentru
Studii de Securitate din cadrul • Grecii din Euxin (Marea Neagră) în antichitate şi evul mediu – Dr. NICHOLAOS
SOL. DEPASTAS, Istoric-Arheolog, Colaborator ştiinţific şi ex-membru
Parteneriatului pentru Pace,
al CEIM/HNDGS, Director al Biroului al 3-lea AHD/HAGS ........................... 17
coordonator na]ional al Proiec-
tului de Istorie Paralel\> NATO • Expansiunea bizantină în aria Mării Negre – Dr. ALEXANDRU MADGEARU,
– Tratatul de la Var[ovia Cercetător ştiinţific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie
Militară ............................................................................................................. 23
COLEGIUL DE REDAC}IE
• Români şi greci în secolul al XVII-lea – Dr. MIRCEA SOREANU, Cercetător
• General-maior (r) dr. MIHAIL
ştiinţific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară ...... 34
E. IONESCU, directorul Institu-
tului pentru Studii Politice de • Antagonismul franco-german în Balcani înaintea Primului Război Mondial.
Ap\rare [i Istorie Militar\ Finanţe şi armamente. Cazul României şi al Greciei – Profesor dr. IOANNIS
• Colonel (r) dr. PETRE OTU, ANTONOPOULOS, Membru asociat al Comisiei Elene de Istorie Militară ... 40
directorul [tiin]ific al Institutului
• Tratatul de la Bucureşti. Rolul României în încheierea celui de-al Doilea Război
pentru Studii Politice de Ap\rare Balcanic – dr. EFPRAXIA S. PASCHALIDOU, Istoric, Comisia Elenă de Istorie
[i Istorie Militar\ Militară .............................................................................................................. 49
• Prof. univ. dr. DENNIS DELE-
TANT, London University • Escadrila 534 elenă în sudul Rusiei (1919) – TRIANTAFYLLIA KAISAROU-
PANTAZOPOULOU Istoric, Muzeul de Istorie al Forţelor Aeriene Elene,
• Prof. univ. dr. MIHAI membru al Comisiei Elene de Istorie Militară ................................................ 56
RETEGAN, Universitatea
Bucure[ti • România, Grecia şi problemele Mării Negre (1919-1939) – Dr. PETRE OTU,
Preşedintele Comisiei Române de Istorie Militară ........................................ 60
• IULIAN FOTA, directorul
Colegiului Na]ional de Ap\rare • Evoluţia istorică a regimului legal al Strâmtorilor şi accesului în Marea Neagră
(Euxeinos Pontos) – Contraamiral dr. STYLIANOS POLITIS, Vicepreşedinte
• Dr. SERGIU IOSIPESCU, cc. al Comisiei Elene de Istorie Militară ............................................................... 69
[t., Institutul pentru Studii
Politice de Ap\rare [i Istorie • Participarea României şi a Greciei la OCEMN. Teoria şi practica cooperării
Militar\ în Balcani – ŞERBAN FILIP CIOCULESCU, Cercetător ştiinţific, Institutul
• Prof. univ. dr. ALESANDRU pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară ...................................... 79
DU}U, Universitatea „Spiru
Haret”
• Revista este inclus\ ;n baza de date a Consiliului Na]ional al Cercet\rii
• Prof. univ. dr. MARIA GEOR- {tiin]ifice ;n :nv\]\m=ntul Superior
Superior,, fiind evaluat\ la categoria „B ”.
„B”.
GESCU, Universitatea Pite[ti • Abonamentele se fac prin unit\]ile militare, pentru cititorii din armat\
( 3,5 lei x 6 Ÿ 21 lei/an), precum [i prin oficiile po[tale [i factorii po[tali
• Comandor (r) GHEORGHE ( 6 lei x 6 Ÿ 36 lei/an). Sumele se depun ;n contul nr nr..
VARTIC, cc. [t., Institutul pentru RO46TREZ7015005XXX000147 deschis la TTrezoreria rezoreria Statului, sector 1,
Studii Politice de Ap\rare [i Bucure[ti pentru U.M.02526 Bucure[ti, cod fiscal> 4221098.
Istorie Militar\ • Pozi]ia revistei ;n lista-catalog a publica]iilor este la num\rul 5017
ISSN 1220-5710
ISSN 1220-5710
CONTENTS
Preface – Major-General (Ret) Dr. MIHAIL E. IONESCU, Director of the Institute for Political Studies of
Defense and Military History ................................................................................................................................. 1

Preface – Lieutenant-General NICHOLAS MASTRANDONIS, President of the Hellenic Commission on


Military History ....................................................................................................................................................... 3

The Black Sea and the Beginnings of Hellenic Geopolitics – Dr. PANAGIOTIS FOURAKIS, Historian and Coll-
aborator of the Hellenic Commission on Military History .................................................................................... 4

Greek Cities in the North-Western Pontus – Dr. SERGIU IOSIPESCU, Senior Researcher of the Institute for
Political Studies of Defense and Military History; RALUCA IOSIPESCU, Scientific Researcher of the
National Institute of Historical Monuments ......................................................................................................... 7

The Greeks of the Euxine (Black Sea) in the Ancient and the Middle Ages – Dr. NICHOLAOS SOL.
DEPASTAS, Historian-Archaeologist, Scientific Collaborator and Ex Member of the HCMH/HNDGS, Director
of the 3rd Office AHD/HAGS .................................................................................................................................... 17

The Byzantine Expansion in the Black Sea Area – Dr. ALEXANDRU MADGEARU, Senior Researcher of the
Institute for Political Studies of Defense and Military History ............................................................................ 23

Romanians and Greeks in the XVIIth Century – Dr. MIRCEA SOREANU, Senior Researcher of the Institute
for Political Studies of Defense and Military History ........................................................................................... 34

The French-German Antagonism in the Balkans before World War I. Finance and Armaments. The Case of
Romania and Greece – Professor Dr. IOANNIS ANTONOPOULOS, Associate Member of the Hellenic
Commission on Military History ............................................................................................................................. 40

Treaty of Bucharest. The Role of Romania in the End of Balkan War II – Dr. EFPRAXIA S. PASCHALIDOU,
Historian, Hellenic Commission on Military History ............................................................................................ 49

The 534 Hellenic Air Squadron in Southern Russia (1919) – KAISAROU-PANTAZOPOULOU TRIANTA-
FYLLIA, Historian of the Hellenic Air Force History Museum, Member of the Hellenic Commission on
Military History ....................................................................................................................................................... 56

Romania, Greece and the issues of the Black Sea (1919-1939) – Dr. PETRE OTU, President of the
Romanian Commission of Military History ............................................................................................................ 60

Historical Development of the Legal Regime of the Straits and Access to the Black Sea (Euxeinos Pontos)
– Rear Admiral Dr. STYLIANOS POLITIS, Vice President of the Hellenic Commission on Military History ... 69

The Participation of Romania and Greece at BSEC. Cooperation Theory and Practice in the Balkans
– ŞERBAN CIOCULESCU, Scientific Researcher of the Institute for Political Studies of Defense and
Military History ....................................................................................................................................................... 79

COPERT
COPERTA A I> Nava-[coal\ „Mircea ”, simbolul Marinei Militare Rom=ne, a legat deseori ]\rmurile rom=ne[ti
„Mircea”,
cu cele elene
COPERT
COPERTA A IV> TTransferurile
ransferurile [i bazele de opera]ii ale Escadrilei 534 elene ;n campania alia]ilor din sudul
Rusiei (1919), ;n campania din Asia Mic\ (iulie 1919-august 1922) [i pe frontul de pe r=ul Evros. S\geata
ro[ie indic\ traiectul de zbor al aparatului Spad XIII ;n prima misiune a Escadrilei 534 pentru transportarea
avionului francez de la Odessa la Br\ila
• GHEORGHE VARTIC, redactor-[ef
• dr. MIRCEA SOREANU, MONA-ELENA SIMINIUC, redactori
• LIVIA MANOLE, corector
• ADRIAN PANDEA, coperta, ELENA LEMNARU, tehnoredactare computerizat`
• Responsabil de num`r: dr. MIRCEA SOREANU

Adresa redac]iei> strada Constantin Mille nr. 6, cod 010142, Bucure[ti, sector 1,
telefon> 004021-3157827, telefax> 004021-3137955
www.ispaim.ro
Tiparul executat la Tipografia Filaret
B 77/13.08.2008
PREFA ~
PREFA}~
General-maior (r et
et)) dr. MIHAIL E. IONESCU
(ret
Director al Institutului pentru Studii Politice de Ap`rare
Ap`
[i Istorie Militar `
Militar`

Comisiile elenă şi română de istorie militară, împreună cu Institutul pentru Studii


Politice de Apărare şi Istorie Militară dedică, după şapte ani, o nouă apariţie a „Revistei de
Istorie Militară” istoriei relaţiilor politico-militare între ţările noastre, de această dată cu
o conotaţie pontică.
Popor de navigatori şi negustori, vechii greci au descoperit Marea Neagră prin expediţia
argonauţilor în căutarea Lânei de Aur (sec. XIII î.Hr.), au anexat-o istoriei scrise, mai întâi
prin Homer şi Hesiod, iar apoi într-o mult mai circumstanţiată formă, împreună cu întregul
bazin al Dunării, graţie operei lui Herodot. Dar, prin influenţa elenică la dezvoltarea
civilizaţiei autohtone, relaţiile istorice între vechii greci şi regiunile carpato-dunăreano-
pontice şi locuitorii lor, geto-dacii, datează de mai bine de trei milenii.
Deşi Marea Neagră este o parte a bazinului Mediteranei Orientale, fiind considerată o
prelungire a acesteia, posesiunea Strâmtorilor este cheia înţelegerii istoriei Pontului, a
legăturilor politice dintre locuitorii ţinuturilor ei şi Grecia.
Posesiunea Strâmtorilor este esenţială nu numai pentru evoluţiile din Marea Egee,
dar şi din Marea Neagră. Stăpânirea greacă a Dardanelelor şi Bosforului în Lumea Veche
explică deopotrivă colonizarea elenică a ţărmurilor pontice şi competiţia cu persanii.
În zorii erei creştine, expansiunea romană în bazinul pontic, dezvoltarea Imperiului
Roman şi transformarea Mării Negre într-un „lac roman” au fost posibile printr-un control
strict al Strâmtorilor. Excepţionala lor însemnătate geopolitică este dovedită de mutarea
la Constantinopol a capitalei Imperiului Roman şi supravieţuirea acestuia ca împărăţie
bizantină. Prin funcţionarea „lacului-bizantin” al Mării Negre şi a „Dunării imperiale”
până la Cruciada a IV-a (1204) a fost posibilă răspândirea civilizaţiei greceşti medievale şi
introducerea formelor politice, esenţiale pentru organizarea de început a statalităţii
româneşti.
În vremea „Turkocraţiei” şi închiderii „lacului otoman” – chiar dacă navigaţia în Marea
Neagră şi comerţul cu Principatele Române au rămas importante, marinarii şi negustorii
greci fiind principalul instrument al legăturilor navale –, controlul otoman asupra
Strâmtorilor a mediat sau a interzis orice relaţie politică. Dar chiar şi în aceste condiţii, în
secolele XVI-XVIII influenţa şi înflorirea culturii greceşti au fost importante pentru făurirea
civilizaţiei moderne în Principatele Române.
Pacea de la Adrianopol (1829) a fost începutul unei noi etape pentru relaţiile româno-
greceşti, prin deschiderea Mării Negre marelui comerţ mondial şi, de asemenea, prin
apariţia statului grec. Parteneriatul comercial între România şi Grecia, prezenţa coloniilor
de negustori greci în porturile dunărene şi pontice au influenţat dezvoltarea urbană
modernă românească.
Grecia şi România au fost implicate în criza balcanică de la 1912-1913, sfârşită prin
pacea de la Bucureşti (1913). Cele două ţări s-au aflat, în final, de aceeaşi parte în Primul
P Revista de istorie militară P 1
Război Mondial şi unităţi greceşti au participat la a doua misiune franceză a generalului
Berthelot în România şi în nord-vestul Mării Negre (1919).
Dacă, după 1923, interesul politic grecesc s-a îndreptat spre Mediterana Orientală,
relaţiile dintre România şi Grecia au căpătat o puternică dimensiune balcanică, ţintind la
păstrarea aici, şi cu ajutorul alianţei iugoslave, a sistemului versaillez şi cu Turcia a statutului
Mării Negre. Dar, predominant, atenţia Greciei a fost monopolizată de Mediterana Orientală
şi Centrală, în temeiul legii geopoliticii prin care stăpânitorul Strâmtorilor are posibilitatea
conexiunii mărilor Neagră şi Mediterană.
După cel de-al Doilea Război Mondial, convenţia de la Montreux (1936) şi predominanţa
navală sovietică în Marea Neagră au fost temeiurile codificării conexiunii cu Marea
Mediterană.
După prăbuşirea Uniunii Sovietice şi a dominaţiei ei asupra Mării Negre şi a Europei
de Est, ţările noastre au fost implicate într-un nou model de cooperare, BSEC fiind un
exemplu semnificativ. Desigur, în actuala situaţie geopolitică a Mării Negre putem afirma
existenţa unei axe vest-est, o comunicaţie strategică a Europei cu Caucazul, Marea Caspică
şi Golful Persic, dar pentru România şi Grecia, în noul lor cadru de evoluţie, ca membre
ale UE şi ţări aliate în NATO, există o complementaritate de interese comune în Marea
Neagră şi bazinul Mediteranei Orientale.

Prezentul număr al „Revistei de Istorie Militară” a fost elaborat printr-un efort comun
româno-elen. Dr. Panagiotis Fourakis a pus începuturile geopoliticii greceşti în legătură
cu expediţia argonauţilor în Marea Neagră în căutarea Lânei de Aur. Izvoarele arheologice
şi istorice referitoare la colonizarea greacă în Marea Neagră şi în special în bazinul de
nord-vest sunt prezentate de dr. Nicholaos Sol. Depastas, dr. Sergiu Iosipescu şi Raluca
Iosipescu. Etapele expansiunii Imperiului Roman târziu şi a celui Bizantin în Marea Neagră
(secolele IV-XII) sunt reconstituite de dr. Alexandru Madgearu.
Contribuţiile dr. Mircea Soreanu, dr. Ioannis Antonopoulos şi dr. Efpraxia S. Paschalidou
sunt consacrate epocii moderne, referindu-se la influenţele culturii greceşti în Principatele
Române în secolul al XVII-lea, la aspectele financiare şi cele legate de exporturile de
armament în cadrul competiţiei pentru Balcani dintre Franţa şi Germania la cumpăna
secolelor XIX/XX, la Tratatul de pace de la Bucureşti din 1913, cu importante contribuţii
documentare din arhivele greceşti. Evenimentele lungii conflagraţii sud-est europene din
anii 1912-1920 sunt analizate şi de către Triantafyllia Kaisarou-Pantazopoulou. Contra-
amiralul dr. Stylianos Politis prezintă problema Strâmtorilor de la Tratatul de pace de la
Adrianopol (1829) până în prezent.
În fine, epocii contemporane îi sunt dedicate amplele studii ale colegilor dr. Petre Otu
(România, Grecia şi problemele Mării Negre. 1919-1939) şi Şerban Filip Cioculescu, ultimul
tratând rolul actual al Greciei şi al României în BSEC.
Interesul subiectelor şi acurateţea analizei lor ne dă bune speranţe pentru viitorul
colaborării noastre. Într-o Europă unită, în care statele noastre s-au redescoperit unul pe
altul, aceste studii româneşti şi elene reprezintă o contribuţie la cercetarea unui trecut
militar comun al continentului nostru, visat de Jacques LeGoff ca o temelie pentru
construirea viitorului.

2 P Revista de istorie militară P


PREFA ~
PREFA}~
General-locotenent NICHOLAS MASTRANDONIS
Pre
Pre[[edintele Comisiei Elene de Istorie Militar`

Este o mare plăcere şi un privilegiu pentru mine să prefaţez această a doua ediţie
comună eleno-română a „Revistei de Istorie Militară” cu tema generală „Marea Neagră,
Grecia şi România”.
În cadrul „Programelor de cooperare militară” între Grecia şi România, care au funcţionat
din anul 2000, Comisia Elenă de Istorie Militară şi Comisia Română de Istorie Militară,
precum şi Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi de Istorie Militară au stabilit să
coopereze la studierea problemelor de istorie militară. Prima încercare de cooperare a
reprezentat un succes prin apariţia ediţiei speciale româno-elenă a „Revistei de Istorie
Militară”, în anul 2001.
Anul trecut, continuând cooperarea noastră fructuoasă, am decis editarea unui nou
număr comun. Marea Neagră, o zonă importantă, atât pentru Grecia cât şi pentru România,
a fost selectată ca subiect general în jurul căruia vor fi dezvoltate studiile.
Marea Neagră, sau Euxinus Pontus este o regiune de importanţă vitală pentru sud-
estul Europei şi pentru ţările înconjurătoare. Este conectată la Marea Mediterană prin
Strâmtorile Bosfor şi Dardanele, Marea Marmara şi Marea Egee. Pentru greci, Marea
Neagră este o regiune bine cunoscută încă din antichitate. A constituit centrul de gravitaţie
pentru mitologia greacă antică şi piesa centrală a colonizării greceşti şi a comerţului maritim.
Constantin cel Mare, în anul 330 î.Hr. a ales Nova Roma, sau Constantinopol drept noua
capitală a imperiului său, într-un loc care domina intrarea către Euxinus Pontus. Războaiele
Rusiei împotriva Imperiului Otoman, în cadrul Chestiunii Orientale, au avut întotdeauna
ca scop principal dorinţa Rusiei de a avea o ieşire către Marea Mediterană prin, sau în
jurul Mării Negre.
Strâmtoarea Dardanele care domină şi controlează intrarea în Marea Marmara a
constituit şi continuă să fie cauza conflictelor şi a aranjamentelor în continuă schimbare
dintre marile puteri – Rusia şi Turcia – şi restul ţărilor riverane Mării Negre. La începutul
secolului al XXI-lea, conductele de petrol prin şi în jurul Mării Negre au conferit o nouă
dimensiune disputei economice din întreaga zonă.
Studiile ştiinţifice ale distinşilor cercetători români şi greci, care au colaborat şi au
lucrat la această ediţie comună, fac o analiză multilaterală a rolului jucat de Marea Neagră
în raporturile dintre ţările noastre. Cred că această formă de colaborare contribuie la o
mai bună înţelegere şi la amplificarea relaţiilor noastre. Din acest motiv, doresc să exprim
aprecierea mea pentru toţi cei care şi-au adus contribuţia la realizarea acestei ediţii.
La final, dar nu în ultimul rând, aş dori să-mi exprim recunoştinţa faţă de directorul
Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din România, precum şi
faţă de preşedintele Comisiei Române de Istorie Militară pentru interesul şi grija
manifestate, astfel încât astăzi să putem avea cea de-a doua ediţie comună a „Revistei de
Istorie Militară”.

P Revista de istorie militară P 3


MAREA NEAGR~ {I ÎNCEPUTURILE
GEOPOLITICII ELENE
Dr. PANAGIOTIS FOURAKIS
Istoric [i colaborator al Comisiei Elene de Istorie Militar`

Rădăcinile geopoliticii elene se găsesc dent exemplu este cazul dintre Poliochni şi
în antichitate, atât istoria cât şi mitologia Troia, care, conform excavărilor arheolo-
demonstrând semnificaţia mării în eforturile gice, împărtăşeau o puternică relaţie cul-
continue ale grecilor de a conduce lumea turală2. Totuşi, inegalitatea la care cele două
cunoscută la acea vreme. oraşe apăreau la toate nivelurile conduce la
La începutul mileniului al II-lea î.Hr., în concluzia că Troia controla navigaţia în
spaţiul larg al Mării Egee erau stabilite două Strâmtori, dar numai pentru a servi inte-
sisteme geopolitice: civilizaţia insulelor resele oraşului Poliochni.
Ciclade şi civilizaţia de la nordul Mării Egee. Momentul în care grecii şi-au demonstrat
Cu privire la prima, trebuie arătat că a interesul pentru Marea Neagră a fost expe-
dezvoltat comerţul maritim ca factor diţia Argonauţilor (secolul al XIII-lea î.Hr.).
important al viitoarei prosperităţi. Insula Epoca Argonauţilor este o fază a elenismului
Milos a fost o pionieră a acestui mod de în care managementul spaţiului egean şi al
dezvoltare şi a deschis calea pentru tot felul celui mai larg al Mării Mediterane a început
de schimburi comerciale între insulele să capete noi dimensiuni, datorită faptului
Ciclade şi coasta sudică a Greciei conti- că micenienii şi-au extins dominaţia din
nentale. Oricum, această activitate a con- Creta spre Marea Neagră. Oricum, Argona-
tribuit cel mai mult la dezvoltarea civilizaţiei uţii au fost cei care au condus lumea miceni-
de la nord-estul Mării Egee, unde au înflorit ană pe coastele nordice ale Mării Egee, spre
numeroase centre comerciale şi maritime Marea Neagră. Argonauţii au fost primul
precum Heraion din Samos, Emporion din grup social elen care, conform tradiţiei, s-a
Chios, Thermi din Lesbos, Poliochni din zbătut pentru realizarea anumitor scopuri
Lemnos şi Troia pe coasta nord-vestică a geopolitice de importanţă majoră pentru în-
Asiei Mici. În special Poliochni şi-a exploa- ceputul istoriei elene.
tat poziţia strategică semnificativă pe insula Thucydides nu a menţionat nimic în
Lemnos, chiar la ieşirea din strâmtorile Istoria sa (în special în prima carte cunos-
Hellespont şi, de aceea, a reuşit să exercite cută ca „Arheologia”), referitor la expediţia
controlul asupra navigaţiei în spaţiul maritim Argonauţilor, deoarece el o considera ca
din nordul Mării Egee. Mai sus menţioatele fiind parte a mitologiei3 elene, pe care nu o
insule şi-au dezvoltat schimburile maritime putea verifica prin fapte şi martori oculari.
la un aşa nivel încât diferenţele sociale, Totuşi, ştiinţa contemporană a ajuns la con-
politice şi financiare dintre ele şi zonele de cluzia că expediţia Argonauţilor a fost din
coastă erau enorme1. Simţul puterii pe care punct de vedere istoric rezultatul unei cu-
aceste insule l-au stabilit a condus foarte rajoase aventuri a marinarilor greci în efor-
curând la înţelegerea faptului că deţinerea tul lor de a crea colonii în Marea Neagră.
controlului asupra nordului Mării Egee şi a Potrivit lui Herodot, expediţia Argona-
Strâmtorilor era o înaltă prioritate pentru uţilor a fost numai o parte a conflictului
continuarea prosperităţii lor. Cel mai evi- dintre greci şi asiatici care a culminat cu
4 P Revista de istorie militară P
războaiele greco-persane din secolul al schimbul de produse la comerţul pe bani.
V-lea î.Hr. A urmat răpirea Europei de la Această dezvoltare culturală a condus la
cretani care a precedat Războiul Troian4. crearea unei noi clase, clasa mijlocie, care a
Pentru micenieni, expansiunea către început să pună la îndoială drepturile
Marea Neagră a fost impusă atât de motive tradiţionale ale aristocraţiei de a guverna
geostrategice, cât şi geoeconomice. Prima oraşele. Aceasta a condus la izbucnirea
şi a doua jumătate a celui de al II-lea mileniu războaielor civile în oraşele-state ale lumii
î.Hr. au fost practic pentru ei rezultatul arhaice (secolele al VIII-lea – al VI-lea î.Hr.)
perioadei de înflorire a Mării Egee, iar şi la apariţia tiraniei. Este adevărat că tirania
Marea Neagră a fost considerată ca o parte a ajutat clasa de mijloc şi a deschis drumul
geostrategică a acesteia. În spatele legen- pentru democraţie, care a culminat în secolul
darei aventuri a Argonauţilor se ascunde al V-lea î.Hr.8. Thucydides, deşi considera
realitatea istorică a dezvoltării geopolitice tirania ca pe un sistem politic autoritar, a
a micenienilor în spaţiul mai larg al Mării legat-o de construirea primelor trireme9,
Negre, până la coastele caucaziene. Lâna de navele de război din antichitate care au
Aur simbolizează dorinţa de aventură şi asigurat dominaţia ateniană şi puterea
pericol, care sunt elemente ce aproape maritimă10.
întotdeauna sunt găsite la începuturile Cel mai prestigios tiran atenian a fost
fiecărei puternice dominaţii navale, precum Peisistratos, care urmărea să transforme
cea miceniană. Însăşi descrierea Lânei de oraşul său într-un centru al tuturor
Aur nu este nimic mai mult decât cea a dezvoltărilor egeniene şi, pentru acest
grânarului coastelor Mării Negre care a fost motiv, el a construit un templu sacru pe
considerat chiar vital pentru supravieţuirea insula Delos în onoarea zeului „Apollo
micenienilor5 şi mai târziu a atenienilor. Patroos” („paternitatea”). În acelaşi timp,
Dar, întreaga structură a legendei Argona- el a căutat dezvoltarea economică şi militară
uţilor simbolizează unificarea geopolitică a Atenei prin crearea unor colonii controlate
(atât strategică, cât şi economică), a spaţiului de metropolă. Unul dintre paşii strategici a
mai larg al Mării Egee şi al Mării Negre. fost (re)colonizarea oraşului Sigeio, care era
Această unificare este consecinţa culturală localizat în strâmtorile Hellespont. Astfel,
a transformării Mării Egee într-o mare Atena şi-a asigurat aprovizionarea cu lemn
„aproape” miceniană, care este bazată pe doi de construcţie pentru trireme şi cu argint11
factori: primul este puterea maritimă şi, în acelaşi timp, a controlat navigaţia în
stabilită prin dezvoltarea comerţului şi Marea Neagră.
transportului de produse agricole ca uleiul Reformele politice şi sociale ale lui
de măsline, vinul şi ceramica. Al doilea Peisistratos au fost urmate de Cleisthenis,
factor este clar geopolitic, acesta urmărind care, în principiu, a pus bazele democraţiei12.
controlul complet (economic, politic, Războaiele greco-persane din primele decade
militar) al Mării Egee6. ale secolului al V-lea (490 şi 480-479 î.Hr.)
Colonizarea Mării Negre şi a Mării au demonstrat superioritatea navală ateniană
Mediterane, care a fost sistematică începând şi au dus la înfiinţarea Ligii Ateniene/
din secolul al IX-lea î.Hr. şi, ulterior, a Deliene, care urmărea prosperitatea popu-
contribuit la intensificarea comerţului laţiei din Atena şi asumarea rolului con-
datorită faptului că din secolul al VII-lea toate ducător al elenismului. Programul naval al
zonele de coastă ale lumii antice cunoscute lui Temistocle a fost factorul crucial pentru
erau pline de oraşe greceşti, care menţineau atingerea acestui scop13. Structura militară
relaţii apropiate cu metropolele 7. Acest a Ligii, care era divizată în periferii admini-
comerţ intens a transformat adânc chiar strative („phoroi”), era foarte strictă şi fie-
modul în care se desfăşura negoţul: de la care membru al oraşului avea anumite
P Revista de istorie militară P 5
obligaţii economice, sau de altă natură. O realizat la Marea Egee, iar Marea Neagră a
asemenea periferie administrativă era cea fost mereu considerată a fi coasta nordică a
din Hellespont, care controla navigaţia în acesteia. Pentru greci, marea era o cale
Marea Neagră. Astfel, atenienii au reuşit nesfârşită spre bogăţie şi expansiune, care
nu doar să transforme Marea Egee într-o
trebuia descoperită şi dominată cu orice
„mare a noastră”, dar şi să prevină orice
ostilitate împotriva intereselor lor largi preţ. Dacă Marea Egee era casa lor, Marea
geopolitice în Marea Neagră, care era acum Neagră reprezenta curtea lor şi de aceea
considerată ca făcând parte din Marea Egee. trebuiau păstrate cu grijă.
Pericle, conducătorul Atenei, care a dus
pe culmile gloriei oraşul său la mijlocul
secolului al V-lea î.Hr. a promovat un plan
dinamic care, în principiu, urmărea: a) să 1
I. Loucas, Aegean Sea, History and Geopolitics
unifice cele două mări în zone geopolitice
of Hellenism from Pre-History to the Alexander era,
ateniene de apărare împotriva oricărei (“Aigaio Pelagos, Istoria kai Geopolitiki tou Ellinismoy
posibile viitoare expansiuni persane la vest apo tin proistoria os tous Alexandrinous chronous”),
şi, b) să le transforme într-o bază de dez- Atena, Papazisis,1993, p. 32-57.
voltare a programului lor economic lărgit 2
L. Bernardo-Brea, Poliochni. Citta preistorica
către Marea Mediterană. Grânarul ce prove- nell’ isola di Lemnos, Roma, L’ Erma, 1964-1976
nea din zona Mării Negre era de mare im- (Monographie della scuola Archeologica di Atene e
portanţă pentru atenieni şi de aceea, contro- delle Missioni Italiane in Oriente).
3
lul Strâmtorilor era crucial pentru ei. Astfel, Privitor la legenda Argonauţilor vezi E. Roussos,
transformarea Mării Egee într-un „lac introducerea “Argonautiki Ekstrateia” în Pagkosmia
Atenian”, fără controlul simultan al naviga- Mythologia, Ekdotiki Athinon, Atena, p. 56 şi
următoarele.
ţiei prin Hellespont era inutilă. În ciuda 4
Vezi Herodot, I, p.1 şi următoarele.
eforturilor lor, atenienii nu au reuşit să 5
I. Loucas, Aegean Sea , ed.cit., p. 65 şi
controleze mările sudice, către Cipru şi următoarele.
Egipt, de când persanii cu aliaţii lor fenicieni 6
I. Loucas, Geopolitical Trilogy of Hellenism, Part
dominau estul Mării Mediterane. Aşadar, One: the Brotherhood of Argonauts and the Clash of
controlul Mării Egee şi al Mării Negre era Civilizations (“Geopolitiki Trilogia tou Ellinismou,
vital. Merită subliniat că atenienii aprovizio- Logos Protos: I aderfotita ton Argonauton kai I
nau cu grâne din zona Mării Negre pe toţi sygkrousi ton politismon”), Atena, Esoptron 2003,
aliaţii lor şi, astfel, şi-au asigurat obedienţa p. 118.
7
şi loialitatea acestora faţă de Ligă, chiar dacă Vezi H. Bengson, History of Ancient Greece
ea nu a ezitat să utilizeze forţa militară (“Istoria tis Archaias Elladas”), Atena, Melissa 1979,
p. 80 şi următoarele. De asemenea, U. Wilcken,
pentru a menţine ordinea.
Ancient Greek History (“Archaia Elliniki Istoria”),
Importanţa strâmtorilor Hellespont, Atena, Papazisis 1976, p. 118 şi următoarele.
8
conform geostrategiei lui Pericle, a fost I. Loucas, Geopolitical Trilogy of Hellenism,
dovedită în a treia fază (413-403 î.Hr.) a ed.cit., p. 144.
9
Războiului Peloponesian (431-403 î.Hr.), Ibid, p. 153-4.
10
Thucydides, I, p.13.
când spartanii, asistaţi de persani, au adus 11
U. Wilcken, Ancient Greek History , ed.cit.,
conflictul în Marea Egee şi Strâmtori. p. 153 şi următoarele.
Bătălia finală de la Aigos Potamoi din 12
Vezi H. Bengson, History of Ancient Greece,
Hellespont, în 405 î.Hr., i-a surprins pe ed.cit., p. 126 şi următoarele. De asemenea,
atenieni şi a dus la înfrângerea lor. U. Wilcken, Ancient Greek History, ed.cit., p. 154 şi
următoarele.
Concluzionând, Marea Neagră a prezen- 13
Pentru programul naval al lui Temistocle vezi
tat totdeauna o importanţă deosebită pentru G.S. Maridakis, The Law of Themistocles on naval
greci în antichitate. Este important să con- armament (“O nomos tou Themistokleous peri
chidem că geopolitica elenă al început şi s-a thalassiou exoplismou”), Atena, 1963.
6 P Revista de istorie militară P
CET~ ILE GRECE
CET~}ILE TI DIN PONTUL
GRECE{TI
NORD-VESTIC1
Dr. SERGIU IOSIPESCU, Cercet`tor [tiin]ific
la Institutul pentru Studii Politice
de Ap`rare [i Istorie Militar`
RALUCA IOSIPESCU, Cercet`tor [tiin]ific
la Institutul Na]ional al Monumentelor Istorice
Când primul „cetăţean al lumii – după se afla „pustiul geţilor”, slab locuit, căci în
Proclos – fiul zeului fluvial Meles şi al nim- preajma ultimului fluviu trăiau tirageţii5.
fei Cretheis, marele Homer povestea răz- Lui Eratostene, ţărmul stâng al Istrului,
boiul Troiei şi peregrinările lui Odysseos, în preajma vărsării marelui fluviu îi apărea
navigatorii greci pătrunseseră deja în Pont. ca o mlaştină, de unde şi denumirea
Poetul ştia de ţinuturile euxinice, de Istru Salmydessos şi acele bancuri formate în
şi popoarele învecinate lui, ba poate din mare de aluviunile aduse de ape şi numite
cauza „prejudecăţilor” „a mutat (…) către de marinari „piepturi”6. De la gura Sacră,
Ocean întâmplările din Pont, socotind că Strabon enumeră aşezările: orăşelul Istros,
lumea (…) va primi mai uşor aceasta” 2. colonie a milesienilor, Tomi, oraşul Callatis,
Oricum, în largul gurilor Istrului se afla colonie a Heracleiei, apoi Bizone „din care
stâncoasa insulă Leuce (Albă) supranumită o mare parte s-a scufundat în urma cutremu-
a lui Ahile3 şi unde, mai târziu, corăbierii relor”, Crunoi, Odessos, colonie a milesie-
din Milet aveau să ridice un templu dedicat nilor, Naulochus, întemeiat de mesembrieni
pontarhului Ahile, sub auspiciile căruia era şi dincolo de munţii Haemus, Mesembria,
pusă navigaţia şi negoţul Pontului4. colonie megariană şi Apollonia, creaţie
Printr-o şansă extraordinară, cea mai milesiană7.
valoroasă operă geografică a antichităţii Enumerării lui Strabon trebuie să i se
clasice se datorează unui învăţat de pe adauge, pe chiar braţul Peuce, în amonte
ţărmurile Mării Negre, Strabon (69 î.Hr. – de Histria, cetatea Orgame/Argamum,
19 d.Hr.) din Amaseia pontică. Astfel, in- prima pomenită într-o sursă narativă –
formaţia ilustrului geograf stoic despre Europa lui Hecateu din Milet (sec. VI-V
ţinuturile de la Dunărea de Jos şi din Pont î.Hr.)8. I se mai adaugă în era creştină, între
sunt de prim ordin, concepţia sa îmbinând Tomis şi Callatis, Stratonis pyrgos (Turnul
datele cartografice cu acelea antropogeo- lui Straton), Amlaidina, Parthenopolis, şi
grafice. dincolo de Callatis, Gerania9.
Strabon îşi axează descrierea Pontului Dacă Strabon se mărgineşte la descrie-
nord-vestic pe Istru, care avea atunci şapte rea ţărmurilor pontice, un alt mare geograf
guri. Navigând de-a lungul ţărmului „stâng” al antichităţii clasice se preocupă şi de cursul
(vestic) al mării, prima gură întâlnită era Dunării. Vestit la vremea sa, Îndreptarul
aceea Sacră, pe care intrând ajungeai, după geografic al marelui alexandrin Claudiu
o plutire de 120 de stadii, la insula Peuce. Ptolemeu din al II-lea secol de după Hristos,
De la a şaptea gură a Istrului până la Tyras întemeiat pe nu mai puţin valoroasele
erau 300 de stadii, pe acest ţărm existând calcule de longitudini şi latitudini ale lui
două lacuri, unul dintre ele fiind deschis, Marinos din Tyr, cuprinde şi succinta
oferind un port, apoi însuşi fluviul Tyras descriere a litoralului nord-vest pontic şi al
(Nistru) fiind navigabil. Între Istru şi Tyras celei din urmă părţi a Dunării. Pe parcursul
P Revista de istorie militară P 7
• Vedere aerian` a
a[ez`rii antice Capul
Dolojmar (Orgame/
Argamum)

acesteia Ptolemeu însemna: Durostorum, rizată s-ar crede de o îndulcire a climei,


Transmarisca, Sucidava, Axiopolis – în aval îmblânzind iernile mai ales în zona pontică,
de care marele fluviu purta numele de Istros impusă de criza (stasis) lăuntrică, de lupta
– Carsium, Troesmis, Dinogetia, Noviodunum, între „grupuri de interese”, colonizarea a
Sitioenta/Aigypsoenta, în fapt Aegyssus. urmat fireşte căile navigaţiei şi comerţului,
Încă de la cetatea Noviodunum Istrul îşi iar întemeierea a ţinut seamă, cu precădere
despărţea apele, vărsându-se în Pontul Euxin de accesibilitatea maritimă, posibilităţile de
prin mai multe guri numite de la nord spre apărare şi atitudinea localnicilor, resursele
sud: Thiagola sau Psilon, Boreion, Naracion, de apă şi, eventual, calitatea solului.
Pseudostomos, Kalon, Peuce sau Sacră. Cercetările arheologice mai noi înclină
După această gură urma un promontoriu, spre a considera fortificaţia de la capul
Pteron, apoi cetăţile Istros, Tomi, Callatis, Dolojman drept cea mai veche aşezare
Dionysopolis, promontoriul Tiristis, grecească din bazinul nord-vestic al Pontului,
Odessos şi, dincolo de gurile fluviului identificată cu Orgame. Deşi cea dintâi
Panysos, Mesembria. La nord de delta cetate menţionată în sursele greceşti la
Istrului Îndreptarul geografic enumeră cumpăna sec. VI/V î.Hr.11 aceasta nu mai
oraşul Harpis/Carpis, satul lui Hermonact, apare decât în monumentele epigrafice din
oraşul Tyras de la gurile fluviului omonim, epoca romană. Cum însă atunci hotărnicia
Ophiussa şi Niconium10, ultimul, probabil o oficială a Histriei din anul 100 d.Hr. indică
colonie a Istrosului, după multitudinea de teritoriul învecinat al argamensilor, re-
monede istriene şi tipul de rămăşiţe de zultatul săpăturilor arheologice pare să afle
ceramică descoperite. astfel o susţinere, întrucât doar existenţa
Dar dincolo de navigaţie şi negoţ, înte- unor hotare anterioare întemeierii cetăţii
meierea unor aşezări elenice în bazinul milesienilor ar fi putut cu probabilitate
mediteraneean pare să se fi datorat unor impune. În tăcerea surselor scrise, desco-
cauze interne, unei crize congenitale a cetă- peririle arheologice, începând cu acelea ale
ţilor greceşti, „stenahoriei” – cuvânt pătruns lui Paul Nicorescu (1926-1932)12 şi mai ales
şi în limba română a secolului al XVIII-lea – acelea de după 1965 au dezvăluit viaţa cetăţii
strâmtorării, căreia îi era supusă populaţia din secolul al VII-lea î.Hr. până la începutul
în creştere a primelor nuclee urbane. Favo- celui de-al doilea mileniu creştin. Aşa cum a
8 P Revista de istorie militară P
făcut-o de altfel şi primul cercetător al X-VIII î.Hr.), ce a precedat implantarea gre-
sitului, Paul Nicorescu, evoluţia polisului grec cească, cât şi sporadice prezenţe medievale
trebuie pusă în legătură şi cu fortificaţia de până în secolul al XI-lea şi mai târziu; prin
la Bisericuţa, de pe insula litorală din faţa descoperirea unei cruci engolpion într-un
capului Dolojman. Chiar dacă în absenţa mormânt la Bisericuţa13 este atestată pre-
unor determinări stratigrafice circum- zenţa bizantină în aceste paragini. Dar viaţa
stanţiate nu se poate face o corelare între urbană la Argamum, asemeni altor polisuri
cele două situri, sugestia fostului profesor greceşti din Scythia Minor, a încetat în
al Universităţii din Iaşi este importantă prima jumătate a secolului al VII-lea, în
pentru că atrage atenţia asupra vechii con- împrejurări încă neelucidate.
figuraţii hidrografice favorabile implantării O importanţă excepţională pentru re-
tocmai la capul Dolojman a primei colonii constituirea vieţii greceşti în Pontul nord-
greceşti de pe Istru. Poziţia domina lacul vestic au avut-o săpăturile începute în 1914
Halmyris şi desigur tentaţia de a avea un la Histria de către întemeietorul arheo-
corespondent fortificat pe ţărmul opus la logiei ştiinţifice româneşti, Vasile Pârvan
Bisericuţa trebuie să se fi ivit de timpuriu. (1882-1927).
Dacă ultima menţiune a cetăţii se regă- Istros sau Istropolis – cetatea fluviului
seşte la Procopius din Caesarea în Despre Istru prin excelenţă – Histria sau Histros
zidiri , unde „Argamo” apare între fortă- pentru romani a fost, după o tradiţie îmbră-
reţele „de-a lungul Pontului Euxin, şi ale ţişată de toţi, o colonie a Miletului înte-
fluviului Istru” „ridicate” de Justinian (527- meiată, după Eusebiu – Hieronym, în anul
565), cercetările arheologice din ultimii ani 657 înainte de Hristos. Mai puţin precis
au relevat atât locuirea Hallstattiană (sec. Pseudo-Scymnos datează momentul în a

• O parte din incinta


nordic` a cet`]ii
Callatis

P Revista de istorie militară P 9


• O nav` antic` de pe o inscrip]ie
de la Histria (Istros)

doua jumătate a secolului VII î.Hr. ceea ce cu grâne, miere, blănuri şi piei, sclavi şi mai
îşi află şi susţinerea arheologică, prin frag- ales peşte, articole atât de necesare Greciei
mente ceramice ale unor vase ionice de şi Ioniei.
import14. Această primă etapă de dezvoltare a fost
Pentru impactul implantării milesiene pe marcată de marea expediţie persană a
aceste meleaguri este foarte semnificativă regelui Darius, împotriva sciţilor (513 î.Hr.),
înmormântarea, încă din secolul VI î.Hr. în căreia i-au fost asociate urmele de pustiire
necropolele tumulare din preajma Histriei din sectorul arheologic al Zonei Sacre de la
a unor cârmuitori geţi15. Este dovada unor Histria. Presupunerea este susţinută şi de
relaţii normale cu populaţia getică vecină, a unele înmormântări din necropolele his-
aspiraţiei diriguitorilor ei spre civilizaţia triene ca şi de însăşi relatarea expediţiei
elenică, vizibilă şi sub alte orizonturi pon- iraniene, construirea podului de vase trans-
tice. Dealtfel, prosperitatea grabnică a co- danubian făcându-se, după Herodot, la gurile
loniei milesiene în următoarele două veacuri Dunării, iar armia lui Darius străbătând
după fondare se explică prin negoţul activ insula Peuce în drumul spre stepele nord-
cu indigenii, ca şi în posibilitatea desfă- pontice.
şurării relativ paşnice a exploatării dome- Reconstrucţia nu va fi întârziat, către anul
niului rural (chora), pe care, treptat cetatea 480 î.Hr., cetatea emiţând primele sale
a reuşit să-l ia în stăpânire. Untdelemnul, monede, semn evident al unei vieţi econo-
vinurile, produsele meşteşugăreşti desfăcute mice aşezate. Ea nu a fost scutită de zguduiri
de colonia Istros au pătruns până departe interne provocate de acumularea unor
pe marele fluviu, fiind avantajos schimbate notabile bogăţii în mâinile câtorva familii
10 P Revista de istorie militară P
de negustori, armatori, bancheri şi proprie- Sub Lysimachos, diadoch (moştenitor) al
tari funciari, o oligarhie care înţelegea să-şi lui Alexandru cel Mare şi cârmuitor apoi
rezerve şi conducerea politică. Instaurarea rege al satrapiei Thracia (323-281 î.Hr.),
democraţiei s-a petrecut în aceste condiţii protectoratul s-a transformat într-o stăpâ-
cu mijloace violente şi, probabil, susţinută nire apăsătoare împotriva căreia coloniile
de Athena, organizatoarea în cursul răz- greceşti aveau să se răscoale în anul 313.
boiului peloponeziac a cunoscutului periplu Războiul s-a încheiat printr-o victorie a
naval al lui Pericles în Pont (436 î.Hr.). diadochului, Histria fiind printre primele
Secolul IV avea să fie perturbat după mij- cuceriri ale acestuia.
locul său atât de pătrunderea în Dobrogea a Deşi regele macedonean a fost înfrânt
unor triburi scitice reunite sub Ataias, cât şi de cârmuitorul get Dromichaites (cca. 292
de reacţia regilor Macedoniei, dornici în î.Hr.), totuşi încercarea acestuia de a influ-
aceeaşi măsură să oprească invazia cât şi să-şi enţa în vreun chip statutul coloniilor gre-
impună autoritatea asupra cetăţilor greceşti ceşti de pe litoralul nord-vest-pontic a dat
ale Pontului Stâng. În aceste împrejurări greş, stăpânirea efectivă a lui Lysimach con-
Istoria lui Filip include episodul rezistenţei tinuând să se exercite până la moartea sa.
opusă sciţilor de „istrieni”, conduşi de pe un La o dată neprecizată din prima jumătate
„Histrianorum rex”16. Absenţa unei astfel de a secolului al III-lea î.Hr., colegiul de
demnităţi la Histria exclude posibilitatea unui Synedroi de la Histria a propus angajarea
„rege” al histrienilor, dar întăreşte convin- unui arhitect, astfel că un sol al cetăţii trimis
gerea prezenţei getice pe malul drept al la Byzanţ a adus pe Epicrates. Arhitectul,
Istrului şi a contactelor cu civilizaţia elenă fiul lui Nikoboulos din Bizanţ, nu numai că
din coloniile pontice. a luat cuvenitele măsuri de concesionare a
Expediţia regelui Filip al II-lea al Mace- lucrărilor dar, în vremea războiului cu „olatii”
doniei împotriva sciţilor lui Ataias din 339 – popor altminteri necunoscut – a pregătit
î.Hr. a izbutit nu numai să-i alunge din Do- cu râvnă cetatea pentru apărare, apoi a con-
brogea, dar să şi ia sub protecţie ţinuturile dus lucrările la zidurile oraşului în vreme
de până la gurile Dunării, etapa finală de de doi ani, zăbovind mai mulţi ani la Histria
cucerire a orientului peninsulei Balcanice, şi dovedind purtări fără reproş şi o deosebită
după anexarea cu doi ani mai înainte a strădanie. Deosebitele-i merite erau răs-
regatului trac al Odrysilor. plătite prin încununarea în teatru cu cununa

