Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA “ŞTIINŢE ECONOMICE”


DEPARTAMENTUL “FINANŢE ŞI BĂNCI”

CURRICULUM
la disciplina

Instrumente și sisteme de plăți

ciclul I - Licență
Specialitatea Finanțe și Bănci

AUTORI:
Castraveţ Lucia, dr. conf. univ.
Ștefaniuc Olga, dr. conf. univ.

CHIŞINĂU, 2020
APROBAT Şef Departament_________________
la şedinţa Departamentului Finanţe şi Bănci
din „ ____” __________ 2020

2
I. PRELIMINARII
Sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în
domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor care aduce modificări radicale în sistemul de plăţi
inerbancare prin trecerea de la instrumentele de plată pe suport hârtie la instumentele pe suport
electronic şi de la operaţiunile bancare la ghişeu "faţă la față" la plățile la distanță "banca la domiciliu".
Aceste transformări conduc la realizarea dezideratului agenţilor economici ca tranzacţiile financiare să
se realizeze aproape simultan cu cele economice şi dorinţa populaţiei, ca transferurile de fonduri să se
facă aproape instantaneu cu primirea instrucţiunii de către bancă, adică toate plăţile să se realizeze în
timp real.
În acest sens, disciplina „Instrumente şi sisteme de plăţi” pune la dispoziţia celor interesaţi, şi în primul
rând a studenţilor din învăţământul economic, un curs care tratează sistemul de plăţi interbancare din
Republica Moldova în interconexiunea sa cu sistemele de plăţi folosite în ţările membre ale Uniunii
Europene.
Disciplina în cauză are tangenţe esenţiale cu alte discipline care se studiază la catedra Finanţe şi Bănci
orientate spre activitatea bancară, valutară, de credit și bursieră, precum Monedă și credit, Relaţii
valutar-financiare internaţionale, Finanţe internaţionale ş.a..
Studierea cu succes a acestui curs pozitiv influențează asupra cunoașterii altor discipline financiar-
bancare, precum și la formarea unor specialiști calificați în domeniul menționat.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Ore total:

Evaluare

credite
Nr. de
Forma de Codul Denumirea Responsabil Seme inclusiv
învățământ disciplinei disciplinei de disciplină strul Total
C S L LI
Cu Instrumente
Castraveț
şi sisteme de

ex
frecvență S.06.A.0.51 VI 90 28 14 - 48 3
Lucia
la zi plăţi

Unități de conținut și repartizarea orientativă a orelor

Nr. Ore
d/o Unități de conținut Lucrul
Curs Seminar
individual
zi f/r zi f/r zi f/r
1. Sistemul și instrumentele de plăți interbancare 3 - 2 - 4 -
2. Plățile cu numerar. Casieria bancară 3 - 1 - 4 -
3. Sisteme de decontare: tipuri, mecanisme de derulare, riscuri 2 - 1 - 4 -
4. Organizarea cadrului legal și instituțional privind sistemele de 4 - 2 - 6 -
plăți și instrumentele de plăți în diverse state
5. Cambia și procesul cambial 2 - 1 - 4 -
6. Cardul bancar 2 - 1 - 6 -
7. Instrumente de plăți în relațiile economice internaționale 3 - 2 - 4 -
8. Transferuri electronice de fonduri 4 - 2 - 6 -
9. Plățile electronice 2 - 1 - 6 -
10. Garanțiile bancare – formă a asigurării decontărilor 3 - 1 - 4 -
internaționale
Total: 28 - 14 - 48 -

3
III. COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI FINALITĂŢI DE STUDIU

Prin studierea disciplinei Instrumente și sisteme de plăți studenții vor forma și dezvolta următoarele
competențe:
CP 1. Operarea cu concepte, teorii, metode, instrumente fundamentale de natură economico-
financiar-monetare și bancare în realizarea de sarcini profesionale în entități publice și private.
CP 2. Culegerea de date, informații, prelucrarea și interpretarea acestora pentru soluționarea unor
probleme de natură financiar-monetară și bancară, și elaborarea de rapoarte financiare-bancare în
entități publice și private.
CP 4. Determinarea, explicarea și analiza sistemelor și instrumentelor de plată, informației
economico-bancară și datelor statistice, evaluarea fluxurilor financiare ș.a.

