Sunteți pe pagina 1din 4

DOSAR NR.

7710/193/2019
Cod ECLI ECLI:RO:JDBTS:2019:001.005262
Operator date 3953 contestaţie dare în
plată

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BOTOŞANI
SECŢIA CIVILĂ
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 13.12.2019
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREŞEDINTE - BALAŞANU ALEXANDRU - CRISTIAN
GREFIER - MIRON MIRELA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 5262

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la notificarea de dare în plată,
formulată de contestatoarele OTP Faktoring ZRT şi OTP Faktoring SRL, în contradictoriu cu
intimatul Hemcinschi Corneluş.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, la ambele strigări ale cauzei.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, faţă de cele dispuse la
termenul anterior, s-au depus relaţii din partea DITL Botoşani, Biroul de Credit, OCPI Botoşani,
IPJ Botoşani, ONRC, ITM Botoşani, AJFP Botoşani, BEJ Dumitraş. Totodată, contestatoarea a
depus o declaraţie a intimatului de renunţare la notificarea de dare în plată, apreciind că prezenta
acţiune a rămas fără obiect. De asemenea, intimatul a depus o cerere de renunţare la judecată.
Nemaifiind alte cereri sau probe de formulat, instanţa se socoteşte lămurită cu privire la
prezenta cauză, declară închisă cercetarea judecătorească şi reţine cauza în pronunţare asupra cererii
de renunţare la judecată.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:


