Sunteți pe pagina 1din 133

1
Doina Ruști

Dicţionar de simboluri
din opera lui
Mircea Eliade
(ediţia a IV-a)
2018

Notă asupra ediţiei


Prezenta variantă este o reeditare îmbunătăţită a ediţiei princeps, apărută la Ed.
Coresi, în 1997.

2
PREFAŢĂ
Simbolul concentrează o serie infinită de metafore revelatoare sau de asociaţii de
sens, iar aceste legături îi conferă plenitudinea. Iar Eliade a demonstrat convingător
că forţa simbolului vine tocmai din dubla lui poziţie de a fi legat și de a lega
semnificaţii căpătate în diferite împrejurări, idee apreciată în mod deosebit de către
Paul Ricoeur.1 Impus prin evoluţie istorică, simbolul cuprinde camuflările succesive
ale unei obsesii originare și de neînlăturat din preocupările omului. Clădite pe
atitudini sau gânduri arhetipale, deși se metamorfozează și primesc noi planuri de
referinţă, simbolurile nu-și pierd sensul iniţial. Chiar atunci când un simbol pare să
aibă înţelesuri total diferite de la o epocă la alta, de la un curent cultural la altul, în
straturile intime ale conotaţiei sale păstrează semnificaţia originară. De pildă,
pădurea reprezintă pentru literatura renascentistă un spaţiu tenebros, demoniac și
mistico-magic, în timp ce pentru romantici, ea devine locul visului ferice. În ambele
situaţii, însă, rămâne sensul prim, de sanctuar, de spaţiu revelator și de labirint.
S-a făcut adesea distincţia între simbolurile religioase și cele culturale sau strict
poetice. Eliade demonstrează că toate simbolurile perene au rădăcini în preistorie. El
comentează două situaţii semnificative. Prima se referă la jad, considerat piatră
prețioasă, pentru că de-a lungul timpului a însumat o serie de valori magice.
Urmărind simbolul în contextul culturii chineze, Eliade îl consideră, în plan social,
semn al puterii, remarcând totodată că are valoare medicinală pentru alchimiști, și că
în ceremoniile funerare capătă puterea de a conserva cadavrul. Toate aceste
semnificaţii se subordonează ideii de putere magică deoarece, în preistorie, jadul a
fost asociat cu yang, principiul solar și indestructibil. Această identificare vine dintr-
o formulă cosmologică, pierdută în negura istoriei. Cel de-al doilea simbol exprimă
mai bine acest itinerar de la origini până în prezent: perla. Eliade leagă simbolismul
perlei de feminitate, de principiul yin, subliniind faptul că de aceea a fost socotită
semn al renașterii, al fecundităţii și al morţii: „perla era încărcată cu forţa
germinativă a apei în care se formase; născută din Lună (Atharva Veda, IV, 10), ea îi
împărtășea virtuţile magice și de aceea s-a impus în podoabele femeii; simbolismul
sexual al scoicii îi comunica toate forţele pe care aceasta le implică; în sfârșit,
asemănarea dintre perlă și foetus îi conferea proprietăţi genezice și obstetricale
(scoica pang în gestație de perlă este asemănătoare femeii ce are un foetus în
pântece, spune un text chinez citat de B. Karlgren, p. 36). Din acest triplu simbolism
(Lună, Apă, Femeie) derivă toate proprietăţile magice ale perlei – medicinale,
ginecologice, funerare”2. Cu timpul, perla și-a pierdut semnificaţiile, s-a degradat, s-
a redus la importanța ei economico-estetică. Dar faptul că ea continuă să fie un
obiect preţios dovedește îndelunga și prolifica ei simbolistică.
În afară de acest proces de degradare, simbolurile mai suferă, uneori, și o
deplasare de sens, iar Eliade dă exemplul următor: credinţa imemorială că toate
comorile sunt păzite de monștri, mai cu seamă de șerpi, a născut, prin deviere
semantică, o alta și anume că pietrele preţioase se află în capetele șerpilor.
Deoarece întreţine o solidaritate permanentă a omului cu sacralitatea, simbolul
„prelungește o hierofanie” sau i se substituie, dar și mai important este că el continuă
procesul de hierofanizare și, uneori, este el însuși hierofanie, adică revelează o
situație sacră. Fiind un limbaj la îndemâna tuturor membrilor unei comunităţi dar
inaccesibil străinilor, simbolismul închide în sine un secret și complicitatea celor care
îl cunosc, de aceea descifrarea oricărui simbol presupune participare la taina iniţială,

1 Despre interpretare. Eseu asupra lui Freud, Ed Trei, 2998, p. 40


2 Tratat de istorie a religiilor, Ed. Humanitas, 1992, p. 401
3
intrarea într-un cod, descoperirea unor mentalităţi conservate în acel simbol,
atitudini și gânduri care au evoluat sau care s-au păstrat întocmai, iar uneori care
există doar prin atestare simbolică.
Simbolurile camuflează, în mare, gândirea generală și, deși banale de multe ori
sau unanim cunoscute, ele nu sunt accesibile tuturor, ci își dezvăluie sensurile în
funcţie de cultura fiecărui om. Adrian Marino spune, rezumându-l pe Eliade, că
„simbolul ontologizează realitatea pe care o încorporează, trăgându-și validitatea din
această încorporare”3 . Pe Eliade îl interesează într-adevăr latura aceasta sintetică a
simbolului pentru că principala sa preocupare se îndreaptă tocmai spre reconstituirea
hărţii ontologice care exprimă evoluţia gândului omenesc.
De asemenea, simbolul poate fi și reflexul unui mit; el păstrează sensuri ale unei
povești exemplare sau măcar amintirea ei. Mircea Eliade studiază numeroase mituri,
credinţe, religii, le compară, caută simboluri, pe care le urmărește apoi în lumea
modernă. După cum am mai spus, intenţia sa a fost aceea de a descoperi schema
gândirii originare și prin ea atitudinea omului faţă de condiţia sa, de situarea sa în
univers; de aceea se consideră filozof al religiilor4 , și propune ca metodă de studiu –
hermeneutica, pe care o numește „tehnică spirituală”. Datoria istoricului religiilor
este de a crea el însuși un sistem de gândire, un univers de interpretare a simbolurilor
regăsite sau recuperate din multitudinea faptelor religioase. Această meditaţie
subiectivă a savantului, această sinteză creatoare a situațiilor semnificative
descoperite prin investigaţie, poate crea un nou tip de gândire, poate genera evoluţia,
reînnoirea culturii 5. Năzuinţa lui Eliade i-a determinat pe unii dintre cei care i-au
cunoscut foarte bine opera să creadă că el și-a creat propria religie. Cioran spune
chiar că atitudinea savantului faţă de viaţă vine din cultură, deoarece întreaga
generaţie din care face parte Eliade a încercat să forțeze istoria; în subconștientul
său, pune mai presus de zei cărțile și de aceea este un spirit religios fără religie. 6
Dar Eliade își motivează în mai multe rânduri teza conform căreia simbolurile
recompun schema gândirii arhetipale, iar cercetarea lor sintetică, prin găsirea tuturor
relaţiilor dintre ele și mai ales prin descoperirea rădăcinii lor, conduce la natura
intimă și adevărată a fiinţei. El a ajuns la această matrice a gândului uman.
Respectiv, observă că în toate credinţele arhaice, omul se reîntoarce periodic in illo
tempore, pe când în lumea creștină, nu mai există această preocupare, deoarece Isus
a murit în istorie și orice creștin este contemporan cu patimile sale, adică participă la
transformarea timpului profan în eternitate. Ambele atitudini vădesc intuiţia
neantului și teroarea istoriei, fiind încercări de eliberare de sub limita timpului
necruţător. Dincolo de aceasta, se află însă teama de moarte, exprimată printr-o serie
de contradicţii fundamentale: istorie/ eternitate, efemer/ etern, profan/ sacru,
labirint/ libertate. Armonizarea acestor contradicţii estompează cumplitul sentiment
al sfârșitului, iar conceptul care ilustrează cel mai bine ideea este cel de coincidentia
oppositorum, reflectat în numeroase simboluri (rai, origine, ou, Dumnezeu).
Împăcarea contrariilor presupune imitarea gesturilor sau situaţiilor de dinainte de
instalarea istoriei, prin recuperarea stării iniţiale, prin regenerarea timpului și a
lumii, dar și prin inițiere.
Imitarea unui zeu sau a unui strămoș exemplar presupune întoarcerea la
momentul în care este fixat modelul, adică în preistorie, in illo tempore, iar aceasta

3 Hermeneutica lui Mircea Eliade, Ed Dacia, 1980, p. 187


4 în Memorii, Ed Humanitas, 1991. I, p. 335
5 în Nostalgia Originilor, Ed. Humanitas, 1993, pp 103-108

6 în Exerciții de admirație, Ed. Humanitas, 1993, pp.115-124

4
înseamnă negarea momentului prezent și a timpului profan. Suflul lumii nu se poate
naște decât în afara istoriei, în acel timp (illud tempus), în care a fost cu putinţă
Zidirea; de aici nevoia permanentă a omului de a se ști în centrul lumii, în miezul
realităţii, într-un timp al nașterii continue. Orice gest de creare a unui univers, fie că
este vorba despre o cetate sau despre o colibă, presupune întoarcerea la origini, adică
în centrul lumii. Tot gest de recăpătare a condiţiei de dinainte de durată (de Cădere și
de pierderea paradisului) este și creaţia artistică. Pictorul, scriitorul, muzicianul, dar
mai cu seamă actorul imită creaţia divină. Participând prin opera lor la nașterea
lumii, se situează în miezul realităţii, adică în plenitudinea Fiinţei. Prin oricare ritual
construit pe scenarii, fapte, gesturi considerate exemplare (pentru că s-au săvârșit la
începutul lumii), participanţii sunt propulsaţi în acel timp primordial. Variante ale
ritualului, jocul și spectacolul devin și ele modalităţi de anulare a timpului istoric și
posibilităţi de întoarcere la origini. Pentru omul arhaic, orice spaţiu în care s-a
refăcut legătura cu eternitatea este marcat printr-o așezare sacralizată sau
mitologizată în memoria generală (Ierusalimul, de pildă) sau în cea individuală
(Bucureștiul, pentru Eliade). Uneori o piatră (omphalos) sau un arbore marchează
centrul universului, locul în care se află poarta ieșirii din Timp sau în care sacrul
invadează existenţa profană. Într-un spaţiu consacrat, prin faptul că imită nașterea
universului, fiinţa profană și întreaga sa lume se pot renova. Omul religios are chiar
obligaţia aceasta, iar regenerarea este ilustrată prin toate elementele vieţii arhaice;
muncile agrare, jertfa sacramentală, ca și arborele sau apa, focul, moartea însăși
sunt posibilităţi de regenerare. Ca să dureze, universul trebuie să intre periodic în
descompunere, și să se nască iarăși. Sfârșitul este anunţat de anomalii, dezechilibre,
confuzii și începe prin instalarea haosului, care înseamnă moartea lumii, dar care
cuprinde și germenele noii creaţii. Reflexe ale acestei repetate renovări, elixirele sau
tehnicile de întinerire păstrează simbolic sensul morții și al învierii. Pentru fiinţa
creștină, regenerarea este posibilă doar prin moartea cristică. Creștinul nu se mai
întoarce la origini, nu mai caută centrul lumii căci el are speranţa că istoria va fi
abolită prin a doua venire a Mântuitorului. Tot din dorinţa omului de a se salva de
sub efectele distructive ale timpului provine și imboldul recuperării amintirilor
originare. În primul rând procesul de uitare și recăpătare a memoriei simulează
distrugerea și reclădirea universului. Eliade urmărește mai multe mituri care vorbesc
despre amnezie-anamneză, ca despre o probă de recăpătare a condiţiei anistorice;
știe cu adevărat doar cel care își amintește începutul.
Calea completă spre libertate se obţine, însă, prin iniţiere, căci cel care se
pregătește pentru o altă ordine, eliberată de timp, are privilegiul de a scăpa definitiv
de sub teroarea istoriei. El este un ales sau învaţă să evadeze prin izolare, asceză,
rugăciune. Acesta trăiește taina capitală (nuntă-moarte), înţelege semnele camuflate
în banalitate, găsește ieșirea din labirintul infernal al vieţii profane (podul, poarta,
pragul).
Toate aceste obsesii s-au păstrat de la începutul lumii prin ritualuri, mituri, vise
sau simboluri. Atitudinea omului religios din societăţile arhaice, faţă de condiţia sa în
univers, este aceeași cu cea a omului modern. Eliade consideră că „majoritatea celor
fără religie încă se mai comportă în mod religios (fără să-și dea seama). Nu este
vorba doar despre superstițiile sau tabuurile omului modern, care au, toate, o
structură și o origine magico-religioasă. Dar omul modern care se simte și se pretinde
areligios încă mai dispune de o întreagă mitologie camuflată și de numeroase
ritualisme degradate. După cum s-a menţionat, serbările ce însoţesc Anul Nou sau
instalarea într-o casă nouă prezintă, laicizată, structura unui ritual de reînnoire.
Același fenomen se observă cu ocazia serbărilor și a veseliei ce însoţesc căsătoria sau

