Sunteți pe pagina 1din 9

Data: 6.12.

2018

Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Dorohoi

Clasa: I A

Învățător: Airinei Elena

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea tematică: „Animale din jurul nostru”

Subiectul: Recapitulare - Sunetele și literele p/P, c/C, o/O, l/L. Propoziția

Tipul lecției: consolidarea cunoștințelor

Forma de realizare: activitate integrată

Discipline integrate: Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arte


vizuale și abilități practice

Competențe vizate:

1. Limba și literatura română

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare

3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse
2. Matematică și explorarea mediului

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea unor sarcini


3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţii cu mediul natural

3. Arte vizuale și abilități practice


2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile
2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă
4. Dezvoltare personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
3.1. Aplicarea unor norme de ținută corporală
Scopul lecției: Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite
contexte, consolidarea cunoștințelor referitoare la sunetele și literele învățate

Obiective operaționale:

a) cognitive

OC1 - să citească corect și conștient litere, silabe, cuvinte, propoziții

OC2 - să scrie în ritm propriu, corect, lizibil și îngrijit cuvinte și propoziții, folosind literele
de mână învățate

OC3 - să asocieze imaginea cu cuvântul potrivit/ propoziția potrivită

OC4 - să analizeze o propoziție, folosind metoda fonetică, analitico-sintetică

OC5 - să ordoneze cuvinte pentru a obține propoziții

b) psiho-motorii

OM1 - să-şi dirijeze atenția către centrul de interes vizat de învăţător


OM2 - să păstreze poziţia corectă a corpului în timpul scrierii

c) afective

OA1 - să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări


OA2 - să rezolve corect sarcinile de lucru , îmbunătăţindu-şi performanţa

Strategia didactică:

a) Metode şi procedee didactice: metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia, explicaţia,


exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, munca independentă

b) Materiale şi mijloace didactice: fişe de muncă independentă, jetoane cu litere și silabe,


scotch de lipit, CD-player, manual, caiet, creioane colorate, planșă, tabla, cretă, foi albe, lipici

c) Forme și tehnici de evaluare: observaţia sistematică, evaluare orală, evaluare scrisă

d)Forme de organizare: activitate frontală, individuală, în perechi, pe echipe

e) Resurse temporale: 35+10 minute

f) Resurse umane: 15 elevi

Bibliografie:

 Olga Pîrîială, Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran - „Comunicare în limba română”,
Manual pentru clasa I, Editura Didactică și Pedagogică S.A, București, 2018
 Aurelia Șeulean, Elena Oltean, Mărioara Minculescu - „Comunicare în limba română”,
Auxiliar pentru clasa I, Editura Kreativ, Târgu Mureș, 2014
 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013
 ***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013

Desfășurarea activității:
Secvențele Elemente de strategie didactică
Ob. Conținutul informational și demersul didactic
instruirii Metode și Mijloace Forme de
op. Acțiuni și operații Evaluare
Durata Conținuturi procedee materiale organizare
ale învățării
1.Moment Se creează condiţiile optime pentru Elevii pregătesc Conversația Toate Frontal
organizatoric desfăşurarea lecţiei: pregătirea materia- manualele,caietele materialele
5’ lului didactic necesar, stabilirea liniştii, speciale, instru-
îndrumarea elevilor în activitatea de mentele de scris.
pregătire.
Se asigură climatul de încredere reci-
procă pentru reuşita actului didactic.
Lecția debutează cu întâlnirea de di-
mineață:
a) Salutul
b) Prezența Răspund la întrebări
c) Calendarul naturii și aleg jetoanele
- Care sunt zilele săptămânii? pentru completarea
- Ce zi este astăzi? Calendarului naturii
- Dacă astăzi este joi, ieri ce zi a fost?
Mâine ce va fi?
- În ce anotimp suntem?
- Care sunt lunile de iarnă?
- În ce lună suntem?
- A câta lună din anotimp este luna de-
cembrie? Care sunt celelalte două luni?
- În ce dată suntem azi?
- În ce an suntem?
- Cum este vremea?
- Ce fac animalele iarna?

d)Noutatea zilei este că avem musafiri.


