Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea Ştiinţe Economice

Departamentul „Finanţe şi Bănci”

Lucrul individual

A studentului Onufrei Tatiana

Anul IV, grupa Finanțe și bănci

La disciplina Bazele managementului bancar

Tema: Analiza indicatorilor de performanță în vederea


determinării calității managementului în cadrul băncii
„Moldova Agroindbank“ (Varianta 1)

Coordonator ştiinţific: Ștefaniuc Olga dr., conf. Univ.

Chişinău – 2020
Dinamica și structura fondurilor proprii ale băncii

În baza rapoartelor anuale prezentate pe https://www.maib.md mai jos au fost


consolidate fondurile proprii din ultimii ani.

Tabelul 1. Evolutia fondurilor proprii


2017 2018 2019
Fonduri proprii de nivel 1
de baza Neraportat 3082182 3053998
Fonduri proprii de nivel 1
suplimentar Neraportat - -
Fonduri proprii de nivel 2 Neraportat - -
Fonduri proprii total Neraportat 3082182 3053998

Din Tabelul 1 se observă că fondurile proprii totale au scazut în 2019


nesemnificativ cu 28184 mii MDL fata de 2018 (-0.91%), în ambii ani fiind
compuse doar din Fonduri proprii de nivel 1 de baza. Anul 2018 este primul an
când BC„Moldova Agroindbank“a raportat fondurile proprii.

Cota investițiilor străine în capitalul social cu specificarea investitorilor


străini

Tabelul 3. Cota investiţiilor străine în capitalul social al băncilor


2017 2018 2019
1.05% 41.09% 41.09%

Tabelul 4. Structura în capitalul social


31.12.201 31.12.201 31.12.201
7 8 9
HEIM Partners Limited - 41.09% 41.09%
Societatea civilă a acționarilor Băncii și
afiliații săi 11.81% 11.17% 9.86%
OOO "Evrobalt" 1.05% - -
UCCC “Moldcoop” și alte persoane care
acționează concertat 2.52% 2.52% 2.52%
Persoanele fizice ce dețin ≥ 1%, direct sau
indirect 16.29% 17.95% 19.26%
Alții 27.24% 27.27% 27.27%
Actiuni inscrise temporar pe numele bancii 41.09% - -
Din tabelul 4 se observă că în 2019 cel mai mare acționar a fost HEIM Partners
Limited, care a fost și unicul investitor străin. Cota acestuia nu s-a schimbat din
2018, rămânând constantă la 41.09%. În anul 2017 unicul investitor străin a fost
OOO „Evrobalt“ (1.05%).

Conform raportului anual pe anul 2019 beneficiarii efectivi ai companiei HEIM


Partners Limited sunt următoarele persoane fizice, cetățeni ai Lituaniei: dl
Alvydas Banys, dna Baniene Daiva, dl Darius Sulnis, dna Irena Ona Miseikiene,
dna Indre Miseikyte.

Ponderea fondurilor proprii în total obligațiuni

Raportul Total Datorii/Total Capital

Tabelul 5. Raportul Total Datorii/Total Capital

2017 2018 2019


1982713 2154048
Total Datorii 18618546 3 3
Total Capital 3677143 3906586 4422995
Total Datorii/Total
5,06 5,07 4,87
Capital

Din Tabelul 5 reise că în 2019 BC „Moldova Agroindbank“ SA a reușit o


scădere a datoriilor raportate la Total Capital cu 0.21%, deși în 2018 raportul
rămânând practic neschimbat.

Cuantumul expunerilor „mari“

Tabelul 6. Expuneri „mari“

2017 2018 2019


Expuneri "mari" (MDL) 766672 0 366479
Sursa datelor din Tabelul 6 sunt „Indicatorii aferenţi situaţiei economico-
financiare a băncii” de pe site-ul https://www.maib.md/, in rapoartele anuale
aceste date nefiind raportate. Se observă că în 2018 s-a reușit eliminarea
expunerilor „mari“, după care în 2019 indicatorul a crescut la 366,5 mii MDL.

Fonduri proprii/Total Active

Tabelul 7. Fonduri proprii/Total Active

2017 2018 2019


Fonduri proprii (MDL) Neraportat 3082182 3053998
2373371 2596347
Total Active (MDL) 22295689 9 8
Fonduri proprii/Total
Active - 12,98% 11,76%

Conform datelor din Tabelul 7 reiese că în 2019 Fondurile proprii s-au redus ca
pondere din Totalul activelor cu 1.22%. Din cauza lipsei datelor pentru anul
2017 nu putem scoate nici o concluzie pentru anul 2018.

Expuneri față de persoanele afiliate/Fonduri proprii de nivel 1

Tabelul 8. Total expuneri faţă de persoanele afiliate/Fonduri proprii de nivel 1


2017 2018 2019
Total expuneri faţă de persoanele afiliate/Fonduri
proprii de nivel 1 (%) 8.98 18.57 19.55

Conform datelor din Tabelul 8 se observă o creștere considerabilă a


indicatorului. Deși toate valorile satisfac normativul de maxim 20%, în anul
2019 valoarea aproape a atins normativul.