5
nașterea unui copil, obţinerea unei noi slujbe, o promovare socială etc.”7
Descendent al lui homo religiosus, omul modern păstrează în subconștient toată
istoria strămoșului său. Așadar, fiinţa își percepe existenţa ca pe o pedeapsă
răscumpărabilă. Istoria îi oferă o cărare îngustă și întortocheată ca un labirint, ca o
burtă de balenă. Totuși, există ieșire, pentru că pretutindeni sunt semne, iar
descifrarea lor creează alternative: omul trebuie să aleagă.
În acest context de idei, simbolurile păstrează informaţii care completează această
atitudine existenţială, de aceea dezlegarea lor devine obligatorie, ca și reîntoarcerea la
origini a omului primitiv. Eliade știe din experienţa de istoric al religiilor că un mit
sau un simbol nu conduce la descifrări spectaculoase, mai exact, mesajul mitic care a
străbătut timpul are la origine un ritual banal sau o poveste anostă, dar ea face parte
dintr-un sistem care poate fi refăcut prin sinteza tuturor simbolurilor, dar mai ales
prin urmărirea relaţiilor intime dintre simbol și obiect. Un personaj al operei lui
Eliade spune: „Nu prea mă prăpădesc după simboluri. Or fi având și simbolurile
rostul lor în economia spiritului, dar simbolismul, ca și limbajul, te menţine într-un
univers abstract. Or, toată problema este cum să evadăm din universurile abstracte
pe care ni le-am construit singuri? Nu simbolul în el însuși e important, ci obiectul
concret în care se manifestă. Aici stă tot misterul” (Podul, 79)8. Descoperirea originii
și a logicii simbolului (ca în cazul perlei), dar mai ales revelaţia simbolică a unui lucru
conduc nemijlocit la situarea omului în imediateţea sacrului, la valori, gânduri și
secrete pe care istoria n-a putut să le abolească. Or, în concepţia lui Eliade această
sinteză a informaţiei conservate în simboluri contribuie decisiv o perceperea
superioară a istoriei. Schema gândirii generale oferă posibilitatea reevaluării și
deschide drumul marii schimbări pentru fiinţa care a rămas încremenită în aceeași
atitudine ancestrală.

Doina Ruști

7Sacrul și profanul, Ed. Humanitas, 1992, p. 190


8Toate citările din opera de ficţiune a lui Eliade - după ediţia Integrala prozei fantastice, vol
I_III, Ed Moldova, 1994
6
reconstituie manuscrisul pierdut al unui
ABRAXAS mare scriitor, adică o piesă de teatru, o
Pentru gnostici abraxas se numește creație despre un vechi ritual al morţii,
imaginea celor 365 de manifestări apoi se străduiește să scoată din istorie
succesive atribuite zeului suprem această scriere – ea fiind dată în
(Soarele cu șapte raze). Pentru Eliade, păstrare unui exilat, la Paris, unde,
construcţiile create pe o numerologie probabil, se va pierde. Alt personaj-
sacră reprezintă o repetare ritualică a actor, Ieronim Thanase (din Uniforme
Universului. El comentează următorul de general, Nouăsprezece trandafiri),
exemplu: „Altarul focului este anul [...]. are aproape aceeași experienţă, numai
Nopţile sunt pietrele lui de demarcaţie, că el epuizează actul mimetic foarte
iar din acestea sunt 360, pentru că 360 devreme, în copilărie, adică iese din
de nopţi sunt într-un an” (´Satapatha realitate printr-un ritual învăţat de la
Brahmana, X, 5, 4, 10). Cetatea văduva generalului Calomfir și de aceea
construită prin repetarea semnelor este capabil să construiască lumea prin
cosmice are în centru un altar, este spectacol. Devenind maestru al teatrului
împărţită în patru sectoare sau experimental, apoi regizor de film,
împrejmuită de un zid susţinut de înţelege că rolul său este de a transmite
doisprezece sau de douăzeci de stâlpi, mesajul primit de la Generăleasă prin
toate numerele sugerând diviziunile parabole, sugestii, camuflat în
anului și prin aceasta repetarea Genezei. spectacol. Conștientizat sau nu, rolul
Din perspectiva lui Eliade, abraxas-ul său este de a salva o gestualitate
ilustrează nostalgia paradisului, adică arhetipală, un model mitic, dar mai ales
tocmai condiția omului în Cosmos, de a ideea de libertate individuală.
spera în dobândirea sau redobândirea În mai multe dintre povestirile sale
condiţiei divine, după cum explică de-a fantastice, Eliade vorbește despre
lungul Tratatului său de istorie a evadarea în jocul actoricesc sau în
religiilor. spectacol; actorul este liber, dar nu în
mod absolut. Limita sa este că nu poate
ACTOR să se roage și să blesteme de-adevărat,
Fiinţă care trădează istoria generală, adică nu poate să trăiască individual
actorul trăiește arhetipal, prin întrupări (Adio).
succesive, căci, așa cum afirmă un
personaj eliadesc, „el se identifică pe ADAM
rând cu nenumărate existenţe umane și Primul om, cel care a cunoscut
suferă, dacă e un actor bun, întocmai paradisul și căderea, se fixează în
cum ar suferi în viaţă” (Noaptea de centrul lumii, pe Golgota, în locul mitic
Sânziene). Prin repetiţie și retrăire, în care a fost creat și îngropat Adam.
actorul săvârșește un ritual, fără intenţia Sângele Mântuitorului cade pe ţeasta lui
precisă de a atinge sacralitatea și, cum Adam, înhumat chiar la picioarele crucii,
orice act ritualic înseamnă o ușă și „îl botează astfel, răscumpărându-i
deschisă spre Spiritul Universal, de cele păcatele”9 . Această fixare, deși susţinută
mai multe ori actorul trăiește ieșirea din aici pe eresuri creștine, are rădăcini mai
spectacol ca pe un șoc, ca pe o revenire adânci în conștiinţa lui Eliade, venind
la condiţia de om. Astfel, Bibicescu (din de la Nae Ionescu. În Curs de
Noaptea de Sânziene) își pierde talentul metafizică, acesta spune că omul se află
actoricesc și, frământat de probleme la mijloc, între Dumnezeu și Diavol,
existenţiale, devine mesager: pentru că lui i s-a dat calea mântuirii

9 Eliade - Tratat de istorie a religiilor, Ed Humanitas, 1991, p. 274


7
(ceea ce lui Lucifer i s-a refuzat) și întineriţi, prin neoplasm; [...] după ce a
totodată pedeapsa de a-l imita pe intervenit păcatul originar, corpul
Creator, adică de a crea prin omenesc a pierdut secretul regenerării
suferință10. periodice și deci al tinereţii fără
Într-o legendă bogomilică se spune bătrâneţe; iar de atunci încoace, de câte
că Adam, după ce a pierdut paradisul, ori, printr-o bruscă și stranie anamneză,
și-a vândut sufletul diavolului, dar corpul încearcă să repete procesul,
cărămida pe care a fost înscris zapisul s- proliferarea oarbă a neoplasmului
a dizolvat în ape. Eliberat de Lucifer și produce o tumoare malignă...” (Les trois
izgonit de Dumnezeu, omul se află, de Grâces, III, 19). Simbolic, existenţa
fapt, în centrul lumii, acolo unde se dublă a Eufrosinei și „dorinţa oarbă” de
deschide calea mântuirii. Fiinţa post- a-și poseda creatorul sugerează tocmai
adamică și-a uitat sensul și existenţa această „tumoare”, aberaţia creată de
paradiziacă, dar păstrează latent către om în intenţia lui de a repeta
posibilitatea ieșirii din uitare. Într-o gestualitatea divină.
naraţiune fantastică (Les trois Grâces),
Eliade imaginează un elixir capabil să AGRARE (SIMBOLURI)
declanșeze procesul de regenerare a Simbolismul agrar conotează sensul
celulelor omenești. Întinerirea periodică morţii și al regenerării, ceea ce explică
a Eufrosinei presupune întoarcerea la numeroasele tradiţii legate de munca
perioada adamică, dar mesajul acestui pământului, ea însăși un rit: „nu numai
experiment este unul mistic: eroina pentru că se împlinește în trupul Mamei-
întruchipează trei vieţi, așadar, calea de Glia și dezlănţuie forţele sacre ale
întoarcere la paradis este mântuirea prin vegetaţiei, ci și pentru că implică
asumarea Sfintei Treimi, însă sensul integrarea plugarului în anumite
fiinţei rămâne același, de a repeta perioade de timp, benigne sau nocive;
destinul adamic – înălțare și cădere. De pentru că este o activitate însoţită de
aceea Eufrosina este șase luni tânără și primejdii [...]; pentru că presupune o
șase luni bătrână. În lumea normală ea serie de ceremonii, de structură și
devine o aberaţie, adică un avertisment origine diversă, menite să promoveze
monstruos adresat doctorului Aurelian creșterea cerealelor și să justifice gestul
Tătaru pentru încercarea lui de a ţăranului.”11 Eliade leagă speranţa
reconstitui printr-un singur prototip omului că va învia dincolo de moarte de
destinul general al fiinţei. Experimentul diferite ritualuri antice care pregătesc
său duce la refacerea artificială a omului creștinismul (iniţierea mithraică,
paradiziac, dar și la revelaţia că omul misteriile eleusine) și care vedeau în
adamic este condamnat la dorințe vegetaţie (vezi simbolismul grâului în
devoratoare și la cădere. Nefiind cultul lui Mithra ori în creștinism) un
capabil să înţeleagă sensul trinităţii mesaj despre transcenderea fiinţei.
divine, omul o imită superficial: în urma Istoricul sintetizează identificarea
tratamentului medical, cele trei paciente omului cu regenerarea vegetală printr-o
– Aglae, Frusinel și Italia – devin una metaforă des circulată în folclorul
singură, o unitate inseparabilă: Frusinel, românesc: floarea câmpului. Ca hermă
care își ucide din greșeală creatorul. a apogeului, metafora definește o
Eșecul întoarcerii la adamism este situaţie de excepţie, iar transferul
explicat astfel: „...în paradis, Adam și însușirii sale în sfera vegetală confirmă
Eva erau regeneraţi periodic, așadar prioritatea simbolului într-o existenţă

