Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA FINANŢE
DEPARTAMENTULUI “INVESTIŢII ŞI ACTIVITATE
BANCARĂ”

Evoluţia volumului agregatului monetar M1 în perioada


trimestrului III al a. 2018: tendinţe, factori, perspective.

Studiu individual la unitatea de curs


Monedă şi credit

Autor:student gr.FP 171,


învățământ cu frecvență redusă
Vadim POSTICA
_____________________
(semnătura)

A verificat:
dr., prof. univ.
Oleg STRATULAT
_____________________
(semnătura)
Contents
Introudcere..................................................................................................................................................3
1. Esența și indicatorii de dinamică a agregatului monetar M1................................................................4
2. Analiza evoluţiei și perspectivele agregatului monetar M1.................................................................6
3. Tendințe actuale și perspectivele în perioadă scurtă a evoluției agregatului monetar M1................8
Încheiere......................................................................................................................................................9
Bibliografie................................................................................................................................................10

2
Introudcere

Fiind unul din componentele masei monetare, agregatul monetar M1 prin evoluția sa permite
observarea și stabilirea obiectivelor politicii monetare adoptate de autoritatea monetară. Aceste
obiective urmăresc stabilitatea monedei naţionale exprimată prin rata inflaţiei.
În acest studiu de caz mi-am propus să cercetez evoluţia agregatului monetar Ml pe perioada
primului trimestru al anului 2018, precum şi depistarea unor tendinţe, factori de influenţă şi
stabilirea unor perspective viitoare. Formularea unor aprecieri şi concluzii concludente.
Scopul lucrării a determinat următoarele sarcini ale studiului:
- Redarea esenței agregatului monetar M1;
- Evidențierea indicatorilor de dinamică a agregatului monetar M1;
- Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a agregatului monetar M1;
- Stabilirea tendințelor actuale și perspectivelor în perioadă scurtă a evoluție agregatului
M1.
Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în stiinţa economică am utilizat observarea
directă şi indirectă a realităţii economice prin intermediul informaţiei analizate cu ajutorul
abstraţiei stiinţifice; inducția şi deducţia. Deasemenea am utilizat și metoda analizei, comparaţiei
şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor concluzii
concludente.
Drept bază informațională a acestui studiu de caz au servit diverse informaţii găsite în
literatura de specialitate, precum și datele statistice publicate de către Banca Națională a
Moldovei și de Biroul Național de Statistică.

3
1. Esența și indicatorii de dinamică a agregatului monetar M1

Dimensionarea masei monetare și urmărirea evoluției acesteia, a diferitor tendințe pe care le


înregistrează activele componente, cu grade diferite de lichiditate, se realizează folosind anumiți
indicatori monetari denumiți agregate monetare. Agregatele monetare au apărut ca instrumente
de analiză a masei monetare, ca о necesitate de a dezvolta şi a poziționa indicatorii legați de
masa şi circulația monetară.
Agregatele monetare sunt nişte mărimi alternative ale masei monetare, calculate cu ajutorul
grupărilor de active lichide în ordine descrescândă până la lichiditatea zero, adică până la acele
mijloace băneşti, pentru a căror transformare în „bani lichizi” e nevoie de un termen.
Unul din scopurile majore ale analizei monetare îl reprezintă selectarea acelor agregate
monetare care să răspundă cel mai bine cerințelor de reflectare a caracterului și obiectivelor de
politică monetară, adoptată de autoritatea monetară a unei țări pe o anumită perioadă.
Caracteristicele comune ale agregatelor monetare sunt bazate pe următoarele criterii
principale:
- Eficienţa agregatelor monetare se apreciază în funcţie de capacitatea acestora de a se
constitui în obiective intermediare ale politicii monetare. Acestea trebuie să ofere informaţii
complexe şi să evidenţieze evoluţia comportamentului agenților economici.
- Caracterul controlabil al agregatelor monetare exprimă influenţa pe care о poate exercita
autoritatea monetară, atunci cînd se constată că evoluţia unui agregat nu este corespunzatoare
se încearcă corecția acestuia.
- Disponibilitatea statistică desemnează calitatea agregatului monetar de a fi rapid disponibil
şi în masură să permită autorităţilor monetare о reacție rapidă. În general se recomandă
agregate mai restrînse, mai ușor de calculat.

În Republica Moldova structura masei monetare cuprinde 4 agregate monetare:


M0 - reprezintă banii în numerar (lichizi) emiși în circulaţie de către Banca Naţională a
Moldovei;
Ml – M0 + depunerele la vedere ale persoanelor fizice şi juridice în băncile comerciale;
M2 - Ml + depunerile la termen în băncile comerciale + instrumentele pieții monetare;
M3 - M2 + depunerile în valută.
Agregatul monetar Ml reprezintă baza masei monetare şi este compus din banii în circulaţie,

4
rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca
Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depunerile la vedere la băncile comerciale
şi depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.
Banii în circulaţie constituie banii în numerar emişi în circulaţie de către Banca Naţională a
Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.
Agregatul M1 ca și restul celorlalte nu este constant și se modifică de la o perioadă la alta
prin procesul de creare și distrugere a monedei. Dimensiunea masei monetare sau a agregatelor
monetare, urmărirea evoluției și efectele lor e posibilă cu ajutorul indicatorilor monetari. Aceștia
pot fi:
- de nivel (reprezintă mărimea masei monetare pe fiecare agregat monetar)
- de structura (redă ponderea fiecărui component în totalul ei)
- de dinamica (remarcă modificarea parametrilor cantitativi de la o perioadă la alta)
Dinamica masei monetare caracterizează modificarea parametrilor cantitativi ai ei de la o
perioada la alta și se evaluează prin indicatorii creșterea absolută (∆MMn/0) și creșterea
relativă (IMMn/0) a masei monetare.