La data de 03.06.20149, pe rolul Judecătoriei Botoşani – Secţia Civilă a fost înregistrată, sub
nr. 7710/193/2019, cererea de chemare în judecată având ca obiect contestaţie la notificarea de dare
în plată prin care contestatoarea OTP Faktoring ZRT a solicitat în contradictoriu cu intimatul
Hemcinschi Corneluş, respingerea ca inadmisibilă a solicitării debitorului, cuprinsă în notificarea
înregistrată sub nr. 5874/24.05.2019, privind stingerea creanţei deţinută asupra acestuia. A solicitat
admiterea contestaţiei formulate în baza disp. art. 7 al.1 din Legea nr. 77/2016 şi repunerea părţilor
în situaţia anterioară, cu reluarea executării silite începute împotriva intimatului în cadrul dosarului
de executare nr. 521/2018 BEJ Dumitraş Ancuţa.
A mai solicitat a se constata că nu sunt îndeplinite condiţiile impreviziunii în conformitate
cu dispoziţiile Curţii Constituţionale a României nr. 623/25.10.2016.
În motivare s-a arătat că, numitul Hemcinschi Corneluş, în calitate de împrumutat a încheiat
cu OTP Bank România, contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă nr.
C2204/1000/13163 din data de 24.09.2008, prin care banca a acordat un credit pentru nevoi
personale, astfel cum rezultă din contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1995/24.09.2008 de BNP
Humelnicu Coca, asupra imobilului situat în Botoşani, Aleea Teodor Callimachi nr. 5, sc. B, et.1,
ap.7, jud. Botoşani, proprietatea intimatului. Întrucât debitorul intimat nu şi-a îndeplinit obligaţiile
de plată asumate prin contractarea împrumutului, banca a declarat exigibilitatea anticipată a tuturor
sumelor rezultate din contractul de credit şi a procedat la cesionarea creanţelor către creditoarea
OTP Faktoring ZRT la data de 22.11.2016. În atare condiţii, creditoarea a demarat procedura de
executare silită în vederea recuperării sumelor datorate de către debitor, formându-se astfel dosarul
de executare nr. 521/2018 BEJ Dumitraş Ancuţa.
La data de 24.05.2019, intimatul Hemcinschi Corneluş a comunicat creditoarei notificarea
de dare în plată înregistrată sub nr. C2204/1000/13163 cu privire la imobilul situat în Botoşani.
1
În drept, creditoarea a invocat dispoziţiile art. 4.1., art.4, 7 din Legea nr. 77/2016, iar pe
fondul cauzei s-a invocat inadmisibilitatea notificării de dare în plată, inexistenţa impreviziunii. În
acest sens s-a arătat că transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor ipotecate şi stingerea
datoriilor rezultate din contractul de credit poate avea loc numai în situaţia în care debitorul
dovedeşte buna sa credinţă în derularea raporturilor contractuale atât cu banca, cât şi cu
succesoarea acesteia în drepturi, respectiv OTP Faktoring ZRT, precum şi apariţia unui risc
supraadăugat care nu a putut fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului de credit.
În susţinerea cererii, creditoarea a depus la dosar înscrisuri.
La data de 17.07.2019, OTP Faktoring SRL a transmis note de şedinţă la dosar, în calitate de
cesionar, ca urmare a contractului de cesiune din data de 27.09.2018, cu nr. 51-2018-666, prin care
a fost cesionată creanţa rezultând din contractul de credit nr. C2204/1000/13163 din 24.09.2018,
condiţii în care contestatoarea a devenit proprietarul creanţei amintite. În atare condiţii,
contestatoarea OTP Faktoring SRL a înţeles să-şi însuşească prezenta contestaţie şi apărările
formulate de OTP Faktoring ZRT în prezenta cauză.
Intimatul Hemcinschi Corneluş, legal citat, a formulat întâmpinare la dosar prin care a
solicitat respingerea contestaţiei, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată,
precum şi cerere reconvenţională.
A arătat că a solicitat prin notificarea de dare în plată, stingerea datoriilor faţă de bancă, în
schimbul dării în plată a imobilului apartament, precizând că banca este total dezinteresată de a lua
în considerare această notificare.
În ceea ce priveşte invocarea impreviziunii, intimatul a arătat că în anul 2008 a existat o
avalanşă de credite încheiate în franci elveţieni, motivat de accesibilitatea ratelor la momentul
respectiv, însă după anul 2011 au avut loc tăieri salariale de 25%, iar rata la bancă s-a dublat,
ajungând de la 550 lei, la 1200 lei, iar situaţia intimatului denotă imposibilitatea efectivă de achitare
a ratelor dublate în moneda CHF. Buna-credinţă a debitorilor rezultă din plata la timp a ratelor pe
durata derulării creditului până la creşterea neaşteptată a francului elveţian şi din plata ulterioară
parţială a ratelor, până la data deschiderii dosarului de executare silită din 2018.
Pe calea cererii reconvenţionale formulate, intimatul a solicitat pronunţarea unei hotărâri
prin care să se constate stinse toate obligaţiile de plată – principale şi accesorii pe care intimatul le
mai are faţă de OTP Faktoring ZRT, născute din contractul de credit nr. C2204/1000/13163 din
24.09.2008.
Contestatoarea OTP Factoring SRL a formulat răspuns la întâmpinare şi la cererea
reconvenţională, solicitând respingerea tuturor apărărilor formulate de intimat, respingerea
solicitării privind pronunţarea unei hotărâri în sensul constatării stingerii debitului înregistrat de
debitor şi admiterea contestaţiei formulate. Au fost invocate disp. art. 1584 din Codul Civil din
1865, respectiv art. 2158 al.1 teza a II-a NCC, dar şi dispoziţiile Deciziei nr. 623 a Curţii
Constituţionale din 25.10.2016, prin care s-a arătat obligativitatea verificării existenţei
impreviziunii ca şi cauză a nerespectării obligaţiilor contractuale de plată asumate de către debitor
la data încheierii contractului, nefiind suficientă constatarea de către instanţă a apariţiei unei
schimbări a împrejurărilor de la data încheierii contractului.
La data de 21.10.2019, contestatoarea OTP Faktoring ZRT a formulat la rândul său răspuns
la întâmpinare şi întâmpinare la cererea reconvenţională a intimatului, solicitând respingerea
apărărilor formulate, dar şi respingerea solicitării formulate pe calea cererii reconvenţionale privind
pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate stins întreg debitul datorat.
La aceeaşi dată, contestatoarea OTP Faktoring SRLa înaintat la dosar note de şedinţă prin
care a arătat faptul că la data de 31.10.2019 a emis intimatului Hemcinschi Corneluş, Acordul
privind vânzarea în mod amiabil a imobilului ce face obiectul notificării de dare în plată, scopul
fiind acela de a stinge în acest fel creanţa existentă, prin încasarea, din vânzarea imobilului, a sumei
agreate conform acordului dintre părţi. Potrivit acestui Acord, una dintre obligaţiile aflate în sarcina
intimatului a constat în prezentarea unei declaraţii privind renunţarea la notificarea privind darea în
plată a imobilului. În acest context, a arătat contestatoarea faptul că vânzarea imobilului s-a realizat,
motiv pentru care, prin adresa cu nr. 203971920/11.11.2019, s-a confirmat achitarea integrală a
debitului aferent contractului dintre părţi. Totodată, s-a arătat că, în baza declaraţiei autentificată
sub nr. 3721 din 08.11.2019, intimatul Hemcinschi Corneluş a renunţat la efectele notificării de dare