10 Nae Ionescu - Curs de metafizică, Ed. Humanitas, 1991, p. 176


11 Tratat de istorie a religiilor, ed. cit, p 308
8
derulată după calendarul agrar. vieţii nu este doar un ritual, pentru că
scopul principal este acela de a crea
AJUN fiinţa completă, de aceea, Filius
În tradiţiile românești, preziua Philosophorum (Mercur) este
marilor sărbători este aproape tot la fel reprezentat în ou, la conjuncţia soarelui
de importantă ca și sărbătoarea propriu- cu luna, adică în condiţiile armoniei
zisă, căci presupune așteptare și ideale. Aproape la toţi alchimiștii apare
pregătire, adică o situare în preajma ideea că absolutul poate fi atins prin
sacrului. Tocmai acest presentiment al reunirea a două mari experienţe: nunta
unei trăiri de excepţie este îndeaproape și moartea (vezi și nuntă).
urmărit de Eliade. Personajele sale Pentru Paracelsus, scopul alchimiei
trăiesc cu încordare apropierea clipei este de a zămisli lumina, alt simbol al
decisive. Pandele (din Nouăsprezece armoniei.
trandafiri) are revelaţia morţii Eliade a studiat numeroase variante
individuale în ajunul Crăciunului; alt ale alchimiei, începând cu antichitatea
personaj, Ştefan Viziru (Noaptea de asiatică și până la alchimia creștină, și a
Sânziene) se pregătește toată viaţa ajuns la concluzia că toate operaţiile
pentru o anume noapte de Sânziene, iar complicate de ardere a metalelor în
în ajunul Anului Nou, conform unei athanor, precum și combinaţiile secrete
credinţe românești, pleacă să-și caute de substanţe folosite în medicina
ursita. De obicei, personajele eliadești alchimistă nu sunt decât reprezentări
sunt iluminate, cu puţin înainte de într-o alegorie ermetică a confruntării
miracol, de o experienţa decisivă sau dintre fiinţă și timpul opresiv.
ultimă, cum este moartea. În Faust, Goethe acordă
homunculului, creat de alchimistul
ALCHIMIST Wagner în athanor, rolul de călăuză prin
Iniţiat în alchimie, adică într-o știinţă timp, respectiv, fiola în care stă închis
de cunoaștere ocultă a lumii prin homunculus plutește, deschizând
descompunere completă și recompunere drumul lui Faust și lui Mefisto care fac o
subiectivă a materiei, mai exact prin fabuloasă călătorie dinspre veacul
Marea Operă, alchimistul caută, de luminilor spre lumea antichităţii. Pentru
fapt, calea nemuririi. Opera sa începe Goethe, homunculus reprezintă
prin despărţirea materiei primare „calendarul universal”, istoria generală.
(haosul) în anima (ca principiu activ) și În acest caz, se poate spune că
corpus (principiu pasiv); aceasta este alchimistul stăpânește timpul. Această
prima fază – de aquaster. Urmează parte a operei goetheene a preocupat în
reunirea celor două principii mare măsură și pe Nae Ionescu, iar prin
(conjunctio) și întruparea lui Filius el, aproape pe toţi discipolii săi, între
Sapientiae, hermafroditul, mercurul care se numără și Mircea Eliade. Acesta
transmutat, închis în oul cosmic, adică din urmă dă un sens interesant
experienţa introvertirii în yliaster. alchimistului, completând viziunea lui
Simbolic, practicile alchimiste sugerează Goethe, anume de „salvator frăţesc al
o cale de a înţelege nemurirea, naturii”, capabil să se ridice deasupra
reconstituind în plan individual sensul timpului și să accelereze mersul istoriei.
creaţiei generale. Viaţa evoluează în Gilbert Durand apreciază în termeni
două faze majore – coagulare și elogioși această viziune: „Eliade își dă
dizolvare -, iar momentul armoniei limpede seama că aceste mituri ciclice și
supreme îl constituie întâlnirea dintre operatorii, a căror ilustrare e Marea
cele două stări, moment numit simbolic Operă, sunt prototipurile mitului
nuntă alchimică. Această reconstituire a progresist și revoluţionar pentru care

9
epoca de aur e maturizarea de la sfârșitul urmată de înviere. După cum explică
veacurilor și pe care tehnicile și Eliade, miturile alchimiei surprind
revoluţiile o accelerează.”12 această pendulare a vieţii, sugerând că
În cultura română, mai apare la D. „nu există nici o speranţă de reînviere
Cantemir simbolul alchimistului, tot într-un mod de a fi transcendent, adică
așa, ca arhitect subtil al istoriei. În nici o speranţă de a obţine transmutaţia,
romanul Istoria ieroglifică, Cantemir fără moartea prealabilă”.13
spune că istoria lumii evoluează după un Alchimistul singur poate să întrevadă
plan general, odată cu propriul ei sensul vieţii, căci, simbolic, el reunește
creator, dar există oameni predestinați într-un plan limitat ambele dimensiuni
să „îndulcească” amănuntele acestui ale devenirii universale, adică
plan, ceea ce poate modifica și istoria. sintetizează sensul lumii, uneori cu
Pe aceeași linie, Eliade consideră că putinţa de a corecta amănuntele.
alchimistul este mântuitorul materiei
care evoluează prin faptul că îi înnoiește ALES
mersul, supunând-o repetiţiilor Selectat printr-o voinţă divină,
periodice. predestinat să aibă un rol în mersul
În opera artistică, Eliade creează un istoriei universale sau în existenţa
personaj literar – Dominic Matei (din individuală, cel ales de Dumnezeu are,
nuvela Tinerețe fără de tinerețe) care se de regulă, rol escatologic sau de mesager
ridică deasupra timpului și participă la involuntar pentru realitatea imediată.
salvarea omenirii. După o viaţă anostă Adrian, Leana (În curte la Dionis),
ca profesor de provincie, în care Dominic (Tinerețe fără de tinerețe),
încercase să memoreze cât mai multe Ieronim (Uniforme de general) sunt
informaţii, începe să-și piardă memoria. hărăziţi să devieze sau să îndrume
În această fază de haos, asistând istoria prin artă, prin ritual sau
ne p utincios la p rop ria disoluţie pregătind salvarea (arca lui Dominic).
spirituală, accidental, suportă o mutaţie: Alesul este un erou solar, iar
întinerește și capătă o memorie „hierofaniile solare au tendinţa de a
fabuloasă. Treptat, conștientizează că deveni privilegiul unor cercuri închise, al
rolul său este de a aduna cât mai multe unei minorităţi de aleși”, de aceea, din
mostre ale civilizaţiei umane, de la elite trebuie să facă parte misticii și
limbile moarte până la ultimele poeţii, în nici un caz filozofii – „ultimii
descoperiri știinţifice, pentru a întocmi, sosiţi dintre aleși” 14. În nuvela Dayan,
ca și Noe, o nouă arcă, prin intermediul Eliade vorbește despre necesitatea unei
căreia supravieţuitorii Apocalipsei să elite, formată din matematicieni, poeţi și
poată reconstitui lumea distrusă. mistici, capabili să declanșeze procesul
Dominic sintetizează întreaga gândire de anamneză a lumii și să refacă
umană, ca să pregătească regenerarea, civilizaţia.
după ce el însuși trecuse prin disoluţie și Tot un ales este și cel care trăiește cu
recompunere. Deși ieșit de sub sentimentul obsesiv că a făcut o eroare
opresiunea timpului, este copleșit de (Ştefan din Noaptea de Sânziene) sau că
dorul originilor, ca și eroul din basmul a fost pedepsit (Gavrilescu din La
Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de țigănci), este vorba despre cel ce-și
moarte și înţelege că rostul universului trădează ursita și căruia i se permite să-
este clădit pe misterul cristic al morţii și intuiască trădarea.

12 Structurile antropologice ale imaginarului, Ed Univers, 1977, p. 378


13 Eliade - Făurari și alchimiști, Ed Humanitas, 1996, p. 154
14 Tratat de istoria religiilor, ed. cit, p. 151

10
echivalează cu descoperirea unui
AMINTIRE principiu transcendent în interiorul
Experienţa evocată sau reconstituită sinelui, iar această revelaţie constituie
obligă obsesiv fiinţa să ia aminte la „elementul central al religiei gnostice”.
semnele destinului personal; unele Amnezia înseamnă scufundare în viaţă
amintiri nasc blocaje în evoluţia fiinţei și ea este urmată de anamneză,
(camera Sambô, din Noaptea de declanșată prin gesturile, cântecele sau
Sânziene), altele, cele mai multe, produc cuvintele unui mesager. Procesul
anamneza, ca în nuvela Tinerețe fără de amnezie-anamneză simbolizează
tinerețe, unde Dominic Matei se reîntoarcerea la sine, la originile
hotărăște să se întoarcă în timpul vieţii individuale și prin aceasta –
din care evadase, privind fotografia recunoașterea rădăcinilor celeste ale
casei părintești. Amintirile fac parte din fiinţei. Ca și Nae Ionescu, Eliade
Spiritul Universal și ele sunt redate consideră amnezia pedeapsa capitală a
integral omului abia după moarte fiinţei căzute și incapabile să-și
(Noaptea de Sânziene). De aceea, amintească sensul Căderii, povestea
miturile reîntoarcerii menţionează despre Turnul Babel fiind o dovadă a
obligaţia eroului de a-și aminti ceva ce amneziei (Les trois Grâces).
s-a petrecut ab origine (Mitul eternei Majoritatea personajelor eliadești trec
reîntoarceri). Așa, de pildă, Adrian (În printr-un șoc amnezic care le facilitează
curte la Dionis) își amintește vag de o intrarea în timpul universal, regăsirea
întâlnire, ale cărei amănunte îl ajută să unui trecut anulat, amânarea unei
se întoarcă la începuturi. Conservarea experienţe decisive.
actului consumat are funcţia de a În romanul Nouăsprezece trandafiri,
restabili contactul cu acel moment Pandele uită un episod din viaţa sa,
decisiv pentru înţelegerea destinului deoarece întâmplarea îl sperie. Amnezia
personal. (v. memorie, amnezie) ia sfârșit în momentul în care apar
mesagerii (Laurian și Niculina), iar el
AMNEZIE /ANAMNEZĂ înţelege că trebuie să repete, adică să
Considerând că doar gnoza acordă reia ritualic experienţa ratată. Sugestia
viaţă adevărată, adică răscumpărare și acestui mister este dată de mitul lui
nemurire, Eliade definește amnezia ca Orfeu, care i-a inspirat lui Pandele o
pe o metaforă gnostică a morții piesă de teatru, cale de ieșire din infern,
spirituale, așezând alături somnul, pe care el a refuzat-o iniţial, preferând
captivitatea, beţia, ignoranţa, dorul să se „scufunde în viaţă”. O dată cu
originilor. Sufletul care se îndreaptă revenirea memoriei, Pandele regăsește
spre materie, dorind să cunoască și drumul salvării, al întoarcerii la
plăcerile trupului își uită identitatea, nu Spiritul Universal.
mai știe nimic despre fiinţa lui eternă. În destinul general, amnezia
Eliade pornește de la Imnul reprezintă condiţia vieţii profane,
Mărgăritarului (Faptele lui Toma), în tulburată doar rareori de intuirea lumii
care se spune că un prinţ pleacă în universale. Arta este unul dintre
căutarea perlei unice, dar când se află mijloacele revelării adevărului;
foarte aproape de ea, își pierde memoria gesturile, incantaţiile speciale, cuvântul
– cade în amnezie – până când părinţii și mai ales spectacolul declanșează
lui îl readuc în viaţa proprie, prin anamneza; ... „acesta este scopul
intermediul amintirilor.15 tuturor artelor: să reveleze dimensiunea
Ieșirea din uitare (anamneza) universală, adică semnificaţia spirituală

