Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA EDUCAŢIE UNGHENI

INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC,, ION CREANGĂ”, MUN. UNGHENI

APROBAT______________ AVIZAT__________________
Vrabie Zinaida, director al liceului Vrabie Lidia, director adjunct pe instruire
_______________________ 2018 ____________________ _______2018

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


LA BIOLOGIE,
CLASA a IX-a,, A''
Anul de studii 2018-2019
Profesor: Cebotari Viorica, grad didactic II
Semestrul I Semestrul II Anual
Numărul de ore 30 38 68
Lucrări practice şi de 3 2 5
laborator
Evaluare 3 3 6
Bibliografia :Tudor Cozari manual cl.9-a,Ion Ungureanu,E.Bohanţov,S.Donici-Compendiu.
Testate.Lucrări de laborator, editura Lumina Chişinău 2005,
Caiet de lucrări practice şi de laborator cl.IX-a - Mariana Goraş ,Constantin Subotin ş.a
Ghidul profesorului, Ghid de implementare a curricumului modernizat pentru treapta gimnazială de invăţămănt la biologie
Competenţe specifice ale disciplinei Biologie
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare, referitoare la structuri morfo-anatomice, procese
şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme,
procese, fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur

Repartizarea unităţilor de conţinut

Unităţi de conţinut Nr.de ore

Diversitatea în lumea vie 14

Bioritmuri 4

Sisteme de susţinere 5

Sisteme vitale ale ecosistemelor 8

Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu 5

Reproducerea în lumea vie. Bazele geneticii. 19

Ocrotirea mediului 9

Lucrări de laborator 2

Lucrări practice 3

Probe de evaluîri sumative 6

total 68
Subcompetenţe Conţinutul tematic Activităţi de învăţare/evaluare Eşalonarea în timp
Nr. de Data Observaţii
ore

