Sunteți pe pagina 1din 6

Competenţe specifice ale disciplinei Biologie

1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de


comunicare, referitoare la structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi
biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare
şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese, fenomene biologice şi a corelaţiei
dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a
celor din jur
UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ UNITĂȚI DE CONȚINUT Nr. Data RESURSE DIDACTICE Observa
de ţi
ore
66-4
62
Diversitatea în lumea vie
12 ore-1
- definirea noţiunii de ecosistem; 1. /Diversitatea ecosistemelor 1 //Crearea unui album cu fotografii, imagini
2. Ecosistemele şi componentele lor; 1 cu diverse ecosisteme;
- determinarea particularităţilor
Evaluare inițială
ecosistemelor; //Realizarea unor activităţi practice de
3. Factorii mediului : abiotici, 1 calculare a frecvenţei plantelor şi
- clasificarea ecosistemelor; biotici,antropici animalelor pe 1m² dintr-un ecosistem (ex.
- reprezentarea schematică a relaţiilor trofice 4. Biodiversitatea ecosistemului 1 parc, lac, pădure etc);
în ecosistem; 5. Relaţii intre conditiile de mediu si
biodiversitate . Lucrare practica Nr.1 1 //Analiza categoriilor trofice dintr-un
- argumentarea importanţei relaţiilor trofice ecosistem local (ex. parc, rîu, grădină
,, Calcularea frecvenței plantelor și
în ecosistem; etc.);
animalelor pe m2 dintr-un ecosistem
- diferenţierea biodiversităţii în diferite (ex. parc, grădină).” //Reprezentarea grafică a lanţurilor trofice,
tipuri de ecosisteme: terestru, acvatic, 6. Relaţii trofice în ecosistem. Verigi si 1 piramidelor ecologice, relaţiilor trofice din
subteran; lanţuri trofice; diverse ecosisteme (ex. pădure, lac,
- stabilirea relaţiilor între condiţiile de 7. Reţele si piramide trofice; 1 cîmpie, lan de grîu etc.;
mediu şi biodiversitate; 8. Biodiversitatea ecosistemului terestru; 1 // Observarea şi înregistrarea în fişele de
9. Biodiversitatea într-un ecosistem 1 observaţie a factorilor biotici, abiotici şi
- proiectarea acţiunilor de ameliorare a stării
ecosistemelor din localitate. apropiat şcolii; antropogeni din cel mai apropiat ecosistem
10. Biodiversitatea ecosistemului acvatic; 1 din zona şcolii;
11. Biodiversitatea ecosistemului 1 //Redactarea unor eseuri cu
subteran; genericul,,Ecosistemul din localitate”;
12. Evaluare sumativă. 1
//Proiectarea unor acţiuni de ameliorare a
stării unui ecosistem din localitate.
Bioritmuri- 4ore
1. Aspecte sezoniere ale ecosistemelor. 1 //Observarea fenofazelor la unele plante şi
2. Bioritmul sezonier al plantelor; a bioritmului sezonier la unele animale din
- identificarea aspectelor sezoniere ale unor 1
diverse ecosisteme din localitate.
ecosisteme; 3. Lucrare practică Nr 2. Detereminarea 1
- stabilirea relaţiilor între condiţiile cantităţii de amidon în frunzele plantelor în
sezoniere perioada de toamă. Formularea concluziilor;
ale organismelor; 4. Bioritmul sezonier al animalelor; 1

Sisteme de susţinere - 4 ore //Modelarea unor structuri de susţinere la


1. Rolul sistemelor de susţinere in plante (rădăcini, vase conducătoare, cîrcei
1
supravieţuirea plantelor etc.);
//Realizarea unor activităţi practice de
2. Structuri de susţinere a plantelor; Lucrare identificare a ţesuturilor mecanice la
- recunoaşterea adaptărilor organelor de 1
practică nr.3 plante;
susţinere pentru integrarea organismelor în
mediu; ,, Identificarea țesuturilor mecanice în structura //Organizarea unor concursuri cu
plantelor.” prezentări de fotografii şi imagini ce
- argumentarea rolului structurilor de conţin structuri de susţinere la animale
susţinere în suravieţuirea organismelor; pentru supravieţuirea acestora în anumite
3.Rolul sistemelor de susţinere in 1 medii de trai,sau
supravetuirea animalelor; Referate cu acelaș conținut