15 Istoria credințelor și ideilor religioase, Ed Știinţifică și Enciclopedică, 1988, vol II, p 368
11
a oricărui obiect sau gest sau întâmplări, Dumnezeu, ci și toate ființele însuflețite
oricât ar fi ele de banale sau și vegetale...”.16
ordinare.” (Nouăsprezece trandafiri, În general, fiinţele supreme sunt
177) androgine, iar Eliade dă exemple
numeroase din diverse mitologii17 ,
ANDROGIN arătând că divinitatea exprimă sensul
Simbol al fiinţei complete, armoniei contrariilor ca anomalie care
androginul se proiectează în numeroase indică o metanoia, un paradox, dar și
religii și mitologii ca posibilitate a perpetuarea continuă și armonioasă.
anulării limitei prin reunirea În sensul acesta trebuie înţeleasă și
femininului cu masculinul; alchimiștii îl nunta în cer, ca act de armonie in
asociau cu Hermes, semn al devenirii aethernum, ca, de pildă, în romanul
prin sine însuși și al oului cosmic, iar Noaptea de Sânziene, unde Ileana și
pentru hermetiști el este increatul, viaţa Ştefan refac unitatea primordială în
în formă pură. Eliade face o prezentare moarte, simbol al ieșirii din timp și din
cuprinzătoare a simbolului și îi fixează roata reîncarnărilor.
semnificaţia în coincidentia Pe Eliade, însă, nu-l interesează
oppositorum, ca dorinţă a omului de a simbolul în sine, ci ideea de androginie,
se regăsi în Dumnezeu, de a reface respectiv dualitatea lumii, chestiune
totalitatea divină. Impresionantă este care face parte și dintre obsesiile
metoda de sintetizare a simbolului, culturale românești. În scrierile sale
dintr-un material informativ imens. revine frecvent ideea că la originile
Pornind de la omul iniţial, al oricărui fenomen se află deopotrivă
începuturilor mitice, pe care Platon îl binele și răul și de aceea armonia nu se
descrie în Banchetul ca pe o ființă poate atinge decât prin refacerea unităţii
bisexuată de formă sferică, către primordiale, prin reunirea contrariilor.
comentariile lui Filon din Alexandria, Din această idee se încheagă o serie de
oprindu-se asupra doctrinelor simboluri ale dualităţii (v. și dublu),
neopitagoreice, Eliade asociază alegoria între care esenţial este cel al fiinţei
platoniciană despre omul întreg cu ideale: savant și artist totodată.
imaginea simbolică a lui Hermes Numeroase personaje aspiră la această
Trismegistul, subliniind ideea că pentru diadă: Zalomit e poet și botanist (Les
gnosticii creștini androginul reprezenta trois Grâces), Antim – violoncelist și
perfecțiunea umană, imaginată ca o entomolog (Uniforme de general),
unitate fără fisuri. De altfel, Întregul- Ştefan, economist, dorește să picteze,
Unu reflectă imaginea dumnezeirii: „În (Noaptea de Sânziene) iar Dayan,
Discursul perfect, Hermes Trismegistul matematicianul, eșuează în căutarea
îi dezvăluie lui Asclepios că Dumnezeu ecuaţiei perfecte pentru că nu este și
nu are nume sau mai curând le are pe poet. Acest melange al contrariilor își
toate, deoarece el este în același timp trage esenţa din androginia universală,
Unu și Întregul. Bucurându-se în veci al cărei sens este acela de sursă
de fecunditatea celor două sexe, el dă inepuizabilă a vieţii. (v. și coincidentia
mereu naștere la tot ceea ce a avut oppositorum)
intenția să procreeze.
- Cum, Trismegiste, spui că ANIMAL
Dumnezeu are ambele sexe? Simbol al vieţii instinctuale,
- Da, Asclepios, și nu numai simbolurile animaliere sunt proiectate

16Mefistofel și androginul, Ed. Humanitas, 1995, p. 100


17în Androginie și totalitate, Eseuri, Ed. Știinţifică, 1991 și în Mefistofel și androginul, ed. cit,
pp 96-115
12
în numeroase sectoare ale existenţei. mai există, că în casa lui locuiește
Eliade vorbește despre animale altcineva, dar nu protestează și nu
totemice, idolatrizate fie pentru că pun disperă, ci se întoarce cu seninătate în
fiinţa în legătură cu universul, cu firea locul de unde a început anomalia. Lui
iraţională, fie pentru că, dimpotrivă, Dayan (din nuvela cu același titlu) i se
omul vrea să le câștige astfel schimbă infirmitatea de la un ochi la
bunăvoinţa. altul, ascensorul în care se află Adrian
Animalele acvatice simbolizează (În curte la Dionis) urcă până la etajul
forţele abisale, terifiante și 21, deși clădirea nu are decât cinci etaje,
monstruoase, în timp ce bestiarul lunii iar personajul trăiește cu emoţie
are sensuri temporale. Unele animale impresia unui eveniment nelămurit și
sunt puse în legătură cu nașterea lumii profetic. Veronica vorbește limbi pe care
(Vișnu reîncarnat în mistreţ uriaș, nu le învăţase niciodată, Dominic
coboară în adâncul apelor primordiale și întinerește și capătă o memorie fără
scoate pământul în lumină). limite (Tinerețe fără de tinerețe).
În creaţiile artistice, Eliade introduce Anomalia nu este sesizată imediat. Cel
animalul cu funcţii bine definite în afectat păstrează o iluzorie legătură cu
mitologia românească: ariciul, șarpele, realitatea, suferă un blocaj al ideilor.
pasărea. Comentând diverse mituri și Așa de pildă, Gavrilescu pare obsedat de
ritualuri, în special sacramentale, un nume auzit cu puţin înainte, iar Gore
remarcă faptul că zoohermele care (din Douăsprezece mii de capete de
invadează viaţa anunţă regenerarea prin vite) face socoteli virtuale în legătură cu
întoarcere la natură. În povestirea Un afaceri pe care le-a ratat. Pentru lumea
om mare, Eugen Cucoaneș crește în normată, anomalia este resimţită ca un
înălţime, iar monstruozitatea truc sau ca o ameninţare de care trebuie
declanșează haosul și animalitatea, ca să se apere. Întinerirea lui Dominic
indicii ale dizolvării de dinainte de stârnește iniţial interes știinţific, apoi el
renaștere. Semnele degradării sunt devine un monstru, un vânat și este
pilozitatea aberantă și afazia treptat nevoit să evadeze.
instalată, ambele feţe ale animalităţii. (v. Anomalia nu se repetă și prin aceasta
arici, șarpe) seamănă cu monstruozitatea. Orice
dereglare a ordinii acceptate deschide o
ANOMALIE cale spre antinomiile lumii cunoscute,
Nae Ionescu definește anomalia ca semnalează hierofanii, dar cum
minune, rătăcire și alunecare de la sacralitatea nu poate fi receptată în
lege.18 Contaminat de ideea profesorului normalitate, anomalia este fie trăită cu
său, Eliade consideră că dereglarea intensitate și inconștienţă, fie urmărită
ordinii anunţă o „întâmplare” cu teamă și agresivitate. Eliade o
metafizică, desfășurată sub imperiul consideră ca fiind începutul haosului
emoţiei - trăită, iară nu conștientizată ca individual, care precede regenerarea
experienţă. Multe dintre personajele lui fiinţei.
Eliade receptează cu uimire anomaliile,
apoi intră într-o stare de somnolenţă și APĂ
vrajă, pe care am putea-o numi Element primordial, prezent cu
amăgire. În La țigănci, Gavrilescu află această semnificaţie în aproape toate
cu stupoare că biletul de tramvai nu mai mitologiile, apa este substanţa nașterii și
este valabil de câţiva ani, că oamenii pe a morţii: „...receptacul al tuturor
care îi văzuse cu câteva ore în urmă nu germenilor, apele simbolizează

18 Curs de metafizică, Ed. Humanitas, 1991, p. 57.


13
substanţa primordială, din care toate din realitatea opresivă, scufundându-se
formele se nasc și în care toate se în apa unei peșteri. După dispariţia lui,
reîntorc, prin regresiune sau prin se răspândește zvonul că a trecut în
cataclism. Ele au fost la început, ele lumea cealaltă. Aici apa delimitează un
revin la încheierea oricărui ciclu istoric spaţiu infestat (de comunism) și din
sau cosmic; ele vor exista neîncetat – care nu se poate ieși decât prin
deși niciodată singure, pentru că apele întoarcere ab initio, prin disoluţie și
sunt întotdeauna germinative, renaștere. Haosului i se poate pune
cuprinzând în unitatea lor non- capăt prin creaţie, iar orice creaţie este
fragmentară virtualităţile tuturor precedată de ape, de aceea Cocoaneș
formelor. În cosmogonie, în mit, în (Un om mare), devenit monstruozitate
ritual, în iconografie, apele îndeplinesc terifiantă, simte instinctual chemarea
aceeași funcţie, oricare ar fi structura apelor regenerative și se îndreaptă spre
ansamblurilor culturale în care s-ar găsi: mare, în apa căreia dispare pentru ochii
ele preced orice formă și suportă orice oamenilor. În romanul Şarpele,
creaţie.”19 imaginea apei care înconjoară insula
Având funcţii germinative și paradiziacă amintește de nuvela
purificatoare, apa sintetizează sensul eminesciană Cezara; Dorina traversează
începutului și al regenerării prin apa într-o luntre și se refugiază în
dizolvare. Abluţiunile, botezul, potopul, insulă, corectând visul premonitoriu,
descântecele cu apă neîncepută au evitând moartea. Cele două personaje
sensul ștergerii păcatelor, răutăţilor de (Andronic și Dorina) regăsesc paradisul
tot felul, a istoriei însăși. Datorită într-o nouă ordine a lumii, după ce se
valorilor germinative, apa este asociată purifică în apa lacului. Iubirea este și ea
feminităţii și lunii (care măsoară o formă de regenerare a fiinţei. Simbolul
timpul). Eliade discută o serie de mituri apei care vindecă și întinerește apare în
cosmologice în care apa apare ca Les trois Grâces, unde Aurelian Tătaru
matrice a lumii. În mitologia indiană, își tratează pacientele cu un elixir
zeul plutește în fericită nepăsare pe incolor, despre care le spune că este luat
noianul de ape, în adâncul căruia zace de la fântâna tinereții. Nuvela Dayan
viaţa nerevelată (pământul). Credinţa propune sensul oracular și spiritualizat
nașterii din ape există și în folclorul al apei, prin transfigurarea unui simbol
românesc, iar Eliade face observaţia că de basm. Personajul trebuie să aleagă
legendele noastre au rădăcini orientale. izvorul cel bun, cu apă vie, dar el este
În De la Zalmoxis la Genghis-Han deja iniţiat și știe că doar cel din
prezintă o poveste cu influenţe dreapta este benefic. După ce bea, este
bogomilice (preluată după Tudor străluminat, capătă acces la memoria
Pamfile). La început, înainte ca lumea să generală, toate misterele i se dezvăluie
fie creată, Dumnezeu și Satana se (pentru scurt timp), știe limbi
plimbau peste întinderea de ape. necunoscute și își regăsește avatarele
Dumnezeu l-a trimis pe Satan în anterioare existenţei prezente. Aici
adâncul mării, de unde a adus sămânţă izvorul se află în grădina paradisului și-i
de pământ. conferă lui Dayan puteri vizionare, căci,
Semn al oricărui început, apa are după cum remarcă Eliade (în Tratat de
virtuţi sacre: întinerește, vindecă istorie a religiilor), toate oracolele se
miraculos, iluminează spiritual fiinţa. În află lângă ape.
nuvela Pe strada Mântuleasa, Eliade Ploaia stimulează spiritul nu atât prin
creează un personaj (Iozi) care evadează efectele purificatoare, cât prin