Finalități de învățare:
• cunoașterea și descrierea conceptelor, elementelor tehnice, funcțiilor, principiilor și metodelor
de plată;
• identificarea și interpretarea factorilor de natură socială, economică și legislativă pe partea
financiar-monetară și bancară;
• utilizarea adecvată a conceptelor și metodelor de plată pentru analiza situațiilor și problemelor
teoretico-practice bine definite din domeniul financiar-monetar și bancar;
• elaborarea de eseuri argumentative, soluționarea studiilor de caz cu utilizarea conceptelor,
teoriilor, metodelor, instrumentelor de bază specifice domeniului financiar-monetar și bancar;
• explicarea metodelor și procedeelor de bază privind sistemele de plăți pentru culegerea,
prelucrarea și prezentarea datelor și informațiilor necesare soluționării unor probleme de natură
financiar-monetară și bancară, completarea și întocmirea actelor de plată;
• utilizarea adecvată a metodelor și procedeelor de bază privind sistemele de plăți pentru
culegerea, prelucrarea și prezentarea datelor și informațiilor necesare soluționării unor
probleme de natură financiar-monetară și bancară, completarea și întocmirea actelor de plată;
• utilizarea bazelor de date prelucrate cu ajutorul metodelor și procedeelor de analiză financiar-
monetară și bancară pentru soluționarea problemelor cu caracter bancar și întocmirea de
rapoarte financiar-monetare și bancare;
• proiectarea unui sistem simplu de colectare și prelucrare de date și informații în vederea
soluționării unor studii de caz cu caracter financiar-monetar și bancar și elaborării de rapoarte
de evidență monetar-bancară;
• cunoașterea și identificarea instrumentelor de plată corespunzătoare sistemului de plăți al
Republicii Moldova;
• explicarea sensului economico-monetar și metodologiei de plăți existente în sistemul bancar al
Republicii Moldova;
• aplicarea metodologiei instrumentelor de plată și de analiză a sistemelor de plăți aplicate în
Republica Moldova;
• studiul unor probleme, situații, cazuri concrete din domeniul financiar-monetar și bancar cu
ajutorul metodelor și tehnicilor de plăți, prevederilor legislației monetare și bancare și analizei
sistemului de plată cu impact la nivel micro și macroeconomic.

4
IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Obiective Unități de conținut


Sistemul și instrumentele de plăți interbancare
Studentul va fi capabil: • Evoluția plăților și a instrumentelor de
• să definească sistemul de plăţi, instrumentele plată
de plăţi; • Sistemul de plăţi
• să expună principiile de funcţionare a • Instrumente de plăţi
sistemului de plăţi; • Operatiuni bancare de plăţi
• să analizeze principalele elemente • Conturile bancare
componente ale sistemului de plăti; • Contul curent la Banca Centrală
• să structureze instrumentele de plăţi.
Termeni-cheie: plăți, instrumente de plată,
operațiuni bancare, conturi bancare
Plățile cu numerar. Casieria bancară
Studentul va fi capabil: • Numerarul ca instrument de plată
• să definească plățile cu numerar; • Confecționarea bancnotelor
• să explice esenţa confecţionării bancnotelor; • Casieria bancară
• să descrie activitatea de casierie bancară; • Infrastructura compartimentelor de casierie
• să grupeze casieriile în funcţie de mai multe • Tipurile de casierii
criterii; • Casieriile operative
• să analizeze fluxul operaţional la casierie. • Casa de circulație
• Tezaurul bancar

Termeni-cheie: numerar, bancnote, casierie


bancară, tezaur bancar
Sisteme de decontare: tipuri, mecanisme de derulare, riscuri
Studentul va fi capabil: • Sistemul de compensare
• să explice esența și rolul sistemelor de • Sistemul de decontare pe bază brută şi
compensaţie; netă.
• să distingă principalele elemente ale efectuării • Riscurile în sistemele de decontări: tipuri şi
plăţilor prin diferite sisteme de decontare; metode de gestionare şi minimizare a
• să evalueze riscurile în sistemele de decontări; acestora.
• să propună metode de gestionare şi
minimizare a riscurilor. Termeni-cheie: compensare, decontare, riscuri
în sistemele de decontări
Organizarea cadrului legal şi instituțional privind sistemele de plăți și instrumente de plăți în diverse
state
Studentul va fi capabil: • Cadrul legal şi instituțional privind
• să descrie organizarea cadrului legal şi sistemele de plăţi şi decontări în ţările
instituţional privind sistemele de plăţi şi decontări Uniunii Europene
în ţările Uniunii Europene; • Cadrul legal şi instituțional privind
• să descrie organizarea cadrului legal şi sistemele de plăţi şi decontări în Statele
instituţional privind sistemele de plăţi şi decontări Unite ale Americii
în Statele Unite ale Americii; • Cadrul legal şi instituţional privind
• să descrie organizarea cadrului legal şi sistemele de plăţi şi decontări în Asia
instituţional privind sistemele de plăţi şi decontări
în Japonia; Termeni-cheie: cadru legal, sistem de plăți,
• să compare cadrul legal privind organizarea cadru instituțional
sistemului de plăţi in RM cu cel din străinătate.