• Callatis – partea de
nord a ora[ului
romano-bizantin

P Revista de istorie militară P 11


de aur la vremea sărbătorii Thargeliilor, momentul memorabil al misiunii unei solii
acordarea unei răsplate ca şi plata lefii cu- la aceasta a fost descoperită tocmai lângă
venite, conferirea calităţii de proxen, cetă- altarul templului lui Zeus Polieus, printre
ţenia, cooptarea între fidelii sanctuarului lui puţinele inscripţii căzute şi rămase nu
Apollo, ca şi dreptul de a ieşi şi pătrunde în departe de locul unde fuseseră puse. Inscrip-
port în timp de pace şi război, accesul la ţia răsplăteşte excepţionalele merite ale
Sfat şi la Popor indată după discutarea tre- solilor Diodoros al lui Thraysicles, Procritos
burilor sfinte. Stela cu inscripţia arhitectu- al lui Pherecles şi Clearchos al lui Aristomachos
lui, pusă în sanctuarul lui Apollo, a ajuns în care obţinuseră de la regele Zalmodegikos
condiţii necunoscute la mănăstirea Dragomirna, atât înapoierea ostaticilor (peste şaizeci),
datarea şi provenienţa ei fiind lămurite de cât şi încuviinţarea acestuia pentru ca veni-
profesorul Dionisie M. Pippidi17. turile cetăţii să fie restituite. Este de apăsat
Activitatea lui Epicrates la Histria a fost asupra faptului că pentru a ajunge la cârmui-
pusă în legătură cu refacerea unei porţiuni torul get solia călătorise „prin ţara duşmană”
a zidului elenistic – constatată arheologic18 şi că, atât luarea de ostatici, cât şi restaurarea
– avariat în urma primei răscoale a cetăţilor surselor de venituri ale Histriei de către
pontice împotriva lui Lysimach. regele Zalmodegikos, nu însemnau altceva
Către anul 260 î.Hr., Histria s-a alăturat decât preexistenţa unui acord între histrieni
Callatis-ului în încercarea de a disputa şi geţi a cărui urmare avea să redea cetăţii
Byzantionului portul Tomis. Callatienii par elenice mijloacele prosperităţii sale. Era,
să fi voit să-şi asigure controlul exclusiv asupra desigur, asigurarea unei protecţii eficace
emporiului tomitan în vreme ce byzantinii pentru exploatarea teritoriului rural şi con-
susţineau deschiderea sa. Deşi ambele părţi tinuarea navigaţiei şi negoţului pe Istru21.
au solicitat sprijinul Heracleei Pontice, Situaţia se va fi păstrat şi mai târziu, după
metropola Callatisului nu a intervenit altfel cum lămureşte o inscripţie histriană, decre-
decât cu sfaturi de împăcare, iar în final tul sfatului şi poporului în cinstea lui
victoria Byzanţului a fost decisivă19. Histria Agathocles al lui Antiphilos; de la cumpăna
nu va fi avut de suferit cât aliata sa care, secolelor III/II î.Hr. Agathocles, descendent
potrivit lui Memnon – nu ar mai fi putut să al unui neam de binefăcători ai cetăţii, îşi
se refacă după această înfrângere20. dovedise iscusinţa mai întâi în fruntea ar-
De altfel şi răgazul pentru refacere a fost caşilor şi a altor oşteni, cu plată, în vremuri
scurt întrucât, de la sfârşitul secolului al III-lea tulburi, când alături de discordii interne,
î.Hr. teritoriile est-carpatice şi istro-pontice tracii atacau şi oraşul şi teritoriul „chora”,
au fost invadate de bastarni – un neam tocmai la vremea recoltei. Cu trupele lui
germanic, adăpostit ulterior în insula Peuce, Agathocles a păzit teritoriul „dând putinţa
în imediata vecinătate a Histriei. Situaţia fiştecăruia să-şi strângă grânele fără vătă-
avea să se complice odată cu invazia celţilor mare”. Apoi, în vremea asediului de către
în Balcani, întemeierea în estul peninsulei traci a cetăţii Bizone, a negociat în două rân-
a regatului de la Tylis, monedele regilor duri cu ei şi cu regele lor, Zoltes, răscumpă-
acestuia – imitaţii ale tetradrahmelor lui rarea oraşului şi a recoltelor în faţa invaziei
Alexandru Macedon descoperindu-se la acestora în Scythia Minor împotriva „oraşe-
vadurile dunărene de la Giurgiu şi Olteniţa. lor greceşti de sub oblăduirea regelui
În aceste împrejurări, cârmuirea istro- Rhemaxos”. În sfârşit, când tracii au rupt
politană a trebuit să-şi îndrepte strădaniile învoielile, atacând din nou, Agathocles a
către regele get Zalmodegikos pentru obţi- format un corp de voluntari „dintre cetăţeni
nerea unei protecţii. Stela ce consemnează şi barbarii adăpostiţi în cetate”, păzind ogoa-
12 P Revista de istorie militară P
rele, grânele şi turmele până la trecerea Aceeaşi presiune bastarnă de la Istru va
peste Istru a regelui Rhemaxos. În soliile fi împins spre sud triburi scitice, ai căror
sale la rege şi la fiul său „Phradmon”, „regi” sunt cunoscuţi după emisiunile lor
Agathocles a obţinut mai întâi un ajutor de monetare: Ailios, Kanites, Sariakes, Tanusa,
100 călăreţi şi apoi, după fuga acestora, 600 Akrosas, Charaspes. Poate mai important să
de călăreţi cu care, în cele din urmă forţele fi fost cel de-al doilea, Kanites, menţionat
lui Zoltes au fost înfrânţi22. într-un decret de la Odessos din secolul al
Inscripţia dezvăluie conjunctura dificilă II-lea în legătură cu negoţul grecesc în ţinu-
a cetăţilor greceşti din Scythia Minor, pe turile controlate de acesta28. Nu este exclus
care protectoratul transdanubian prea depăr- ca vremurilor dominaţiei acestor căpetenii
tat al regelui Rhemaxos nu putea să le scitice în sud-estul Dobrogei să i se atribuie
asigure securitatea în faţa incursiunilor unele nivele ale importantei aşezări de la
tracilor, în pofida tributului plătit. După cum Albeşti, în chora callatiană.
a susţinut Scarlat Lambrino, descoperitorul Interdependenţa cetăţilor greceşti pon-
şi primul editor al stelei de marmură cu tice, provenită din însăşi unitatea economică
inscripţia pentru Agathocles şi cum a de- a Mării Negre, tot mai accentuată în epoca
monstrat D.M. Pippidi, Rhemaxos trebuie elenistică, apare şi cu prilejul gravului con-
să fi fost unul din regii geţi, a cărui stăpânire flict izbucnit în prima jumătate a secolului
se va fi întins, pe temeiul descoperirilor al II-lea î.Hr. între Apollonia şi Mesembria
monetare, în părţile Buzăului şi Putnei23. pentru portul Anchialos. În virtutea alianţei
Demonstraţia era susţinută şi de pome- încheiate cu un secol mai înainte între
nirea contemporană de către Trogus Apollonia şi Histria, colonia milesiană a fost
Pompeius/Iustin a altui rege get – Oroles24 chemată în ajutor atunci când mesembrienii,
– a cărui stăpânire se afla în calea bastar- fără declaraţie de război, au ocupat teritoriul,
nilor. Într-o privire cuprinzătoare a secolelor şi cetăţuia Anchialos. Ridicată de apolloniaţi
III-I, profesorul nu se sfia să afirme existenţa fortăreaţa şi orăşelul erau menite să le asi-
unei „politici pontice” a regilor geţi25. gure controlul golfului Burgas, debuşeu
Dacă în marea politică histropolitanii firesc al unor drumuri de negoţ din Balcani.
căutau sprijinul regilor geţi de dincolo de Intervenţia istropolitană nu s-a lăsat aştep-
Istru, aşa cum arată inscripţia, punerea în tată. Corăbii lungi puse sub comanda ami-
valoare a teritoriului rural se întemeia pe ralului Hegesagoras al lui Monimos, coope-
convieţuirea cu „barbarii”, de bună seamă rând cu apolloniaţii la apărarea teritoriului,
geţi localnici, adăpostiţi în cetate la vremuri cetăţii şi porturilor acestora. Ulterior, prin-
de restrişte şi gata de a se înrola voluntari tr-un efort comun şi al altor aliaţi, nenumiţi,
pentru apărarea comună 26. Menţionarea a fost înfrântă flota duşmană ce apăra
îndreptăţea pe profesorul D.M. Pippidi să Anchialosul – luptă navală unde amiralul
combată opinia, de sorginte marxist-le- histrian s-a remarcat în capturarea unei
ninistă, a exploatării teritoriului rural al ce- corăbii, cu întregul echipaj. Urmare a acestei
tăţilor greceşti cu numeroşi sclavi agricoli27. victorii, aliaţii au debarcat sub cetate pe care
Ameninţarea tracă virulentă la cumpăna au luat-o cu asalt, distrugând-o cu totul,
secolelor III/II nu a fost urmată de o acalmie, Hegesagoras remarcându-se prin curaj şi
Scythia Minor fiind cu probabilitate calea iscusinţa conducerii luptătorilor şi cu acest
de legătură a unor cete bastarne cu regatul prilej. Meritele sale au fost răsplătite nu
Macedoniei, spre a se pune în slujba regilor numai prin încununarea cu cununa de aur la
de pe urmă ai acestuia, Filip V, Demetrios sărbătoarea Dionysiilor, dar şi prin înălţarea
II şi Perseu. statuii sale de bronz, înfăţişându-l armat la
P Revista de istorie militară P 13
prova unei corăbii, statuie amplasată în La Histria, Tomis şi Callatis, unde nume-
templul lui Apollo Tămăduitorul, decretul roasele inscripţii releva aspectele cele mai
veşnicind faptele sale fiind fixat pe soclu. variate ale civilizaţiei pontice, nu lipsesc
Recunoaşterea apolloniaţilor a fost consem- ştirile despre viaţa culturală, legăturile cu
nată şi la Histria printr-o inscripţie pe o stelă marele centru „universitar” al lumii greceşti
de marmură, descoperită în săpăturile arheo- de la Cyzic, spectacolele teatrale şi chiar
logice din 195829. calitatea limbii pe care locuitorii o vorbeau şi
Legătura fructuoasă a cetăţilor greceşti din scriau, sau lapicizii o transpuneau în piatră.
nord-vestul pontic, ilustrată războinic prin Evenimentul hotărâtor al sfârşitului seco-
decretul mai sus-amintit, este deopotrivă lului al II-lea, cu neaşteptate urmări a fost,
consemnată de alte mărturii epigrafice de la de bună seamă, ocuparea Bosforului Cimmerian
Histria. Aici apar inscripţii în onoarea unor de regele Pontului, Mithridate al VI-lea
tomitani, callatieni, apolloniaţi, a unui locuitor Eupator (132-63 î.Hr.). Pe făgaşul unor legă-
din Byzanţ şi Cyzic30. Un decret din Tomis turi mai vechi, regele Pontului şi stăruitorul
răsplătea meritele unui locuitor al Tyrasului adversar al Republicii Romane, şi-a extins
pentru susţinerea intereselor tomitanilor în dominaţia asupra cetăţilor greceşti nord-
cetatea sa31. Şi, tot atunci neguţătorii tomitani vest-pontice, Olbia, Tyras, Histria, Tomis,
erau bine primiţi la Odessos. Callatis, Apollonia. Instalarea unor garni-
În pofida arătărilor lui Memnon, preluând zoane ale regelui pontic, atestată de o ins-
probabil o ştire contemporană evenimentelor, cripţie din cea din urmă cetate, trebuie să fi
confruntarea alianţei callatiano-histriene cu fost generalizată şi pentru celelalte, de vre-
Byzanţul din prima jumătate a secolului al me ce şi regii învecinaţi, sciţi şi traci, fuse-
III-lea î.Hr. nu a provocat definitiva prăbuşire seră cuprinşi în sistemul de alianţe al lui
a cetăţii Callatis. Dimpotrivă în secolul al II- Mithridate al VI-lea.
lea rolul său economic este precumpănitor, Dominaţia circumpontică a marelui rege
devansând în chip manifest Histria. avea să se sfărâme însă sub loviturile romane,
Dispunând de o incintă impresionantă, de un vulturii Romei ivindu-se în anii 72-71 î.Hr. în
port nu mai puţin sigur, afacerile Pontul Stâng. Guvernatorul roman al
neguţătorilor din Callatis propăşesc, Macedoniei M. Terentius Varro Lucullus a
mărturiile cele mai diverse atestându-le la reuşit atunci, prin campanii desfăşurate în
Tyras, Olbia, Chersonesul Tauric, Pontul Stâng, să supună toate cetăţile greceşti
Dyonisopolis, Apollonia, Byzanţ, Parion în mai înainte aflate sub stăpânirea regelui
Troada, Mytilene, Delos, Delfi, Alexandria. Mithridate, de la Apollonia la gurile Istrului:
În aceeaşi măsură sunt edificatoare pentru Messembria, Odessos, Dyonisopolis, Bizone,
cunoaşterea relaţiilor comerciale ale cetăţilor Callatis, Parthenopolis, Tomis, Histria32. Este
greceşti descoperirile arheologice ale unor semnificativ că un istoric mai târziu,
produse manufacturate sau meşteşugăreşti, P. Annaeus Florus (sec. I-II d.Hr.) asociază
a căror provenienţă poate fi stabilită pe aceste campanii refulării neamurior tracice
temeiul unor ştampile sau inscripţii. Printre şi atingerii fluviului Tanais (Don) şi lacului
cele mai preţioase astfel de mărturii sunt Meotic (marea de Azov)!33
amforele ştampilate, atestând importurile din După un decret callatian între Roma şi
marile centre de fabricaţie – Sinope, Thassos, cetăţile greceşti din Pontul nord-vestic pare
Rhodos, Cnidos, Cos, ale acestor vase utile, să se fi încheiat tratate de alianţă (foedera),
mai ales pentru uleiuri, vinuri dar şi alte pro- care, scoţându-le din sistemul circumpontic
duse astfel transportate pe nave. al regelui Mithridate, le asocia Republicii34.
14 P Revista de istorie militară P
Situaţia nu s-a menţinut atât din cauza î.Hr., în timpul campaniilor lui Licinius
excesului exploatării romane cât şi, foarte Crassus împotriva geţilor regelui Dapyx.
probabil, începutului afirmării unui nou Dar cercetări atente privind formularea
factor de putere. inscripţiei dobrogene evidenţiază doar posi-
Sub primul unghi de vedere în anii 62-61 bilitatea unui interval între 27 şi 8 î.Hr.
î.Hr. guvernatorul Macedoniei, C. Antonius Semnificaţia primei date este triumful „ex
Hybrida, cunoscut pentru imoralitatea sa, a Thraciae et Geteis” al lui Crassus (după 4
reuşit să provoace o revoltă care s-a încheiat cu iulie 27), iar ultima, începutul exilului lui
înfrângerea forţelor romane sub zidurile Ovidiu la Tomis. Fostele colonii indepen-
Histriei, sub loviturile unei alianţe greco-getice dente greceşti din Scythia Minor au fost
şi fuga lui Hybrida până la Dyonisopolis. unite într-un êïéíïí sub puterea Romei37.
Sub al doilea unghi de examinare a sur- Dacă la vremea exilului lui Ovidiu la
selor evenimentele din acei ani prefigurează Tomis situaţia din Scythia Minor era încă
intervenţia autoritară a „celui mai mare dintre precară – sub regimul restaurat al „alianţei”
regii care au domnit peste Tracia”, getul încheiate odinioară de Lucullus – formarea
Burebista (cca 70-44 î.Hr.) în Pontul Stâng, provinciei Moesia sub împăratul Tiberiu (14-
începută prin atacarea şi ocuparea Olbiei (55 37 î.Hr.) avea să fie însoţită de instituirea
î.Hr.). Rezistenţa opusă de aceasta, ca şi de unui praefectus orae maritimae sau praeses
Histria şi Messembria a fost asupru sancţionată, laevi Ponti cu atribuţii administrative asupra
urmările fiind constatate şi arheologic, la cetăţilor greceşti. De acum ele aveau să
Histria printr-un nivel de incendiere de la împărtăşească soarta Imperiului Roman cu
mijlocul secolului I î.Hr. Mai mult, un decret o perioadă de propăşire până în al treilea
pentru Aristagoras al lui Apaturios arată că, veac şi o lentă decădere, în care ultima renaş-
practic, fortificaţiile nu mai erau capabile tere – în secolul VI sub domnia lui Iustinian
să apere pe localnicii rămaşi, alţii fiind capti- – nu avea decât să anunţe prăbuşirea totală
vi sau ostatici, iar „barbarii ocupau teritoriul peste mai puţin de o sută de ani.
histrian”. Ocupaţie care, după însăşi litera
decretului dura de mai bine de trei ani şi a *
cărei încheiere pare-se să se fi datorat unui * *
acord negociat de acelaşi binefăcător Arista- Într-o luminoasă comunicare la Academia
goras. Română consacrată penetraţiei elenice în
După o altă inscripţie de la cumpăna bazinul carpatic şi inclusă apoi în Dacia an
dintre era păgână şi cea creştină printr-un outline of the Early Civilizations of the
uriaş efort şi cu sprijinul unui mare număr Carpatho-Danubian Countries , Vasile
de cetăţeni, cetatea s-a putut reface, vorbin- Pârvan a reconstituit pe temeiul cercetărilor
du-se de „cea de-a doua întemeiere/zidire a şi descoperirilor de până atunci remarcabila
oraşului”, după primejdia de moarte prin influenţă a prezenţei greceşti în Pontul
care trecuse35. Stâng asupra dezvoltării societăţii geto-da-
Refacerea Histriei şi a celorlalte cetăţi cice. Organizarea uriaşei „arhé” („împă-
ce avuseseră de suferit în urma dominaţiei răţii”) a lui Burebista, a Daciei regelui Decebal,
regelui Burebista, s-a putut face mai ales pot fi considerate, pe fondul şi cu interpre-
odată cu revenirea romană în Pontul Stâng. tarea autohtonă, ultimele reflexe ale civili-
Cu privire la momentul încorporării colo- zaţiei şi artei militare elenistice. Este neîn-
niilor greceşti din Scythia Minor în doios că împreună cu masiva colonizare a
Imperiul Roman, prin aplicarea metodelor Daciei romane cu elemente din Magna
computerizate36, au fost avansaţi anii 29-28 Graecia , cetăţile greceşti din nord-estul
P Revista de istorie militară P 15
14
Pontului au avut un rol de prim ordin în plă- Marcelle Lambrino, Les vases archa ï ques
mădirea civilizaţiei româneşti de început. d’Histria , Bucarest, 1938, pp. 12, 352; Petre
Alexandrescu, în Histria. , vol. IV, La céramique
Persistenţa elementului grecesc în Pontul d’époque archaïque et classique, Bucarest, 1978,
Stâng în secolele VII-XV, a rămas un factor pp. 19 et passim.
catalizator al evoluţiei româneşti, Bizanţul 15
Petre Alexandrescu, în “Klio”, XII, 1963, p. 257.
16
provincial din Dobrogea şi de la Dunărea de FHDR, I, pp. 352-353.
17
Jos fiind acela care a contribuit direct la D. M. Pippidi, Inscripţiile din Scythia Minor
greceşti şi latine , vol. I, Histria şi împrejurimile ,
organizarea statală, ecleziastico-culturală şi Bucureşti, 1983, pp. 180-185.
militară a Principatelor Române. 18
Idem, Contribuţii la istoria veche a României,
pp. 107-111; C. Preda, O. Doicescu, în Histria.
Monografie arheologică , vol. II, Bucureşti, 1966,
pp. 295-334.
19
D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a
1
Bibliografia esenţială în John Boardman, The României, pp. 33-34.
20
Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade, FHDR, I, pp. 510-511.
21
Thames and Hudson, London, 1980, o ediţie D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a
românească de Maria Alexandrescu Vianu şi Petre României, pp. 167-185.
22
Alexandrescu, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1988, cu Idem, Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi
un dosar al Mării Negre de Petre Alexandrescu, latine, pp. 82-93.
23
pp. 409-428. Pentru coloniile greceşti de pe litoralul C. Preda, Gh. Constantinescu, în „Studii şi
românesc, D.M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a Cercetări Numismatice”, IV, 1968, pp. 39-45.
24
României, ediţia a II-a, Bucureşti, 1967; idem, I Greci FHDR, I, pp. 358-359.
25
nel Basso Danubio dall’eta archaica alla conquista Din istoria Dobrogei, I, Bucureşti, 1965, p. 231.
26
romana , Milano, 1971; idem, Scythica Minora. D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a
Recherches sur les colonies grecques du litoral României , pp. 120-166; idem, Scythica Minora ,
pp. 65-80.
roumain de la mer Noire, Amsterdam-Bucarest, 1984 27
Idem, Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi
şi idem, Studii de istorie şi epigrafie, Bucureşti, 1988.
2 latine, I, p. 92.
Strabon în Fontes ad Historiam Dacoromaniae 28
G. Mihailov, Inscriptiones Grecae in Bulgaria
Pertinentes (infra FHDR), vol. I, Bucureşti, pp. 217-
repertae, vol. I2, Serdicae, p. 42.
218. 29
3 D. M. Pippidi, Inscripţiile din Scythia Minor
Pseudo-Scymnos în FHDR, vol. I, p. 173.
4
greceşti şi latine, I, pp. 172-175.
Philostratos, Heroicos, în FHDR, I, pp. 658-661. 30
5
Idem, în Din istoria Dobrogei, vol. I, p. 237.
FHDR, I, pp. 241-243 31
6
Gr. Tocilescu, în „Archäologisch-epigraphische
Ibidem, pp. 218-219.
7
Mittheilungen aus Ősterreich-Ungarn”, XI, 1884,
Ibidem, pp. 248-251.
8
p. 41.
Ibidem, p. 9. 32
FHDR, I, p. 367.
9
Ibidem, pp. 724-725, 398-399. 33
Ibidem, pp. 522-523.
10
Ibidem, pp. 548-555. 34
D. M. Pippidi, in Din istoria Dobrogei , I,
11
„Cetatea Orgame la Istros” (Hecataios, în FHDR, pp. 277-280.
pp. 8-9). 35
D. M. Pippidi, Inscripţiile din Scythia Minor
12
Paul Nicorescu, în În memoria lui Vasile Pârvan, greceşti şi latine, I, pp. 325-331.
Bucureşti, 1934, p. 222; idem în „Buletin de la Section 36
Alexandra Ştefan, Application des méthodes
Historique de l’Académie Roumaine”, 25, 1944, pp. mathématiques à l’épigraphie, în „Studii Clasice”, XIII,
95-101. 1971, pp. 29-45
13
Paul Nicorescu, în În memoria lui Vasile Pârvan, 37
D. M. Pippidi, Studii de istorie şi epigrafie, pp.
pp. 223-226. 174-178.

16 P Revista de istorie militară P


GRECII DIN EUXIN
ÎN ANTICHITATE {I EVUL MEDIU
Dr. NICHOLAOS SOL. DEPASTAS
Istoric - Arheolog,
Colaborator [tiin]ific [i Ex-Membru al CEIM / HNDGS,
Director al Biroului al 3-lea AHD/HAGS

În memoria iubitei mele soţii,


Katherine Gheorghiou – Depastas
(1952-2007),
Profesor de Literatură Elenă şi Istorie
«Post tumulum vita est»

Numele „Euxinus Pontus”1 se referă la Golful Negru. Primul dintre acestea a deve-
întinsa mare interioară dintre Europa şi nit predominant (Ìáýñç ÈÜëáóóá, mer
Asia, care se învecinează cu Lacul Maeotic Noire, Schwarzes Meer, Black Sea)4. Aceste
(Marea Azov) la nord şi cu Propontida, prin denumiri şi acţiunea Argonauţilor au dus la
Bosfor către sud. Marea menţionată şi ţăr- concluzia că Euxinul fusese cunoscut gre-
murile sale au fost legate de greci printr-o cilor din timpuri străvechi, datorită con-
străveche conexiune, ce poate fi urmărită tactului regulat al strămoşilor noştri călători
în trecut până la expediţia Argonauţilor. pe mare cu coasta Euxinului, ai cărei locui-
Învăluită în mit, expediţia Argonauţilor are tori, conform lui Homer, erau bântuiţi de
un sâmbure istoric. A constituit o expediţie ceaţă şi de nori, iar soarele nu pătrundea
maritimă înfăptuită de 60 de nobili şi tineri niciodată până la ei5.
greci aleşi, conduşi de Iason, nepotul regelui Grecii antici aveau totuşi cunoştinţe limi-
Peleas. Expediţia a pornit din oraşul Éolkos tate şi insuficiente de geografie a Euxinului.
din Magnesia şi s-a încheiat în Colchida, De aceea, se credea că, datorită vastităţii
unde se afla Lâna de Aur. Iason, literalmen- sale, Marea Neagră era un ocean inter-
te, a capturat Lâna din templul lui Ares minabil conectat cu Adriatica prin inter-
(Marte). Evident, mitul este substratul sco- mediul fluviului Istros (Dunărea)6. Ţinutul
pului real al expediţiei lui Iason, care era depărtat de ţărmul Euxinului era mai bine
explorarea Mării Negre. Până atunci, la o cunoscut datorită căilor de uscat. Prin con-
generaţie înaintea Războiului Troian (1194- trast, zona de coastă era mai puţin ştiută,
1184 î.Hr.), Marea Neagră rămăsese un teri- deoarece în realitate Marea Neagră era o
toriu necunoscut pentru greci. Rezultatul mare dificil de navigat6a. Din acest motiv,
acestei expediţii a fost înfiinţarea de colonii era iniţial denumită Axenus (însemnând
greceşti de-a lungul coastei Mării Negre2. inospitalier, sau ostil). Numele originar se
Potrivit lui Strabon3, Marea Neagră era datorează nu numai condiţiilor aspre de
renumită pentru gerul din timpul iernii şi vreme din timpul iernii, dar şi cruzimii şi
pentru stratul de gheaţă de la intrarea în ferocităţii raselor barbare – în principal
Lacul Maeotic. Euxinul era de asemenea scite – care locuiau pe coasta Euxinului şi
cunoscut sub numele de Marea Neagră sau care nu aveau rezerve să ucidă orice străin,
P Revista de istorie militară P 17
să-i mănânce carnea şi să-i folosească scalpul Hermonassa (între anii 550 şi 500 î.Hr.)
drept cupă7. Miletul a fondat colonia Phanagor(e)ia (prin
În ciuda concepţiilor timpurii, treptat, anul 540 î.Hr.), tot în Peninsula Crimeea.
în timp, denumirea originară de Pontul În cele din urmă, prin anul 558 î.Hr. me-
inospitalier s-a schimbat în Euxin (ospita- garienii au fondat Herakleia pe coasta de sud
lier) „prin eufemism”. O altă perspectivă a Euxinului. Ulterior, colonia a devenit o
susţine că binecunoscutul Hercule, pe metropolă pentru alte aşezări. Cea mai veche
jumătate zeu, a reuşit să elimine tot ce era dintre ele a fost Callatis, de prin anul 500 î.Hr.
inospitalier din zonă, prin „transformarea pe coasta de vest, între aşezările milesiene
unei mări inospitaliere într-una ospitalieră”. Tomis şi Krounoi. O altă colonie megariană
Totuşi, interpretarea cea mai probabilă este a fost Mesembria, la sud de Odessos. Tre-
aceea că redenumirea s-a datorat ionienilor, buie notat că, deşi sursele istorice plasează
care erau foarte activi în stabilirea unor înfiinţarea celor mai vechi colonii la mijlocul
oraşe-colonii de-a lungul coastei Euxinului8. secolului al VIII-lea î.Hr., descoperirile
Milesienii erau cei mai renumiţi dintre arheologice aduse la lumină prin excavaţii
greci în înfiinţarea coloniilor pe ţărmul datează coloniile cu aproximativ 100-150 de
Euxinului9. Erau dedicaţi acestei misiuni şi ani mai târziu. Cel mai probabil, aceasta se
o duceau la îndeplinire cu mult zel, trans- datorează faptului că anumite colonii au
formând malurile inospitaliere din trecut în suferit deteriorări substanţiale şi distrugeri
centre urbane notabile, în care diaspora în timpul raidurilor cimerienilor. Aceştia,
elenă a progresat şi a prosperat10. erau războinici barbari care trăiau ca nomazi
Într-adevăr, milesienii pot fi consideraţi în Ucraina şi care prădau şi distrugeau colo-
ca pionieri ai colonizării pe ţărmul Euxinului. niile din anul 650 şi ulterior. Astfel, desco-
Din anul 750 î.Hr. şi ulterior, milesienii au peririle menţionate (în principal ceramică)
fost precursorii înfiinţării de colonii pros- aparţin unui moment şi unei faze de recons-
pere financiar şi social. Astfel, Miletul a trucţie ale coloniilor care survin la o dată
fondat Sinope şi Trapezunt pe coasta de sud ulterioară raidurilor13.
a Euxinului, Odessos, Tomis şi Pantikapaion Fondarea, longevitatea şi prosperitatea
pe coasta de nord-vest şi Phasis în Colchida, coloniilor greceşti din Euxin demonstrează
pe coasta estică a Euxinului11. În secolul al determinarea, îndrăzneala, insistenţa, vitali-
VI-lea î. Hr., milesienii au înfiinţat chiar mai tatea şi activitatea multidimensională a stră-
multe aşezări12 în Euxin. Aceste colonii au moşilor noştri pe acele tărâmuri îndepăr-
servit la furnizarea unor mari cantităţi de tate. Timp de câteva secole, acei neobosiţi
grâne, peşte, vite, diverse metale şi sclavi12a. călători pe mare care l-au urmat pe Iason şi
Următoarele aşezări milesiene au fost Istria, pe Argonauţi, au fondat noi colonii, trans-
sau Istros, Apollonia şi Krounoi pe coasta ferând şi extinzând civilizaţia greacă dând
de vest a Euxinului (pe la sfârşitul secolului un avânt deosebit negoţului13a.
al VII-lea î.Hr. şi în secolul al VI-lea). De-a Mult după aceea, din secolul al VI-lea,
lungul liniei de coastă, a Dunării şi în sus, Marea Neagră a jucat un rol important în
către Peninsula Crimeea, milesienii au relaţia cu statele medievale elene, care for-
înfiinţat aşezările prospere Tyras şi mau Imperiul Bizantin. În anul 549 şi sub
Borysthene (la gurile de vărsare ale râurilor domnia lui Iustinian I cel Mare (527-565), a
omologe), precum şi Olbia (la sfârşitul seco- izbucnit un război între Bizanţ şi Persia în
lului al VII-lea, sau începutul secolului al VI- zona Lazica, pe coasta de est a Euxinului.
lea î.Hr.). După înfiinţarea aşezărilor Războiul a durat până în anul 557. Stăpânirea
Pantikapaion, Theodosia, Karkini şi în Lazica avea implicaţii majore politice şi
18 P Revista de istorie militară P
financiare pentru relaţiile bizantinilor şi constituiau o ameninţare majoră pentru Bizanţ.
persanilor cu populaţia din Caucaz. De aceea, Împăratul Constantin V (741-775) a înfruntat
regiunea a fost puternic disputată atât de pericolul bulgar în campanii repetate, cea
persani cât şi de bizantini (era „un măr al dintâi bătălie având loc la Anchialos, un oraş
discordiei” între ei). După câteva operaţii grecesc prosper de pe coasta de vest a Mării
sângeroase ale generalilor lui Iustinian, Negre (30 iunie 763). În acea bătălie, bulgarii
Lazica a fost recucerită de bizantini. Un ar- au fost înfrânţi şi cei care au rămas au fost
mistiţiu a fost acceptat în 557 şi pe la sfâr- forţaţi să se retragă în dezordine20.
şitul anului 561 reprezentanţi ai celor două Oraşele Anchialos, Debeltos şi alte
părţi au semnat un tratat de pace care a durat câteva oraşe din Tracia, din apropierea coas-
50 de ani14. Tratatul a fost semnat în oraşul tei Mării Negre au suferit noi raiduri ale
fortificat Daras, la nord-vest de Nisibis (astăzi bulgarilor în primăvara anului 812, la un an
Nusaibin), în Mesopotamia Superioară (re- după ce împăratul Nicephor I (802-811) a fost
giunea de graniţă a Irakului de azi) 15. greu înfrânt de forţele numeroase ale lui
În 582, avarii, o populaţie barbară venind Krum. După acea victorie, Krum a răspândit
din Mongolia şi Manciuria, care s-a aşezat teama şi teroarea printre locuitorii acelor
în câmpiile Pannoniei cu trei ani în urmă, oraşe, ucigând pe unii dintre ei şi forţând
au ocupat Sirmiumul ce se afla la graniţa pe alţii la exil21.
europeană a Imperiului Bizantin din anul Pe parcursul secolelor al VIII-lea şi al IX-lea,
43716. Din acea vreme, avarii împreună cu instituţiile administrative ale imperiului au
aliaţii lor slavi au răvăşit practic teritoriul fost reformate şi a fost dezvoltat sistemul
bizantin ce se întindea de la confluenţa themelor într-un efort de întărire a autogu-
dintre Istros şi Sava şi în sus până pe coasta vernării provinciilor. Themele erau districte
vestică a Mării Negre. Populaţiile barbare militare care fuseseră create iniţial în Asia
au desfăşurat câteva operaţii şi pe coasta de
Mică şi ulterior pe teritoriul european al
vest. Din iarna anului 599 până în aprilie
Imperiului Bizantin în timpul perioadei sale
600 au asediat oraşul Tomis (colonia antică
de mijloc 22. Cea mai veche themă a fost
Tomi), reprezentând astfel o ameninţare
Armeniacum, fondată în 667. Ulterior, thema
chiar şi pentru Constantinopol. La sfârşit,
Anatoliei (a provinciilor estice) a fost fondată
a fost semnat un tratat de pace, reconstituind
doi ani mai târziu şi thema Opsikion în 680.
astfel graniţele de nord ale Bizanţului17.
Primele theme în Europa au fost thema
Puţin mai târziu, în primii ani ai domniei
lui Heraclius (610-641), o aşezare masivă a Tracică (între 680 şi 685) şi thema Hellas
raselor slave a avut loc în diferite regiuni (695)23.
ale Peninsulei Balcanice şi ale prosperei În cursul primei jumătăţi a secolului al
colonii Istria, pe coasta de vest a Mării IX-lea, nevoia de a apăra oraşele greceşti de
Negre18. Slavii, datorită structurii primitive pe coasta Mării Negre a necesitat, pe de o
civile şi militare şi divizării în grupuri mici, parte, întărirea apărării în acele zone24 şi,
nu constituiau o ameninţare serioasă pentru pe de altă parte, reorganizarea sistemului
Imperiul Bizantin. Lucrurile s-au deteriorat themelor.
când bulgarii, o populaţie barbară asiatică, Astfel, pentru a obţine cea mai eficientă
rezultată din amestecul hunilor şi al ogurilor, apărare a coastei de sud a Mării Negre, sec-
care locuiau la nordul Mării Negre, au început torul themei Boukelarion, ce se întindea la
să-i preseze pe slavi pe măsură ce aceştia se sudul râului Alys a fost divizat pentru a
aşezau lângă Dunăre19. forma thema Paphlagonia cu capitala la
Numeroasele tulburări şi frecventele Gangra. De asemenea, din secţionarea sec-
raiduri ale bulgarilor pe teritoriul bizantin torului nord-vestic al themei Armeniacum
P Revista de istorie militară P 19
a fost formată thema Chaldion cu Trapezuntul, Constantin VII Porphyrogenetul a organizat
anterior menţionata colonie milesiană 25, o primire călduroasă pentru Olga a Rusiei31.
drept capitală. Generalii acestor noi theme Ungurii au trecut printr-un curs similar.
au luat parte la victorioasa bătălie de pe râul După trei campanii fără succes împotriva
Lalakaon (3 septembrie, 863), care a fost Constantinopolului (934, 959 şi 961), au
dusă în contextul războiului imperiului împo- încheiat un tratat cu Imperiul Bizantin şi
triva arabilor26. pe măsură ce s-au stabilit pe coasta de nord
Înfiinţarea themelor sus-menţionate este a Mării Negre au fost supuşi unei puternice
cel mai probabil atribuită împăratului Theophilus influenţe culturale bizantine32.
(829-842)27, care s-a îngrijit de reconstrucţia În secolul al X-lea, centrele de pe malul
militară şi fortificarea teritoriilor Imperiului Mării Negre au atins o bunăstare care era
pe coasta de nord a Mării Negre, mai con- moştenirea prosperelor colonii ale secolelor
cret în antica peninsulă Taurica, unde a al VII-lea şi al VIII-lea î.Hr. Astfel, Cherson
fondat thema Cherson în 833, sau 834. fiind întărit de fondarea themei omonime a
Construirea fortului Sarkel, pe cursul in- dezvoltat relaţii financiare şi culturale cu
ferior al râului Tanais (astăzi Don), este popoarele din sudul Rusiei şi din regiunea
legată şi a fost realizată în contextul înfiin- Caucazului, în timp ce Sougdaia, un alt oraş
ţării themei sus-menţionate. Fortificaţia a din Chersonesul Tauric, s-a dezvoltat deve-
fost construită de ingineri bizantini, la nind un important centru comercial. Pe
coasta sudică a Mării Negre, Trapezuntul s-a
ordinul Împăratului Theophilus şi a con-
dezvoltat într-un prosper port a cărui vamă
tribuit cel mai mult la apărarea regatului
contribuia semnificativ la venitul imperiului.
Khazar, vechi aliat al Bizanţului împotriva
Oraşele Kerasus, Amisos, Sinope şi Amastris
unei eventuale invazii a pecenegilor, sau a
erau centre foarte bogate, după cum rezultă
varegilor28.
din sigiliile descoperite, care demonstrează
În toamna anului 927, la aproximativ
intensa activitate economică din aceste
cinci luni de la moartea suveranului bulgar
oraşe33.
Simeon (la 27 mai), care prin războaie per-
manente a devastat Peninsula Balcanică şi a La începutul secolului al XIII-lea, în 1202,
trecut prin sabie locuitorii oraşelor greceşti doi ani înainte de raidul Cruciaţilor în
din peninsulă29, a fost semnat un tratat de Constantinopol, a fost fondat Imperiul Marilor
pace între bizantini şi bulgari. Prin acest Comneni în regiunea Trapezunt (în vechea
tratat, oraşele de pe coasta de vest a Mării themă Chaldion). Din „ziua de rău augur”
Negre, printre care Anchialos şi Mesem- de 13 aprilie 1204, a început latinocraţia care
bria, intrau sub dominaţia bizantină30. a durat 57 de ani; iar sus-menţionaţii Comneni
Între timp, aşezările Bizanţului din thema şi-au consolidat domnia, astfel încât mai
Cherson au prosperat politic, economic şi târziu să emită pretenţii la tronul împăra-
cultural în secolul al X-lea. Varegii, după ce tului din Constantinopol. Când, în 1261,
au fost învinşi în trei campanii pe mare, Mihai VIII Paleologul (1259-1282), fonda-
lipsite de succes, împotriva Bizanţului, torul dinastiei Paleologilor a reuşit să res-
purtate prin Marea Neagră şi Bosfor (860, taureze Imperiul Bizantin bazându-se pe
907 şi 941), au semnat înţelegeri comerciale acţiunile de reconstrucţie ale împăraţilor
cu Bizanţul. Misiunile religioase ale Bizanţului Nicea (Laskaris şi Vatatzis), Comnenii au fost
au desfăşurat acţiuni intensive de convertire forţaţi să-şi abandoneze pretenţiile la tronul
a varegilor. Împărăteasa Olga, care împreună Imperiului Bizantin, cândva prosper. Din
cu alţi câţiva devenise între timp creştină, a acea vreme şi, mai ales, din 1325 şi, ulterior,
vizitat oficial Constantinopolul în 957. Împăratul când vestul Asiei Mici a fost cucerit de turci,
20 P Revista de istorie militară P
împăratul Trapezuntului a căpătat titlul de Bacon, The Voyage of the Argonauts, Methuen 1925,
R. Roux, Le problème des Argonautes, Paris 1949,
„Rege loial şi Împărat al Întregului Orient, H.V. Geisau, Argonautai (Áñãïíáýôáé), Der kleine
al iberilor şi Perateiei”34. Pauly. Lexikon der Antike in 5 Bänden 1 (1979) 537 -
În timp, dinastia Comnenilor şi-a extins 539. Ðñâë: M. -M. Simpsas, The Navy in Greek History,
dominaţia spre Sinope la vest şi până la I (în limba greacă), publicată de Statul Major al Marinei
Elene, Atena 1982, 45 - 47.
Lazica şi spre nord-est până la râul Phasis. 3
Strab, Geogr. 7 3,18
În acelaşi timp, datorită poziţiei sale stra- 4
S. E. Lykoudes, The Euxine (Åýîåéíïò Ðüíôïò),
tegice, Imperiul Trapezunt a dezvoltat un Great Hellenic Encyclopaedia 11 (1929) 756
5
Hom. Od. XI 15 - 16. Cum spune Strabo (7 3,8),
comerţ intens, acoperind aproape întreaga Apollodorus îl acuză pe Homer de prezentarea unor
coastă sudică a Mării Negre, în timp ce dovezi false drept adevărate ca urmare a ignorării
negustorii săi transportau produse din Indii. elementelor de geografie ale Euxinului.
6
Competitorii săi nu erau doar turcii selgiu- Strab. 7 1,1 Lungimea maximă a Euxinului este
de 980 km şi lăţimea sa maximă între Herakleia şi
kizi, dar şi genovezii. Comnenii i-au înfrun- gurile râului Hypanis este de 530 km. Vezi: Chr. Danoff,
tat militar pe primii şi pe ceilalţi prin acor- Pontos Euxeinos, Der kleine Pauly. Lexikon der Antike
duri comerciale cu Veneţia. in 5 Bänden 4 (1979) 1051. Mai mult despre Euxin
Trapezuntul, datorită structurii sale no- vezi în idem, Pontos Euxeinos, Real – Encyclopädie
der Classichen Altertumswissenschaft, Suppl. IX 866
tabile de stat, armamentului (amplu, suplu), – 1175.
antrenamentului competent şi suficient al 6a
B.W. Labaree, How the Greeks sailed into the
armatei sale, credinţei puternice în Biserica Black Sea, „American Journal of Archaeology”, 61
(1957) 29 sqq.
Creştină Ortodoxă, muncii grele a cetăţeni- 7
Apollod. De navium, II (= Strabon 7 3,7). E.H.
lor săi şi perseverenţei de a urma exemplul Minns, Scythians and the Greeks, Cambridge 1913.
vechiului şi gloriosului Imperiu Bizantin, a 8
Dion. Perieg. l. 146, Scymn. Ch. Peripl. l. 734,
reuşit să reziste până în 1461, când a fost Eust. Parecb. in Dion. Per. l. 146.
9
Scymn. Ch. Per. l. 733.
cucerit de Mehmet al II-lea. Deşi prosperul 10
J. Berard, La colonisation grecque, Paris 19572.
elenism din îndepărtata Asie Mică, de pe De asemenea, R. Drews, The Erliest Greek
coasta de sud a Mării Negre, a fost subjugat, Settlements on the Black Sea, „Journal of Hellenic
acesta nu şi-a pierdut niciodată identitatea Studies”, 96 (1976) 18-31.
11
Chrys. P. Kardara, Introduction into Ancient
naţională şi culturală şi tradiţia perioadelor History. The creation and development of Greek Cities
de strălucire ale glorioasei sale istorii35. (1200 – 500 BC) (în limba greacă, ÅéóáãùãÞ åéò ôçí
Grecii din Trapezunt, perseverând şi con- Áñ÷áßáí Éóôïñßáí. Äçìéïõñãßá êáé áíÜðôõîéò ôùí
tinuând acţiunile strămoşilor – fondatorii åëëçíéêþí ðüëåùí 1200-500 ð.×.), Atena 1981,
104. Pentru o prezentare detaliată a elementelor
din secolele al VII-lea şi al VI-lea î.Hr. – au relevante vezi: El. K. Petropoulos, Ancient greek
cunoscut momente de glorie şi cădere, au Colonies in the Black Sea, I – II, British Archaeological
trecut prin greutăţi şi bucurii, au traversat Reports, International Series 1675, Oxford, 2007.
12
Markedly, Constantine Paparrigopoulos în opera
momente de speranţă şi disperare şi astfel sa clasică “History of the Greek Nation” «Éóôïñßá
şi-au păstrat valorile şi tradiţiile rasei elene ôïõ Åëëçíéêïý ¸èíïõò», I, Atena 1925 5, 521
până în timpurile noastre. clasifică coloniile Euxinului drept „Instituţii milesiene
(Colonii)”.
12a
T. S. Noonan, The grain Trade of the Northern
Black Sea in Antiquit y , „American Jour nal of
1
Termenul Pontus înseamnă deschiderea şi Philology”, 94 (1973) 231-242.
13
întinderea largului mării: Hom.Il. VI 29, Hom. Od. III Michael Sakellariou, The prosperity of Ancient
158. Pontus (însemnând Euxinus): Herod. VII 147, Greeks (în limba greacă , Ç áêìÞ ôïõ Áñ÷áúêïý
Aesch. Pers. 878, Aristoph. Vesp. 700. Euxinus Pontus: Åëëçíéóìïý), History of the Greek Nation, II, Atena
Herod. I 6, Thuc. II 96, Eur. Iph. Taur. 123. 1971, 244-245 şi 275. Despre cimerieni vezi: Ann
2
Pentru o descriere detaliată a Expediţiei Kammenhuber, Kimmerier, Der kleine Pauly. Lexikon
Argonauţilor vezi: Pind. Pyth. 4,117-187, Schol. Apoll. der Antike in 5 Bänden 3 (1979) 210-211.
13a
Rhod, Arg. 1, 20 sqq. Apollod. 1,111-113. De asemenea El. K. Petropoulos, Aspects of the Early History
vezi: K. Meuli, Od. und Argonautika, Berlin 1921, I.R. of the Euxine (în limba greacă, ÌåñéêÝò ðôõ÷Ýò ôçò

P Revista de istorie militară P 21


25
ðñþéìçò éóôïñßáò ôïõ Åõîåßíïõ Ðüíôïõ), journal Christophilopoulou, op.cit., II 1, 293.
26
«Áñ÷áéïëïãßá» 76 (2000) 61-64. Theoph. Contin. p. 181. Cel mai probabil, bătălia
14
D. A. Zakythinos, History of the Byzantium (324- a avut loc la vest de râul Alys, la graniţa Themelor
1071) (în limba greacă , ÂõæáíôéíÞ Éóôïñßá (324- Armenia şi Paphlagonia. Vezi: H. Grégoire, Études
1071)), Atena 1972, 73. sur neuvième siècle, „Byzantion. Revue Internationale
15
K. Karapli, Daras, a city-fort in Upper Mesopotamia d’ Études Byzantines”, 8 (1933) 534-536.
(6 – 11th century) (în limba greacă, ÄÜñáò, ìéá ðüëç
th 27
See Zakythinos op.cit., 213-4.
– öñïýñéï óôçí ¢íù Ìåóïðïôáìßá (6ïò – 11ïò áé.), 28
Theoph. Cont. p. 122. Vezi de asemenea:
Kletorion, in memory of N. Oikonomides, Atena – Christophilopoulou, op.cit., II 1, 234-5.
Salonic 2006, 147-8. 29
Io. Sakkelion, King Romano’s of Lakapinos
16
J. –R. Palanque, La préfecture du prétoire de l’ Letters (în limba greacă, Ñùìáíïý ÂáóéëÝùò ôïõ
Illyricum au IVe siècle, Byzantion, „Revue Internationale Ëáêáðçíïý åðéóôïëáß, „Bulletin of Histor. and
d’ Études Byzantines”, 21 (1951) 5 sqq. National. Society” 1 (1883), 659 sqq.
17
Ibid, Zakythinos, 96. 30
Vezi: Zakythinos, op.cit., 278-9.
18
Cu privire la activitatea slavilor din Istria pe baza 31
Constantine Porph. Exposition of the Kingdom’s
dovezilor arheologice vezi: E. Condurachi, Histria à l’ Order I (în limba greacă, ¸êèåóéò ôçò Báóéëåßïõ
époque du Bas – Empire d’après les dernières fouilles ÔÜîåùò Á´) Bonn (Ediţia), 594 sqq.
archélogiques, „Dacia” (N.S.) 1 (1957) 245 spp. Vezi 32
G. Moravcsik, Hungary and Byzantium in the
de asemenea: Ion Nestor, L’ établissement des Slaves Middle Ages , Cambridge Medieval History, IV,1,
en Roumanie à la lumière de quelques découvertes Cambridge, 1966, 568.
archéologiques récentes, „Dacia” 5 (1961) 429 sqq. 33
Vezi: Zakythinos, op.cit., 304. De asemenea vezi:
19
Referitor la originea bulgarilor şi la relaţiile cu M. G. Nystazopoulou, The city of Sougdaia in
Bizanţul şi cu slavii vezi: Gy. Moravcsik, Byzantino- Chersonesus Taurica from the XIII to the XV centuries
turcica, I, Berlin 19582, 108 sqq. (în limba greacă, Ç åí ÔáõñéêÞ ×åñóïíÞóù ðüëéò
20
G. Ostrogorsky, Histoire de l’ état Byzantin, Paris Óïõãäáßá áðï ôïí Éô ìÝ÷ñé ôïí ÉÅ´ áé.), Atena
1956, 198. Vezi de asemenea: Kath. Christophilopoulou, 1965, p. 14 şi următoarele. Hel. Antoniadou – Bibikou,
Byzantine History (în limba greacă , ÂõæáíôéíÞ Recherches sur les douanes à Byzance. L’ “Octava”,
Éóôïñßá), II 1 (610-867), Atena 19842, 126-127.
21 le “kommerkion” et les commerciaires, Paris 1963, p.
Christophilopoulou, op.cit., 166-177 şi 180.
22 201, 101, 225 şi următoarele. Con. Io. Amantos,
Ostrogorsky, op.cit., 134.
23 History of the Byzantine State (in Greek, Éóôïñßá
A. Pertusi, La formation des thèmes byzantins,
ôïõ Âõæáíôéíïý ÊñÜôïõò), II, Atena 19772, 231.
Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten – 34
congress München 1958, 26 sqq. Hel. Ahrweiler – Glykatzi. The Trapezunt
24
Bizantinii, încă de pe timpul lui Heraclius, pentru (Trebizond) Empire (în limba greacă, Ç Aõôïêñáôïñßá
a întări apărarea ţărmului de nord al Euxinului au format ôçò Ôñáðåæïýíôïò, History of the Greek Nation, Č´,
o alianţă cu populaţia nomadă a Chazarilor, care în Atena 1979, 326-7. În opinia autorului termenul «ÐÜóá
timp au reuşit să fondeze un regat în nordul Caucazului. ÁíáôïëÞ» (“Entire Orient”) înseamnă moştenirea Asiei
Mulţumită acestei alianţe, imperiul a reuşit să blocheze Mici de Trapezunt. Menţionarea iberilor, care alcătuiesc
tendinţa expansionistă a arabilor către nordul coastei regatul georgian, subliniază îndelungata relaţie
Euxinului prin Caucaz. Pe la sfârşitul secolului al VII-lea prietenească a Trapezuntului cu iberii (= georgieni),
şi începutul secolului al VIII-lea, relaţiile între Bizanţ iar Perateia semnifică teritoriile ocupate de Trapezuntului
şi chazari s-au deteriorat datorită intenţiilor acestora pe coasta opusă a Euxinului şi, mai concret, în Peninsula
de a limita controlul imperiului asupra Crimeei. Din Crimeea.
35
711 şi ulterior relaţiile bizantinilor cu chazarii s-au Imaginea completă a Imperiului de Trapezunt
îmbunătăţit din nou. Vezi: Th. Nooman, Byzantium din perspectiva istorică şi culturală este oferită în A.E.
and Khazars: a special relationship? în colecţia J. Vasiliev, The Empire of Trebizond in History and
Shepard – S. Franklin (ed). Byzantine Diplomacy, Literature, „Byzantion. Revue Internationale d’ Études
Variorum Reprints, 1992, 220-241. Byzantines”, 15 (1940-1), 316-377.