19 Eliade - Tratat de istorie a religiilor, ed. cit., p. 183


14
capacităţile germinative. În tradiţie devenirea, veșnica și misterioasa
mitică, ploaia este factorul fertilizator evoluţie, iar în această accepţie apare și
prin care este regenerată periodic lumea. în proza lui Eliade. De pildă, în Tinerețe
În scrierile literare ale lui Eliade, ploaia fără de tinerețe, simbolul este ilustrat
subliniază evoluţiile și transformările. de stejarul trăsnit în seara comemorării
Ieronim (Incognito la Buchenwald) stă centenarului lui Sean Bran. Povestea
în ploaie și privește cum este demolată reprezintă pentru Dominic, cel care
casa părintească. Ploaia îi stimulează pregătea arca pentru Apocalipsă, un
forţele latente, este iluminat, își găsește semn că misiunea lui va fi folositoare.
propriul său timp, în care Marina este Din copacul carbonizat răsar „câteva
tânără. timide ramuri verzi”, sugestie a
reclădirii lumii după ce istoria va fi
ARBORE ștearsă: prin informaţiile culese și
Simbol al vieţii elementare, crescut stocate de Dominic, omenirea o va putea
din apele de la începutul lumii sau din lua de la capăt. Într-o altă naraţiune,
buricul unui zeu, arborele reprezintă arborele este figurat ca scară către cer și
forma iniţială a haosului și marchează centru. Andronic (din Şarpele), urcă pe
un centru. Eliade acordă o atenţie ramurile unui copac bătrân ca să vadă
specială acestui simbol, care face de deasupra pădurea și este copleșit de
legătura între cer și pământ. Sintetizând emoția singurătății cosmice. Simpla
numeroase credinţe, ritualuri și mituri, contemplaţie a arborelui melancolizează
definește arborele ca imagine reflectată fiinţa, căci îi evocă sensul devenirii
a cosmosului, teofanie universală, universale. Gavrilescu (La țigănci)
simbol al vieţii, al fecundității privind nucii ţigăncilor e cuprins „de o
inepuizabile, centrul lumii, suport al infinită tristeţe”.
universului, receptacul al sufletelor
strămoșilor, semn al reînvierii etc. ARCA
Interesantă este asocierea lui cu Recipientul salvării, arca
simbolul crucii creștine. În această simbolizează principiul conservării și
interpretare pornește de la o legendă în regenerării fiinţelor. În Poemul lui
care se spune că Seth a primit trei Ghilgameș, Utnapiștim,
seminţe din pomul cunoașterii (din rai), supravieţuitorul potopului, așează în
din care au crescut trei arbori și din ei a arca sa rudele, prietenii și meșteșugarii,
fost făcută Crucea Mântuitorului. Tot aurul și toate averile, adică valorile
aici amintește și romanul bizantin, de lumii sale, ceea ce propune o renovare a
circulaţie românească, Varlaam și lumii, o reeditare a vechii lumi și a
Ioasaf, în care pomul vieții este acelorași valori. Biblicul Noe salvează
considerat crucea cu șapte trepte. doar sămânţa vieţii, deoarece
Pentru creștini, crucea are sensul de creștinismul propune o lume nouă,
axis mundi, ca și arborele în credinţele clădită pe alte principii și cu un alt
arhaice, pentru că ea este reazemul sistem de valori decât cel al lumii
lumii și scara spre Dumnezeu sau, cum arhaice. Eliade imaginează o arcă în
spune Firmicus Maternus, – lemnul care sunt păstrate valorile spirituale,
crucii susține edificiul cerului, mostre ale gândirii umane, colectate de
consolidează temelia Pământului, îi o memorie colosală, cea a lui Dominic
readuce la viață pe oamenii Matei (din Tinerețe fără de tinerețe).
crucificați.20 Această arcă va deveni secretul lumii,
Sensul generic al arborelui rămâne Graalul pe care îl vor căuta și găsi

20 apud Eliade - Tratat de istorie a religiilor, ed. cit. p. 275


15
supravieţuitorii Apocalipsei, adică Mai ales în Tratat de istorie a
oamenii eliberaţi de istorie, condamnaţi religiilor, Eliade recompune schema
la amnezie, dar purificaţi prin moarte logosului uman, stabilind că fiinţa,
colectivă. Este evident că noua lume opresată de ideea morţii, caută soluţia
presupune o infinitate de variante, căci nemuririi, punându-se în legătură cu
formele arhetipale conservate în arca lui macrocosmosul, adică în centrul lumii,
Dominic conţin germenii cosmosului și aspirând la regenerare, prin eliberarea
putinţa transfigurării, adică logosul de legile istorice, încercând să împace
revelator, căci printre informaţiile extremele existenţei – nașterea și
adunate de el se numără și limbile moartea. De aici se nasc o serie de
omenirii, de la limbajele primitive la formule esenţiale ale vieţii, cum ar fi
cele ale lumii moderne. În nuvela La consacrarea spaţiului, printr-o
umbra unui crin, arca, în sensul de construcţie, ceea ce repetă simbolic
salvare colectivă, este identificată cu creaţia divină. În aceeași categorie mai
drumul evadării către un spaţiu cu alte intră punerea lumii în directă relaţie cu
dimensiuni, guvernat de memoria timpul normat și cu moartea, dorinţa
colectivă. Însăși opera lui Eliade întoarcerii la originile pure și eliberate
reprezintă o astfel de arcă, prin de timp – și de aici ideea renașterilor
extraordinara strădanie de a sintetiza ciclice -, eliminarea contrariilor prin
sensul vieţii în arhetipuri, în simbolurile săvârșirea nunţii în moarte etc. Toate
comune tuturor religiilor și revelaţiilor aceste gânduri ţin de natura originară a
universale. fiinţei și de modul ei propriu de a
recepta lumea și pot fi numite
ARHETIP arhetipuri, modele exemplare, forme
Într-o frumoasă definiţie a lui Sergiu pure ale logosului pe care s-au clădit de-
Al-George, arhetipul reprezintă „nucleul a lungul timpului numeroase tradiţii,
formulei sau al formei absolute a cărei mituri, atitudini, superstiţii, modele de
magie este transfigurarea lumii” 21. viaţă, adică întregul sistem de valori ale
Eliade urmărește schema gândirii lumii noastre. În acest sens, Adrian
generale, ascunsă în tradiţii, simboluri, Marino consideră că arhetipul este
conservate de-a lungul și în pofida pentru Eliade o structură care nu mai
istoriei, și dezvăluie modelele anistorice poate fi tradusă.
ale fiinţei. I.P. Culianu, în monografia Cât privește termenul în sine, nu se
dedicată lui Eliade, lansează ideea că poate vorbi despre o legătură directă cu
istoricul religiilor a reunit două sensuri Jung. Cum am mai spus, Eliade îi
în noţiunea de arhetip: „ca o categorie atribuie alte dimensiuni antropologice,
preformativă din inconștientul colectiv și nici despre o influenţă de conţinut nu
și arhetipul ca model formativ se poate vorbi, de vreme ce Eliade l-a
precosmic și cosmic, adică o categorie, anticipat în multe direcţii. Culianu chiar
dacă nu de alt fel, ontologică.”22 Dar îl consideră pe Eliade „precursor
Eliade însuși precizează că a dat indiscutabil și genial” al lui Jung, în
cuvântului arhetip sensul de „model studiul alchimiei23.
exemplar”, delimitându-se categoric de Remarcând inevitabilele confuzii
terminologice, Eliade echivalează
Jung și aderând ca viziune la Platon și la
termenul arhetip cu paradigmă – în
Sfântul Augustin.

21 Arhaic și universal, Ed. Eminescu, 1981, p 295


22 Mircea Eliade, Ed Nemira, 1995, p. 51
23 ibidem

16
sensul de imagine sintetică a Alături de matematician și
manifestării mitului24. metafizician, artistul este fiinţă magică
prin îndeletnicirile sale. În sensul
ARICI acesta, Nae Ionescu afirmă că poezia și
Simbol născut, probabil, în spaţiul metafizica reprezintă anomalii sublime
iranian, ariciul apare în mai multe și magice. În plus, Eliade acordă artei și
legende românești, comentate și de rol ritualic, în sensul în care Aristotel
Eliade, ca sfătuitor al lui Dumnezeu, definește arta ca mimessis (imitația
deţinător al secretelor universale și imitației realității), adică joc. Pornind
animal cu un rol important în nașterea de aici, în viziune eliadescă, arta devine
lumii. Într-o legendă (pe care o un spaţiu al libertăţii individuale.
comentează și Lucian Blaga) se spune că Personajele sale sunt poeţi muzicieni,
pentru a regăsi echilibrul dintre pământ scriitori, pictori, dar mai ales actori.
și apă, Dumnezeu a cerut sfatul Ciru Partenie, din Noaptea de Sânziene,
ariciului. Eliade dă povestea în mai este un scriitor de succes, lipsit de
multe variante, în studiul său De la emoţii estetice, dar care nimerește
Zalmoxis la Genghis-Han, considerând subiecte ce transmit experienţe capitale.
că este vorba despre un mit de circulaţie El a ieșit din timpul normat, dar nu-și
populară, ilustrativ pentru înţelege rolul pentru că îi lipsește
spiritualitatea românească – și, în parte, intuiţia mistică, toate emoţiile sale sunt
a Europei orientale -, deoarece propune transferate în mod paradoxal unui dublu
imaginea unui Dumnezeu bolnav de al său, Ştefan Viziru. Și unul și altul își
singurătate, „distrat, obosit și în cele din ratează trăirea, deoarece creează lumi
urmă incapabil să desăvârșească creaţia artificiale în timpul individual.
numai cu propriile lui mijloace”25. Despre arta scriitoricească un
În această stare, îndepărtată și tristă, personaj afirmă: „Scrisul te confiscă pe
se află personajul din Noaptea de dinlăuntru, te împiedică să trăiești. Nu
Sânziene, un alter-ego al autorului, care orice muncă te confiscă pe dinlăuntru.
trăiește cu presentimentul creaţiei: are Poţi încărca o vagonetă cu cărbuni sau
un impuls inexplicabil spre pictură, poţi semna hârtii administrative și
reconstituind sensul existenţei din mintea îţi aleargă liberă. Timpul
semne și fragmente izolate. În legătură dumitale interior, singurul care
cu acest personaj apare simbolul în contează, îţi aparţine. Numai munca
discuţie. Ştefan are obsesia că nu a găsit săvârșită întru împlinirea unei vocaţii, și
calea de comunicare cu ariciul, pe care îl în primul rând scrisul, pentru că
consideră singurul sfătuitor posibil și procesul lui e cel mai complicat, numai
deţinătorul unui secret absolut. Există această muncă te confiscă definitiv.
mai multe sugestii în legătură cu Numai actul creaţiei îţi cere această
oboseala personajului, el însuși creator jertfă...” (Noaptea de Sânziene, I, 31)
al unei lumi ce se schimbă continuu Scrierea în proză presupune
(tabloul său, neterminat). Între acestea, construcţie, în limitele credibilului,
apare și episodul întâlnirii lui cu acel precum și reprezentare individuală, prin
arici căruia nu a știut să-i vorbească, taina cititului, în timp ce teatrul oferă,
ceea ce evocă sensul legendei de mai pe lângă plăcerea unui joc irepetabil în
sus. planul receptării, și un ritual de veșnică
recreare a universului. Din acest motiv,
ARTIST majoritatea prozatorilor din opera lui