Creșterea absolută:
∆MMn/0 = MMn-MM0
unde: ∆MM – creșterea absolută a masei monetare;
MMn – masa monetară la data de analiză;
MM0 - masa monetară la data de referință.

Indictorul creșterea relativă a masei monetare (IMMn/0) se calculeză potrivit relației;


MM n
IMMn/0 = ( - 1) x 100%
MM 0

5
2. Analiza evoluţiei și perspectivele agregatului monetar M1
Analizînd agregatul monetar M1 în Republica Moldova pe perioada trimestrului I al anului 2018
conform datelor statistice prezentate de Banca Naţională (Anexa 1) am constatat ca masa monetară este în
continuă creștere de la o perioadă la alta. Statistica agregatelor monetare pe perioada ianuarie-martie 2018
este prezentată în tabelul 2.1.
Tabelul 2.1
AGREGATELE MONETARE
în perioada septembrie – noiembrie 2018

M3(mln. lei)
Depozite
M2(mln. lei) în valută Total
străină
M1(mln. lei)
Bani în Depozite
Depozite Instrumentele
circulaţie la
Total la termen pieței monetare Total
(M0) vedere
Septembrie 10280.2 5889.1 16169.4 11447.1 0.5 27617.0 12909.7 40526.7
Octombrie 10476.6 5945.8 16422.4 11477.3 0.4 27900.1 13060.7 40960.8

Noiembrie 10673.6 5939.7 16613.3 11661.7 0.1 28275.1 12741.5 41016.6

Observăm ca agregatul monetar Ml a suferit modificări cantitative de la o lună la alta,


însă se vede că ritmul de creştere nu este foarte semnificativ, acest fapt reprezentând unul din
scopurile stabilite de politica monetară şi valutară pentru anul 2018.

6
Tabelul 2.2
DINAMICA AGREGATULUI MONETAR M1
în perioada septembrie-noiembrie 2018

M1 (mln.lei) ∆MMn/0 creşterea absolută (mln.lei) IMMn/0 creşterea relativă (%)

Ianuarie 16169.4 - -
Februarie 16422.4 253 1.565%
Martie 16613.3 190.9 1.162%
Creşterea medie 147.96 0.909%
Creşterea totală 443.9 2.727%

Din tabelul 2.2 se observă ca agregatul monetar Ml înregistrează o creştere în medie cu


0.909% pe lună, adică cu circa 147.96 mln. lei. În perioada septembrie-noiembrie se evidențiază
o creştere lunară mai mică (190,9 mln. lei sau 1,162%), ca urmare a scăderii soldului depozitelor
la vedere cu 6,1 mln. lei, componentă a masei monetare care în R.M determină mult modificările
cantitative ale acesteia. Un alt factor ce a cauzat aceste schimbări ar fi rata dobânzii, care pe
termen scurt accelerează creşterea masei monetare când este mai mare.

3. Tendințe actuale și perspectivele în perioadă scurtă a evoluției agregatului


monetar M1

7
Tendinţele masei monetare pe viitor vor continua să crească, însă autorităţile monetare
vor avea din nou drept prevedere în politica monetară şi cea valutară diminuarea esenţială a
creşterii acesteia. Toate aceste măsuri sunt întreprinse pentru a asigura o creştere economică şi o
stabilitate a preţurilor, adică obiectivele generale ale Băncii Naţionale. Astfel, se încearcă
combaterea inflaţiei, fenomen ce alimentează creşterea vitezei de circulaţie a monedei şi gradul
scăzut de lichiditate al economiei. Factorii ce vor avea o pondere mai mare în modificarea masei
monetare Ml vor continua să fie modificarea cantităţii de bani în numerar emişi în circulaţie de
BNM, rezervelor băncilor comerciale şi a BNM cît şi depunerile la vedere ale persoanelor fizice
şi juridice în băncile comerciale.

Încheiere
În acest studiu de caz am studiat pe baza datelor statistice dinamica agregatului monetar
M1 în Republica Moldova în perioada trimestrului III al anului 2018. Şi astfel am ajuns la

8
următoarele concluzii:
Agregatul monetar M1 se modifică de la o perioadă la alta prin procesul de creare și distrugere a
monedei.
Creșterea absolută totală a agregatului monetar M1 în perioada trimestrului al III-lea al
anului 2018 a constituit 443,9 mln. lei sau 2,727% în comparație cu perioadele anterioare. În
perioada septembrie-noiembrie se evidențiază o creştere lunară mai mică (190,9 mln. lei sau
1,162%), ca urmare a scăderii soldului depozitelor la vedere cu 6,1 mln. lei. Creşterea medie
constituie 0.909% pe lună, adică circa 147.96 mln. lei.
Unul din factorii care au determinat creşterea agregatului monetar M1 în acestă perioadă
a fost mărirea ratei dobânzii la depozitele la vedere.
Banca Națională a Moldovei prin politica monetară și valutară promovată urmărește diminuarea
ritmului de creștere a agregatului M1.
Pe viitor agregatul monetar M1 va continua să crească, însă măsurile de diminuare a
ritmului de creștere vor fi păstrate de către autoritățile monetare, încercând astfel să se asigure un
progres economic și o stabilitate a nivelului prețurilor.

Bibliografie
1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95
2. Statistica Băncii Naționale a Moldovei privind agregatele monetare.

9
(http://bnm.md/md/agregate_monetare)
3. Biroul Național de statistică. (http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=146&)

10

S-ar putea să vă placă și