5
Cambia şi procesul cambial
Studentul va fi capabil:
• să determine cambia şi procesul cambiali; • Cambia ca instrument de plată
• să descrie tipurile de cambii; • Biletul la ordin
• să analizeze girul şi avalul ca procese • Procesul cambial
cambiale; • Acțiuni juridice pentru recuperarea cambiei
• să definească noţiunea de recuperare a
cambiei; Termeni-cheie: cambia, biletul la ordin, proces
• să analizeze reglementările juridice privind cambial
cambia în RM.
Cardul bancar
Studentul va fi capabil: • Cardul ca instrument de plată
• să definească cardul ca instrument de plată; • Tipuri de carduri
• să enumere tipurile de carduri bancare; • Operațiuni cu carduri
• să descrie modul efectuării operaţiunilor cu • Compensarea interbancară a tranzacțiilor
carduri bancare; cu carduri
• să scoată în evidenţă avantajele utilizării • Operațiuni frauduloase cu carduri
cardurilor bancare; • Cardurile în Republica Moldova
• să evalueze riscurile aferente în tranzacţiile cu
carduri. Termeni-cheie: cardul, operațiuni cu carduri,
tranzacții cu carduri
Instrumente de plăți în relațiile economice internaționale
Studentul va fi capabil: • Decontările prin incasso-ul documentar:
• să enumere trăsăturile specifice ale concept, trăsături, părţi implicate,
decontărilor internaţionale prin prin incasso-ul mecanismul derulării.
documentar şi acreditiv-ul documentar. • Decontările prin acreditiv-ul documentar.
• să scoată în evidenţă rolul băncii în efectuarea • Concept, caracteristici, clasificarea.
plăţilor interbancare; • Părţile implicate. Mecanismul derulării
• să descrie modul efectuării decontărilor prin acreditivului: deschiderea, utilizarea,
incasso-ul documentar şi acreditiv-ul documentar. modificarea.
• să scoată în evidenţă avantajele utilizării • Tipuri de acreditive documentare,
diverselor forme ale incasso-ului documentar şi mecanismul derulării lor:
acreditiv-ului documentar; • Fermitatea angajamentului bancar
• să evalueze riscurile aferente în aceste • Domicilierea acreditivului documentar
tranzacţii băncilor participante, importatorului şi • Clauze speciale ale acreditivului
exportatorului; documentar.
- să propună metode de gestionare şi
minimizare a riscurilor. Termeni-cheie: incasso documentar, acreditiv
documentar, angajament bancar
Transferuri electronice de fonduri
Studentul va fi capabil: • Transferuri de valori mari
• să explice modul de efectuare a transferului • Procedeul SWIFT
internaţional de fonduri prin diferite sisteme de • Procedeul TARGET
transfer: Western Union, Money Gram, Anelik şi • Arhitectura TARGET
Contact etc.; • Transferuri de valori mici
• să descrie modalitatea efectuării transferurilor • Procedeul EUROGIRO
prin sistemele de decontare SWIFT şi TARGET; • Procedeul Western Union şi Money Gram
• să scoată în evidenţă avantajele efectuării Termeni-cheie: transferuri electronice,
transferurilor prin diferite sisteme de transfer. transferuri de valori mari, transferuri de valori
mici

6
Plățile electronice
Studentul va fi capabil: • Conceptul de plăți electronice
• să definească plățile electronice; • Plățile electronice cu decontare brută
• să enumere trăsăturile specifice ale plăţilor • Instrumente electronice de plată
electronice; • Ordinul de plată electronic
• să descrie modul efectuării plăţilor • Cecul electronic
electronice; • Semnătura electronică
• să scoată în evidenţă avantajele utilizării
diverselor forme ale plăţilor electronice; Termeni-cheie: plăți electronice, instrumente
• să evalueze riscurile aferente în aceste electronice, ordin de plată, cecul, semnătura
tranzacţii. electronică
Garanțiile bancare – formă a asigurării sistemelor și instrumentelor de plăți
Studentul va fi capabil: • Conceptul și derularea garanției bancare
• să explice modul de emitere de către bănci a • Tipurile de garanții bancare.
garanţiilor bancare;
• să descrie conţinutul garanţiilor bancare, Termeni-cheie: garanția bancară, emiterea
conform titlurilor de garanţii existente în practica garanției, titlu de garanție
bancară.