MULŢUMIRI

Aş dori să mulţumesc preşedintelui Comisiei Elene de Istorie Militară, generalul-locotenent Nicholaos


Mastrandonis pentru onoarea de a mă include între autorii prezentei teme; directorului meu de la AHD/
HAGS general- locotenent Panaghiotis Konstantopoulos, care a aprobat desenarea hărţii Pontului Euxin pe
baza unei schiţe proprii a Euxinului; colegei mele dr. Pighi Kalogherakou pentru ajutorul său la redactarea
bibliografiei; desenatorului de la AHD, doamna Alexandra Stamatopoulou pentru întocmirea hărţii;
traducătorului Loucas Michaelis pentru contribuţia sa la traducerea lucrării în limba engleză.
N.S.D.
22 P Revista de istorie militară P
EXPANSIUNEA BIZANTIN~ ÎN ARIA
M~RII NEGRE
Dr. A LEXANDRU MADGEARU
ALEXANDRU
Cercet`tor [tiin]ific la Institutul pentru Studii Politice
de Ap`rare [i Istorie Militar`

Imperiul Bizantin nu a stăpânit niciodată ficaţii romane, dar ca enclave în regatul


toate ţărmurile Mării Negre, dar s-a luptat Lazica3. Lazica a intrat din nou în sfera de
din vremea lui Constantin cel Mare şi până influenţă persană între 470 şi 522, dar atunci
la Cruciada a IV-a să-şi menţină hegemonia, când regii Tzathes I din Lazica şi Gourgenes
fie prin dominaţie directă, fie prin alianţe din Iberia au devenit supuşi ai lui Iustin I
cu puterile care controlau celelalte părţi ale (518-527), Imperiul Bizantin a dobândit un
litoralului. La începutul secolului al IV-lea, nou prilej de a-şi consolida dominaţia asupra
frontierele provinciilor de la Marea Neagră ţărmului de est al Mării Negre4.
erau situate la Dunărea de Jos în nord-vest Chiar de la începutul domniei sale,
şi pe râul Acampsis (Choroki / Čoroh) în Iustinian I (527-565) a urmat o politică de
sudest. Imperiul a continuat să păstreze restaurare a provinciilor occidentale care
enclava din Crimeea, Cherson (Sevastopol). fuseseră pierdute, combinată cu îngrădirea
O garnizoană romană este atestată acolo expansiunii Persiei în est. Confruntarea cu
după 375 şi cel puţin până în 4881. Aceasta Persia a intrat într-o nouă fază în 527, atunci
înseamnă că imperiul cuprindea circa o când împăratul Kavadh I a atacat Mesopotamia
jumătate din litoralul Mării Negre. şi Armenia. Urmaşul său Khusro I a fost de
Prima etapă a expansiunii bizantine în acord cu încheierea păcii în 532 şi cu restitui-
Marea Neagră, care a însemnat recuperarea rea fortificaţiilor care fuseseră ocupate în
poziţiilor deţinute anterior de Imperiul Ro- Lazica şi Armenia. Iberia a rămas sub domi-
man Timpuriu, pierdute în secolul al III-lea, naţie persană, dar litoralul din Lazica a fost
a fost reprezentată de cucerirea regiunii ferm apărat de armata bizantină. Vechiul
Lazica (în prezent, Abhazia, Mingrelia şi castru de la Petra (Tsikhisdziri, la nord-est
Adjaria), un mic regat care era disputat de Batumi) a fost ocupat în 5325. În acelaşi
între Imperiul Bizantin şi Persia pentru an, cele trei principate vasale armene au fost
marea sa valoare strategică (era o barieră incluse în Imperiul Bizantin. Conflictul a
în faţa invaziilor nomazilor de la nord). Bi- fost reluat de Khusro I în 540 prin invadarea
zanţul şi Persia s-au luptat de mai multe ori Lazicii, la solicitarea regelui Gobazes II.
pentru dominaţie în regiunea caucaziană, Marea Neagră a devenit astfel, după cum
prin cuceriri sau prin crearea unor state scria Procopius din Caesarea, o ţintă pentru
tampon precum principatele armene, Ibe- Persia în războiul din 540-5456. Petra a fost
ria şi Lazica, folosite contra imperiului rival cucerită de perşi, iar luptele au continuat
sau contra nomazilor de la nord. Litoralul în Lazica până în 557. Tratatul bizantino-
de est al Mării Negre a fost astfel implicat persan din 562 preciza că Lazica va fi inclusă
în lunga confruntare dintre aceste două în Imperiul Bizantin7. Expansiunea a con-
imperii. Dominaţia bizantină în Lazica a fost tinuat în timpul lui Maurikios (582-602). În
restabilită prin războiul din 378, dar Persia războiul cu perşii încheiat în 591, regiunile
a păstrat Iberia (partea de est a actualei vestice din Iberia şi Armenia au fost anexate
Georgii) 2 . La Sebastopolis (Suhumi) şi de către Imperiul Bizantin8, dar prin cam-
Pityus (Pitsunda) au fost construite forti- paniile din 607-612 purtate de Khusro II,
P Revista de istorie militară P 23
dominaţia persană a fost restabilită asupra care a fost până la urmă recunoscut de Bizanţ
regiunii caucaziene, deschizându-se astfel în jurul anului 88013. Astfel, la un secol după
calea spre Marea Neagră, aşa cum visase apogeul expansiunii bizantine în aria Mării
Khusro I9. Negre (pacea cu Persia din 591), imperiul a
Altă regiune din aria Mării Negre recu- pierdut ultima sa posesiune de la litoralul
perată de Iustinian I a fost Crimeea. Această oriental.
peninsulă are o importanţă strategică simi- În perioada de declin care a urmat expan-
lară cu Lazica, deoarece de acolo erau supra- siunii Islamului, bizantinii au făcut eforturi
vegheate mişcările populaţiilor din stepă. însemnate pentru a redobândi controlul asu-
Oraşul Cherson a fost tot timpul menţinut pra Mării Negre, nu doar din motive mili-
de imperiu, dar regatul bosporan din inte- tare, ci şi pentru că acest spaţiu a devenit vital
rior a căzut sub dominaţia goţilor, iar apoi a pentru aprovizionarea cu grâu a Constantino-
hunilor, între 234 şi mijlocul secolului al V-lea. polului după cucerirea Egiptului de către
În 528, acest regat a fost ocupat de către arabi (641). Politica pontică a Imperiului
Imperiul Bizantin, în urma unei campanii Bizantin începând din timpul lui Heraklios,
combinate navale şi terestre10. Astfel, do- aplicată prin mijloace militare şi diploma-
minaţia bizantină s-a extins asupra întregii tice, a urmărit să apere Constantinopolul şi
Crimei, direct sau prin micile principate să sprijine comerţul spre nord-vest şi nord
gotice supuse, care mai supravieţuiau. prin intermediul unui spaţiu de securitate
În prima jumătate a secolului al VII-lea mai larg care includea toate regiunile de unde
au intervenit schimbări majore. Cea mai capitala putea fi atacată pe mare sau pe uscat.
mare parte a provinciilor europene ale Im- În acest scop, împăraţii au încercat să men-
periului Bizantin (de acum înainte, un stat ţină sau să recupereze gurile Dunării, Lazica
grecofon) au fost cucerite de avari şi slavi, şi Crimeea, prin controlul exercitat asupra
în timp ce estul a fost din nou supus asaltu- unor puncte strategice, sau prin alianţe ba-
lui perşilor. Dar cea mai gravă şi îndelungată zate pe principiul divide et impera, care
ameninţare a fost reprezentată de naşterea urmăreau diminuarea puterii nomazilor.
şi expansiunea Islamului, care a înlocuit Pe litoralul apusean, instalarea protobul-
Persia în disputa pentru Caucaz. În 627 a garilor lui Asparuh în Moesia în 680 a con-
fost restabilită frontiera răsăriteană din 591 dus la apariţia unui nou pericol, dar porturile
ca urmare a războiaelor lui Heraklios,11 dar Anchialos şi Mesembria au fost menţinute
după câţiva ani, în 642-651, arabii au cucerit în secolele VII-VIII, ca baze navale în răz-
Armenia şi Iberia. Ţărmul de est al Mării boaiele contra Bulgariei ale lui Constantin V
Negre a rămas în afara expansiunii lor. (741-775)14. La Callatis15 şi Tomis16, cerce-
Frontiera dintre Bizanţ şi Islam s-a stabili- tările arheologice sugerează o continuitate
zat pe o fâşie care începea pe la 50 km est de locuire timp de câteva decenii în secolul
de Trapezunt12. În partea de est a Mării al VII-lea, dar nu există dovezi pentru o
Negre, Imperiul Bizantin a fost concurat nu supravieţuire până în secolul al X-lea, când
numai de către arabi, ci şi de către o nouă a renăscut viaţa urbană. La Dunărea maritimă,
mică putere emergentă, Abasgia (Abhazia). este posibil ca Noviodunum să fi fost men-
Această regiune se desprinsese de Lazica ţinut ca port pentru navele bizantine de-a
pe la sfârşitul secolului al VI-lea. În Abasgia, lungul secolului al VII-lea17. Împotriva noului
dominaţia bizantină a fost instaurată în 686, pericol, Bulgaria, s-a creat în 687 prima
dar pierdută în 697, când acest regat a accep- themă europeană a Imperiului Bizantin,
tat dominaţia arabă. Iustinian II a încercat Thracia. Comanda se exercita de la Arkadiopolis
să o recupereze în 711 cu ajutorul alanilor (Lule Burgas, Turcia). În secolul al VIII-lea,
care trăiau la nord şi est, dar Abasgia a thema s-a extins spre interior, iar în 789
rămas liberă. Ceea ce rămăsese din Lazica partea sa de vest a fost transformată în thema
şi apoi Iberia au fost anexate la acest regat, Macedonia, cu reşedinţa la Adrianopole18.
24 P Revista de istorie militară P
Unii istorici au susţinut că statul creat dintre Nipru şi Volga, după a doua treime a
de Asparuh includea şi Dobrogea chiar de secolului al VII-lea. Khazarii au devenit
la formarea sa19, dar nu există probe în acest principala putere de la nord de Marea
sens. Aceasta s-a petrecut abia în epoca lui Neagră, iar Chersonul a intrat sub controlul
Krum (803-814), când a avut loc prima mare lor în 711. Teoretic, oraşul rămânea în
expansiune a Bulgariei. Sigiliul unui demni- Imperiul Bizantin, dar autoritatea reală era
tar Kyriakos descoperit la Nufăru, datat în exercitată de către guvernatorii khazari24,
696-697, arată că fortificaţia se mai afla sub la fel ca la Bosporos (Kerch) şi Phanagoria
controlul Imperiului Bizantin şi după insta- (Tamatarkha), oraşele situate pe cele două
larea protobulgarilor20. Bulgaria a obţinut maluri ale Strâmtorii Kerch25. Astfel, mono-
regiunea dintre Munţii Balcani şi Burgas polul bizantin în Marea Neagră a fost în-
(Zagora) în 705, ca răsplată pentru ajutorul locuit de o împărţire a puterii cu khazarii.
dat de către Tervel lui Iustinian II la reveni- Aceasta a afectat poziţiile bizantine în
rea la domnie. Prin tratatul din 717, frontie- Crimeea şi a influenţat strategia aplicată
ra era stabilită între Mileone (Jabalkovo, în spaţiul de securitate nordic al Constan-
regiunea Haskovo) şi Emona; oraşele Anchialos tinopolului. Câtă vreme khazarii au rămas
(Pomorie), Mesembria (Nesebăr) şi Develtos puternici, bizantinii au evitat să intre în
(Burgas) rămâneau în Imperiul Bizantin. conflict cu ei, mai ales în timpul războaielor
Poziţiile pierdute au fost recâştigate în timpul cu arabii, care erau inamici comuni. Împăr-
războaielor lui Constantin V. După victoria ţirea puterii cu khazarii a permis în final
de la Markellai (Krumovo, 7 km vest de revenirea la o administraţie imperială pro-
Karnobat) din 756, imperiul a avansat până priu-zisă în Crimeea, sub forma noii theme
la Munţii Balcani. Următoarele campanii, Cherson, creată în 841 de către împăratul
până în 775, au condus la consolidarea noii Theophilus26. Kerch nu era o prioritate pen-
frontiere, care s-a extins în 784 până la tru bizantini atâta timp cât khazarii erau
Anchialos şi Mesembria, dar victoriile puternici27. O interpretare recentă sugerează
bulgare din 792 şi 796 au restabilit vechea că acest port a fost recuperat de către Impe-
frontieră din 717 şi au condus la cucerirea riul Bizantin înainte de 87328, dar că stăpâ-
Varnei21. În timpul războaielor din 760, 763 nirea khazară a revenit în împrejurări ne-
şi 765, Durostorum a fost reocupat de Impe- cunoscute, deoarece este sigur că portul
riul Bizantin. Doar astfel poate fi explicată Kerch era o posesiune khazară în 965, atunci
descoperirea unor sigilii ale unor ofiţeri când a fost cucerit de către ruşi29 (vikingi
bizantini datate în secolul al VIII-lea. Unul amestecaţi cu slavi).
dintre ele, al unui strateg numit Phokas, În 860, Constantinopolul a suferit un
arată că la Durostorum se afla un ofiţer care atac surpriză din partea unei flote de 200
primea ordine de la un comandant de de vase cu 8 000 de războinici, care a venit
themă22. pe Marea Neagră din nordul îndepărtat.
A doua etapă a expansiunii Bulgariei spre Invadatorii, denumiţi Rhos în izvoarele bi-
sud s-a petrecut în 812-815. Prin tratatul de zantine, au devastat suburbiile, luând o pradă
pace din 816, Imperiul Bizantin a pierdut bogată30. Ruşii erau un inamic potenţial nu
Anchialos şi Mesembria, dar a recăpătat doar pentru Cherson, ci şi pentru alte re-
Sozopolis, Ranuli (Ropotamo) şi Agathopolis giuni bizantine, inclusiv capitala, precum şi
(Ahtopol). Develtos a fost împărţit între cele pentru khazari. Apărarea contra lor necesita
două state23. Litoralul de vest a fost astfel întărirea poziţiilor bizantine din Crimeea
aproape pierdut de către Bizanţ, cu excepţia şi prevenirea altor atacuri prin noi alianţe
themei Thracia. eficiente. La Constantinopol, un nou district
În spaţiul nord-pontic, o schimbare semnifi- militar asigura apărarea Bosforului31. Noua
cativă în echilibrul de forţe a fost provocată ameninţare ivită la nord de Marea Neagră a
de către ascensiunea khazarilor în regiunea fost contrabalansată prin alianţa cu ungurii
P Revista de istorie militară P 25
• Imperiul Bizantin în 1025, dup` Warren Treadgold,
Byzantium an its Army, 284-1081, Stanford, 1995, p. 38, fig. 5

26 P Revista de istorie militară P


stabilită în 863. Ei puteau preveni atacurile theme (Cherson şi Lykostomion), şi o popu-
ruşilor pentru că se aflau între Don şi Bug. laţie aliată (ungurii), situată între Bulgaria
De asemenea, ei puteau să-i lovească şi pe şi stepa care era potenţial primejdioasă. Este
khazari şi să atace Bulgaria şi statul franc. foarte probabil ca ultima operaţiune în care
Timp de trei decenii, ungurii au luat locul a fost implicată flota de la Lykostomion să fi
khazarilor ca garanţi ai securităţii spaţiului fost transbordarea ungurilor în Bulgaria în
nord-pontic, cu deosebirea că ei nu inten- timpul războiului din 894-896. Eşecul
ţionau să controleze porturile din Crimeea32. campaniei a condus şi la sfârşitul acestei efe-
O bună apărare contra atacurilor mari- mere theme dunărene. Tot atunci a fost pier-
time ale ruşilor necesita şi controlul asupra dută şi Mesembria39. După războiul din 917,
unor puncte strategice de pe ţărmurile de Anchialos a reintrat sub dominaţia Bulgariei,
vest şi de nord ale Mării Negre. Recupera- împreună cu Mesembria, Develtos, Sozopolis
rea porturilor apusene era necesară pentru şi Agathopolis. Dominaţia bizantină în vestul
că ele se aflau pe ruta raidurilor ruseşti. În spaţiului pontic a fost grav afectată. Tratatul
războiul contra Bulgariei început în 863, de pace din 927 a reconfirmat Bulgariei
împăratul Mihail III (842-867) a recucerit porturile Develtos, Sozopolis, Agathopolis,
Develtos, Anchialos şi Mesembria 33. La Anchialos şi Mesembria (se pare că ultimul
Mesembria a fost creată după 864 o kleisura a rămas deschis flotei bizantine)40.
(un mic district de frontieră). Sigiliile co- În prima jumătate a secolului al X-lea,
mandanţilor săi se datează arheologic între Imperiul Bizantin a rupt alianţa cu khazarii,
864-917. Altă kleisura fusese înfiinţată în jurul care nu mai era folositoare, deoarece pu-
anului 840, la Sozopolis34. A urmat resta- terea acestora era în declin. Atunci când a
bilirea unor poziţii la Dunăre. Existenţa unei început ascensiunea pecenegilor către o
theme dunărene denumite Lykostomion a potenţială supremaţie în stepele nord-pon-
fost dedusă din dedicaţia Lexiconului patriar- tice a trebuit să fie stopată această tendinţă
hului Photios către un anume Thoma, prin sprijinirea rivalilor lor, ruşii. Este adevă-
protospatharios şi archon de Lykostomion. rat că ruşii erau inamici potenţiali şi ai Im-
Hélène Ahr weiler a presupus că acest periului Bizantin, dar ei nu erau capabili să
Lykostomion din secolul al IX-lea este iden- lanseze ofensive spre Marea Neagră dacă
tic cu cel cunoscut în Delta Dunării în erau blocaţi de pecenegii care controlau pra-
secolele XIII-XV35. Ipoteza a fost însuşită de gurile Niprului. De aceea, era imperativă
către mai mulţi istorici36, dar contestată de menţinerea ostilităţii între ruşi şi pecenegi.
către Vasilka Tăpkova-Zaimova, care a O persecuţie a creştinilor declanşată de
presupus că acest Lykostomion se afla în khazari a fost pretextul unei manevre bizan-
Thessalia37. Totuşi, amplasarea pe o insulă tine care a intenţionat să-i pună să lupte între
la gura braţului Chilia, la Periprava, poate fi ei pe cei doi potenţiali inamici, khazarii şi
luată în considerare, deoarece existenţa unui ruşii, în zona Strâmtorii Kerch. La cererea
comandament bizantin la Dunăre în secolul lui Roman I Lekapenos (920-944), cneazul
al IX-lea este acum sprijinită de sigiliile a Oleg a pornit un război contra oraşului khazar
doi demnitari bizantini din acea vreme desco- Tmutorokan, în jurul anului 940. Oraşul a
perite la Isaccea38. Baza de la Lykostomion fost cucerit, dar comandantul de la Kerch,
era o escală în navigaţia costieră spre Cherson. un anume Pesah, a fost în stare să declanşe-
Noul sistem defensiv creat după 863, ze un atac contra Chersonului. După cuceri-
bazat pe porturile Anchialos şi Mesembria, rea oraşului, el a continuat războiul contra
precum şi pe escala de la Lykostomion, a ruşilor, pe care i-a înfrânt, propunându-le să
asigurat securitatea capitalei în faţa atacurilor atace Constantinopolul. Invazia a avut loc la
ruşilor şi ale Bulgariei, în timp ce alianţa cu 11 iunie 941, sub comanda comună a cnezilor
ungurii menţinea stabilitatea în nord. Era Oleg şi Igor. O flotă compusă din 1000 de
un sistem bine dezvoltat, compus din două mici ambarcaţiuni a asediat capitala şi sub-
P Revista de istorie militară P 27
urbiile ca şi în 860, dar a fost în final înfrântă următorul braţ al Dunării (Sfântu Gheorghe)
cu ajutorul utilizării intense a „focului gre- şi Constantia.
cesc”41. Intriga bizantină a eşuat de această Pentru un timp, ruşii au rămas un aliat
dată, dar ideea folosirii ruşilor ca un instru- util pentru bizantini, dacă erau capabili să-i
ment în politica nord-pontică a fost reluată reţină pe pecenegi şi să lupte contra Bulgariei.
după câţiva ani. Ruşii au declanşat în 943 alt Hegemonia ruşilor în Crimeea era consi-
atac contra fortificaţiilor khazare Sudak şi derată de Imperiul Bizantin ca o modalitate
Tmutorokan. Aceasta le-a permis ruşilor să- de a înconjura Bulgaria, care a devenit din
şi instaureze controlul asupra unuia dintre nou un inamic atunci când ţarul Petru a re-
malurile Strâmtorii Kerch. Apoi, ei au plă- fuzat să oprească atacurile ungurilor care
nuit o nouă invazie în Imperiul Bizantin, în treceau prin ţara sa. Războiul comun anti-
alianţă cu pecenegii, dar aceasta nu a mai bulgar propus de Nikephor Phokas lui
avut loc, deoarece bizantinii l-au plătit pe Sviatoslav în 966 urmărea să ofere ruşilor
Igor să înceteze conflictul. Igor a fost con- un câmp de acţiune care era convenabil şi
vins să încheie un tratat cu Imperiul Bizan- pentru interesele bizantine, dar trădarea lui
tin, în 944 sau 945. El se obliga să apere Kalokyres, strategul de Cherson, a trans-
istmul Crimeei contra „Bulgarilor Negri” format campania într-un război contra Impe-
care trăiau la nord de Marea de Azov şi con- riului Bizantin (el i-a propus lui Sviatoslav
tra pecenegilor, precum şi să nu ocupe gura să-l sprijine să ia puterea). Cu forţele sale
Niprului. În acelaşi timp, tratatul le permitea de 40 000 oameni, Sviatoslav a trecut Dunărea
„Bulgarilor Negri” să atace teritoriile khazare în vara anului 968, cucerind o parte din Bul-
din Crimeea, deoarece aceasta se potrivea garia, inclusiv capitala Preslav. Sviatoslav a
cu interesele bizantine42. hotărât să păstreze Bulgaria, pentru a profita
Atacul rusesc din 941 a impus îmbună- de comerţul intens cu Europa Centrală care
tăţirea capacităţii de luptă a flotei. Împăratul se desfăşura pe Dunăre. Doar puternica
Roman I Lekapenos, fost comandant al ei, a ofensivă purtată de următorul împărat Ioan
acţionat în această direcţie43. Se presupune Tzimiskes a permis înfrângerea lui Sviatoslav
că în aceste împrejurări a fost restabilită la Dristra, în 971. Prin acordul de pace,
escala de la Tomis, menţionată în izvoare Sviatoslav se angaja să nu mai atace Chersonul46.
cu noul nume Constantia ( De Adminis- În 971 au fost create trei provincii, Preslav
trando Imperio, c. 9). Escalele bizantine (redenumită Ioannoupolis), condusă de un
erau concomitent comerciale şi militare44. strateg, Dristra (redenumită Theodorou-
A fost evidenţiată creşterea numărului mone- polis), condusă de un katepan, precum şi
delor bizantine emise în această perioadă Mesopotamia Occidentală (în nordul Do-
descoperite la Constanţa, fapt care ar putea brogei)47. La Anchialos a fost organizată o
reflecta restabilirea escalei (alta se afla strategie după 97148, iar la Mesembria s-a
probabil la Mangalia)45. Ţinând seama că refăcut kleisura pierdută în 917. Sigiliile
relaţiile bulgaro-bizantine au fost paşnice comandanţilor acesteia Alexios şi Pankratios
după 927, instalarea unor escale bizantine se datează pe la sfârşitul secolului al X-lea49.
în Dobrogea nu poate fi exclusă, dar credem Pericolul de la nord a dispărut pentru un
că datele arheologice şi numismatice sunt timp la Dunăre, dar a fost înlocuit după câţiva
prea puţine pentru a proba în mod ferm ani de altul, de la sud. Bulgarii s-au răzvrătit
această ipoteză. Din De Administrando contra ocupaţiei bizantine în 97650. În 986,
Imperio, cap. 9 reiese că, în jurul anului 953, cea mai mare parte din regiunea dunăreană
Bulgaria stăpânea Dobrogea până la gurile era din nou în mâinile bulgarilor, iar Impe-
Dunării, şi că localitatea Constantia apar- riul Bizantin mai păstra doar partea din
ţinea Bulgariei. Ruşii care navigau costier Dobrogea de la nord de linia Cernavoda-
ajungeau la Selinas (braţul Sulina), iar de Constanţa. Teritoriul pierdut a fost recu-
acolo intrau în Bulgaria, o ţară care includea perat în 100151. În noua organizare decisă
28 P Revista de istorie militară P
de Vasile al II-lea, provinciile Preslav şi ducerea „focului grecesc”58. După 1030 a fost
Mesopotamia Occidentală au fost ataşate la cucerit alt punct strategic de pe litoralul
Dristra, redenumită Paradunavon după Iberiei, Anacopia (Novyi Afon)59.
105952. O parte din această themă s-a revoltat Acesta a fost apogeul dominaţiei bizan-
în 1072-1091 sub conducerea pecenegilor, tine în Marea Neagră şi sfârşitul unei lungi
dar victoria lui Alexios I contra acestor lupte pentru dobândirea securităţii spaţiului
războinici a restaurat controlul asupra între- Mării Negre, prin aplicarea a două tipuri de
gii provincii în 109153. strategii. Prima a constat în asigurarea stabi-
Victoria contra ruşilor a favorizat o nouă lităţii în Crimeea. Imperiul Bizantin a pre-
expansiune bizantină în Crimeea, dincolo ferat să lase interiorul peninsulei în mâinile
de zona restrânsă din jurul Chersonului. În barbarilor (khazarii, ungurii, pecenegii, ruşii),
primii ani după 971 a fost creată funcţia de pentru a proteja ceea ce era cu adevărat
strateg de Bosphoros (Kerch). Prin urmare, important, porturile Cherson şi Kerch. Pen-
portul Kerch a fost luat de la ruşi imediat tru bizantini, Crimeea a fost pivotul con-
după victoria contra lui Sviatoslav. Extin- trolului asupra Mării Negre şi o regiune de
derea dominaţiei bizantine asupra Strâmtorii tranzit comercial. Hegemonia bizantină pe
Kerch indică implicarea în comerţul des- mare a rămas nedisputată, în ciuda atacurilor
făşurat în Marea de Azov, adică începutul navale ruseşti. Toate puterile nord-pontice
unei noi etape în politica comercială bizan- au fost orientate spre uscat, nu spre mare.
tină. Aria themei Cherson s-a extins şi ea A doua direcţie strategică a politicii pontice
asupra aşezărilor gotice, între care cea mai a fost limitarea expansiunii Bulgariei, care
importantă era Doros54. Necesitatea unei mai a culminat cu anihilarea acestui stat. Ţinta
bune apărări maritime contra unor viitoare a fost atinsă în cele mai multe cazuri printr-o
atacuri ruseşti poate explica apariţia unei combinaţie de operaţiuni terestre şi nava-
noi funcţii, cel mai probabil imediat după le, uneori cu cooperarea aliaţilor nordici.
971: strategul de Pontus Euxinus55. Totuşi, Nu este mai puţin adevărat că aceste alianţe
soarta Chersonului a rămas nesigură câtă cu barbarii nu au fost eficiente. Ei au fost
vreme ruşii erau capabili să-l ameninţe. ori înfrânţi (ungurii în 894-896), ori au aban-
Atunci când Vasile al II-lea (976-1025) i-a cerut donat lupta (pecenegii în 917), ori au trădat
noului conducător rus Vladimir (980-1015) (ruşii în 967). Imperiul Bizantin avea mo-
să-l ajute în războiul civil contra generalului tive serioase de a se baza pe asemenea alianţe
Bardas Phokas, oraşul Cherson a fost devas- nesigure, deoarece conflictele din spaţiul
tat de ruşi, deoarece trecuse de partea rebe- pontic au avut adesea loc concomitent cu răz-
lilor. Este adevărat că Vladimir a oferit oraşul boaiele contra arabilor, care au rămas pentru
lui Vasile al II-lea după ce s-a căsătorit cu multă vreme principala preocupare a marii
Anna, sora împăratului56, dar distrugerile din strategii bizantine.
990 au avut consecinţe foarte grave pentru Creştinarea bulgarilor şi ruşilor a adus
Cherson. Oraşul a rămas reşedinţa themei, statele lor în sfera culturală bizantină, dar a
dar vechea prosperitate a dispărut57. Imperiul şi favorizat restaurarea supremaţiei bizan-
Bizantin a anexat toată partea răsăriteană a tine în spaţiul pontic, atunci când noii condu-
Peninsulei Crimeea, lăsând ruşilor doar cători creştini nu aveau ambiţii imperiale,
portul Tmutorokan. Asfel a fost stabilit un precum Simeon şi Samuel, care au luptat
fel de condominium bizantino-rus asupra contra Bizanţului fiindcă doreau să trans-
Strâmtorii Kerch (oraşul Kerch era bizan- forme Bulgaria într-un imperiu rival format
tin, iar Tmutorokan era rusesc). În altă după model bizantin. Spre deosebire de ei,
campanie (din 1021), Imperiul Bizantin a conducătorii creştini ai ruşilor nu au mani-
ocupat Iberia (Georgia) şi Zichia, regiunea festat asemenea aspiraţii înainte de 1453.
de la est de Tmutorokan bogată în petrol Din acest motiv, cu unele excepţii nesemni-
( naphta ), materia primă utilizată la pro- ficative (precum atacul naval din 1043), Rusia
P Revista de istorie militară P 29
a fost în secolele XI-XII un partener cre- est a Peninsulei Crimeea66. Excepţia nu în-
dincios al Imperiului Bizantin în spaţiul seamnă (aşa cum s-a considerat anterior) că
nord-pontic, orientat spre interior şi nu spre era interzis accesul dincolo de Kerch, ci că
mare, la fel ca şi khazarii. Jonathan Shepard Imperiul Bizantin şi-a păstrat dreptul de a
a remarcat că Vladimir a reuşit să facă din vămui mărfurile venite prin Marea de Azov67.
regatul său „Aliatul numărul unu” al Impe- Un document genovez din aceeaşi vreme
riului Bizantin la nord de Marea Neagră, amintea că genovezii şi veneţienii fac comerţ
înlocuindu-i pe pecenegi în această privinţă”60. la Tmutorokan68, iar existenţa unui serviciu
Ultima etapă a expansiunii Imperiului vamal bizantin este atestată în acelaşi loc în
Bizantin în Marea Neagră, înainte de destră- jurul anului 118069.
marea din 1204, s-a petrecut în timpul lui Această preocupare pentru monopolul
Alexios I Comnenul. Un discurs al lui Manuel bizantin în Marea de Azov denotă că statul
Straboromanos aminteşte că acest împărat bizantin era conştient de importanţa Strâmtorii
a luat din nou „ţinuturile aflate lângă Bosforul Kerch pentru legăturile cu rutele comerciale
Cimmerian”61. Aceasta se poate referi la re- de la nord. Într-un mod similar au acţionat
giunea ocupată de acei cavaleri englezi care genovezii în 1269, când au interzis vene-
erau în serviciul armatei bizantine, trimişi ţienilor accesul la Tana prin Marea de Azov
în 1082 în Zichia, pentru a o proteja de bar- (quod non iretur ad Tanam), pentru a păstra
barii vecini (probabil cumanii). Amplasarea doar pentru ei profitul obţinut din comerţul
teritoriului cucerit de aceşti cavaleri propusă cu mărfurile orientale venite pe Drumul
de J. Shepard în 1974 a fost contestată de Mătăsii 70. La fel ca în secolele VIII-IX,
unii cercetători, dar existenţa acolo a unor Imperiul Bizantin a preferat să menţină
toponime de evidentă origine engleză este controlul asupra celor mai importante
o mărturie decisivă62. puncte din Crimeea, lăsând barbarilor partea
Nicolae Bănescu a presupus că sigiliul interioară a peninsulei. În secolul al XII-lea,
unui anume Mihail, archon de Matracha cea mai mare parte din Crimeea a intrat sub
(Tmutorokan), Zichia şi Khazaria, a aparţinut dominaţia cumanilor. Oraşele din peninsulă
unui demnitar bizantin a cărui misiune era au ajuns să le plătească tribut. Cumanii au
apărarea întregii zone a Mării de Azov şi a stabilit legături comerciale cu Bizanţul prin
regiunii de la vest de Bosphoros, şi că prinţul Sudak71. Totuşi, relaţiile cu ei nu au fost tot
rus Oleg Sviatoslavich le-a lăsat bizantinilor timpul paşnice. Analiza unui discurs în
Tmutorokanul în 109463. De fapt, sigiliul a onoarea lui Manuel I Comnenul a demons-
aparţinut chiar acestui prinţ, care se mai trat că armata bizantină a declanşat o cam-
numea şi Mihail. Alt sigiliu, care îi era cu- panie contra cumanilor instalaţi lângă Ma-
noscut lui Bănescu, cu inscripţia Theophano rea de Azov, în jurul anilor 1152-115372. Mo-
Mouzalonissa archontissa Rhosias, a apar- tivul acestui război a fost probabil apărarea
ţinut soţiei acestuia. În acest caz, trebuie poziţiilor dobândite de Imperiul Bizantin la
să admitem că Imperiul Bizantin a preluat Strâmtoarea Kerch.
Tmutorokan mai târziu, poate după moartea Altă schimbare produsă în zona Mării
lui Oleg Sviatoslavich, în 111564. Chiar aşa, Negre a fost o consecinţă a reformei mili-
această extindere a favorizat dezvoltarea tare aplicate de Alexios I după începutul
comerţului Bizanţului cu nordul. Este foarte secolului al XII-lea. Funcţia de katepan de
semnificativ privilegiul acordat în 1169 de Paradunavon a dispărut, iar apărarea, pentru
către Manuel I Comnenul negustorilor a deveni mai eficientă, a fost mutată pe
genovezi, în care se preciza că ei pot face aliniamentul Munţilor Balcani. La Dunăre
comerţ liber în tot Imperiul Bizantin, dar au fost lăsate doar unele avanposturi la
nu şi în „Russia” şi Tmutorokan (praeter Isaccea, Hârşova, Axiopolis şi Dristra,
Russiam et Matracham)65. Această Russia folosite pentru a bloca cele mai importante
poate fi identificată cu un oraş din partea de vaduri şi pentru a sprijini flota 73. Noua
30 P Revista de istorie militară P
structură militară care asigura forţele pentru Classical Bosporus and Early Byzantium (in the Light
apărare era thema de Anchialos, desprinsă of Dated Bosporan Inscriptions of the Fifth Century),
“Ancient Civilizations from Scythia to Siberia”, 5, 1998,
din thema Thracia. Porturile Mesembria, 3, p. 245-269.
Sozopolis şi Develtos depindeau de 11
R. Grousset, Histoire..., p. 273-276; W. E. Kaegi
aceasta74. Jr., Heraclius…, p. 112-118, 122-132, 141-144.
12
În ajunul destrămării Imperiului Bizantin B. Martin-Hisard, La domination byzantine sur
provocate de Cruciada a IV-a, regiunea Mării le littoral oriental du Pont Euxin (milieu du VIIe-VIIIe
siècles), “Byzantinobulgarica”, 7, 1981, p. 143, 146;
Negre continua să fie în cea mai mare parte G. Dédéyan, Les Arabes au Caucase: les relations des
dominată de acest stat. După 1204, unul rois bagratides d’Arménie avec le caliphat abbaside
dintre statele succesoare, Imperiul de de Bagdad (de 884 à 1055), în Il Caucaso..., I, p. 169-
Trapezunt, a devenit stăpânul ariei pontice. 170, 175.
13
R. Grousset, Histoire..., p. 307, 514-516, 537-
538; C. Toumanoff, Caucasia and Byzantium, “Traditio.
Studies in Ancient and Medieval History, Thought,
and Religion”, 27, 1971, p. 119, 127; B. Martin-Hisard,
1
M. Nystazopoulou-Pelekidou, L’administration La domination..., p. 147-148, 155-156; A. Carile, Il
locale de Cherson à l’époque byzantine (IVe-XIIe s.), Caucaso..., p. 41.
14
în Eupsychia. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, V. Gjuzelev, Die mittelalterliche Stadt
vol. II, Paris, 1998, p. 568-571. Mesembria (Nesebăr) im 6.-15. Jh. , “Bulgarian
2
R. C. Blockley, East Roman Foreign Policy. Historical Review”, 6, 1978, 1, p. 51-52; Idem,
Formation and Conduct from Diocletian to Anastasius, Anchialos zwischen der Spätantike und dem frühen
Leeds, 1992, p. 34-38; D. Braund, Georgia in Antiquity: Mittelalter, în Schwarzmeerküste…, p. 24-25.
A History of Colchis and Transcaucasian Iberia, 550 15
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Aspecte privind
BC-AD 562, Oxford, 1994, p. 260-261. circulaţia monetară la Mangalia în secolele X-XI (969-
3
C. Zuckerman, The Early Byzantine Strongholds 1081), “Pontica”, 28-29, 1995-1996, p. 287.
in Eastern Pontus, “Travaux et Mémoires, Centre de 16
Idem, Tomis-Constantia-Constanţa, “Pontica”,
Recherche d’Histoire et Civilisation Byzantines”, 24, 1991, 299.
Paris, 11, 1991, p. 531-535; W. Seibt, Westgeorgien 17
Există mai multe sigilii din secolul al VII-lea (I.
(Egrisi, Lazica) in frühchristlicher Zeit , în Die Barnea, Noviodunum în lumina sigiliilor bizantine,
Schwarzmeerküste in der Spätantike und im frühes SCIVA, 48, 1997, 4, p. 354).
Mittelalter, ed. R. Pillinger, A. Pülz, H. Vetters, Wien, 18
R. J. Lilie, “Thrakien” und “Thrakesion”. Zur
1992, p. 139; D. Braund, Georgia..., p. 265-266. byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7.
4
Procopius, Războaiele, I. 12, 6-19; W. Seibt, Jahrhunderts , “Jahrbuch der Österreichischen
Westgeorgien..., p. 139-140; D. Braund, Georgia..., Byzantinistik”, 26, 1977, p. 20-21, 34-35, 41-45.
p. 271-273, 276-277, 283-284, 290; R. C. Blockley, East 19
P. Koledarov, Administrative Structure and
Roman..., p. 70, 73-74, 84-85; A. Carile, Il Caucaso e Frontier set up of the First Bulgarian Tsardom ,
l’Impero bizantino (secoli VI-XI), în Il Caucaso: cerniera “Études Balkaniques”, 14, 1978, 3, p. 133; D. Angelov,
fra culture dal Mediterraneo alla Persia (secoli IV-XI) Die Entstehung des bulgarischen Volkes , Berlin,
(Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi 1980, p. 84.
sull’Alto Medioevo, 43, 1995), Spoleto, 1996, p. 9, 14. 20
5
I. Barnea, Sigilii bizantine din nordul Dobrogei,
W. Seibt, Westgeorgien..., p. 140, 143; D. Braund,
în Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a patru
Georgia..., p. 287, 291, 294.
6 secole de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod
Procopius, Războaiele, II. 15, 17, 28; VIII. 7.
7 Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Bucureşti, 2001,
D. Braund, Georgia..., p. 297-302, 305-311; J. A.
p. 107-108, nr. 5.
S. Evans, The Age of Justinian: The Circumstances of 21
V. Gjuzelev, Forschungen zur Geschichte
Imperial Power, London, 1996, p. 158, 166-168.
8 Thrakiens im Mittelalter. I. Beitrag zur Geschichte
R. Grousset, Histoire de l’Arménie des origines
der Stadt Konstanteia, “Byzantinobulgarica”, 3, 1969,
à 1071, Paris, 1947, p. 251-253; A. Carile, Il Caucaso...,
p. 164; K. Gagova, Bulgarian-Byzantine Border in
p. 47; R. W. Thomson, Armenia in the Fifth and Sixth
Thrace from the 7th to the 10th Century (Bulgaria to
Centuries, în The Cambridge Ancient History, vol.
the South of the Haemus) , “Bulgarian Historical
XIV. Late Antiquity: empire and successors, AD 425-
Review”, 14, 1986, 1, p. 67-69; V. Gjuzelev, Anchialos...,
600, Cambridge, 2000, p. 673-674.
9
R. Grousset, Histoire..., p. 270-272; W. E. Kaegi p. 24-25; R. Panova, Messembria: Une ville frontière a
Jr., Heraclius, Emperor of Byzantium, Cambridge, 2003, deux visages , în Les villes frontière (Moyen Âge-
p. 67-69, 111. Époque Moderne), Paris, Montreal, 1996, p. 69; R.
10
V. F. Gajdukevič, Das Bosporanische Reich, Rašev, Varna, une ville frontière de trois empires,
Berlin, 1971, p. 500-514; Y. G. Vinogradov, The Late ibidem, p. 82-83.

P Revista de istorie militară P 31


22 34
I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, I. Jordanov, Corpus of the Byzantine Seals from
vol. III, Bucureşti, 1971, p. 15; O. Damian, Despre Bulgaria, vol. 1: Byzantine Seals with Geographical
prezenţa politică bizantină la Dunărea de Jos în secolele Names, Sofia, 2003, p. 119-120, 159-160.
35
VII-X, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, H. Ahrweiler, Byzance et la mer. La marine de
2004, p. 290-291. guerre, la politique et les institutions maritimes de
23
V. Beševliev, Die protobulgarischen Inschriften, Byzance aux VIIe-XVe siècles, Paris, 1966, p. 89-90.
36
Berlin, 1963, p. 190-206 (tratatul din 816); K. Gagova, De exemplu: P. Ş. Năsturel, recenzie la H. Ahrweiler,
Bulgarian..., p. 70-72; V. Gjuzelev, Forschungen..., Byzance..., “Revue des Études Sud-Est Européennes”,
p. 165-167; H. Dimitrov, Bulgaria against the Byzantine 4, 1966, 3-4, p. 649-651; I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din
Empire for the Mastery of the Marea Neagră Coast in istoria Dobrogei ..., p. 12; P. Diaconu, Sur la présence
the First Half of the Ninth Century, în Bulgaria Pontica des Byzantins au Bas-Danube (IXe-XIVe si ècles) ,
Medii Aevi, vol. III, Sofia, 1992, p. 43-45.. RESEE, 32, 1994, 3-4, p. 368.
24 37
A. A. Vasiliev, The Goths in the Crimeea , V. Tăpkova-Zaimova, Quelques observations sur
Cambridge (Mass.), 1936, p. 75-76, 81-87; O. Pritsak, la domination byzantine aux bouches du Danube - Le
The Khazar Kingdom’s Conversion to Judaism , sort de Lykostomion et de quelques autres villes
“Harvard Ukrainian Studies”, 2, 1978, p. 264-265; Th. côti è res , “Studia Balcanica. 1. Recherches de
S. Noonan, Byzantium and the Khazars: a special géographie historique”, Sofia, 1970, 82-86.
38
relationship ?, în Byzantine Diplomacy. Papers from I. Barnea, Noviodunum..., p. 355.
39
the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine J. D. Howard-Johnston, The De Administrando
Studies, Cambridge, March 1990, ed. by J. Shepard, Imperio: a re-examination of the text and a re-evaluation
S. Franklin, Aldershot, 1992, p. 112-113. of its evidence about the Rus, în M. Kazanski, A. Nercessian,
25
O. Pritsak, The Khazar..., p. 264. C. Zuckerman (ed.), Les Centres proto-urbains russes
26
M. Nystazopoulou-Pelekidou, L’administra- entre Scandinavie, Byzance et Orient, Paris, 2000, p.
tion..., p. 572-574; N. Oikonomides, Le “systéme” 342-354; V. Spinei, The Great Migrations in the East
administratif byzantin en Crimée aux IXe-Xe s. , and South East of Europe from the Ninth to the
“Materials in Archaeology, History and Etnography of Thirteenth Century, Cluj-Napoca, 2003, p. 52.
40
Tauria”, Simferopol, 7, 2000, p. 321; C. Zuckerman, V. Gjuzelev, Die mittelalterliche Stadt
Two notes on the early history of the thema of Mesembria..., p. 52; I. Božilov, À propos des rapports
Cherson, “Byzantine and Modern Greek Studies”, 21, bulgaro-byzantines sous le tzar Symeon (893-912),
1997, p. 210-222. “Byzantinobulgarica”, 6, 1980, p. 73-81; H. Dimitrov,
27
Th. S. Noonan, Byzantium and the Khazars..., Die frühmittelalterliche Stadt Develtos zwischen
p. 130-131. Byzanz und Bulgarien von Achten bis ins Zehnte
28
C. Zuckerman, Les Hongrois au pays de Jahrhundert, in Die Schwarzmeerküste..., p. 40-43;
Lebedia: Une nouvelle puissance aux confins de K. Gagova, Bulgarian..., p. 74-76.
Byzance et de la Khazarie ca. 836-889, în Byzantium 41
Th. S. Noonan, Byzantium and the Khazars...,
at War (9th-12th c.), ed. K. Tsiknakis, Athena, 1997, p. 115-116; S. Franklin, J. Shepard, The Emergence...,
p. 68-73. N. Oikonomides, Le “systéme”..., p. 321 p. 113-117; Th. S. Noonan, The Khazar-Byzantine...,
este de acord că administraţia bizantină a revenit în p. 210-211.
estul Crimeei în a doua jumătate a secolului al IX-lea. 42
A. A. Vasiliev, The Goths..., p. 118-122; F. E. Wozniak,
29
Th. S. Noonan, The Khazar-Byzantine World of The Crimeean Question, the Black Bulgarians and the
the Crimeea in the Early Middle Ages: The Religious Russo-Byzantine Treaty of 944, “Journal of Medieval
Dimension, “Archivum Eurasiae Medii Aevi”, 10, 1998-
History”, 5, 1979, 2, p. 115-126.
1999, p. 209-210. 43
30
H. Ahrweiler, Byzance..., p. 106.
S. Franklin, J. Shepard, The Emergence of Rus. 44
Eadem, L’escale..., p. 163-164.
750-1200, London, New York, 1996, p. 51-53. 45
31 Gh. Mănucu-Adameşteanu, Tomis..., p. 304-308;
H. Ahrweiler, L’escale dans le monde byzantin,
Idem, Aspecte privind..., p. 289-290.
“Recueils de la Société Jean Bodin”, 32, 1974 (Idem, 46
I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei...,
Byzance: les pays et les territoires, Variorum, London,
1976, VI), p. 168. p. 72-73; S. Franklin, J. Shepard, The Emergence...,
32
S. Nikolov, The Magyar Connection or Constan- p. 88-89, 145-150; A. Madgearu, Organizarea militară
tine and Methodius in the Steppes, “Byzantine and bizantină la Dunăre în secolele X-XII, Târgovişte, 2007,
Modern Greek Studies”, 21, 1997, p. 79-92. p. 22-28.
47
33
N. Oikonomides, Mesembria in the Ninth N. Oikonomides, Problems of Chronology and
Century: Epigraphical Evidence, “Byzantine Studies”, the Seals of Preslav, “Studies in Byzantine Sigillography”,
8, 11, 12 (1981, 1984, 1985) 1985, p. 269-273; V. Gjuzelev, Washington DC, 7, 2002, p. 7; A. Madgearu, Organi-
Anchialos... , p. 25. zarea..., p. 29-34.

