Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VI-a

DATA:

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

OBIECTUL: Limba Română

DURATA LECŢIEI: 45’

SUBIECTUL: Modurile personale și modurile nepersonale ale verbului

TIPUL LECŢIEI: de fixare a cunoştinţelor despre modurile verbului

SCOPUL: - formarea capacităţii de a opera cu noţiunile gramaticale


- consolidarea şi sistematizarea unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi referitoare la verb;

Competențe generale:
● Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
● Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale însituaţii de comunicare monologată şi dialogată ;
● Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, îndiferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competențe specifice
1.2. sesizarea verbelor la moduri personale/nepersonale în funcţie de context;
1.3. observarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. să recunoască modurile personale și nepersonale ale verbului;


2. să ştie caracteristicile verbului( tipuri, categorii gramaticale) ;
3. să ştie care sunt modurile şi timpurile verbale;
4. să ştie să conjuge un verb la toate modurile şi timpurile;
5. să alcătuiască enunţuri noi folosind diferite verbe la modurile şi timpurile indicate
6. să recunoască verbele aflate la diverse moduri şi timpuri;
7. să dea exemple de verbe la modurile învăţate
8. să rezolve exerciții aplicative

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, exerciţiul didactic; analiza-sinteza, problematizarea, jocul didactic, exerciţiul, explicaţia,
diagrama Venn, fişa de lucru individuală – ciorchinele, metoda cadranelor

MATERIALE DIDACTICE: fişe de lucru, planşă cu text lacunar-anexa 1, jetoane, fişa de lucru pe grupe, planşă cu diagrama Venn, fişe-ciorchinele

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, pe grupe, concurs, individual

CONDIŢII PREALABILE: clasă de nivel mediu, elevii au deprinderea de a lucra pe grupe.

Material bibliografic:
Elena Mazilu, Valentina Jercea, manual pentru clasa a VI a, editura Didactică și Pedagogică, București, 2008

Anca Davidoiu-Roman, Mihaela Doboș, Luminița Paraipan, dumitrița Stoica, Limba și literatura română standard,
Clasa a VI a, Editura Pararela 45, Pitești 2013

Mihaela Daniela Cîrstea, Ioana Hristescu, Carmen Iosif, Adina Papazi, Laura Raluca Surugiu, Limba și literatura
română, clasa a VI a, Corint, București 2013

Desfăşurarea lecţiei
TIMP
EVALUARE
MOMENTELE OB ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE ACTIVITATEA
LECŢIEI OP PROFESORULUI ELEVILOR
FORME DE RESURSE
ORGANIZARE PROCEDURALE
Pregătesc materialele necesare lec-
1.Moment 1’ ţiei. Frontal Explicaţia Se pregătesc pentru ora de
organizatoric Asigur disciplina şi ordinea în clasă. Conversa- limba şi literatura română
Notez absenţele. ţia

Observare sistematică
2.Verificarea 3’ Verifică tema făcând unele corecturi Frontal Observaţia Ascultă efectuarea temei,
temei şi observaţii. se corectează dacă este
cazul.
Se realizează cu ajutorul unui text
3.Captarea 5’ lacunar din care lipsesc Exerciţiul Elevii rezolvă sarcinile de Fişa - text lacunar
atentiei verbele(Anexa 1) Fişă-text Problematiz lucru de pe fişa de lucru.
- Cum este acest text? lacunar area
- De ce nu are înţeles?
●Se rescrie textul la tablă împreună Individual
cu elevii
● Se analizează două verbe

4.Anunţarea 1’ 1 Anunţă titlul lecţiei „Modurile Observaţia Ascultă cu atenţie noua


temei noi şi a 2 personale și modurile nepersonale Frontal Conversaţia temă şi obiectivele.
obiectivelor 3 ale verbului” –consolidarea Notează titlul lecţiei pe
cunoștințelor şi obiectivele propuse. caiete.
5.Dirijarea 1 Reactualizează cunoştinţele despre
învăţării 2 verb cu ajutorul unor enunțuri scrise
23
pe tablă şi al întrebărilor.
a) Ionel îmi spunea că s-a săturat de
citit. Frontal Observaţia Observă că cele 5 cuvinte
b) Mergând spre casă,am văzut-o pe Conversaţia subliniate sunt verbe Individual
Irina. deoarece exprimă acţiuni.
c) Plăcerea de a citi o moștenesc de
la mama. Sesizează că diferenţa Aprecieri
dintre cele două verbe
3 Întrebări pe baza textului: Exercitiul constă în mod și timp .
*Ce părţi de vorbire sunt cuvintele Elevii analizează verbele:
subliniate? moștenesc și de a citi.
*De ce?
*Ce diferenţă există între verbul
spunea şi verbul mergând ? Jocul Efectuează sarcina Aprecieri verbale.
 Se analizează două verbe frontal didactic individual.

