Sunteți pe pagina 1din 10

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Structura financiară existentă în Republica Moldova prezintă unele


trăsături specifice, care în măsură mai mare sau mai mică influenţează procesele monetare din
economie şi deciziile băncii centrale cu privire la măsurile de politică monetară adoptate.

Utilizarea de către BNM a instrumentelor politicii monetare se reflectă cantitativ prin


dinamica agregatelor monetare. Fiecare agregat monetar îndeplineşte funcţii specifice şi este relevant
prin fluxurile reale pe care le intermediază instituţiile financiar-bancare ce îl gestionează şi prin
informaţiile pe care le poate furniza.

Scopul cercetării. În acest studiu de caz voi cerceta dinamica agregatului monetar M3 în
perioada trimestrului II al anului 2017, precum şi depistarea unor tendinţe, factori de influenţă şi
stabilirea unor perspective viitoare.

Sarcinile strudiului de caz. În vederea realizării acestui scop am stabilit următoarele sarcini:

 redarea esenței agregatului monetar M3;


 evidențierea indicatorilor de dinamică a agregatului monetar M3;
 calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a agregatului monetar M3;
 stabilirea tendințelor actuale și perspectivelor în perioadă scurtă a evoluție agregatului M3.
Obiectul investigării. Obiectul cercetat constituie politica monetară şi impactul ei asupra
structurii agregatului monetar M3 realizat prin intermediul deciziilor BNM.

Metodologia cercetării. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în stiinţa economică


am utilizat observarea directă şi indirectă a realităţii economice prin intermediul informaţiei analizate
cu ajutorul abstracţiei stiinţifice; inducția şi deducţia. Deasemenea am utilizat și metoda analizei,
comparaţiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor
concluzii.

Baza informațională. Drept bază informațională a acestui studiu de caz au servit diverse
informaţii găsite în literatura de specilitate, precum și datele statistice publicate de către Banca
Națională a Moldovei și de Biroul Național de Statistică.

Structura studiului de caz. Studiul de caz cuprinde: introducerea, 2 capitole, încheierea,


bibliografia și anexele. În introducere am prezentat actualitatea temei, scopul cercetării, sarcinile
studiului de caz, obiectul investigat, metodologia cercetării, baza informațională și structura studiului
de caz.

3
Primul capitol ,,Esența și indicatorii de dinamică a agregatului monetar M3” redă trăsăturile,
structura, esenţa agregatului monetar M3 precum și indicatorii de dinamică ai acestuia.

Al II-lea capitol ,,Analiza evoluţiei și perspectivele agregatului monetar M3” are un caracter
analitic pronunţat conţinînd calcule efectuate şi analiza lor spre a evidenţia dinamica și perspectivele
agregatului monetar M3 în Republica Moldova.

Încheierea prezintă concluzii pe marginea studiului efectuat pe care le-am dedus pe baza
datelor statistice și calculelor efectuate, precum și informația publicată pe site-ul oficial al BNM.

Bibliografia conține surse bibliografice care au servit drept bază informațională. La baza
calculelor efectuate în această lucrare a stat anexa 1, care redă datele statistice publicate de către
BNM.

4
1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICĂ A AGREGATELULUI
MONETAR M3
1.1. Esența agregatului monetar M3

Dimensionarea masei monetare și urmărirea evoluției acesteia, a diferitor tendințe pe care le


înregistrează activele componente, cu grade diferite de lichiditate, se realizează folosind anumiți
indicatori monetari denumiți agregate monetare.

Agregatele monetare au aparut ca instrumente de analiză a masei monetare, ca о necesitate de


a dezvolta şi a poziționa indicatorii legați de masa şi circulația monetară. Acestea sunt calculate cu
ajutorul grupărilor de active lichide în ordine descrescândă până la lichiditatea zero, adică până la
acele mijloace băneşti, pentru a căror transformare în „bani lichizi” e nevoie de un termen.