24 după cum explică în Încercarea labirintului, Ed. dacia, 1990, p 140


25 Ed. Humanitas, 1996, p. 97
17
Eliade își încheie viaţa cu o creaţie actul picturii un mod de eliberare și de
dramaturgică. Maestrul Pandele, din renovare a fiinţei lui: întinerește.
Nouăsprezece trandafiri, regăsește în Alt artist, muzicianul Antim
teatru atât propria tinereţe cât și calea (Uniforme de general) descoperă că arta
anamnezei, iar prin ea, ritualul trecerii se adresează zeilor, iar pentru cel care
și recuperarea unei experienţe ratate. nu l-a găsit încă pe Dumnezeu actul
Ciru Partenie, scriitor de succes sublimării devine ritual tragic al
(Noaptea de Sânziene) scrie înainte de singurătăţii. Caracterul catartic al artei
moarte o piesă de teatru intitulată nu este limitat la accepţiunea
Priveghiul, titlu simbolic, care, el singur aristotelică. Purificarea prin intermediul
constituie mesajul capital pentru dublul actului creator înseamnă regăsirea
său (Ştefan). Manuscrisul se pierde, dar fiinţei eterne. Maria-Daria, tot
nu are nici o importanţă, de vreme ce muziciană, consideră că trăirea artistică
tema operei este cunoscută. Ideea apare eliberează fiinţa astrală din universul
și în altă naraţiune, în care scriitorul limitat al omului profan: „...fiecare om
refuză să-și mai scrie piesa, după ce i se are în el un înger, nu îngerul păzitor, ci
cere să-și expună proiectul și mai ales îngerul care geme închis în întunecimile
simbolurile pe care le va crea (Adio). sufletului fiecăruia dintre noi, și pe care
Între arte, poezia ocupă un loc arareori, numai rareori, izbutim să-l
privilegiat, este un reflex al descătușăm, să-l lăsăm liber să-și ia
îndumnezeirii, iar poetul – o fiinţă cu zborul, să se înalţe, și atunci, odată cu el,
acces la lumea generală. Ca și textele se purifică și se înalţă și sufletul
religioase, poezia este difuzată prin nostru” (Uniforme de general, 267).
intermediul cântecului, reţinută în Artistul are privilegiul ieșirii din
memoria generală, dar imposibil de lumen, pentru că ritualul artistic imită
descifrat: mesajul ei este secret și tocmai zidirea lumii și gestul divin. Alături de
prin aceasta incită spiritul la cunoaștere matematician, artistul are șansa
și eliberare (v. și poezie). Adrian, poetul detașării și receptivitate la mesajul
din În curte la Dionis, își uită viaţa universal. Doar metafizicianul este mai
individuală, el are doar conștiinţă presus de el.
culturală.
Întoarcerea la realitate a artistului ASCENSOR
este dificilă, presupune un spaţiu de Metaforă a antinomiei înalt/ adânc,
trecere, situat în marginea sacralităţii, în simbol al înălţării și al coborârii,
universul hierofaniilor posibile și ascensorul comportă aceeași
incontrolabile. Egor, pictorul din semnificaţie ca și scara, semn al trecerii
Domnișoara Christina, alunecă într-un de la un mod de a fi la altul, după cum
mister pe cât de terifiant pe atât de demonstrează Eliade în Imagini și
seducător, după ce își abandonase simboluri. Studiind numeroase
șevaletul în iarbă. Pictura oferă o simboluri ascensionale, observă că toate
imediată suprapunere a imaginii evocă imagini ale iluminării, iar lumina
sublimate peste imaginea lumii și o mai și puterea sunt sinonime. Înaltul este
brutală eliberare a pornirilor creatoare. inaccesibil omului, el aparţine fiinţelor
Ştefan (Noaptea de Sânziene) pictează supraumane.26
mai multe tablouri pe aceeași pânză, Învăţătorul Fărâmă (din Pe strada
sugestie a propriului destin ascuns în Mântuleasa) nu suportă ascensorul, el
umbra lui Partenie. Chiar dacă pictura preferă să urce pe scări, căci lumea sa
sa nu are valoare artistică, el face din spirituală e compusă din istorii de

26 vezi Tratat de istorie a religiilor, ed. cit., cap II


18
demult, care conţin fiecare dintre ele o amintiri care ţin de fiinţa sa generală, de
parte a secretului general. Labirintul de aceea se regăsește în prototipul lui
povestiri se cere explorat cu atenţie, iar Orfeu, adică la începutul începuturilor,
rolul povestitorului este de a găsi calea acolo unde se fixează poezia, dar și
evadării, adică de a urca scara spre originea antinomiilor. Ascensiunea și
eternitate. Când Fărâmă e închis într-un coborârea reunesc sensul vieţii și al
lift (la Securitate), pierde controlul morţii, aspecte similare în planul unicei
asupra realităţii, nu mai știe câte etaje realităţi care este devenirea sau
urcă sau coboară, deoarece nu este nestatornicia desăvârșită – în termeni
pregătit să creeze sau să renoveze heraclitieni27. De aceea când poetul se
lumea, el nu e decât o parte a memoriei întreabă, ca și Dionis, eroul eminescian,
colective, păstrătorul și martorul unei dacă nu cumva este mort, Leana îi
istorii ucise. Adrian (În curte la Dionis), răspunde indirect că doar se află de
poet amnezic, face o călătorie fabuloasă prea curând în paza Îngerului Morţii.
în ascensorul unui hotel și, deși clădirea Ignorarea timpului normat face posibilă
nu are decât cinci niveluri, el ajunge la receptarea unităţii antinomice și a
etajul 21, cifră a creaţiei ritualice, act de paradoxului esenţial: reunirea
imitare a creaţiei divine. La ultimul etaj, contrariilor. Metaforic, starea se traduce
nu există, însă, decât drumul coborârii. prin ideea de zbor și ameţeală. Înălţarea
Revelaţia sa este transpusă într-o și coborârea personajului imită
binecunoscută formulă gnostică: a urca pulsaţiile fiinţării, iar repetarea ciclică
și a coborî este același lucru. Fraza inaugurează hipnoza, ca mijloc de
revine obsesiv, generează conexiuni de regăsire a fiinţei eterice, care își ignoră
idei și declanșează în cele din urmă limitele terestre. Simbol al unei singure
anamneza: Adrian nu așează ideea într- realităţi, ascensorul sugerează că între
un context filozofic modern, nu se viaţă și moarte nu există diferenţă.
gândește nici la Paracelsus, nici la Sensul nașterii și al morţii este conţinut
gnostici, ci la Heraclit, pe care știe cu în tot ceea ce există. Fiecare element al
siguranţă că l-a citit, deși nu-și mai vieţii poartă în sine mesajul devenirii
amintește când: „Heraclit afirmă că prin coincidentia oppositorum. De
drumul în sus și în jos sunt, de fapt, aceea, pictorului (al cărui nume nimeni
unul și același lucru. Evident, citisem și nu-l mai știe) „îi plăcea să se plimbe cu
eu ca toată lumea, Fragmentele lui ascensorul. Pentru că, afirma el, ori spui
Heraclit, dar când ? În prima tinereţe. Şi jos, ori spui sus, ori urci, ori cobori este
vă asigur că ieri, alaltăieri, nu aș fi putut totuna.” (În curte la Dionis, 204)
să reproduc fragmentul, și poate nici nu
mi-aș fi amintit că Heraclit a spus așa BALENĂ
ceva.”(În curte la Dionis, 197) Viziunea Univers închis, peșteră și hău
asupra lumii, ca devenire și trecere, nu totodată, simbol al limitelor ce pot fi
reprezintă pentru poetul din această depășite, asociată mitului lui Iona,
nuvelă o revelaţie de ordin metafizic, ci balena este și un semn al devenirii sau
este un reflex al memoriei generale, căci, cum spune Guénon, un punct de
așa cum explică el, poetul nu are decât răscruce: „Iona se află într-o perioadă
memorie culturală. Existenţa lui de intermediară, între două stări sau două
individ a fost abolită printr-un șoc modalităţi de existenţă”.28
amnezic (un accident de automobil), iar Din perspectiva lui Eliade, animalele
călătoria cu ascensorul îi declanșează

27 apus Fr. Nietzsche - Nașterea filozofiei, Ed. Dacia, 1992, p. 47.


28 J. Chevalier A. Gheerbrant - Dictionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme,
figuri, culori, numere, Ed Artemis, 1995, vol I, p. 174
19
acvatice sunt pătrunse de forța sacră a ambivalenţă a monstrului marin îi
abisului și poartă în ele sensul vieţii prin justifică sensul de univers iniţiatic, iar
armonioasă unduire 29. Un personaj Eliade expune numeroase mituri care
eliadesc (Ştefan Viziru, din Noaptea de vorbesc despre acest aspect.33
Sânziene) compară viaţa cu burta Sugestie a oului ce plutește pe apele
mistuitoare a balenei. Sentimentul de primordiale, balena se asociază simbolic
derută și de nemulţumire, bărcii. (v. dublu)
imposibilitatea de a se elibera de sub
teroarea timpului îi dezvăluie imaginea BARCA
unei închisori, în care distrucţia prin Simbolizând bucuria plutirii și teama
mistuire nici măcar nu este perceptibilă. scufundării, barca e considerată, în
Personajul caută ieșire din burta majoritatea credinţelor, vehicul al vieţii
balenei, iar atunci când reușește să iasă și al morţii. În proza lui Eliade apare
în lumină, realizează că de fapt existau imaginea bărcii răsturnate, cauză a
mai multe ieșiri și că labirintul în care se înecului sau a regenerării spirituale.
rătăcise nu era un spaţiu devorator, ci Andronic (Şarpele), personaj straniu și
un ou, a cărui coajă o spărsese fascinant, a trăit sentimentul înecului,
întâmplător. În studiul Imagini și căci barca în care se afla s-a răsturnat
simboluri, Eliade comentează astfel iar prietenul său a murit. Episodul e
simbolul oului spart: „a sparge învelișul reluat și în Noaptea de Sânziene, unde
înseamnă, în parabola lui Buddha, a Ştefan Viziru are aceeași experienţă,
desfiinţa samsara, roata existenţelor, fixată în intimitatea morţii. Ambele
adică a transcende atât Spațiul cosmic, personaje sunt iluminate pentru că au
cât și Timpul ciclic”30. Ştefan Viziru iese participat involuntar la taina capitală
în lumină și se detașează de destinul (moartea), intuiesc sensul instabilităţii
individual, iar în final, el descoperă și se eliberează de teroarea morţii. Barca
sensul devenirii prin moarte. în care plutește Dorina (Şarpele) ajunge
La indivizii aleși, captivitatea în la insulă înainte de răsăritul soarelui,
interiorul unui monstru „constituie pentru că ea și-a învins teama faţă de
sindromul vocaţiei lor mistice”31, iar lui șarpe. În mitologia egipteană, Şarpele
Ştefan îi indică un proces de regenerare Apophis – întrupare a zeului Seth –
spirituală, prin depășirea dublului ameninţă bărcile pe care plutesc
(Partenie), precum și prin revelaţia sufletele celor morţi, iar eliberarea
morţii. Ieșirea din burta balenei definitivă se produce doar când sufletul
înseamnă pentru el renaștere și ajunge sub imperiul luminii solare. De
desfiinţare a normei temporale. aceea Andronic este abătut, îngândurat
În alt sens, burta balenei și trist la apariţia soarelui, căci atunci
simbolizează moartea. Asociind-o cu redevine șarpe. Drumul Dorinei spre
Leviathanul biblic, Eliade comentează insulă, în barca indicată în vis ca vehicul
simbolul în pictura medievală, explicând sigur, reprezintă o probă care abolește
imaginea ca emblemă a infernului, dar blestemul proferat în timpul mitic, acolo
și ca spaţiu al germinaţiei, care precede unde se află rădăcinile destinului ei. Ea
orice formă și de asemenea orice ajunge pe insula adamică și încheie
e x i s t e n ț ă t e m p o r a l ă . 32 A c e a s t ă astfel un ciclu al devenirii personale,
prin ritualul moarte-nuntă. Pentru ea,

29 Tratat de istorie a religiilor, ed. cit., pp. 198-201


30 ed. cit., p. 97
31 Mituri, vise, mistere, Eseuri, Ed. Știinţifică, 1991, p. 300

32 ib., p. 304

33 ib. p. 300 si urm.

