Sunteți pe pagina 1din 5

Contabilitate consolidată – aspecte teoretice

Cursul 4.
Măsurarea controlului şi dependenței dintre entitățile din
cadrul grupului

Componenţa ansamblului consolidat este determinată de tipurile de


control, exclusiv și comun, și influenţa semnificativă exercitată de
societatea-mamă asupra celorlalte societăţi din cadrul grupului. De fapt,
controlul, exclusiv sau comun, și influenţa semnificativă evidenţiază o
legătură de dependenţă între două societăţi. Deși uneori această legătură
poate să fie de tip contractual, ea are la bază, înainte de toate, deţinerea
drepturilor de vot care permit exercitarea controlului. Măsurarea puterii
controlului se realizează cu ajutorul procentajului de control.
Procentajul de control exprimă legătura de dependenţă, directă
sau indirectă, care există între societatea-mamă și o altă societate. El este
exprimat în procentaj al drepturilor de vot deţinute de societatea-mamă.
Pentru determinarea procentajului de control, se însumează procentajul de
control deţinut direct de societatea-mamă și procentajele de control
deţinute de toate societăţile controlate exclusiv de societatea-mamă.
Procentajul de control deţinut de o societate este un element central al
operaţiilor de consolidare, deoarece el permite definirea perimetrului de
consolidare și determinarea metodei de consolidare.
Deţinerea unei părţi din drepturile de vot nu trebuie să fie
confundată cu deţinerea unei părţi din capital. Astfel, pot să existe
decalaje între participarea la capital și drepturile de vot (de exemplu,
atunci când există acţiuni cu drept de vot dublu sau/și acţiuni cu dividend

17
Contabilitate consolidată – aspecte teoretice

preferenţial dar fără drept de vot). De asemenea, în timp ce drepturile de


vot permit exercitarea unei anumite puteri în adunarea generală, deţinerea
unei părţi de capital evidenţiază implicarea financiară a unei societăţi în
cadrul altei societăţi. Această implicare financiară se determină cu
ajutorul procentajului de interes.
Procentajul de interes exprimă cota-parte de capital deţinută,
direct sau indirect, de societatea-mamă în fiecare societate consolidată.
Acesta este egal cu suma procentajelor de capital deţinute, direct sau
indirect, de societatea-mamă în societatea consolidată.
Procentajul de interes stă la baza repartizării capitalurilor proprii și
rezultatelor societăţilor consolidate în partea ce revine grupului și partea
ce revine celor care sunt din afara grupului (minoritarilor). De asemenea,
procentajul de interes este stă la baza efectuării înregistrărilor de
consolidare, deoarece permite efectuarea unei distincţii între elementele
ce aparţin grupului și cele din afara sa.
Societatea-mamă este o societate care exercită controlul asupra
uneia sau mai multor societăţi. Filiala este o societate care se află sub
controlul altei societăţi (societatea-mamă).
Controlul exclusiv reprezintă puterea de a conduce politicile
financiare și de exploatare (operaţionale) ale unei entităţi economice
astfel încât să se obţină avantaje din activitatea acesteia.
Standardele Internaționale de contabilitate menţionează că o
societate exercită controlul exclusiv asupra unei alte societăţi dacă:

dispune de majoritatea drepturilor de vot în consiliul de


administraţie sau alt organ echivalent.

conduce politicile financiare și operaţionale ale societăţii, în


virtutea prevederilor statutare sau contractuale;

18
Contabilitate consolidată – aspecte teoretice

poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor


consiliului de administraţie sau ai unui organ echivalent;

Într-o viziune mai largă, în grupul de societăţi, pe lângă societatea-


mamă și filiale, mai sunt incluse societăţile sub formă de asocieri în
participatie și entităţile economice asociate.

Societăţile sub formă de asocieri în participaţie sunt acele societăţi


asupra cărora se exercită controlul comun.

Controlul comun reprezintă o înţelegere contractuală de împărţire a


puterii de decizie la o asociere în participatie, între un număr limitat de
acţionari sau asociaţi, în virtutea unui acord contractual între aceștia.

O întreprindere asociată este o societate în care investitorul are o


influenţă semnificativă (notabilă).

Influenţa semnificativă reprezintă dreptul de a participa, direct sau


indirect, la politicile financiare și de exploatare (operaţionale) ale unei
societăţi, dar fără a exercita controlul exclusiv sau comun asupra acestora.
Se prezumă că se exercită o influenţă semnificativă atunci când se deţin
cel puţin 20% din drepturile de vot ale unei societăţi. exceptând situaţia
când se demonstrează, în mod clar, că această influenţă nu există.

Bibliografie
[1] Bogdan, V., Popa, D., Farcane, N., Boloș, M.I. (2011) Raportarea
financiară la nivelul grupurilor de societăți - Repere contemporane,
Editura Economică, București
[2] Farcane, N., Cotleț, D. (2001) Consolidarea conturilor, Editura
ANTIB, Timișoara
[3] Gîrbină, M., Bunea, Ș. (2006) Sinteze, studii de caz și teste grilă
privind aplicarea IAS (revizuite) – IFRS , volumul I și II, Editura

19
Contabilitate consolidată – aspecte teoretice

CECCAR, București
[4] Hennie van Greuning, (2005) Standarde Internaţionale de Raportare
Financiară, Ghid practic, Editura Irecson, București
[5] Istrate, C. (2016) Contabilitate și raportări financiare individuale și
consolidate, Editura Polirom, Iași
[6] Pântea, P., Bodea, Ch. (2012) Contabilitatea financiară românească,
Ediţia a II-a, Editura Intelcredo, Deva
[7] Popa, A., Nichita, M., Pitulice, I., Jianu, I. (2007) Studii practice
privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare
Financiară în România, Editura CONTAPLUS, București
[8] Ristea, M., ș.a. (2005) Contabilitatea financiară a întreprinderii,
Editura Universitară, București
[9] Săcărin, M., (2001) Contabilitatea grupurilor multinaționale, Editura
Economică, București
[10] Tiron Tudor A., (2000) Consolidarea conturilor, Editura Tribuna
Economică, București
[11] Ghid de ținere a contabilității și de elaborare a situațiilor financiare
individuale în conformitate cu IFRS-urile la societățile comerciale ale
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată, Editura CECCAR, vol I, București, 2013.
[12] OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la
tranzacționare pe o piață reglementată.
[13] Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963 din 30.12.2014.

20
Contabilitate consolidată – aspecte teoretice

[14] CECCAR, Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile


privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, Editura
CECCAR, București, 2015.

21

S-ar putea să vă placă și