Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Clasele a II-a și a III-a (simultan)


Ora a II-a
CLASA a II-a CLASA a III-a
Data: Data:
Unitatea de învățământ: Școala Primară Dumbrava Unitatea de învățământ: Școala Primară Dumbrava
Prof: Carmen MARARIU Prof: Carmen MARARIU
Aria curriculară: Matematica şi ştiinţe Aria curriculară: Matematica şi ştiinţe
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Comunitatea Unitatea de învățare: Elemente intuitive de geometrie
Subiectul: Aflarea termenului necunoscut Subiectul: Poligoane
Tipul lecției: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor Tipul lecției: consolidare: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
Ora: Ora:
COMPETENȚE SPECIFICE COMPETENȚE SPECIFICE
- efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – Matematică
1000, recurgând la numărare și/sau grupare ori de câte ori e necesar ➢ 3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii
familiare
(1.4); ➢ 3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor
- rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și geometrice în contexte familiare

generalizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat (3.1); Arte vizuale și abilități practice
- utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii ➢ 2.3.Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții
tematice
unei sume, diferență, rest, descăzut, scăzător) în rezolvarea și/sau
compunerea de probleme (1.6);

OBIECTIVE OPERAȚIONALE OBIECTIVE OPERAȚIONALE


Matematică Matematică
O 1 – să calculeze termenul necunoscut la adunare sau scădere folosind O1- Recunoșterea elementelor intuitive de geometrie;
modelul balanței, proba operației sau prin încercări; O2-Realizarea unor elemente intuitive de geometrie;
O3-Identificarea numărului de elemente intuitive de geometrie dintr-un
O 2 – să enunțe regulile de aflare a termenului necunoscut la adunare și
desen dat;
scădere atunci când utilizează proba operației, pornind de la cazuri O4- Operarea cu noțiunile de geometrie învățate (punct, linie dreaptă,
concrete; semidreaptă, segment de dreaptă, linie curbă,linie fântă, unghi, poligon).
.
O 3 – să efectueze operații de adunare și scădere în concentrul 0 – 1000,
recurgând la numărare sau grupare când este necesar; Arte vizuale și abilități practice
O 4 – să aplice regulile de aflare a termenului necunoscut pentru rezolvarea O1-Să coloreze conform cerințelor desenul dat.
unor probleme simple;
O 5 – să utilizeze limbajul matematic corespunzător temei: termeni, sumă,
descăzut, scăzător, rest, diferență;
O 6 – să enumere caracteristici ale unor animale pe baza reprezentărilor
acestora;

RESURSE RESURSE
Strategia didactică: Strategia didactică:
- metode și procedee didactice: jocul didactic, conversația euristică,
a) Metode şi procedee: exerciţiul, conversația, explicaţia,
exercițiul, explicația, demonstrația, munca independentă, rezolvare de
problematizarea, algoritmizarea, observația.
probleme, b) Mijloace de învățământ: planșe, caiete de clasă, caiete de teme,
manuale, fișă de lucru, macheta Matematicus, bilețele cu exerciții,
- mijloace de învățământ: computer, videoproiector,
tablă, markere, videoproiector, computer.
- forme de organizare a activității: frontală, individuală. c) Forme de organizare : individuală, frontală.
d) Metde de evaluare: observare sistematică a elevilor, chetionare
orală, chestionare individuală, aprecieri verbale.
Materiale bibliografice:
- Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea Materiale bibliografice:
mediului, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordin
1. Crețu E., (1999). Psihopedagogia școlară pentru
al ministrului nr 3418/19.03.2013; învățământul primar, București:Editura Aramis.
2. Neacșu I.,(1988).Metodica predării matematicii la clasele
- Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă și colectivul, Matematică și
I-IV, București: Editura Didactică și pedagogică.
explorarea mediului, manual pentru clasa a II-a, Editura Intuitext, 3. Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de
matematică, C.N.C, Bucureşti, 2002.
2014 (varianta tipărită și varianta digitală);
4. A.Călugăriţa, Exerciţii şi probleme de matematică pentru
- Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă și colectivul, Matematică și elevii claselor I-IV, Ed. Universal Pan, Bucureşti,2002.
5. Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed.
explorarea mediului, Caietul elevului, Editura Intuitext, 2014
Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1988.
- Ghidul învățătorului, editura Intuitext, 2014; 6. V. Pârâială, D. Pârâială, C. Pârâială, Culegere-auxiliar al
manualelor, Ed. Euristica, Iaşi ,2006.
- Dumitru Ana și colectivul, Metodica predării matematicii la clasele I
– IV, editura Carminis, 2010.