Expuneri "mari"/Fonduri proprii


Tabelul 9. Expuneri "mari"/Fonduri proprii
2017 2018 2019
Expuneri "mari"/Fonduri
proprii 0.26 0 0.12
Se observă că în toată perioada 2017-2019 indicatorul este aproximativ 0, deci
mult mai mic decât normativul de maxim 5.

Imobilizări corporale/Fonduri proprii

Tabelul 10. Imobilizări corporale/Fonduri proprii

2017 2018 2019


Imobilizări
corporale/Fondurile proprii
(%) 30.23 33.31 39.53

Conform Tabelului 10 indicatorul „Imobilizări corporale/Fonduri proprii“ a


crescut constant pe parcursul anilor 2017-2019 de la 30.23% la 39.53. Deși
tendința nu este ideală, toate valorile se află sub normativul de maxim 50%.

Rentabilitatea capitalului

Tabelul 11. Rentabilitatea capitalului (ROE)

2017 2018 2019


Rentabilitatea capitalului
(ROE), % 12.86 13.63 16.94

Din Tabelul 11 reise că Rentabilitatea capitalului a crescut constant din 2017


până în 2019 de la 12.86% la 16.94%

Structura subdiviziunilor și personalul băncii


Tabelul 12. Structura subdiviziunilor si personalul bancii

2017 2018 2019


Numărul total de angajaţi ai
1921 2017 2006
băncii
Subdiviziuni ale băncii: 186 159 193
- filiale 66 0 0
- sucursale 0 66 66
- agenţii 120 93 127
2040

2020

2000

1980

1960

1940

1920

1900

1880

1860
2017 2018 2019

Graficul 12. Dinamica numărului total de angajaţi ai băncii

Conform Tabelului și Graficului 12, BC „Moldova Agroindbank“ SA a avut o


creștere cu 96 a numărului angajaților în 2018 (+5%), în 2019 aceasta scăzând
nesemnificativ.

140

120

100

80

60

40

20

0
2017 2018 2019

filiale/sucursale agenţii

Graficul 12. Dinamica numarului de subdiviziuni ale băncii

Din Graficul 12 se observă că numărul de filiale/sucursale a rămas constant pe


parcursul celor 3 ani, dar numărul de agenții a variat considerabil: -27 agenții (-
22.5%) în 2018 și +34 agenții (+26.7%) în 2019.
Concluzie

Toți indicatorii analizați în această lucrare au satisfăcut normativele legale, ceea


ce indică un management de calitate înaltă. Valorile, dar și tendința indicatorului
Rentabilitatea capitalului indică o eficiență foarte bună a resurselor, ceea ce
iarăsi explică de ce BC „Moldova Agroindbank“ SA este una dintre cele mai
mari și solide bănci din Republica Moldova.

Unicul indicator care are o tendință îngrijotoare este „Expuneri față de


persoanele afiliate/Fonduri proprii de nivel 1“ care în 2019 aproape a ajuns
normativul de maxim 20%. Pentru a îmbunătăți acest indicator banca poate fie
scade expunerile față de persoanele afiliate, fie creșterea fondurilor proprii (de
nivel 1).
Referințe bibliografice

1. Căpraru Bogdan. Activitatea bancară: sisteme, operațiuni și practici.


București: Editura C.H.Beck. 2014
2. Cociug v. Cinic L. Gestiunea riscurilor bancare. Curs universitar., Chişinău:
ASEM 2008
3. Constantinescu Dan. Management bancar. București: Editura Fundației
Culturale Libra. 2007
4. Dănilă N.,Berea A.O.“Management bancar:fundamente şi orientări”,
Bucureşti, Ed. “Economică”, 2000

Legi, acte normative bancare

1. Legea cu pruvire la Banca Naţională а Moldovei №548-ХIII от 21.07.95г.,


Monitorul oficial, 12.10.95г. №56-57
2. Legea cu privire la instituţiile financiare № 550- XIII от 21.07.95г.,
Monitorul oficial, 1.01.96г., №1
3. Legea RM nr. 1134 din 02.04.1997 societăţilor pe acţiuni.
4. Legea RM nr. 199-XIV din 18.11.98 cu privire la piaţa valorilor mobiliare. 5.
L e g ea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar nr.
575-XV din 26.12.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-34/169 din
20.02.2004
6. Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi
interbancare, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.154 din 28.06.2007, în vigoare din 01.01.2008, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.131-135/514 din 24.08.2007 (cu modificările ulterioare)
7. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor
condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor
pentru pierderi la angajamente condiţionale, aprobat prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 224 din 30.08.2007,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 149-152/560)
8. Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din
26.10.2001, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.130/310 din 14.12.2001
(cu modificările şi completările ulterioare)
9. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din
Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară, aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 392
din 21.12.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.163165/446 din
29.12.2000 (cu modificările şi completările ulterioare)

Surse statistice
1. Pagina oficială a Băncii Moldova Agroindbank https://www.maib.md/