Particularitatea definitorie a agregatelor monetare este capacitatea lor de a se îmbina unul în


altul, precum păpușele rusești: agregatul mai mic este conținut în agregatul de talie imediat superioară
și tot așa, până când agregatul cel mai mare le include pe toate celelalte.

Agregatul monetar M3 reprezintă o formă de manifestare a masei monetare aflată în


circulație care cuprinde pe lângă agregatul monetar M2 și depozitele pe termen lung și de mare
valoare și acordurile de răscumpărare la termen.

Acest agregat monetar este forma cea mai cuprinzatoare a monedei aflata în circulație și
include atât agregatul M2, cât și o grupă de active financiare care provin din capacitatea banilor de a
fi mijloc eficient de investire. Aceste active financiare, de asemenea, au o valoare nominală fixată și
capacitate de a se transforma în bani în numerar sau în conturi curente pentru efectuarea plăților.
Grupa respectivă înglobează active mai puțin lichide, cum ar fi:

 Depozitele pe termen lung (certificate de depozite), de regulă nu pot fi recuperate, deși sunt adesea
negociabile și pot fi vândute pe piața secundară.

 Acordurile de răscumpărare, pentru perioade mai lungi decât o noapte, în esență sunt identice ce
cele pe termen de peste noapte, însă termenul lor este mai lung.

 Depozitele în valută, de regulă, sunt la termen, iar pentru obținerea lichidității perfecte este
necesară convertirea valutei.

Așadar, cu toate că activele incluse în grupa respectivă posedă un grad de lichiditate mai jos, acestea
cu succes pot fi folosite în efectuarea tranzacțiilor, fapt care motivează includerea în masa monetară.

5
1.2. Indicatorii de dinamică a agregatului
monetar M3

Evoluțiile economice la toate nivelele sunt influențate de modificarea cantității de bani, care
circulă în economie.. Astfel că, atât aniliștii cât și politicienii trebuie să dispună de un instrumentar
adecvat nu numai pentru măsurarea masei monetare, dar și pentru urmărirea evoluției nivelului,
structurii și efectelor acesteia.
Agregatul M3 ca și restul celorlalte nu este constant și se modifică de la o perioadă la alta prin
procesul de creare și distrugere a monedei. Dimensiunea masei monetare sau a agregatelor monetare,
urmărirea evoluției și efectele lor e posibilă cu ajutorul indicatorilor monetari.
Indicatorii monetari pot fi:
 de nivel reprezintă mărimea masei monetare pe fiecare agregat monetar);
 de structură (redă ponderea fiecarui component în totalul ei);
 de dinamică (remarcă modificarea parametrilor cantitativi de la o perioadă la alta).

Dinamica masei monetare reprezintă modificarea parametrilor cantitativi ai ei de la o


perioada la alta și se evaluează prin indicatorii creșterea absolută (∆MMn/0) și creșterea relativă
(IMMn/0) a masei monetare.

Indicatorul creșterea absolute a masei monetare (MMn/0) se calculează potrivit relației:

∆MMn/0 = MMn-MM0 (1.2.1)

unde: ∆MM - creșterea absolută a masei monetare;


MMn - masa monetară la data de analiză;
MM0 - masa monetară la data de referință.

Indictorul creșterea relativă a masei monetare (IMMn/0) se calculeză potrivit relației;

𝑴𝑴𝒏
IMMn/0 = ( - 1) x 100% (1.2.2)
𝑴𝑴𝟎

Definirea, calcularea și interpretarea indicatorilor respective trebuie subordinate obiectivului


de apreciere cât mai exacta a realității monetare și economice.

