Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 20.05 .2010


Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Vatra Dornei
Clasa: a III-a
Propunător: Boghean Amelia
Obiectul: Matematică distractivă - opţional
Subiectul: Exerciţii şi probleme
Tipul lecţiei: de consolidare
Scopul: consolidarea deprinderilor de a efectua exerciţii cu cele 4 operaţii
matematice şi de a rezolva diferite tipuri de probleme
Obiective operaţionale:
O1 : să selecteze semnul operaţiei matematice corespunzător pentru a
obţine rezultatul dorit;
O2 : să calculeze exerciţii cu cele patru operaţii matematice, respectând
ordinea efectuării lor;
O3 : să rezolve diferite tipuri de probleme (de concentrare a atenţiei, de
logică şi perspicacitate);
O4: să integreze într-un text dat rezultatele obţinute în urma efectuării
operaţiilor indicate;
O5: să compună exerciţii de adunare, scădere şi înmulţire cu numere date,
rezolvându-le apoi.
Strategii didactice:
a) metode şi procedee: convorbirea, exerciţiul, ciorchinele,
problematizarea, jocul didactic
b) mijloace: fişe, planşe
c) mod de organizare: frontal, pe grupe, individual
Material bibliografic:
 Peneş, Marcela „Matematica – culegere de exerciţii şi probleme clasele
III-IV”, Ed. Ana, Bucureşti, 2000
 Dănilă, Eduard „Matematica distractivă pentru ciclul primar”, Ed.
Sigma, Bucureşti, 1999
Etapele Conţinut ştiinţific Activităţi propuse elevilor Strategii didactice Evaluare
lecţiei (situaţii de învăţare) Metode şi Mijloace Mod de (itemi de evaluare)
procedee organizar
e
1. Moment - se asigură condiţii optime conversaţi
organizatoric desfăşurării orei de curs a
2. Captarea - se iniţiază o conversaţie - asociază sintagma dată cu alţi conversaţi frontal Capacitatea de a
atenţiei legată de sintagma termeni a asocia un termen dat
„matematică distractivă” cu alţi termeni
3. Anunţarea - se anunţă tema şi explicaţia
temei şi a obiectivele ce urmează a fi
obiectivelor atinse pe parcursul orei
4. Consolidarea - se dirijează desfăşurarea - efectuează mintal exerciţiile jocul frontal Deprinderea de
şi sistematizarea jocului „În lumea lui Dacă” propuse didactic calcul mintal
cunoştinţelor (anexa 1)
- se distribuie fişele de lucru - rezolvă ex. 1 de pe fişă exerciţiul fişe Deprinderea de a
(anexa 2) selecta semnele de
- se verifică variantele de operaţie
răspuns corespunzătoare
- se propune rezolvarea orală - colectivul e împărţit în 3 echipe, plic pe grupe
a mai multor tipuri de corespunzătoare rândurilor de
probleme (de concentrare a bănci;
atenţiei, de logică şi - un elev din echipa 1 extrage Deprinderea de a
perspicacitate) (anexa 3) textul unei probleme dintr-un plic rezolva o problemă
şi o propune spre rezolvare
celorlalte echipe;
- rezolvă ex. 2 de pe fişă exerciţiul fişă individual Deprinderea de a
selecta varianta
corectă de răspuns
- se verifică corectitudinea - corectează exerciţiul efectuat capacitatea de a
rezolvării exerciţiilor de colegul de bancă interevalua corect
- se propune extragerea altui - reprezentantul grupei 2 extrage exerciţiul plic pe grupe Deprinderea de a
bilet ce conţine textul unei din plic textul problemei şi rezolva o problemă
probleme propune rezolvarea acesteia
celorlalte 2 grupe
- se dirijează desfăşurarea - fiecare elev alege un exerciţiu jocul planşe individual Deprinderea de a
jocului „Alege drumul corect de pe planşă şi îl rezolvă didactic respecta ordinea
(anexa 4) efectuării operaţiilor
- se propune extragerea unei - reprezentantul grupei 3 extrage exerciţiul plic Deprinderea de a
alte probleme şi rezolvarea ei textul problemei, îl citeşte în faţa rezolva o problemă
celorlalte 2 grupe şi propune
problema spre rezolvare
- se propune rezolvarea ex. 4 - completează spaţiul liber cu exerciţiul fişe Deprinderea de a
de pe fişă numerele care lipsesc rezolva exerciţii cu
cele 4 operaţii
5. Obţinerea - se propune „o poveste - calculează pe fişă operaţiile exerciţiul planşă individual Capacitatea de a
performanţei matematică” lacunară (anexa indicate şi integrează rezultatele integra într-un text
5) acestora în textul poveştii rezultatele obţinute
în urma efectuării
operaţiilor
6. Evaluare - se dirijează desfăşurarea - sunt selectaţi 4 copii, fiecare jocul frontal Deprinderea de a
jocului „Jocul numerelor” reprezentând câte un număr şi 3 didactic efectua operaţii de
copii reprezentând semnele de adunare, scădere şi
operaţie +, -, x; înmulţire
- se compun şi se rezolvă
exerciţii utilizând aceste numere
şi semne matematice
7. Tema acasă - de rescris „povestea
lacunară”
Anexa 1
Joc „În lumea lui Dacă”
DACĂ: - înmulţesc nr. 10 cu nr. 30 obţin nr. ………
- descăzutul este egal cu scăzătorul, rezultatul este întotdeauna …………
- adun la un număr suma numerelor 40 şi 20, obţin rezultatul 200. Care este numărul?
- înmulţim orice număr cu 0 obţinem ……….
- scad din numărul 430 numărul 330, obţin numărul ……….
- înmulţesc un număr cu 3, obţin rezultatul 90. Care este numărul?
Anexa 2
Fişă de lucru
1. Pune semnele de operaţie care lipsesc:
3 3 3 3=3
2. Se dă exerciţiul 645 = 672 – 27
Ce reprezintă numărul 27 ? a) scăzător
b) descăzut
c) diferenţă
3. ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Completează numerele care lipsesc:

X7
-8 3 + 100
5
:5
Anexa 3
Probleme
1. Cei 3 fraţi Popescu au fiecare o soră. Câţi copiii are familia Popescu?
2. Care este suma cifrelor anului în care suntem?
3. Pe o corabie sunt 4 piraţi. Fiecare pirat ia câte 3 prizonieri. Câţi oameni sunt pe corabie?
4. Un ou fierbe în 3 min. În câte min. fierb 5 ouă simultan?

Anexa 4
Joc „Alege drumul corect”
Opreşte-te la capătul său şi spune ce ai găsit!
217 + 10 – 16 =
217 + 5 x 2 – 16 =
222 x 2 – 16 =

280 x 6 x 44 =
300 – 20 x 6 – 0 x 44 =
300 – 120 – 0 =

430 + 33 =
10 x 43 + 99 : 3 =
10 x 142 : 3 =

ANEXA 5
Poveste matematică lacunară

A fost odată un împărat care avea un fiu pe nume Făt- Frumos.


Când a împlinit 2 x 44 – 64 ani, feciorul a plecat în lume, să-şi caute norocul.
A umblat mult şi a trecut peste 1348 – 1295 mări şi tot atâtea ţări (câte ?) până a ajuns la
împăratul… (dacă nu e Alb, cum e?). Acesta avea 27 : a= 9 fete, toate frumoase una. Pentru a se
însura cu cea mai frumoasă (oare cum o fi chemând- o?), feciorul a trebuit să treacă de 12 x 2 : 8
încercări, la care l-a supus împăratul. Abia atunci s-a căsătorit cu prinţesa, iar nunta a ţinut 300 :
100 zile şi tot atâtea nopţi.
Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţe…