Sunteți pe pagina 1din 11

Prof.

Vizitiu Liliana

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


Diversitatea în lumea vie – 8 ore
Gm.Onești Nr. ore sapt / 1 ore
Prof. Vizitiu Liliana Biologie cls.a VI –a
Aria curriculară: Matematică și științe. Tehnologii și sport
Durată lecției: 45 min
Locul de desfășurare: sala de clasă
Metodologia formării competențelor:
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;
Competenţe de învăţare în limba maternă/limba de stat;
Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cât şi în grup.
Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/limba de stat atât oral cât şi în scris.
Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială.
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene
vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.

2. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi
fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi
fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.

5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.

Obiective: La sfîrșitul unității de învățare elevii vor fi capabili:


1. Să definească noţiunea de organism monocelular şi organisme pluricelulare,organism autotrof și organism heterotrof în baza
informației din manual
2. Să identifice părţile componente ale celulei procariote și ale celulei eucariote în baza planșelor
3. Să recunoască părţile componente ale unui organism monocelular în baza informației din manual pag.8
4. Să identifice organele unui organism pluricelular în baza materialului biologic(plantă cu flori, ciuperci superioare, ciuperci
inferioare, animale)
5. Să recunoască un şir de organisme monocelulare şi pluricelulare în baza imaginilor, planșelor, în natură
6. Să recunoască specii de plante şi animale din Republica Moldova
7. Să analizeze influenţa activităţi omului asupra mediului.
8. Să argumenteze rolul plantelor şi a animalelor pentru om în baza cunoștințelor proprii și a informației din manual pag.20-22
9. Să planifice acţiuni de ocrotire a animalelor şi a plantelor din localitate, realizând un proiect de grup
Prof. Vizitiu Liliana

SUBIECTUL O. ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE OBS.


LECȚIEI / DATA
Evocare: Profesorul anunță tema nouă:“ “Diversitatea organismelor -activitate frontala
pe Terra” -activitate
1 Profesorul scrie teme pe tablă și anunță obectivele.. individuala -proba orala
Realizarea sensului: -activitate pe
Diversitatea definirea noțiunilor de biosferă, biom, vegetație, lumea animală. grupe
organismelor pe Lucru în grup, se vor forma 6 grupe a câte 3-4 elevi, care vor analiza -fise de activitate
Terra informația din manual pag.4-6 și vor caracteriza vegetația și lumea - observatia
animală a următoarelor biomuri:Tundră, pădurea de conifere(taiga), -conversatia
1oră pădurea de foioase, pădurea tropicală, savana, deșertul. -explicatia
Elevii vor înregistra datele în tabel(vezi Anexe)
Reflecţie:
Analizează și formulează concluzii pag.6, ex.2 pag.7
Extindere: de studiat tema,, Diversitatea organismelor pe Terra,,
2 Evocare: elevii vor argumenta și deduce tema nouă în urma activitate frontala
1 vizionării unei secvențe video https://www.youtube.com/watch? -activitate
v=4csB8VRz-cQ&list=PLE100165992C69538 individuala
Realizarea sensului: -planse
definirea noțiunii de organism unicelular -atlas zoologic
Analiza schemei -microscop
Organisme organisme unicelulare -lame, lamele, -proba orala
unicelulare regnul Monera regnul Protiste -apa din balta
(bacteriile) (alge unicelulare, protozoare) - observatia
1oră Caracterizarea bacteriilor după criteriile (alcătuire, clasificare, -conversatia -proba practica
3 importanță) -ciorchinele
Caracterizarea algelor verzi după criteriile (alcătuire, clasificare, -explicatia -observarea sistematica
importanță)
Caracterizarea protozoarelor în baza unui tabel (Anexa 1)

3 Reflecţie:
5 Observarea pe planșe a organismelor unicelulare
Realizarea unui preparat microscopic.
Precizarea faptului ca algele prezintă caractere specifice plantelor,iar
Prof. Vizitiu Liliana
protozoarele sunt organisme asemanatoare animalelor
Compararea euglenei cu celula vegetala.
Extindere: de studiat tema ,, Organisme unicelulare,,
Evaluare inițială Reprezentarea potențialului de învățare,dar și a eventualelor lacune -activitate Test sumativ
1oră ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau individuală (1 ora)
îmbunătățire.
Evocare: Profesorul anunță tema nouă:“ -activitate frontala -proba orala
Realizarea sensului: -activitate
Organisme 1 Definirea noțiunii de organism pluricelular, organisme autotrofe, individuala
pluricelulare organisme heterotrofe - observatia -observarea sistematica
4 Lucru în grup. Se vor forma 3 grupe, care vor analiza informația din -conversatia
1oră 5 manual și vor completa tabelul de pe tablă (Anexa 2) -explicatia
Reflecţie: -proiector
Analiza informației ,,Află mai mult,, pag.12 ,, Știai că ?,, pag.14
Ex. 1pag.15 oral
Extindere: De studiat tema ,, Organisme pluricelulare,,
Evocare: Profesorul anunță tema nouă:“ -proiector -proba orala
Realizarea sensului: -activitate
Diversiatatea 6 Definirea noțiunilor de biodiversiate, floră, faună, vegetație, individuală
plantelor și ecosistem -observarea sistematica
animalelor din Completarea tabelului (Anexa 3) în baza informației din manual și
Republica Moldova informațaia de la proiector
Reflecţie:Analiza informației din tabel
1oră Extindere: de studiat tema, ex 2 pag. 19

Observarea pe planșe a organismelor unicelulare și pluricelulare -activitate Lucrare de laborator nr.1


Lucrare de 1 Realizarea unui preparat microscopic. individuală
laborator nr.1 2 Recunoașterea la microscop a organismelor unicelulare -planse
,,Recunoașterea la 3 Reprezentarea prin desen a corpului unicelular al euglenei, amibei, -atlas zoologic
microscop, pa 4 paracmeciului -microscop
planșe, în natură a 5 Compararea organismelor unicelulare și pluricelulare în baza unor -lame, lamele,
unor organisme criterii -apa din balta
monocelulare și
pluricelulare”

Evocare: Adresarea întrebării:1.Din ce cauză omul a început să


cultive unele plante şi să îngrijească anumite animale.
Prof. Vizitiu Liliana
Importanța Realizarea sensului: Lucru individual Proiect de grup
plantelor și Elevii se vor număra la 1 2.
animalelor pentru Elevii cu nr 1 vor studia în 10 minute importanţa plantelor
om. Efectele omului 8 Elevii cu nr 2 vor studia în 10 minute importanţa animalelor Metoda
asupra mediului După care vor completa la tablă paiangenul (Anexa4) păiangenul
înconjurător 9 Analiza informației din manual pag.24
Reflecţie: ex. 1 pag.22 oral Activitatea
1oră Extindere: De realizat un proiect de grup ,, Efectele omului asupra dirijată de lectură
mediului înconjurător,,
1 Recapitularea unității de conținut se va desfășura prin fișe de
2 evaluare, fișe de lucru pe grupe (Anexa5), se va explica informațiile -activitate Test formativ
Recapitulare 3 neânțelese de elevi individuală (1 ora)
4 Prezentarea proiectului de grup de către elevi
1oră 5
6, 7
8,9

Anexe
Prof. Vizitiu Liliana

Zonele naturale
Nr Zona Zona Caracteristicile Vegetația Lumea
. naturală climatică zonei climatice animală

(biom)

1 Tungra

2 Păduri de
conifer

3 Păduri de
foioase

4 Păduri
tropicale..

5 Savane

6 Deșertul.

Anexa 1

Amiba Parameciul
Mediul de viaţă
Organite comune
Deplasare
Hrănire
Respiraţie
Excreţie
Înmulţire
Prof. Vizitiu Liliana

Anexa 2
SCHIŢA PE TABLĂ
Organisme pluricelulare
Organisme Alcătuire Locomoție Hrănire Clasificare
pluricelulare

Ciuperci

Plante

Animale
Prof. Vizitiu Liliana

Anexa 3
Diversiatea plantelor și animalelor din Republica Moldova
ecosistem Flora Fauna

Ecosistemele silvice

Ecosistemele de stepă

Ecosistemele acvatice și de baltă

Anexa4

PLANTE
Importanţa ANIMALE

plantelor și
animalelor pentru
om.
Argumentează informaţia afişată.
Prof. Vizitiu Liliana

Anexa 5
Fişă de evaluare nr.1
A

2
3

10

11

12
B
Definiţii :
1. schimbul de gaze dintre organism şi mediu 8. structură celulară, prezentă la celula vegetală care conţine multă
2. tip de hrănire, când organismele îşi prepară singure hrana apă
3. gazul care pătrunde prin inspiraţie 9. procesul de a lua hrană
4. structură mare situată în mijlocul celulei 10. procesul de eliminare a substanţelor toxice
5. tip de hrănire, când organismele iau hrana gata preparata din mediu 11. asigură perpetuarea speciei
6. structură ce delimitează celula animală 12. sinonim pentru miscare
7. structură care asigura mişcarea spermatozoizilor
Prof. Vizitiu Liliana

Fişă de evaluare nr.2

1
2

Definiţii :
1. structură celulară, prezentă la celula vegetală care conţine multă apă
2. organ care împinge sângele în tot corpul
3. conţinutul celular
4. structură ce delimitează celula animală
5. schimbul de gaze dintre organism şi mediu
Prof. Vizitiu Liliana

Fişă de evaluare nr.3

A
1

3
4

5 Fişă de evaluare - REBUS

Definiţii :
1. schimbul de gaze dintre organism şi mediu
2. tip de hrănire, când organismele îşi prepară singure hrana
3. procesul de a lua hrană
4. structură care asigura mişcarea spermatozoizilor
5. structură ce delimitează celula animală
6. structură mare situată în mijlocul celulei
7. procesul de eliminare a substanţelor toxice
Prof. Vizitiu Liliana
8. substanţă verde care se gaseşte în cloroplastele plantelor

Fişă de lucru nr.4

Pe baza materialului primit rezolvă urmatoarea problemă :


„Cum o singura celulă poate asigura supravietuirea acestor organisme”

Sarcini:
 observă protozoarul unicelular la microscop (din infuzia de fân) şi pe planşă
 identifică şi notează organitele celulare comune
 observă şi identifică celelalte organite (organite specifice)
 identifică rolul acestor organite
 reprezintă prin desen protozoarul

Utilizează :
 manualul
 planşa
 observarea microscopică
 fişa de lucru şi schiţa de lecţie

S-ar putea să vă placă și