7
V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Lucrul individual constă în soluționarea și prezentarea unui Studiu de caz (cu cerințe prestabilite).
Studentului i se expediază în format electronic conținutul sarcinii lucrului individual, inclusiv structura,
cerințele și formularele tipizate ajutătoare.

Criterii de Descriptori de performanţă


evaluare 9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă părţile componente Respectă toate părţile Una din părţile
produsului ale cazului componente, dar una din ele componente lipseşte
nu este realizată conform
cerinţelor
2. Relevanţa Este relevantă Este adecvată scopului, dar a Fără aspecte concrete
metodologiei Corespunde cazului cercetat şi condus la soluţionarea parţială
aplicate a condus la soluţionarea a cazului (în proporţie de 70-
completă a cazului (90-100%) 80%)
3. Gradul de Foarte bine Bine Parţial
soluţionare a Cu respectarea integrală a Cu respectarea algoritmului de Nu au fost realizate circa
cazului algoritmului de soluţionare a soluţionare a cazului 70-80%, 50-60% din sarcinile
cazului 90-100% dar conţine unele devieri formulate pentru
neesenţiale soluţionare
4.Gradul de Foarte bună Bună Parţială
argumentare Soluţii argumentate bazate pe Soluţii concrete, dar care Soluţii parţial
a soluţiilor un studiu profund a cazului necesită mici concretizări argumentate, unele
generale fără
argumentări.
5. Evaluarea Demonstrează cunoaşterea Conţine erori conceptuale în Nu a reuşit să formuleze
modului de profundă a cazului. rezolvarea cazului soluţii clare şi coerente
rezolvare a privind modul de
cazului soluţionare a cazului.
6.Perfectarea Conform cerinţelor tehnice de Cu abateri nesubstanţiale de la Cu abateri substanţiale
produsului redactare formulate cerinţele regulamentare de la cerinţele
regulamentare

8
VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
Întru realizarea obiectivului de predare-învățare se vor utiliza metodele şi tehnicile interactive de grup:
Expunerea, prelegerea interactivă, conversația euristică, prelegere cu exemplificare, algoritmizarea,
problematizarea, dezbatere, prezentare power point, Brainstorming/ Phillips, studiu de caz, aplicații
practice, lucru pe grupe mici (STAD), Fishbowl (metoda acvariului). În completare, studentul mai
desfășoară: studii după sursele bibliografice recomandate şi altele, documentare suplimentară în
bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi în teren. Modalitatea de evaluare (va respecta
cerințele normative și) se va desfășura conform indicatorilor prezentați în următorul tabel:
Pondere în Pondere
Componente/ Metode de nota în nota
Evaluare Criterii de evaluare
Tip activitate evaluare semestrială generală
(NS), % (NG), %
Participarea în dezbateri,
exemplificări, rezolvarea și
Reușita analiza studiilor de caz,
aplicațiilor practice, însuțirea și Dezbateri,
curentă (RC)
redactarea formularelor fiscale exemplificări,
tipizate, lucrul în echipă, rezolvare de
(în cadrul
surprinderea elementelor studii de caz, 20
orelor de esenţiale ale conținuturilor aplicații
Curs/ dezbătute, sistematizarea practice, lucru
Seminar/ informaţiilor, prezentarea pe grupe mici
Laborator) materialelor și surselor
bibliografice utilizate, calitatea
Evaluare prezentării.
Claritatea şi calitatea
curentă/
informaţiilor redate în lucrările
normative (în baza testelor 60
Evaluare prestabilite/ aprobate de
pe (T1) 30
departament); sistematizarea
parcurs Două atestări (T2) 30
individuală a informaţiilor şi Teste scrise
(T1, T2) modul succint de prezentare;
_______
calitatea exprimărilor; 60
originalitatea abordărilor,
corectitudinea rezolvării
aplicațiilor/ studiilor de caz.
Soluționarea unui studiu de caz
prin identificarea şi utilizarea Prezentarea
Lucrul conceptelor, teoriilor, principiilor
orală a
individual și metodelor învăţate, precum și 20
interpretarea/ analiza rezultatelor studiului de
(LI)
obținute. caz
(conform schemei din p.V)
Rezolvarea lucrării scrise,
efectuate în baza testelor
prestabilite/ aprobate de
departament și consiliul calității,
Evaluare
Examen (E) compuse din 2 subiecte Test scris - 40
finală componente cursului studiat,
delimitate în sarcini de trei
nivele: a) cunoaştere; b) aplicare;
c) integrare.
Nota semestrială cu care studentul este admis să se prezinte la examen trebuie să fie de minim „5„ și se
va calcula după cum urmează:
NS = 0,2xRC + 0,3xT1 + 0,3xT2 + 0,2xLI
Nota generală urmează să fie calculată conform formulei: NG = 0,6xNS + 0,4xE, doar dacă nota
obținută la examen este de minim „5„