Diversitatea în lumea vie


14 ore
- definirea noţiunii de 1. Diversitatea ecosistemelor //Crearea unui album cu 1
ecosistem; 2. Ecosistemele şi componentele lor; fotografii, imagini cu diverse 1
ecosisteme;
- determinarea 3. Evaluare iniţială
particularităţilor //Realizarea unor activităţi 1
ecosistemelor; 4. Factorii mediului : abiotici, practice de calculare a frecvenţei
biotici,antropici plantelor şi animalelor pe 1m² 1
- clasificarea ecosistemelor;
5.Biodiversitatea ecosistemului dintr-un ecosistem (ex. parc, lac,
- reprezentarea schematică a pădure etc); 1
relaţiilor trofice în ecosistem; 6. Relaţii intre conditiile de mediu
si biodiversitate . //Analiza categoriilor trofice
- argumentarea importanţei dintr-un ecosistem local (ex. parc,
relaţiilor trofice în ecosistem; Lucrare practica Nr.1 ,, Calcularea rîu, grădină etc.); 1
frecvenței plantelor și animalelor pe
- diferenţierea biodiversităţii //Reprezentarea grafică a
m2 dintr-un ecosistem (ex. parc,
în diferite tipuri de lanţurilor trofice, piramidelor
ecosisteme: terestru, acvatic, grădină).”
ecologice, relaţiilor trofice din
subteran; 1
7. Relaţii trofice în ecosistem. Verigi diverse ecosisteme (ex. pădure,
- stabilirea relaţiilor între si lanţuri trofice; lac, cîmpie, lan de grîu etc.;
1
condiţiile de mediu şi 8. Reţele si piramide trofice; // Observarea şi înregistrarea în
biodiversitate; fişele de observaţie a factorilor 1
9. Biodiversitatea ecosistemului
- proiectarea acţiunilor de biotici, abiotici şi antropogeni din
terestru;
ameliorare a stării cel mai apropiat ecosistem din 1
ecosistemelor din localitate. 10. Biodiversitatea într-un ecosistem zona şcolii;
apropiat şcolii;
//Redactarea unor eseuri cu 1
11. Biodiversitatea ecosistemului genericul,,Ecosistemul din
acvatic; localitate”; 1
12. Biodiversitatea ecosistemului //Proiectarea unor acţiuni de
subteran; ameliorare a stării unui ecosistem
din localitate.
13. Evaluare sumativă la mod.
1
Diversitatea în lumea vie
Bioritmuri- 4ore
1. Aspecte sezoniere ale //Observarea fenofazelor la unele 1
ecosistemelor. plante şi a bioritmului sezonier la
- identificarea aspectelor
2. Bioritmul sezonier al plantelor; unele animale din diverse
sezoniere ale unor ecosisteme din localitate. 1
ecosisteme; 3. Lucrare practică Nr 2.
- stabilirea relaţiilor între Detereminarea cantităţii de
condiţiile de mediu şi amidon în frunzele plantelor în 1
bioritmurile sezoniere perioada de toamă. Formularea
concluziilor; 1
ale organismelor;
4. Bioritmul sezonier al animalelor;
Sisteme de susţinere - //Modelarea unor structuri de
susţinere la plante (rădăcini, vase
5 ore
conducătoare, cîrcei etc.);
1. Rolul sistemelor de susţinere in 1
//Realizarea unor activităţi
supravieţuirea plantelor
- recunoaşterea adaptărilor practice de identificare a
organelor de susţinere pentru 2. Structuri de susţinere a plantelor; ţesuturilor mecanice la plante;
integrarea organismelor în Lucrare practică nr.3
//Organizarea unor concursuri cu
mediu; ,, Identificarea țesuturilor prezentări de fotografii şi imagini 1
- argumentarea rolului mecanice în structura plantelor.” ce conţin structuri de susţinere la
structurilor de susţinere în animale pentru supravieţuirea
suravieţuirea organismelor; acestora în anumite medii de trai.
3.Rolul sistemelor de susţinere in 1
supravetuirea animalelor;
1
4. Recapitulare
1
5. Evaluare sumativă la
mod.Bioritmuri şi Sisteme de
susţinere
Sisteme vitale ale ecosistemelor-8
ore
1. Circuitul materiei şi fluxului de
energiei în natură; //Reprezentarea schematică a 1
ciclurilor biogeochimice (ciclul
2. Rolul organismelor în circuitul apei, ciclul carbonului, ciclul
materiei şi al fluxului energiei in azotului); 1
- reprezentarea schematică a natura; //Schiţarea unor lanţuri trofice
ciclurilor biogeochimice; prin care să demonstreze rolul
3. Cicluri biogeochimice: ciclul apei; 1
organismelor în circuitul materiei
- argumentarea importanţei
4. Cicluri biogeochimice: ciclul şi al energiei în natură.
organismelor în circuitul
carbonului;
materiei şi energiei în natură. 1
5. Cicluri biogeochimice: ciclul
azotului; 1