6
2. ANALIZA EVOLUȚIEI ȘI PERSPECTIVELE AGREGATELUI
MONETAR M3
2.1. Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență asupra
agregatului monetar M3

Consultând datele statistice prezentate de Banca Națională a Moldovei, pentru perioada


trimestrului II al anului 2017, observăm ca agregatul monetar M3 a suferit modificări cantitative de
la o lună la alta, însă se vede că atât ritmul de creştere, cât și de scădere nu este foarte semnificativ,
acest fapt este și unul din scopurile stabilite de politica monetară şi valutară. Statistica agregatelor
monetare pe perioada aprilie-iunie 2017 este prezentată în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1
AGREGATELE MONETARE
în perioada aprilie – iunie 2017

M3(mln. lei)
M2(mln. lei)
M1(mln. lei) Depozite
Bani în Depozite Depozite Instrumentele în valută Total
circulaţie la la pieței străină
Total Total
(M0) vedere termen monetare
Aprilie 16878.5 10969.1 27847.6 19160.9 0.0 47008.5 24095.6 71104.1
Mai 16704.8 11376.4 28081.2 19030.1 0.0 47111.3 23395.1 70506.4
Iunie 16944.7 11654.1 28598.8 19295.0 0.0 47893.8 23504.9 71398.7
Sursa: Statistica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei (Agregatele Monetare) [online]. [citat 06 februarie 2018].
Disponibil: < https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-indicatorilor-monetari>.
Din tabelul 2.1 se observă că în luna:

Mai, 2017
Masa monetară M3 s-a micșorat în luna de referință cu 597.7 mil. lei (0.8 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că micșorarea acesteia pe
parcursul lunii mai 2017 a fost determinată de scăderea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0)
cu 173.7 mil. lei, precum și de diminuarea soldului total al depozitelor cu 424.0 mil. lei.
Iunie, 2017
Masa monetară M3 s-a majorat în luna de referință cu 892.3 mil. lei (1.3 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe
parcursul lunii iunie 2017 a fost determinată de creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0)
cu 239.9 mil. lei, precum și de sporirea soldului total al depozitelor cu 652.4 mil. lei.

7
Pentru a determina dinamica masei monetare în cele 3 luni de referință am utilizat formulele
(1.2.1) și (1.2.2). Dinamica agregatului monetară, precum și creşterea relativă şi absolută este
prezentată în tabelul 2.2.

Tabelul 2.2
DINAMICA AGREGATULUI MONETAR M3
în perioada aprilie-iunie 2017

IMMn/0 creşterea relativă


M3 (mln.lei) ∆MMn/0 creşterea absolută (mln.lei)
(%)
Aprilie 71104.1 - -
Mai 70506.4 -597,7 -0,84%
Iunie 71398.7 892,3 1,26%
Creşterea medie 98,2 0,14%
Creşterea totală 294,6 0,42%
Sursa: Statistica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei (Agregatele Monetare) [online]. [citat 06 februarie 2018].
Disponibil: < https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-indicatorilor-monetari>.

Agregatul monetar M3 înregistrează o creştere în medie cu 0,14% pe lună, adică cu circa


98,2 mln. lei.

Conform calculelor efectuate am construit o diagramă a dinamicii agregatului monetar M3 în


perioada trimestrului II al anului 2017, în care am redat creșterea relativă a acestui indicator monetar.

0,015

0,01

0,005

0
Aprilie Mai Iunie
-0,005

-0,01

Sursa: Statistica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei (Agregatele Monetare) [online]. [citat 06 februarie 2018].
Disponibil: < https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-indicatorilor-monetari>.

Figura 2.1. Diagrama indicelui creșterii relative a agregatului monetar M3 în trimestru II


al anului 2017.
Creșterea nivelului masei monetare reflectă sporirea dimensiunilor economice ale activității.
Pentru a evidenţia importanţa acestui indicator, masa monetară trebuie corelată cu produsul intern
brut (P.I.B).
8
2.2. Tendințe actuale și perspectivele evoluției agregatelui monetar M3 în
perioada scurtă

În vederea stabilirii tendințelor masei monetare pe viitor nu este corect de a lua în considerație
doar o perioada atât de scurtă de referință (trimestrul II al anului 2017), întru cât evoluția agregatului
monetar poate fi influențată de numeroși factori economici. Mai mult ca atât, BNM deja a publicat
datele statistice pentru tot anul 2017 (Anexa 1). Analiza componentelor masei monetare (M3) arată
că masa monetară M3 în luna decembrie 2017, s-a majorat cu 1781.3 mil. lei (2.4 la sută), fiind cu
9.3 puncte procentuale superioară celei din luna decembrie 2016. Ceea ce denotă o perspectivă de
creștere în evoluția acestui agregat.