20
barca este – așa cum spune un personaj simbolul apare cel mai bine reprezentat
– un „cuib”, un spaţiu ocrotitor și de în nuvela Secretul doctorului
renaștere. Honigberger. Este vorba despre
În sens creștin, barca este vehicul al biblioteca lui Zerlendi – un savant,
salvării și al mântuirii. indianist – care ar fi făcut gelos pe un
Roth, Jacobi sau Sylvain Lévi.
BEŢIE / BĂUTURĂ Descrierea este făcută în manieră
Mimează detașarea de lumea fizică și romantică: „Când s-a deschis ușa
anticipă bulversarea spiritului de masivă de stejar, am rămas înmărmurit,
dinaintea oricărei regenerări. Așa, de în prag. Era una din acele odăi
pildă, personajele lui Eliade trăiesc luminoase, care se găsesc rar chiar în
experienţe ale trecerii sub acest impuls cele mai bogate case din veacul trecut.
ameţitor. Gore (Douăsprezece mii de [...] O galerie de lemn înconjura o bună
capete de vite) alunecă în altă parte din bibliotecă. Erau, poate, treizeci
dimensiune a timpului după ce bea o de mii de volume, majoritatea legate în
carafă de vin. Coana Viorica, pentru că piele, din cele mai diverse ramuri ale
și-a pierdut condiţia socială, își grăbește culturii: medicină, istorie, religie,
inconștient viaţa, căci bea ca să uite, iar călătorii, ocultism, indianistică.”(223)
învăţătorul Gheorghe Vasile intuiește Prezentarea continuă cu detalii de
vag ratarea și resimte incert întoarcerea volume și autori: cărţi de călătorii,
la rudimentar (Noaptea de Sânziene). multe despre India, chiar și unele
Sensul simbolic al beţiei este certificat în nevaloroase (scrise de farsori precum
nuvela În curte la Dionis. Aici Eliade Louis Jaccolliot) ceea ce dovedea
vine cu ideea că oamenii care beau interesul lui Zerlendi pentru acest
noaptea în cârciumi sunt pregătiţi capitol. Cele mai multe sunt însă tomuri
pentru iniţierea orfică (În curte la serioase, ilustrând o cultură temeinică,
Dionis). Ei își manifestă amnezia în special anumite gramatici de limbă
generală în perioade de restriște sanscrită sau „enormul tratat al lui
istorică, respectiv, după cum afirmă Medhaditi asupra Legilor lui Manu.”
într-o altă scriere „secole sau milenii nu Biblioteca conţine nu numai semne
se întâmplă nimic în lumea spiritului, despre proprietar, dar dă și informaţii
nu se creează nimic, dar istoria despre povestitor, care iniţial este
continuă, oamenii beau și petrec ca să emoţionat de solemnitatea încăperii,
uite, iar stăpânii spânzură ca să rămână inundată de lumina de toamnă, iar mai
stăpâni.” (Adio, 88) Înainte de a face târziu, după ce răsfoiește volumele,
vrăji, Andronic bea vin „cu sete, lacom, capătă un sentiment de admiraţie
înghiţind parcă în somn”, pentru a se profundă: „nu lipsea nici un autor
reintegra în lumea oamenilor (Şarpele). important”. Constatarea introduce în
În toate situaţiile este vorba despre poveste, căci secretul doctorului este
ritualuri de trecere, experienţe ale tocmai experienţa completă, pe care
descompunerii bine-prevestitoare. naratorul o descoperă treptat și
întâmplător. De policandrele din
BIBLIOTECĂ bibliotecă atârnau nenumărate vârfuri
Labirint spiritual și loc de recluziune de săgeți, semne ale imprevizibilelor
intelectuală, biblioteca presupune drumuri din labirint. Ca orice bibliotecă,
intimitate, secret și iniţiere. Gilbert și aceasta conţine un manuscris ascuns
Durand consideră cartea un recipient – un jurnal scris în alfabet sanscrit.
sacru (ca și Graalul). La Eliade, După cum explică Eliade în altă parte34,

34 Biblioteca Maharajahului , Ed Humanitas, 1998, p. 225


21
vechimea manuscriselor dă valoarea un spaţiu îndumnezeit, aducând cu el o
unei biblioteci orientale, iar în cazul fotografie de tinereţe a Theclei, adică un
acesta manuscrisul, ascuns în labirintul simbol al anamnezei, iar miracolul se
de cărţi, dă sensul experienţei yoghine întâmplă pentru că biserica se numește
care pornește exclusiv de la un ritual de a Mântuirii, nume simbolic, pentru a
iniţiere prin lectură. cărui înţelegere, lui Martin i-au trebuit
După ce misterul este revelat, doi ani. Templul face posibilă coborârea
biblioteca dispare și odată cu ea dispare divinităţii, atunci când fiinţa păstrează
și lumea lui Zerlendi, ba chiar și în sine sensurile începutului, printr-o
amintirea lui. credință naivă, idolatră și vană.
În romanul Lumina ce se stinge..., Alt personaj, Adrian (În curte la
ieșirea din labirintul unei biblioteci Dionis), ajunge la ultimul etaj al
presupune deopotrivă un act de iniţiere hotelului, acolo unde nu mai venea
și o jertfă. Cesare găsește drumul nimeni, și întâlnește două femei; una
salvator prin biblioteca prinsă de flăcări, este văduvă – la Vedova lui Dante,
dar își pierde vederea. Orbirea întrupându-l pe credinciosul care îi
personajului se leagă aici și de faptul că acordă credit total lui Dumnezeu -, iar
a pătruns în inima unui secret pentru cealaltă o fostă călugăriţă. Abandonate
care nu era pregătit, dar și de faptul că la etajul 21, pustiu și ocolit de lume, cele
experienţa înseamnă, în alt sens, ieșire două femei nu-i pot oferi lui Adrian
din labirintul cărţilor către trăirea decât cheile de la o anexă, pe care ar
senzuală și magică pe care i-o revelează trebui s-o aleagă, din cele existente. El
o secvenţă de ritual, surprinsă în preferă să coboare, decât să aleagă,
bibliotecă. deoarece experienţa lui, de poet,
Un alt sens are biblioteca lui depășește spaţiul bisericii și
Gheorghe Vasile (Noaptea de Sânziene). dimensiunile mântuirii. El reface
Fiinţă mediocră, acesta vinde destinul fiinţei (moarte/înviere) în
manuscrise și obiecte rare din colecţia timpul vieţii sale profane, prin chiar
rafinatului Antim, pentru a-și face o misiunea lui de poet. (v. văduvă)
bibliotecă – și aceasta completă, ce-i
drept – din volume de popularizare a BLESTEM
știinţei, anticipând era proletcultistă, ce În consens cu tradiţia folclorică
avea să vină foarte curând. Însăși misia românească, Eliade preia simbolismul
sa de învăţător este aici persiflată în blestemului mai cu seamă în ceea ce
consens cu epoca îndoctrinării, aflată pe privește consecinţele și anularea lui.
treapta de jos a spiritului. Originea, greșeala care l-a generat
contează mai puţin. În romanul Şarpele,
BISERICĂ de pildă, insistă pe motivul repetiţiei
Spaţiu consacrat și teofanic, orice salvatoare: mireasa șarpelui, pentru că a
templu dezvoltă simbolic sensurile încălcat o interdicţie, a fost blestemată
feminităţii germinative: mireasă, mamă. să trăiască sub opresiunea timpului, să
Fiind, de asemenea, un centru, biserica repete povestea până când își va aminti
include semnificaţia Genezei și prin că îi este interzis să pronunţe numele
aceasta valoarea începutului. În nuvela șarpelui. Prin retrăirea nunţii, ea
O fotografie veche de 14 ani..., se participă la un ritual recuperator care
produce miracolul vindecării și al distruge în cele din urmă forţa pedepsei.
întineririi Theclei, în ciuda faptului că Cuvântul rostit are puterea de a
taumaturgul (Martin) este un impostor. modela istoria. Profeţiile, rostirea
Dumitru, personajul principal al oraculară, dar mai ales dorinţa
naraţiunii, pătrunde întâmplător într- formulată ca împlinire a unei pedepse

22
meritate se derulează de-a lungul melancoliilor, sufocat de căldură,
timpului pentru că au capacitatea de a dominat de banalitatea care camuflează
intra în construcţia unui destin. Ele ţin misterele, Bucureștiul constituie propria
de soartă, anume de scenariul destinat mito-geografie a scriitorului. Așa după
fiecărei fiinţe. Nu doar în tradiţia cum observă Eugen Simion, în viziunea
culturii grecești, ci în întreg spaţiul lui, Eliade reunește toate simbolurile
indoeuropean, povestea spusă cu tradiţionale, plasate într-o dimensiune
intenţia de a prinde viaţă este de mitică: „Eliade sacralizează lumea lui
necontrolat și mai cu seamă de Mitică, orașul toropit de căldură e un
neanulat. În acest sens, blestemul vast labirint de semne, Mitică însuși,
părintesc și mai ales al ursitoarelor omul care se grăbește mereu, dar
devine inviolabil. În nuvela Uniforme de părăsește rareori cafeneaua, Mitică, zic,
general, darul lui Ieronim de a vedea devine un personaj mitic.” 36
lucruri pe care ceilalţi nu le văd Cu fiecare scriere Eliade reconstituie
reprezintă un astfel de blestem proferat geotipul bucureștean, mitologizând
de ursitoare. Latura binefăcătoare și cea locuri intrate în conștiinţa generală.
împovărătoare se reunesc într-o Pădurea Băneasa este loc al revelaţiilor
existenţă deopotrivă chinuitoare și mistice: Gavrilescu (La țigănci) își
sublimă, căci Ieronim este regizorul care încheie experienţa, ducându-și mireasa
construiește cadrul unui mesaj capital, în pădurea verde a morţii. Și tot la
dar și fiinţa responsabilă și blestemată Băneasa, Ştefan (Noaptea de Sânziene)
să poarte un mesaj de neîmpărtășit. (v. are viziunea propriului sfârșit, de
și comunism, fluture, oglindă, secret.) asemenea, o nuntă mioritică.
Gigantismul Oanei, din nuvela Pe Descoperirea libertăţii absolute,
strada Mântuleasa, este de asemenea călătoria lui Zerlendi în Shambala
consecinţa unui blestem. În acest caz (Secretul doctorului Honigberger) -
este vorba despre dorinţa pedepsitoare a toate au loc în centrul Bucureștilor.
celui trădat. Selim, dezamăgit de Pentru Eliade, Bucureștiul nu este
prietenul său, imaginează o poveste doar orașul natal, ci și centrul său,
pedepsitoare, pe care o vrea derulată de- universul în care cerul și pământul se
a lungul timpului. După ce blestemul se întâlnesc, un Combray în care nu numai
împlinește, Oana își găsește împlinirea, timpul este recuperat, ci și arhetipul
iar sângele vinovat se purifică. fiinţei sale eterne, cum, de altfel, chiar
Şi ratarea vine din blestemul fiinţei mărturisește: „Orice pământ natal
generale, căci odată cu pierderea alcătuiește o geografie sacră. Pentru cei
paradisului, omul a pierdut privilegiile care l-au părăsit, orașul copilăriei și al
naturale, a intrat într-un scenariu al adolescenţei devine, mereu, un oraș
ispășirii. mitic. Bucureștiul este, pentru mine,
Între modalităţile de anulare a centrul unei mitologii inepuizabile.
blestemului, Eliade menţionează Datorită acestei mitologii am reușit să-i
sacrificiul de sânge și cu precădere cunosc adevărata istorie. Poate și pe a
sacrificarea unui fiinţe eliberate de mea...”37. Într-o povestire îl numește cel
legături istorice, așa cum este orfanul35. mai melancolic oraș din lume și
vorbește despre inegalabila tristețe a
BUCUREŞTI amurgurilor bucureștene (Podul).
Spaţiul prozei eliadești, oraș al

35 De la Zalmoxis la Ghenghis-Han, ed. cit, p. 192.


36 Eugen Simion - Postfață la volumul Integrala prozei fantastice, vol III, ED Moldova, 1995,
p. 312
37 Încercarea labirintului, ed. cit., p. 37.

