Sunteți pe pagina 1din 6

Finalități educaționale Conținuturi Strategii/tehnologii Strategii de Note privind

didactice evaluare rezultatele


monitorizării

I. Diversitatea în lumea vie

Elevul va fi cabail să: Crearea unui album cu Evaluarea albumului


- clasifice ecosistemele 1.Diversitatea ecosistemelor imagini din diverse
ecosisteme
- diferențierea tipurilor 2.Medii de viață (terestru, Completarea tabelului: Evaluarea tabelului.
mediilor de viață acvatic, aerian) Tipuri de medii de viață.
Să exemplifice cu
organisme
3.Factorii de mediului Lucrul cu manualul. Evaluarea schemei
Aplicarea practică nr. 1
- clasifice factorii de pag.9
mediu 4 . Verigi și lanțuri trofice Analiza imaginei 5.1 Să reprezinte grafic
pag.19 succesiunea verigilor
într-un lanț trofic
-stabilirea succesiunii
verigilor într-un lanț
trofic
-respectarea regulilor 5.Lucrare practică nr.1 Respectarea etapelor Descrierea orală a
de lucru în laboratorul ,, Calcularea frecvenței lucrării practice. celor observate pe
de biologie. plantelor și animalelor pe m2 parcursul lucrării
dintr-un ecosistem’’. practice.
-îndeplenirea itemilor 6.Evaluare sumativă la Test cu itemi Descrierea unor
din test modulul I plante și animale
întâlnite într-un
ecosistem.
II. Bioritmuri

-identificarea 1.Aspecte sezoniere ale Descrierea schimbării Evaluarea orală-


aspectelor sezoniere a ecosistemului: pădurea de sezoniere în pădurea de individual:
unui ecosistem foioase foioase conform imaginei Fenomenele
1.2 din manual pag.27 sezoniere ale vieții
unei păduri.
-stebilirea relațiilor 2.Bioritmul sezonier al Observarea fenofazelor la
între condițiile de plantelor și animalelor unele plante și animale
mediu și bioritmurile
sezoniere
-respectarea regulilor 3.Lucrare practică nr.2 Respectarea etapelor Descrierea orală a
de lucru în laboratorul ,, Determinarea cantității de lucrării practice. celor observate pe
de biologie,sala de amidon în frunzele plantelor parcursul lucrării
clasă în perioada de vară și practice.
toamnă.

III. Sisteme de coordonare și integrare ale organismelor în mediu

-importanța stării de 1. Reglarea echilibrului Stabilirea echilibrului Explicarea raportului


echilibru între ecosistemelor. ecologic pe exemplul lupii forfecuță-brad, pag.
organisme și cerbii, pag. 53 53
2.Relații ale organismelor Identificarea tipurilor de Evaluarea orală:
- identificarea tipurilor într-un ecosistem. relații în baza imaginilor Completarea
de relații concurente și din manual pag.59-62 tabelului 3.1 pag.62
neconcurente într-un 3. Lucrare de laborator nr.2 Respectarea etapelor Descrierea orală a
ecosistem ,,Demonstrarea lucrării de laborator. celor observate pe
-observarea influenței experimentală a influenței parcursul lucrării de
usturoiului, cepei usturoiului, cepei asupra laborator.
asupra mucegaiului mucegaiului.
-respectarea regulilor
de lucru în laboratorul
de biologie.
4.Selecția naturală – factor Caracterizarea legilor1-5 Descrierea orală a
de menținere a echilibrului descoperite de către acestor legi
ecosistemului Charles Darwin

IV. Sisteme de susținere

-importanța sistemelor 1. Rolul sistemelor de Exemplete de adaptări ale Exemple de plante


de susținere în susținere în supravețuirea sistemelor de susținere liane, epifite, arbori
supravețuirea plantelor plantelor. pentru liane, arbori, plante și plante acvatice
- importanța sistemelor acvatice.
de susținere în
supravețuirea 2.Rolul sistemelor de Clasificarea sistemului de Exemple de animale
animalelor susținere în supravețuirea susținere la animale. cu schelet extern și
animalelor. animale cu schelet
intern
-respectarea regulilor 3.Lucrare practică nr.3 Respectarea etapelor Descrierea orală a
de lucru în laboratorul ,, Identificarea țesuturilor lucrării practice. celor observate pe
de biologie. mecanice în structura parcursul lucrării de
plantelor’’. laborator.
Test sumativ Test cu itemi Identificarea rolului
sistemelor de
susținere a plantelor
și animalelor pentru a
supravețui.

V. Sisteme vitale ale ecosistemelor

-cunoașterea ciclurilor 1.Ciclul apei în natură Etapele ciclului apei în Descrierea orală a
biogeochimice natură ciclului de apă în
baza fig.3.1, pag 50
-argumentarea 2.Cicluri biogiochimice: Reprezentarea schematică Vizionarea unor
importanţei ciclul carbonului, ciclul a ciclurilor biogeochimice filmulețe video,
organismelor în azotului (ciclul carbonului, ciclul fișe de lucru
circuitul materiei şi azotului);
energiei în natură
-observarea 3. Lucrare de la borator Respectarea etapelor Descrierea orală a
experimentală nr.1- ,,Evidențierea lucrării practice. celor observate pe
absorbției apei de către experimentală a absorbției parcursul lucrării de
plantă apei de către plantă.’’ laborator.

-respectarea regulilor
de lucru în laboratorul
de biologie.
4.Test sumativ Îndeplenirea sarcinilor din Compararea
test ciclurilor
biogiochimice: ciclul
apei, ciclul azotului,
ciclul azotului

VI. Reproducerea în lumea vie. Bazele geneticii

-compararea în baza 1. Înmulțirea sexuată. Deosebirea dintre tipurile Descrierea în baza


informației din manual de reproducere în baza informației despre
a reproducerii asexuate definițiilor din manual, tipurile de
de reproducerea pag.67-68. reproducere
sexuată

2.Variabilitatea caracterilor Elaborarea unor scheme Descrierea în baza


-identificarea demonstrative referitoare informației despre
deosebirilor dintre la transmiterea variabilitatea
gametul masculin de caracterelor ereditare la caracterilor
gametul feminin mazăre;

-enumerarea în baza 3. Metode genetice de Explicarea noțiunilor Identificarea


informației din manual cercetare necunoscute din text metodelor genetice
a tipurilor de maladii de cercetare din
ereditare. informația din text

4.Legile mendeliene Identificarea legilor Rezolvarea


descoperite de Gregor problemelor cu
Mendel simboluri genetice
-argumentarea rolului 5. Legea uniformității Alcătuirea unui arbore Rezolvarea de
eredităţii şi hibrizilor genealogic al familiei probleme cu
variabilităţii în viaţa simboluri genetice
organismelor;
- analiza acţiunii 6. Maladii ereditare genice şi Investigarea cauzelor Notarea în caiet celor
factorilor de mediu în cromozomiale; apariţiei unor boli mai cunoscute
apariţia maladiilor ereditare la om maladii ereditare
ereditare la om;
- propunerea 7.Profilaxia bolilor ereditare Propunerea modalităților Descrierea unei
modalităţilor de de profilaxie ale acestora maladii ereditare .
profilaxie a maladiilor maladii ereditare
ereditare la om.

VII. Ocrotirea mediului

-interpretarea 1.Influența omului asupra Descrierea acținuii omului Evaluarea albumului


consecințelor acțiunii biodiversității. asupra naturii: cu imagini.
omului asupra naturii

2.Poluare apei şi a solului

- argumentarea rolului 3. Arii protejate ale Redactarea unor Prezentarea unor


complexelor naturale, Republicii Moldova; comunicări referitoare la filmulețe video
protejate de stat, din rolul ariilor protejate de despre monumente
Republica Moldova; stat din Republica ale naturii
Moldova;
4. Cartea Roşia a Republicii Prezentarea plantelor și Prezentarea
Moldova animalelor incluse în documentului oficial
Cartea Roșie a Rep.
Moldova
5. Salvaţi Planeta - proiect Elaborarea unui
ecologic proiect de reciclare a
deşeurilor din propria
gospodărie.
6. Test sumativ Test cu itemi Îndeplenirea
sarcinilor din test

S-ar putea să vă placă și