Clasa a II-a Clasa a III-a


Momentele Conținut instructiv – Strategii Evaluare Momentele Conținut instructiv – Strategii Evaluare
lecției educativ didactice lecției educativ didactice
1.Moment Pregătirea materialelor Organizat Observare 1.Moment Pregătirea materialelor Organizat Observare sistematică
organizatoric și mijloacelor didactice or sistematică organizator și mijloacelor didactice or
didactic ic didactic
2. 2.
Reactualizare Verificarea temei Reactualizare  Se realizează
a a prin intermediul Conversaț
pentru acasă
cunoștințelor cunoștințelor ia Chestionare orală
Va fi actualizată conversați Chestionare unei planșe Explicația
orală (ANEXA 1)
terminologia specifică: a
termen, sumă, descăzut, exercițiul
scăzător , se vor efectua explicația
exerciții de calcul mental jocul
prin intermediul unui joc, didactic
”Roata norocului”. activitate
frontală

3.Anunțarea Elevii vor fi informați că Conversaț Observare 3.Anunțare Se anunţă titlul lecţiei: Conversați Observare sistematică
temei și a în lecția de astăzi se vor ia sistematică a temei și a ”Poligoane” şi se a
obiectivelor obiectivelor enunţă obiectivele pe
juca cu numerele și înţelesul elevilor.
Se notează data și titlul
operațiile aritmetice. Vor
lecţiei pe tablă.
aplica tot ceea ce au
învățat anterior despre
adunarea și scăderea
numerelor de la 0 la
1000, precum și
modalitățile de aflare a
unui termen necunoscut.
Se scrie titlul lecției la
tablă și în caiete
4. Dirijarea 4. Dirijarea
învățării Acest moment al lecției învățării  În tolba sa,
Matematicus a
se va realiza prin jocul
Explicația Chestionare pregătit diverse Explicația Chestionare orală
didactic ”Girafa la orală exerciții pentru
Exercițiul elevi. Exercițiul
dietă”.
(ANEXA 2)
Prin intermediul celor  Elevii vin în
Problemat Problemat
două animații elevii își față, extrag un
i-zarea bilețel din tolba i-zarea
vor reaminti modalitatea
de aflare a unui termen lui Matematicus
Algoritmi și rezolvă Algoritmi
necunoscut la adunare și
zarea exercițiul la zarea
la scădere . tablă și în caiete.
În continuare se va Se rezolvă o fișă de
trece la aplicarea lucru.(ANEXA 3)

cunoștințelor și
capacităților dobândite
anterior de către elevi.
1. Joc didactic
”Iepurașul
Ronți”:
Scopul jocului:
consolidarea
algoritmului de aflare a
termenului necunoscut
la adunare și scădere
folosind proba operației;
consolidarea
deprinderilor de calcul
oral și scris;
Sarcina didactică:
completarea spațiilor
lacunare cu numere
potrivite;
Desfășurarea jocului:
Profesorul le va arăta
elevilor planșa și le va
spune că Matei e trist
deoarece, în timpul
nopții, iepurașul a ieșit
din cușca sa, a urcat pe
birou și i-a ros fișa cu
tema. Acum băiatul are
nevoie de ajutor pentru
întregirea exercițiilor de
adunare și scădere din
fișă.
Elevii vor veni pe rând
la tablă și vor ”reface”
exercițiile folosind
proba operației.
Activitatea frontală
poate alterna cu cea
independentă :

+ 138 = 459

-189 = 563

458 - = 79

248 – 155 + =
333
- sarcină suplimentară
entru elevii cu ritm rapid
de lucru, care finalizează
sarcina înaintea
celorlalti :99 + 96 –

= 142
O altă variantă pentru
activitatea suplimentară
a acestor elevi este
lucrul pe fișe concepute
de profesor, pentru a
putea fi folosite la
nevoie
La finalul jocului
profesorul arată că Matei
este fericit deoarece
tema lui este refăcută.

