Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

(Comunicare în limba română/ Limba şi literatura română)

Propunător/ propunătoare: Echipa 3 (Nacu Maria Luiza, Sacu Irina, Mazilu Elena, Mitocaru Diana, Bradatanu Livia, Apostol Denisa etc.)
Data:
Şcoala:
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învăţare: Din natură, în cartea de lectură
Subiectul: Textul narativ. Planul simplu de idei;, text-suport: Piatra pițigoiului, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare
Scopul: Consolidarea cunostintelor elevilor despre textul narativ și despre planul simplu de idei subordonat acestuia
Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 Să citeasca, prin diferite procedee, textul-suport;
O2 Să analizeze, prin raportare la întrebări date, fiecare fragment citit și povestit;
O3 Să formuleze ideile principale asociate fragmentelor textului;
O4 Să povestească oral textul (în ștafetă/în lanț,) prin raportare la planul simplu de idei.
Metode, procedee, tehnici: lectura explicativă, conversația, explicația, problematizarea, povestirea în ștafetă, exerciţiul, elemente de
problematizare
Mijloace de învăţământ: manual, caiete de lucru, fișa de lucru.
Forme de organizare a activităţii: frontal, individual.
Resurse:
temporale: 45 50 minute
umane: 25 elevi
Bibliografie:
Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele/ Ob. Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. secvenţele Op. Metode, Mijloace de Forme de
lecţiei + procedee, învăţământ organizare a
intervalul de tehnici activităţii
timp alocat
1. Moment Se crează creează condițiile necesare
organizatoric; desfășurării în bune condiții a lecției.

2. Verificarea Verific tema cantitativ, trec printre rânduri să Conversația Caiet de teme Frontal
temei pentru văd dacă toți elevii și-au făcut tema, și calitativ, Explicația
acasă numesc 2-3 copii să citească enunțul în care
cuvântul pui este mai întâi substantiv, apoi altă
parte de vorbire.

3. Captarea Prezint o povestire cu tâlc, căreia-i lipsescște Conversaţia


atenţiei; titlul și finalul, pe care le vor intui elevii Elemente de
(Anexa 1). problematizare
Dupa ce le citesc povestirea, îi întreb:
Cine poate să ne ofere un final al acestei
povestiri?
Ce titlu credeți că are această povestire?
Este important să faceţi legătura între ceea ce
folosiţi la captarea atenţiei şi ceea ce veţi
aborda în această lecţie.
4. Comunicarea Dragi copii, astăzi vom continua să discutăm Explicația Frontal
titlului lecţiei şi despre textul Piatra pițigoiului, după T. Conversația
a principalelor Arghezi, pe care am început să-l studiem ora
coordonate ale trecută. Vom analiza fragmentele textului,
acesteia; povestindu-l pe fiecare în parte, vom extrage
ideea principală din fiecare fragment sub formă
de enunț, vom alcătui planul simplu de idei al
textului, iar pe baza planului simplu de idei
vom povesti textul.
5. Consolidarea/ O1 Copii, deschideți manualele la pagina 34, și Lectura în lanț Manual Frontal Evaluez
sistematizarea haideți să recitim textul Piatra pițigoiului, după capacitatea
conţinuturilor Tudor Arghezi. Voi nominaliza un alt elev la Lectura copiilor de a
abordate fiecare fragment. selectivă nu citi, prin
anterior; reiese că ar fi diferite
Copii, după cum vedeți textul este deja împărțit selectivă… procedee,
în fragmente. Câte fragmente sunt? R. 5 textul-suport.
fragmente.
Nu scriem în proiect răspunsurile copiilor.
O2 Copii, în continuare să ne oprim asupra Tabla, caiet de
primului fragment al textului, care este marcat lucru, manual
cu 1. Lectura
Câte aliniate are acest fragment? R.1 alineat. explicativă Evaluez
Alineat! capacitatea
Vă rog să subliniați pe text răspunsurile la elevilor de a
întrebările: Conversația analiza, prin
Cine a plecat de la noi din țară? (R. Păsările raportare la
călătoare). Problemati- întrebări,
Ce au facut păsările călătoare? (R.Au plecat zarea fragmentul de
din țara noastră). text.
Când au plecat păsările călătoare? Explicația
(R.Toamna au plecat.)
Unde au ajuns păsările călătoare?(R. In
Egipt).
De ce au plecat păsările în țara caldă? (R.
Din cauza gerului și a zăpezii).
În veţi încuraja pe copii să răspundă în enunţuri
O3 complete.
Haideți să povestim oral primul fragment.
Acum, având aceste răspunsuri, puteți formula
un enunț care să surprindă ideea principală a Exerciţiul
fragmentului. Aveți 2 minute la dispoziție să o Conversaţia Evaluez
formulați în scris. Este mai bine să vă dea capacitatea
variantele oral şi să scrie doar ceea ce apare în copiilor de
Oglinda tablei. povesti oral
Ia să vedem, ce răspunsuri avem? fragmentul de
text
Foarte bine, sunt foarte apropiate de cele
propuse în manual, la pagina 36, exercițiul 1 c. Evaluez
Cine vrea să citească propunerile manualului? capacitatea
Voi nominaliza un copil. elevilor de a
Într-o toamnă caldă, păsările călătoare au extrage ideea
plecat de la noi și au ajuns în țara caldă, unde principală din
au așteptat trecerea iernii. fragment

