Sunteți pe pagina 1din 16

Poriect de lecție clasa a IV- a și clasa I

Clasa a IV- a Clasa I


Data: 03.12.2020 Data: 03.12.2020
Profesor învățământ primar: Tocaciu Florina Ancuța Profesor ȋnvǎțǎmânt primar: Tocaciu Florina Ancuța
Şcoala : Gimnazială Ațintiș Unitatatea de ȋnvăţământ: Școala Gimnazială Ațintiș
Clasa: IV A Clasa: I A
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Aria curriculară : Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea tematică: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0- Unitatea tematică: Creștem sănătoși
1000 000 Subiectul lecţiei: Adunarea si scaderea numerelor naturale in
Subiectul :Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-1000 concentrul 0-10, fara trecere peste ordin-Exercitii si probleme
000 Tipul lecţiei: Consolidare de priceperi si deprinderi
Tipul lecţiei: Consolidare și sistematizare de cunoștințe Informativ:
Forma de realizare: activitate integrată - Consolidarea priceperilor si deprinderilor de a rezolva
exercitii de adunare si scadere in concentrul 0-10
Competenţe specifice: Disciplina integrată Comunicare in limba romana
Competențe specifice
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0-1000000 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în
când factorii au cel mult trei cifre.
5.3.Rezovarea de probleme cu operațiile studiate,în concentrul 0- concentrul 0-10, recurgând frecvent la numărare;
1000000. 5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri
matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu adunare sau scădere în concentrul 0-10, cu sprijin în obiecte,
raţionamente diverse; imagini sau reprezentări schematice

Obiective operaţionale:
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 - să utilizeze un vocabular matematic adecvat (factori, produs, O1. Sa efectueze operatii de adunare si scadere in concentrul 0-
produs parţial) ;
O2 - să calculeze suma,diferența și produsul a două numere; 10, fara trecere peste ordin, cu si fara sprjin. ( obiectivul se
O3- să efectueze operaţii de înmulţire a numerelor naturale 0- considera atins daca fiecare elev efectueaza corect o adunare si o
1000000, utilizând algoritmii de calcul corespunzător; scadere).
O4 – să rezolve corect probleme cu două sau mai multe operaţii O2. Sa afle termenul necunoscut in diverse situatii date.
matematice de ordine diferite ; ( obiectivul se considera atins daca fiecare elev a aflat termenul
O5 –să compună probleme după expresii matematice date. necunoscut in cel putin doua situatii).
O6-să compuna rezolve exerciții respectând ordinea efectuarii O3 Sa rezolve probleme printr-o singura operatie, cu ajutorul
operațiilor imaginilor. ( obiectivul se considera atins daca fiecare elev
O7- să scrie numerele date sub forma unei sume/diferețe sau rezolva corect o problema).
produs de doi factori. O4. Sa utilizeze terminologia matematica specifica;

Metode, procedee şi mijloace de învăţământ


a) Metode și procedee
conversația, explicația, exercițiul,problematizarea, Metode, procedee şi mijloace de învăţământ
algoritmizarea,cadranele,jocul
a) Metode şi procedee : observarea dirijată, conversația,
b) Forme de organizare explicația, problematizarea, altgoritmizarea, cadrane,
 frontal
exercițiul ,jocul
 individual
Temporale: 45 minute b) Mijloace de învăţământ : dispozitiv digital elev-
Umane: 11 elevi profesor, platforma online Google Classroom, manual
digital, fișe de lucru online,.,Ward Wall,,Power Point
c) resurse materiale Laptop,PPT
dispozitiv digital elev- profesor, platforma online Google c) Forme de organizare : frontală, individual
Classroom, manual digital, fișe de lucru online, ,Ward Temporale: 45 minute
Wall,,Power Point Umane: 4 elevi
d)Forme şi tehnici de evaluare : chestionare
d) Forme si tehnici de evaluare orală,autoevaluarea,observarea sistematică, aprecieri verbale,
 observarea sistematică evaluare reciprocă.
 răspunsul elevilor

