Sunteți pe pagina 1din 13

REFERAT

la disciplina: Dreptul mediului


Titlul referatului: Răspunderea
Contravenţionala in
Dreptul mediului
Vlăduț Alexandru-Viorel
Grupa 323
Anul II, IF

2021
CUPRINS :
1
 Rãspunderea juridicã în dreptul mediului……………………………..3

 Formele rãspunderii juridice în dreptul mediului……………………...4

 Rãspunderea contravenenţionalã………………………………………5

 Sancţiuni contravenţionale în dreptul mediului…………………7

 cauze care înlaturã rãspunderea contravenţionalã………………11

 concluzii………………………………………………………………12

 Bibliografie……………………………………………………………13

Răspunderea juridica in dreptul mediului

2
Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã
internaţionalã de specialitate rãspunderea juridicã se considerã ca o altã cale de realizare
a unei inţelegeri în protecţia şi dezvoltarea mediului, mai ales în privinţa înnãspririi
sancţiunilor juridice aplicabile în acest domeniu.
Prin sancţionarea juridicã a faptelor anti-mediu, pe lângã scopul firesc respectiv, se
urmãreşte educarea celui sancţionat şi a celorlalţi cetãţeni pentru formarea acelei
conştiinţe ecologice, de mediu în general, fãrã de care nu se pot realiza sarcinile
complexe ale prevenirii poluãrii, depoluãrii şi îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu.
Raportul juridic de constrângere, care are în conţinutul sãu o pluralitate de drepturi
şi obligaţii, de drept material (substanţial) şi de drept procesual, apare ca rezultat al
sãvârşirii unor fapte ilicite şi duce la aplicarea sancţiunilor juridice.
Astfel, orice încãlcare a normelor juridice poate da naştere unui raport juridic de
constrângere care se stabileşte între stat şi autorul faptei ilicite.
Atat funcţionarul public cât şi agentul economic,în general orice persoanã fizicã
sau ju ridicã, pot fi traşi la rãspundere juridicã pentru nerespectarea legislaţiei mediului.
Sistemul răspunderii juridice in domeniul protecţiei mediului se constituie din:
 Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic , cu un regim special diferit
de cel al răspunderii civile delictuale reglementate in codul civil ,dreptul
represiv al mediului vizand protejuirea valorilor sociale atasate ocrotirii
naturii si raspunderea de mediu care urmareste echilibrarea nevoilor
economico-sociale cu necesitatea ocrotirii si conservarii mediului.

 Tot in acest context, se confera dreptul la actiune in justitie , in vederea


conservarii mediului , indiferent cine a suferit prejudiciul, organizatiilor
neguvernamentale

3
 Astfel pana acum putem afirma ca in domeniul protectiei si conservarii
mediului de lege lata opereaza raspunderea cilvila, contraventionala sau
penala, carora li se adauga o serie de sanctiuni specifice dreptului mediului.

Formele rãspunderii juridice în dreptul mediului

Rãspunderea socialã:
Aceastã rãspundere implicã sancţionarea socialã a atitudinii persoanei
neconcordante cu normele sociale instituite.
Datoritã faptului cã aceastã atitudine a persoanei poate avea loc în cele mai variate
relaţii sociale şi rãspunderea socialã îmbracã forme diferite, putându-se vorbi de o
rãspundere politicã, moralã, eticã, civilã şi desigur, juridicã.
Rãspunderea juridica:
Aceasta poate interveni în cazul nerespectãrii normelor de conduitã cuprinse în
normele de drept, adicã pentru încãlcarea prevederilor legale.
În capitolele XIV-XV din OUG nr.195/2005 sunt stabilite trei forme ale rãspunderii
juridice în urmãtoarea formulã:„încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage rãspunderea
civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.”.
Eliminarea din textul noii legi a rãspunderii disciplinare şi materiale este pe
deplin întemeiatã, pentru cã material şi disciplinar pot fi traşi la rãspundere angajaţii de
cãtre cei care i-au angajat în cadrul raportului juridic de muncã.
Rãspunderea pentru încãlcarea normelor dreptului mediului, aparţine totuşi, acestei
ramuri de drept, tocmai fiindcã prezintã numeroase trãsãturi specifice – specificul
obiectului reglementãrii juridice.
Întrucât litigiile generate de eliberarea, revizuirea sau suspendarea acordului/
autorizaţiei de mediu se soluţioneazã potrivit legii contenciosului administrativ,conform

4
OUG nr.190/21.11.2005, în cazuri bine justificate şi pentru a preveni producerea unei
pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei sã dispunã suspendarea executãrii
actului administrativ pânã la soluţionarea cereri.