9
VII. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ:
1. Basno, Cezar; Dardac, Nicolae. Operaţiuni bancare: Instrumente şi tehnici de plată. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 2001.
2. Basno, Cezar; Dardac, Nicolae. Sisteme de plăţi, compensări şi decontări. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, 2003.
3. Negruş, Mariana. Mijloace şi modalităţi de plată internaţionale. Bucureşti: Editura Academiei
RSR, 1986.
4. Negruş, Mariana. Operaţiuni specifice pieţei valutar-financiare internaţionale. Tehnici de calcul
valutar-financiare. Bucureşti: Editura Militară, 1992.
5. Negruş, Mariana. Plăţi şi garanţii internaţionale, Bucureşti: Editura ALL, 2000.
6. Goreniuc, Petre. Relaţiile de plăţi cu străinătatea. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1971.
7. Atreya, M., Hammond, B. ş.a. Digital signatures. US: Editura McGraw, 2002.
8. Paraschiv, D. ş.a. Tehnica plăţilor internaţionale. Bucureşti: Editura Economică, 2003.
9. Dardac, Nicolae; Vascu, Teodora. Monedă - credit: vol. 2. Bucureşti: Editura ASE, 2002.
10.Diaconescu, Mariana. Bănci. Sisteme de plăţi. Riscuri. Bucureşti: Editura Economică, 1999.
11.Costica, I., Lazarescu, S. ş.a. Politici si tehnici bancare. Bucuresti: Editura ASE, 2004.
12.Hoanţa, Nicolae. Bani şi bănci. Bucureşti: Editura Economică, 2001.
13.Hinkelnian, Edward G. Plăţi internaţionale.Bucureşti: Teora, 2001.
14.Voinea, Gh. Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale. Iaşi: Editura Sedcom
Libris, 2004.
15.Stoian, I. Cartea specialistului în comerţ exterior: tehnici, proceduri, uzanţe: vol. 1, vol. 2.
Bucureşti: Editura Caraiman, 1994.
16.Preoteasa, V., Filipescu, C. ş.a. Instrumente şi tehnici de plată. Bucuresti: Institutul Bancar
Roman, 2000.
17.Savoiu, V. Banca centrală şi sistemele de plăţi de interes naţional. Bucureşti: Editura
Enciclopedică, 1998.
18.Rosca, I., Bucur, C., ş.a. Comerţul electronic. Concepte, tehnologii şi aplicaţii. Bucureşti:
Editura Economică, 2004.
19.Mihai, Ilie. Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare. Bucureşti: Expert, 2003.
20.Mitrache, Romu. Sistemul de plăţi în ţările din zona Euro: eficienţa şi caracteristici tipice de
valori pentru implementarea sistemelor aplicate în ţările candidate la Uniunea Economică. În: Finanţe,
bănci, asigurări, v. 9, nr. 1, p. 46-48, 2006.
21.Năstase, Floarea, dir. Proiect. Cercetări privind securitatea afacerilor electronice. Bucureşti:
A.S.E., 2005.
22.Popescu, Radu; Tudorancea, Cristian. Cardul - instrument modern de plată. Bucureşti: Tribuna
Economică, 1998.
23.Manual Interbank Paynment System. Bucuresti: TransFonD Automated, Clearing House
(ACH), 2002.
24.Directiva de Coordonare Bancară, EU/12/2000; Directiva EU/98/1998 privind semnătura
electronică; Electronic Funds Transfer. Paris: OECD, 1998.
25.Reguli şi uzanţe uniforme privind acreditivul documentar – Publicaţia 500. Reguli uniforme
pentru incasso – Publicaţia 522. Ghidul privind transferurile de fonduri interbancare internaţionale şi
compensările - Publicaţia 457/1990, Paris: Camera de Comerţ Internaţional, 1990.
26.International Payments- TARGET. Basel: European Central Bank (ECB), 2002.
27.Acreditivele, incasso-urile documentare, garanţiile bancare, cu specimene de documente.
Manual de operațiuni documentare în comerţul Exterior. Uniunea Băncilor Elveţiene. Chișinău: Editura
Logos, 1993.
28.Politica de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova, aprobată prin HCE al
BNM nr. 299 din 27.10.2016.
29. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCA al
BNM nr.53 din 02.03.2006.
30. http://bnm.md/

10