32 P Revista de istorie militară P


48
J. Nesbitt, N. Oikonomides, Catalogue of (ed. by), Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453.
Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Beiträge zu einer table-ronde des XIX International
Museum of Art, vol. I. Italy, North of the Balkans, Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996,
North of the Marea Neagră, Washington DC, 1991, p. Wiesbaden, 1999, p. 38, 40.
59
168-169, nr. 73.1. J. Shepard, Emperors and Expansionism: From
49
N. Oikonomides, Problems... p. 7. Sigiliile sunt Rome to Middle Byzantium, în D. Abulafia, N. Berend
publicate de I. Jordanov, Corpus..., p. 119-120, 47.1, (ed.), Medieval Frontiers: Concepts and Practices,
47.4. Aldershot, 2002, p. 75.
50 60
J. V. A. Fine Jr., The Early Medieval Balkans. A Idem, The Russian Steppe-Frontier..., p. 221.
61
Critical Survey from the Sixth to the late Twelfth G. G. Litavrin, À propos…, p. 226-230; A. P.
Century, Ann Arbor, 1991, p. 188-189. Kazhdan, Some Little-Known or Misenterpreted
51
I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei..., Evidence about Kievan Rus’ in Twelfth-Century Greek
p. 87-88; I. Jordanov, V. Tăpkova-Zaimova, Quelques Sources, “Harvard Ukrainian Studies”, 7, 1983, p. 345.
62
nouvelles données sur l’administration byzantine au J. Shepard, Another New England ? Anglo-Saxon
Bas-Danube (fin du Xe-XIe s.), în Géographie historique Settlement on the Marea Neagră, “Byzantine Studies”,
du monde mediterranéen (sous la direction de H. 1, 1974, 1, p. 18-39; A. Madgearu, Despre “Noua
Ahrweiler), Paris, 1988, p. 121-122; P. Diaconu, Sur la Anglie” de la Marea Neagră (secolul al XI-lea), “Revista
présence… , p. 369; A. Madgearu, Organizarea... , istorică”, SN, 14, 5-6, p. 137-144.
63
p. 37-41. N. Bănescu, La domination…, p. 57-77. Opinia sa
52
A. Madgearu, Organizarea…, p. 52. a fost împărtăşită de Gh. I. Brătianu, Marea Neagră.
53
I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei..., De la origini până la cucerirea otomană, ed. V. Spinei,
p. 135-152; P. Stephenson, Byzantium’s Balkan Iaşi, 1999, p. 229 şi A. P. Kazhdan, Some Little-
Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, Known..., p. 353.
64
900-1204, Cambridge, 2000, p. 99-100; A. Madgearu, A. V. Soloviev, Domination byzantine ou russe
The Periphery against the Centre: the Case of au nord de la Mer Noire à l’époque des Comnènes ?,
Paradunavon , “Zbornik Radova Vizantološkog în Akten des XI Internationalen Byzantinisten
Instituta”, 40, 2003, p. 49-56. Kongresses (München, 1958), München, 1960, p. 576-
54
N. Oikonomides, Les listes de préséance 580; G. G. Litavrin, À propos…, p. 226-234.
65
byzantines des IXe et Xe siècles, Paris, 1972, p. 363; A. A. Vasiliev, The Goths..., p. 144-145; N. Bănescu,
N. N. Alekseenko, Un tourmarque de Gothie sur un La domination… , p. 64; M. E. Martin, The First
sceau inedit de Cherson , “Revue des Études Venetians in the Marea Neagră, “Archeion Pontou”,
Byzantines”, 54, 1996, 275. 35, 1979, p. 115.
55 66
N. Oikonomides, Les listes..., p. 266, 267, 358. A. V. Soloviev, Domination…, p. 573.
56 67
D. Obolensky, Byzantium, Kiev and Cherson in M. E. Martin, The First..., p. 114-116.
68
the Tenth Century, “Byzantinoslavica”, 54, 1993, 1, Ibidem, 114.
69
p. 110-113; S. Franklin, J. Shepard, The Emergence..., A. P. Kazhdan, Some Little-Known..., p. 348-
p. 162-163. 353.
57 70
J. Shepard, The Russian Steppe-Frontier and Ş. Papacostea, “Quod non iretur ad tanam”. Un
the Marea Neagră Zone, “Archeion Pontou”, 35, 1979, aspect fondamental de la politique génoise dans la
p. 221-222. mer Noire au XIVe siècle, “Revue des Études Sud-Est
58
N. Bănescu, La domination byzantine à Matracha Européennes”, 17, 1979, 2, p. 202-203.
71
(Tmutorokan), en Zichie, en Khazarie et en ‘Russie’ D. Obolensky, The Crimeea and the North before
à l’époque des Comnènes, “Bulletin de la Section 1204, “Archeion Pontou”, 35, 1979, p. 132.
72
Historique de l’Académie Roumaine”, 22, 1941, 2, A. P. Kazhdan, Some Little-Known..., p. 344-
p. 59, 63, 66, 70-74; G. G. Litavrin, À propos de 347; V. Spinei, The Great Migrations..., p. 264.
73
Tmutorokan, “Byzantion”, 35, 1965, 1, p. 230-234; P. Stephenson, Byzantium’s…, p. 103-105.
74
S. Franklin, J. Shepard, The Emergence..., p. 200; T. H. Ahrweiler, Byzance..., p. 188; J. Nesbitt,
Lounghis, Über die zwei gegensätzlichen Richtungen N. Oikonomides, Catalogue..., p. 169; H. J. Kühn, Die
der byzantinischen Außenpolitik im osteuropäischen Byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert.
Raum im 10. Jahrhundert, în G. Prinzing, M. Salamon Studien zur Organisation der Tagmata, Wien, 1991, p. 168.

P Revista de istorie militară P 33


ROMÂNI {I GRECI |N SECOLUL
AL XVII-LEA
Dr. MIRCEA SOREANU
Cercet`tor [tiin]ific la Institutul pentru Studii Politice
de Ap`rare [i Istorie Militar`

După căderea în stăpânirea otomană, în prin comerţ şi luare în arendă să-şi revigo-
secolul al XV-lea, a marilor centre ale puterii reze puterea, având reprezentanţi din ce în
bizantine, Constantinopol, Mistra şi Trapezunt, ce mai influenţi în afacerile Imperiului Oto-
Bizanţul nu a dispărut, atât ca sistem politic, man, precum Mihail Cantacuzino3, poreclit
religios, ca civilizaţie – îmbinând armonios pentru iscusinţa sa Şeytanoglu („fiul
moştenirea intelectuală elenică, dreptul Satanei”).
roman şi religia ortodoxă, elemente încă Pentru Ţările Române, deşi în secolul
perene în Peninsula Balcanică şi în Româ- al XVII-lea plăteau tribut sultanului, Dunărea
nia. Din aceste constatări rezidă sintagma şi-a păstrat semnificaţia de graniţă a impe-
de inspiraţie genială a marelui savant român riului. Domnul, aristocraţia şi clerul erau
Nicolae Iorga Bizanţ după Bizanţ1. În cuvân- creştini, construirea unor noi biserici şi
tarea de comemorare, cu titlul Despre Mihai mănăstiri constituind un titlu de onoare,
Viteazul, rostită la Academia Română în 21 spre deosebire de Balcani, unde oastea,
noiembrie 1919, Nicolae Iorga sublinia că administraţia şi sistemul judecătoresc erau
ideea imperială bizantină se refugiase şi musulmane, bisericile creştine nu puteau fi
trăise la adăpost, la nord de Dunăre, unde înălţate decât cu titlu excepţional, iar cele
„domnii puneau pe hrisoavele lor o mono- existente puteau fi refăcute numai folosind
gramă de purpură, ţeseau vulturul de aur pe vechile materiale din construcţia iniţială. În
veşminte şi se înfăţişau încununaţi împără- Balcani, nemusulmanii nu aveau voie să
teşte pe zidurile bisericilor”2. umble călare pe cai, iar creştinii erau chema-
Continuitatea bizantină este relevantă şi ţi la slujba religioasă prin sunetul toacei,
în Occident, de la Veneţia la Paris şi din pe când la nord de Dunăre toţi oamenii liberi
Genova în Germania prin emigraţia cărtura- erau practic şi călăreţi şi se închinau lui
rilor, din pricina expansiunii otomane, Dumnezeu în sunetul clopotelor.
precum dascăli, editori şi comentatori de Pentru grecii din cartierele Constan-
texte, grămătici, care au avut un impact tinopolului, în special din Pera şi Galata,
asupra Renaşterii. dar şi pentru cei din ostroave – arhipelagul
Constantinopolul a fost repopulat după grecesc –, Ţările Române constituiau o
violenţele asaltului final de însuşi sultanul puternică atracţie pentru bogăţiile lor şi
Mehmed al II-lea Fatih (Cuceritorul) care pentru gradul mare de autonomie faţă de
asigura continuitatea celei mai puternice Poartă, dar, în acelaşi timp, razele Renaş-
autorităţi spirituale ale răsăritului european terii greceşti din secolul al XVII-lea şi-au
de-a lungul secolelor, respectiv Patriarhia extins strălucirea şi la nord de Dunăre, în
Ecumenică a Bisericii Ortodoxe. Aristocraţia primul rând prin intermediul teologilor, dar
bizantină, refuzând trecerea la Islam, a reuşit şi prin cel al dascălilor, istoricilor, retorilor
34 P Revista de istorie militară P
• Vasile Lupu, domn al Moldovei • Matei Basarab, domn al }`rii
(1634-1653) Române[ti (1632-1654)

şi poeţilor. Astfel, influenţa grecească în Necula din Ianina vistierul şi rudele sale
Ţara Românească şi Moldova a fost atât Trufanda, Vasile vistierul, Necula Catargi.
politică, cât şi culturală şi, bineînţeles, eco- Tutorele lui Alexandru Coconul era Bartolomeo
nomică. Minetti, un cumnat al lui Radu Mihnea.
Mihai Viteazul (1593-1601), domnul Alexandru Iliaş îşi făcuse educaţia în Levant
primei uniri a Ţărilor Române, avea împre- şi era căsătorit cu Elena, fiica banului
jurul său, la începutul domniei, ca mari Ianachi Catargi, iar Moise Movilă se căsă-
demnitari, pe grecii Dumitrachi spătarul, pe torise cu sora lui Alexandru Coconul6.
vistierul Pankratios, pe influenţii Cocea, Reacţia boierimii pământene împotriva
Cantacuzino sau pe Mihalcea Caragea, căsă- nou-veniţilor se face simţită în timpul
torit cu o rudă a domnului4. domniei lui Leon Tomşa (1629-1632) în Ţara
După ce otomanii şi-au recâştigat autori- Românească, domn supranumit „Stridie”
tatea la nord de Dunăre, domnii numiţi de după negoţul din care se îmbogăţise. Prin
ei, Radu Mihnea5 (1611-1615; 1620-1623) în actul solemn din 1631 a fost nevoit să-i alunge
Ţara Românească, apoi în Moldova (1616- pe acei demnitari greci – conaţionali de-ai
1619, 1623-1626), Alexandru Iliaş (1616-1618 săi – care produseseră abuzuri, procedând
şi 1627-1629 în Ţara Românească, 1620-1621 la creşterea sensibilă a dărilor şi împrumu-
şi 1631-1633 în Moldova) şi Moise Movilă tând cu camete prea mari sumele de bani
(1630-1631 şi 1633-1634) în Moldova au adus necesare pretendenţilor la tron pentru a
numeroşi greci în suita lor. O mare influenţă cumpăra bunăvoinţa Porţii7. Călugărul grec
o aveau banul Ianache Catargi (Catergi), Matei al Mirelor, devenit egumen al
Scarlat saegiul (negustor de boi) socrul lui Mănăstirii Dealu, făcea un apel către demni-
Alexandru Coconul – fiul lui Radu Mihnea –, tarii greci abuzivi – „nu supăraţi pe români
domn al Ţării Româneşti (1623-1627) şi al prin nesăturata voastră lăcomie”, pentru că
Moldovei (1629-1630). Între 1621-1631 con- „ei ne nutresc şi ne respectă”, deci „să-i iubim
ducătorii de facto ai Ţării Româneşti au fost şi să-i cinstim ca pe nişte fraţi ai noştri”,
P Revista de istorie militară P 35
• Constantin Brâncoveanu, domn
al }`rii Române[ti (1688-1714)

ameninţând că altminteri vor fi pedepsiţi de al Moldovei (1658-1659) şi al Ţării Româneşti


„Dumnezeu cu pedeapsă de veci”8. (1659-1660), apoi fiul său Grigore Ghica,
Domnul Moldovei Vasile Lupu (1634- domn al Ţării Româneşti (1660-1664, 1672-
1653), un albanez grecizat, avea între 1673), sau greci, ca Dumitraşcu Cantacuzino,
apropiaţii săi pe Alexandru Rosetti celebi, domn al Moldovei (1673, 1674-1675, 1684-
din Constantinopol, pe capuchehaia Iorga, 1685), Gheorghe Duca, domn al Moldovei
pe Trufanda vistierul, Necula vameşul, (1665-1666, 1668-1672, 1678-1683) şi al
Iordachi şi Toma Cantacuzino, toţi greci. Ţării Româneşti (1673-1678), Antonie
Chiar şi domnii pământeni aveau nevoie de Ruset, domn al Moldovei (1675-1678), Iliaş
sprijinul grecilor la Poartă, şi de resursele Alexandru, domn al Moldovei (1666-1668),
lor financiare. Astfel, Matei Basarab (1632- Radu Leon, domn al Ţării Româneşti (1664-
1654), domn al Ţării Româneşti, avea ca 1669), fiind sprijiniţi de extrem de influentul
vistier pe rumeliotul Ghinea Tzukalas (1651- mare dragoman Panayotis Nikoussios.
1653). Fiul lui Andronic Cantacuzino, Ca să ne facem o idee despre sumele
Constantin, i-a fost postelnic. Constantin plătite la Poartă, la mezatul tronurilor, cu
Şerban, domn al Ţării Româneşti (1654- ajutorul cămătarilor, greci cel mai adesea,
1658), i-a menţinut pe marele postelnic preţul în cazul învestirii lui Radu Leon a fost,
Constantin Cantacuzino şi pe vistiernicul al după Ricaut, de 800 de pungi sau 400 000 de
doilea şi mare stolnic Gheorghe Caridi. scuzi, aproximativ 200 000 de galbeni11. În
Aceeaşi politică a avut-o şi domnul Moldovei timpul acestei domnii a reizbucnit conflictul
Gheorghe Ştefan (1653-1658, 1661)9. între facţiunile boiereşti, partida Bălenilor
După preluarea marelui vizirat de către care susţineau domnii levantini şi clientela
„dinastia” Köprülü10, la tron ajung albanezi lor grecească şi partida Cantacuzinilor –
grecizaţi, precum Gheorghe Ghica, domn greci ei înşişi – care conduceau „partida
36 P Revista de istorie militară P
naţională” 12. Descoperindu-se complotul Constantin Brâncoveanu (1688-1714), care
urzit de Necula Sofialis, mare clucer din şi-a onorat ginerele cu demnitatea de mare
1667, şi Balasache Muselim, mare paharnic paharnic.
din 1668, prin care aceşti sfetnici ai lui Radu Influenţa culturală grecească era din ce
Leon urmăreau lichidarea fizică a marilor în ce mai vizibilă în Moldova şi Ţara
boieri pământeni13, populaţia din Bucureşti Românească, înflorind în timpul domniilor
s-a răsculat la 3 decembrie 1669. Precum lui Şerban Cantacuzino şi Constantin
procedase la 1631 tatăl său, Leon Tomşa, Brâncoveanu.
pentru a-şi salva tronul, Radu Leon a dat un La curţile domnilor români vor ajunge
patriarhi greci19, precum Chiril de Alexandria,
hrisov (9 decembrie 1669) împotriva
viitor patriarh de Constantinopol, cretanul
abuzurilor grecilor din anturajul său şi în
Chiril Lucaris20 (1572-1638), care în 1614-1615
special împotriva celor doi favoriţi ai săi. În
şi 1620 se afla la curtea lui Radu Mihnea, în
timpul domnului Antonie Vodă din Popeşti Ţara Românească.
(1669-1672), Necula Sofialis va fi spânzurat14. O altă personalitate care a scris în proză
Mai multe paragrafe ale hrisovului de la 9 şi în versuri cronici şi opuscule religioase a
decembrie 1669 sunt preluate după cel din fost Matei al Mirelor 21 (cca 1550-1624),
163115, ceea ce înseamnă că avem de-a face stareţ al Mănăstirii Dealu.
cu relaţii conflictuale de aceeaşi natură, şi În al doilea deceniu al secolului al XVII-lea,
anume cine să deţină efectiv puterea în ţară. mitropolit al Ţării Româneşti era un cipriot,
Pe lângă înlăturarea favoriţilor săi, Radu Luca22.
Leon a fost nevoit să accepte ca stareţii mă- În 1632, Eustratie logofătul traducea din
năstirilor închinate marilor lavre din Levant limba greacă Pravila aleasă, o compilaţie
să nu mai fie călugări greci, ci români16. alcătuită din lucrări de drept civil şi canonic,
După defecţiunea din bătălia dintre oto- creaţii ale lui Ioan Zonaras, Th. Valsamon,
mani şi imperiali de la Levice (1664), în Matei Vlastares şi Constantin Armenopol.
Slovacia de azi, când Grigore Ghica a părăsit
A participat, de asemenea, în timpul lui
câmpul de luptă17, domnul nu numai că a
Matei Basarab la întocmirea codului
căpătat iertarea Porţii, ci a fost reînscăunat
Îndreptarea legii (1652). Pentru Vasile Lupu
în tronul Ţării Româneşti (1672) cu ajutorul
a tradus Carte românească de învăţătură de
marelui dragoman Panayotis Nikoussios,
la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeaţe
care îşi dovedea astfel încă o dată marea
influenţă în politica otomană. (1646), care va fi cuprinsă în Îndreptarea
Un alt domn grec a fost Gheorghe Duca, legii23.
în Ţara Românească (1673-1678) şi în Ignatie Petriţes şi Pantelimon Ligaridi
Moldova (1665-1666, 1668-1672, 1678-1683). (monahul Paisie) din Chios au tradus din
Fiul său, Constantin Duca, va fi şi el domn greceşte Îndreptarea legii24.
în Moldova (1693-1695, 1700-1703). La şcoala înfiinţată la 1640 de Vasile Lupu
Un Cantacuzino, Şerban, a fost şi el domn la Mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iaşi se
al Ţării Româneşti (1678-1688). Capuchehaia studia şi în limba greacă, pe lângă română
sa era alt grec influent, Iannaki Porphyrita. şi slavonă25.
Urmaşul lui Nikoussios ca mare drago- Fiii domnilor erau educaţi de erudiţi
man a devenit un vestit medic şi tăl- greci, precum Ioan Comnenul şi Spandoni
maci, Alexandru Mavrocordat, supranumit în cazul beizadelei lui Gheorghe Duca, iar
Exaporitul (sfetnic de taină) 18. Fiul său, cei ai domnului Constantin Cantemir (1685-
Scarlat „Celebi” s-a căsătorit în 1698 cu 1693), viitorii domni Antioh Cantemir (1695-
Ilinca, fiica domnului Ţării Româneşti 1700, 1705-1707) şi Dimitrie Cantemir (1710-
P Revista de istorie militară P 37
1711), care va ajunge membru al Academiei înflorirea culturii din acea epocă. Iar prin
de la Berlin – erau elevii lui Ieremia schimburile comerciale, facilitate de negus-
Cacavela, ajuns egumen al Mănăstirii torii greci, era de multe ori eludat monopo-
Plăviceni, în Ţara Românească, în timpul lul economic otoman, păstrându-se relaţiile
domniei lui Şerban Cantacuzino, şi cunoscut cu vestul Europei.
ca traducător al unei lucrări anonime în
limba italiană privind al doilea asediu al
Vienei (1683) de către otomani26.
Dosoftei (Dositheu) Notara, patriarh de
Ierusalim, colegi de patriarhie, cărturari şi 1
N. Iorga, Byzance après Byzance, Bucureşti, 1934;
pedagogi greci, precum Ioan Karyophilos s-au reeditată în Bucureşti, 1971, cu o postfaţă de V. Cândea,
aflat la curtea de la Bucureşti în timpul versiunea românească ed. Liliana Iorga-Pippidi,
domniilor lui Şerban Cantacuzino şi Bucureşti, 1972 (postfaţă V. Cândea).
Constantin Brâncoveanu. Stolnicul 2
Idem, Portrete şi comemorări, Editura Librăriei
Constantin Cantacuzino a deschis o şcoală „Universala” Alcalay&Co., Bucureşti, f.a., p. 40.
grecească la Bucureşti. Patriarhul Dosoftei 3
Idem, Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1902.
şi nepotul său Hrisant Notara27 au contribuit 4
A. Veress, Epistolae et acta generalis Georgi
la apariţia unor cărţi la tipografia grecească, Basta (1597-1607), 1, Budapesta, 1909, p. 39.
5
condusă de călugărul Antim Ivireanu, care a Cf. I. Ionaşcu, Date noi relativ la Radu Vodă
ajuns mitropolit al Ţării Româneşti. Mihnea în Ţara Românească, în „Studii” RdI, t. 14,
Încă din secolul al XVI-lea, negustorii nr. 3, 1961, p. 699-720.
6
greci, mai ales cei din posesiunile veneţiene, Cf. N. Iorga, Istoria poporului românesc, ed.
Georgeta Penelea, Bucureşti, 1985, în special capitolul
se aflau în Ţara Românească şi Moldova,
III, intitulat „Influenţa grecească”, de la p. 387 et
unde făceau comerţ cu Polonia. În secolul
passim.
următor, au reprezentat un factor de seamă 7
Cf. V. Al. Georgescu, Hrisovul din 15 iulie 1631
în comerţul Ţărilor Române28. Din Imperiul
al lui Leon Vodă Tomşa în Ţara Românească şi problema
Otoman sau din Veneţia se aduceau mărfuri „Cărţilor de libertăţi” , în RdI, vol. 29, nr. 7, 1976,
de lux, stofe de preţ, articole de sticlărie, p. 1013-1029; Documenta Romaniae Historica , B,
bijuterii, hârtie, cosmetice, iar din Ţările vol. XXIII, p.412-414.
Române se exportau miere, ceară, unt, 8
N. Iorga, Istoria poporului românesc, p. 392;
caviar, morun, piei de bovine29. idem, Manuscripte din biblioteci străine relative la
În concluzie, contradicţiile politice între istoria românilor (O nouă cronică în proză a lui Matei
boierimea din Principatele române şi domnii al Mirelor), Bucureşti, 1899; idem, Consideraţii istorice
de sorginte constantinopolitană nu erau asupra documentelor prezentate de domnul Marcu
cauzate de grecii din ţară, ci de cei din Beza, Bucureşti, 1935.
9
anturajul noilor domni, consideraţi „greci Cf. S. Iosipescu, Pe marginea unor documente
răi”. Aceştia erau combătuţi şi de boierii de la Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, 1653-1658,
greci împământeniţi, miza fiind slujbele în RdI, t. 29, nr. 1, 1976, p. 114-117; I. Corfus, Pe
aducătoare de mari venituri. În ceea ce urmele lui Moise Movilă şi ale lui Gheorghe Ştefan, în
AIIAI, XV, 1978, p. 297-305.
priveşte afluxul de teologi şi cărturari greci, 10
Mircea Soreanu, Marii viziri Köprülü (1656-1710).
acesta a fost benefic pentru întărirea orto-
Relaţii politice şi militare între Ţările Române şi
doxiei româneşti – care se identifica cu păs-
Imperiul otoman, Bucureşti, 2002.
trarea identităţii neamului românesc din 11
(Paul) Ricaut, Histoire de l’état présent de
toate cele trei Ţări Române – şi pentru L’Empire ottoman, Amsterdam, 1671, p. 159.
38 P Revista de istorie militară P
12
N. Iorga, Despre Cantacuzini, p. XCIII şi urm. H. Chircă, Un document din 1625 al mitropolitului
13
Ibidem, p. XC. Ţării Româneşti Luca , în RA, VII, nr. 2, 1946-1947,
14
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din p. 382-385.
23
Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII, Bucureşti, N. Iorga, Istoria poporului românesc , ed.
1971, p. 242; I. Ionaşcu, Mari dregători în domnia lui Georgeta Penelea, p. 411, n. 97.
24
Antonie Vodă din Popeşti (1669-1672), în RA, IX, nr. 2, V. Papacostea, Originile învăţământului superior
1966, p. 41-48. în Ţara Românească, în „Studii” RdI, t. 14, nr. 5, 1961,
15
N. Iorga, Istoria poporului românesc , ed. p. 1139-1167. Idem, Les origines de l’enseignement
Georgeta Penelea, p. 409, nr. 76. supérieur en Valachie, în RÉSEE, IV, 1966, nr. 1-2,
16
Ibidem, p. 395. p. 115-146, nr. 3-4, p. 413-436. Gh. Cronţ, Dreptul
17
A. Veress, Pribegia lui Gligoraşcu vodă prin bizantin în ţările române. Îndreptarea legii din 1652,
Ungaria şi aiurea (1664-1672), în AARMSI, 1924, seria în „Studii”, RdI, t. 13, nr. 1, 1960, p. 57-82.
25
a III-a, tom II, p. 282, 283. Cf. Ariadna Cioran-Camariano, Academiile
18
N. Camariano, Alexandre Mavrocordate, le grand domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, 1971.
26
drogman, son activité diplomatique, 1673-1709 , F.H. Marshall, The Siege of Vienna by the Turks
Thessalonik, 1970. A.C. Sturdza, L’Europe orientale in 1683. Translated into Greek from an Italian work
et le rôle historique des Maurocordato, Paris, 1913. published anonymously in the year of the siege by
19
Cf. Gh. I. Ionescu-Gion, Patriarhi, mitropoliţi şi Jeremias Cacavelas, Cambridge, 1925. Ariadna Cioran-
episcopi greci la Bucureşti, Bucureşti, 1897. Vezi, de Camariano, Jéremie Cacavela et ses relations avec les
asemenea, N. Iorga, Domnii români Vasile Lupu, Principautés , în RÉSEE, t. III, nr. 1-2, 1965,
Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu în p. 165-190.
27
legătură cu patriarhii Alexandriei, Bucureşti, 1932. Cf. C. Dima Drăgan, Patriarhul Ierusalimului
M. Branişte, Patriarhi din Constantinopol prin ţările Hrisant Notaras şi cultura română. Contribuţii docu-
mentare, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, LI,
române în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în
nr. 9-12, 1975, p. 699-704.
„Mitropolia Olteniei”, X, nr. 1-2, 1958, p. 45-61.
28
20 Paul Cernovodeanu, Comerţul Ţărilor Române
Cf. Gh. Arvanitidis, Chiril Lucaris (1572-1638),
în secolul al XVII-lea , în RdI, vol. 33, nr. 6, 1980,
Atena, 1939 (în limba greacă). N. Popescu, Chiril
p. 1071-1098.
Lucaris şi ortodoxia română ardeleană, în „Biserica 29
Cf. Cristian Luca, Ţările Române şi Veneţia în
Ortodoxă Română”, LXIV, nr. 7-9, 1946, p. 431 et
secolul al XVII-lea. Din relaţiile politico-diplomatice,
passim. I. Pulpea Rămureanu, Legăturile patriarhiei
comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale
din Alexandria cu ţările române, în „Studii teologice”,
Moldovei cu Serenissima, Bucureşti, 2007.
seria a II-a, VIII, nr. 1-2, 1956, p. 64 et passim. G.
Hagiantoniu, Protestant Patriarch. The life of Cyril
Lucaris (1572-1638) Patriarch of Constantinople , ABREVIERI
Londra, 1962.
21
N. Iorga, Manuscripte din biblioteci străine AARMSI = „Analele Academiei Române.
relative la istoria românilor, în AARMSI, XX, 1897- Memoriile Secţiunii Istorice”, Bucureşti
AIIAI = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheo-
1898. D. Simonescu, Le chroniqueur Mathieu de Myre
logie „A.D. Xenopol”, Iaşi
et une traduction ignorée de son Histoire, în RÉSEE,
RA = „Revista Arhivelor”, Bucureşti
IV, nr. 1-2, 1966. RdI = „Revista de Istorie”, Bucureşti
22
Cf. I.C. Filitti, Vlădica Luca (†1629) strămoş al RÉSEE = „Revue des Études Sud-Est Euro-
poetului buzoian Cârlova (1809-1831), Bucureşti, 1935. péennes”, Bucureşti

P Revista de istorie militară P 39


ANTAGONISMUL FRANCO-GERMAN
ÎN BALCANI ÎNAINTEA
PRIMULUI R~ZBOI MONDIAL
FINAN}E {I ARMAMENTE
CAZUL ROMÂNIEI {I AL GRECIEI
Profesor dr. IOANNIS ANTONOPOULOS
Membru asociat al Comisiei Elene de Istorie Militar`

La începutul secolului al XX-lea, circum- toate ţările învecinate şi de restul statelor


stanţele istorice în regiunea Balcanilor se europene. Acest rol predominant se datora
aflau sub influenţa şi antagonismul marilor superiorităţii Germaniei din punct de vedere
puteri imperialiste europene, care erau în demografic şi al potenţialului său economic
concurenţă pentru a-şi promova hegemonia bazat pe o puternică industrie grea şi pe
politică şi economică la nivel global. Inte- metode comerciale inovative, care au făcut
resul special al politicii europene pentru din Imperiul german marele competitor al
Balcani a fost mai departe subliniat de poziţia celei mai puternice ţări la acea vreme, şi
lor strategică care uneşte Vestul cu Estul. anume Marea Britanie1.
Printre puterile europene, Germania şi În aceeaşi perioadă de douăzeci de ani,
Franţa erau interesate în mod deosebit de Franţa a decăzut de pe locul doi pe locul patru
regiunea Balcanilor. Ambele priveau regi- între puterile europene. Având o rată a naş-
unea ca pe un mijloc de expansiune geopo- terilor scăzută şi o industrie suferind de lipsa
litică, deoarece economiile slăbite cronic ale materiilor prime şi în particular a cărbunelui,
statelor din Balcani le ofereau perspective Franţa nu a putut depăşi industrial Germania
semnificative pentru propria expansiune eco- la începutul secolului al XX-lea2.
nomică şi comercială. La începutul secolului al XIX-lea, Franţa
Dintre statele balcanice ale acelei ere, a fost cel mai puternic stat european. Totuşi,
ne vom focaliza atenţia asupra a două ţări ce un secol mai târziu, Franţa nu mai era cel
ocupă cele două capete ale peninsulei, Româ- mai bogat stat de pe continent, iar economia
nia şi Grecia. Vom studia în principal impor- sa era cel mai puţin dezvoltată comparativ
tanţa lor la nivelul relaţiilor internaţionale, cu restul marilor puteri vestice3.
mai ales în problemele privind influenţa Cu toate acestea, pe parcursul secolului
antagonismului dintre Franţa şi Germania al XIX-lea, Franţa a contribuit economic şi
asupra acestor două ţări în domeniul arma- cultural la dezvoltarea Europei prin mijloa-
mentelor militare. cele sale de influenţă culturală, socială şi
După căderea lui Bismarck în 1890, Ger- administrativă, prin răspândirea tehnologiei
mania a rămas centrul de gravitaţie al politicii şi, cu certitudine – şi ceea ce este important
europene. Germania era indiscutabil puterea în mod particular – prin exportul de capital4.
continentală conducătoare până în 1914. Pe de altă parte, la sfârşitul secolului al
Rolul său dominant a fost recunoscut de XIX-lea, situaţia socioeconomică din statele
40 P Revista de istorie militară P
balcanice a rămas aceea a unei regiuni cu o împrumutul pentru căile ferate din 1902-
agricultură consistentă şi industrie mică, 1906), în timp ce o mare parte a acţiunilor
în ciuda importantelor schimbări care au de stat greceşti erau trecute de pe piaţa mo-
avut loc pe parcursul secolului, în special în netară germană pe cea franceză6.
a doua jumătate a acestuia. Cu excepţia dez- De aceea, la începutul secolului compe-
voltării limitate şi întârziate a unor părţi fun- tiţia dintre Franţa şi Germania în spaţiul
amentale de infrastructură, precum intro- grecesc se va focaliza în special pe procu-
ducerea reţelelor de transport feroviar şi a rarea de arme şi materiale de cale ferată.
serviciilor publice în oraşele mari, producţia Din 1905 şi după aceea, o competiţie
industrială, excluzând mineritului anumitor acerbă şi deseori regizată va izbucni între
metale, era absentă din economia statelor cele două puteri legată de asigurarea echi-
din Balcani în acea perioadă. pamentelor militare pentru armata greacă.
În ce priveşte producţia industrială, in- Compania franceză Schneider-Creusot şi cea
clusiv produsele finite, tehnologia precum germană Krupp-Essen, ca părţi imediat inte-
şi capitalul şi investiţiile veneau în primul resate, guvernele respective şi diferite
rând din exterior. Nu ar trebui să pierdem instituţii de credit de pe ambele părţi ale
din vedere faptul că majoritatea fondurilor Rinului vor fi implicate în acest caz. Partea
străine plasate în Balcani, cu preponderenţă franceză va cere teste comparative ale mate-
în ultimul sfert al secolului al XIX-lea şi mai rialelor, în timp ce partea germană, având
târziu, erau împrumuturi de stat către guver- suportul moştenitorului tronului, Prinţul
nele respective. Astfel, problema era că Constantin, care era de asemenea şeful
acest capital străin nu servea propulsării dez- Armatei Greciei, urmărea să-şi menţină do-
voltării economice, ci mai degrabă era des- minaţia. Diplomaţia franceză a intervenit şi
tinat achitării datoriilor de stat şi cheltuie- a declarat că fondurile franceze nu vor fi dis-
lilor militare şi de organizare5. ponibile pentru Grecia atât timp cât aceasta
Dintre toate statele balcanice, care sunt nu-şi va plasa comenzile către industria
România, Bulgaria, Serbia şi partea euro- franceză7.
peană a Imperiului Otoman, Grecia intra în Competiţia, deja acerbă, s-a intensificat
secolul al XX-lea distrusă naţional după în 1907. Guvernul german a sprijinit activ
rezultatul nefericit al războiului din 1897 compania Krupp folosind orice mijloc de
împotriva Imperiului Otoman şi devastată finan- confruntare cu lobby-ul francez. În spatele
ciar după falimentul statului din 1893, care acestei competiţii industrial-economice se
a condus la impunerea Controlului Monetar afla un interes politic antagonist la toate
Internaţional al Marilor Puteri în 1898. nivelurile.
Până atunci finanţatorii germani au deţi- Cele două părţi se acuzau reciproc în ar-
nut marea majoritate a datoriei din sectorul ticole plătite în presa din Atena, care a de-
public grecesc, ce se ridica la aproximativ venit implicată în afacere şi a folosit toate
250 de milioane de franci. Separat de dato- mijloacele pentru promovarea cauzei aces-
riile de stat, contribuţia franceză de capital tora. Lobby-ul german pe lângă regele Greciei,
a început gradual să crească prin investiţii prinţ şi primul ministru s-a intensificat în
în căile ferate şi bănci. timp ce însuşi industriaşul Schneider a vizi-
La începutul secolului al XX-lea, fon- tat Grecia. Finalmente, după câteva teste,
durile franceze şi britanice au început să materialul francez (mitraliera de munte şi de
domine în Grecia (împrumutul din 1908, teren) a fost considerat cel mai potrivit şi s-a
P Revista de istorie militară P 41
dat comanda francezilor, în ciuda reacţiei În ajunul Războaielor Balcanice, Grecia
intense a germanilor8. a intrat în sfera de influenţă politică, in-
S-a ajuns până la punctul în care ziarul dustrială şi economică a Franţei cu toate
german „Tägliche Rundschau” scria că in- consecinţele care pot decurge la nivel poli-
teresele politice au dat câştig de cauză tu- tic. Germania, evitând să adopte o atitudine
nurilor franceze9. mai agresivă şi refuzând să trimită ofiţeri şi
Succesul francez în Grecia în problema să finanţeze datoria Greciei pentru a nu
specifică a artileriei, în 1907, a avut reper- supăra Imperiul Otoman, lăsa terenul des-
cusiuni politice şi industriale. Guvernul chis politicii franceze de controlare a Greciei.
francez a crezut că Grecia se plasa de partea Separat de interesele financiare, bancare şi
şi sub influenţa Franţei, în timp ce întregul industriale, motivele politice au fost de
caz tindea să aibă consecinţe negative pentru asemenea decisive în modelarea procesului
anumite produse ale industriei militare marilor puteri de luare a deciziei.
germane10. La sfârşitul Războaielor Balcanice (vara
Din 1909 şi ulterior, antagonismul franco- lui 1913), a fost iniţiată de către guvernul
german în Grecia a scăzut până la un punct, grec problema contractării unui nou împru-
deşi nu substanţial, prin opoziţia guvernului mut pentru finanţarea cheltuielilor de răz-
german faţă de afluxul de fonduri bancare boi. Ambasadorul german în Grecia era în
germane către Grecia prin împrumuturi pe favoarea unei contribuţii generoase. Totuşi,
care guvernul grec căuta să le contracteze piaţa financiară germană nu se afla în poziţia
pe pieţele europene. Principalul motiv era de a reacţiona, datorită situaţiei financiare
intenţia germanilor de a nu afecta partea generale privind cererile de plasamente de
turcă, refractară oricărei forme de ajutor capital în străinătate. Guvernul german con-
economic sau militar acordat Greciei de sidera dificil să exercite presiuni asupra
către o Mare Putere în acea perioadă11. băncilor germane pentru a răspunde soli-
De aceea, problema trimiterii unui comi- citării Greciei13.
tet militar alcătuit din ofiţeri de rang înalt Inabilitatea părţii germane de a concura
pentru a supraveghea reorganizarea Armatei în sectorul financiar împotriva Franţei con-
elene, precum şi împrumutul de 150 de duce la consolidarea poziţiei Franţei în Grecia,
milioane de franci aur pentru guvernul grec deoarece grecii pot găsi finanţare numai pe
au fost respinse de guvernul german lăsând pieţele franceze. Germanii sunt obligaţi din
spaţiul deschis pentru partea franceză. În ciuda nou să lase Grecia sub influenţa economiei
îngrijorărilor privind instabilitatea politică în franceze cu toate implicaţiile aferente la
Grecia (Revolta ofiţerilor în 1909-1910, situaţia nivel politic şi diplomatic.
din Creta în fierbere), guvernul francez a La începutul lui 1914, prima tranşă a
autorizat băncile franceze şi în particular împrumutului de 500 de milioane de franci
Comptoir National d´Escompte de Paris ca este finanţată de un grup de bănci franceze
împreună cu banca britanică Hambro să şi britanice. Astfel, până la izbucnirea Marelui
finanţeze o parte din datoria Greciei până în Război, influenţa fondurilor franceze în Grecia
anul 1911 prin procesul de „plăţi în avans”12. este indisputabilă. După cum afirmă ambasa-
Pe baza acestor fonduri, guvernul grec a dorul german la Atena, băncile germane nu
făcut comenzi pentru materiale militare de au mijloacele necesare pentru a „sparge
aproximativ 48 de milioane de franci, în enclava de fier formată de (fondurile) franceze
majoritate Franţei. în jurul Greciei”14.
42 P Revista de istorie militară P
În schimb, în domeniul mijloacelor de necesar datoria Greciei îi aduce dezavantaje
luptă navale, partea germană câştigă puncte, în privinţa comenzilor militare şi industriale
printre altele din inabilitatea companiilor ale guvernului de la Atena.
franceze de a se adapta cerinţelor părţii Pe de altă parte, România şi în principal
greceşti, costului mai ridicat la anumite pro elita europeană a ţării erau sub domi-
produse şi amânărilor inexplicabile ale naţia intelectuală şi culturală a Franţei. Astfel,
termenelor limită. Compania germană era natural ca ţara să se orienteze către
Vulkan-Stettin va primi astfel o comandă să Franţa la sfârşitul decadei 1850, când
construiască două distrugătoare, şase problema unificării celor mai importante două
vedete torpiloare şi o navă de luptă (care provincii ale ţării, Valahia şi Moldova, a ajuns
oricum va fi finalizată doar parţial)15. să fie dezbătută de diplomaţia europeană. Gu-
La sfârşitul lui 1913, un ataşat naval fran- vernul lui Napoleon al III-lea şi, în general,
cez este numit la Ambasada Franţei din politica externă franceză au susţinut activ
Atena cu scopul de a promova materialul na- Unirea Principatelor române. Guvernul fran-
val francez şi, pe cât posibil, de a slăbi in- cez a finanţat primele două împrumuturi ale
fluenţa germană în acest sector16. României pe pieţele monetare franceze în
În ianuarie 1914, primul ministru 1864 şi 1866, precum şi pe cel din 1875 care
Eleftherios Venizelos vizitează Parisul cău- va servi la sprijinirea statului nou format20.
tând să întărească ţara cu finanţe franţuzeşti De la tratatul de la Berlin, din 1878, şi
şi promite guvernului francez comanda unei în continuare, orientarea politică a Româ-
alte nave de luptă de care marina elenă are niei a devenit în special pro germană dato-
nevoie17. rită graniţelor ţării cu Imperiul Austro-Ungar
În final, şi în ciuda presiunii guvernului şi domniei regelui Carol I în România, care
german în favoarea şantierului naval Vulkan, era de descendenţă germană. În 1883, Româ-
guvernul Greciei semnează un contract cu nia s-a alăturat Triplei Alianţe21. În econo-
şantierul naval Penhoet din Bretania pentru mie, construirea infrastructurii fundamen-
construirea unei mari nave de luptă costând tale, pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, a condus
aproximativ 50 de milioane de franci18. la dezvoltarea sectoarelor economiei româ-
Problema armamentelor a constituit neşti. Sectorul alimentar, forestier şi minier
elementul fundamental al competiţiei franco- au început să fie dezvoltate de mari companii
germane în Grecia din ajunul Primului străine, în principal britanice şi germane22.
Război Mondial. Datorită simpatiei Curţii Din 1870, până la izbucnirea Primului
Regelui Constantin I pentru Germania, din Război Mondial în 1914, România a rămas
1913 şi ulterior, un total de 40 de milioane în mare parte controlată de capitalul şi pro-
de franci au fost daţi companiilor germane dusele germane. Grupul bancar german
pentru achiziţii, chiar dacă germanii nu au Disconto-Gesellschaft Bleichröder, bazându-se
participat la finanţarea datoriei Greciei19. pe legăturile sale strânse cu dinastia regală
Oricum, partea franceză îşi va întări pozi- din România23, a fost cel care a condus, în
ţia în domeniul finanţării datoriei, forţând principal, negocierile cu guvernul român de
guvernul grec, în principal în lumina cerin- fiecare dată 24. Pe de altă parte, băncile
ţelor financiare ale Războaielor Balcanice, franceze Paribas, Société Générale şi Comptoir
să nu plaseze vreo comandă industriei ger- National d´Escompte de Paris acţionând fie
mane. Încă odată, partea germană realizează separat, fie în grup, au reuşit să câştige o
că inabilitatea sa de a finanţa cu capitalul participare în plasamentele de capital din
P Revista de istorie militară P 43
România împreună cu băncile germane, dar dintre banca franceză Comptoir National
totdeauna rămânând în urma şi sub condu- d´Escompte de Paris şi cea germană Disconto,
cerea concurenţilor germani. Astfel, parti- partea franceză a motivat că mâinile sale sunt
ciparea franceză în şase din cele douăspre- legate de guvernul francez cu privire la o
zece împrumuturi contractate de România colaborare franco-germană în România.
din 1880 până în 1910, totalizând aproximativ Motivele erau predominant politice şi
1,5 miliarde de franci s-a ridicat la 20% din industriale 28. Desigur, partea germană a
capitalul total25. Natural, supremaţia băncilor protestat pentru că în contrast cu ceea ce
germane a avut consecinţe corespunzătoare se întâmplă în Grecia, fondurile germane
pentru exporturile germane către România. din România au fost utilizate pentru a
Germanii au câştigat partea leului din arma- alimenta şi industria franceză 29. Poziţia
mentele româneşti, precum şi din restul guvernului francez s-a identificat în principal
produselor industriale. Când, în 1901, gu- cu eforturile companiilor franceze de a-şi
vernul român a abordat în mod repetat băn- adjudeca comenzi ale armatei române şi de
cile franceze pentru contractarea unui împru- a le deturna de la grupul german Krupp.
mut de 250 de milioane de franci pe piaţa Pentru acest motiv, Schneider, precum şi
monetară franceză, ministrul de externe Saint-Chamond i-au abordat direct pe ofiţerii
francez Delcassé a adoptat iniţial o poziţie români în legătură cu procurarea unui număr
negativă. Nu numai din cauza legăturilor însemnat de mitraliere. Ministerul de Ex-
politice ale Bucureştilor cu Tripla Alianţă, terne francez chiar a luat în considerare
ci şi pentru că România a căutat să-şi plaseze posibilitatea unui compromis între deosebit
comenzile pentru material militar şi mitra- de competitivele Schneider şi Krupp, astfel
liere în altă parte – în principal în Germania. încât să câştige măcar o comandă parţială30.
Cu toate acestea, partea franceză nu avea În acelaşi timp, băncile franceze au participat
intenţia de a abandona România în mâinile la un plasament al unei fracţiuni a împru-
germanilor. Ambasadorul Germaniei la mutului din 1903 pe piaţa monetară franceză.
Bucureşti a subliniat interesul special al Cu toate acestea, comanda pentru 450 de
finanţatorilor şi al oamenilor de afaceri mitraliere va fi acordată grupului german
francezi, care căutau cu nerăbdare să-şi Krupp contra unei sume de aproximativ 25
extindă interesele corporative în România26. de milioane de franci31.
Din 1902, guvernul francez a adoptat o Incidente similare vor fi repetate, mai
politică mai dură faţă de băncile franţuzeşti mult sau mai puţin, cu ocazia unui mare
obligate să negocieze direct cu guvernul împrumut de conversie al României din
român şi nu în colaborare cu băncile ger- 1905, dintre băncile germane şi franceze şi,
mane, ca membre ale grupului franco-ger- în particular, în cazul unui împrumut paralel
man. Aceasta a făcut ca partea franceză să de 100 de milioane de franci, din care 40%
se afle într-o poziţie mai bună pentru a-şi era destinat achitării comenzilor către Krupp.
impune termenii, în principal în privinţa Contribuţia franceză minoră şi creditul des-
condiţiei conform căreia comenzile indus- chis de piaţa franceză de capital au fost acor-
triale şi militare vor fi legate în mod necesar date, deşi nu pentru acea parte a împrumu-
de plasamentul capitalului. Competiţia tului care era destinată plăţilor către indus-
dintre companiile Schneider şi Krupp a tria germană32. Astfel, supremaţia germană
devenit intensă, cu partea germană pre- în privinţa comenzilor militare a continuat
valând totuşi în final27. Într-o corespondenţă în România. Partea franceză a fost cons-
44 P Revista de istorie militară P
trânsă să se rezume la comenzi mai mici împrumut, Disconto a finanţat întregul îm-
pentru două cargouri, motoare cu abur prumut sub formă de poliţe cu dobândă. Dată
pentru căile ferate române şi textile pentru fiind opoziţia Ministerului de Externe francez
uniformele militare33. faţă de plasarea formală a titlurilor de stat
În anii următori, contribuţia fondurilor româneşti pe piaţa monetară franceză de
franceze la împrumuturile din 1908 şi din către băncile germane, băncile franceze au
1910 a scăzut mult sub contribuţia germană. fost forţate să decline orice participare în
Totuşi, acea contribuţie nu era nesemni- acest caz. Băncile franceze „ar trebui să evite
ficativă, reprezentând aproximativ 1/3 din facilitarea plasamentului pe pieţele monetare
împrumuturile comune34. În ciuda lobby-ului franceze a obligaţiunilor de stat sau poliţelor
constant făcut de ministrul de Externe fran- cu dobândă ale ţărilor din Balcani care au
cez pe lângă guvernul României pentru un legături strânse cu grupurile bancare apar-
tratament mai favorabil pentru industria ţinătoare forţelor ostile Triplei Înţelegeri”38.
militară franceză, germanii de la Krupp şi-au Astfel, din 1913 şi ulterior, cooperarea
adjudecat noi comenzi de război. După cum bancară franco-germană în România a înce-
declara Comité des Forges (principalul sin- put să se destrame în principal din cauza
dicat din industria metalurgică franceză), din presiunilor politice. Pe viitor, piaţa franceză
1905 industria germană şi, în principal de capital va fi dispusă în favoarea acordării
industria militară germană, a primit comenzi împrumuturilor către România, cu condiţia
pentru materiale militare ce depăşeau suma oferirii de către ţară a garanţiilor de politică
de 45 de milioane de franci, în timp ce co- externă, în principal în privinţa relaţiilor
menzile similare ale industriei franceze nu României cu Puterile Centrale39.
treceau de 1 milion de franci în aceeaşi După sfârşitul Războaielor Balcanice,
perioadă35. România fiind ameninţată de război ca şi
Războaiele Balcanice, prin costurile celelalte ţări balcanice, a căutat să-şi spo-
financiare impuse ţărilor participante, le-au rească finanţele publice cu un nou împru-
forţat pe acestea să caute fonduri în exte- mut. Din nou, diplomaţia franceză părea
rior. Încă din ianuarie 1913, România a căutat disponibilă în favoarea unui plasament al
să contracteze un împrumut de 300 de împrumutului – în sumă de 300 de milioane
milioane de franci pe pieţele monetare euro- de franci – pe piaţa monetară franceză, deoa-
pene. De data aceasta, guvernul român a rece România părea a-şi fi orientat politica
început negocieri cu deja cunoscutele bănci externă într-o direcţie favorabilă Triplei
germane cu care colabora în mod tradiţional. Înţelegeri. În acelaşi timp, ministrul român
În acelaşi timp, s-a orientat către partea de Finanţe a declarat că intenţiona să plase-
franceză care părea favorabilă la nivel guver- ze Franţei comenzi pentru material indus-
namental şi din motive politice. Principalul trial şi militar în valoare de cel puţin 50 de
scop al Franţei era de a scoate România de milioane de franci40.
sub influenţa Triplei Alianţe36. De aceea, Totuşi, partea franceză nu a admis niciun
împrumutul trebuia finanţat exclusiv cu compromis la cerinţa ca împrumutul să fie
capital de pe piaţa monetară franceză, exclu- acordat de băncile franceze şi absorbit exclu-
zând orice contribuţie germană37. Totuşi, în siv de piaţa franceză de capital. Pe de altă
ciuda ReichsBank’s, respectiv abţinerea parte, partea română se obliga să plaseze
Băncii Centrale Germane de a autoriza finan- comenzi semnificative industriei franceze şi
ţarea oricărei fracţiuni importante a unui să-şi reexamineze îndatoririle privind impor-
P Revista de istorie militară P 45
turile din Franţa în ţară41. În timp ce mini- armate necesita cumpărarea a 120 de unităţi
strul român de Finanţe (Marghiloman) de artilerie, care vor fi comandate industriei
negocia cu francezii (bancheri şi politicieni) germane47.
la Paris, el colabora în paralel cu reprezen-
tanţi ai băncilor germane cu care în final a Concluzii
ajuns la o înţelegere semnând un contract Câţiva ani înaintea Primului Război Mon-
pentru un împrumut de 175 de milioane de dial, antagonismul industriilor militare şi,
franci42. în general, cel politic dintre Franţa şi Ger-
În ciuda ofertei României de a plasa suma mania în zona Balcanilor şi în special în
rămasă pe piaţa franceză de capital şi a accep- Grecia şi România constituie un capitol
tării iniţiale a aranjamentului de către băncile important nu doar pentru realitatea istorică
franceze, guvernul Franţei a respins categoric europeană, ci şi pentru istoria locală a sud-
orice angajament în această direcţie insistând estului Europei.
pe plasarea întregului împrumut pe piaţa Acest antagonism, dincolo de implicaţiile
franceză43. În final, în ciuda situaţiei dificile a sale politice şi diplomatice, care desigur îşi
pieţei germane de capital, Disconto a reuşit aveau originile în ciocnirea franco-germană
să finanţeze întregul împrumut. Conducerea din 1870-1871 şi crearea sistemului lui Bismarck
băncilor a subliniat că a utilizat toate mijloa- în Europa, a luat, de la sfârşitul secolului al
cele pentru ridicarea capitalului datorită XIX-lea şi în special începutul secolului al
interesului special economic şi politic pe care XX-lea, o formă financiară şi industrial
împrumutul îl prezenta pentru relaţia ger- economică mai concretă.
mano-română44. În ciuda absenţei fondurilor Separat de faptul că politica externă a
franţuzeşti din împrumutul României din acea celor două ţări, Franţa şi Germania, nu a
perioadă, industria militară franceză se zbătea fost întotdeauna considerată identică cu poli-
să-şi adjudece câteva comenzi. Astfel, din tica de credit financiar şi bancar ale acestor
primăvara lui 1913, Schneider-Creusot şi-a ţări, care desigur a propulsat eforturile
intensificat eforturile spre a primi comenzile comune şi iniţiativele în beneficiul reciproc,
pentru mitraliere din partea guvernului în scurt timp această armă financiară va fi
român, împotriva concurenţei germane de la folosită, direct sau indirect, pentru promo-
Krupp. A cuplat acest efort cu finanţarea diver- varea sa, precum şi a anumitor interese
selor campanii în presa din România împotriva economice.
produselor germane45. Valoarea acestei arme era cunoscută de
O altă companie franceză, Saint-Chamond, ambele guverne. Capacitatea lor de a acorda
s-a străduit să obţină în favoarea sa şi împo- sau refuza permisiunea de investire a obliga-
triva grupului Krupp o comandă pentru patru ţiunilor străine în piaţa lor monetară naţio-
distrugătoare46. În ajunul Primului Război nală, le-a dat puterea de a utiliza acest factor
Mondial, competiţia dintre industria militară ca un element crucial al politicii lor externe.
franceză şi cea germană continuă neîncetat Astfel, permisiunea putea fi urmată de
în România. Totuşi, supremaţia germană în dorinţa de a obţine avantaje economice şi
sectorul armamentelor este indiscutabilă. schimbări politice.
Posibilitatea de a vinde armatei române 10 În cazul pe care l-am prezentat şi, în ge-
unităţi de artilerie de fabricaţie franţuzească neral, în problema împrumuturilor străine,
Schneider, în iunie 1914, nu poate fi consi- atât în Balcani cât şi în Imperiul Otoman,
derată un succes când reorganizarea acestei colaborarea dintre băncile celor două părţi
46 P Revista de istorie militară P
pentru motive pur tehnice – în principal care împrumută de a plasa comenzile pentru
pentru protejarea clienţilor-investitori de produse industriale în industria ţării care
riscul probabil al falimentului celor care acordă împrumutul, o mare cantitate de
obţineau împrumutul – a fost acceptată de materiale militare a fost procurată din
ambele guverne48. Franţa.
Această colaborare a fost desigur specială Dimpotrivă, România, aflată tradiţional
în cazul României, ţară dorită în general de sub influenţa financiară şi economică a Ger-
instituţiile bancare ale ambelor părţi, care maniei, se va orienta către aceasta pentru
erau de asemenea implicate pentru motive acoperirea comenzilor militare. Conexiunea
de profit financiar comun. politică dintre cele două ţări nu va scădea
Totuşi, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, semnificativ în ciuda eforturilor Franţei de
promovarea comenzilor industriale a început după 1913 de a scoate România din mâinile
să joace un rol mai semnificativ în contrac- Triplei Alianţe.
tele pentru împrumuturi externe. Băncile Finalmente, cazurile celor două ţări bal-
germane, care erau îndeaproape conectate canice, în ajunul lui 1914, demonstrează prin
cu anumite centre industriale ale ţării lor, acest intens antagonism forma pe care impe-
încercau să preseze pentru a obţine mai rialismul vest-european a luat-o în acea pe-
multe comenzi pentru industria lor naţională rioadă, prin legarea investiţiei de capital de
de la ţările care se împrumutau. promovarea intereselor politice, precum şi
Arma financiară va fi folosită de francezi a celor industriale şi militare.
ca un mod particular de a face presiuni şi, Ţările balcanice au fost în final obligate
mai ales, prin stimularea Biroului Francez ca pentru a fi capabile, atât cât a fost posibil,
de Afaceri Externe şi este evident că această să-şi îmbunătăţească şi să-şi modernizeze
tactică s-a dovedit eficientă în multe cazuri. societăţile, să se adapteze cerinţelor impuse
Doctrina principală: comenzile trebuie acor- de statele puternice ale Europei.
date industriei şi companiilor ţării care aco-
perea financiar împrumutul.
Antagonismul acerb dintre cele două
importante industrii de război – grupul german
Krupp şi cel francez Schneider – atât în
Imperiul Otoman, cât şi în Balcani şi, desigur
în ţările care au constituit subiectul nostru, BIBLIOGRAFIE
sprijinul guvernelor şi implicarea ciclurilor
bancare constituie un exemplu caracteristic. Înregistrări ale Ministerului Francez al Afacerilor
Externe (F.M.F.A.)
Inamice câţiva ani înainte de Primul Răz-
boi Mondial, Grecia şi România au devenit Nouvelle Serie-Grecia Volumele 15, 17, 19, 36,
37, 39, 42, 44, 45, 46
teatrul acestui puternic antagonism politico-
militar şi economic. Nouvelle Serie-România Volumele 12, 23, 24,
25
De la începutul secolului al XX-lea, Grecia
s-a angajat gradual în sfera de influenţă a Antonopoulos J.: Les Relations Franco-
Helleniques de la fin du XIXe siècle au début du XX
Franţei datorită capitalului franţuzesc, care siècle (Finance et Politique en Grèce 1897-1914) Teză
a inundat ţara şi ca urmare a principiului de Doctorat, Paris, 1994
„împrumutului coerent”, cu semnificaţia Antonopoulos J. : ¢ìõíá êáé Äéðëùìáôßá
menţionată anterior, adică obligaţia ţării óôçí ÅëëÜäá ôùí áñ÷þí ôïõ 20 ïõ áéþíá,