Prezint musafirul.
2. Captarea Observarea
atenției Observăm că Mascota noastră are în sistematică
3’ OA1 buzunar un plic. Deschizând plicul, Elevii ascultă. Scrisoarea Frontal
găsim o scrisoare cu sarcini pentru ora
OA2
de Comunicare în limba română.

OA1 Anunț elevii că astăzi vom desfășura


3. Enunțarea OA2 o oră de recapitulare: vom recapitula
temei și a literele învățate și vom scrie cuvinte și Elevii ascultă cu
obiectivelor în interes. Observarea
propoziții cu ajutorul acestora.
termeni Frontal sistematică a
accesibili Se scrie și pe tablă titlul: ,,Recapitulare
(p/P – l/ L)” elevilor
elevilor
2’ Obiectivele operaționale sunt expli-
cate pe înțelesul copiilor.

4. Elevii îşi deschid Frontal


Reactualizarea Sunt verificate temele efectuate acasă caietele la temă. Caiete
cunoștințelor urmărindu-se aspectul caietului, aran- Observarea
5’ jarea în pagină, dacă tema este completă, sistematică a
OM1 Explicația elevilor
forma scrisului, corectitudinea conţinu-
OM2 tului. În timpul verificării se va verifica Deschid plicurile Exercițiul În perechi Aprecieri
OC1 atât cantitatea, cât şi calitatea temei. și formează Plicuri- verbale
Jocul
Elevii sunt rugați să scoată literele și cuvinte/ alfabetar
OC2 didactic
silabele din plicurile-alfabetar și să scrie propoziții.
OC3 două cuvinte, apoi o propoziție.
Se formează și la tablă 2-3 cuvinte.
OC4 Se adresează elevilor întrebări pentru
reactualizarea cunoștințelor:
-Cum ați scris unele cuvinte( ex. Luca) ?
-De ce?
-Ce alte cuvinte se scriu cu literă inițială
mare?
-Ce ați pus la sfârșitul propoziției?

Le prezint elevilor o planşă și le propun Elevii realizează Joc didactic Planșă


jocul didactic ,,Citeste si potrivește!” corespondența
5. Dirijarea Se analizează propoziția ,,Păunul are Frontal
învățării dintre imaginile
pene minunate.”
23’ date și cuvintele
- Se analizează:
 numărul cuvintelor din propoziţie sugerate de
 identificarea cuvintelor acestea. Conversaţia
OC2
 despărţirea cuvintelor în silabe: „Pă-
OC3 Metoda
u-nul”,,a-re” ,,pe-ne” ,,mi-nu-na-te”
 localizarea sunetelor în silabă fonetica, Manual
OC4
 refacerea cuvântului analitico-
OM2 sintetică
Se citesc literele, cuvintele și propozi-
țiile de la exercițiul 2, pagina 47. Elevii lucrează
individual,
Se rezolvă exercițiul 10 / pag.68 din diferențiat Individual
auxiliar. 2 elevi rezolvă
exercițiul 1/ pag. Capacitatea
67 de a îndeplini
sarcinile de
pe auxiliar

OC2

6. Obținerea Se dă elevilor o scurtă dictare: câteva


Muncă Explicația Caietul de
performanței OM2 litere, două cuvinte şi o scurtă independentă individual Formativă
5’ propoziţie.( Anexa 1) dictare
Conversația

OA2

OM1

7. Aprecierea Fac aprecieri asupra desfășurării lecției Explicația


elevilor și asupra comportamentului elevilor în Frontal
1’ timpul activității. Conversația

8. Tema pentru Tema: Ex.3,4,5/ pag. 47( 2 elevi vor Explicația


acasă Își notează tema. Frontal
rezolva doar ex. 3 și 4). Conversația
1’
Anexa 1

______________________________________________

Fișă de muncă independentă

 Colorează doar imaginile cărora le sunt asociate cuvinte scrise corect, apoi
transcrie cuvintele descoperite.
 Dictare