Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Postliceala ,,PROF. DR. DOC.

ENESCU LONGINUS” BOTOŞANI


Acreditat cf. Ordinului M.E.C.T.S. Nr. 5471 din data de 18.10.2010
Str. Calea Naţională, Nr. 123
Tel. / Fax: 0231/513830
E-mail: postliceala.enesculonginus@yahoo.com
Nr. ............../.......................

Raport privind aplicarea chestionarelor


în anul şcolar 2017-2018
Au fost aplicate elevilor in semestrul I al anului şcolar 2017-2018 urmatoarele
chestionare
*CHESTIONAR DE FEEDBACK ELEVI STAGIUL CLINIC(Nr. 1498/19.10.2015-
hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
*Chestionar elevi - Propuneri de activităţi extracurriculare şi extraşcolare educative
pentru anul şcolar 2015-2016.(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
*Chestionar elevi - Având în vedere contextul politic, economic, social şi cererea/oferta
locurilor de muncă în judeţul Botoşani propuneţi noi calificări profesionale:(Nr. 1498/19.10.2015-
hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
*Chestionar promovare bacalaureat 2015(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC nr.
5/19/10.2015)
*Chestionar limba straina(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
*Chestionar elevi - În urma absolvirii Şcolii Postliceale ,,Prof.Dr. Doc. Enescu Longinus,,
Botoşani, precizaţi traiectul şcolar-profesional(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC nr.
5/19/10.2015)

1. CHESTIONAR DE FEEDBACK ELEVI STAGIUL CLINIC(Nr. 1498/19.10.2015-


hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
A fost aplicat elevilor de anul I-60 elevi, calificarea profesională Asistent medical
generalist, la finalul stagiului clinic din semestrul I.