P Revista de istorie militară P 47


åðéèåþñçóç «ÁÈÇÍÁ», ÁèÞíá, 2007Bernstein S. 10
Paris to Rome, 30-10-1907, F.M.F.A., Grecia,
Milza P.: Éóôïñßá ôçò Åõñþðçò, Ç N.S., v.37.
ÅõñùðáúêÞÓõìöùíßá êáé ç Åõñþðç ôùí 11
Berlin to Paris, 16-2-1910, F.M.F.A., Grecia,
Åèíþí1815-1919, ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ, ÁèÞíá, 2000 N.S., v.17.
Cameron R.: La France et le développement 12
I. Antonopoulos, 1994, 286).
économique de l’Europe 1800-1914, Paris, 1971 13
R. Poidevin, 1969, 684.
Damianov S. : Aspects économiques de la politique 14
française dans les Balkans au début du XXe siècle, R. Poidevin., 1969, 685.
15
„Revue d’ Etudes Balkaniques” No 4, Sofia, 1974 Atena către Paris, F.M.F.A., Grecia, 30-6-1912,
27-7-1912, N.S., v.42.
ÅëëçíéêÞ ÅêðáéäåõôéêÞ Åãêõêëïðáßäåéá- 16
F.M.F.A., Grecia, 8-10-1913, N.S., v.44.
Ðáãêüóìéá Éóôïñßá, Ñïõìáíßá, ÅêäïôéêÞ Áèçíþí, 17
F.M.F.A., Grecia, 16-26/1/1914, N.S., v.19.
ÁèÞíá, 1990 (EEE) 18
F.M.F.A., Grecia, 1914, General N.S., v.45.
Ganiage J.: Les Relations Internationales de 1890 19
R. Poidevin, 1969, 687.
à 1914, Centre de Documentation Universitaire, Paris 20
R. Cameron, 1969, 393.
1980 21
Bernstein, Milza, 160.
22
Kastris D.: Les capitaux étrangers dans la finance EEE, 1990, 250.
23
roumaine, Paris 1921 Kastris, 1921, i.
24
Poidevin, 1969, 57.
Loulos Ę.: Ç ÃåñìáíéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá 25
Thobie, 1976, 102.
1898-1914, ÐáðáæÞóçò, ÁèÞíá 1990 26
Poidevin, 1969, 208-309.
Poidevin R.: Les relations économiques et 27
F.M.F.A., România, 1-3-1902, N.S., 10.
financiers entre la France et l’Allemagne de 1898 à 28
Poidevin, 1969, 309.
1914, Paris 1969 29
Poidevin, 1969.
30
Ranki G. : ÐåñéöåñåéáêÝò ÅõñùðáúêÝò F.M.F.A., România, 7-5-1902 şi 29-5-1902,
Ïéêïíïìßåò 19ïò-20ïòáé., Åñìïýðïëç Óýñïõ 1989 N.S., 23.
31
Poidevin, 1969, 310.
Thobie J.: A propos des intérêts financiers et 32
économiques français en Roumanie à la veille de la F.M.F.A., România, 5-10-1905 şi 11-10-1905,
premier guerre mondiale, „Relations Internationales” N.S., 12.
33
No 6, Paris 1976. Poidevin, 1969, 311.
34
Poidevin, 1969, 576.
35
F.M.F.A., România, 19-7-1910, N.S., 24.
36
F.M.F.A., România, 6-1-1913, N.S., 12.
37
F.M.F.A., România, 16-1-1913, N.S., 12.
38
F.M.F.A., România, 29-1-1913, N.S., 12.
39
1
Bernstein-Milza, 1977, 247. F.M.F.A., România, 14-4-1913, N.S., 12.
40
2
J. Ganiage, 1982, 46. F.M.F.A., România, 11-9-1913, N.S., 12.
41
3
R. Cameron, 1969, 397. Poidevin, 1969, 673.
42
4
R. Cameron, 1969, 397. F.M.F.A., România, 6-10-1913, N.S., 12.
43
5
G. Ranki, 1986, 90-91. F.M.F.A., România, 8-10-1913 and 9-10-1913,
6
Atena către Paris 16-4-1904, F.M.F.A., Grecia, N.S., 12.
44
N.S., v.15. Poidevin, 1969, 674.
45
7
Atena către Paris 9-3-1905, 17-4-1905 şi 25-1 1906, F.M.F.A., România, 3-1-1914, N.S., 25.
46
F.M.F.A., Grecia, N.S., v.36. F.M.F.A., România, 4-5-1914, N.S., 25.
47
8
I. Antonopoulos, 2007. Poidevin, 1969, 675.
48
9
R. Poidevin, 1969, 563. Poidevin, 1969, 811.

48 P Revista de istorie militară P


TRATATUL DE LA BUCURE{TI
ROLUL ROMÂNIEI ÎN ÎNCHEIEREA
CELUI DE-AL DOILEA R~ZBOI
BALCANIC
Dr. EFPRAXIA S. PASCHALIDOU
Istoric, Comisia Elen` de Istorie Militar`

Din primul moment al declanşării Pri- adoptate de guvernul grec de la Atena, pe 8


mului Război Balcanic împotriva Imperiului iunie 1913, fiind implementate imediat.
Otoman, Grecia a căutat să cadă de acord cu Grecia şi Serbia nu au încetat niciodată
aliaţii săi asupra unei juste împărţiri a teri- să caute o soluţie paşnică la divergenţele cu
toriilor care urmau a fi eliberate de sub Bulgaria, dar s-au lovit întotdeauna de intran-
dominaţia otomană. Totuşi, aliaţii – în special sigenţă: Bulgaria deja decisese să lanseze
Bulgaria, care urmărea să creeze Bulgaria un atac surpriză în Macedonia. Punându-şi
Mare – nu au fost dispuşi să discute proble- planurile în acţiune, bulgarii şi-au mutat gro-
ma. Bulgaria a adoptat aceeaşi poziţie faţă sul forţelor în partea opusă armatelor Greciei
de cererea Serbiei pentru o revizuire a trata- şi Serbiei, dislocare definitivată până la mij-
tului din 1912, sub care conveniseră între locul lui iunie. În acelaşi timp, într-o încer-
ele asupra problemelor teritoriale. Din acest care de a contrabalansa ameninţarea, Grecia
motiv, Serbia s-a pus de acord cu Grecia şi şi Serbia şi-au avansat concentrarea strate-
cele două ţări au schimbat între ele proie- gică. În timp ce îşi organizau concentrarea
cte de acorduri relevante. Au urmat lungi strategică de forţe, bulgarii au adoptat tactici
discuţii asupra acestor înţelegeri, şi, în final, de întârziere a negocierilor aflate în curs
la 22 aprilie 1913, ministrul grec al Aface- cu Grecia şi Serbia pentru rezolvarea diver-
rilor Externe şi ambasadorul Serbiei la genţelor. Totodată, bulgarii au evitat orice
Atena au semnat protocolul preliminar al dispută majoră, care putea duce la un război
alianţei, care a fost completat de un aranja- într-un moment atât de critic în timp, ce le
ment militar la 1 mai 1913. putea periclita concentrarea strategică de
După discuţii ulterioare, protocolul preli- forţe.
minar a condus la un tratat final al alianţei, La 27 iunie, Ministerul Apărării a in-
care a fost semnat pe 12 mai, la Salonic. În format Cartierul General că România va
aceeaşi zi, a fost semnat şi un tratat militar declara război Bulgariei în ziua următoare
revizuit. Tratatul şi alianţa militară preve- şi că bulgarii căutau modalităţi de a se înţe-
deau o alianţă defensivă pentru 10 ani între lege cu Serbia şi Grecia pentru terminarea
Grecia şi Serbia, care astfel unite vor înfrun- ostilităţilor. Cartierul General a raportat gu-
ta pretenţiile teritoriale excesive ale Bulgariei. vernului că, potrivit informaţiilor furnizate
Acelaşi tratat specifica graniţele sârbo-bulga- de ofiţerul de legătură grec la Cartierul
re şi greco-bulgare pe care cele două ţări le-au General sârbesc, armata română a trecut
propus; în eventualitatea că Bulgaria refuza Dunărea şi avansa pe teritoriul Bulgariei.
să le accepte, vor căuta arbitrare. Dacă În plus, concomitent, armata otomană a
Bulgaria va recurge la arme, cele două ţări reînceput operaţiile de război în estul Traciei1.
vor acţiona în comun pentru zdrobirea România a vrut să fie prezentă în momentele
inamicului. Tratatul şi acordurile au fost decisive ale conflictului, ca vecină a aliaţilor

P Revista de istorie militară P 49


balcanici şi având interese sociale şi econo- Grecia şi va fi în beneficiul tuturor dacă statele
mice în păstrarea unui echilibru constant. balcanice vor accepta pacea în spiritul
În final, confruntat cu invazia română şi cu reconcilierii, altfel Europa va interveni
posibilitatea ca Bulgaria să fie anihilată, autoritar şi va impune proprii termeni care
ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei includ ideea de autonomie a Macedoniei.
Sazonov, sprijinit de ministrul francez al Afa- Astăzi, Bulgaria a propus României să
cerilor Externe, S. Pichon, a invitat guver- formuleze un acord de pace şi va recunoaşte
nele Greciei şi Serbiei să înceteze ostili- graniţele cu România, dar aceasta a refuzat.
tăţile, să ajungă la un armistiţiu şi să trimită Poziţia României a fost oarecum incertă pentru
delegaţi la St. Petersburg pentru a rezolva câteva zile şi este încă neclar dacă armata sa
disputa prin medierea Rusiei. Invitaţia nu a va avansa aşa cum era anunţat anterior de un
fost bine primită de prim ministrul Eleftherios maior român. Presupun că dl. Ionescu va urma
Venizelos, care a suspectat mereu că in- aceeaşi politică de până acum, subiect al
fluenţa sporită a Rusiei asupra unei con- propunerilor făcute de Rusia”2.
ferinţe ţinute la St. Petersburg va fi în La 8 iulie, Ghenadiev a cerut direct
beneficiul Bulgariei. La întoarcerea sa de la primului ministru al României şi ministrului
Niş, unde aveau loc negocierile, Venizelos Afacerilor Externe, Titu Maiorescu, înce-
a găsit un mesaj de la ministrul român al tarea ostilităţilor urmată de negocieri de
Afacerilor Externe, Take Ionescu, cerându-i pace, iar Regele Ferdinand al Bulgariei a
să prelungească războiul, pentru a se opune trimis un mesaj personal Regelui Carol I al
dorinţei ruso- austro-ungare de a ceda Kavala României cu acelaşi scop. Românii şi-au oprit
Bulgariei. Pe 29 iunie, la doar două zile după înaintarea şi au trimis o delegaţie la Niş.
invazia românească dinspre nord, trupele Între timp, s-a propus desfăşurarea confe-
otomane au început să avanseze în Tracia, rinţei de pace la Bucureşti. Planul a fost
bulgarii retrăgându-se către nord-est. De- sprijinit de Austro-Ungaria şi de Germania,
zastrul militar şi dezamăgirea produsă pri- care deţineau o influenţă considerabilă în
vind sprijinul Rusiei au forţat formarea unui capitala României. Venizelos a acceptat
nou guvern în Bulgaria, cu Ghenadiev ca ţinerea conferinţei de pace la Bucureşti,
ministru al Afacerilor Externe. Noua admi- insistând totuşi ca preliminariile să fie se-
nistraţie a adoptat sfatul Rusiei de a profita mnate întâi la Niş. Toate ţările beligerante,
de prezenţa premierilor Greciei şi Serbiei cu excepţia Greciei, au acceptat semnarea
la Niş şi de a trimite delegaţi acolo pentru unui armistiţiu. Venizelos, care se temea că
negocierea unui armistiţiu, precum şi de a reocuparea oraşului Adrianopole de trupele
face un apel către România pentru încetarea otomane şi zvonurile că Grecia şi Imperiul
ostilităţilor. otoman puneau la cale proclamarea auto-
Cartierul General a fost de asemenea nomiei Traciei, vor necesita intervenţia
informat de ocuparea localităţii Vraţa de Europei, era dornic să înceapă negocierile.
români. În acelaşi timp, guvernul României Motivele regelui Constantin de a refuza
a trimis o notă confidenţială lui Venizelos semnarea unui armistiţiu erau atât strate-
prin care sfătuia Grecia să adopte un ton gice, cât şi politice: un armistiţiu ar fi per-
mai conciliant, astfel încât aspiraţiile Greciei mis armatei bulgare să se refacă, în timp ce
să nu acţioneze împotriva pretenţiilor ei o victorie totală ar abilita Grecia să-şi spo-
teritoriale. La 7 iulie, ministrul Afacerilor rească pretenţiile teritoriale pentru a inclu-
Externe Lambros Koromilas a prezentat de Alexandroupolisul (Dedeagaçi). În plus,
regelui Constantin următoarea telegramă, regele Constantin se temea că un armistiţiu
referitoare la anunţul confidenţial făcut de va oferi marilor puteri posibilitatea de a
Ionescu către Venizelos: „....este cunoscut interveni. Rusia, Austro-Ungaria şi România
că Anglia, mai mult decât oricare altă Mare se declarau împotriva strangulării Bulgariei,
Putere, se va opune anexării Kavalei la în timp ce Franţa îndemna guvernul Greciei
50 P Revista de istorie militară P
să-şi modereze pretenţiile, ca un rău mai mic restul aliaţilor. Asigurarea acestei solida-
comparativ cu intervenţia Austro-Ungariei3. rităţi va fi o compensaţie suficientă pentru
La 10 iulie, Maiorescu a invitat pe primul pierderile cauzate de armistiţiu; în afară de
ministru al Serbiei, Pašić, şi pe Venizelos aceasta, înainte de armistiţiu putem cere
să-şi trimită delegaţii la Bucureşti pentru concesionarea câtorva poziţii ale armatei
preliminariile de pace, în timp ce armistiţiul bulgare. Problema armistiţiului este cate-
va fi semnat la Niş. Pašić, care se temea că goric, cel puţin pentru moment, pur militară
Maiorescu va încheia o pace separată, a şi de aceea este la latitudinea Majestăţii
acceptat imediat invitaţia, dar Venizelos era Voastre să mă informaţi asupra deciziilor
pregătit să accepte cu condiţia ca delegaţiile luate”4. Evident, el a lăsat decizia finală în
de pace să semneze atât armistiţiul, cât şi mâinile comandantului suprem, care era
preliminariile de pace în capitala României. regele, datorită naturii pur militare a pro-
În aceeaşi zi, Venizelos l-a informat pe re- blemei. Regele, însă, a refuzat aranjamentul
gele Constantin că Rusia şi-a exprimat unui armistiţiu, deoarece dorea o impunere
dorinţa puternică de încetare a războiului militară mai completă împotriva Bulgariei
şi că regele Bulgariei l-a contactat pe regele şi continuarea tuturor operaţiilor până la
României cerând încheierea ostilităţilor. A semnarea acordului preliminar de pace:
adăugat că România a acceptat armistiţiul şi „S unt surprins că ambasadorul Rusiei a
că Serbia se va supune presiunii exercitate trebuit să ne informeze despre telegrama
de Rusia pentru un armistiţiu, recomandând Regelui Bulgariei către omologul său român,
ca Grecia să-şi dea asentimentul. România a implorând încetarea avansării armatelor
fost de acord cu încheierea unui armistiţiu, greceşti şi sârbe. Eu nu am relaţii nici cu
pe care Serbia, cedând presiunii Rusiei, pro- Regele României, nici cu Rusia. Dacă Regele
babil îl va accepta. „Dl. Demidov a venit să Ferdinand este ameninţat cu o criză din
mă informeze despre telegrama lui Sazonov cauza înaintării noastre, el poate telegrafia
ce exprimă dorinţa sa puternică pentru se- direct Regelui Serbiei şi mie personal; dacă
mnarea unui armistiţiu. De asemenea, m-a România acceptă un armistiţiu ne este
informat despre telegrama Regelui Ferdinand complet indiferent; nu joacă nici un rol în
către Regele Carol, prin care se cere înce- prezentul război. Cunosc reaua credinţă a
tarea înaintării trupelor greco-sârbe, sau în Bulgariei din experienţe amare şi nu am nici
caz contrar Sofia va fi ameninţată cu o criză o intenţie să-i dau o nouă oportunitate de a
pe care Demidov o interpretează ca pe un se împăuna încă odată. Serbia nu poate
pericol de răsturnare a dinastiei. I-am semna un armistiţiu fără aprobarea noastră
explicat d-lui Demidov motivele pentru care ca să nu apară neloială. Sacrificiile cauzate
nu putem fi de acord cu un armistiţiu fără de avansarea noastră nu sunt excesive;
semnarea condiţiilor preliminare de pace, dimpotrivă, ele sunt egale cu obiectivul pe
precum şi cât de neîncrezător sunt în care îl urmărim şi numai unu la sută din
sinceritatea temerilor lui Ferdinand. Toto- trupele noastre cad victimă holerei. Aşadar,
dată, România acceptă armistiţiul şi nu ştiu acestea nu sunt motive întemeiate pentru
dacă Serbia va rezista presiunii Rusiei până încetarea ostilităţilor. În final, te rog să
la capăt. În orice caz, mă gândeam că luând comunici ambasadorului Rusiei că sub nici o
în considerare sacrificiile cauzate de circumstanţă nu accept armistiţiul. Dacă
contestarea graduală a teritoriului precum Bulgaria consimte să semneze preliminariile
şi pericolul de holeră, ar fi oportun poate să de pace pe câmpul de luptă, acceptând
acceptăm un armistiţiu, pentru ca România condiţiile mele, atunci voi aproba imediat
să preia sprijinirea pretenţiilor noastre armistiţiul”5.
teritoriale şi de altă natură, astfel încât să În ciuda eşecului Rusiei de a preveni un
se afle de acum înainte în solidaritate cu război între statele balcanice, St. Petersburg
P Revista de istorie militară P 51
nu a încetat niciodată să promoveze o poli- Telegrame trimise de Koromilas şi de
tică de stopare a acestuia, în special după Înaltul Comandament General, cu privire la
înfrângerea iniţială a forţelor bulgare. reprezentanţii Greciei la tratativele de pace
Austro-Ungaria şi România au făcut propu- de la Bucureşti, au urmat în aceeaşi zi: „Cu
nerea de încetare a ostilităţilor. La 11 iulie puţin timp în urmă ambasadorul României
1913, Austro-Ungaria a propus un armistiţiu m-a informat despre următoarea telegramă8
şi deschiderea negocierilor la Bucureşti trimisă de Guvernul României. Nu se face
pentru semnarea unui tratat de pace. Ţările menţiune la întâlnirea primilor miniştri la
beligerante au acceptat recomandările Bucureşti, dar noi am telegrafiat d-lui
Austro-Ungariei pentru negociere fără Alexandropoulos pentru a raporta că dl.
încetarea ostilităţilor şi au trimis delegaţii Venizelos va veni cu plăcere dacă dl. Pašić
la Bucureşti. Venizelos l-a informat de va fi şi el pregătit să facă această călătorie.
asemenea pe regele Constantin că ambasa- I-am răspuns d-lui Filodor că reprezentanţii
dorul Austro-Ungariei i-a transmis o tele- noştri vor veni la Bucureşti să rezolve toate
gramă de la guvernul său, care recomanda problemele legate de război, atât politice cât
ca reprezentanţii ţărilor beligerante să fie şi teritoriale, precum şi militare şi că
trimişi la Niş pentru încheierea unui armis- armistiţiul va urma automat după formularea
tiţiu, în timp ce negocierile de pace să aibă acordului preliminar de pace. În timpul
loc la Bucureşti. Ca urmare, primul ministru anunţului verbal făcut mie de ambasadorul
a exprimat opinia că ar fi înţelept pentru Serbiei, dl. Pašić, acesta a făcut cunoscut că
Grecia să accepte încheierea unui armistiţiu, ar putea accepta propunerea Rusiei şi
lăsând decizia finală comandantului suprem, României cu condiţia ca ambele conferinţe
regele Constantin, datorită naturii militare să se desfăşoare simultan şi ca încetarea
clare a problemei6. „Ambasadorul Austro- tuturor ostilităţilor să nu aibă loc la Conf-
Ungariei m-a informat despre telegrama erinţa de la Bucureşti până când nu este
contelui Berchtold, care după ce prezintă dovedit indubitabil că Bulgaria doreşte pacea
propunerea făcută de România, ca delegaţii cu adevărat şi în mod sincer” 9. În ziua
să fie trimişi la Niş pentru a încheia pacea următoare, 11 iulie, ministrul Afacerilor
şi negocierile de pace să fie ţinute la Bucu- Externe informează din nou pe rege după o
reşti, a adăugat pentru baronul Brown: – întâlnire cu ambasadorul român şi cere
Te rog insistă ca propunerea României să instrucţiuni cu privire la delegaţia Greciei
fie acceptată şi adaugă observaţia că un refuz la Bucureşti: „…După un timp el mi-a
nu va îmbunătăţi poziţia celor două ţări prezentat invitaţia Guvernului României
aliate. Vom fi obligaţi să vedem într-un even- către primii miniştri ai Serbiei, Muntenegrului
tual refuz dovada că Grecia şi Serbia caută şi Greciei pentru a veni la Bucureşti. Dl Panas
să sufoce Bulgaria, ceea ce nu vom permite. va fi din nou reprezentant secund. Dl
I-am spus d-lui Brown că acţiunea este atât Papadiamantopoulos nu va lua parte la
de serioasă încât nu pot da un răspuns oficial conferinţă. Ofiţerii care vor fi desemnaţi de
înainte de a mă consulta cu Cabinetul minis- Înălţimea Voastră vor fi obligaţi să călăto-
terial şi de a primi aprobarea regelui. Totuşi, rească acolo ca reprezentanţi tehnici. Noi
nu pot decât să protestez asupra percepţiei am decis să trimitem ofiţeri la Niş, astfel
că noi căutăm să sufocăm Bulgaria, din încât să nu devenim implicaţi în noi
moment ce nu dorim altceva decât să asigu- probleme. Aştept decizia Înălţimii Voastre
răm echilibrul şi refuzăm simplu să fim privind ofiţerul care îl va însoţi şi va fi sub
decepţionaţi de Bulgaria. Consideraţiile comanda căpitanului Rangabe. Trebuie să
Cabinetului ministerial vor fi transmise primesc răspunsul dumneavoastră cât mai
Majestăţii Voastre de către ministrul Afa- curând posibil pentru a pregăti împu-
cerilor Externe”7. ternicirile”10.
52 P Revista de istorie militară P
Totuşi, gândirea diplomatică şi cadrul l-a instruit pe Venizelos să-l semneze. De
ascuns din spatele discuţiilor menţionate par îndată ce Venizelos a sosit la Bucureşti, pe
a fi complicate. Decizia asupra scopului şi a 16 iulie, el a comunicat bulgarilor intenţia
tacticilor de urmat la Bucureşti s-a dovedit sa. De asemenea, l-a informat pe coman-
extrem de dificilă. Pentru regele Constantin, dantul suprem că Maiorescu a acceptat să
Conferinţa de pace de la Bucureşti era o opor- propună în prima sesiune, care avea să se
tunitate ca Grecia să asigure o pace durabilă desfăşoare în acea zi, semnarea unei sus-
bazată pe echilibrul puterilor şi pe o înţele- pendări de cinci zile a ostilităţilor, care ar
gere mai bună între România şi Grecia, cele deveni efectivă de a doua zi. La 17 iulie,
două state non-slave ale peninsulei. El prima sesiune plenară a conferinţei a accep-
credea că, dintr-un spirit de reconciliere, tat propunerea lui Venizelos pentru o sus-
era posibil ca Pašić să renunţe la preten- pendare de cinci zile a ostilităţilor.
ţiile asupra zonei de sud-est a râurilor În ziua următoare, delegaţiile de pace
Struma şi Nestos. Dacă aceasta se întâmpla, aflate la Bucureşti au acceptat să aibă întâl-
pretenţiile lui Constantin asupra niri private separate cu bulgarii, astfel încât
Alexandroupolisului (Dedeagaçi) ar fi părut doar divergenţele ireconciliabile să fie discu-
excesive. Ar fi costat Grecia, nu numai tate în conferinţă. Bulgarii şi românii nu au
sprijinul Serbiei, dar şi dorita reapropiere avut dificultăţi mari în a ajunge la o înţele-
de România. El a propus ca Grecia să-şi gere. Până la 18 iulie, majoritatea punctelor
reducă pretenţiile de la Alexandroupolis la înţelegerii dintre ei fuseseră tranşate, iar
Porto Lagos. Dacă operaţiile militare con- Bulgaria spera în semnarea unui tratat de
tinuau şi Bulgaria ar fi suferit o înfrângere pace separat bulgaro-român. Maiorescu,
zdrobitoare, Grecia şi-ar fi putut mări pre- însă, a declarat la conferinţă că acordul
tenţiile. Insistenţa lui Venizelos asupra unei dintre delegaţiile României şi Bulgariei nu
atitudini conciliante era bazată pe teama sa reprezenta un tratat separat, ci doar un prim
că Serbia şi România vor semna un tratat pas către o înţelegere generală.
separat de pace. Pentru a evita izolarea şi Obstacolul major al conferinţei era pro-
pentru a câştiga sprijinul României, Grecia blema Kavalei datorită importanţei sale ca
trebuia să accepte un armistiţiu, politică centru al comerţului cu tutun, chestiune care
respinsă de Constantin. El a fost de acord a suscitat interesul internaţional. La sosirea
cu linia Porto Lagos numai dacă negocierile sa la Bucureşti, Venizelos a descoperit că
de la Bucureşti ajungeau într-un impas. niciuna dintre marile puteri nu-l va sprijini
Finalmente, la 12 iulie, când Maiorescu activ în problema Kavalei. Pentru a câştiga
şi-a exprimat dorinţa de a participa la influenţa influenţa Germaniei asupra re-
conferinţă, Venizelos a decis să conducă gelui Carol, regina Sofia a Greciei a tele-
delegaţia de pace, incluzând pe N. Politis, grafiat cererea lui Constantin pentru „un
A. Pallis şi D. Panas, care trebuia să li se cuvânt bun” legat de Kavala, fratelui său,
alăture la Belgrad. Venizelos a plecat către Kaizerul Wilhelm, iar acesta, la rândul său,
Bucureşti pe 13 iulie, nemulţumit de aran- a comunicat-o regelui Carol. Regele Româ-
jamentul cu regele Constantin pe tema niei s-a oferit să medieze o graniţă începând
armistiţiului. El intenţiona să comunice la dintre Kavala şi Porto Lagos, care să fie
sosire delegaţiei Bulgariei termenii de pace acceptabilă pentru Venizelos.
ai Greciei. Dacă răspunsul Bulgariei lăsa loc Întrunirea conferinţei din 22 iulie coinci-
speranţei, el ar fi instruit pe Alexandropoulos dea cu încheierea celor cinci zile de încetare
şi Rangabe, care rămăseseră la Niş, să a focului. Regele Constantin, deşi temându-
semneze armistiţiul. se de posibilitatea reînceperii ostilităţilor
După ce timp de 18 zile a refuzat să accep- fără sprijinul Serbiei şi al României, nu era
te armistiţiul, la 15 iulie, regele Constantin pregătit să garanteze cererile Bulgariei, sau
P Revista de istorie militară P 53
să ceară o prelungire a încetării focului. severă în Grecia. Venizelos a fost acuzat de
Făcând aceasta, considera el, ar fi demon- crearea unei probleme inexistente. Recent
strat slăbiciunea poziţiei sale. El spera că numitul guvernator al Macedoniei, Stefanos
ceilalţi beligeranţi vor eşua în a ajunge la o Dragoumis, a demisionat în semn de protest14.
înţelegere cu bulgarii şi că unul dintre ei va Oricum, Venizelos se grăbea să obţină o
propune extinderea încetării focului. La decizie favorabilă a Conferinţei de pace
întrunire, însă, Maiorescu a anunţat că balcanice de la Bucureşti. La 24 iulie, a avut
Bulgaria şi România au ajuns la un acord şi încă o discuţie nefructuoasă cu delegaţii
că la expirarea încetării focului bulgarii Bulgariei. La întrunirea conferinţei care a
sperau să continue războiul cu Serbia şi urmat, Maiorescu a anunţat încheierea
Grecia. El s-a grăbit să explice că România acordului sârbo-bulgar prin care se declara
nu va semna un tratat separat, dar îşi va că dacă Bulgaria respinge pretenţiile
sprijini cobeligeranţii. El a transmis apoi Greciei asupra Kavalei, România şi Serbia
Austro-Ungariei şi Marii Britanii comunicate îşi vor anula acordurile şi vor relua
privind Kavala şi a propus prelungirea în- ostilităţile. Ulterior, primul ministru al
cetării focului cu încă trei zile. Declaraţia României a propus suspendarea sesiunii şi
lui Maiorescu privind caracterul condiţionat începerea convorbirilor bilaterale între
al acordului româno-bulgar a spulberat spera- delegaţiile Greciei şi Bulgariei. Bulgarii
nţele bulgarilor de a izola Grecia şi Serbia. s-au retras pentru încă o rundă de convorbiri
Delegaţia Bulgariei a acceptat prelungirea private cu Venizelos. Aceştia i-au spus că,
încetării focului11. dacă li se asigură o mică concesie de-a lungul
Delegaţia Greciei la Bucureşti a întâm- frontierei de nord, ei vor ceda. Venizelos a
pinat o rezistenţă crâncenă faţă de pretenţiile respins această ofertă, pretinzând că
sale teritoriale, iar primul ministru l-a informat acceptarea ei depăşeşte instrucţiunile sale.
pe rege că nu era posibil să satisfacă cerinţele La acel moment, ministrul francez Blondel,
grecilor pentru o graniţă la est de râul Nestos. care a venit să se intereseze asupra pro-
În replică, regele a aprobat linia râului Nestos gresului conferinţei, sprijinit de Maiorescu,
ca poziţie minimală a Greciei. Între timp, l-a implorat pe Venizelos să nu prelungească
unele din Marile Puteri, în special Austro- războiul inutil. Ca rezultat al medierii dele-
Ungaria, au insistat pentru adjudecarea Kavalei gatului român, generalul Coandă, Venizelos
de către Bulgaria. Partea greacă a fost in- a acceptat o mică rectificare a frontierei
transigentă în această problemă şi a reuşit să estice, pentru a facilita conectarea căilor
câştige sprijinul Franţei şi al Germaniei şi, ferate bulgare la Porto Lagos. După-amiază,
puţin mai târziu pe al Italiei. când a fost reluată întrunirea, Maiorescu a
Venizelos a răspuns imediat manifes- anunţat încheierea acordului greco-bulgar,
tărilor de solidaritate ale lui Maiorescu în care adjudeca Greciei Kavala15.
problema Kavalei. La 23 iulie, fără consultări La 25 iulie, susmenţionatul acord a fost
prealabile nici cu regele nici cu guvernul, parafat, iar trei zile mai târziu, la 28 iulie
el i-a garantat lui Maiorescu cererea privind 1913, tratatul de pace care încheia starea
autonomia şcolilor şi bisericilor aromâne12, de război dintre statele balcanice a fost
precum şi crearea unei episcopii aromâne semnat16. La 30 iulie, un protocol de asis-
în teritoriile anexate de Grecia. României i tenţă mutuală a fost semnat la Bucureşti,
s-a acordat permisiunea de a subvenţiona prevăzând cooperarea militară şi diplomatică
aceste instituţii. Deşi aceste concesii au fost între cele patru aliate balcanice (România,
înregistrate într-un schimb informal de Serbia, Grecia şi Muntenegru)17.
scrisori13 dintre cei doi premieri, ele au Primul ministru Venizelos s-a bazat în
rămas inoperante, iar recunoaşterea dreptu- principal pe legăturile personale şi pe nego-
rilor minorităţii aromâne a stârnit o critică cierile secrete. Prezenţa sa la Bucureşti şi

54 P Revista de istorie militară P


8
intimitatea sa cu Take Ionescu au contribuit O copie a telegramei trimise de la Bucureşti
la succesul diplomaţiei greceşti. Faptul că către Ambasada României: „În numele Ambasadei
României vă rugăm să invitaţi Guvernul elen să trimită
el a fost singurul premier balcanic care a reprezentanţi la Bucureşti pentru a discuta temenii
pregătit acordurile din 1912 şi a rămas la preliminari ai păcii şi acordul final de pace. Cu privire
putere pentru a fi martor al consecinţelor la armistiţiu, este preferabil ca având în vedere situaţia
acestora până la Tratatul de la Bucureşti este serioasă de la Sofia, să discutăm mai întâi la Niş toate
un tribut pentru stabilitatea politicii Greciei. preliminariile şi măsurile militare urgente cu ceilalţi
reprezentanţi ai naţiunilor combatante. Colonelul
La 30 iulie, delegaţia Greciei a plecat de la nostru Christesku este deja astăzi la Niş şi va fi urmat
Bucureşti şi s-a întors la Atena. poimâine de Generalul Coandă; ei sunt reprezentanţii
noştri pentru aceste măsuri”. Maiorescu.
9
SURSE INEDITE Telegramă de la ministrul Afacerilor Externe:
Atena 11-7-13 către Majestatea Sa Regele, Cartierul
Marele Stat Major al Armatei Elene General. Arhiva AHD, F. 1699b/A/1623.
(HAGS), Direcţia de Istorie a Armatei 10
Telegramă de la ministrul Afacerilor Externe:
(AHD), Arhiva Războaielor Balcanice, 1912- Atena 12-7-13 către Majestatea Sa Regele, Cartierul
1913. General. Arhiva AHD, F. 1699b/A/1623.
11
Gardikas, Greece…, o.c., p. 236-238.
12
M. T. Katsougiannes, The Vlachs in the Greek
Regions, Salonic, 1964; Antonios Keramopoulos, Who
BIBLIOGRAFIE are the Koutsovlachs, Atena, 1939; P. Aravantinos, A
Study of the Koutsovlachs, Atena, 1905; C. Krystalles,
Marele Stat Major al Armatei Elene On the Vlachs of the Pindos, Evangelos Averoff, The
Political Aspect of the Koutsovlach Issue, Atena, 1948.
/ Direcţia de Istorie a Armatei, The Greek 13
În Bucureşti, 23 iulie (5 august) 1913. T.
Army in the Balkan Wars 1912-1913, Military Maiorescu către E. Venizelos: Aşa cum s-a convenit
Operations against the Bulgarians, vol. III, pe timpul negocierilor, am onoarea de a cere
(în limba greacă), Atena, 1992. Excelenţei Voastre să răspundă anunţului meu şi să
Marele Stat Major al Armatei Elene verifice că: Grecia acceptă să acorde autonomie şcolilor
şi bisericilor Koutsovlahe care sunt situate pe teritoriul
/ Direcţia de Istorie a Armatei, A Concise ce va reveni Greciei în viitor şi va permite înfiinţarea
History of the Balkan Wars 1912-1913 , unei Episcopii pentru Koutsovlahi, pe măsură ce
Atena, 1998. România va lăsa prezentele şi viitoarele instituţii
Gardikas - Katsiadakis Helen, Greece religioase şi de educaţie în supravegherea guvernului
and the Balkan Imbroglio, Greek Foreign elen. În calitate de preşedinte al Consiliului Mini-
sterial, vă rog să aveţi amabilitatea de a accepta
Policy, 1911-1913, Atena, 1995. respectuoasele mele salutări.
E. Venizelos către T. Maiorescu: În răspuns la nota
primită astăzi de la Excelenţa Voastră, am onoarea de
1
Marele Stat Major al Armatei Elene / Direcţia a confirma Excelenţei Voastre că: Grecia acceptă
de Istorie a Armatei, A Concise History of the Balkan să garanteze autonomia şcolilor şi bisericilor
Wars 1912-1913, Atena, 1998, p.p. 265, 269, 275, 297. Koutsovlahe care sunt situate pe teritoriul ce va
2
Telegramă de la ministrul Afacerilor Externe: reveni Greciei în viitor şi va permite înfiinţarea unei
Atena 7-7-13, către Majestatea Sa Regele – Comandant Episcopii pentru Koutsovlahi, pe măsură ce România
Suprem. Arhiva AHD, F. 1699b/A/1420. va lăsa în mod paşnic prezentele şi viitoarele instituţii
3
Helen Gardikas-Katsiadakis, Greece and the religioase şi de educaţie în supravegherea guvernului
Balkan Imbroglio, Greek Foreign Policy, 1911-1913, elen. În calitate de preşedinte al Consiliului
Atena, 1995, p.225-230. Ministerial, vă rog să aveţi amabilitatea de a accepta
4
Telegramă de la primul ministru Venizelos: Atena respectuoasele mele salutări. Arhiva AHD, F. 1699b/
10-7-13, către Majestatea Sa Regele, Cartierul General.
A/1926.
Arhiva AHD, F. 1699b/A/1524. 14
5 Gardikas, Greece…, o.c., p. 239
Telegramă de la Regele Constantin, Comandant 15
Suprem: Livounovo 10-7-13, către primul ministru HAGS /AHD, The Greek Army in the Balkan
Venizelos, Atena. Arhiva AHD, F. 1699b/A/1525. Wars 1912-1913, Military Operations against the
6
HAGS / AHD, Concise…, o.c., p.309 Bulgarians, vol. III, (în limba greacă), Atena 1992,
7
Telegramă de la primul ministru Venizelos: Atena p. 293-297.
16
11-7-13, către Majestatea Sa Regele, Cartierul General. Arhiva AHD, F. 1699b/A/1923, 1927.
17
Arhiva AHD, F. 1699b/A/1563. Arhiva AHD, F. 1699b/A/1928a.