Rãspunderea contravenţionalã

Rãspunderea contravenţionalã reprezintã acea formã a rãspunderii juridice care


constã în aplicarea de sancţiuni contravenţionale persoanelor vinovate de încãlcarea
dispoziţiilor legale care prevãd şi sancţioneazã contravenţiile.
Se recurge adesea la rãspunderea contravenţionalã pentru prevenirea sau
combaterea nerespectãrii prescripţiilor legale în materie.
Aceastã formã de rãspundere prezintã avantaje în sensul cã procedura de constatare
şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale este mult mai rapidã în raport cu celelalte
proceduri judiciare iar mãsurile impuse sunt executorii, permiţând o intervenţie urgentã.
Elementul esenţial al acestei rãspunderi îl reprezintã contravenţia.
Din punct de vedere legal (art.1,OG nr.2/2001), contravenţia desemneazã acea
faptã sãvârşitã cu vinovãţie, care prezintã un pericol social mai redus decât infracţiunea şi
care este prevãzutã şi sancţionatã ca atare prin acte normative.
Este vorba despre incãlcarea reglementãrilor juridice vizând protecţia mediului cu
vinovãţie, fiind exclusã rãspunderea fãrã culpã.
Subiectii raspunderii contraventionale in materia protectiei mediului subiectul
pasiv al raspunderii in materie este intreaga comunitate reprezentata formal juridic de
catre stat.potrivit legiinr.32/1968 art. 5 alin.2 regula este ca subiect al raspunderii
contraventionale in materie este persoana fizica responsabila de savarsirea contraventiei .
iar legea nr.9/1973 prevede ca in materie de mediu sanctiunile contraventionale pot fi
aplicate si persoanelor juridice dar in cuantum mai ridicat .

5
Obiectul contravenţiei este reprezentat de valorile sociale, bunurile sau interesele
legitime apãrate prin norme de drept, cãrora li se aduce atingere ori sunt puse în pericol
de fapta sãvârşitã.
Trãsãturile ce caracterizeazã contravenţia sãvârşitã în cadrul raporturilor de dreptul
mediului sunt:
a)contravenţia este o faptã ilicitã
Contravenţia poate fi sãvârşitã:
- cu intenţie, dacã fãptuitorul prevede urmãrile faptelor sale şi urmãreşte
producerea lor (intenţie directã), sau prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu
urmãreşte sã se producã, acceptã posibilitatea producerii lui (intenţie indirectã)
- din culpã, dacã fãptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptã,
socotind fãrã temei cã el nu se va produce (uşurinţã, culpa cu previziune), ori
când nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea sã-l prevadã
(neglijenţã, culpa fãrã prevedere)
- fãrã culpã, când nu se poate vorbi nici de intenţie şi nici de culpã, fapta fiind
rezultatul riscului pe care şi l-a asumat persoana în cadrul activitãţii economico-
sociale.
b)contravenţia este reglementatã şi sancţionatã de normele dreptului mediului
O persoanã fizicã sau juridicã poate fi sancţionatã contravenţional pentru o anumitã
faptã ecologicã numai dacã aceasta este expres prevãzutã şi sancţionatã de normele
dreptului mediului.
Contravenţia ecologicã are în conţinutul sãu, ca elemente constitutive, obiectul,
subiectul şi fapta.
Fapta (acţiunea/ inacţiunea subiectului activ) constituie nerespectarea unei
interdicţii sau obligaţii prevãzute de legislaţia mediului, în cadrul unor norme imperative.
Acţiunea ilicitã poate fi poluarea apelor maritime interioare şi a mãrii teritoriale,
precum şi a atmosferei de deasupra acestora, prin deversarea, aruncarea, scufundarea sau
6
degajarea de pe nave sau alte instalaţii plutitoare sau fixe dãunãtoare sau periculoase
pentru sãnãtatea oamenilor , ori pentru flota şi fauna mãrii, culegerea, deţinerea şi/sau
comercializarea plantelor declarate monumentelor ale naturii .
Un alt element constitutiv al contravenţiei îl reprezintã vinovãţia (latura
subiectivã).
Vinovãţia desemneazã acea atitudine psihicã a contravenţiei faţã de faptã şi
urmãrile sale.
Sancţiuni contravenţionale in dreptul mediului:

Legea nr. 9/1973 privind protecţia mediului stabilea categorii de contravenţii la


reglementãrile vizând protecţia diferiţilor factori de mediu: aer, sol, ape, vegetaţie
forestierã, fanunã, aşezãri omeneşti, ocrotirea şi conservarea peisajului şi menţinerea
echilibrului social.
In vederea actualizarii si perfectionarii sistemului contraventional prin HG
nr.254/1995 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru
protectia mediului inconjurator s-au instituit , in functie de cuantumul amenzii
aplicate ca sanctiune (diferentiat pe persoane fizice si juridice) trei categorii de
contraventii.

 Prima categorie de contraventii (art.96, pct.1 din OUG nr.195/2005),


sanctionate cu amenzi cu cuantum mai redus (de la 3000 la 6000 lei pentru
persoanele fizice si de la 25000 la 50000 lei pentru persoane
juridice).Proprietarii si detinatorii de terenuri care nu-si respecta obligatia
de intretinere si extindere a parcelelor si aliniamentelor de protectie,
spatiilor verzi , gardurilor vii pentru protectia atmosferei fonica si eoliana
comit contraventii din aceasta categorie.Totodata sunt sanctionati
contraventional proprietarii si detinatorii de terenuri care nu-si respecta

7
obligatia : de a prevenii deteriorarea calitatii mediului geologic , de a nu arde
miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii
competente pentru protectia mediului ;de a lua masuri de salubrizare a
terenurilor neocupate productiv sau functional, de a proteja flora si fauna
salbatica,, de a exploata durabil resursele naturale; de a asigura amplasarea,
proiectarea, construirea si punerea in functiune a oricarui a oricarui fel de
obiective in conditiile prevazute de acordul sau autorizatia de mediu. O serie
de obligatii incumba si autoritatilor administratiei publice locale alaturi de
persoanele fizice si juridice in ceea ce priveste intretinerea cladirilor ,
spatiilor verzi, a arborilor si arbustilor conform planurilor de urbanizare,
depozitarea controlata a deseurilor etc.

 A doua categorie contraventii ,sanctionate cu amenda de la 5000 la 10000


lei pentru persoane fizice si de la 30000 la 60000 lei pentru persoanele
juridice priveste nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a
obligatiilor privind:obtinerea acordului de import/export si a autoritatilor
privind organismele modificate genetic ; utilizarea informatiilor corecte
pentru elaborarea evaluarilor de mediu si impactului asupra mediului , a
bilanturilor de mediu si a raporturilor de amplasament ; neutralizarea
ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor in zonele in
care sunt instituite masuri speciale de protectie ; etc. In aceasta categorie
de contraventii mai sunt incluse si incalcarea prevederilor legale de catre
autoritatile administratiei publice locale pe segmente ca:

- Imbunatatirea microclimatului urban

8
- Informarea publicului privind riscurile generate de
functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru
mediu si sanatatea populatiei

- Respectarea planurilor de urbanism cu privire la


amplasarea obiectivelor industriale , cailor , si mijloacelor
de transport, retelelor de canalizare, statiilor de epurare
depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale fara
a prejudicia mediul si starea de sanatate si confort a
populatiei

- Etc.