Sau
Păsările călătoare au plecat de la noi și au
ajuns în țara caldă.

Sau
Păsărele călătoare au ajuns în țara caldă.

Care dintre aceste variante este cea mai


completă? R. prima variantă.
Haideți să o scriem pe caiete și la tablă!
Deci acum avem ideea principală a primului
fragment.

Copii, reținem că pentru a înțelege un text


mai bine, trebuie să citim fiecare fragment,
să vedem ce ne transmite autorul, ce este cel
mai important din fragment, adică care este
ideea principală din acel fragment.

Haideți să citim al doilea fragment al lecției.


Ce observați la acest fragment spre
deosebire de primul? Câte aliniate are acest
fragment? R.3 alineate.
Cărei situații din textul narativ îi corespude al
doilea fragment?
Ce s-a întâmplat în primul aliniat al
fragmentului?
Ce au hotărât păsările la sfatul ținut?
Dar în al doilea aliniat? Cum și-au
organizat păsările paza palatului?
În cel de-al treilea aliniat al fragmentului
despre ce se povestește?

Copii, observăm că, deși sunt trei aliniate în


acest fragment, în toate trei se vorbește despre
palatul construit de păsări, deci toate cele trei
aliniate au o idee principală.
Haideți să povestim oral cel de-al doilea
fragment.

Care este ideea principală a acestui


fragment? Să o scriem pe caiete! R. Ele au
construit un palat pentru a se adăposti la
bătrânețe.
Haideți să citim cel de-al treilea fragment!
Din câte aliniate este alcătuit acest
fragment?R. 2 alineate.
Cum continuă povestirea în primul aliniat al
acestui fragment?
Ce mai aveau de păzit străjerii în afară de
palat?
Cine a adus acul de diamant fermecat?
De la cine a luat acul cu diamant fermecat?
Ce hotărește pițigoiul să facă în cel de-al
doilea aliniat al fragmentului?
Cum este redat în text spusele pițigoiului?
Spuneți un cuvânt care să aibă același înțeles
cu cuvântul ispravă!
În ce poezie am mai întâlnit cuvântul
ispravă? Este un cuvânt folosit des în zilele
noastre?
Ce observați la ciorile din straja palatului?

Haideți să povestim cel de-al treilea fragment.


Care este ideea principală a fragmentului?
Să o notăm pe caiete! R. Pițigoiul a adus în
palat, de la împărăteasa roșcovană, un ac
fermecat.

Să citim fragmentul al patrulea.


Din câte aliniate este alcătuit acest
fragment?R.3 alineate.
Ce face pițigoiul în continuarie în primul
aliniat al acestui fragment?
Cu ce cuvânt putem înlocui expresia cu
băgare de seamă?
Ce observă pițigoiul în camerele împărătesei
negricioasă?
Ce puteri avea piatra?
Ce hotărăște atunci pițigoiul să facă?
Să povestim oral acest fragment!
Care poate fi ideea principală?
R. Pițigoiul a luat de la împărăteasa
negricioaică o piatră cu puteri fantastice.

Haideți să citim ultimul fragment al textului!