1
4. Evaluare sumativă la mod.Bioritmuri şi
Sisteme de susţinere
Sisteme vitale ale ecosistemelor-7 ore-1
- reprezentarea schematică a ciclurilor 1. Circuitul materiei şi fluxului de energiei în 1
biogeochimice; natură;
//Reprezentarea schematică a ciclurilor
- argumentarea importanţei organismelor în 2. Rolul organismelor în circuitul materiei şi al biogeochimice (ciclul apei, ciclul
fluxului energiei in natura; 1
circuitul materiei şi energiei în natură. carbonului, ciclul azotului);
3. Cicluri biogeochimice: ciclul apei; 1
//Schiţarea unor lanţuri trofice prin care să
4. Cicluri biogeochimice: ciclul carbonului; demonstreze rolul organismelor în
1 circuitul materiei şi al energiei în natură.
5. Cicluri biogeochimice: ciclul azotului; 1
6. Lucrare de laborator nr.1 Evidenţierea 1
experimentală a absorbţiei apei de către plantă;
7.Evaluare
1
Sisteme de coordonare şi integrare ale
organismelor în mediu- 8 ore
- identificarea factorilor ce determină starea //Investigarea unor factori (de ex.
de echilibru şi factorii care produc 1. Reglarea echilibrului ecosistemelor; vînătoare, pescuit intensiv, modificarea
1
dezechilibrul ecosistemului; 2. Succesiunea unui ecosistem; condiţiilor de mediu, introducerea de noi
1 specii de organisme etc.) ce produc
- descrierea procesului de succesiune a unui 3. Relaţii ale organismelor într-un dezechilibrul în ecosistem;
ecosistem; ecosistem(concurente şi neconcurente); 1
//Crearea unui ecosistem artificial (de ex.
- argumentarea rolului diferitelor categorii 4. Teoria evoluţiei; 1 acvarium, heleşteu);
de organisme şi a omului în menţinerea
echilibrului ecosistemului; 5. Selecţia naturală - factor de menţinere a // Observarea şi interpretarea relaţiilor
echilibrului ecosistemului; 1 dintre organismele unor ecosisteme: parc,
- proiectarea acţiunii de ocrotire a
6. Selecţia artificială; pădure, rîu, grădină etc.;
ecosistemelor din localitate; 1
7. Lucrare de laborator nr 2 Demonstrarea / Elaborarea unor proiecte de ocrotire a
1 ec.nat
experimentală a influenţei usturoiului, cepei
asupra mucegaiului;
8. Evaluare sumativă. 1

Reproducerea în lumea vie. Bazele geneticii.


17 ore-1

1. Înmulţirea sexuată. Gametogeneza; 2


- descrierea procesului de gametogeneză; 2. Lucrare de laborator nr.3 //Observarea la microscop, pe planşe a
,, Analiza la microscop, pe planșe a celulelor celulelor sexuale şi schiţarea structurii
- compararea ovogenezei şi
sexuale.” acestora;
spermatogenezei;
1 //Elaborarea unor scheme demonstrative
- descrierea mecanismelor de transmitere a 3. Variabilitatea caracterilor;
1 referitoare la transmiterea caracterelor
caracterelor ereditare conform legilor lui
Mendel;
4. Metode genetice de cercetare ereditare la mazăre;
- utilizarea simbolurilor genetice în situaţii 1 //Rezolvarea problemelor focalizate pe
de comunicare; mecanismul transmiterii caracterelor
5. Legităţile eredităţii; 2 ereditare (legile lui Gr. Mendel);
- analiza acţiunii factorilor de mediu asupra
6.Legea uniformitatii hibrizilor 1
variabilităţii organismelor; //Investigarea cauzelor apariţiei unor boli
7.Rezolvarea problemelor 1 ereditare la om (polidactilia, hemofilia,
- argumentarea rolului eredităţii şi
sindromul Down etc.);
variabilităţii în viaţa organismelor; 8.Legea segregării caracterilor 1
//Alcătuirea unui arbore genealogic al
- analiza acţiunii factorilor de mediu în 9.Rezolvare de probleme 1/ familiei.
apariţia maladiilor ereditare la om;
10. Legea independentei caracterilor 1 ***formarea comportamentului con;tient
11. Rezolvarea problemelor la legea 1 despre existenta unor boli eriditare la om
- propunerea modalităţilor de profilaxie a independenţei caracterelor; ce se transmit pe cale eriditara,analiza
maladiilor ereditare la om. 1 actiunii factorilor de mediu in aparitia
12.Eriditatea şi cromozomii
maladiilor eriditare la om si propunerea
1
13 Maladii ereditare genice şi cromozomiale; modalitatilor de profilaxie ale acestora
1
14. Profilaxia bolilor ereditare;/r
1
15. Evaluare sumativă;
16. Analiza lucrărilor de evaluare.***
Ocrotirea mediului -9ore
1.Influenţa omului asupra biodiversităţii; 1 //Elaborarea unui album cu fotografii şi
date despre rezultatele pozitive şi negative
2.Poluarea centrelor urbane 1
ale intervenţiei omului într-un ecosistem
- interpretarea consecinţelor acţiunii omului 3.Poluare apei şi a solului 1 natural din localitate;
asupra biodiversităţii; 1 // Redactarea unor comunicări referitoare
4.Arii protejate ale Republica Moldova;
- argumentarea rolului complexelor naturale, 1 la rolul ariilor protejate de stat din
protejate de stat, din Republica Moldova;
5.Cartea Roşia a Republicii Moldova Republica Moldova;
6. Impactul acţiunii umane asupra propriei 1
//Organizarea dezbaterilor referitoare la
existenţe; formarea găurilor de ozon, ploile acide,
- analiza efectelor poluării mediului asupra încălzirea globală etc.;
7. Salvaţi Planeta- proiect ecologic; 1
propriei existenţe;
8.Recapitulare //Elaborarea unui proiect de reciclare a
1
deşeurilor din propria gospodărie.
9. Evaluare sumativă. 1

Lectii de generalizare 2-1


Total 62
ore

S-ar putea să vă placă și