Sunteți pe pagina 1din 5

ASIGURAREA CALITATII

DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITĂŢII

Documentele sistemului de asigurarea calităţii pot fi structurate ierarhic pe trei niveluri principale
conform standardului ISO 10013 – “Ghid pentru documentaţia sistemului de management al calităţii”.

Nivelul A – Manualul Calităţii


Nivelul B - Procedurile Sistemului Calităţii
Nivelul C - Documentele Calităţii (formulare, rapoarte, instrucţiuni de lucru)

MANUALUL CALITĂŢII – descrie sistemul de management al calităţii organizaţiei în concordanţă


cu politica şi obiectivele calităţii

PROCEDURILE SISTEMULUI CALITĂŢII - descriu procesele şi activităţile necesare pentru


implementarea sistemului de management al calităţii

DOCUMENTELE CALITĂŢII - reprezintă documente de lucru detaliate

MANUALUL CALITĂŢII

• În general, o firmă are un singur manual al calităţii!


• Responsabilitatatea redactării şi gestionării manualului calităţii îi revine şefului compartimentului
de asigurarea calităţii din firmă!
• Gradul de detaliere şi modul de redactare şi prezentare al unui Manual al Calităţii depinde de
nevoile specifice ale firmei care îl elaboreză
• Pentru elaborarea manualului, cât şi pentru actualizările ulterioare ale acestuia, trebuie consultate
toate departamentele/ compartimentele firmei sau persoanele implicate în activitatea de asigurarea
calităţii din cadrul firmei
• Manualul Calităţii trebuie să ţină cont de condiţiile concrete şi reale ale firmei pentru care se
elaborează bazându-se pe practicile deja existente în domeniul asigurării calităţii
• Manualul Calităţii se poate referi la totalitatea activităţilor firmei sau numai la o parte dintre
acestea
• O firmă îsi poate îşi elabora un manual al calităţii pentru uz intern şi altul utilizat in scopuri
externe
• Modificarile/ actualizările ManualuluiCalităţii rezultate în urma reviziilor periodice, aprobate de
şeful compartimentului calitate şi, în final, de conducerea firmei/ organizaţiei, vor fi încorporate în
cadrul modificărilor stabilite cu ocazia reviziei anuale a manualului calităţii.

Manualul Calităţii poate fi structurat:

ο titlul, scopul şi domeniul de aplicare al manualului


ο cuprinsul manualului
ο pagina introductivă referitoare la organizaţie şi manual
ο politica în domeniul calităţii şi obiectivele referitoare la calitate
ο prezentarea organizaţiei, a responsabilităţilor şi autorităţii
ο descrierea elementelor sistemului calităţii şi/ sau indicarea procedurilor
sistemului calităţii
ο secţiune cu definiţii (terminologie)
ο ghid al manualului calităţii
ο anexa conţinând date de referinţă

PROCEDURILE REFERITOARE LA
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

PROCEDURA- reprezintă modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.

Page 1
ASIGURAREA CALITATII

Tipuri de procedure:
• Procedurile sistemului calităţii
• Procedurile de lucru
• Proceduri operaţionale
• Proceduri de inspecţie/ încercări

Structura generală a unei proceduri este:


• scopul procedurii
• domeniu de aplicare
• definiţii, prescurtări
• documente de referinţă
• descrierea procedurii
• responsabilităţi
• înregistrări
• anexe

DOCUMENTE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ

 Proceduri documentate = „mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces”

 În cazul de faţă este vorba de proceduri documentate sau scrise.


 Ele pot face referire la instrucţiuni de lucru, care definesc cum se realizează o anume
activitate.
 Momentan nu există reglementări clare privind structura unei proceduri
 Structura unei proceduri poate fi exprimată:
1. în text,
2. diagrame flux,
3. tabele,
4. combinaţie a acestora.

Nivelul de detaliu poate varia în functie de:


1. complexitatea activitatii,
2. metodele utilizate,
3. nivelul de instruire si capacitatea de întelegere a personalului, care va
executa activitatea respectiva.

Urmatoarele aspecte vor fi luate în considerare:


 definirea nevoilor organizaţiei, clienţilor şi furnizorilor acesteia;
 descrierea procesului în text si/sau diagrame flux;
 stabilirea a ce trebuie facut, de către cine sau de către care funcţie din organizaţie, de ce, când,
unde şi cum;
 descrierea procesului de control şi controlul activităţilor identificate;
 definirea necesarului de resurse pentru îndeplinirea activităţilor (resurse de personal, de instruire,
echipamente, materiale);
 definirea documentaţiei celei mai potrivite pentru activitatea cerută;
 definirea intrărilor şi ieşirilor procesului
 definirea măsurărilor ce trebuie facute

Se întocmesc obligatoriu 6 proceduri: controlul documentelor, controlul înregistrărilor, auditul


intern,controlul produsului neconform,acţiuni corective, acţiuni preventive.
În cadrul unei organizaţii care se aliniază la modelul SR EN ISO 9001:2000, se pot elabora
proceduri pentru fiecare capitol şi subcapitol din standard.