6. Lucrare de laborator nr.1


Evidenţierea experimentală a 1
absorbţiei apei de către plantă;
7. Recapitulare
1
8.Evaluare sumativă la mod.
Sisteme vitale ale ecosistemelor 1
Sisteme de coordonare şi integrare
ale organismelor în mediu- 8 ore
1. Reglarea echilibrului
ecosistemelor; //Investigarea unor factori (de ex. 1
vînătoare, pescuit intensiv,
- identificarea factorilor ce 2. Succesiunea unui ecosistem; modificarea condiţiilor de mediu,
determină starea de echilibru introducerea de noi specii de 1
şi factorii care produc organisme etc.) ce produc
dezechilibrul ecosistemului; 3. Relaţii ale organismelor într-un dezechilibrul în ecosistem;
- descrierea procesului de ecosistem(concurente şi 1
neconcurente); //Crearea unui ecosistem artificial
succesiune a unui ecosistem; (de ex. acvarium, heleşteu);
- argumentarea rolului 4. Teoria evoluţiei;
// Observarea şi interpretarea 1
diferitelor categorii de 5. Selecţia naturală - factor de relaţiilor dintre organismele unor
organisme şi a omului în menţinere a echilibrului ecosisteme: parc, pădure, rîu,
menţinerea echilibrului ecosistemului; grădină etc.; 1
ecosistemului;
6. Selecţia artificială; / Elaborarea unor proiecte de
- proiectarea acţiunii de 1
7. Lucrare de laborator nr 2 ocrotire a ec.nat
ocrotire a ecosistemelor din
localitate; Demonstrarea experimentală a
influenţei usturoiului, cepei asupra 1
mucegaiului;
8. Evaluare sumativă la mod.
Sisteme de coordonare şi integrare 1
ale organismelor în mediu.
Reproducerea în lumea vie. Bazele //Observarea la microscop, pe
geneticii. planşe a celulelor sexuale şi
schiţarea structurii acestora;
18 ore
//Elaborarea unor scheme
1. Înmulţirea sexuată.
- descrierea procesului de demonstrative referitoare la 1
Gametogeneza;
gametogeneză; transmiterea caracterelor ereditare
2. Lucrare de laborator nr.3 1
la mazăre;
- compararea ovogenezei şi ,, Analiza la microscop, pe planșe a
spermatogenezei; celulelor sexuale.”
//Rezolvarea problemelor 1
- descrierea mecanismelor de 3. Variabilitatea caracterilor;
transmitere a caracterelor focalizate pe mecanismul
4. Metode genetice de transmiterii caracterelor ereditare
ereditare conform legilor lui
cercetare (legile lui Gr. Mendel); 1
Mendel;
5. Legităţile eredităţii; 1
- utilizarea simbolurilor
genetice în situaţii de //Investigarea cauzelor apariţiei
comunicare; unor boli ereditare la om
6.Legea uniformitatii hibrizilor 1
- analiza acţiunii factorilor de (polidactilia, hemofilia, sindromul
7.Rezolvarea problemelor Down etc.); 1
mediu asupra variabilităţii
organismelor; 8.Legea segregării caracterilor //Alcătuirea unui arbore 1
- argumentarea rolului 9.Rezolvare de probleme genealogic al familiei.
2
eredităţii şi variabilităţii în ***formarea comportamentului
10. Legea independentei caracterelor
viaţa organismelor; con;tient despre existenta unor 1
11. Rezolvarea problemelor la legea boli eriditare la om ce se transmit
- analiza acţiunii factorilor de 2
independenţei caracterelor; pe cale eriditara,analiza actiunii
mediu în apariţia maladiilor 1
ereditare la om; 12.Eriditatea şi cromozomii factorilor de mediu in aparitia
maladiilor eriditare la om si 1
13 Maladii ereditare genice şi propunerea modalitatilor de
cromozomiale; profilaxie ale acestora
- propunerea modalităţilor de
profilaxie a maladiilor 14. Profilaxia bolilor ereditare; 1
ereditare la om. 15. Recapitulare; 1
16. Evaluare sumativă la mod. 1
Reproducerea în lumea vie. Bazele
geneticii.
Ocrotirea mediului -9ore //Elaborarea unui album cu
fotografii şi date despre
1.Influenţa omului asupra 1
rezultatele pozitive şi negative ale
biodiversităţii; intervenţiei omului într-un
2.Poluarea centrelor urbane ecosistem natural din localitate;
- interpretarea consecinţelor 1
acţiunii omului asupra 3.Poluare apei şi a solului // Redactarea unor comunicări
referitoare la rolul ariilor protejate 1
biodiversităţii;
4.Arii protejate ale Republica de stat din Republica Moldova; 1
- argumentarea rolului Moldova;
complexelor naturale, //Organizarea dezbaterilor
protejate de stat, din
5.Cartea Roşia a Republicii referitoare la formarea găurilor de
Moldova ozon, ploile acide, încălzirea 1
Republica Moldova;
6. Impactul acţiunii umane asupra globală etc.; 1
propriei existenţe; //Elaborarea unui proiect de
- analiza efectelor poluării reciclare a deşeurilor din propria
mediului asupra propriei 7. Salvaţi Planeta- proiect ecologic; 1
gospodărie.
existenţe; 8.Recapitulare 1
9. Evaluare sumativă finală. 1

Lectii de generalizare 2
Total 68ore

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces verbal nr. din 2018
Şeful comisiei metodice Sanduleac I.
Director adj. instruire Vrabie L.

S-ar putea să vă placă și