Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Facultatea de Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie


PEDAGOGIE I - Conf. univ. Dr. Emanuel SOARE
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN
NIVEL I POSTUNIVERSITAR, 2020-2021

GLOSAR DE TERMENI
PEDAGOGICI

1. Abordarea interdisciplinară = vizează transferul metodelor dintr-o disciplină în alta,


căutându-se teme comune mai multor discipline, care implică aceleaşi principii, prin utilizarea
unor strategii de predare – învăţare bazate pe probleme, pentru realizarea obiectivelor de învăţare
de nivel înalt, a competenţelor transversale (luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea
tehnicilor şi metodelor de învăţare eficientă)

2. Abordarea transdisciplinară = presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea


pe probleme din viaţa reală, cu focalizare pe identificarea de soluţii, rezolvarea de probleme ale
vieţii reale, în scopul dezvoltării competenţelor pentru viaţă

3. Activitatea didactică = reprezintă o unitate de situaţii de învăţare raportate unor finalităţi,


derulată pe baza unor conţinuturi precizate şi restrânse, cu o metodologie adecvată specificului
de vârstă şi individual al elevului

4. Aria curriculară = modalitatea prin care se stabileşte o viziune multi şi/sau interdisciplinară
asupra obiectelor de studiu; reprezintă un grupaj de discipline, care au în comun anumite
obiective de formare

5. Ciclu curricular = reprezintă totalitatea situaţiilor de învăţare formală propuse a se realiza în


şcoală de către o generaţie de elevi

6. Competenţe congnitive = se referă la cunoaştere, la capacităţile şi mecanismele învăţării şi


accederii la cunoştinţe
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie
PEDAGOGIE I - Conf. univ. Dr. Emanuel SOARE
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN
NIVEL I POSTUNIVERSITAR, 2020-2021

7. Didactica = este ştiinţa sau teoria predării ( de către profesor) şi învăţării ( de către elev) în
toate formele şi pe toate nivelurile învăţământului; teoria generală a instruirii; teoria conducerii
procesului de predare şi de învăţare

8. Documente curriculare = sunt acele documente care planifică şi performează activităţile de


formare ( plan de învăţământ, programa analitică, manuale, ghiduri metodologice, culegeri etc.)

9. Educaţia = constituie un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi


dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau, ale
oamenilor, ale societăţii etc.; rezultatul acestei activităţi pedagogice; bună creştere, comportare
civilizată în societate

10. Educaţia formală = reprezintă ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate instituţional prin
structuri organizate sistemic, pe niveluri şi trepte de studii (grădiniţe, şcoli, universităţi, centre de
perfecţionare etc ) în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp şi spaţiu:
planuri, programe, manuale, cursuri, materiale de învăţare etc.

11. Educaţia informală = este procesul care se întinde pe toată durata vieţii, prin care individul
dobândeşte informaţii, îşi formează priceperi şi deprinderi, îşi structurează convingerile şi
atitudinile, se dezvoltă, prin intermediul experienţelor cotidiene

12. Interdisciplinaritatea = vizează un anumit grad de integrare între diferite domenii ale
cunoaşterii şi între diferite abordări, precum şi utilizarea unui limbaj comun, permiţand
schimbări de ordin conceptual şi metodologic; relaţii ce se stabilesc între două sau mai multe
discipline din aceeaşi arie curriculară sau la acelaşi nivel de învăţământ

13. Lecţia = este cel mai utilizat mod de organizare a instruirii. Tipurile şi variantele ei
structural-funcţionale sunt determinate de obiective, conţinuturi (cognitive, afectiv- voliţionale,
psihomotrice, trasături de personalitate şi caracter etc.). Momentele/etapele lecţiei nu sunt
stabilite printr-o normă didactică, nu sunt parcurse într-o ordine anume, dar sunt specifice pentru
fiecare tip de lecţie
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie
PEDAGOGIE I - Conf. univ. Dr. Emanuel SOARE
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN
NIVEL I POSTUNIVERSITAR, 2020-2021

14. Manualul = este cel mai important instrument de lucru pentru elevi, urmand îndeaproape
programa analitică, detaliind în limbaj adecvat tot ceea ce este necesar pentru ca elevii să poata
atinge obiectivele pedagogice stabilite prin programa şcolară în condiţiile definite prin principii
pedagogice generale şi specifice

15. Obiectivele cadru = sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Ele se
refera la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei şi sunt urmărite
de-a lungul mai multor ani de studiu

16. Obiectivele operationale = reprezintă axa principală a lecţiei, înţeleasă nu numai ca idee
centrală în jurul căreia se grupează toate celelalte idei, conţinutul lecţiei ci şi ca orientare a lecţiei
în raport cu asimilarea acestora (să indice o acţiune observabilă prin care să poată fi exteriorizat
un comportament; să descrie comportamentul dorit a se forma prin învăţare; să precizeze
condiţiile care ar putea face măsurabil comportamentul probat de elev; să stabilească criteriile
prin care elevul probează formarea comportamentului respectiv)

17. Orarul şcolar = vizează particularizări ale planurilor cadru pentru o anumită clasă, în funcţie
de opţiunea exprimată pentru completarea trunchiului comun cu diferite tipuri de curriculum la
decizia şcolii. Se relaţioneaza astfel disciplinele obligatorii şi cele opţionale astfel încât să se
încadreze în numărul de ore prevăzut de planul de învăţământ

18. Performanţa = este expresia nivelului de realizare a unei sarcini de învăţare. Fiind dat un
conţinut al învăţării, prin operaţionalizare trebuie specificat acel indicator pe baza căruia se poate
constata şi aprecia că elevul a realizat un anumit progres, că s-a produs o schimbare în sistemul
personalităţii lui la sfârşitul perioadei când a fost angajat într-o situaţie de predare-învăţare

19. Planificarea calendaristica =este document managerial (al profesorului ca manager al


clasei) alcatuit de cadrul didactic ce urmareşte corelarea (în funcţie de specificul continuţurilor,
caracteristicile clasei de elevi etc) elementelor programei cu timpul optim pentru parcurgerea
acestora pe parcursul unui semestru al unui an şcolar
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie
PEDAGOGIE I - Conf. univ. Dr. Emanuel SOARE
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN
NIVEL I POSTUNIVERSITAR, 2020-2021

20. Randamentul şcolar = este modalitatea în care se reflectă eficienţa programului de predare-
învăţare la un moment dat sau la sfârşitul perioadei de şcolarizare, fiind evidenţiat prin estimarea
raportului dintre rezultatul didactic ideal şi necesar, proiectat în documentele şcolare, şi rezultatul
didactic obţinut în practică

21. Sistemul de învăţământ = constituie acea organizare a învăţământului în funcţie de


dezvoltarea economico-socială, tradiţiile culturale ale fiecărei ţări. Este organizat pe trepte,
cicluri, niveluri ( preşcolar, primar, secundar, profesional şi tehnic, superior, postuniversitar)

BIBLIOGRAFIE :
1. https://dokumen.tips/documents/glosar-cu-termeni-pedagogici.html
2. https://pdfslide.net/documents/dictionar-de-termeni-pedagogici.html