2
în plată ce formează obiectul prezentei contestaţii, apreciind în aceste condiţii că cererea de
chemare în judecată a rămas fără obiect.
La rândul său, intimatul Hemcinschi Corneluş a depus la dosar o cerere de renunţare la
judecata cererii reconvenţionale.
Instanţa, pentru justa soluţionare a cauzei, a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile
aflate la dosarul cauzei.
Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:
Instanţa constată că numitul Hemcinschi Corneluş, în calitate de împrumutat a încheiat cu
OTP Bank România, contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă nr.
C2204/1000/13163 din data de 24.09.2008, prin care banca a acordat un credit pentru nevoi
personale, astfel cum rezultă din contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1995/24.09.2008 de BNP
Humelnicu Coca, asupra imobilului situat în Botoşani, Aleea Teodor Callimachi nr. 5, sc. B, et.1,
ap.7, jud. Botoşani, proprietatea intimatului. Întrucât debitorul intimat nu şi-a îndeplinit obligaţiile
de plată asumate prin contractarea împrumutului, banca a declarat exigibilitatea anticipată a tuturor
sumelor rezultate din contractul de credit şi a procedat la cesionarea creanţelor către creditoarea
OTP Faktoring ZRT la data de 22.11.2016. În atare condiţii, creditoarea a demarat procedura de
executare silită în vederea recuperării sumelor datorate de către debitor, formându-se astfel dosarul
de executare nr. 521/2018 BEJ Dumitraş Ancuţa.
Instanţa constată că, deşi intimatul nu s-a prezentat personal în faţa instanţei, acesta a
formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, iar în data, în data de 12.12.2019 a trimis la dosar
înscrisuri prin care face dovada de plată a sumei pretinse de contestatoare, respectiv stingerea
creanţei către OTP Faktoring SRL, prin vânzarea imobilului, în baza Acordului agreat cu banca
contestatoare. În acest context, intimatul a solicitat să se ia act de renunţarea la judecată cu privire la
cererea reconvenţională şi la efectele notificării de dare în plată.
Totodată, contestatoarea a formulat la dosar note de şedinţă prin care a arătat că prezenta
acţiune a rămas fără obiect, confirmând achitarea integrală a debitului aferent contractului de credit,
prin Acordul părţilor, de vânzare a imobilului.
Înscrisurile ce fac dovada de plată din partea intimatului au fost confirmate de contestatoare,
care a înţeles să achieseze la cererea intimatului de renunţare la judecata cererii reconvenţionale, dar
şi la renunţarea la notificarea privind darea în plată a imobilului, motiv pentru care instanţa va
respinge acţiunea, ca fiind rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la notificarea de dare în plată formulată de contestatoarele OTP


Faktoring ZRT, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Bd. Nicolae Caramfil nr. 79, et.3, sector 1,
Bucureşti şi OTP Faktoring SRL, cu acelaşi sediul, în contradictoriu cu intimatul Hemcinschi
Corneluş, CNP 1650304070039, cu domiciliul în Botoşani, Aleea Teodor Callimachi nr. 5, sc. B,
et.1, ap.7, jud. Botoşani şi domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat Sălăvăstru Ioan din
Botoşani, str. Independenţei nr. 3, jud. Botoşani, ca rămasă fără obiect.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea şi motivele de apel
urmând a se depune la Judecătoria Botoşani.
Ia act de renunţarea la judecata cererii reconvenţionale având ca obiect acţiune în
constatare, formulată de intimat.
Cu drept de a formula recurs în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la
Judecătoria Botoşani.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi,
data de 13.12.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Redactat B.A.
Tehnored. MM/ 5 ex. / 09.01.2020
3
4

S-ar putea să vă placă și