Joc: „Azi, Ieri, Maine”


Arăt un jeton, iar elevul va rezolva Elevii participă cu interes Observare sistematică
sarcina dată: „a visa, a citi, a scrie, şi curiozitate la jocul
a cânta, a desena, a începe didactic
o Exemplu: a visa= am visat-
visez-voi visa Frontal Diagrama Elevii sesizează Individuală
Venn asemănările şi deosebirile,
Se fixează cunoştinţele cu ajutorul fiecare iese la tablă şi
diagramei Venn- asemănări şi completează diagrama
deosebiri între modurile personale şi Venn.
nepersonale.
Constată că verbele aflate
Solicită elevii să se gândească la alte la moduri personale au
părţi de vorbire care au categoria persoane (de unde şi
persoanei şi a numărului. Frontal Conversaţia numele) şi pot constitui
predicatul propoziţiei spre Aprecieri verbale
Sistematizar deosebire de verbele aflate
ea la moduri nepersonale sau
3 Frontal nepredicative.
Observă că părţile de
vorbire – substantiv,
pronume, adjectiv au
categoria numărului, iar
pronumele are şi categoria
persoanei.

6.Evaluare Profesorul propune efectuarea Pe grupe Exerciţiul Efectuează exerciţiile din Vezi anexa 2
formativă 5` 4 exerciţiilor din fişa de lucru (anexa fişa de lucru, lucrând pe
5 2) Problematiz grupe.
Verifică corectitudinea efectuării area
sarcinii.
Elevii completeaza fişa cu Fişa – metoda ciorchinelui
Metoda ciorchinele pe baza
7.Asigurarea 10 Profesorul împarte fiecărei grupe Pe grupe ciorchinelui cunoştinţelor acumulate
retenţiei şi a ` fişa – ciorchinelui. despre verb.
transferului

8.Tema 2` Propune ca temă pentru acasă Elevii îşi notează tema de


pentru acasă exercițiile 2, 3, 4 pagina 43, manual casă.

]
Anexa nr.2
Metoda cadranelor
1.Completează enunțurile cu formele verbelor cerute între 2.Analizează verbele la modul indicativ din textele următoare, după
paranteze: modelul dat:
Clasa noastra ....................................( a hotărî, ind.perf.compus) să a) „Vulpea fără-ncetare
plecăm într-o excursie, dar nu .......................( a ști, Striga în gura mare
ind.imperfect,pers.I pl.) unde să mergem. Doamna dirigintă, văzând că
nu ...........................( a se înțelege, ind.prez, pers I Că de când elefantul peste păduri domnește
pl.).............................( a decide, ind.prez,pers.a III a sing.) să facem Trebile merg la vale și lumea pătimește”.
câte o prezentare a locului dorit, iar apoi ......................................( a
vota, ind. viitor) (Grigore Alexandrescu, vulpea liberală)
b) „Auzise el că acolo se afla un vraci bătrân, mare descântîtor de
pești, un fel de stăpân al apelor”.
( V.Voiculescu, Lostrița)
Model: striga=verb predicativ, mod indicativ, timp imperfect, pers.a
III a, nr.sg. funcție sintactică de predicat verbal

3. Alcătuiește enunțuri conform cerințelor de mai jos: 4.Puneți verbele la modul imperativ la forma negativă, după
modelul dat:
Verbul cu funcție de predicat verbal să fie la modul indicativ, timp
viitor. ex:Așază-te! Nu te așeza! Nu vă așezați!
Predicatul nominal să fie exprimat prin verbul copulativ a „a deveni”, odihnește-te! dă-mi! citește! vorbește! pleacă!
iar numele predicativ să fie exprimat prin adjectiv.
Verbul cu funcție de predicat verbal să fie la modul indicativ, timp
perfect compus.
Anexa 1
FIȘĂ DE LUCRU- VERBUL
Clasa a VI-a

 Text lacunar:

Vlad și Mircea ……………(a asculta) muzică. Ei doresc …………………..(a participa) la un concurs de muzică

ușoară, însă nimeni nu i-a auzit …………. ( a cânta) până acum. Ei …….......(a cânta) pe scenă pentru prima dată.
Joc: Ieri, Azi, Maine

Jetoane cu verbele

a visa a desena a a a citi


cânta scrie

Ieri Azi Mâine

Exemplu : a citi = am citit – citesc - voi citi


Diagrama Venn
Asemănări-Deosebiri

Moduri personale Moduri nepersonale

Deosebiri Deosebiri

Asemănări
Ciorchine Verb

Categorii
gramaticale
specifice

Verbul