Sunteți pe pagina 1din 6

Instrument pentru evaluarea competențelor

Clasa: a VI-a
Conținutul științific vizat: Textul narativ literar în versuri. Fabula (Unitatea de învățare 3:
Modele în viață)

COMPETENȚE SPECIFICE DE EVALUAT:


2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue și multimodale
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul redactării testului, elevii trebuie:

O.1. Să stabilească valoarea de adevăr a unor afirmații


O.2. Să indice modurile de expunere predominante în textul suport
O.3. Să numească elementele caracteristice ale unei fabule
O.4. Să identifice trăsături ale personajelor textului
O.5. Să extragă anumite figuri de stil din text, evidențiindu-le semnificația
O.6. Să formuleze morala fabulei
O.7. Să justifice încadrarea poeziei într-un anumit tipar textual
O.8. Să redacteze un text narativ, ținând cont de indicațiile primite

Numele și prenumele: ……………………………… Data: ………………

Test de evaluare
Fabula
Clasa a VI-a

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele de mai jos:

Jupânul Corb, pe-o creangă cocoțat,


ținea în clonț un boț de caș furat.
Ademenită de mirosul cașului,
Cumătra Vulpe-i spuse-așa borfașului:
-„Să ne trăiți mulți ani, Măria Voastră,
Că sunteți, zău, ca din cutie scos!
Iar de-ați avea și glasul mlădios
Pe cât v-arată penele frumos-
Mă prind c-ați fi vro Pasăre Măiastră!”
Ci Corbul, auzind-o, pe gânduri nu mai șade.
Deschide ciocul. Prada cade.
Și Vulpea, înghițind-o, îl dăscălește: – „Bade,
Lingușitorii – nu știai, se pare –
Trăiesc pe seama cui le dă crezare.
Dar lecția pe care o-nvățași
O fi făcând cât boțul tău de caș!…”
Înmărmurit, croncanul juratu-s-a cumplit
Că n-o să se mai lase de-acuma păcălit.
(La Fontaine – Corbul și vulpea)

I. Notează în dreptul următoarelor afirmații Adevărat (A) sau Fals (F):


Corbul și vulpea este un text descriptiv literar.
Textul de mai sus e scris în versuri. 5 puncte

II. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:


Modurile de expunere care predomină în acest text sunt:
a. descrierea și dialogul; b. narațiunea și monologul; c. narațiunea și dialogul.
Figura de stil folosită pentru a oferi însușiri omenești personajelor fabulei este:
a. comparația; b. personificarea; c. epitetul.
10 puncte

III. Completează următoarele spații punctate cu informațiile potrivite, referitoare la specia


literară a fabulei:
Fabula este un text……………………….. în …………………. sau în
………………….., în care personajele sunt ………………………., ……………………. sau
…………………….., ce întruchipează tipuri umane. Prin intermediul acestuia, sunt criticate o
serie de …………………… omenești cu scopul de ……………………………… Cele două
părți ale fabulei (inegale ca întindere) sunt: …………………………… și ……………………,
adică învățătura care se desprinde din întâmplările relatate. 10 puncte

IV. Trece în dreptul personajelor textului indicate în coloana A trăsăturile din coloana B care li
se potrivesc:

A B

corbul naivitate
mândrie
șiretenie
prostie
istețime
ipocrizie
vulpea 5 puncte

V. a) Extrage din text o comparație, evidențiindu-i semnificația (3-5 rânduri).


b) Formulează, în 6-7 rânduri, morala acestei fabule.
c) Indică două trăsături care să justifice încadrarea poeziei într-un anumit tipar textual.
30 puncte

VI. Redactează un text narativ în proză, de 150-250 de cuvinte, care să aibă ca personaje
principale o vulpe și o veveriță.

În compunerea ta, trebuie:


- să utilizezi ca mod de expunere dominant narațiunea;
- să formulezi o morală a textului, în încheiere;
- să folosești personificarea în conturarea personajelor;
- să ții cont de regulile de redactare a textului (coerență în exprimare, ortografie, punctuație,
lizibilitate, așezare în pagină).
30 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.


SUCCES!