P Revista de istorie militară P 55


ESCADRILA 534 ELEN~ |N SUDUL
RUSIEI (1919)
TRIANTAFYLLIA KAISAROU-PANTAZOPOULOU
Istoric la Muzeul de Istorie al For]elor Aeriene Elene
Membru al Comisiei Elene de Istorie Militar`

Escadrila 534 elenă de recunoaştere şi de zbor şi automobilele urmau a fi furnizate


bombardament uşor a fost înfiinţată la înce- escadrilei din „Rezerva” franceză de la Odessa.
putul lui octombrie 1918. Escadrila era încar- La o zi de la plecarea sa, escadrila a ajuns
tiruită la baza aeriană Lebet, la nord-vest la Constantinopol. Patru zile mai târziu, a
de oraşul Salonic şi era plasată sub comanda fost debarcată de pe vasul cu aburi „Engineer
Comandamentului Aerian Francez de Est. Artandof” în portul Odessa şi s-a instalat pe
De aceea, primul comandant al escadrilei a aeroportul din Odessa, la periferia oraşului
fost francez1. (v. cop. IV).
Personalul de zbor al escadrilei era exclu- Escadrila 534 a rămas pe aeroportul din
siv grec, în timp ce personalul tehnic inclu- Odessa o săptămână, aşteptând sosirea
dea şi francezi. Concret, forţele greceşti avioanelor din „Rezerva” franceză. Între
constau în doisprezece ofiţeri şi doi sub- timp, însă, bolşevicii au preluat iniţiativa şi
ofiţeri aviatori, un sublocotenent medic în Forţele Aliate au început să se retragă spre
rezervă şi aproximativ două sute de sub- România4.
ofiţeri şi soldaţi cu abilităţi tehnice şi de În ajunul plecării, Escadrilei elene i s-a
altă natură2. ordonat de către francezi să desemneze un
Noua escadrilă a fost înfiinţată pentru a pilot care să decoleze cu un avion SPAD XIII
opera pe frontul de est al Traciei. În final, către Basarabia, unde întreaga Forţă Expedi-
nu a luat parte la aceste operaţii datorită ţionară Aliată era aşteptată să sosească în
armistiţiului cu Imperiul Otoman. curând.
La acea vreme, Aliaţii au decis organi- Misiunea a fost repartizată sergentului
zarea unei campanii în Rusia, urmărind să Ioannis Meletopoulos, un aviator pregătit
sprijine trupele ţariste în suprimarea să zboare pe avioane de luptă. Totuşi, nu
revoluţiei bolşevice. Forţa Expediţionară exista o hartă a regiunii în aeroport şi în
Aliată era compusă din: un Corp de Armată ciuda eforturilor personalului a fost
elen, o Divizie franceză, unităţi ale Flotei imposibil să fie găsită măcar o simplă hartă
Franceze şi Britanice, două escadrile ale şcolară a regiunii5.
Forţelor Aeriene Franceze incluzând o Ar trebui, de asemenea, notat faptul că
„Bază Aeriană” şi Escadrila 534 elenă3. aparatul era considerat ca lipsit de orice
La începutul lui martie 1919, Escadrila şansă de a ajunge la destinaţie. Distanţa de
534, sub comanda căpitanului francez Rigon zbor a acestui avion era atât de limitată, încât
şi a locotenentului Petros Oikonomakos, era aproape sigur că va rămâne fără
comandant al personalului grec, a fost îmbar- combustibil. În plus, nu era timp suficient
cată pe un cargobot grec în portul Salonic. pentru ca aparatul să fie transportat pe o
Escadrila a fost aprovizionată doar cu ma- rută terestră.
terialul necesar instalării şi cazării într-o bază În pofida acestor dificultăţi, sergentul
aeriană. Avioanele şi, în general, materialul Meletopoulos a decolat la 24 martie 1919,

56 P Revista de istorie militară P


• Spad XIII a fost unul dintre
cele mai de succes
avioane de lupt` din Primul R`zboi
Mondial. Escadrila 534 elen`
de]inea opt dintre aceste avioane
[i le-a utilizat \n opera]ii \n Primul
R`zboi Mondial [i \n campania din
Asia Mic`

în ziua când trupele Aliate au părăsit Odessa, destinaţia finală portul Constantinopol,
îndreptându-se către oraşul românesc unde au debarcat unităţile aeriene franceze.
Brăila. Singurul său sprijin în această în- Expediţia Escadrilei 534 în sudul Rusiei a
cercare a fost sfatul colegilor şi indicaţiile durat aproximativ 27 de zile.
ofiţerilor francezi ai escadrilei pe o schiţă a Pe timpul şederii lui 534 în Constantinopol,
zonei desenată vag, din memorie. cei doi ofiţeri francezi ai escadrilei au fost
După câteva ore de zbor, el a încercat să transferaţi la o unitate franceză, iar comanda
aterizeze la graniţa dintre Basarabia şi Escadrilei 534 a fost repartizată locotenen-
Rusia, pentru a alimenta cu carburant. În tului Petros Oikonomakos prin ordinul Co-
momentul aterizării, a fost atacat de ţărani mandamentelor Aeriene „Orientul Mijlociu”
ruşi, care erau probabil revoluţionari. A fost şi „Dunărea”. Escadrilei i s-a ordonat să-şi
obligat să decoleze din nou în mijlocul unei abandoneze materialul şi să plece cu vaporul
spre Galaţi, România8.
furtuni de zăpadă şi să intuiască traiecte de
Acolo, personalul Escadrilei 534 a fost
zbor urmărind permanent să ajungă pe aero-
cazat în grajdurile modest amenajate ale unei
portul din Brăila.
tabere a unităţii de cavalerie române de
În acea rătăcire fără ţintă, sergentul avia-
lângă aeroport şi a fost aprovizionat cu bani
tor a rămas fără combustibil şi a fost nevoit şi bunuri pentru nevoile zilnice operaţionale
să aterizeze pe teritoriul României, mai de la Baza Aeriană din Galaţi. Pentru trans-
exact în apropiere de Sulina. Avionul a su- portul ofiţerilor escadrilei a fost pus la dis-
ferit câteva avarii, iar pilotul a apelat la auto- poziţie un automobil.
rităţile Aliate pentru repararea aparatului În aceste circumstanţe, activităţile Esca-
şi transportarea lui la aeroportul din Brăila. drilei 534 s-au redus la înaintarea, cu regula-
Ulterior, Meletopoulos a plecat la Galaţi, ritate, a rapoartelor către Comandamentul
unde a ajuns şi escadrila sa câteva zile mai Aerian şi la supravegherea zborurilor de
târziu6. testare ale avioanelor care erau livrate de
După cum a fost deja menţionat, Escadrilei Franţa într-un ritm foarte lent. De aseme-
534 i s-a asigurat un singur avion. După nea, personalul de rang inferior trecea prin
plecarea avionului, Escadrila 534 s-a deplasat antrenamentul zilnic şi participa la instruc-
cu mare greutate în portul Odessa. Escadrila ţie, activităţi care, printre altele, serveau la
nu a văzut nicio operaţie de război pe timpul întărirea disciplinei9.
şederii sale de 20 de zile în Odessa. S-a îmbar- Aproape de sfârşitul lui aprilie 1919, For-
cat pe transoceanicul german „Korkovado”7, cu ţele Aeriene Franceze au suferit un grav
P Revista de istorie militară P 57
accident. În cursul unui test de zbor, un oane), piese de avioane, motoare şi auto-
avion de luptă s-a prăbuşit din cauza unei mobile a fost efectuată într-un ritm mult mai
defecţiuni la motor. Pilotul avionului şi-a rapid.
pierdut viaţa în accident. Aceasta a fost o La sfârşitul lui iulie 1919, Escadrila 534
mare pierdere pentru „Forţa Aeriană a s-a deplasat către Smyrna. Totuşi, înainte
Dunării”. După ceremonia religioasă de la de debarcare, un nou mandat rechema esca-
Biserica catolică din Galaţi, comandantul drila la Salonic pentru a opera pe frontul
Escadrilei 534, locotenentul P. Oikonomakos din Tracia. Motivul era acela că Escadrila
a decorat pilotul decedat cu „Crucea de 534 nu dispunea de avioane, dar piloţii aveau
Război” elenă. Urmare a unei petiţii a lui P. nevoie de continuarea antrenamentului,
Oikonomakos10, „Crucea de Război” a fost deoarece nu efectuaseră zboruri în ultimele
acordată de către Corpul I Armată care cinci luni11.
staţiona în oraş sub comanda generalului Escadrila a plecat curând din Salonic
locotenent Nider. către Drama, cu excepţia personalului navi-
Acel act a fost apreciat de ofiţerii francezi gant care a ajuns la Drama trei zile mai târ-
şi a servit la îmbunătăţirea raporturilor ziu, împreună cu avioanele pe care le primise
dintre ofiţerii greci şi francezi, cei din urmă de la Baza Aeriană. Astfel, Escadrila 534 a
fiind nemulţumiţi de numirea locotenentului încetat să mai fie „Escadrila 534 fără avioa-
P. Oikonomakos drept comandant unic al ne”, deoarece acum avea avioane şi a fost
Escadrilei 534. redenumită Escadrila „C”, înlăturându-se
Comandantul grec al Escadrilei, profitând prefixul numeric al Aliaţilor (534)12.
de acest fapt, a cerut şi a primit de la Corpul La mijlocul lui ianuarie 1920, Escadrila
I Armată mai multe medalii „Crucea de „C”, a plecat din nou către Smyrna cu va-
Război”, pe care le-a oferit apoi ofiţerilor porul din portul Salonic, iar la începutul lui
francezi, primul dintre ei fiind comandantul februarie, personalul navigant şi avioanele
Bazei Aeriene. De atunci şi până când au decolat spre aeroportul Kazamir, la sud-
Escadrilei 534 i s-a ordonat transferul în est de Smyrna.
Asia Mică, unde înaintau trupele greceşti, Piesele de rezervă cu care Escadrila 534
livrarea de vehicule (motorizate şi cami- fusese aprovizionată în România nu au servit

• Sergentul Ioannis
Meletopoulos se afl` \n
partea stâng` a biplanului
Dorand AR-1, utilizat
deseori de escadrilele
elene pentru antrenament

58 P Revista de istorie militară P


•Coperta (stânga) dosarului con]inând statele de plat` ale Escadrilei 534.
Imaginea din dreapta cuprinde semn`tura comandantului escadrilei,
locotenentul Petros Oikonomakos, \nsemn`ri privind solda lunar`
[i „ra]ia de pâine” a personalului escadrilei \n timpul sta]ion`rii la Gala]i
4
doar pentru nevoile operaţionale ale Esca- History of the Hellenic Air Force, Volumul II,
publicat de Muzeul de Istorie al Forţelor Aeriene
drilei „C”. O nouă Bază Aeriană a fost formată
Elene, 1998, ediţia a 2-a, p. 9.
în Asia Mică pentru a sprijini tehnic cele 5
P. Oikonomakos, op.cit., p. 19.
trei escadrile („B”, „C” şi „D”) în campania 6
History of the Hellenic Air Force, Volumul II,
din Asia Mică13. ed.cit., p. 10.
7
După sosirea avioanelor pe aeroportul Vaporul „Korkovado” a fost confiscat de Aliaţi
curând după declaraţia de război, History of the Hellenic
din Kazamir, Escadrila „C”, păstrându-şi Air Force (1908-1935), publicat de Muzeul de Istorie al
personalul de la sol şi fiind întărită cu câţiva Forţelor Aeriene Elene, E. Brontakis, p. 169.
ofiţeri şi subofiţeri aviatori noi, şi-a început 8
P. Oikonomakos, op.cit., p. 42.
9
acţiunile de război în Asia Mică. În con- Ibid, p. 45. Autorul remarcă în general că Armata
elenă a fost foarte bine privită de cetăţenii români din
formitate cu mersul operaţiilor, Escadrila
Galaţi. În plus, comandantul Forţelor Aeriene Române
„C” şi-a continuat acţiunile de luptă pe alte din regiune era de origine greacă, la fel ca şi alţi câţiva
aerodromuri şi baze, până în august 1922, ofiţeri ai Armatei şi Marinei Române care vorbeau
când a plecat din Asia Mică pentru a fi fluent limba greacă, pp. 46-48.
10
încartiruită pe frontul14 de pe râul Evros. Ibid., p. 50.
11
Această motivaţie este respinsă de comandantul
Escadrilei (locotenentul P. Oikonomakos)… deoarece
1
534 a fost cea de a 4-a Escadrilă din serie, a la vremea când Escadrila s-a stabilit la baza aeriană
Corpului Elen de Aviaţie (HAFC). Escadrilele 531, Smyrna, în interval de câteva zile, aviatorii Escadrilei
532 şi 533 fuseseră deja formate în timpul Primului ar fi fost capabili să se întoarcă la Smyrna cu avioanele
Război Mondial şi acestea operau sub comanda lor” , P. Oikonomakos, op.cit., p. 54.
12
Comandamentului Aerian Francez, vezi Hellenic Înregistrarea Nr. 94088/12-12-1919/Statul Major,
Wings: An Illustrated History of the H.A.F and its „History of the Hellenic Air Force”, Volumul II, ed.cit.,
precursors, v. 1, 1908-1944, publicat de Muzeul de p. 22.
13
Istorie al Forţelor Aeriene Elene, pp. 38, 42. P. Oikonomakos, The Hellenic Air Force until
2
P. Oikonomakos, Limited Action. The 534 1941, Atena 1970, p. 65.
14
Squadron with no Planes in Russia, p. 7. Idem, Limited Action. The 534 Squadron with
3
Ibid, p. 8. no planes in Russia, p. 61.
P Revista de istorie militară P 59
ROMÂNIA, GRECIA {I PROBLEMELE
M~RII NEGRE
(1919-1939)
Dr. PETRE OTU
Pre[edintele Comisiei Române de Istorie Militar`

În perioada dintre cele două războaie diferite perioade istorice, Imperiul Ahemenid,
mondiale, relaţiile dintre România şi Grecia polisurile greceşti, Imperiul Roman,
au fost dintre cele mai bune, cele două ţări Imperiul Bizantin, Imperiul Otoman1.
ajungând să facă parte din aceeaşi alianţă – Primul Război Mondial a adus însemnate
Înţelegerea Balcanică, pactul acesteia fiind restructurări în bazinele pontic şi medite-
semnat, la Atena, la 9 februarie 1934, de raneean, prin dispariţia a doi competitori
miniştrii de Externe ai României, Greciei, majori – imperiile rus şi otoman. Mai întâi
Turciei şi Iugoslaviei. Colaborarea bilaterală a dispărut Imperiul Rus, ca urmare a revolu-
intensă din anii interbelici a fost facilitată ţiilor din februarie-martie 1917, în urma
de aşezarea geografică, ambele state făcând căreia ţarul a abdicat, şi în noiembrie acelaşi
parte din aceeaşi arie balcanică, de tradiţiile an bolşevicii au preluat puterea la Petrograd.
istorice şi de comunitatea de interese dintre De remarcat că, abia în anii 1921-1922, după
cele două state şi popoare. încetarea războiului civil şi anexarea Ucrainei
În acest cadru, Marea Neagră a repre- şi Georgiei, Rusia Sovietică a revenit stat
zentat un punct de convergenţă, arealul pon- riveran al Mării Negre.
tic fiind strâns legat de cel al Mediteranei Dispariţia Imperiului Otoman a fost un
Orientale, zonă maritimă de cel mai mare proces tot atât de complicat, care a plasat
interes pentru Grecia. Evoluţia istorică a Grecia în postura de actor important în
evidenţiat chiar existenţa unor constante această arie geografică. În anii 1921-1922 a
geopolitice între cele două întinderi de apă. avut loc Războiul greco-turc, care s-a soldat
De regulă, puterea-hegemon în Marea cu victoria forţelor conduse de Mustafa
Neagră a căutat să-şi instituie controlul Kemal, la 11 octombrie 1922 semnându-se
asupra Mediteranei Orientale, pentru ca armistiţiul de la Mudanya2.
prin aceasta să domine întregul areal şi să- În timpul acestui conflict, guvernul român
şi deschidă drum spre Oceanul planetar. a adoptat o atitudine de neamestec, atât timp
Exemplul cel mai elocvent este Imperiul Rus cât el se defăşura în afara Europei. Con-
din prima jumătate a secolului al XIX-lea, comitent, autorităţile române au respins,
care a acţionat stăruitor pentru extinderea prin Nicolae Titulescu, sugestiile venite din
controlului şi dincolo de Strâmtorile Bosfor partea Marii Britanii şi Greciei, în septem-
şi Dardanele. Tratatele de la Hunkiar Iskelesi brie 1922, de a trimite forţe militare în
(1833) şi de la Londra (1841) marchează, regiunea Strâmtorilor. În acelaşi timp,
într-un anume sens, apogeul politicii Rusiei Bucureştiul şi-a conturat poziţia în această
de control al Mării Negre şi concomitent al problemă care, în esenţă, urmărea două mari
Mediteranei Orientale. Invers, marile obiective – asigurarea libertăţii de circulaţie
puteri care s-au constituit în estul Meditera- în regiunea Strâmtorilor şi demilitarizarea
nei şi Orientul Apropiat şi-au extins domina- Mării Negre, prin realizarea dezarmării
ţia în bazinul pontic, mai ales asupra litora- navale. Experienţa istorică din cursul con-
lului de vest şi de nord. Aşa au procedat, în flagraţiei mondiale, recent încheiate, obliga
60 P Revista de istorie militară P
România la o asemenea conduită. Imperiul
Otoman, odată cu intrarea sa în război alături
de Puterile Centrale, a blocat Strâmtorile.
Această acţiune, coroborată cu ocuparea în-
tregului teritoriu sârb de către trupele
aceleiaşi coaliţii (1915), au izolat România
de partenerii săi occidentali. Singura cale
de aprovizionare a rămas prin Rusia, rută
extrem de ocolitoare şi, totodată, nesigură.
Încheierea Războiului greco-turc a făcut
inoperant tratatul de la Sèvres şi a impus
convocarea unei conferinţe internaţionale
care să rezolve complicatele probleme din
Mediterana Orientală şi Orientul Apropiat.
Puterile Antantei au stabilit ca loc al desfă-
şurării oraşul elveţian Lausanne.
Conferinţa de la Lausanne s-a desfăşurat
între 20 noiembrie 1922 şi 24 iulie 1923, cu
participarea a 12 state, între care România
şi Grecia. Delegaţia română a fost condusă
• Eleftherios Venizelos
de I. G. Duca, ministrul Afacerilor Externe
şi a mai avut în componenţă pe Constantin
Diamandy, Constantin Conţescu şi colonelul neutralităţii turceşti, Moscova devenind
Toma Dumitrescu. Delegaţia Greciei avea apărătoare a drepturilor Turciei. Se ajunsese
în frunte pe Eleftherios Venizelos şi mem- la o situaţie greu de conceput înainte de
bri pe Demetreos Caclamanos, Nicoláos declanşarea războiului mondial, având în
vedere lunga rivalitate dintre cele două
Plastiras şi Ioánnis Politis3. Delegaţia română
puteri, veche de două secole, pentru
a acţionat cu multă stăruinţă pentru ca liber-
hegemonie în Marea Neagră.
tatea Strâmtorilor şi demilitarizarea Mării
În cele din urmă, Turcia a acceptat
Negre să capete consistenţă juridică şi să
propunerile britanice, susţinute şi de ceilalţi
fie acceptate ca norme de drept interna-
foşti Aliaţi. Astfel, concepţia britanică s-a
ţional. Acest lucru nu a fost uşor, având în impus, datorită schimbării intervenite în
vedere divergenţele de opinii între marile poziţia Turciei, care, cu unele rezerve, a
puteri, dar şi între acestea şi ţările mai mici. acceptat soluţiile Aliaţilor. Dacă în problema
Practic, în timpul reuniunii s-au evidenţiat Strâmtorilor, delegaţia turcă s-a dovedit
două teze fundamentale, în jurul cărora s-au conciliantă, în celelalte ea a fost inflexibilă,
purtat toate discuţiile – cea engleză, care ceea ce a îngreunat tratativele. La 4
venea în întâmpinarea doleanţelor româneşti februarie 1923, lucrările Conferinţei au fost
şi cea sovietică, susţinută de Turcia, ce întrerupte; ele s-au reluat la 23 aprilie 1923
preconiza închiderea Strâmtorilor. Teza şi au continuat până la 24 iulie acelaşi an,
britanică, susţinută cu multă abilitate de când s-a semnat tratatul de pace.
lordul Curzon, şeful delegaţiei şi preşedinte În timpul tratativelor, delegaţiile română
al Comisiei speciale pentru chestiuni teri- şi greacă au avut dese consultări pe diverse
toriale, viza demilitarizarea şi libertatea probleme, inclusiv asupra celor legate de
Strâmtorilor, de aşa natură încât accesul consecinţele Războiului greco-turc, recent
neriveranilor să nu fie îngrădit. Poziţia încheiat. Ministrul de Externe I.G. Duca
Uniunii Sovietice urmărea menţinerea i-a declarat lui Venizelos că „noi avem tot
hegemoniei în Marea Neagră, în spatele interesul ca Grecia să fie consolidată şi
P Revista de istorie militară P 61
puternică şi l-am asigurat, în limitele posi- ţiei tuturor pavilioanelor, fără nici o deose-
bilului, de sprijinul nostru”4. Dar, situaţia bire între riverani şi neriverani şi între
celor două ţări la această conferinţă nu era vasele de comerţ şi cele de război6.
prea uşoară. România era vital interesată de Conferinţa de la Lausanne, în pofida
statutul Strâmtorilor şi, prin urmare, era tensiunilor, a avut un rol important în sta-
dispusă să menajeze Turcia, concursul aces- bilizarea relaţiilor interstatale din Europa
teia fiind esenţial pentru atingerea obiec- de Sud-Est şi în aplatizarea puternicelor
tivelor propuse. De aceea, sprijinul acordat contradicţii care au măcinat această arie
delegaţiei Greciei de către diplomaţii români geografică timp îndelungat. Acordul adoptat
nu a putut fi unul total şi necondiţionat. Pe a fost primul act ce revizuia sistemul edificat
de altă parte, înfrângerea militară şi de Conferinţa de pace de la Paris, el anulând
agitaţiile pe plan intern au creat o atmosferă Tratatul de la Sèvres. În acelaşi timp, era
nefavorabilă Greciei la negocierile de la consfinţită oficial dispariţia Imperiului
Lausanne, ea fiind astfel, obligată să-şi mo- Otoman, mare putere ce dominase regiunea
dereze pretenţiile şi să caute să minima- vreme de jumătate de mileniu.
lizeze cât mai mult pierderile5. Totuşi, în Colaborarea pozitivă în timpul Confe-
privinţa statutului Strâmtorilor, delegaţia rinţei de la Lausanne dintre delegaţiile
greacă a susţinut punctul de vedere aliat română şi greacă a contribuit la dezvoltarea
(britanic) şi, implicit, poziţia românească, relaţiilor bilaterale, care au cunoscut un
ceea ce a contribuit la finalizarea lucrărilor curs ascendent. Astfel, în iulie 1925, gu-
reuniunii. vernul român a fost de acord cu propunerea
Tratatul de pace de la Lausanne, semnat ministrului de Externe al Greciei, Constantin
la 24 iulie 1923, conţinea prevederi impor- Rentis, privind încheierea unor tratate de
tante pentru stabilizarea situaţiei în Balcani arbitraj între Grecia, România şi Regatul
şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. Astfel se sârbo-croato-sloven (din 1929 Iugoslavia), ca
recunoştea independenţa noului stat turc, un prim pas spre încheierea unui Pact de
iar graniţele acestuia în Europa erau stabi- garanţie sau chiar o alianţă a celor trei ţări.
lite în conformitate cu situaţia din 1913, Negocierile care au urmat nu au dus la mate-
după încheierea celui de-al Doilea Război rializarea proiectului, dar au contribuit la
Balcanic. Datoria publică a fostului Imperiu netezirea asperităţilor din zona balcanică.
Otoman se repartiza statelor care au preluat O ilustrare a acestei noi atmosfere o
teritorii, se abolea regimul capitulaţiilor şi constituie iniţiativa guvernelor turc şi grec
controlul financiar asupra statului turc, iar privind crearea unui Pact balcanic. Faţă de
între Grecia şi Turcia se realiza un schimb acest proiect, guvernul român a apreciat că
de populaţii. se impun câteva condiţii pentru ca această
Se proclama libera trecere prin Strâm- formulă să aibă sorţi de izbândă – să nu se
tori a tuturor navelor şi aeronavelor civile bruscheze lucrurile; să nu se vizeze niciun
şi militare, stabilindu-se mai multe cazuri – stat; nicio hegemonie în Balcani în afara
pentru timp de pace, pentru timp de război, balcanicilor; să participe toate statele bal-
cu Turcia beligerantă, cu Turcia neutră etc. canice. Proiectul Pactului Balcanic a căzut,
Strâmtorile Bosfor şi Dardanele erau demili- însă, din cauza opoziţiei Franţei, care era
tarizate pe o lungime variind între 15-20 km, adepta unei formule de tipul Micii Înţele-
cu excepţia Constantinopolului (Istanbulului), geri, alianţă creată în anii 1920-1921 de
care putea păstra o garnizoană de 15 000 de România, Cehoslovacia şi Regatul sârbo-
militari. Se instituia Comisia Strâmtorilor, croato-sloven7.
avându-l ca preşedinte pe reprezentantul Un moment important în evoluţia rela-
Turciei şi ca membri câte un delegat al ţări- ţiilor bilaterale este semnarea, la 12 martie
lor riverane. Tratatul transforma Marea 1928, la Geneva, a Pactului de neagresiune
Neagră într-o mare liberă şi deschisă naviga- şi arbitraj. Prin acest document părţile
62 P Revista de istorie militară P
contractante se obligau să nu se atace reci- Bucureşti, însărcinatul cu afaceri român la
proc, să nu recurgă la invadarea teritoriului Atena, că este fericit să vadă reprezentanţii
şi să nu declare război una împotriva celeilal- flotei române la manifestările navale gre-
te. Recurgerea la forţă era permisă doar în ceşti, fapt care ilustrează sentimentele de
cazurile de autoapărare prevăzută expres de prietenie între cele două ţări „pe care totul
Pactul Societăţii Naţiunilor. Pactul preve- le uneşte şi nimic nu le desparte”8.
dea, de asemenea, modalităţi de rezolvare a Revenind la situaţia generală, constatăm
diferendelor, tot în spiritul normelor stabili- că, în toamna anului 1933, contactele politi-
te de forul genevez. Schimbul instrumen- ce, inclusiv la nivelul cel mai înalt, s-au
telor de ratificare a avut loc la 5 iulie 1929. intensificat, principala problemă discutată
În acelaşi an, fostul prim ministru grec, fiind crearea Pactului Balcanic. Ea a fost
Alexandros Papanastassiou, a propus, la abordată şi la reuniunea de la Zagreb a Micii
reuniunea Biroului Internaţional al Muncii Înţelegeri (22-23 ianuarie 1934), care a decis
de la Atena, convocarea unei conferinţe un ultim demers pentru atragerea Bulgariei,
neoficiale a ţărilor balcanice. Acestea şi-au cu ocazia vizitei în România a ţarului Boris
dat consimţământul, astfel că a început o (25-28 ianuarie 1934), rămas însă fără
perioadă de efervescenţă politică în regiune, rezultat.
prima reuniune de acest gen având loc în La 9 februarie 1934, miniştrii de Externe
perioada 5-12 octombrie 1930, la Atena. ai Greciei, Iugoslaviei, României şi Turciei
Regulamentul conferinţei stipula că ţelul au semnat, la Atena, Pactul Înţelegerii
fundamental al reuniunii era apropierea Balcanice. Esenţa pactului era exprimată în
dintre statele balcanice din toate punctele primele două articole: „România, Turcia,
de vedere. Au urmat alte trei întâlniri de Iugoslavia şi Grecia îşi garantează mutual
acest gen – Istanbul (octombrie 1931), securitatea tuturor frontierelor lor balca-
Bucureşti (octombrie 1932), Salonic (noiem- nice” (art.1). „Înaltele Părţi Contractante
brie 1933), a cincea planificată la Belgrad şi se angajează a se concerta asupra măsurilor
mutată la Istanbul nemaivând loc. Având în de luat faţă de eventualităţi ce ar putea
vedere specificul lor de organisme neguver- afecta interesele lor, aşa cum sunt definite
namentale, ele nu puteau să rezolve multip- prin prezentul acord. Ele se angajează a nu
lele probleme din regiune, unele vechi de întreprinde nici o acţiune politică faţă de
multe decenii sau secole, dar prin problema- orice altă ţară balcanică nesemnatară a
tica discutată şi soluţiile avansate au contri- prezentului acord, fără aviz mutual prealabil
buit la apropierea semnificativă a ţărilor din şi a nu lua nici o obligaţiune politică faţă de
această arie geografică. orice altă ţară balcanică, fără consimţământul
Semnalăm şi un fapt semnificativ pe linia celorlalte Părţi contractante” (art.2).
colaborării navale. La sfârşitul lunii august Acordul era însoţit de un „protocol-anexă”
1933, au avut loc în Grecia ample manifestări în care se făceau referiri, între altele, la:
de comemorare a marilor victorii navale din caracterul neagresiv şi deschis al alianţei;
Războiul de independenţă. La aceste sărbă- posibilităţile punerii în practică a pactului
tori au fost invitate să participe, alături de chiar dacă agresorul era din zone extrabal-
un crucişător britanic, şi nava bază „Constanţa”. canice; încheierea convenţiilor „apropiate
Pe parcursul a trei zile s-au desfăşurat scopurilor urmărite prin Pactul de Înţele-
regate, concursuri de înot, alte jocuri mari- gere Balcanică” (convenţiile militare); men-
năreşti. În cinstea flotelor străine s-a oferit ţinerea statu-quo-ului teritorial etc. Foarte
şi un prânz. Ministrul Marinei din Grecia, importantă era şi rezerva formulată de Turcia
Hadjikyriakos, a vizitat nava românească, şi consemnată în anexa secretă a Pactului,
fiind salutat de comandantul acesteia, prin care nu admitea în niciun caz să fie
comandorul Al. Dumitrescu. Ministrul considerată a fi angajată a lua parte la acţiuni
Marinei a declarat, după cum raporta la împotriva Uniunii Sovietice9.
P Revista de istorie militară P 63
Alianţa a cunoscut trei perioade în dez- hegemonie ale Italiei. De aceea, s-a finalizat
voltarea ei: prima, până la mijlocul anului mai întâi convenţia militară în trei (România,
1936, caracterizată de definirea poziţiilor Iugoslavia şi Turcia).
fiecărui membru; a doua, până la sfârşitul În decursul convorbirilor tripartite au
anului 1938, a fost etapa colaborării militare ieşit în evidenţă unele diferenţe de opinii
efective; a treia, în anii 1938-1940, marcată privind cantitatea de forţe alocată teatrului
de slăbirea solidarităţii şi reducerea coo- de război balcanic şi zona de concentrare a
perării militare. marilor unităţi române destinate acţiunii
În prima etapă s-a consumat multă ener- împotriva Bulgariei. Astfel, partea turcă,
gie, negocierile dovedindu-se dificile, ca plecând de la potenţialul superior de mobili-
urmare a situaţiei geopolitice diferite a state- zare şi de la existenţa unui singur inamic,
lor semnatare. Astfel, trebuiau aduse la şi acela pe o frontieră de aproximativ 100
acelaşi numitor state cu vocaţii medite- km, solicita concentrarea unei armate de 30
raneene (Turcia sau Grecia), cu altele având de divizii, fiecare aliat participând cu un
chemări central-continentale (România). număr egal de trupe. Opţiunea Ankarei era
Era necesară, de asemenea, eliminarea sau determinată de teama unei acţiuni italiene
cel puţin amortizarea unor diferenţe majore în Mediterana Orientală, zonă spre care tre-
rezultate din acorduri politice existente buia dirijat grosul forţelor. Partea română,
anterior. Am aminti cazul Turciei. Dar şi având în vedere situaţia strategică a ţării –
Grecia se afla în aceeaşi situaţie, autorităţile cu frontierele ameninţate cvasiconcentric
de la Atena precizând că nu pot, în niciun – a respins propunerea Marelui Stat Major
caz, în executarea angajamentelor asumate turc, susţinând că Turciei trebuia să-i revină
prin pact, să declare război uneia din marile ponderea principală într-o acţiune declanşată
puteri. împotriva unui inamic balcanic.
Problematica Mării Negre a făcut mai Marele Stat Major turc aprecia diferit
ales obiectul de interes al Turciei şi Româ- situaţia, el oferind, într-una din soluţiile
niei, ţări riverane, Grecia fiind interesată aflate pe masa de lucru, „maximum de forţe
mai ales de situaţia din Marea Mediterană, care va fi posibil”. Exista, aşadar, o deosebire
acolo unde avea de înfruntat tendinţele de majoră între concepţia românească (împăr-
tăşită şi la Belgrad) şi cea turcă. Prima socotea
alianţa balcanică o prelungire firească a
sistemului de alianţă din Europa Centrală,
oferind Micii Înţelegeri o siguranţă a spatelui
dispozitivului. Pentru Ankara, Înţelegerea
Balcanică era un factor susceptibil să preia
asigurarea securităţii în platforma balcanică,
în timp ce forţele ei ar fi fost angajate, de
pildă, în Mediterana Orientală.
La aceste viziuni strategice diferite s-au
adăugat şi aspectele de ordin politic. Eveni-
mentele internaţionale din primăvara anului
1936, în primul rând remilitarizarea Renaniei,
au amânat încheierea convenţiei militare
tripartite. Poziţia fermă a lui Nicolae Titulescu
în numele celor două alianţe (Mica Înţelegere
şi Înţelegerea Balcanică), în condiţiile în care
însăşi Franţa nu reacţionase la un act de forţă
care îi ameninţa teritoriul, au trezit aprehen-
• Nicolae Titulescu siunea forurilor decizionale din celelalte
64 P Revista de istorie militară P
capitale balcanice de a se afla angajate, fără să încheie convenţia militară tripartită
voia lor, într-un conflict extrabalcanic sau româno-turcă-iugoslavă (6 noiembrie) şi pe
extramediteraneean. cea cvadripartită (10 noiembrie).
Noua reuniune a Consiliului Permanent Primul document avea 21 de articole şi
al Antantei Balcanice (Belgrad, 4-6 mai fixa condiţiile cooperării militare a celor trei
1936) nu a reuşit să deblocheze situaţia con- state aliate (România, Iugoslavia şi Turcia)
venţiei militare tripartite. Dar ea este impor- împotriva unui agresor în regiunea balcani-
tantă deoarece Grecia a ţinut să-şi precizeze că, în condiţiile când ele nu erau angajate
poziţia faţă de convenţia militară, fapt ex- pe niciun front, cazul fiind cel mai puţin
trem de important prin prisma rezervei din probabil. Pe baza principiului egalităţii în
mai 1934. Formal, premierul grec Ioannis drepturi, propus de partea turcă, forţele de
Metaxas a asigurat că „Grecia este ferm intervenţie au fost stabilite la 120 batalioane
decisă de a urma politica Înţelegerii Balcanice de infanterie, 150 de baterii, 24 de esca-
în cel mai sincer spirit de strânsă încredere droane, 100 de avioane de fiecare parte. S-a
şi de constantă colaborare cu aliaţii săi relevat necesitatea instituirii unui coman-
balcanici”. Mai mult decât atât: „Guvernul dament superior, dar problema a fost trans-
regal consideră Înţelegerea Balcanică o bază ferată factorilor politici.
esenţială a politicii externe a Greciei”. Pe Turcia s-a opus menţionării prevederii
plan militar, în ipoteza unui conflict balcanic tranzitului materialelor militare în timp de
la care Italia ar lua parte împotriva Înţele- război, ca fiind contrară Convenţiei de la
gerii Balcanice, Grecia nu se considera auto- Montreux, dar Ankara a făcut o concesie
mat obligată să intre imediat în acţiune. Dar României, statul cel mai interesat de această
dacă Înţelegerea Balcanică ar lupta de partea problemă, accesul fiind garantat printr-o
anglo-francezilor în cadrul unui conflict, scrisoare dată de guvernul turc.
Grecia era dispusă să se consulte cu cele În a doua ipoteză, „ cea a libertăţilor
două mari puteri şi cu aliaţii balcanici pentru îngrădite”, respectiv a angajării pe un alt
a stabili modalităţile participării sale. Pe front a uneia dintre părţile contractante în
această bază s-a decis începerea discuţiilor condiţiile unui conflict regional, formularea
pentru elaborarea convenţiei militare cvadri- era evazivă, acţiunea urmând a fi susţinută
partite. Din punct de vedere pur diplomatic, cu „maximum disponibil”. Ea dădea expresie
se poate aprecia că reuniunea de la Belgrad grijii Turciei de a nu fi angajată în afara spa-
înregistra o modificare în relaţiile greco- ţiului balcanic.
italiene, cu efecte benefice asupra solidităţii Acest acord militar tripartit era similar celor
Înţelegerii Balcanice. Dar din punct de încheiate în cadrul Micii Înţelegeri la începutul
vedere militar, esenţial într-o asemenea tip activităţii sale, în anii ’20. Era o convenţie cadru,
de alianţă, situaţia nu era diferită, declaraţia pe baza căreia urmau a fi definitivate proiectele
scrisă a lui Ioannis Metaxas nemişcând decât de operaţii. Aceasta cădea în sarcina şefilor
puţin Grecia din locul unde se afla în mai marilor state majore care se întâlneau anual în
1934. cadrul unor conferinţe.
Deşi vara anului 1936 a fost plină de Convenţia militară cvadripartită era tot o
evenimente importante în arealul balcanic, convenţie cadru, ce stabilea principiile
cum ar fi, de pildă, Conferinţa de la Mon- colaborării militare în cazul unui conflict
treux (20 iunie-22 iulie), care a adoptat un regional, cu participarea separată sau în
nou statut al Strâmtorilor Mării Negre, cooperare a Bulgariei, Albaniei şi Ungariei.
instaurarea regimului autoritar în Grecia (4 Forţele destinate pentru această ipoteză erau
august) şi demiterea din funcţia de ministru egale pentru România, Iugoslavia şi Turcia şi
de Externe al României a lui Nicolae mai mici pentru Grecia – 120 de batalioane
Titulescu (29 august), statele balcanice au de infanterie, 120 de baterii, 24 escadroane
reuşit să armonizeze percepţiile diferite şi şi 100 de avioane pentru cele trei ţări, 75 de
P Revista de istorie militară P 65
batalioane, 90 de baterii, 16 escadroane şi 65 legerii Balcanice să subziste până în primă-
de avioane pentru Grecia. Convenţia cvadri- vara anului 1940. Ultima sesiune a Consiliului
partită a fost rediscutată la sesiunea Permanent al alianţei s-a desfăşurat la
Consiliului Permanent al alianţei de la Atena Belgrad (2-4 februarie 1940). La propunerea
(15-18 februarie 1937), unde, ca urmare a Greciei, cei patru miniştri de Externe au
unor negocieri dificile, au fost abandonate decis să ia în calcul studierea unor ipoteze
rezervele formulate de Grecia, Iugoslavia şi de apărare în cazul unor atacuri extrabal-
România la acest document. Obiecţiile canice, dar lucrurile au rămas la nivelul de
majore, de fond, exprimate anterior de Grecia intenţie. În ciuda optimismului afişat –
şi Turcia au rămas în vigoare. ministrul de Externe român, Grigore
La 11 februarie, respectiv 10 aprilie 1937, Gafencu, este un bun exemplu – Înţelegerea
convenţiile tripartită şi cvadripartită au fost Balcanică era o alianţă muribundă, ea nepu-
ratificate de ţările semnatare. Dar, între tând să reziste enormelor presiuni venite
timp, s-a produs degajarea Iugoslaviei din din afara regiunii de competenţă.
cele două alianţe, ea încheind acorduri Mai trebuie precizat faptul că regiunea
separate cu Bulgaria şi Italia. Consecinţa balcanică a reprezentat unul dintre subiec-
directă a fost reducerea activităţii militare, tele care au contribuit la deteriorarea relaţii-
deşi şefii statelor majore au continuat să se lor de prietenie dintre Germania şi Uniunea
întâlnească anual. Sovietică. În timpul vizitei lui Veaceslav
În vara atât de dramatică a anului 1938, Molotov, ministrul de Externe sovietic, la
Înţelegerea Balcanică a încercat o adaptare Berlin, în toamna anului 1940, Hitler a refu-
la realităţi. Expresia acestei noi orientări a zat oferta lui Stalin de a ajunge la un nou
fost acordul de la Salonic (31 iulie 1938) cu acord, respectiv împărţirea regiunii balca-
Bulgaria, prin renunţarea la aplicarea nice, fapt care a precipitat deciziile Berlinului.
clauzelor militare, navale şi aeriene ale În primăvara anului 1941, Iugoslavia şi
Tratatului de la Neuilly. Grecia au fost cucerite de Germania, care
Înţelegerea Balcanică a supravieţuit şi-a instituit controlul asupra sud-estului
crizei cehoslovace, dar dispariţia Micii În- european. România, mutilată şi ea în vara
ţelegeri a creat, din punct de vedere anului 1940, şi Bulgaria fuseseră incluse
strategic, României şi Iugoslaviei o situaţie anterior în sfera de dominaţie germană.
dificilă prin descoperirea frontierelor de Un alt moment în care s-a evidenţiat inte-
nord şi vest. Marele Stat Major român, resul comun al României şi Greciei în pro-
conştient de aceste implicaţii, aprecia că: blemele Mării Negre a fost conferinţa de la
„Înţelegerea Balcanică poate suferi influ- Montreux, care a rediscutat hotărârile luate
enţa pe care Germania şi Italia o vor exer- la Lausanne. Pe fondul schimbărilor impor-
cita asupra unora din statele componente”10. tante de pe scena internaţională din prima
Pentru remedierea acestui mare neajuns, jumătate a deceniului al patrulea, Turcia a
marile state majore, român şi iugoslav, au cerut cu insistenţă revizuirea tratatului din
purtat tratative, în anii 1938-1939, pentru 1923, care, după opinia ei, îi leza suverani-
încheierea unei noi convenţii militare bila- tatea. La 10 aprilie 1936, guvernul turc a
terale. Şansele de reuşită a acestui demers trimis o circulară semnatarilor tratatului de
au fost anulate de Pactul Ribbentrop-Molotov la Lausanne, precum şi secretarului general
(23 august 1939), care a plasat întregul spa- al Societăţii Naţiunilor, prin care cerea
ţiu de la Marea Baltică la Marea Neagră sub revizuirea statutului Strâmtorilor. Toate
condominiul celor două mari puteri totali- părţile contractante au acceptat cererea
tare – Germania şi Uniunea Sovietică. Ankarei, iar locul pentru noua conferinţă a
Trebuie spus că regiunea balcanică a fost ales tot în Elveţia, la Montreux. Lucră-
rămas în afara acestei înţelegeri dintre rile s-au desfăşurat în perioada 20 iunie-20
Moscova şi Berlin, ceea ce a îngăduit Înţe- iulie 1936. Delegaţia română a fost condusă
66 P Revista de istorie militară P
de Nicolae Titulescu, iar cea greacă de presiuni din interior şi, mai ales, din afară.
Nicolas Politis, care a fost ales şi vicepreşe- În acelaşi timp, poziţia lui Titulescu se plia
dinte al Conferinţei, preşedinte fiind W. şi intereselor franceze, care încheiaseră cu
Bruce, reprezentantul Australiei, singurul Uniunea Sovietică un tratat de asistenţă
dintre dominioanele britanice prezente la mutuală. Cum ajutorul sovietic pentru Fran-
Montreux. ţa nu putea să vină decât pe mare, acceptul
Ca şi la Lausanne, au existat două puncte românesc mulţumea ambele puteri – Franţa
de vedere – al Turciei şi al Marii Britanii. În şi Uniunea Sovietică.
esenţă, diplomaţia turcă dorea reinstituirea În acelaşi timp, Nicolae Titulescu para-
controlului asupra Strâmtorilor, ceea ce fase cu sovieticii, tot la Montreux (21 iulie
venea în întâmpinarea doleanţelor Uniunii 1936), un protocol ce punea bazele unui
Sovietice. Proiectul britanic avea în vedere viitor tratat de asistenţă mutuală între
menţinerea regimului stabilit în anul 1923. România şi Uniunea Sovietică. Susţinerea
După discuţii foarte aprinse a prevalat punctul poziţiei Turciei, care venea în întâmpinarea
de vedere turcesc, căruia i s-a recunoscut intereselor Moscovei, avea darul să nete-
dreptul de a reînarma zonele ce fuseseră zească drumul spre parafarea tratatului de
dezarmate prin Tratatul de la Lausanne. De asistenţă mutuală între cele două ţări13.
asemenea, principiul libertăţii navigaţiei a Poziţia adoptată de Nicolae Titulescu la
fost menţinut pentru navele de comerţ, dar Montreux a generat reacţii contradictorii la
a fost serios restricţionat pentru cele de nivelul clasei politice româneşti, o serie de
război, mai ales când Turcia rămânea neutră. lideri – Gheorghe I. Brătianu, Octavian Goga,
România a susţinut punctul de vedere al Mihail Manoilescu ş.a. – apreciind că inte-
Turciei, opunându-se proiectului britanic. resele de securitate ale României erau afectate
Era o schimbare de poziţie însemnată faţă prin blocarea Strâmtorilor în caz de război.
de Lausanne, când Bucureştiul şi Londra au De altfel, atitudinea lui Nicolae Titulescu la
fost pe aceeaşi lungime de undă. În şedinţa Montreux a constituit unul dintre motivele
de deschidere, Nicolae Titulescu a relevat demiterii sale din funcţia de ministru al
că procedeul Turciei de a cere revizuirea pe Afacerilor Externe la 29 august 1936.
cale legală a regimului Strâmtorilor cores- Cât priveşte Grecia, poziţia ei a ţinut cont
pundea legislaţiei internaţionale şi, în con- de interesele la Marea Neagră care erau
secinţă, nu contravenea spiritului şi literei mult mai reduse ca ale României. Diplomaţia
tratatelor de pace. Ministrul de Externe greacă a fost de acord cu cererea Turciei,
român preciza: „Eu voi spune că Strâmtorile deoarece navigaţia comercială grecească
sunt inima Turciei, dar ele sunt, în acelaşi foarte activă prin Strâmtori, spre porturile
timp, şi plămânii României. Şi când o din această regiune, nu era afectată de noul
regiune este, prin chiar poziţia ei geografică, regim. Atena a încercat, fără succes, dar fără
inima unei naţiuni şi plămânii celeilalte, cea să şi stăruiască foarte mult, să obţină, la
mai elementară înţelepciune comandă celor schimb, fortificarea unor insule greceşti,
două naţiuni să se unească”11. Într-o altă cum ar fi Lemnos, Chios, Mitilene, a căror
intervenţie, Titulescu arăta că principalul dezarmare fusese stabilită prin convenţia de
motiv al acceptării poziţiei Ankarei îl re- la Lausanne, ca o măsură de siguranţă la
prezenta „încrederea noastră nelimitată în intrarea în Strâmtori14.
loialitatea Turciei”12.
Poziţia lui Nicolae Titulescu se explică În perioada dintre cele două războaie
prin mai multe cauze. Acceptarea punctului mondiale, între România şi Grecia s-au
de vedere turcesc contribuia la menţinerea dezvoltat strânse relaţii de cooperare pe
unităţii de acţiune a Înţelegerii Balcanice, multiple planuri, fiind, într-un anume sens,
supusă, în perioada respectivă, la puternice un model pentru întreaga regiune. Ele s-au
P Revista de istorie militară P 67
concretizat în multe iniţiative, dintre care 3
Dintre lucrările consacrate Conferinţei de la
cea mai însemnată a fost Înţelegerea Lausanne reţinem: Ali Fuad, La question de
Balcanică, alianţă regională defensivă, meni- Détroits.Ses origines, son évolution, sa solution à la
tă să menţină statu-quo-ul politic şi teritorial. Conference de Lausanne , Paris, 1928; Nicolae
Cât priveşte problemele Mării Negre, ele Daşcovici, Marea Noastră sau regimul Strâmtorilor,
au reprezentat un punct de convergenţă în Iaşi, 1937; Paul Gogeanu, Strâmtorile Mării Negre de-
raporturile româno-elene, la Lausanne şi la a lungul istoriei, Bucureşti, 1966; Nicolae Titulescu,
Documente diplomatice, Bucureşti, 1967; Ilie Seftiuc,
Montreux cele două ţări situându-se pe aceea-
Iulian Cârţână, România şi problema Strâmtorilor,
şi poziţie. Trebuie spus că semnificaţia Mării
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974; Gh.N. Căzan,
Negre a fost diferită la Bucureşti şi la Atena, Problemele Orientului Apropiat de la războiul mondial
România fiind o ţară pontică, iar Grecia o la Conferinţa de pace de la Lausanne , în Relaţii
ţară mediteraneeană. Prin urmare, cele două internaţionale în perioada interbelică, Bucureşti, 1980;
diplomaţii au promovat cu prioritate intere- Eliza Campus, Din politica externă a României. 1913-
sele proprii în aceste arii maritime. Dar, în 1947, Bucureşti, 1987 etc.
momentul când acestea s-au suprapus, 4
I.G. Duca, Memorii, volumul IV, Războiul, partea
România şi Grecia au reuşit să găsească căi a II-a (1917-1918), ediţie şi indice de Stelian Neagoe,
de comunicare, care au amplificat cooperarea Editura Machiavelli, Bucureşti, 1994, p.262.
bilaterală. 5
Charles şi Barbara Jelavich, Formarea statelor
naţionale balcanice.1804-1920 , traducere de Ioan
Creţiu, cuvânt introductiv şi control ştiinţific de prof.
1 univ dr. Camil Mureşan, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
Pentru aspectele geopolitice ale Mării Negre a
se vedea: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond 2002, p.365.
6
Familia Brătianu, dosar nr. 506. (Cursul ţinut de Nicolae Daşcovici, op.cit., p. 169.
7
Gheorghe I. Brătianu despre Marea Neagră, după Jean Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor
cucerirea otomană, la Universitatea din Bucureşti, în internaţionale , vol. I, 1919-1939 , traducere: Anca
anul 1941-1942); Georgios Prevalakis, Balcanii. Cultură Airinei, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti,
şi geopolitică, cu un cuvânt înainte al autorului la ediţia 2006, p. 80.
8
în limba română, traducere, note şi postfaţă: Nicolae- Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (Arh.
Şerban Tanaşoca, Editura Corint, Bucureşti, 2001; M.A.E.), fond 71/Grecia (1920-1944), volumul 35,
Charles King, Marea Neagră. O istorie, în româneşte f. 16.
9
de Dorin Branea şi Cristina Chevereşan, Editura Dintre lucrările consacrate constituirii şi evoluţiei
Brumar, 2005. Înţelegerii Balcanice reţinem: Cristian Popişteanu,
2
Pentru evenimentele din anii 1919-1922 din Antanta Balcanică. Momente şi semnificaţii, ediţia a
Peninsula Balcanică şi Asia Mică a se vedea, între II-a, Bucureşti, 1971; Eliza Campus , Înţelegerea
altele: Arnold J. Toynbee, The Eastern Question in Balcanică, Bucureşti, 1972; Alexandru Oşca, Gheorghe
Greece and Turkey, ediţia a II-a, Howartig Fertig, New Nicolescu, Tratate, convenţii şi protocoale secrete
York, 1970; Misha Glenny, The Balkans 1804-1999. (1934-1939), Editura Vlasie, Piteşti, 1994 etc.
10
Nationalism, War and Great Powers, Granata Books, A.M.R., fond 948, dosar nr.493, f. 113-114.
11
London,1999, p.378-396; Georges Corm, Europa şi Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura Ştiinţifică,
Orientul. De la balcanizare la libanizare. Istoria unei Bucureşti, 1967, p. 530.
12
modernităţi neîmplinite, traducere în limba română Idem, Documente diplomatice…, p. 803.
13
de Ileana Rotund, prefaţă de Claude Karnoouh, Editura Pentru relaţiile româno-sovietice a se vedea
Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p.105-111; Barbara Jelavich, lucrarea: Relaţiile româno-sovietice, vol. I, 1917-1934,
Istoria Balcanilor. Secolul al XX-lea, traducere de Mihai Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p. 414-434.
14
Eugen Avădanei, postfaţă de Ion Ciupercă, Institutul Nicolae Daşcovici, op cit., p.199.; Arh. M.A.E.,
European, vol. 2, Iaşi, 2000, p. 120-126 etc. fond 71/Grecia (1920-1944), volumul 34, f. 45-271.