BIBLIOGRAFIE : BIBLIOGRAFIE:
Matematică. Programe şcolare clasele a IV-a, MEC, 1. Ministerul Educației Naționale, Programe școlare pentru clasa
Bucuresti, 2005, I, 19. 03. 2013
Anexa 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 2.Chereja, Florica- ,,Dezvoltarea gandirii critice in invatamantul
3919 / 20.04.2005, aprobat prin ordinul ministrului nr. . 3919 / primar”, Ed. ,,Educatia 2000+”: Humanitas Educational
20.04.2005; https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources
https://www.didactic.ro/
https://www.didactic.ro/
https://wordwall.net/ro
https://wordwall.net/ro
Desfășurarea activității
Competente Forme de Activitatea învățătoarei și a elevilor Competente Forme de
Activitatea învățătoarei și a elevilor specifice/ organizare specifice/ organizar
Metode si / Evaluare Metode și Evaluare
procedee procedee
1. Moment organizatoric Conversaţia Frontal/ 1. Moment organizatoric 1.Instructajul 1.Frontal/
Conectarea elevilor și a profesorului pe Observarea Conectarea elevilor și a profesorului verbal Observare
platforma Classroom ,respectiv pe sistematică pe platforma Classroom ,respectiv pe Conversația sistematic
videoconferință Meet. videoconferință Meet.
Se trimite elevilor ghidul pentru utilizarea Meet Se trimite elevilor ghidul pentru
cu 3 pași de respectat: utilizarea Meet cu 3 pași de respectat:
1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut” 4. Asigurați-vă că sunteți pe
atunci când nu vorbiți. modul „mut” atunci când nu
2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți. vorbiți.
5. Fiți voi înșivă și respectați-i pe
3. Puneți întrebări folosind chat-ul.
ceilalți.
Configurați un spațiu intenționat unde se va 6. Puneți întrebări folosind chat-
desfășura ora/.Elevii se pregătesc ul.
pentruactivitate. Configurați un spațiu intenționat unde
se va desfășura ora/.Elevii se
2.Captarea atenţiei 2.Conversația 2.Frontal pregătesc pentruactivitate.
Brainstorming Individual 2.Captarea atenţiei
Elevii vor avea de rezolvat o sarcină de lucru O1, Anunț elevii ca vom incepe lecția cu 2.Conversația 2.Frontal
constând în descoperirea de cuvinte ce un scurt drum cu autobuzul, pecare il Exercițiul Individua
putem rezolva doar daca rezolvam Brainstorming
reprezintă terminologia specifică matematicii
corect calculele oral.Însă pentru O4
(anexa 1). Fiecare elev va alege cate un biletel început elevii răspund la următparele
cu un număr, pe o completează cu, cuvîntul întrebări: Cum se numesc numerele
care se aduna? Cum, se numește
potrivit.
rezultatul adunării? Cum se numesc
Completează: numerele care se scad? Cum se
Numerele care se înmulţesc se numesc numște rezultatul scăderii?Ce se
întâmplă dacă adunăm un număr cu 0?
____________________.
Ce operație facem daca spun
Rezultatul operaţiei de înmulţire se numeşte :adun,iau,mai puțin,mai mult,scad,
__________________. pun