Page 2
ASIGURAREA CALITATII

 Instrucţiuni de lucru

Instrucţiunile de lucru se referă la activitatea restrânsă, limitată uneori la un singur post de lucru/ utilaj
etc. Acestea prezintă modul cum se realizează cu consecvenţă activităţi şi procese.

 Instrucţiunile de lucru ar trebui elaborate pentru descrierea realizării acelor activităţi, care ar fi
afectate de lipsa unor astfel de instrucţiuni.
 Detaliile, care nu conduc la un control sporit al activităţii, trebuie evitate. Instruirea poate reduce
nevoia de instrucţiuni detaliate, sub rezerva că personalul afectat deţine informaţiile necesare
pentru a-şi executa corect sarcinile.
 Indiferent de format sau combinaţia aleasă, instrucţiunea de lucru trebuie să fie în ordinea
operaţiilor, trebuie să reflecte cerinţele şi activităţile relevante.

 Formulare

Formularele sunt proiectate şi menţinute pentru înregistrarea datelor, care demonstrează conformitatea
cu cerinţele SMC.

 Formularele trebuie să conţină :


1. titlul,
2. numărul de identificare,
3. revizia şi data reviziei
 Formularele trebuie să fie menţionate sau ataşate la manualul calităţii, la procedurile documentate
şi / sau la instrucţiunile de lucru.

 Specificaţii tehnice/ desene/ buletine de analiză/ buletine de încercări

 Specificaţiile sunt unice pentru produs/ organizatie, de aceea standardul de referinţă nu le


detaliază.
 Caiet de sarcini poate fi considerat o specificaţie.
 Desenele tehnice sunt documente ale produsului
 Desenele clienţilor fac parte din documentaţia externă
 Cerinţele legale şi ale autorităţilor fac parte din documentaţia externă
 Manualele de mentenanţă

Există diferite cerinţe ale standardului prin care organizaţia poate îmbunătăţi SMC şi poate demonstra
conformitatea prin pregatirea altor documente chiar daca standardul nu le cere în mod explicit, de
exemplu:

 harta proceselor, diagrame ale proceselor şi/ sau descrieri ale proceselor;
 specificaţii;
 instrucţiuni de lucru şi/ sau de testare;
 documente conţinând comunicări interne;
 programe de producţie;
 lista furnizorilor aprobaţi;
 planuri de testare şi inspecţie;
 planuri ale calităţii.

SISTEME DE MANAGEMENT ALE CALITĂŢII

= sistem de management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte


calitatea.

Page 3
ASIGURAREA CALITATII

Factorii cheie şi principiile Sistemelor de Management ale calităţii sunt:

 Orientarea către client


 Leadership.Politica şi obiectivele în domeniul calităţii
 Implicarea personalului. Motive, instruire şi conştientizare
 Abordarea bazată pe proces.Identificări şi interacţiuni
 Abordarea managementului ca sistem
 Îmbunătăţirea continuă.Orientarea spre rezultat
 Abordarea pe baze de fapte în luarea deciziilor
 Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul

Beneficiile introducerii sistemelor de management ale calităţii sunt

 Conştientizarea calităţii îmbunătăţite


 Claritatea responsabilităţilor din firmă
 Implicarea crescută a angajatilor
 Eficienţă internă
 Îmbunătăţirea imaginii
 Atragerea de noi clienţi
 Calitatea acţiunilor corective
 Uniformitatea în îndeplinirea sarcinilor

ÎNREGISTRĂRILE CALITĂŢII

= sunt documente prin care se declară rezultatele obţinute sau care furnizează dovezi obiective privind
activităţile desfăşurate.

Înregistrările calitătii pot sa fie:


 Generale - Se referă la aspecte ale asigurării calităţii la
nivelul firmei.
 Specifice - Se referă la diferitele activităţi referitoare la
calitate în fiecare dintre etapele realizării produsului.

 Este necesară ţinerea la zi a înregistrăilor referitoare la activitatea de calitate a firmei , tocmai


pentru a putea demonstra conformitatea produselor cu cerinţele specificate şi pentru a verifica
funcţionarea eficientă a sistemului calităţii.

Exemple de înregistrări referitoare la calitate:

 Înregistrări referitoare la recepţie:


 Note de recepţie si constatare de diferente
 Registre de intrari
 Rapoarte de respingere
 Fişe de urmărire a furnizorilor

 Înregistrări referitoare la activităţile de inspecţie, încercări şi la activităţile de metrologie:


 Buletin de analiză
 Registru pentru evidenţe analize efectuate
 Registru de neconformităţi
 Buletin de verificare metrologică

 Înregistrări din perioada de garanţie şi postgaranţie


 Registru de evidenţa a procedurilor

Page 4
ASIGURAREA CALITATII

 Registru de evidenţa a reclamaţiilor clienţilor


 Planificarea şi evidenţa lucrărilor efectuate

Page 5

S-ar putea să vă placă și