Se va rezolva
următoarea problemă:
Mă gândesc la un
număr. Dacă îl adun cu
346 obțin suma 754. La
ce număr m-am gândit?
Cuvântul magic
Află numărul necunoscut
şi apoi aşezaţi rezultatele
în ordine crescătoare:
425 + m= 480
m +159 = 60
a- 237=653
540 - a= 124
- MAMA
425 + t = 480 t +159
= 601 a- 237=653
540 - a= 124
- TATA
425 + s = 480 r +159
= 601 ă - 237=653
540 - o= 124
- SORĂ
425 + f = 480 t +159
= 601 e- 237=653
540 - a= 124 502-r =
269 - FRATE
5.Evaluarea  Elevii primesc o 5.Evaluarea  Elevii primesc o
fișă de lucru, în Exercițiul fișă de lucru. Exercițiul
scopul verificării Evaluare scrisă (ANEXA 4) Evaluare scrisă
cunoștiințelor Independe Independe
nt  nt
 Elevii primesc  Elevii primesc
tema pentru tema pentru
acasă. acasă.

6. Încheierea Voi face aprecieri Apreciere Evaluare orală 6. Voi face aprecieri Apreciere Evaluare orală
activităților generale și individuale, a verbală Recompense prin Încheierea generale și individuale, a verbală Recompense prin
voi acorda recompense simboluri activităților voi acorda recompense simboluri
ANEXA1
Rezolvând verticala A-B vei afla care este cel mai valoros fruct pe care un copil îl poate dărui unui părinte.

10
B
1. Propoziția la sfârșitul căreia avem semnul întrebării este o....
1. Propoziția la sfârșitul căreia avem semnul întrebării este o....
2. Partea de vorbire care ține locul unui substantiv se numește....
3. O poezie este alcătută din mai multe....
4. Parte de vorbire care exprimă însușiri ale obiectelor se numește....
5. Mai multe enunțuri care au înțeles între ele alcătuiesc un....
6. Ce parte de vorbire este cuvântul "carte"?
7. Orice text are un....... .
8.Poet sau ....
9. Text creativ sau....
10. Un fragment poate avea unul sau mai multe......
ANEXA 2 MATE

FIȘĂ DE LUCRU
1. Desenaţi:
● o dreaptă orizontală;
● o linie curbă deschisă;

● un unghi cu deschiderea mai mică decât unghiul drept al echerului;

● un poligon cu 3 laturi;

● o linie frântă închisă;

● un poligon cu 4 laturi;

● un unghi drept;
● un poligon cu 5 laturi;

● completează desenul pentru a obține un poligon cu 3 laturi;

● completează desenul pentru a obține un poligon cu 4 laturi;


ANEXA 3

FIȘĂ DE LUCRU

3. Bifeaza în căsuţe pentru poligon ṣi x pentru celelalte forme geometrice.


4. În cartierul Mariei casele sunt construite pe terenuri care au forma unor poligoane. Observă-le și
completează enunțurile cu informațiile cerute.

A B C D
• Poligonul C are _________vârfuri și_______ laturi.
• Poligonul B are _________vârfuri și_______ laturi.
• Poligonul D are _________vârfuri și_______ laturi.
• Poligonul A are _________vârfuri și_______ laturi.

ANEXA 4

FIȘĂ DE LUCRU

1.Uniţi numerele în ordinea lor crescătoare, iar ultimul număr îl uniţi cu primul.
15

16

13 14
17

11 12 18 19

21 20

S-ar putea să vă placă și