Sunteți pe pagina 1din 7

Școala Primară Dumbrava

PROIECT DIDACTIC
Clasele a II-a și a III-a (simultan)
Ora a II-a
CLASA a II-a CLASA a III-a
Data: 18.03.2022 Data: 18.03.2022
Unitatea de învățământ: Școala Primară Dumbrava Unitatea de învățământ: Școala Primară Dumbrava
Prof: Carmen MARARIU Prof: Carmen MARARIU
Aria curriculară: Matematica şi ştiinţe Aria curriculară: Matematica şi ştiinţe
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Bun venit primăvară! Unitatea de învățare: Împărţirea numerelor naturale în concentrul
Subiectul: Aflarea termenului necunoscut 0 - 100 (II)
Tipul lecției: consolidare Subiectul: Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde
Ora: 8:40-10:40 Tipul lecției: consolidare
Ora: 8:40-10:40
COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE
1.4 efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – 1000, 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total,
recurgând la numărare și/sau grupare ori de câte ori e necesar; termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui
3.1 rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau
generalizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat; compunerea de probleme

Proiect didactic Prof. Carmen MARARIU


Școala Primară Dumbrava

1.6 utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii 2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu
unei sume, diferență, rest, descăzut, scăzător) în rezolvarea și/sau un sistem de referinţă dat, folosind sintagmele învăţate
compunerea de probleme;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE OBIECTIVE OPERAȚIONALE


O 1 – să calculeze termenul necunoscut la adunare sau scădere folosind O1 – să efectueze exerciţii folosind corect termenii specifici
modelul balanței, proba operației sau prin încercări; matematicii
O 2 – să enunțe regulile de aflare a termenului necunoscut la adunare și O2- - să aplice corect algoritmul de rezolvare a exerciţiilor şi
scădere atunci când utilizează proba operației, pornind de la cazuri problemelor propuse care presupun respectarea ordinii efectuării
concrete; operaţiilor ;
O 3 – să efectueze operații de adunare și scădere în concentrul 0 – 1000, O3- să elaboreze planul logic de rezolvare a problemelor, efectuând
recurgând la numărare sau grupare când este necesar; operaţiile corespunzătoare ;
O 4 – să aplice regulile de aflare a termenului necunoscut pentru rezolvarea O4- să compună o problemă după un exerciţiu dat
unor probleme simple; O5- să manifeste interes pentru efectuarea corespunzătoare a
O 5 – să utilizeze limbajul matematic corespunzător temei: termeni, sumă, sarcinilor ;
descăzut, scăzător, rest, diferență; O6 - să participe cu plăcere la activităţile desfăşurate
O 6 – să enumere caracteristici ale unor animale pe baza reprezentărilor
acestora;

Proiect didactic Prof. Carmen MARARIU


Școala Primară Dumbrava

RESURSE RESURSE
Strategia didactică: Strategia didactică:
a) Metode și procedee didactice: jocul didactic, conversația euristică, • Metode și procedee didactice: explicația, exercițiul,
exercițiul, explicația, demonstrația, munca independentă, rezolvare de problematizarea, algoritmizarea, exercițiul cu elemente de joc,
probleme. organizatorul grafic, conversația, jocul didactic.
b) Forme de organizare: frontal, individual, în echipă; • Forme de organizare: frontal, individual, în echipă;
c) Materiale și mijloace didactice; laptop, videoproiector, instrumente • Materiale și mijloace didactice; laptop, videoproiector, instrumente
variate de scris, prezentare power point.. variate de scris, prezentare power point.

Materiale bibliografice: Materiale bibliografice:


- Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea • - ,,Programe şcolare pentru clasa a III –a” pentru disciplina
mediului, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordin Matematică, clasele a III-a și a IV-a, aprobată prin OMEN, nr 5003/
al ministrului nr 3418/19.03.2013; 02.12.2014
- Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă și colectivul, Matematică și • Gabriela Bărbulescu, Olguța Călin, Doina Cîndea, Elena Niculae -
explorarea mediului, manual pentru clasa a II-a, Editura Intuitext, Matematica – manual pentru clasa a III-a, Editura Litera
2014 (varianta tipărită și varianta digitală); • Ion Neacșu – „Metododica predarii matematicii la clasele I-
- Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă și colectivul, Matematică și IV”,Editura Didactică și Pedagogică, 2008
explorarea mediului, Caietul elevului, Editura Intuitext, 2014
- Ghidul învățătorului, editura Intuitext, 2014;

Proiect didactic Prof. Carmen MARARIU


Școala Primară Dumbrava

- Dumitru Ana și colectivul, Metodica predării matematicii la clasele I


– IV, editura Carminis, 2010.