 A treia categorie de contraventii , sanctionate cu amenda de la 7500 la


15000 lei pentru persoane fizice si de la 50000 la 100000 lei pentru
persoane juridice, vizeaza incalcarea prevederilor legale privind respectarea
de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor referitoare la segmente ca:

- Respectarea prevederilor autorizatiei de mediu

- Obtinerea acordului structurii de administrare a ariei


naturale protejate

- Diminuarea , modificarea sau incetarea activitatilor


generatoare de poluare

- Imbunatatirea performantelor tehnologice in scopul


reducerii emisiilor

- Etc.

9
 Constatarea acestor categorii contraventionale si aplicarea sanctiunilor se
realizeaza de catre :

1. Comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii


Nationale de Mediu si Administratiei Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii

2. Autoritatile administratiei publice locale si personalul


imputernicit al acestora

3. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare


Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei
si internelor prin personalul imputernicit, in domeniiile lor
de activitate , conform atributiilor stabilite prin lege.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se relizeaza si de personalul


structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate , numai pe
teritoriul ariei naturale protejate administrate.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la


data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz de la data comunicarii acestuia ,
jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ agentul constatator
facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare si
sanctionare a contraventiei. Impotriva procesului verbal de constatare a
contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 30
de zile de la data comunicarii actului .Plangerile se solutioneaza de catre
judecatorie.

 Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale: termenul general de


prescriptie este de 3 luni de la data faptei, iar cand aceasta a fost urmarita ca

10
infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie , termenul este
de un an.Momentul inceperii cursului termenului de prescriptie este usor de
constatat in cazul in care contraventia consta intr-o fapta simpla ce se
consuma printr-un act al persoanei care o savarseste instantaneu si este greu
de stabilit in caul contraventiilor continuate.

 Prescriptia executarii sanctiunilor contraventionale: este reglementata in


art.14 din OG nr.2/2001 numai pentru sanctiunea amenzii. Executarea
sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de
constatare a contraventiei sau dupa caz , instientizarea de plata a amenzii ,
nu au fost communicate celui sanctionat in termen de o luna de la data
aplicarii sanctiunii.De asemenea ,executarea sanctiunii amenzii se prescrie
in termen de 1 an de la aplicarea ei , chiar daca contravenientul a exercitat
calea de atac.Prescriptia executarii sanctiunii nu curge pe tot timpul cat , la
cererea contravenientului , executarea a fost amanata sau esalonata.

Cauze care înlãturã rãspunderea contravenţionalã:

Potrivit OG nr.2/2001,

Nu constituie contravenţie:

- fapta sãvârşitã în stare de legitimã apãrare, din cauza unei întâmplãri ce nu putea
fi prevãzutã sau înlãturatã, aceea sãvârşitã din constrângere, eroare de fapt sau în
stare de necesitate

- fapta sãvârşitã de o persoanã care din cauza stãrii mentale sau vreunei infirmitãţi
nu poate rãspunde de fapta imputatã ori de starea de minoritate

11
- prescripţia aplicãrii sancţiunii contravenţionale

- prescripţia executãrii sancţiunii contravenţionale.

.
Concluzii:

- dreptul mediului este o ramurã autonomã de drept.


- Acestã instituţie care este foarte strâns împletitã cu celelalte instituţii ale acestei
ramuri de drept, nu poate fi privitã doar ca o varietate a rãspunderii
contravenţionale, ci ca o rãspundere specificã,ecologicã, cu numeroase trãsãturi
proprii, ce constituie temeiul fundamentãrii autonomiei acestei rãspunderi.

12
BIBLIOGRAFIE:

 Mihaela Patraus,Dreptul mediului , Ed. Universitatii din Oradea, 2007

 M. Nuţu, Dreptul mediului – Tratat , editura Economicã, vol.1

 E. Lupan, Dreptul mediului, partea specialã – tratat elementar, II.

 D.Marinescu, Dreptul mediului înconjurãtor, editura Şansa SRL

 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 Legea nr. 32/ 1968

 Legea nr. 9/ 1973 privind protecţia mediului (abrogatã)

 Legea nr.18/1991 privind fondul funciar

13

S-ar putea să vă placă și