Într-o operaţie de înmulţire, elementul neutru


este _____.
Deoarece 4 x 67 = 67 x 4, spunem că înmulţirea
este ________________________.
Deoarece 4 x ( 54 x 89) = (4 x 54) x 89, spunem
că înmulţirea este _____________________. 3.Individu
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor
Pentru a înmulţi un număr cu 10, 100 sau 1 000, Frontal
operaţionale
3.Conversația
scriem ______________, apoi adăugăm Elevii vor afla că pe tot parcursul orei
de matematica vor recapitula Explicația
_______________________________________ noţiunile învăţate până acum privind
_________________________________. numerele naturale, de la 0 la 10.
Vom rezolva probleme dupa imagini.
3.Conversația 3.Frontal
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor 4. Dirijarea învățării
Individual 4.Frontal
operaţionale Le prezint elevilor fișa de lucru cu Individua
Se anunță elevii că în această oră vor rezolva sarcinile pe care le vor avea de
exerciții si probleme cu înmulțirea în concentrul rezolvat. 4.Explicația
0-1000 000
Exercițiul
4.Conversația, 4.Frontal, Prima sarcina Aprecieri
4. Dirijarea învățării
explicația, Individual 1.Calculeaza si alege raspunsul corect: verbale
exercițiul, Observarea Cadrane
Le prezint elevilor o fișă de lucru cu 4 cadrane în 2+5= 8, 7, 9
care vor avea de rezolvat câte o sarcină. Anexa 2 cadranele sistematică 4+5= 6, 9, 10 O1,O4,O3,O2
O2, O4, 4+2+3= 9, 8, 10
1.La produsul numerelor 2356 2.Calculati , alegând modul dorit
si 90 adunați suma lor. de rezolvare: O6,O7
9-3= 6, 7, 5
51 x (346+14 ) =
Află numărul: 8-4= 4, 3, 5
Cu 389 mai mare (192+88) x 43 =
10-5-3=5, 6,2
decât 753
Cu 389 mai mic Anexa 1
decât 753
De 389 ori mai
mare decât 753. A doua sarcina:
2. Completeaza casetele libere cu
3.Comparaţi produsele : 4.Un depozit a distribuit într-o zi numerele care lipsesc:
63 x 14 ..... 25 x 32 213 cutii cu câte 350 caiete de
224 x 12 …. 2 x159 matematică fiecare cutie,345 ........+ 3= 7
Calculați respectând ordinea cutii cu câte 415 caiete dictando 5 + ... = 9
efectuării operațiilor: fiecare cutie.Câte caiete de
64 x 11-59-84 x 2= matematică și dictando s-au 2+ 3+...... = 8
distribuit în acea zi  ?  9 -..... = 4
4 x 28 x 20- (16x 4-50)
x10= 7 - .......= 2
10 – 5- .....= 2
Anexa 2

Se continua rezolvarea de exerciții de calcul cu


A treia sarcina:Joc-Ghicește
înmulțiri Anexa 3
organul
Solicit elevilor sa facă oral calculele
pentru a rezolva urmatoarea sarcina.
3. Calculeaza si gaseste locul fiecarui
organ in corpul uma, spune la ce
5. Realizarea feed-back-ului folosește!
Propun elevilor un joc matematic în care fiecare 5. Conversația 5. Verific rezolvarea sarcinii.
îi va da unui coleg de rezolvat un exercițiu Observarea Anexa 3
Explicația sistematică
matematic.
https://wordwall.net/ro/resource/6263171/%C3% Exerciţiul Apreciere A patra sarcina
AEnmul%C8%9Birea-numerelor-naturale- verbală 4. Rezolva problema
O3
Jocul
%C3%AEn-concentrul-0-1000000 1. IRINA A CUMPARAT PENTRU
MAMA EI UN BUCHET CU 7
MARGARETE, IAR PENTRU BUNICA
UNUL CU 3 LALELE. CATE LALELE
MAI TREBUIA SA CUMPERE IRINA
PENTRU A AVEA UN NUMAR EGAL
CU CEL AL MARGARETELOR?

5. Realizarea feed-back-ului 5.Individu


Pentru timpul rămas le propun copiilor Frontal
6. Evaluarea performanței două jocuri in care au de Autoevalu
Se fac aprecieri verbale individuale şi colective rezolvatexerciții cu adunări și scăderi e
cu privire la activitatea elevilor. Elevii ascultă și cu numerele cuprinse între0-10 5. Explicatia
primesc aprecierile. Se precizează tema pentru
acasă https://wordwall.net/ro/resource/70565 Exercitiul
77/adunarea-si-scaderea-0-10 O1
https://wordwall.net/ro/resource/70395
60/adunarea-%C8%99i-scaderea-0-10

6.Conversația 6.Aprecie
verbale

6. Evaluarea performanței
Se vor face aprecieri generale şi
individuale asupra participării elevilor
la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul
orei.
Anexa 1
1. Calculează și colorează palmele pe care sunt scrise doar răspunsurile corecte.