68 P Revista de istorie militară P


EVOLU}IA ISTORIC~ A REGIMULUI
LEGAL AL STRÂMTORILOR {I
ACCESULUI ÎN MAREA NEAGR~
(EUXEINOS PONTOS)
Contraamiral dr. STYLIANOS POLITIS
Vicepre[edinte al Comisiei Elene de Istorie Militar`

Accesul către Marea Neagră (Euxeinos 334 î.Hr., pentru a stăvili cuceririle persane.
Pontos1), nu a fost facil încă din antichitate. La acea vreme, Grecia şi-a arătat toată gran-
Potrivit mitului grec, o pereche de stânci, doarea! Comandantul armatei victorioase nu
stâncile Gyanene (Symplegades), se mişcau a răspândit teroarea şi distrugerea, ci civiliza-
la întâmplare, zdrobind orice navă care încerca ţia! De aceea, el este singurul cuceritor din
să treacă prin Strâmtori. Pentru a le traversa istorie care a fost adorat ca un Zeu! Fără
cu barca sa Argo, Iason a urmat sfatul proo- niciun dubiu, aceasta era cea mai bună apărare.
rocului Phineus. Argonauţilor li s-a dat un Pe oriunde a trecut, el nu a ruinat nimic, ci,
porumbel pe care trebuiau să îl lase să treacă dimpotrivă, a construit oraşe model, teatre
prin Symplegades. Dacă porumbelul reuşea să maiestuoase, amenajări pentru practicarea
treacă, vasul Argo putea încerca şi el trecerea. sportului, a deschis noi drumuri, a răspândit
În caz contrar, operaţia era anulată. În final, educaţia grecească, a iniţiat noi circulaţii
porumbelul a trecut, pierzându-şi doar penele monetare şi a dezvoltat comerţul. Plutarch5,
din coadă şi de aceea vasul Argo l-a urmat. în cartea sa „Despre soarta norocoasă sau
După călătoria încununată de succes a lui Argo, virtutea lui Alexandru cel Mare” , declară
stâncile au încetat să se mai mişte devenind corect că „ţările care nu l-au cunoscut pe
ferm ancorate în adâncul mării2. Alexandru nu au văzut lumina soarelui”.
Acest mit ciudat se aseamănă cu formarea Arrian6, de asemenea, notează că Alexandru
regimului legal al Strâmtorilor. Mulţi au cel Mare de fapt a eliberat oraşele pe care le-a
încercat – precum stâncile mişcătoare – să ocupat şi a stabilit regimuri „liberale”. De
interzică traficul liber al navelor. Zborul aceea, Strâmtorile au devenit la acea vreme
porumbelului, care este simbolul păcii, arată podul peste care civilizaţia greacă a păşit către
că regimul legal existent asigură tranzitarea Asia7.
Strâmtorilor fără obstacole şi a instaurat Mutarea capitalei vastului Imperiu Roman
stabilitatea în regiune. Interesul pentru în „Noua Romă” a conferit Strâmtorilor o
Strâmtori, format din regiunea Hellespont, sau importanţă strategică deosebită. Din timpuri
Dardanele, Marea Marmara şi Bosfor3, este medievale, ele au jucat un rol important în
posibil să fi început în perioada Războiului apărarea Constantinopolului până la căderea
Troian, care nu este doar un simplu mit al lui acestuia în mâna otomanilor, în 1453, când au
Homer. Apoi, mulţi ani mai târziu, armata intrat sub controlul total al turcilor. Problemele
persană şi cea a lui Alexandru cel Mare4 au legate de controlul Strâmtorilor au început în
trecut prin această zonă, dar din direcţii opuse: 1774, când tratatul de la Kuciuk-Kainargi
prima în 489 î.Hr., pentru a cuceri lumea din dintre Rusia şi Imperiul Otoman regla proble-
motive de extindere imperială şi a doua, în mele de navigaţie liberă prin Strâmtori. Apoi,

P Revista de istorie militară P 69


în secolul al XIX-lea, controlul, sau crearea unui de-a doua, referitoare la menţinerea păcii, este
regim special al Strâmtorilor, a devenit ţinta încă în vigoare până în zilele noastre.
supremă a politicii externe a Rusiei. În 1809, Regimul Strâmtorilor a început să capete
a fost semnat un tratat de pace între Marea formă la Conferinţa de la San Remo, Italia din
Britanie şi Imperiul Otoman, interzicând aprilie 1920. Deciziile luate au fost înglobate
navigaţia tuturor navelor de război ale oricărei în Tratatul de la Sèvres şi au căpătat forma
puteri. Acesta a fost un mare succes pentru actuală în timpul Convenţiei de la Montreux,
Marea Britanie, care între timp avea sub care a înlocuit complet toate prevederile
control Gibraltarul şi Malta. Şi a reuşit să Tratatului de la Lausanne asupra Strâmtorilor8.
realizeze izolarea navelor ruseşti în Marea Conform Tratatului de la Sèvres, deschiderea
Neagră, blocându-le accesul către Mediterana. Strâmtorilor, atât pe timp de pace, cât şi pe
În timpul revoluţiei greceşti, Imperiul Otoman timp de război, pentru toate vasele comerciale
a încercat de multe ori să interzică chiar şi sau de război şi pentru aviaţia militară şi
navigaţia navelor comerciale care reprezen- comercială, fără deosebire de pavilion, era sub
tau interese greceşti. Înfrângerea otomană controlul Comisiei Strâmtorilor. Comisia
din timpul Războiului Ruso-Turc din 1828- Internaţională va avea propria forţă militară
1829, i-a obligat pe otomani să semneze tra- pentru a asigura demilitarizarea regiunii
tatul de la Hunkiar Iskelesi, la 8 iulie 1833, cuprinzând Strâmtorile, Dardanelele, Marea
conform căruia Poarta va închide Dardanelele Marmara şi Bosforul. Fortificaţiile existente
oricăror vase de război cu excepţia celor urmau a fi dezarmate şi distruse, conform
aparţinând Puterilor din Marea Neagră, la tratatului, în următoarele trei luni9. Acest tratat
cererea Rusiei. Acest tratat a creat condiţiile a fost o restaurare morală pentru Marile Puteri,
dominaţiei absolute a Rusiei asupra Pontului precum şi o oportunitate politică. Implemen-
Euxin. Deoarece puterile vestice se temeau tarea lui urma să stopeze războaiele din
de consecinţele unei posibile expansiuni Balcani, să micşoreze complicaţiile serioase
ruseşti în Mediterana, Marea Britanie, Franţa, şi să garanteze până în zilele noastre securi-
Austria şi Prusia, au forţat Rusia, prin Con- tatea în regiune10. Din nefericire, tratatul nu a
venţia Strâmtorilor de la Londra, din 13 iulie fost pus în aplicaţie, deşi guvernul sultanului
1841, să accepte ca numai navele de război l-a semnat, iar Uniunea Sovietică a recunoscut
otomane să poată trece prin Strâmtori. Tratatul prin Tratatul de la Moscova, din 16 martie
de la Paris, din 30 martie 1856, a închis 1921, principiul liberei navigaţii în Strâmtori.
Strâmtorile pentru toate navele de război, Într-un mod foarte diplomatic, Turcia a obţinut
făcând din Marea Neagră un teritoriu neutru primul său succes. Reprezentantul lui Kemal,
şi a interzis fortificaţiile, bazele maritime şi Bekir Sami Bey, a reuşit să semneze un acord
navele de luptă în regiunea acesteia. cu guvernul francez în cadrul conferinţei
Primul Război Mondial a izbucnit la 28 iulie internaţionale de la Londra, care viola multe
1914, prin atacul Austro-Ungariei asupra previziuni importante ale Tratatului de la
Serbiei şi s-a încheiat la 11 noiembrie 1918, Sèvres. La 10 mai 1921, Strâmtorile au fost
când Aliaţii au acceptat armistiţiul Germaniei. declarate neutre de către reprezentanţii Marii
A durat aproximativ patru ani şi trei luni, în Britanii, Franţei şi Italiei. La acea vreme,
timp ce negocierile de pace au continuat cinci politica externă a Marii Britanii era împotriva
ani. La 28 iunie 1919, a fost semnat Tratatul Turciei, susţinând cu tărie întărirea pazei
de la Versailles, iar pe 10 septembrie cel de Strâmtorilor. Dimpotrivă, Franţa era de partea
la Saint-Germain, urmat de Trianon pe 4 iunie Turciei. La 20 octombrie 1921, Franklin-
1920, de Tratatul de pace de la Sèvres din 1920, Bouillon, un diplomat reprezentant al Franţei,
şi, în final, la 24 iulie 1923, de Tratatul de la a semnat Tratatul de la Ankara, reprezentând
Lausanne, care constă în două părţi, prima încoronarea eforturilor turceşti de sabotare a
legată de Strâmtori, care a fost anulată, iar cea Tratatului de la Sèvres – un tratat corect descris

70 P Revista de istorie militară P


de preşedintele francez Poincaré ca „mai tarizat regiunile din jurul Bosforului şi Hellespont,
fragil decât faimosul porţelan al oraşului în inclusiv insulele de la intrarea în Strâmtori -
care a fost semnat”. Imbros, Tenedos, Mavries, Lemnos şi
Evoluţiile internaţionale, incluzând retra- Samothrace14. O comisie internaţională a fost
gerea trupelor greceşti din Asia Mică, au formată sub supravegherea Ligii Naţiunilor,
început în august 1922 şi au dat turcilor ocazia având reprezentanţi din Marea Britanie,
de a ocupa Strâmtorile. Oricum, planul lor nu Franţa, Italia, Japonia, Grecia, Bulgaria,
a reuşit, iar ei au renunţat la acest efort când Regatul sârbo-croato-sloven, Rusia şi România,
britanicii s-au opus utilizând forţa. În acelaşi condusă de Turcia. Regimul de demilitarizare
timp, Aliaţii au trimis o notă preşedintelui nu a afectat în realitate Grecia, deoarece se
Kemal, la 22 septembrie, pentru a-l informa referea doar la două insule, Lemnos şi
asupra modului lor pozitiv de a privi cererea Samothrace. În afară de aceasta, Turcia nu
turcă de a primi Tracia până la râul Evros. agrea statutul Strâmtorilor după Lausanne din
Corespondenţa s-a soldat cu armistiţiul de la diferite motive. A încercat să submineze, prin
Mudanya, din 11 octombrie 1922 şi cu semna- toate mijloacele, tranzitarea navelor şi a creat
rea Tratatului de la Lausanne, condus de serioase probleme, abuzând de drepturile sale
Lordul Curzon11, la 21 noiembrie 1922. Nego- şi blocând navigaţia prin Strâmtori 15. Era
cierile au durat multe luni şi s-au încheiat la 4 nerăbdătoare să găsească momentul potrivit
februarie 1923, pentru a fi redeschise la 23 pentru a înlocui Tratatul de la Lausanne şi a
aprilie. Participanţii au fost Grecia, Turcia, reuşit să îl schimbe în 1936 prin Convenţia
Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia, de la Montreux. Guvernul Turciei, invocând
România şi Serbia, în timp ce SUA au participat rebus sic stantibus (modificarea totală a
ca observator. Bulgaria şi Rusia au participat circumstanţelor), a considerat că prevederile
doar la negocierile asupra statutului Strâm- de la Lausanne sunt perimate şi a convocat
torilor; Belgia şi Portugalia şi-au rezolvat doar Înaltele Părţi Contractante pentru revizuirea
problemele financiare cu Turcia. Grecia a fost tratatului16. Conjunctura internaţională a favo-
reprezentată de Eleftherios Venizelos12, Turcia rizat acest succes al Turciei, întrucât aceasta
de ministrul său de Externe, generalul Ismet devenise membră a Ligii Naţiunilor din 1932,
Inönoü, Italia de primul ministru Benito Germania a denunţat prevederile militare ale
Mussolini, iar Franţa de preşedintele Raymond Tratatului de la Versailles, Italia a lipsit de la
Poincaré. Cea mai importantă problemă pentru Conferinţa de la Montreux ca urmare a atacului
Marile Puteri era statutul Strâmtorilor. Iniţial, său în Etiopia, Uniunea Sovietică a sprijinit
punctele de vedere erau complet contra- cu marea sa putere Turcia, iar Marea Britanie
dictorii. Uniunea Sovietică dorea să închidă a încercat să câştige Turcia de partea sa ca
Strâmtorile pentru propria securitate, cu toate aliat în eventualitatea unui război în Me-
că Tratatul de la Moscova (16 martie 1921) diterana.
recunoscuse deja suveranitatea Turciei în Conform prevederilor Convenţiei de la
condiţiile liberei navigaţii a navelor comerciale. Montreux, din 1936, Marea Marmara şi
Marea Britanie dorea opusul, adică Strâmtorile Bosforul căpătau libertate completă de tranzit
să rămână deschise pentru ca flota sa să poată şi de navigaţie. Convenţia are 29 de articole,
naviga prin Marea Neagră. În final, pro- 4 anexe şi un protocol17 şi reprezintă triumful
punerile britanicilor au prevalat cu anumite intereselor turce şi sovietice. După abolirea
restricţii. Principiul libertăţii tranzitului şi al demilitarizării, Turcia a recâştigat dreptul de
navigaţiei pe mare şi în aer, prin Hellespont, suveranitate, precum şi controlul militar al
Propontis şi Bosfor a fost recunoscut în Strâmtorilor. Uniunea Sovietică şi-a asigurat
anumite condiţii13. dominaţia navală în Marea Neagră. Grecia a
Pentru a asigura o stare operaţională sati- profitat şi ea de pe urma abolirii regimului
sfăcătoare a Strâmtorilor, Tratatul a demili- de demilitarizare al insulelor Lemnos şi

P Revista de istorie militară P 71


Samothrace18. Restricţiile noului statut sunt încercat să revizuiască radical statutul Strâm-
prevăzute la articolele 10, 14 şi de la 18 la torilor. În acelaşi timp, a cerut amplasarea
21 19. Numai navele de luptă de suprafaţă, bazelor sovietice în Strâmtori, a ridicat preten-
uşoare şi cele auxiliare aparţinând puterilor ţii teritoriale de-a lungul coastei Mării Negre
din Marea Negră şi celorlalte puteri aveau şi a acuzat Turcia – nu în van – că nu este
libertatea de tranzitare a Strâmtorilor. Clasifi- imparţială ca o putere neutră, ci i-a sprijinit
carea navelor a fost bazată pe criteriile exis- pe nazişti şi a acţionat împotriva Rusiei22.
tente la acea vreme, în principal pentru a bloca Aceste puncte de vedere sovietice au fost
tranzitul navelor de război „de buzunar”. exprimate oficial printr-o notă din august
Navele actuale nu sunt atât de mari, mitra- 1946, care propunea tranzitul liber în orice
lierele au calibre mai mici şi celelalte arma- moment şi navigarea tuturor vaselor comer-
mente sunt mult mai eficiente, fiind complet ciale şi de război ale puterilor Mării Negre,
necunoscute la vremea când a fost întocmită precum şi un embargo pentru toate celelalte
Convenţia, în consecinţă susmenţionata nave de luptă neaparţinând puterilor Mării
restricţie şi-a pierdut semnificaţia. Restul Negre, cu unele excepţii neprecizate în notă.
restricţiilor însă rămân de mare importanţă, Uniunea Sovietică a intenţionat să creeze un
în special cele referitoare la tonaj şi durata nou statut de navigaţie condus exclusiv de
de staţionare în Marea Neagră. Forţele care puterile Mării Negre, astfel încât să ţină
tranzitează Strâmtorile nu pot cuprinde mai deoparte toate celelalte state. A dorit, de ase-
mult de nouă nave şi nu pot depăşi 15 000 de menea, să preia apărarea Strâmtorilor în
tone, în timp ce tonajul total al navelor de război cooperare cu Turcia. Aceasta nu obiecta împo-
ale puterilor ce nu aparţin Mării Negre nu triva reformării statutului existent, dar refuza
poate să depăşească 30 000 de tone şi, cu totul să discute orice propunere care aducea atin-
excepţional, 45 000 de tone. Nicio navă de gere drepturilor sale suverane şi a respins
război nu poate rămâne în Marea Neagră mai cererea Moscovei de amplasare a bazelor
mult de 21 de zile. militare, insistând pe necesitatea implicării
Convenţia de la Montreux a impus res- Marii Britanii şi a SUA la formarea noului
tricţii şi statelor riverane Mării Negre privind regim. Guvernul Turciei era conştient că
ieşirea lor la Marea Egee prin Strâmtori. implicarea Rusiei în apărarea Strâmtorilor va
Navele de luptă şi crucişătoarele de orice afecta poziţia strategică a ţării sale şi îi va
mărime pot traversa individual Strâmtorile, aduce periculos de aproape de o putere cu o
escortate doar de două distrugătoare20. Sub- politică total diferită, ţintind expansiunea
marinele lor construite, sau achiziţionate din influenţei sale internaţionale. Puternica
afara Mării Negre, pot intra în Marea Neagră presiune sovietică a adus Turcia mai aproape
pentru a ajunge la bazele lor cu condiţia ca de Marea Britanie şi SUA, care şi-au mani-
Turcia să fie informată imediat. Submarinele festat interesul de a participa la o conferinţă
ce urmează a fi reparate în şantiere din afara de revizuire a statutului Strâmtorilor. În
Mării Negre trebuie să urmeze aceeaşi acelaşi timp, SUA au obiectat faţă de formarea
procedură şi dându-se informaţii detaliate unui nou statut cu caracteristici locale, precum
Turciei. În orice caz, aceste submarine trebuie şi la cererea sovieticilor de a participa la
să se deplaseze ziua la suprafaţă şi trebuie să apărarea regiunii.
treacă prin Strâmtori individual21. Cea dintâi ţară care a adus propuneri
Convenţia de la Montreux a fost imple- concrete a fost SUA, la 2 noiembrie 1945.
mentată cu succes până la începutul celui de- Primele trei puncte ale notei americane
al Doilea Război Mondial şi pe perioada cât satisfăceau cererile sovietice. Strâmtorile ar
Turcia părea să fie neutră. În martie 1945, fi rămas deschise tranzitării tuturor navelor
Uniunea Sovietică a anulat Tratatul de la comerciale, chiar şi pe timp de război, precum
Moscova, semnat cu Turcia în 1925, şi a şi trecerii vaselor de război aparţinând pute-

72 P Revista de istorie militară P


rilor Mării Negre, în timp ce trecerea tuturor de a o păstra în vigoare, acestea şi-au trimis
celorlalte nave de război era permisă doar cu navele în Marea Neagră, dar urmându-i cu
acordul special al Forţelor Mării Negre, sau stricteţe prevederile. Turcia, însă, a creat
atunci când navele luau parte la o operaţie a multe probleme, în ciuda obligaţiilor sale
ONU. Aceste puncte de vedere şi lipsa de contractuale. A încercat să reglementeze
reacţie din partea părţii britanice ne surprinde regimul de navigaţie al Strâmtorilor prin acte
chiar şi acum. La acea vreme, interesul unilaterale. A elaborat acte turceşti relevante
acestor două Mari Puteri în restricţionarea în 1994 şi 1998, precum şi măsuri de
ieşirii sovieticilor la Mediterana este posibil restricţionare a navigaţiei în noiembrie 2002.
să fi fost redus, sau exista o necunoscută în În acest cadru, Turcia şi-a exprimat cu putere
contextul comunităţii internaţionale. Cum altfel dorinţa de a înlocui denumirile „Strâmtorile
poate fi explicată această atitudine? Două Mari Dardanele, Marea Marmara şi Bosfor”, sau
Puteri nu aveau obiecţiuni să-şi piardă dreptu- „Strâmtorile”28, care apar în formulările Con-
ile şi aşa limitate de acces al navelor lor de venţiei, cu altele precum Strâmtorile Turceşti,
război în Marea Neagră şi abandonau această sau Strâmtorile Çannakale, Strâmtorile
regiune maritimă suveranităţii sovietice. Istanbul, pentru a le introduce gradual sub
Această activitate diplomatică nu a avut reglementările sale şi a submina validitatea
rezultate şi nimic nu s-a întâmplat. „Războiul Convenţiei de la Montreux, precum şi
Rece” a contribuit, de asemenea, la aceasta garanţiile internaţionale de navigaţie liberă pe
pe măsură ce relaţiile dintre Est şi Vest se care Montreux le legiferează29. Turcia a imple-
deteriorau gradual. Doctrina Truman, care mentat un Regulament de Trafic Maritim al
literalmente a salvat atâtea state, a inclus şi Strâmtorilor Turceşti de la 1 iulie 1994, pentru
Turcia, aducând-o mai aproape de Vest23. La 4 a controla tranzitul prin Strâmtori. Acest
aprilie 1949, semnarea Tratatului Organizaţiei Regulament violează prevederile Convenţiei.
Atlanticului de Nord a format un puternic grup Organizaţia Maritimă Internaţinală (OMI) a
de state liberale, fidele scopurilor şi princi- îndemnat la prudenţă în mai 1994, pentru a
piilor Cartei ONU, cu dorinţa puternică de a evita acţiuni ulterioare din partea Turciei.
trăi în pace cu alte popoare şi cu guvernele Faptul că traficul crescut prin Strâmtori cau-
acestora. În februarie 1952, Alianţa s-a lărgit zează probleme şi ar putea crea pericole nu
prin accederea simultană a Turciei şi Greciei24. poate fi ignorat. Pe de altă parte, dacă Turcia
Relaţiile turco-sovietice nu mai erau la un nivel dorea să contribuie pozitiv la aceste probleme,
satisfăcător. A existat o mică îmbunătăţire la putea aduce problema în discuţia OMI şi
30 mai 1953, când Uniunea Sovietică a cerând comunităţii internaţionale să ia măsu-
renunţat la pretenţiile sale asupra unor teritorii rile necesare, în loc de a încerca să anuleze
turceşti25. unilateral Convenţia de la Montreux. Aceasta
Convenţia de la Montreux a avut o validitate a fost în spiritul Comitetului legislativ al OMI
de douăzeci de ani26. În 1956, cei douăzeci pe timpul relevantei Adunări din octombrie
de ani au expirat, dar nu a fost revizuită şi 1994. Turcia, însă, în loc să modifice Regu-
este încă în vigoare. Este o certitudine că a lamentul său, a publicat instrucţiuni de
operat şi continuă să o facă într-un mod implementare şi nu ajustări ale acestuia con-
satisfăcător. Uniunea Sovietică şi-a folosit forme Convenţiei. Luând în considerare acest
drepturile şi navele sale de război traversau fapt, pe timpul Adunării, Comitetul de Securi-
foarte des Strâmtorile în drumul lor către tate Maritimă (CSM 65) a adoptat concluziile
Mediterana. Multe submarine venind de la preşedintelui său, referitoare la navigaţia prin
bazele 27 din Oceanul Arctic şi din Marea Strâmtori, urmând Regulile şi Recomandările
Baltică s-au alăturat flotei sovietice. Statele OMI şi a subliniat necesitatea de a se conforma
Unite ale Americii nu au semnat Convenţia, legilor internaţionale şi Convenţiei de la
dar au respectat-o pe deplin. În eforturile lor Montreux din 1936. De asemenea, a sfătuit

P Revista de istorie militară P 73


guvernele şi organizaţiile internaţionale să Legăturile dintre statele interesate de Strâm-
raporteze toate chestiunile tehnice, ivite pe tori se strâng continuu şi fac ca viitorul să
timpul tranzitului prin Strâmtori, Sub- arate optimist. Condiţia de bază este însă men-
comitetului pentru Securitate Navală al OMI, ţinerea regimului legal al Convenţiei de la
care este competent în soluţionarea lor. În Montreux şi stricta sa implementare, prin care
octombrie 1995, cea de a 19-a Sesiune Plenară pot fi asigurate pacea şi prosperitatea.
a OMI a adoptat Regulamentul şi Recoman-
dările pentru traficul maritim prin Strâmtori
care au fost adoptate la precedenta sesiune BIBLIOGRAFIE
(63 – martie 1994). A confirmat că acestea BRUMA M., “NATO and EU Membership Impact
urmăresc protecţia traficului maritim şi al Over the National Security Strategy of Romania”,
mediului în aria Strâmtorilor, fără a influenţa „Monitor Strategic, Revistă de Studii de Securitate”,
drepturile navelor de trecere prin Strâmtori aşa 1-2/2004, Institutul pentru Studii Politice de Apărare
cum sunt ele prevăzute de Convenţia Interna- şi Istorie Militară, Bucureşti.
ţională asupra Legii Maritime din 1982 şi de BUZAN BARRY, “The Regime and the Future of
the Convention of Montreux”, din revista “Survival”,
Convenţia de la Montreux din 1936. În plus, a
traducere în Revista de Apărare Naţională, volumul 4
menţionat că şi Codul de Regulamente al (1977) (BUZAN BARRY, «Ôï Êáèåóôþò êáé ôï
Turciei ar trebui să fie în complet acord cu ÌÝëëïí ôçò ÓõíèÞêçò ôïõ ÌïíôñÝ», Üñèñï ôïõ
acestea. Urmând unei iniţiative ruseşti, Rezo- ÔìÞìáôïò Äéåèíþí Ìåëåôþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
luţia finală a inclus propunerea de înfiinţare a W arwick, „Survival”, ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò
unei Comisii Internaţionale pentru observarea 1976, áíáäçìïóßåõóç Åðéèåþñçóç ÅèíéêÞò
Regulamentului de Trafic turcesc şi a trecerii Áìýíçò, ôåý÷ïò 4, 1977).
CHRISTOPOULOS G., Diplomatic History of Modern
prin Strâmtori. Turcia, însă a declarat că nu
Greece, Atena 1935 (×ÑÉÓÔÏ Ð ÏÕËÏ Õ Ã. ,ÄéðëùìáôéêÞ
împarte dreptul său de a vorbi despre Strâmtori. Éóôïñßá ôçò ÍÝáò Åõñþðçò, ÁèÞíáé 1935).
Oricum, atunci când acte unilaterale ale uneia DIMITROV I., “Regional Environment in Southeast
dintre părţile contractante ale Convenţiei Europe After Enlargement: A View from Bulgaria”,
constituie violări grave ale legii internaţionale, Seminarul Internaţional “US Realignment and NATO
ele nu pot anula sau înlocui acordurile interna- Transformation: Implications for Southeast Europe and
ţionale. Toate părţile consideră că statutul Greater Black Sea Region”, Institutul pentru Studii
Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti 2004.
Convenţiei de la Montreux nu ar trebui încălcat,
ECONOMIDES K., “The Legal Regime of the
în special în privinţa dreptului de navigaţie Aegean: The Legality of Armament of the Greek
liberă, sub nicio scuză. Islands in the Aegean” din notele Simpozionului
Sfârşitul „Războiului Rece” a influenţat (Rhodes 4-6 noiembrie 1994), cu atenţia lui S. Perrakis,
considerabil pericolele ce se iveau prin neim- publ. A. Sakkoulas, Atena- Komotini, 1996
plementarea statutului asigurat de Montreux. (ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÇ Ê., «Ôï Íïìéêü Êáèåóôþò ôïõ
Iniţiativele de reformare a acestuia din partea Áéãáßïõ: Ç Íïìéìüôçôá Åîïðëéóìïý ôùí
Åëëçíéêþí Íçóéþí ôïõ Áéãáßïõ», áðü ôá ÐñáêôéêÜ
statelor care aveau motive să o ceară au fost
Óõìðïóßïõ (Ñüäïò, 4-6 Íïåìâñßïõ 1994),
puţine, cu excepţia Turciei, care continuă să åðéìÝëåéá Ó. ÐåññÜêç, åêä. Á. ÓÜêêïõëá, ÁèÞíá
insiste, dar nu atât de puternic. În zilele noas- ÊïìïôçíÞ, 1996)
tre, disputa dintre Est şi Vest nu mai există, ECONOMIDES K., “The Island of Lemnos and
iar rolul NATO a fost redefinit după disoluţia the so-called obligation for its demilitarisation” din
Pactului de la Varşovia. La cea de a cincea Analele Militare, vol. iulie-septembrie 1983.
extindere a NATO, în 2004, şapte noi membri (ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÇ Ê., «Ç ËÞìíïò êáé ç ÄÞèåí
Õ ðï÷ñÝùóç Á ðïóôñáôéùôéêïð ïéÞóåùò ôçò»,
au aderat la Alianţă, inclusiv două puteri ale
áðü ôá ÓôñáôéùôéêÜ ×ñïíéêÜ, ôåý÷ïò Éïõë., Áõã.,
Mării Negre, Bulgaria şi România 30. Anul Óåð., 1983).
trecut, aceste două ţări au devenit şi membre FULLER J.F.C., The Generalship of Alexander the
ale UE. Turcia, care este membră NATO din Great, traducere de Koliopoulos K., Editura Piotita,
1952, speră să acceadă curând în UE. Atena 2004 (Ç ÉäéïöõÞò ÓôñáôçãéêÞ ôïõ ÌåãÜëïõ

74 P Revista de istorie militară P


ÁëåîÜíäñïõ – ìåôÜöñáóç Êïëéüðïõëïõ Ê.), Atena 1980 (ÍÉÊÏ Ë ÁÏ Õ ×., Äéåèíåßò ÐïëéôéêÝò êáé
åêäüóåéò Ðïéüôçôá, ÁèÞíá 2004. ÓôñáôéùôéêÝò ÓõíèÞêåò – Óõìöùíßåò êáé
HALKIOPOULOS T., “Reflections on the Issue of ÓõìâÜóåéò, óõìðë. Åêäüóåéò Ã.Å.Ó., ÁèÞíá 1980).
the Straits used for International Navigation”, Lucrările OXMAN B., “The Application of the Straits Under
Conferinţei „The Passage of Ships through Straits”, the UN Convention on the Law of the Sea in Complex
Analize de Apărare, Atena, 23 octombrie, 1999. Situations such as the Aegean Sea”, Lucrările Con-
INAN Y., “A Turkish view on the Current Regime ferinţei „The Passage of Ships through Straits”, Analize
of the Turkish Straits”, Lucrările Conferinţei „The de Apărare, Atena 23 octombrie, 1999.
Passage of Ships through Straits”, Analize de Apărare, PAPARIGOPOULOS K., Condensed History of the
Atena, 23 octombrie, 1999. Hellenic Nation, publications Pergaminai, Atena 1955
IOANNOU K, ECONOMIDES K. ROZAKIS CHR., (Ð Á Ð Á Ñ Ç Ã Ï Ð ÏÕËÏ Õ Ê., Åðßôïìïò Éóôïñßá ôïõ
FATOUROS A., Public Law (Theory of the Sources), Åëëçíéêïý ¸èíïõò, åêä. «Ðåñãáìçíáß», ÁèÞíá,
editura A. Sakkoulas, Atena • Komotini, 1988). 1955).
(ÉÙÁÍÍÏÕ Ê., ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÇÓ Ê., ÑÏÆÁÊÇÓ ×Ñ. , PAZARCHI H., The Demilitarisation Regime of
Ö ÁÔÏ ÕÑÏÓ Á., Äçìüóéï Äßêáéï (Èåùñßá ôùí the Eastern Aegean Islands, traducere în limba greacă:
Ðçãþí), åêä. Á. ÓÜêêïõëá, ÁèÞíá-ÊïìïôçíÞ, Alexandris A. – Economides K., The Legal Regime of
1988). the Greek Islands of the Aegean – Reply to a Turkish
IONESCU M., România – NATO Chronology 1989- Study, editura Gnosi, Atena 1989 (ÐÁÆÁÑÆÉ ×. Ôï
2004, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Êáèåóôþò Á ðïóôñáôéêïðïßçóçò ôùí Íçóéþí ôïõ
Istorie Militară, Editura Militară, Bucureşti, 2004. Á íáôïëéêïý Áéãáßïõ, ÅëëçíéêÞ ìåôÜöñáóç:
IONESCU M., “NATO in Transformation, Tour ÁëåîáíäñÞ Á., - ÏÉÊÏÍÏÌÉÄÇ Ê., Ôï Íïìéêü
d’ Horizon”, „Monitor Strategic, Revista de Studii de Êáèåóôþò ôùí Åëëçíéêþí Íçóéþí ôïõ Áéãáßïõ –
Securitate şi Apărare”, 1-2/2004, Institutul pentru Á ðÜíôçóç óå ÔïõñêéêÞ ÌåëÝôç, åêä. «Ãíþóç»,
Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti. ÁèÞíá, 1989).
KOLTAIR V., “The Russian view on the Regime of POLITIS S., The Naval Strategy of the USA and
the Black Sea Straits”, Lucrările Conferinţei „The Great Britain from the Washington Conference
Passage of Ships through Straits”, Analize de Apărare, (November 1921) to September 1939 – Its
Atena 23 octombrie, 1999. Effectiveness to War Preparations, Colegiul Naval de
KONSTANTINIDIS K., “International Develop- Război, Atena, 1991 (Ð ÏËÉÔÇ Ó., Ìåóïðüëåìïò: Ç
ment of the Status of the Straits”, Revista Armatei, ÍáõôéêÞ ÓôñáôçãéêÞ ôùí Ç.Ð.Á. êáé ôçò ÌåãÜëçò
publicaţie lunară a Marelui Stat Major al Armatei, nr. Âñåôáíßáò áðü ôçí ÄéÜóêåøç ôçò Ïõáóéêôþíïò
12, decembrie 1956 (Ê Ù Í Ó ÔÁÍÔÉÍÉÄÇ Ê., «Ç (ÍïÝìâñéïò 1921) Ýùò ôïí ÓåðôÝìâñéï 1939 êáé
ÄéåèíÞò ÅîÝëéîéò ôïõ Êáèåóôþ ôïò ôùí Óôåíþí», Åêôßìçóç ôçò Á ðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôçò óôçí
ÃåíéêÞ ÓôñáôéùôéêÞ Åðéèåþñçóéò, ìçíéáßá Ýêäïóç ÐïëåìéêÞ Ðñïåôïéìáóßá, Í.Ó.Ð., ÁèÞíá, 1991).
Ãåíéêïý Åðéôåëåßïõ Óôñáôïý, áñéèìüò 12, POLITIS S., NATO Establishment and Enlar-
ÄåêÝìâñéïò 1956). gement, Note de la Conferinţa Internaţională asupra
MOSCHOPOULOS V., The Issue of the Straits - Alianţelor şi Coaliţiilor Militare, Secolul al 20-lea, Sofia
Contribution to the Diplomatic History, Atena, 1926 Bulgaria, 2-5 octombrie 2007.
(ÌÏÓ×ÏÐÏÕËÏÕ Â., ÔïæÞôçìá ôùí Óôåíþí. ÓõìâïëÞ POLITIS S., Demilitarization and the legal regime
åéòôç ÄéðëùìáôéêÞí Éóôïñßáí, åí ÁèÞíáéò 1926). of the Aegean islands according to International Law,
MIHALKA M., “NATO Response Force Rapid? „Revue Hellenique de Droit International”, al 56-lea
Responsive? A Force?”, „Monitor Strategic, Revista an, vol. 1/2003.
de Studii de Securitate şi Apărare”, 1-2/2004, ROUKOUNAS E., Foreign Policy 1914-1923, edit.
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Grigoris, Atena 1978 (ÑÏÕÊÏÕÍÁ Å., ÅîùôåñéêÞ
Militară, Bucureşti. ÐïëéôéêÞ, 1914-1923, åêä. «Ãñçãüñç», ÁèÞíá,
MICHOV K., “Building a Greater Black Sea 1978).
Defense Ministerial and Black Sea Task Force: A View ROUKOUNAS E., International Law I, II, III,
from Bulgaria”, Seminarul International “US Reali- editura A. Sakkoulas, Atena 1980-83 (Ñ Ï Õ Ê Ï Õ Í Á
gnment and NATO Transformation: Implications for Å., ÄéåèíÝò ÄßêáéïÉ,II,III,åêä. Á. ÓÜêêïõëá, ÁèÞíá,
Southeast Europr and Greater Black Sea Region, 1980-83).
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie SCOVAZZI T., “The evolution of international
Militară, Bucureşti 2004. Regime concerning Passage of Ships through the Black
NICOLAOU CH., International Political and Sea Straits”, Lucrările Conferinţei „The Passage of
Military Treaties – Conventions and Agreements , Ships through Straits”, Analize de Apărare, Atena 23
additional publications of the General Staff of Army, octombrie, 1999.

P Revista de istorie militară P 75


1
SKALTSAS K., The Defence Equipment of the Numele istoric al mării dintre sud-estul Europei
Eastern Aegean Islands, din „Military Revue”, vol. 2, şi Asia Mică. Este conectată la Mediterana prin Bosfor
1994 (ÓÊÁËÔÓÁ Ê., «Ï Áìõíôéêüò Åîïðëéóìüò ôùí şi Marea Marmara. Numele s-a schimbat în Marea
Íçóéþí ôïõ Á íáôïëéêïý Áéãáßï», áðü ôç Neagră datorită vremii rele care este în zonă de obicei.
ÓôñáôéùôéêÞ Åðéèåþñçóç, ôåý÷ïò 2, 1994). Numele original, Euxeinos Pontos, dimpotrivă
înseamnă „marea ospitalieră”. Ţările care o mărginesc
SKALTSAS K., The Treaty of Lausanne, Political
sunt Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi
and Diplomatic Comments, Atena, 1973 (ÓÊÁËÔÓÁ Ucraina.
Ê., Ç ÓõíèÞêç ôçò ËùæÜííçò. ÐïëéôéêÜ êáé 2
Expediţia Argonauţilor este o călătorie mitologică
ÄéðëùìáôéêÜ Ó÷üëéá, ÁèÞíá, 1973). cu o navă numită Argo, la bordul căreia se aflau
SIMON J., “Partnership for Peace: Charting a principalii eroi ai Greciei antice conduşi de Iason.
Course for a New Era” „Monitor Strategic, Revistă de Destinaţia lor era Colchida, punctul estic al Euxeinos
Studii de Securitate şi Apărare”, 1-2/2004, Institutul Pontos.
3
pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Potrivit introducerii Convenţiei de la Montreux:
Bucureşti. “… strâmtorile Dardanele, Marea Marmara şi Bosforul,
SOCOR V., “NATO Prospects in South Caucasus cuprinse sub numele general de Strâmtori…”.
4
and Eastern Europe”, „Monitor Strategic, Revistă de Alexandru înseamnă în greaca veche „cel care
urăşte luptele”. Numele tatălui său era Philippos,
Studii de Securitate şi Apărare”, 1-2/2004, Institutul
însemnând “prietenul cailor”, iar al mamei sale
pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară,
Olympias. Numele ei vine de la cuvântul “Olympos” ,
Bucureşti. muntele unde trăiau zeii Greciei antice.
TALPEŞ I., “Implications of NATO and EU 5
Plutarch a trăit aproximativ din 45 până în 120
Enlargement on the Security of Romania, in the d.Hr. El s-a născut în Chaeronea, Boeotia şi a fost
Context of Southeastern Europe”, Seminarul preot al lui Apollo la Oracolul din Delphi. El a călătorit
Internaţional “Southeast European Security After the mult şi a fost un important istoric şi biograf.
6
2004 Dual Enlargement”, Institutul pentru Studii Cunoscut ca Flavius Arrianus, el s-a născut
Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti 2003. aproximativ în 105 d.Hr., în Nicomedia, Asia Mică şi a
TOMAI F., “24 July 1923 The Backstage of the fost un comandant militar, precum şi un mare istoric,
Treaty of Lausanne”, ziarul TO VIMA, 23 iulie 2006, filozof şi geograf. De asemenea, el a devenit preot al lui
Demeter şi Persephona. Deţinea înalte demnităţi militare
p. A14, ref. articol B14820A141, ID: 279307 (ÔÏ Ì Á Ç
şi politice în Imperiul Roman. A murit după 146 d.Hr.
Ö., «24 ÉÏÕËÉÏÕ 1923 Ôï ÐáñáóêÞíéï ôçò 7
Cf. J.F.C. Fuller, The Generalship of Alexander
ÓõíèÞêçò ôçò ËùæÜííçò», Åöçìåñßäá Ôï ÂÇÌÁ, the Great, tradus de K. Koliopoulos.
23 Éïõëßïõ 2006, óåë. A14, êùäéêüò Üñèñïõ 8
Prefaţa sa este clară şi nu poate fi înţeleasă greşit:
B14820A141, ID: 279307). „…Dorind să reglementeze tranzitul şi navigaţia în
WEBER FRANK G., The Evasive Neutral: Strâmtorile Dardanele, Mării Marmara şi Bosforului,
Germany, Britain, and the Quest for a Turkish Alliance cuprinse sub denumirea generală de «Strâmtori» astfel
in the Second World War, (Ï ÅðéôÞäåéïò ÏõäÝôåñïò: încât să respecte, în cadrul securităţii Turciei şi al
Ãåñìáíßá Âñåôáíßá êáéôï ÆÞôçìá ôçò ÔïõñêéêÞò siguranţei în Marea Neagră a ţărilor riverane, principiul
Óõììá÷ßáò óôïí Â’ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï) Columbia: consfinţit de articolul 23 al Tratatului de Pace semnat
Editura Universităţii Missouri, 1979. la Lausanne, pe 24 iulie 1923; a reuşit să înlocuiască
prin prezenta Convenţie, Convenţia semnată la
YAKOV N., “Lessons Learned from New Allies’
Lausanne, la 24 iulie 1923, şi şi-au desemnat drept
and Partners’ Experiences in Out of Area
plenipotenţiari ….”.
Deployments: A View from Bulgaria”, Seminarul 9
V. Moschopoulos, The Issue of the Straits –
Internaţional “US Realignment and NATO Contribution to the Diplomatic History, p. 101; Ch.
Transformation: Implications for Southeast Europe and Nikolaou, International Political and Military Treaties
Greater Black Sea Region, Institutul pentru Studii – Conventions and Agreements, pp. 255-60.
10
Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti 2004. Cf. G. Christodoulou, Diplomatic History of
YOUNG C., “A Matter of Safe Passage of Ships Modern Europe, pp. 50-1.
11
under Internationally Agreed Rules The American Ministrul de Externe al Marii Britanii.
12
view”, Lucrările Conferinţei „The Passage of Ships Politician grec născut la Mournies, Chania, în
1864 şi mort în 1936. A fost ales de multe ori prim
through Straits”, Analize de Apărare, Atena, 23
ministru şi a jucat un rol important în viaţa politică a
octombrie, 1999.
ţării.