Câte aliniate cuprinde? R. 2 alineate
Cărei situații din textul narativ aparține
acest fragment?
Ce a făcut pițigoiul când a ajuns la palatul
păsărilor?
Ce urmări au avut loc după ce păsările au
fost întinerite?
Ce s-a întâmplat de atunci cu păsările?
Să povestim și ultimul fragment și să
scoatem ideea principală. R. Păsările
întineresc în fiecare an cu ajutorul pietrei Foaie Flip-
fermecate chart,
Axa
Reținem, copii, că toate ideile principale momentelor
dintr-un text formează planul de idei, cu dintr-un text
ajutorul căruia vom povesti oral textul,
ajutându-ne și de axa momentelor dintr-un
text (Anexa 2), pe care o avem pe foaia
Flipchart.
6. Obţinerea O4 Copii, având acum planul simplu de idei, Explicația Frontal Evaluez
performanţei; haideți să povestim textul, dezvoltând pe rând, Povestirea în capacitatea
ideile notate în planul de idei. ștafetă copiilor de a
Cine vrea să înceapă? Ne vom folosi de povesti oral
povestirea în ștafetă, cel numit, după ce a textul prin
povestit o parte, printr-o propoziție, predă raportare la
ștafeta unui alt coleg, numindu-l. Acesta va planul simplu
continua să adauge o altă propoziție în de idei
continuarea povestirii.
Să începem cu...
7. Asigurarea La finalul orei, se vor face aprecieri individuale Frontal
retenţiei şi a și colective cu privire la modul de lucru al
transferului. elevilor și se va comunica tema pentru acasă:
exercițiul 5 de la pagina 36, de făcut planul
simplu de idei la povestirea Povestea fără
sfârșit, de Michaek Ende.

Pentru a diversifica puţin abordarea, puteţi folosi o altă metodă/tehnică în analiza fiecărui fragment (în unul – conversaţia, în altul – povestirea
lacunară; în altul – Explozia stelară, în altul – Elevul.-profesor etc.).
ANEXE

 OGLINDA TABLEI

16. 12. 2020


Piatra pițigoiului
după Tudor Arghezi

Planul simplu de idei:

I- Păsările călătoare au plecat de la noi și au ajuns în țara caldă.


II- Ele au construit un palat pentru a se adăposti la bătrânețe.
III- Pițigoiul a adus în palat, de la împărăteasa roșcovană, un ac fermecat.
IV- Pițigoiul a luat de la împărăteasa negricioaică o piatră cu puteri fantastice.
V- Păsările întineresc în fiecare an cu ajutorul pietrei fermecate.
Anexa 1 (Captarea atentiei)

PRIETENII

Trăia odată, în vremuri demult apuse, într-o pădure verde și bogată, un iepuraș. Avea mulți prieteni și se mândrea tare mult cu lucrul ăsta.
Într-o zi, iepurașul auzi lătratul puternic al unor câini sălbatici care îi luaseră urma. Se înspăimântă foarte tare și decise să le ceară ajutorul
prietenilor săi. Fugi la cerb și îi spuse:
- Dragul meu prieten, câțiva câini sălbatici mă fugăresc. Îi poți tu repezi cu coarnele tale?
Cerbul îi răspunse:
- Este adevărat că aș putea face asta, dar acum sunt ocupat. De ce nu îi ceri ajutorul ursului?
Iepurașul alergă și mai înfricoșat la urs:
- Dragul și puternicul meu prieten, te rog, ajută-mă! Pe urmele mele se află niște câini fioroși. Te rog, alungă-i!
Ursul îi răspunse:
- Îmi pare rău, dar sunt obosit și flămând!Trebuie să găsesc neapărat ceva de mâncare. Roag-o pe maimuță să te ajute!
Bietul iepuraș alergă așa de la un prieten la altul, dar nici maimuța, nici elefantul, nici zebra nu-l ajutară.
Până la urmă el înțelese că trebuie să găsească singur o cale de scăpare. Trase adânc aer în piept și, uitându-se în jur, văzu un tufiș. Se
ascunse în spatele lui, se lungi la pământ și stătu fără suflare, cu inima bătându-i să-i sară din piept, până trecură câinii.
Anexa nr. 2.

Textul narativ

Situația de Întâmplările Încheierea întâmplărilor


început (locul,
timpul, personaje)

I II III IV V

S-ar putea să vă placă și