2+5= 8 7 9

4+5= 10
6 9

4+2+3= 9 8 10

9–3= 6 7 5

8–4= 4 3 5
10 – 5 - 3 =
5 6 2
Anexa 3

3+6=
3+4+3=
8–3=

10 – 9 =
8–5=
10 – 7 – 3 =

Anexa 4
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI..........................................................................................................

CADRANE

Anexa 4

IRINA A CUMPARAT PENTRU MAMA EI UN BUCHET CU 7 MARGARETE, IAR PENTRU BUNICA UNUL CU 3 LALELE.

CATE FLORI IN TOTAL?

EXERCITIUL PROBLEMEI

.............................................................

...........................MARGARETE ...........................LALELE

COMPLETEAZA SIRUL LALELELOR CU INCA 4 FLORI.

CATE LALELE MAI TREBUIA SA CUMPERE IRINA PENTRU A AVEA


UN NUMAR EGAL CU CEL AL MARGARETELOR?

SCRIE OPERATIA.

...................................................................
Anexa 1 clasa aIV-a

1. Completează:
 Numerele care se înmulţesc se numesc ____________________.
 Rezultatul operaţiei de înmulţire se numeşte __________________.
 Într-o operaţie de înmulţire, elementul neutru este _____.
 Deoarece 4 x 67 = 67 x 4, spunem că înmulţirea este ________________________.
 Deoarece 4 x ( 54 x 89) = (4 x 54) x 89, spunem că înmulţirea este _____________________.
 Pentru a înmulţi un număr cu 10, 100 sau 1 000, scriem ______________, apoi adăugăm
________________________________________________________________________.
Anexa 2 clasa aIV-a

1.La produsul numerelor 2356 si 90 adunați suma lor. 2.Calculati , alegând modul dorit de rezolvare:
51 x (346+14 ) =
Află numărul:
Cu 389 mai mare decât 753 (192+88) x 43 =
Cu 389 mai mic decât 753
De 389 ori mai mare decât 753.

3.Comparaţi produsele : 4.Un depozit a distribuit într-o zi 213 cutii cu câte 350 caiete de
63 x 14 ..... 25 x 32 matematică fiecare cutie,345 cutii cu câte 415 caiete dictando
224 x 12 …. 2 x159 fiecare cutie.Câte caiete de matematică și dictando s-au distribuit
Calculați respectând ordinea efectuării operațiilor: în acea zi ? 
64 x 11-59-84 x 2=

4 x 28 x 20- (16x 4-50) x10=


Anexa 3 clasa a IV-a

1. Efectuați cu atenție:

2 8 3 x 4 5 2 x 5 6 9 x 4 3 6 x 7 1 8 x 6 2 6 x
4 2 3 1 2 4 1 2 0 3 0 2 2 1 9

2. Colorați caseta corespunzătoare răspunsului corect:

28x 50- 50x 27= 25057


5005
550 50 500
ooo05
321x 76x 0+ 19 = 0 19
05750
123x 6+ 124 = 0962 1962 9162

3.Alegeți, în fiecare caz, exercițiul corespunzător enunțului matematic, apoi calculați și colorați caseta cu exercițiul corect:

Află produsul numerelor 543 și 204 543 +304 543 x 304


Află triplul sumei numerelor 375 și 625 3 x ( 375+ 625) 3 x 375+ 625
Dublează diferența numerelor: 918 și 341 2 x 918- 341 2 x ( 918- 341)
Cel mai mare număr par de trei cifre 999 x 100 998 x 100
mărit de 100 de ori

S-ar putea să vă placă și