Chiar dacă în baza datelor statistice prezentate de BNM pentru trimestrul II nu se observă o
evoluție ascendentă constantă, se consideră că tendințele masei monetare pe viitor vor continua să
crească. Autorităţile monetare vor avea din nou drept prevedere în politica monetară şi cea valutară
diminuarea esenţială a creşterii acesteia. Toate aceste măsuri sunt întreprinse pentru a asigura o
creştere economică şi o stabilitate a preţurilor, adică obiectivele generale ale Băncii Naţionale. Astfel,
se încearcă combaterea inflaţiei, fenomen ce alimentează creşterea vitezei de circulaţie a monedei şi
gradul scăzut de lichiditate al economiei.

Factorii ce vor avea o pondere mai mare în modificarea masei monetare M3, vor continua să
fie depozitele pe termen lung, acordurile de răscumpărare pentru perioade mai lungi decât o noapte
și depozitele în valută.

9
ÎNCHEIERE

Utilizând datele statistice publicate de Banca Națională a Moldovei și indicatorii de dinamică,


am analizat evoluția agregatului monetar M3, în Republica Moldova, în perioada trimestrului II al
anului 2017. În urma acestui studiu am ajuns la concluzia că agregatul monetar M3 nu se modifică
de la o perioadă la alta în mod constant.

Creșterea absolută totală a agregatului monetar M3 în perioada trimestrului II al anului 2017


a constituit o scădere lunară cu 597.7 mil. lei (0.8 la sută), scăderea fiind determinată de agregatul
monetar Bani în circulaţie (M0) cu 173.7 mil. lei, precum și de diminuarea soldului total al
depozitelor cu 424.0 mil. lei.
Factorii care au determinat creşterea agregatului monetar M3, în luna iunie 2017, au fost
creșterea agregatului monetar Bani în circulaţie (M0) cu 239.9 mil. lei, precum și de sporirea soldului
total al depozitelor cu 652.4 mil. lei.
Bănca Națională a Moldovei prin politica monetară și valutară promovată, urmărește
diminuarea ritmului de creștere a agregatului M3.

În concluzie, putem spune că agregatul monetar M3 va continua să crească, însă măsurile de


diminuare a ritmului de creștere vor fi păstrate de către autoritățile monetare, încercînd astfel să se
asigure o stabilitate a nivelului prețurilor și un progres economic.

10
BIBLIOGRAFIE

I. Lucrări ştiinţifice

1. STRATULAT, Oleg. Monedă şi credit. Chișinău: ASEM, 2014, 266-268 p.


2. STRATULAT, Oleg; CÎRLAN, Ana; CIOBANU, Ghenadie. Indicații metodice privind
elaborarea studiului analitic la unitatea de curs monedă și credit. Chișinău: ASEM, 2016.
3. CARAGANCIU, Anatolie; ILIADI, Gheorghe. Monedă şi credit. Chișinău: ASEM, 2004,
249 p.
II. Surse Web

4. Statistica Băncii Naționale a Moldovei privind agregatele monetare.


Disponibil: <http://bnm.md/ro/content/evolutia-indicatorilor-monetari-luna-mai-2017>

5. Circulația monetară și masa monetară.


Disponibil:<https://ru.scribd.com/document/44154389/Masa-Monetara-Si-Agregatele-
Monetare>

11
Anexa 1

12

S-ar putea să vă placă și