I.A. Derulare
1. Condiţiile de desfăşurare a activităţii de practică:
a) condiţiile de lucru (spaţiu, atmosferă etc.)
b) în ce măsură echipamentul avut la dispoziţie a corespuns sarcinilor trasate
c) nivelul de îndrumare acordat de specialistul desemnat
d) nivelul ajutorului colegial primit
1 TOTAL 2 3 MEDIU 4 BUN 5 FOARTE
NESATISFĂCĂTOR NESATISFACATOR BUN
0 0 27 20 13
2. Modul în care s-au îndeplinit aspectele organizatorice: perioada de practică şi orarul zilnic;
activitatea partenerilor corespunde aşteptărilor elevilo; partenerii nu cauzează probleme prin
activitatea lor:
1 TOTAL 2 3 MEDIU 4 BUN 5 FOARTE
NESATISFĂCĂTOR NESATISFACATOR BUN
0 0 21 26 13
3. Partenerii au îndeplinit aşteptările elevilor legate de: disponibilitate, cooperare, stimularea
participării active la practică, elasticitate/diversitate program propus, crearea unui ambient
corespunzător, comunicativitate, logistică adecvată situaţiei etc.:
1 TOTAL 2 3 MEDIU 4 BUN 5 FOARTE
NESATISFĂCĂTOR NESATISFACATOR BUN
0 0 24 26 10
I.B. Evaluare
4. Care consideri că este principalul avantaj pe care îl au elevii care participă la stagii de
practică pe durata studiilor? (încercuieste o singură variantă de răspuns)
a) au un rol important în formarea viitorilor profesionisti în domeniu;-29
b) oferă posibilitatea de a cunoaste potentiali viitori angajatori;-0
c) oferă posibilitatea de familiarizare cu un mediu real de muncă;-10
d) dobândirea de competente practice specifice domeniului de activitate al firmei;-6
e) însusirea de cunostinte specifice domeniului de pregătire;-4
f) formarea de abilităti de comunicare, muncă în echipă, flexibilitate;-11
g) alt avantaj. Care? _____________________________________________
5. După părerea ta, care este principala calitate pe care trebuie să o îndeplinească un
stagiu de practică? (încercuieste o singură variantă de răspuns)
a) continutul programei de practică să fie dens si complex;-19
b) tutorele de practică (angajat al spitalului) să îndrume activitatea elevilor;-21
c) să fiti monitorizati si să primiti feedback pe parcursul practicii;-9
d) să beneficiati de conditiile adecvate în cadrul spitalului;-11
e) altceva. Ce anume? ___________________________________________
6. Care este opinia ta despre activitatea derulată în cadrul stagiului de practică?
(încercuieste o singură variantă de răspuns)
a) este o obligatie curriculară finalizată cu promovarea disciplinei de practică;-0
b) este o oportunitate de a dobândi anumite deprinderi practice necesare construirii unei cariere de
succes;-48
c) este o sansă de a construi relatii care să faciliteze angajarea ta la spital;-12
d) altceva. Ce anume? ___________________________________________
II. COMUNICARE
7. Ce rol a îndeplinit responsabilul cu practica pe durata desfăsurării stagiului la spital?
a. exclusiv de furnizare de informatii necesare elaborării lucrării de practică si de asistentă în
finalizarea acesteia;-52
b.responsabilul a fost implicat si în evaluarea finală a lucrării.-8
8. Cum a actionat prestatia responsabilului asupra motivatiei tale de a învăta?
(încercuieste calificativul corespunzător)
Slabind-o Mentinand-o Intarind-o
0 33 27
9. Cum apreciezi gradul de îndrumare acordat de specialistii unitătii partenere de
practică? (încercuieste calificativul corespunzător)
redus mediu mare
0 32 28
III. GENERALITĂTI
10. Relevanţa stagiului de practică pentru formarea ca specialist:
a) gradul de încadrare a activităţii desfăşurate în tematica recomandată
b) în ce măsură obiectivele/sarcinile de lucru au fost trasate clar şi s-a urmărit realizarea lor
c) gradul de folosire a cunoştinţelor dobândite în facultate
d) în ce măsură sunteţi mulţumit(ă) de abilităţile practice dobândite
Majoritatea elevilor au raspuns-5
11. Enumeraţi 5 aspecte pozitive ale stagiului de practică.
*informatii complexe furnizate
*familiariyare cu un loc de muncă
*posibilitatea de a efectua practici-tehnici
*/munca in echipă/aprofundare
*personal cooperant-disciplină/profesionalism.
12. Cum crezi că poate fi îmbunătăTit procesul de efectuare a practicii?
*alte secţii ale spitalului-maternitate, infecţioase
*mai multe stagii de practici-aprofundare
*condiţii îmbunătăţite în spital
*mai multă atenţie, igienă, curăţenie.
În urma aplicării chestionarului s-a elaborat un plan de îmbunătăţire a stagiului
clinic.
2. Chestionar elevi - Propuneri de activităţi extracurriculare şi extraşcolare educative
pentru anul şcolar 2015-2016.(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
Chestionarul a fost aplicat unui numar de 80 elevi.
*activităţi de voluntariat
*vizite în instituţii medicale
*vizite in azile
*concursuri medicale
*film
*drumeţii-excursii
*activităţi caritabile
*donaţii
*concursuri sportive
În urma aplicării chestionarului s-a elaborat un plan de activităţi extracurriculare şi
extraşcolare educative.
3.Chestionar elevi - Având în vedere contextul politic, economic, social şi cererea/oferta
locurilor de muncă în judeţul Botoşani propuneţi noi calificări profesionale:(Nr. 1498/19.10.2015-
hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
Chestionarul a fost aplicat unui numar de 80 elevi.
*asistent balneokinetofizioterapeut
*tehnician dentar
*asistent maternal
*infirmier
*assitent de igiena
*asistent ingrijire bătrâni
*ospătar
*bucătar
*paramedic
În urma aplicării chestionarului unitatea de învăţămant va analiza procedura de
autorizare a unui nou profil-BFT.
4. Chestionar promovare bacalaureat 2015(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC nr.
5/19/10.2015)
Chestionarul a fost aplicat unui numar de 66 elevi.
Disciplina da nu
Biologie vegetala si animala 15 44
Anatomia si fiziologia omului 7
În urma aplicării chestionarului s-a elaborat un grafic de pregatire suplimentară la
disciplina biologie pentru promovarea examenului de bacalaureat.
5. Chestionar limba straina(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC nr. 5/19/10.2015)
Chestionarul a fost aplicat unui numar de 66 elevi.
Limba straina da nu
Limba engleza 41 -
Limba franceza 2 -
Limba germana 36 -
Alte limbi straine - -
În urma aplicării chestionarului s-a elaborat un grafic de pregatire suplimentară la
disciplina engleză, şi s-a încheiat un protocol de colaborare cu o firmă de recrutare care
facilitează învăţarea limbii germane.

6. Chestionar elevi - În urma absolvirii Şcolii Postliceale ,,Prof.Dr. Doc. Enescu


Longinus,, Botoşani, precizaţi traiectul şcolar-profesional(Nr. 1498/19.10.2015-hotararea CEAC
nr. 5/19/10.2015)
Chestionarul a fost aplicat unui numar de 80 elevi.
În urma absolvirii Şcolii Postliceale ,,Prof.Dr. Doc. Enescu Longinus,, Botoşani, precizaţi
traiectul şcolar-profesional:
înscris(ă) la facultate;-4
încadrat(ă) în România;-30
încadrat(ă) în ţări ale Uniunii Europene;-40
încadrat(ă) în alte ţări, excepţie cele din Uniunii Europene.-3
În urma aplicării chestionarului s-au semnat parteneriate cu firme de recrutare
pentru inserţia viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii în ţări ale Uniunii
Europene(Anglia,Germania)

Coordonator CEAC, Prof.Irina Juglan