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. Notarea primei afirmații cu F (Fals) și a celei de-a doua afirmații cu A (Adevărat): 5 puncte
(2,5 + 2,5).
II. Încercuirea literei corespunzătoare răspunsului corect:
- prima afirmație: c.
- a doua afirmație: b. 10 puncte (5 + 5)
III. Completarea spațiilor punctate, cu informațiile corecte, în felul următor:
Fabula este un text narativ în proză sau în versuri, în care personajele sunt animale,
plante sau obiecte, ce întruchipează tipuri umane. Prin intermediul acestuia, sunt criticate o serie
de defecte omenești cu scopul de a le îndrepta. Cele două părți ale fabulei (inegale ca întindere)
sunt: narațiunea (întâmplarea) propriu-zisă și morala, adică învățătura care se desprinde din
întâmplările relatate. 10 puncte (câte 1 punct pentru fiecare informație)
IV. Asocierea trăsăturilor indicate în coloana B cu personajele numite în coloana A, în
felul următor:
- corbul: naivitate, mândrie, prostie
- vulpea: șiretenie, istețime, ipocrizie 5 puncte (2,5 + 2,5)
V. a) Identificarea comparației din text: Că sunteți, zău, ca din cutie scos! (5 puncte);
evidențierea semnificației acesteia (5 puncte); comentariu ezitant, ce nu reflectă în totalitate
semnificația comparației (2 puncte); încercare nereușită de a evidenția semnificația (1 punct).
b) Formularea clară a moralei fabulei, prin raportare la text (10 puncte); formulare
greoaie, cu greșeli de exprimare (5 puncte); formulare confuză, schematică (2 puncte).
c) Indicarea tiparului textual în care se încadrează poezia: narativ literar (2 puncte);
Numirea a două trăsături ale textului narativ literar identificate în text
(8 puncte – 4 +4)
De exemplu: transfigurarea elementelor din realitate, crearea unui univers imaginar
nou, prin povestirea unor întâmplări la care iau parte personaje animaliere personificate.
VI. Redactarea unui text narativ în proză, ținând cont de indicații:
- utilizarea narațiunii ca mod de expunere dominant: 10 puncte;
- formularea moralei textului, în încheiere: 5 puncte;
- folosirea personificării în conturarea personajelor: 5 puncte;
- coerență în exprimare: 2 puncte; ortografie: 2 puncte; punctuație: 2 puncte;
lizibilitate: 2 puncte; așezare în pagină: 2 puncte.

Timpul de lucru este de 50 de minute.


Din oficiu se acordă 10 puncte.

MATRICEA DE SPECIFICAȚIE

Competențe Receptarea textului Redactarea textului Utilizarea corectă,


generale/competențe scris de diverse tipuri scris de diverse tipuri adecvată și eficientă
specifice a limbii în procesul
comunicării orale și
scrise

Nr. itemului 2.1. 3.3. 4.1., 4.5.


I x
II x
III x
IV x
V x x
VI x x
Total nr. de itemi 4 2 2

Procesul Amintire/rememorare Înțelegere Analiză Aplicare Evaluare Creare


cognitiv
implicat/nivelu
l taxonomic

Nr. itemului
I x x
II x x
III x
IV x x
V x x x
VI x x
Total nr. de 3 2 2 3 1 1
itemi

În urma aplicării testului la clasă, elevii au obținut următoarele rezultate:

Realizarea COMPETENŢELOR:

Nr. competenţă C1 C2 C3 C4
Nr. de elevi care au realizat-o în totalitate 3 2 6 2
parțial 8 9 8 10
deloc 3 3 0 2

Aprecierea cu note:

Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10
Nr. 0 3 2 4 2 1 0 2
elevi

Media clasei: 6,28

REFLECȚII:
Ce am vizat?
Prin intermediul aplicării acestui test docimologic, ce conține itemi de evaluare obiectivi,
semiobiectivi și subiectivi, am dorit să constat în ce măsură am reușit să formez la elevi
competențe de receptare și redactare de text, pornind de la noțiuni științifice asimilate în cadrul
unei secvențe dintr-o unitate de învățare.

Ce rezultat am obținut?
Analizând rezultatele, am constatat realizarea unui ușor progres față de nivelul inițial și
formarea unor competențe atât cognitive, cât și atitudinale, în cazul unor elevi. Pentru
majoritatea dintre aceștia însă, este necesară implementarea unui program intensiv de recuperare,
atât la nivelul colectivului, cât și individual, pentru fiecare elev în parte.

Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare?


Pentru a dezvolta competențele specifice din programă, mi-am propus să desfășor
următoarele activități, incluse într-un program remedial:
- sistematizarea cunoştinţelor referitoare la structura unei compuneri;
- citirea unor texte/fragmente de texte literare și nonliterare și comentarea unor secvențe din
interiorul acestora;
- identificarea și formularea ideii principale și a ideilor secundare;
- alcătuirea planului simplu și dezvoltat de idei;
- redactarea rezumatului;
- sesizarea diferențelor dintre textele narative, descriptive și explicative;
- indicarea trăsăturilor fizice și morale ale personajelor;
- evidențierea semnificației unor figuri de stil;
- exerciții de argumentare a unei opinii;
- exerciții de scriere corectă (utilizarea cratimei, evidențierea rolului acesteia, utilizarea adecvată
a semnelor de punctuație).

De asemenea, voi utiliza în mod echilibrat atât metode tradiționale, cât și inovative, cu
scopul de a-i implica pe elevi în procesul de învățare, alternând organizarea frontală cu secvențe
de activitate individuală sau pe grupe. Astfel, elevii vor dezvolta deprinderi de muncă
intelectuală și disponibilitate spre dialog, pregătindu-se pentru integrarea socială.

S-ar putea să vă placă și