76 P Revista de istorie militară P


13
Cf. K. I. Skaltsas, The Treaty of Lausanne. 15 000 de tone, cu excepţia cazului prevăzut de
Political and Diplomatic Comments, pp. 14-7. articolul 11 şi Anexa III a prezentei Convenţii. Forţele
14
Acesta a fost motivul real pentru demilitarizare specificate la paragraful precedent nu vor cuprinde
şi nu pentru securitatea Turciei. Dacă securitatea însă mai mult de nouă nave. Vasele, aparţinând
Turciei împotriva ameninţării Greciei ar fi fost unul puterilor Mării Negre sau nu, care ancorează într-un
dintre motive, atunci restricţiile nu s-ar extinde atât port din Strâmtori, conform prevederilor articolului
de mult asupra teritoriilor Turciei. Vezi S. Politis, 17, nu vor fi incluse la acest tonaj. Nici vasele de
Demilitarization and the legal regime of the Aegean război care au suferit defecţiuni pe timpul traversării
islands according to international law, p. 247 şi prin Strâmtori nu vor fi incluse la acest tonaj; aceste
următoarele. vase, pe timpul reparaţiilor, vor fi subiect al oricăror
15
Vezi Moschopoulos, op.cit. nota de subsol 8, prevederi speciale referitoare la securitate menţionate
pp. 100-11. de Turcia. Articolul 18. (1) Tonajul global pe care
16
E. Roukounas, International Law, vol. 1. p. 165. puterile neaparţinând Mării Negre îl pot avea în
17
Protocolul ataşat se referă la remilitarizarea această mare, pe timp de pace, este limitat după cum
directă doar din partea Turciei. Conform Articolului 3 urmează: (a) Cu excepţia celor prevăzute la paragraful
„Prezentul Protocol va intra în vigoare din data de următor (b), tonajul agregat al menţionatelor puteri
astăzi”, 20 iulie 1936 şi nu 9 noiembrie 1939 când nu va depăşi 30 000 de tone; (b) Dacă, la un moment
Convenţia a fost implementată. Această prevedere dat, tonajul celei mai puternice flote din Marea Neagră
specială a dat Turciei privilegiul de a-şi exercita va excede cu 10 000 de tone tonajul celei mai puternice
drepturile mai devreme, fără totuşi a priva celelalte flote din Marea Neagră la momentul semnării
state de vreun drept acordat după intrarea în vigoare prezentei Convenţii, tonajul global de 30 000 de tone
a Convenţiei de la Montreux. Vezi H. Pazarci, The menţionat la paragraful (a) va fi mărit cu aceeaşi
Demilitarisation Regime of the Eastern Aegean cantitate, până la maxim 45 000 de tone. În acest
Islands, tradus în limba greacă de A. Alexandris; K. scop, fiecare putere a Mării Negre va informa guvernul
Economides, The Legal Regime of the Greek Islands Turciei, în conformitate cu Anexa IV a prezentei
in the Aegean – Reply to a Turkish Study, p. 147. Convenţii, la 1 ianuarie şi 1 iulie ale fiecărui an, asupra
18
Vezi: Politis, op. cit. nota de subsol 13. La 31 tonajului total al flotei sale din Marea Neagră; iar
iulie 1936, în timpul unei dezbateri a Adunării guvernul Turciei va trimite această informaţie
Naţionale a Turciei pentru ratificarea Convenţiei de la celorlalte Înalte Părţi Contractante şi Secretarului
Montreux, ministrul turc al Afacerilor Externe, Rustu general al Ligii Naţiunilor; (c) Tonajul pe care oricare
Aras, a declarat plin de bucurie: “prevederile putere neaparţinând Mării Negre îl poate avea în
referitoare la insulele Lemnos şi Samothrace, care această mare va fi limitat la două treimi din tonajul
aparţin prietenei şi vecinei noastre, Grecia, şi care au global prevăzut de (a) şi (b) de mai sus; (d) În cazul, în
fost demilitarizate prin Convenţia de la Lausanne în care una sau mai multe puteri neaparţinând Mării
1923, sunt abolite de Convenţia de la Montreux, iar Negre doresc să trimită forţe navale în Marea Neagră
noi suntem încântaţi de aceasta… Cu acest prilej pentru un scop umanitar, respectivele forţe nu vor
doresc să subliniez una din trăsăturile noi ale politicii depăşi în nici un caz 8000 de tone în total şi vor fi
Turciei: aceea de a dori prietenilor noştri ceea ce ne lăsate să intre în Marea Neagră fără a trebui să facă
dorim pentru noi înşine şi de a nu dori pentru ei şi notificarea prevăzută la Articolul 13 al prezentei
pentru nici o altă putere ceea ce noi considerăm Convenţii, pe baza unei autorizaţii obţinute de la
nedrept”. Vezi: „Turkish Gazette of Great National guvernul Turciei, ce se acordă în următoarele
Assemblies”, vol. 12, Adunarea din 31 iulie 1936, circumstanţe: dacă cifra tonajului global specificată în
p. 309. paragrafele (a) şi (b) nu a fost atinsă şi nu va fi depăşită
19
Articolul 10. Pe timp de pace, navele uşoare prin desfăşurarea forţelor care urmează a fi trimise,
de suprafaţă, navele mici de luptă şi cele auxiliare, fie guvernul Turciei va garanta acordarea susnumitei
că aparţin puterilor Mării Negre, sau nu şi, indiferent autorizaţii, în cel mai scurt timp posibil, de la primirea
de pavilion, vor beneficia de libertatea de tranzit prin cererii care i-a fost adresată; dacă cifra menţionată a
Strâmtori fără vreo taxă sau plată de orice fel, deoarece fost deja atinsă, sau va fi depăşită prin desfăşurarea
acest tranzit a început la lumina zilei şi este subiect al forţelor ce se doreşte a fi trimise, guvernul Turciei va
condiţiilor prevăzute de Articolul 13 şi de articolele informa imediat celelalte puteri ale Mării Negre
următoare. Vasele de război, altele decât cele care despre cererea de autorizare şi, dacă numitele puteri
intră în categoriile menţionate în paragraful precedent, nu au obiecţiuni în douăzeci şi patru de ore de la
beneficiază doar de dreptul de tranzit în condiţiile primirea informaţiei, guvernul Turciei, în cel mult
speciale prevăzute la articolele 11 şi 12. Articolul patruzeci şi opt de ore, va informa puterile interesate
14. Tonajul maxim global al tuturor forţelor navale de decizia luată legat de cererea făcută. Orice altă
străine care pot trece prin Strâmtori nu va excede viitoare intrare în Marea Neagră a forţelor navale ale

P Revista de istorie militară P 77


20
puterilor neaparţinând Mării Negre va fi admisă doar Articolul 11. Puterile Mării Negre pot trimite
în limita tonajului global prevăzut la paragrafele (a) şi prin Strâmtori nave cu tonaj mai mare decât cel
(b) de mai sus. (2) Vasele de război ale puterilor prevăzut în primul paragraf al articolului 14, cu condiţia
neaparţinând Mării Negre nu pot rămâne în Marea ca aceste vase să treacă prin Strâmtori individual,
Neagră mai mult de douăzeci şi una de zile, indiferent escortate de nu mai mult de două distrugătoare.
de motivul prezenţei lor acolo. Articolul 19. În timp 21
Articolul 12. Puterile Mării Negre vor avea
de război, Turcia nefiind beligerantă, vasele de luptă dreptul de a trimite prin Strâmtori, în scopul întoarcerii
vor beneficia de libera trecere totală şi navigaţie prin la bazele lor, submarine construite, sau achiziţionate
Strâmtori în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la din afara Mării Negre, pe baza unei notificări adecvate
Articolele 10 până la 18. Vasele de luptă aparţinând asupra staţionării sau achiziţionării acestor submarine,
puterilor beligerante nu vor traversa Strâmtorile cu adresată Turciei. Submarinele aparţinând numitelor
excepţia cazurilor ivite din aplicarea articolului 25 al puteri vor avea dreptul să treacă prin Strâmtori pentru
prezentei Convenţii şi în cazurile de asistenţă acordată a fi reparate în şantierele navale din afara Mării Negre,
unui stat victimă a unei agresiuni, în virtutea unui cu condiţia ca informaţii detaliate să fie oferite Turciei.
tratat de asistenţă mutuală ce implică Turcia, încheiat În orice caz, submarinele menţionate trebuie să
în cadrul Acordurilor Ligii Naţiunilor şi înregistrat şi călătorească ziua şi la suprafaţă şi trebuie să treacă
publicat conform cu prevederile articolului 18 al prin Strâmtori individual.
Acordurilor. În cazurile excepţionale menţionate în 22
Vezi: Barry Buzan, The Status and Future of the
paragrafele precedente, limitările prevăzute la artico- Montreux Convention, p. 161, Frank G. Weber, The
lele 10 până la 18 ale prezentei Convenţii nu sunt Evasive Neutral: Germany, Britain and the Quest for a
aplicabile. În ciuda interzicerii de trecere prevăzută Turkish Alliance in the Second World War.
în paragraful 2 de mai sus, vasele de război aparţinând 23
Cf. Barry Buzan, op. cit., nota de subsol 21, p. 163.
puterilor beligerante, fie că ele aparţin Mării Negre 24
S. Politis, NATO Establishment and
sau nu, care sunt separate de bazele lor, se pot întoarce Enlargement.
la acestea. Vasele de război aparţinând puterilor 25
Această problemă a fost soluţionată printr-un
beligerante nu vor face nici o captură, nu vor exercita acord privind redemarcarea frontierelor turco-sovietice
dreptul de vizitare şi cercetare şi nu vor desfăşura
în decembrie 1973.
acţiuni ostile în Strâmtori. Articolul 20. În timp de 26
Vezi articolul 28.
război, Turcia fiind beligerantă, prevederile articolelor 27
La 18 iulie 1976, Rusia a violat Convenţia prin
10 până la 18 nu vor fi aplicabile; trecerea navelor de
trimiterea portavionului Kiev pentru a se alătura flotei
luptă va fi lăsată complet la discreţia guvernului Turciei.
sale din Mediterana. Deşi acea navă avea puntea de
Articolul 21. Dacă Turcia se consideră ameninţată
zbor de 14 700 de metri pătraţi, cabluri de ancorare şi
cu un pericol iminent de război, aceasta va avea dreptul
era dotat cu elicoptere şi 30 de avioane cu decolare
de a aplica prevederile articolului 20 al prezentei
verticală, sovieticii au pretins că nu era un portavion
Convenţii. Vasele care au trecut prin Strâmtori înainte
ci un mare crucişător antisubmarin datorită avioanelor
ca Turcia să facă uz de puterile conferite de paragraful
sale. Acest tip de nave nu a fost inclus între cele care
precedent şi care, din acest motiv, se află separate de
bazele lor, se pot întoarce la acestea. Este, oricum, erau restricţionate de Convenţie şi, pentru acest
înţeles că Turcia poate nega acest drept vaselor de motiv, era îndreptăţit să treacă prin Strâmtori. Barry
luptă aparţinând statului a cărui atitudine a dat naştere Buzan, op. cit. nota de subsol 21, pp. 159-60.
28
la aplicarea prezentului articol. Dacă guvernul Turciei Aceste nume au o origine greacă. Cuvântul
va face uz de puterile conferite în primul paragraf al Dardanele vine de la Dardania, oraşul lui Dardanos,
acestui articol, o notificare a acestui fapt va fi adresată fiul lui Zeus şi al Electrei, aflat la 8 km de Kephez
Înaltelor Părţi Contractante şi Secretarului general al Burnu, pe coasta Asiei Mici; Marmara vine de la
Ligii Naţiunilor. Dacă Consiliul Ligii Naţiunilor decide cuvântul grecesc marmură, iar Bosfor de la trecerea
cu o majoritate de două treimi că măsurile luate de boului, conform anticului mit grecesc al lui Io, amanta
Turcia nu sunt justificate şi dacă aceasta este opinia lui Zeus.
29
majorităţii Înaltelor Părţi Contractante semnatare ale Vezi Y. Inan, “A Turkish view on the Current
prezentei Convenţii, Guvernul Turciei va dispune Regime of the Turkish Straits”, pp. 87-99.
30
încetarea măsurilor în chestiune, precum şi a oricăror Celelalte state erau Estonia, Letonia, Lituania,
alte măsuri care au fost luate în condiţiile articolul 6 Republica Slovacă şi Slovenia. Vezi Politis, op. cit.
al prezentei Convenţii. nota de subsol 23.

78 P Revista de istorie militară P


PARTICIPAREA ROMÂNIEI
{I A GRECIEI LA OCEMN
TEORIA {I PRACTICA COOPER~RII
ÎN BALCANI
{ERBAN FILIP CIOCULESCU
Cercet`tor [tiin]ific la Institutul pentru Studii Politice
de Ap`rare [i Istorie Militar`

În era Războiului Rece, Marea Neagră a rapid în probleme de „securitate uşoară”


fost un lac sovietic cu o „închidere” strategică (soft security): economie, schimburi, mediu,
oferită de controlul turcesc asupra Strâm- cultură, ştiinţă, etc 1. Trebuie amintit că
torilor. După încetarea rivalităţii bipolare, Declaraţia summit-ului de la Istanbul din 25
ţările riverane şi noile state independente iunie 1992, un fel de certificat de naştere al
au simţit nevoia de a forma un cadru institu- noii organizaţii, a stipulat că scopul său
ţional pentru a depăşi clasicul „neorealist” principal „este de a se asigura că Marea
(folosind vocabularul teoriei relaţiilor Neagră devine o mare a păcii, stabilităţii şi
internaţionale) joc cu sumă zero şi a obţine prosperităţii, străduindu-se să promoveze
maximizarea puterii şi securităţii. relaţii de prietenie şi bună vecinătate” între
statele din regiune2.
Aceste state au dorit să re(inventeze)
logica cooperării şi încrederii reciproce şi OCEMN este importantă în special
să realizeze o înţelegere comună a noului pentru că acoperă un teritoriu vast cuprin-
mediu de securitate caracterizat de globa- zând suprafeţele statelor riverane Mării
lizare şi regionalizare. Mai exact, ele au Negre, Balcanii şi Caucazul, cu o suprafaţă
dorit să ajungă la o înţelegere reciprocă şi de aproape 20 de milioane de kilometri
încredere mai bună, un climat politic şi pătraţi. Regiunea acoperită de OCEMN se
economic mai sigur şi relaţii de bună întinde pe două continente: Europa şi Asia3.
vecinătate. Demografic, OCEMN reprezintă o regiune
cu aproximativ 350 de milioane de oameni
În acest scop, în iunie 1992, a fost creată şi o capacitate de comerţ extern de 300
Organizaţia Cooperării Economice la Marea miliarde USD anual. Analiştii au arătat că
Neagră (OCEMN), ca un cadru interguver- după anul 2000, ţările OCEMN au avut
namental de promovare a schimbului şi creşterea economică cea mai rapidă din
cooperării economice în această zonă, iar lume, cu o mărire de 6% a PIB şi un ritm de
ulterior a fost transformată într-o organizaţie creştere de 3,5 ori mai mare decât al zonei
economică internaţională, la 1 mai 1999, euro4. În 2006, investiţiile străine directe
după intrarea în vigoare a Cartei sale, au totalizat 72 miliarde USD. După regiunea
semnate în iunie 1998 la Yalta, când a primit Golfului Persic, este a doua sursă de petrol
legitimitate pe scena internaţională. şi gaze naturale, ca mărime, alături de rezer-
Organizaţia a devenit un instrument de coo- vele dovedite de minerale şi metale. Zona
perare multilaterală, a cunoscut o dezvoltare va deveni coridorul major de transport şi
instituţională spectaculoasă şi s-a specializat transfer de energie al Europei, deoarece
P Revista de istorie militară P 79
Regiunea Extinsă a Mării Negre este un nizate, a traficului de droguri, arme şi mate-
spaţiu de tranzit pentru petrolul şi gazul riale radioactive. Republica Elenă a fost de
venite din Asia Centrală şi bazinul Caspic. asemenea un suporter puternic al luptei
Desigur, Grecia şi România se numără contra crimei şi terorismului, iar în octom-
printre principalele ţări beneficiare ale brie 1998, în Corfu, membrii au semnat
creşterii economice a regiunii. România „Acordul dintre Guvernele OCEMN ale
exportă mai mult de 65% din produse în statelor participante asupra cooperării în
statele UE, însă cel puţin 20% din expor- combaterea crimei, în special în formele sale
turile sale merg spre zona Mării Negre. În organizate”. La Summit-ul de la Kiev, în
acelaşi timp, numărul tranzacţiilor comer- martie 2002, a fost semnat Protocolul adi-
ciale între ţările OCEMN şi Grecia a crescut ţional de stabilire a Reţelei de Ofiţeri de
de aproape patru ori între anii 1992 şi 2003 legătură pentru combaterea crimei ai
şi continuă să crească rapid5. Statele au un OCEMN, care a intrat în vigoare în aprilie
interes comun în dezvoltarea unei pieţe largi 2003.
şi a unei infrastructuri regionale puternice. Un succes real a fost organizarea în
România a fost, încă de la început, un România a „Conferinţei Regionale asupra
suporter entuziast al iniţiativei Turciei de Întăririi Răspunsului Justiţiei Penale la
formare a OCEMN, iar primul grup de lucru Traficul de Persoane în Regiunea Mării
care a pus bazele noii organizaţii şi-a ţinut Negre”, inclusă în OCEMN, – Proiectul
consultările la Bucureşti în 1991. UNDOC asupra „Întăririi Răspunsului
OCEMN îşi are cartierul general la Istanbul Justiţiei Penale la Traficul de Persoane din
şi este format din douăsprezece state mem- Regiunea Mării Negre”, sub supravegherea
bre: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Ministerului Internelor şi Reformei
Georgia, Grecia, Republica Moldova, Administrative din România, în iulie 2008.
Muntenegru, România, Federaţia Rusă, România este ţara coordonatoare a Gru-
Serbia, Turcia şi Ucraina. FYROM este pului de lucru asupra combaterii crimei pe
aşteptată să-şi clarifice statutul, în primul perioada mai 2007-aprilie 2009. Împreună cu
rând prin ratificarea în Parlamentul său a Grecia, care a găzduit o întâlnire a acestui
Tratatului de accesiune. Aşadar, prin grup de lucru pe 3 decembrie 2004, statele
Albania, Serbia, şi Muntenegru, OCEMN membre au adoptat un Protocol adiţional
conectează Marea Neagră la zona Balcanilor. referitor la combaterea terorismului al Acor-
Ţările cu statut de observator sunt: Austria, dului dintre Guvernele statelor membre
Belarus, Croaţia, Republica Cehă, Egipt, participante ale Organizaţiei de Cooperare
Franţa, Germania, Israel, Italia, Polonia, Economică a Mării Negre asupra Cooperării
Slovacia, Tunisia, SUA, precum şi Clubul în Combaterea Crimei, în particular în
Internaţional al Mării Negre şi Secretariatul formele sale organizate.
Cartei Energetice a Comisiei Mării Negre România a fost, de asemenea, ţară coor-
– cu un rol activ în OCEMN. donatoare pentru următoarele grupuri de
Între cele mai importante arii de coo- lucru: „transporturi” şi „ştiinţă şi tehno-
perare din cadrul OCEMN trebuie amintită logie”, ultimul grup fiind în prezent prezidat
lupta împotriva crimei organizate. România de Bulgaria, între mai 2008 şi aprilie 20106.
are o tradiţie în acest domeniu, deoarece la Republica Elenă este ţara coordonatoare
al doilea summit al OCEMN, din 30 iunie pentru Grupul de lucru pe probleme bancare
1995, de la Bucureşti, ea a susţinut decizia şi financiare pe perioada noiembrie 2006-
de a fi acceptate ca noi domenii de activitate octombrie 2008, pentru Grupul de lucru pe
ale organizaţiei lupta împotriva crimei orga- probleme de cultură între noiembrie 2006
80 P Revista de istorie militară P
şi octombrie 2008 şi, de asemenea, pentru de mărfuri între ţările OCEMN, precum şi
Grupul de lucru pe probleme de reformă lărgirea cooperării cu alte organizaţii regio-
instituţională şi bună guvernare între mai nale şi internaţionale.
2007 şi aprilie 2009. Aşadar, România este deosebit de in-
România a contribuit la activităţile OCEMN, teresată de atragerea de noi investiţii în
în special prin sprijinirea şi întărirea coo- Regiunea Extinsă a Mării Negre (prin
perării dintre OCEMN şi UE, constituind facilitarea climatului de investiţii), de dezvol-
cadrul unui parteneriat, imediat după ce UE tare a energiei şi a comunicaţiilor, de îmbu-
a lansat Politica Europeană de Vecinătate. A nătăţirea infrastructurii de transporturi şi
favorizat dimensiunea de securitate şi crearea unui climat propice schimburilor,
stabilitate în Marea Neagră prin cooperarea precum şi de protecţia mediului, care este
la proiectul de concept pentru o mai mare o cerinţă obligatorie impusă de UE.
implicare a organizaţiei în acest domeniu. Cu privire la coridoarele de energie,
Totodată, ea a lansat un proces de reflexie Bucureştiul sprijină puternic construirea
asupra viitorului OCEMN, sprijinind schim- conductei de gaz Nabucco, un mare proiect
burile economice din regiune şi statele din al UE, care conform analiştilor este „rivalul”
sud-estul Europei şi din Caucaz în tranziţia geo-economic al Blue Stream II şi South
lor spre democraţie. De asemenea, România Stream (proiectele ruseşti paralele), nu
a lansat un proces de reformă şi reconstrucţie pentru că ar considera construirea de cori-
a OCEMN pentru mai multă eficienţă şi doare energetice ca un joc cu sumă nulă
vizibilitate. Declaraţia de la Bucureşti „Spre între Rusia şi statele UE, ci pentru că
a 15-a aniversare a OCEMN”, adoptată prin această conductă venind din Azerbaidjan şi
consens, a exprimat voinţa comună pentru Turcia către Austria va asigura începutul
implementarea deciziilor cheie, reforma şi unei reale independenţe energetice pentru
restructurarea OCEMN, întărirea con- statele UE faţă de Rusia7. UE importă prea
tribuţiei statelor observatoare. Trebuie men- mult din gazul său natural dintr-o singură
ţionat şi protocolul adiţional la convenţia ţară, Rusia, sau din surse care sunt con-
pentru lupta împotriva crimei organizate, cu trolate de Rusia – mai mult de 30% din
un accent deosebit pe terorism, alături de importurile totale şi importul este prevăzut
un memorandum de acord între OCEMN şi să ajungă la 65-80% în 2020. De aceea, UE
Centrul SECI din Bucureşti, cu scopul ca trebuie să-şi diversifice furnizorii 8. Din
centrul să-şi împărtăşească experienţa cu păcate, până acum, OCEMN nu a avut o
organizaţia, şi de asemenea faptul că România, putere reală de decizie referitor la cori-
în calitate de membră UE şi NATO, s-a doarele de tranzit şi în negocierile dintre
angajat să promoveze ţelurile OCEMN pe state, care de obicei sunt bilaterale nu multi-
agenda acestor organizaţii pentru mai multă laterale. Va fi extrem de util să existe un
vizibilitate. cadrul larg şi profund de cooperare între
Pe durata preşedinţiei României la OSCE, UE, OCEMN şi Rusia în domeniul furnizării
între noiembrie 2005 şi aprilie 2006, scopu- şi transportării energiei, dar o primă con-
rile principale au fost atinse: dezvoltarea unei diţie ar fi semnarea şi ratificarea Cartei
relaţii de parteneriat între UE şi OCEMN, Europene a Energiei de către Rusia şi cele-
sprijinirea statelor din Europa de Est şi lalte state interesate şi adoptarea unor
Caucaz, procesul de reflexie asupra viitorului reguli comune de acces la pieţele infrastruc-
organizaţiei, mobilizarea statelor membre turilor de energie.
pentru implementarea proiectelor de dez- Pentru a avea o bună evaluare a situaţiei
voltare regională, extinderea schimburilor de securitate în Regiunea Mării Negre, este
P Revista de istorie militară P 81
necesar un cumul de experienţă academică Consiliului guvernatorilor, Banca Mării
şi practică. Prin urmare, eforturile Greciei Negre a afişat rezultate impresionante
de a lega mediul academic cu cel de decizie pentru anul financiar 2007, „cu o creştere
politică în zona Mării Negre au fost de 60% a portofoliului scadent şi o mărire
încununate de formarea Centrului Interna- cu 15% a veniturilor curente. Totalul
ţional de Studii ale Mării Negre (CISMN), operaţiilor aprobate excede 1,3 miliarde
stabilit la Atena, un proiect sprijinit călduros USD”11. România a fost, de asemenea, pro-
de România. În anul 2008, Centrul Interna- fund implicată în proiectarea şi adoptarea
ţional de Studii ale Mării Negre şi-a celebrat Agendei economice pentru viitor a OCEMN.
cel de-al zecelea an de existenţă şi este pro- La 1 mai 2006, pentru prima oară, un
babil principalul think-tank academic dedicat reprezentant al Greciei, ambasadorul L.
studiilor de securitate, politice şi economice Chrysanthopoulos, şi-a asumat funcţia de
din regiune, servind astfel ca un important Secretar general al Secretariatului General
furnizor de expertiză pentru guverne şi permanent al OCEMN, el fiind ales prin
pentru structurile executive ale OCEMN. consens de Consiliul Miniştrilor Afacerilor
Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Externe al statelor membre OCEMN.
Mării Negre (BCDMN), care este princi- Grecia a avut preşedinţia anterior, în
palul mecanism de finanţare al organizaţiei, perioada mai-octombrie 1999, iar Atena a luat
este amplasată în Salonic şi are un rol impor- măsurile necesare pentru a se asigura
tant în promovarea stabilităţii financiare şi OCEMN statutul de observator la Adunarea
al investiţiilor în această regiune. În ceea Generală ONU. Iniţiativa de a întări relaţiile
ce priveşte România, „BCDMN se va focaliza dintre OCEMN şi ONU a fost adoptată în
în următorii patru ani pe asigurarea supor- 2000 de Adunarea Generală a ONU. În
tului financiar, pentru întreprinderi mari şi noiembrie 2006, OCEMN a semnat un acord
mijlocii, angajate în principal în generarea cu Programul de Dezvoltare al Organizaţiei
activităţilor de export, infrastructură şi în Naţiunilor Unite pentru implementarea
sectorul financiar” (Strategia Naţională a comună a Programului de Promovare a Schim-
României 2007-2010)9. La rândul său, Grecia burilor şi Investiţiilor la Marea Neagră. Acest
are o strategie care insistă pe beneficiile program de pionierat este finanţat în comun
cooperării regionale în promovarea inves- de Grecia şi Turcia, cu o contribuţie finan-
tiţiilor şi a schimburilor cu statele învecinate ciară simbolică din partea OCEMN. Organi-
– „în schimb, pentru operaţiuni desfăşurate zaţia a încheiat negocierile cu Centrul de
în Grecia, Banca trebuie să se focalizeze în Dezvoltare al Organizaţiei pentru Cooperare
special pe îndeplinirea mandatului său de şi Dezvoltare Economică (OCDE) asupra
cooperare regională. Promovarea cooperării implementării unui program intitulat „Marea
regionale, este importantă pentru Grecia, Neagră şi Asia Centrală veghează alături de
care se învecinează cu ţări cu care nivelul OCDE şi OSCE”. Acest program propus de
legăturilor de investiţii şi comerciale a rămas OCDE priveşte cadrul de cooperare cu
redus de decenii. Ca urmare, rămân multe Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare
de făcut pentru reconectarea cu ţările înve- în Europa (OSCE), asupra căruia s-a con-
cinate şi pentru ridicarea eficienţei, pentru venit deja. Cooperarea OCEMN-OCDE în
realizarea economiilor de scară, şi atingerea acest program a fost aprobată la Întrunirea
unei mai bune complementarităţi (Strategia Miniştrilor Afacerilor Externe de la Moscova,
Naţională a Greciei 2007-2010, Salonic, din ianuarie 2006. Contribuţia financiară a
decembrie 200610). În iunie 2008, la a zecea Greciei la acest program se ridică la 200 000
întâlnire anuală de la St. Petersburg a de euro anual pe o perioadă de trei ani.
82 P Revista de istorie militară P
În cadrul primei Întruniri a Miniştrilor tituţiile UE să colaboreze la elaborarea unei
Afacerilor Externe ai OCEMN (Salonic, platforme comune pentru dezvoltarea unor
1999), a fost adoptată, la iniţiativa Greciei, o contacte mai strânse şi a cooperării13. În
decizie referitoare la contribuţia organizaţiei 1997, Comisia Europeană a prezentat
pentru atingerea obiectivelor Pactului de Consiliului European un Comunicat asupra
Stabilitate pentru sud-estul Europei şi în Cooperării regionale în zona Mării Negre:
special cu privire la activităţile celei de-a doua starea de fapt, perspectivele de acţiune a
şi a treia masă de lucru privind reconstrucţia UE pentru încurajarea dezvoltării ulterio-
economică, dezvoltarea, justiţia şi afacerile are, dar abia la 30 aprilie 1999, Platforma
interne. Grecia şi România sunt acum impli- de cooperare între OCEMN şi UE a fost
cate activ în Consiliul de Cooperare Regio- adoptată de Consiliul Miniştrilor Afacerilor
nală, organismul care a înlocuit în februarie Externe al OCEMN, la Tbilisi.
2008 Pactul de Stabilitate. Este caracteristic cadrului acestui
Grecia a organizat pe timpul preşedinţiei obiectiv faptul că toate întrunirile ministe-
sale şapte întruniri la nivel ministerial pe riale şi ale grupurilor de lucru au fost ţinute;
teme de transport, turism, energie, luptă că Întrunirea Extraordinară a Comitetului
împotriva crimei organizate, educaţie, cerce- Înalţilor Funcţionari a avut loc la Bruxelles
tare, tehnologie şi bună guvernare. Între în aprilie 2005, iar cea de a 15-a Întrunire a
noiembrie 2004-aprilie 2005 şi noiembrie Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe
2005-aprilie 2006, respectiv în perioadele lor ai statelor membre OCEMN a adoptat
de preşedinţie, Bucureştiul şi Atena au Declaraţia Komotini. Centrul Internaţional
depus eforturi substanţiale pentru îmbună- de Studii ale Mării Negre (CISMN) a
tăţirea cadrului de cooperare şi asigurarea sprijinit cu o perspectivă teoretică proiectul
unei participări regulate a UE în activităţile Komotini 14. Ulterior acestei întruniri şi
OCEMN, prin statutul de observator. Bucu- declaraţiei ministeriale Komotini, un man-
reştiul şi Atena au ajuns la o poziţie comună dat special a fost acordat preşedinţiei Greciei
şi în septembrie 2005, când miniştrii ţărilor de către miniştrii Afacerilor Externe ai
OCEMN au adoptat „Planul de Acţiune al OCEMN, în 2005, pentru a începe consul-
OCEMN asupra cooperării ştiinţifice şi tările necesare cu organismele UE şi a
tehnologiei”, deoarece au recunoscut impor- examina potenţialul pentru crearea unei noi
tanţa deosebită a acestor activităţi pentru dimensiuni regionale a UE în Regiunea
dezvoltarea viitoare a ţărilor Mării Negre Extinsă a Mării Negre, aliniată cu dimen-
într-o lume globalizată. siunea nordică a UE. Logic, România şi
Clădirea relaţiilor între UE şi OCEMN Grecia au sprijinit deschis Declaraţia
a fost, evident, scopul principal al preşe- Consiliului Ministerial al OCEMN de la
dinţiei OCEMN, atât a României cât şi a Chişinău, din octombrie 2005, care cerea
Republicii Elene. Astfel, ţinta principală a un parteneriat lărgit între UE şi OCEMN
preşedinţiei Greciei (2004-2005) a fost în domenii precum schimburile, dezvolta-
aducerea OCEMN mai aproape de UE 12, rea, energia, infrastructurile de transport,
acesta fiind un punct comun foarte impor- combaterea terorismului şi a crimei organi-
tant cu România. Merită menţionat că zate, protecţia mediului şi buna guvernare.
Declaraţia şefilor de state şi guverne, parti- În septembrie 2006, Comisia Europeană
cipanţi la Summit-ul OCEMN de la Moscova, a făcut o recomandare pozitivă pentru întă-
din 25 octombrie 1996, a afirmat voinţa rirea relaţiilor UE-OCEMN şi a anunţat
politică a acestora de a coopera cu UE în elaborarea unui nou Comunicat cu privire
domenii de interes comun şi a invitat ins- la politica regională a UE pentru Marea
P Revista de istorie militară P 83
Neagră şi rolul viitor al OCEMN în imple- iniţiativă de cooperare regională, a fost emis
mentarea acesteia. Pe baza sus-menţionatului la 11 aprilie 2007 şi formează baza pentru
mandat special, ţara noastră a jucat un rol viitoarea cooperare OCEMN, deoarece este
important în schimbarea climatului relaţiilor clădit pe idei din documentul „Interacţiunea
dintre UE şi OCEMN. OCEMN-UE”. Sinergia UE pentru Marea
În anii 2006-2007, s-a născut această Neagră afirmă că „UE, oricum, trebuie să
dimensiune regională a Mării Negre, în fie gata să întărească contactele cu organi-
special pe timpul preşedinţiei Germaniei la zaţiile regionale. Iniţiativa regională a UE
UE, cu sprijinul substanţial al eforturilor pentru Marea Neagră urmăreşte o abordare
depuse de Grecia şi România în cadrul UE comprehensivă care include toate ţările din
şi OCEMN15. Ministerul Afacerilor Externe regiune; de aceea, larga apartenenţă la
al Republicii Elene a pregătit un document OCEMN şi faptul că Rusia şi Turcia sunt
de lucru intitulat „Către o dimensiune membrii săi fondatori reprezintă un avantaj
regională a UE în zona lărgită a Mării decisiv şi poate contribui substanţial la
Negre”, care a fost prezentat la întrunirea succesul Sinergiei Mării Negre. Legăturile
Comitetului de lucru pe problemele Europei UE-OCEMN vor servi în primul rând unui
de Est şi Asiei Centrale, de la Bruxelles, dialog la nivel regional. Acestea pot include
din ianuarie 2006. O a doua întrunire a întruniri între înalţii funcţionari în vederea
Comitetului Înalţilor Funcţionari ai OCEMN unei mai bune coordonări a unor proiecte
cu reprezentanţi ai instituţiilor UE şi ai concrete”20. OCEMN a întâmpinat cu satis-
statelor membre a avut loc la Bruxelles, pe facţie acest document şi a pregătit primirea
11 aprilie 2006 16 . Comitetul Înalţilor sa folosind mecanismele proprii. Abordarea
Funcţionari a aprobat în ianuarie 2007, la OCEMN şi Sinergia Mării Negre sunt cele
Istanbul, documentul de lucru privind două documente principale care asigură un
interacţiunile UE-OCEMN, iar acesta a teren instituţional comun în această regiune.
devenit un document oficial numit Interac- România şi Grecia, împreună cu Bulgaria,
ţiunea UE-OCEMN: Abordarea OCEMN17. sunt singurele membre UE care sunt şi
Documentul a fost elaborat de CISMN şi el membre OCEMN, de aceea ele au un interes
a subliniat scopurile comune ale ambelor comun în legătura cât mai puternică dintre
organizaţii, domeniile de cooperare şi obiec- aceste organizaţii. Dacă Turcia va adera şi
tivele de atins pentru OCEMN utilizând ea, atunci UE va avea o prezenţă mai solidă
sinergia cu UE18. în OCEMN. Republica Cehă, Germania,
România, prin persoana fostului ministru Franţa, Italia, Austria, Polonia, şi Slovacia,
al Afacerilor Externe, Mihai Răzvan au statut de observatori în cadrul OCEMN.
Ungureanu, a luat parte, la 22 ianuarie 2007, Deoarece unele din ţările OCEMN participă
la întâlnirea CAGRE de la Bruxelles şi a la PEV (Armenia, Azerbaidjan, Georgia,
cerut o dimensiune regională a Mării Negre Republica Moldova, Ucraina), cadrul de
pentru Politica Externă şi de Securitate cooperare devine tot mai important şi este
Comună (PESC). El a menţionat necesitatea absolut necesar ca UE, pentru a construi o
unei relaţii echilibrate între dimensiunea dimensiune regională a Mării Negre, să aibă
estică şi cea sudică a Politicii Europene de relaţii profunde şi pozitive cu OCEMN. În
Vecinătate (PEV)19 şi a propus să fie inclu- cele din urmă, Comisia Europeană a aplicat
se în aceasta o extindere a procesului Barcelona pentru şi i-a fost acordat statutul de
şi formarea unui „proces Bucureşti”. observator al OCEMN, la 25 iunie 2007, la
Finalmente, comunicatul Comisiei Euro- Summit-ul celei de a 15-a aniversări, care a
pene intitulat Sinergia Mării Negre. O nouă avut loc la Istanbul.
84 P Revista de istorie militară P
Propunerile Greciei incluse în declaraţia soluţionare, cum ar fi lipsa de eficienţă în
Komotini au fost parţial implementate pe domenii sensibile ca infrastructura energe-
durata preşedinţiei Serbiei la OCEMN. tică, proliferarea armelor, conflictele înghe-
Aceste propuneri au inclus crearea unui ţate, precum şi mecanismul lent de imple-
traseu în jurul Mării Negre numit „Drumul mentare a deciziilor şi lipsa fondurilor finan-
Argonauţilor”, începând de la Alexandropolis, ciare suficiente. Alături de ceilalţi membri,
traversând Turcia pe noul pod peste râul ele vor încerca să-şi îmbunătăţească activi-
Evros, acostând la Marea Neagră şi întorcân- tatea şi să extindă ariile de cooperare pentru
du-se la Alexandropolis, construcţia unor bunăstarea popoarelor din regiune.
părţi ale coridorului Pan-European X (86 km Ne aflăm la începutul unui nou secol,
în Serbia, 33 km în FYROM şi şosele în care sperăm că va aduce mai multă cooperare
Albania), precum şi propunerea pentru un şi un mediu mai stabil decât cel precedent.
coridor maritim cu conexiuni între porturile Există nevoia de mai multă cooperare în aria
Mării Negre şi cele ale Mării Egee. Astfel, Mării Negre şi chiar în Balcani, de identifi-
Grecia sprijinită de România şi alte state care a intereselor şi perspectivelor comune.
OCEMN a reuşit să creeze legături între După încheierea Războiului Rece, comuni-
pieţele Mării Negre şi ţările balcanice. tatea internaţională a identificat noi viziuni
Se pare că elementul cheie pentru un şi noi mecanisme de asigurare a cooperării
parteneriat UE-OCEMN intensificat ar fi o şi stabilităţii regionale.
relaţie mai apropiată între Bruxelles şi După cum ştim cu toţii, Balcanii de Vest
Moscova, aceasta presupunând şi ca Rusia au fost o zonă de confruntare, frământare şi
să renunţe la tendinţa sa de a divide UE instabilitate pentru un timp îndelungat.
prin stabilirea de relaţii preferenţiale doar Acum, situaţia pare mai stabilă şi mai
cu unele ţări membre. predictibilă, deoarece cele mai multe ţări
România a jucat un rol important în alte din Balcanii de Vest se află pe calea integrării
două iniţiative ale Regiunii Mării Negre: în UE şi NATO. Ceea ce comunitatea exper-
fondarea Reţelei de Universităţi ale Mării ţilor şi decidenţii politici au avut ocazia să
Negre şi înfiinţarea, în 2007, a Euro-regiunii vadă, în aceşti lungi ani, este că logica coo-
Mării Negre sub egida Consiliului Europei. perării se dovedeşte mult mai profitabilă şi
Toate statele membre OCEMN sunt mem- mai utilă decât logica confruntării. Acele
bre în Consiliul Europei, acesta fiind un state şi comunităţi etnico-religioase care au
factor important pentru îmbunătăţirea încercat să joace un „joc cu sumă nulă”
stabilităţii prin cooperare. În iunie 2006, împotriva vecinilor şi „rivalilor” lor, au eşuat
România a lansat Forumul Mării Negre de obicei în strategiile lor, au avut o tranzi-
pentru Dialog şi Parteneriat, o iniţiativă de ţie dificilă şi incompletă la democraţie, iar
cooperare menită să întărească dialogul şi economia lor a mers rău. Toate au înţeles,
încrederea reciprocă între ţările din în final, că securitatea prin cooperare este
regiune. Alături de Comunitatea Alegerii cel mai bun răspuns într-un mediu interna-
Democratice şi alte iniţiative regionale cum ţional afectat de globalizare şi de noi riscuri
ar fi GUAM, toate acestea contribuie la întă- şi provocări. O strategie din care câştigă
rirea cooperării regionale şi a schimburilor, toate părţile implicate este singura soluţie
favorizând un mediu de securitate sporită. rezonabilă pentru o coexistenţă paşnică a
România şi Grecia sunt satisfăcute în statelor democratice. Bineînţeles, statele
general de semnificativele realizări obţinute puternice, care au o coeziune socio-politică
sub umbrela OCEMN, însă ambele recunosc şi o economie funcţională, se află într-o
existenţa unor probleme care necesită situaţie mult mai bună de a realiza forme
P Revista de istorie militară P 85
efective de cooperare decât statele slabe sau deoarece este un punct de referinţă, un
eşuate. Cele puternice se pot baza pe element vital pentru identitatea unui popor.
consimţământul populaţiilor lor când decid Însă, ea trebuie interpretată într-o manieră
să coopereze. Consimţământul democratic constructivă.
este cea mai bună garanţie a suportului Pentru acele state care au o istorie glo-
popular pentru cooperarea între state. rioasă de hegemonie regională în zone
Aşadar, statele balcanice au avut succes, precum Marea Neagră şi Balcani, trebuie
în general vorbind, în eforturile lor de mo- să fie clar că spiritul de animus dominandi
dernizare, transformare şi îmbunătăţire şi (citând pe faimosul teoretician al relaţiilor
au reuşit acceptând să joace un joc al coo- internaţionale Hans Morgenthau21), nu este
perării, fie într-o formă instituţionalizată, fie potrivit lumii contemporane. Hegemonia,
într-una informală. Dar, trebuie să ne rea- fie ea dură, militară sau mai flexibilă, de
mintim că cele mai eficiente organizaţii de obicei creează neîncredere, rivalitate şi
cooperare au fost promovate din exterior. chiar ură. Într-o lume globalizată în care
Pactul de Stabilitate pentru sud-estul toată lumea poate urmări îndeaproape ce fac
Europei, iniţiativele SECI şi Royaumont au ceilalţi, când riscurile de război conven-
fost toate propuse de UE, SUA şi alte state ţional scad, în timp ce ameninţările tran-
şi organizaţii. snaţionale asimetrice devin tot mai impor-
Astăzi, Regiunea Extinsă a Mării Negre tante, comunitatea statelor democratice ar
este într-o poziţie care sugerează oarecare trebui întotdeauna să se orienteze către o
asemănare cu Balcanii de acum zece ani. Sunt soluţie multilaterală a tuturor problemelor
ţări foarte diferite, cu viziuni şi interese regionale şi globale de securitate. Chiar dacă
specifice, fiecare îşi are propria istorie şi nu există o identitate a Mării Negre şi a
politică externă şi de aceea nu putem vorbi celei Caspice şi chiar dacă Balcanii cuprind
despre o identitate comună a Mării Negre. state membre UE şi NATO şi state nemem-
În contrast cu spaţiul euro-atlantic, bre, trebuie să existe o voinţă comună de
securitatea nu este concepută ca indivizibilă afirmare a principiului „ownership” (pro-
şi unică. De obicei, fiecare ţară a dorit să-şi prietate) într-un cadru multilateral, care nu
asigure propria securitate de una singură, exclude alte state din afara regiunilor
sau printr-o formă limitată de cooperare. respective.
Asemănător Balcanilor de Vest, Regiunea După cum cunosc toţi teoreticienii rela-
Extinsă a Mării Negre este un complex de ţiilor internaţionale, cooperarea între state
securitate regională. Există tipare de în domeniul securităţii „grele”, anume cea
interacţiune care se întind de la ostilitate militară, este mult mai dificil de realizat
şi neîncredere până la parteneriat şi chiar decât cooperarea economică, de mediu şi
prietenie. Acestea reflectă preferinţele culturală.
istorice, evenimentele fericite sau nefericite Securitatea militară este încă un subiect
ale fiecărei naţiuni. Dar, istoria nu ar trebui foarte sensibil în zona lărgită a Mării Negre.
să devină un obstacol insurmontabil dacă Dar, nici în Balcani situaţia nu este perfectă,
statele doresc cu adevărat să promoveze atâta timp cât nu toate ţările din regiune
legături de cooperare. Nimeni nu este atât aparţin NATO şi UE. Totuşi, avem Bosnia-
de radical încât să susţină că statele ar trebui Herţegovina, Serbia şi Muntenegru care în
să-şi rescrie istoria doar pentru a-şi îmbună- final au devenit ţări PfP şi se află pe calea
tăţi relaţiile cu alte state prin uitarea proble- unei posibile viitoare extinderi. În plus,
melor sensibile, amintiri ale discordiei şi Albania şi Croaţia au fost deja incluse într-un
ostilităţii. Istoria nu trebuie să fie neglijată nou val de extindere a NATO, Carta Adriatică
86 P Revista de istorie militară P
dovedindu-se a fi un cadru de cooperare de câştiguri absolute, nu relative. Uneori e
eficient şi credibil, demn de a fi reprodus şi mai bine să se lucreze colectiv dacă produsul
de alte state care doresc să se integreze în final este mai mare decât cel obţinut indi-
spaţiul de securitate euro-atlantic. De vidual. Dar, organizarea unei cooperări efi-
asemenea, FYROM are şanse de a deveni ciente pe termen lung nu este uşoară,
membru NATO, iar România încurajează ferm deoarece statele adesea nu au încredere unul
Grecia şi FYROM să găsească o soluţie în altul. Într-o ordine internaţională anar-
amiabilă pentru disputa lor culturală şi politică. hică şi periculoasă, bazată pe lupta pentru
În opinia mea, lecţiile de stabilizare a putere şi securitate, se credea că uneori
Balcanilor prin cooperare instituţionalizată cooperarea poate fi un joc periculos deoa-
sunt utile şi pentru aria Mării Negre. rece statele erau în esenţă rivale şi doar
Existenţa BLACKSEAFOR şi SEEBRIG ocazional aliate. A fi un decident „realist”,
poate fi un prim pas pe drumul lung al pragmatic, de politică externă însemna a se
construirii unui cadru inclusiv, multilateral comporta ca un actor „egoist”, care evită să
de securitate cooperantă, focalizat pe dome- pună prea multă încredere într-o relaţie cu
niul militar. Este timpul pentru institu- alţii, înseamnă evitarea cooperării sau men-
ţionalizarea unui mecanism de cooperare ţinerea ei la un nivel redus.
multilaterală mult mai eficient şi cu un Evident, noul mediu de securitate creat
potenţial de clădire a încrederii. după încetarea Războiului Rece a dovedit că
De aceea, cooperarea economică a fost asemenea strategii au o utilitate limitată.
calea cea mai uşoară de realizare a unor Cum tot mai multe state din lume devin
legături mai apropiate între aceste state, democratice şi cu o economie de piaţă, ele
care aveau interesul raţional de a crea bună- au înţeles că doar prin cooperare îşi pot spori
stare domestică şi de a fi recunoscute drept securitatea şi pot asigura bunăstarea
parteneri valoroşi de dialog de către statele cetăţenilor lor. Aşadar, este importantă
vestice şi organizaţii. Mai presus de orice, identificarea ariilor comune de interes şi a
marea lor majoritate, mai ales cele noi, au câştigurilor comune aşteptate.
realizat că era vital pentru independenţa şi Unul din cele mai puternice stimulente
suveranitatea lor recâştigată să evite domina- de cooperare în Regiunea Mării Negre a fost
ţia unei singure puteri în regiunea Mării constituit de marile rezerve de petrol şi gaze
Negre. Multilateralismul a fost o strategie naturale din bazinul Mării Caspice şi din
eficientă pentru Balcani în a doua jumătate Asia Centrală. Pentru a transporta aceste
a deceniului al noulea, după Acordul de la cantităţi uriaşe de hidrocarburi către statele
Dayton. Pentru statele Regiunii Mării UE, este nevoie de securitate şi cooperare
Negre este o alegere între multilateralismul în aria Mării Negre şi de evitarea mono-
extins şi cooperarea bilaterală cu vecini polurilor de facto instituite de o ţară.
preferaţi sau cu o putere regională dominan- Dacă regiunile Caspica şi Asia Centrală
tă. În opinia mea, multilateralismul este mai sunt principalele zone de unde este extrasă
adecvat deoarece aduce un sens al viziunii energia naturală, Marea Neagră şi Balcanii
şi intereselor comune şi, totodată, evită sunt zone esenţiale pentru transportul gazu-
percepţia jocului cu sumă nulă a statelor lui şi petrolului. De aceea, există o nevoie
excluse. raţională de cooperare între statele de la
Logica liberală a relaţiilor internaţionale Marea Neagră, Caucaz şi ţările din Balcani.
stipulează că, de regulă, cooperarea este Grecia şi România au o poziţie privilegia-
un comportament raţional al acelor state tă faţă de ţările non-UE din Balcani şi Marea
care nu se consideră inamice. Este vorba Neagă, iar tradiţia lor de cooperare şi
P Revista de istorie militară P 87
sprijinire a modernizării şi democratizării comerciale şi de investiţii între Grecia şi noile membre
ţărilor învecinate le va ajuta să îmbună- UE, Bulgaria şi România, stimulată de perspectiva
accesiunii la UE a acestora şi cu toate acestea există
tăţească stabilitatea regională şi să sprijine
încă multe posibilităţi viitoare, în special dacă nivelurile
viitoarele extinderi ale UE şi NATO, dacă de integrare dintre statele membre UE din vest sunt
va fi cazul. Ambele ţări văd Balcanii şi Marea folosite ca standarde de comparaţie”.
Neagră ca zone de mare importanţă strate- 11
http://www.bstdb.org/press_releases/2008/
gică şi cunosc moştenirea lor istorică şi 20080608_16am.htm
12
Panagiota Manoli, Greece’s Engagement With
culturală. Aşadar, împreună pot modela
the Black Sea Economic Cooperation, în „Xenophon
dimensiunea regională a UE în aceste zone Paper”, nr. 2, iulie 2007, ICBSS, Atena, p. 79, http://
şi pot mări şansele de succes ale Politicii icbss.org. Acest autor consideră că Grecia, România
Europene de Vecinătate. şi posibil Bulgaria, vor încerca să formeze un Grup de
Lucru pentru Sinergia Mării Negre în cadrul OCEMN.
13
Organizaţia de Cooperare Economică la Marea
Neagră (OCEMN), 25 iunie 2007, http://www.
greekembassy.org/ embassy/content/en/Article.aspx?
office=1&folder=904&article=21032.
14
1
Nicolae Ecobescu, Nicolae Micu, Black Sea Ar trebui, de asemenea, să menţionăm că la
Multilateral Cooperation: New Stage, Wider Consiliul Komotini, în 2005, Grecia a reuşit să includă
Opportunities, în „Romanian Journal of International o nouă problemă, buna guvernare, pe agenda OCEMN
Affairs”, vol. IX, 2-3, 2003, pp. 246-256. şi a fost creat un nou Grup de Lucru pentru Reformă
2
Ibidem, p. 248. Instituţională şi Bună Guvernare . Vezi mai ales
3
http://www.bsec-organization.org/main.aspx? Panagiota Manoli, Greece’s Engagement With the
ID=About_BSEC Black Sea Economic Cooperation, î n „Xenophon
4
Vasile Popa, Noi iniţiative ale Organizaţiei de Paper”, nr. 2, iulie 2007, ICBSS, Atena, p. 77, http://
Cooperare Economică la Marea Neagră, în „Impact icbss.org.
15
Strategic”, nr. 3 (24)/ 2007, UNAP-CSSAS, p. 79. Nicolae Micu, The Policy of Romania Towards
5
http://www.acci.gr/trade/No33/TRADE_52_ The BSEC And The Black Sea Region, în „Xenophon
53.pdf Paper”, nr. 2, iulie 2007, ICBSS, Atena, p. 105, http:/
6
BSEC, www.mae.ro /icbss.org.
16
7
Nick Butler, Energy Security. A New Agenda For http://icbss.org/index.php?option= content&
Europe, oct-nov 2004, „CER Bulletin”, Issue 38, task=view&id=189, accesat în iulie 2008.
17
www.cer.org.uk. Centrul Internaţional de Studii la Marea Neagră,
8
Olexander Pavliuk, Ivanna Klimpush-Tsintadze http://icbss.org/index.php? option= content&task=
(ed.), The Black Sea Region. Cooperation and Security view&id=189
18
Building, East West Institute, 2004, pp. 139-141. Nicolae Micu, op. cit, p. 105.
19
9
http://www.bstdb.org/pdf/Country_Strategy_ „România cere oficial o politică a UE pentru
20072010_Romania.pdf, accesat în 4 iulie, 2008. Marea Neagră”, 24 ianuarie, 2007, http://www.euractiv.
10
http://www.bstdb.org/pdf/Country_ Strategy_ ro/ uniunea-europeana
20
20072010_ Greece.pdf, accesat în 4 iulie, 2008. „În “Black Sea Synergy A New Regional Cooperation
plus, este aplicată tuturor vecinilor, fie că sunt potenţiali Initiative”, (COM [2007]160 final, 11 aprilie, 2007,
candidaţi UE (Albania), candidaţi la accesiune (Turcia), http://europa.eu.int.
21
sau noi membri UE (Bulgaria de la 1 ianuarie 2007). A http://www.kentuckypress.com/0813123216
existat o creştere impresionantă a legăturilor excerpt.cfm, accesat la 6 iulie, 2008.

88 P Revista de istorie militară P

S-ar putea să vă placă și