Clasa a II-a Clasa a III-a


Momentele Conținut instructiv – Strategii Evaluare Momentele Conținut instructiv – Strategii Evaluare
lecției educativ didactice lecției educativ didactice
1.Moment Pregătirea materialelor și Organizat Observare 1.Moment Pregătirea materialelor Organizat Observare sistematică
organizatoric mijloacelor didactice or sistematică organizator și mijloacelor didactice or
didactic ic didactic
2. 2.Reactualizar - Ce ați avut de Conversaț Observare sistematică
Reactualizare Verificarea temei pentru conversați ea învățat pentru ia
a acasă a cunoștințelor astăzi?
cunoștințelor Va fi actualizată exercițiul evaluare orală - Dar de scris? Frontal
terminologia specifică: explicația •Verifică calitativ și
termen, sumă, descăzut, jocul cantitativ tema.
scăzător , se vor efectua didactic Se verifică noțiunile și
exerciții de calcul mental regulile referitoare la

Proiect didactic Prof. Carmen MARARIU


Școala Primară Dumbrava

prin intermediul unui joc, activitate ordinea efectuării


”Roata norocului”. frontală operațiilor învățate
anterior.

3.Anunțarea Elevii vor fi informați că explicația Observare 3.Anunțare Comunic, într-un limbaj Conversați Capacitatea de înțelegere a
temei și a în lecția de astăzi se vor sistematică a temei și a accesibil, conţinutul a obiectivelor propuse spre
obiectivelor juca cu numerele și obiectivelor învăţării şi rezultatele realizare
operațiile aritmetice. Vor aşteptate: vom efectua
aplica tot ceea ce au exerciţii şi probleme cu
învățat anterior despre cele patru operaţii
adunarea și scăderea respectând ordinea
numerelor de la 0 la efectuării lor, vor crea
1000, precum și probleme după exerciţii
modalitățile de aflare a date.
unui termen necunoscut. Scriu titlul pe tablă:
Se scrie titlul lecției la „Ordinea efectuării
tablă și în caiete. operaţiilor ”.

Proiect didactic Prof. Carmen MARARIU


Școala Primară Dumbrava

4. Dirijarea Elevilor li se va prezenta Exercițiul Atașez elevilor o Exercițiul


învățării modul de aflare a unui prezentare power point
termen necunoscut, li se Explicația Chestionare cu diferite exerciții și Explicația
vor aplica fise de lucru orală probleme matematice, Chestionare orală
în vederea consolidării Problemat în vederea consolidării Problemat
noilor noțiuni și se vor izarea cunoștințelor referitoare izarea
organiza diferite jocuri Frontal la ordinea efectuării Frontal
didactice în vederea Jocul Evaluare prin joc operațiilor. (Anexa1)
fixării și consolidării didactic
noilor noțiuni învățate Individual - .
(Anexa 2)
5.Evaluarea Fiecare elev este invitat Exercițiul 5.Evaluarea Dau spre rezolvare Exercițiul
să rezolve individual Independe elevilor o problemă care Evaluare scrisă
diferite exerciții, precum nt Evaluare scrisă vizează operațiile Independe
și să participe la învățate și calcule nt
efectuarea acestora, financiare. Elevii vor
venind la tablă primi tema de casă,
precum și aprecieri
verbale în vederea

Proiect didactic Prof. Carmen MARARIU


Școala Primară Dumbrava

îmbunătățirii
progresului școlar.

6. Încheierea Voi face aprecieri Apreciere Evaluare orală 6. Voi face aprecieri Apreciere Evaluare orală
activităților generale și individuale, a verbală Recompense prin Încheierea generale și individuale, a verbală Recompense prin
voi acorda recompense simboluri activității voi acorda recompense simboluri

Proiect didactic Prof. Carmen MARARIU

S-ar putea să vă placă și