23
Pe acest simbolism al locului natal se pătrunsesem până atunci. Nu știu de ce
întemeiază în parte și teoria sa despre mi se părea că totul plutește acolo într-o
veșnica reîntoarcere. lumină verde. Poate unde perdelele erau
verzi. Căci, altminteri, camera era plină
CAMERA (SECRETĂ) de fel de fel de mobile și lăzi și coșuri cu
hârtii și jurnale vechi. Dar mie mi se
De obicei închisă, adăpostind un
secret înfricoșător, la care nu are acces părea că e verde. Şi atunci, în clipa
aceea, am înţeles ce este Sambô. Am
decât fiinţa iniţiată, camera este un
microcosmos care reeditează înţeles că există aici pe pământ, lângă
personalitatea fiecăruia. Camera tainică noi, la îndemâna noastră, și totuși
invizibil celorlalţi, inaccesibil celor
e casa mică în cea mare, un loc de
retragere, venit din intuiţia originilor, a neiniţiaţi – există un spaţiu privilegiat,
un loc paradiziac, pe care, dacă ai avut
liniștii de dinainte de Geneză.
La Eliade camera are un sens special, norocul să-l cunoști, nu-l mai poţi uita
pentru că se leagă de o experienţă toată viaţa. Căci în Sambô simţeam că
trăiesc așa cum nu mai trăisem până
personală, pe care el o numește
descoperirea misterului, și care se atunci; trăiam altfel, într-o continuă,
inexprimabilă fericire. Nu știu de unde
înscrie între primele sale amintiri. Este
vorba despre camera musafirilor din izvora beatitudinea fără nume. Mai
casa copilăriei, de la Râmnicu-Sărat, în târziu, amintindu-mi de Sambô, am fost
sigur că acolo mă aștepta Dumnezeu și
care el își amintește cum intră pe furiș:
„...storurile erau lăsate și perdelele mă lua în braţe îndată ce-i călcam
pragul. N-am mai simţit, apoi, nicăieri și
grele, de catifea verde, erau trase. În
odaie plutea o lumină verde, irizată, niciodată o asemenea fericire, în nici o
ireală, parcă m-aș fi aflat dintr-o dată biserică, în nici un muzeu; nicăieri și
niciodată.” (I,91) La maturitate, Ştefan
închis într-un bob uriaș de strugure.” 38
Sentimentul intrării într-un paradis Viziru închiriază o cameră într-un hotel,
de a cărei existenţă nu știe nimeni, nici
interzis îl va urmări multă vreme, iar
rememorarea capătă valoarea unui măcar familia. Această cameră secretă
exercițiu de recuperare a momentului reprezintă un univers extra-istoric, o
replică la camera Sambô, în care el
epifanic. Această proiecţie intuitivă a
sfârșitului se reduce la imaginea regăsește în parte misterul luminii verzi.
Aici durata a fost reprimată, în camera
neasemuitei lumini, imagine a morţii, în
toate operele sale. secretă nimic nu amintește de lumea
Experienţa aceasta, trăită în profană: nu există alimente, căci în
camera Sambô nu se mănâncă, nu se
copilărie, apare transfigurată în
romanul Noaptea de Sânziene, în care primesc musafiri, aici Ştefan pictează,
repetă, fără să conștientizeze, ieșirea sa
personajul principal, Ştefan Viziru,
rămâne cu obsesia unei camere secrete, din timpul istoric. Abia mai târziu
din cauza unei întâmplări din copilărie, descoperă că experienţa misterică cere
ruperea legăturilor cu realitatea. În
când, aflat într-un hotel, aude cuvântul
Sambô și crede că este vorba despre o adevărata cameră Sambô, din copilăria
sa, a adus într-o zi câteva bomboane și
taină ascunsă în spatele unei uși închise.
Camera secretă, numită Sambô, este chiar a încercat să mănânce una, dar în
descrisă astfel: „Storurile erau lăsate și clipa aceea a înţeles că misterul a fost
ucis: din acea zi, ușa camerei Sambô a
în cameră era o penumbră misterioasă,
o răcoare de cu totul altă natură decât rămas închisă, accesul i-a fost interzis,
din cauza gestului său profan. Nevoia de
răcoarea celorlalte camere în care

38 Memorii, vol I, d. Humanitas, 1991, p. 9.


24
autoclaustrare a personajului subliniază descifrarea destinului său. De pildă, d-
sensul revelaţiei lui: imaginea unei na Zissu, un nume auzit întâmplător
mașini, previziune a morţii sale. Toate prin pereţii subţiri ai unui hotel, îl va
simbolurile claustromorfe ascund o obseda necontenit, până în momentul în
eufemizare a mormântului. Ștefan nu care află că îi aparţinea unei curtezane,
trăiește, ci așteaptă să i se dezvăluie pe care ar fi putut s-o cunoască, și care a
ieșirea. De aceea, claustrofilia sa fost iubita căpitanului Sideri. Numele d-
anticipă descoperirea că moartea nei Zissu îl avertizează asupra ursitei
înseamnă întoarcere, regressus ad sale, Ioana Sideri, fata căpitanului. Dar
uterum. acesta este doar un exemplu dintre
Alt personaj, Dayan – din nuvela cu numeroasele semne care ascund
același nume – descoperă că pentru el informaţii despre viaţa viitoare a
există o cale unică de evaziune. În personajului. Toate evenimentele
labirintul în care îl introduce Ahasverus importante din existenţa lui Ciru
există o singură cameră cu ușa Partenie se reeditează în destinul lui
întredeschisă, simbol al accesului său Ştefan Viziru. De asemenea, camera
parţial la misterul cunoașterii. Sambô este o prevestire a timpului fără
Dintr-o altă perspectivă, camera durată, în care va pătrunde în final, iar
secretă mai este și o metaforă a vieţii ce mașina pe care o vede aievea în pădure
se derulează sub teroarea sfârșitului, ca va fi vehiculul morţii sale.
în povestirea Podul. Aici teama de Simbolul camuflării apare aproape în
moarte este comparată cu o cameră toată proza lui Eliade. Ruinele unei case
obscură, fără uși și ferestre, închisă în ascund incredibila experienţă yoghină a
inima muntelui și din care nu există lui Zerlendi (Secretul doctorului
ieșire decât pentru cel care își reprimă Honigberger) sau, într-o ltă nuvelă,
frica. Fiecare om își are o cameră fiinţe care au alunecat într-o altă
secretă, din care este posibilă trecerea dimensiune temporală (Douăsprezece
într-o altă ordine, dar, așa cum spune mii de capete de vite). Tot camuflată
un personaj eliadesc (tot în Podul), nu este și pădurea în care va dispărea
se poate ști dinainte „ce fel de altă lume Pandele (Nouăsprezece trandafiri) și
vei integra sau ce fel de alt mod vei care în realitatea istorică nu mai exista
dobândi.” de douăzeci de ani. Casa ţigăncilor nu
este decât un loc rău famat, dar pentru
CAMUFLARE Gavrilescu devine un univers al
Pentru Eliade noţiunea definește misterului capital: moarte-nuntă (La
puterea hierofanică a lumii, capacitatea țigănci).
tuturor lucrurilor banale de a ascunde Așa cum explică Sergiu Al-George,
mistere sau de revela dimensiunea sacră camuflarea „ţine de dialectica indiană a
a universului. Viaţa cotidiană este plină sacrului” 39, respectiv de realitatea
de semne, pe care doar cei pregătiţi le purtătoare de mesaje, maya indiană,
înţeleg. Tot ceea ce există are un sens termen tradus de un personaj eliadesc,
profund, „chiar și cerul fără stele sau pe nume Onofrei, prin “irealitate
vagoanele goale, cu luminile stinse” (La imediată”, metaforă a materiei în
umbra unui crin) devenire (Podul). În Tratat de istorie a
În romanul Noaptea de Sânziene, religiilor, Eliade arată că există o
personajul principal este fascinat,
permanentă solidaritate a omului cu
aparent fără motiv, de antroponime sacralitatea, întreţinută prin simboluri;
necunoscute, care duc însă spre
semnele, care definesc destinul

39 op. cit. p. 210


25
individual, capătă sens doar pentru manieră postmodernistă, la ipostaza lui
fiinţa preocupată de propria salvare. de savant reface subtil legătura dintre
Camuflajul „trebuie să ascundă și în ideile lui știinţifice și povestea artistică
același timp să atragă atenţia celor în care le camuflează.
avizaţi” (La umbra unui crin), adică Cartea reprezintă un mod de
pregătiţi pentru a înţelege misterul cunoaștere raţională a lumii, dar și un
devenirii lor dincolo de moarte. mod de salvare individuală. Gavrilescu
În Memorii, Eliade recunoaște în este fascinat de numele colonelului
acest simbol o dominantă a operei lui Lawrence, pentru că e personajul unei
știinţifice: „Fără să fi știut, fără să fi cărţi pe care n-a citit-o. Obsesia sa
vrut, izbutisem să arăt în Şarpele ceea anticipă misterul în preajma căruia se
ce voi dezvolta mai târziu în lucrările află și care pentru el rămâne închis ca și
mele de filozofia și istoria religiilor, și povestea colonelului. (La țigănci)
anume că, aparent, sacrul nu se Dayan (din nuvela omonimă) îl
deosebește de profan, că fantasticul se recunoaște pe Ahasverus pentru că el a
camuflează în real, că Lumea este ceea citit Jidovul rătăcitor, și anume într-un
ce se arată a fi și totodată un cifru. timp al revelaţiilor, în noaptea de
Aceeași dialectică – evident, în contextul Sânziene.
unei fresce epice de mari proporţii – Un alt sens al cărţii este cel de ghid
susţine și Noaptea de Sânziene, general al lumii, copie a universului. Ca
începută 12 ani mai târziu, în 1949. […] Liber Mundi, simbolul apare în
Tema camuflării fantasticului în naraţiunea Podul, în care un cuplu
cotidian se regăsește și în câteva nuvele, ciudat (o bătrână și o fată tânără)
scrise mult mai târziu, bunăoară La călătoresc, orientându-se după o carte,
țigănci (1959) și Podul (1964). Într-un în care este vorba despre întoarcerea
anumit sens aș putea spune că tema acasă, o Odisee frumoasă, scrisă pe
acestora constituie cheia de boltă a înţelesul tuturor, pe care o ascultă
tuturor scrierilor mele de maturitate.”40 fermecaţi toţi călătorii unui vagon de
tren, cu excepţia povestitorului, care,
CARTE deși cuprins de o emoţie nelămurită, nu
Depozit al tradiţiei ancestrale, înţelege cuvintele. Cartea aceasta se
recipient inviolabil pentru cei neiniţiaţi, integrează în dimensiunea devenirii
cartea poate fi comparată ca perceptibile, în care bătrâna pare oarbă,
semnificaţie cu vasul Graal și cu piatra iar fata are când 14, când 20 de ani, ca
filozofală (Durand). Orice carte este un apoi întreaga scenă să se deplaseze cu
labirint format din alte cărţi, Eliade mult timp în urmă, în amintirile
însuși dă în operele sale artistice titluri povestitorului (Zamfirescu), ajungând la
de studii sau de volume literare, care, nu începutul călătoria celor două personaje
numai că nu explică, dar deschid alte – spre casă și spre moarte. Cartea
uși, adică numeroase posibilităţi de reprezintă aici harta drumului spre
interpretare. De pildă, pentru a motiva origini și de aceea bătrâna și fata
ideea că istoria generală însemnă traversează istoria, trec prin școli,
teroare, un personaj invocă un restaurante sau biserici, cucerind în chip
binecunoscut studiu eliadesc: „Evident, neînţeles pe toţi cei care ascultă lectura
teroarea istoriei e una din obsesiile fetei și privesc solemnitatea bătrânei.
profesorului. Dacă aţi citit Le mythe de Cartea aceasta conţine în sine sensul
l'eternel retour, vă aduceţi lumii, povestește despre „luntrile care
aminte.” (Adio, 90) Acest apel, în ne așteaptă la apa Vavilonului”, despre

40 d. cit. vol I, p. 335.


26
lucruri „care rup inima de tristeţe”, dar casei. Căsuţa din pădure, un spaţiu în
și despre întoarcerea la origini. Este care se întâlnesc doi îndrăgostiţi, se
cartea sacră a istoriei omului (adică sacralizează datorită iubirii lor și, deși
nașterea și moartea) al cărei atribut pădurea este tăiată, casa demolată, iar
esenţial îl constituie feminitatea. singurul supravieţuitor al întâlnirii a
Cartea care nu este citită până la devenit amnezic, locul păstrează încă
capăt devine o obsesie fascinantă. Un sensul sacru, de poartă a evadării în
personaj din nuvela Pe strada timp (Nouăsprezece trandafiri).
Mântuleasa citește în spital o poveste de Casa în care se desfășoară experienţa
Carmen Sylva, pe care nu apucă s-o yoghină a lui Zerlendi, din Secretul
sfârșească, deoarece cartea este arsă din doctorului Honigberger este o casă
raţiuni igienice. Apoi își cultivă voinţa veche, boierească, aflată în centrul
de a nu citi niciodată finalul poveștii, Bucureștiului. Așadar, tradiţia și
pentru a-i rămâne libertatea de a-și situarea in medias res, simboluri
pune întrebări în legătură cu secundare ale evadării, contribuie aici la
deznodământul. Pentru el cartea sensul pe care îl dă Eliade spaţiilor
neterminată nu este doar un reper, ci un hierofanice. Tot sens simbolic are și
mister stimulativ și întreţinut cu demolarea casei generalului Calomfir.
voluptate. Episodul anunţă moartea unei lumi, cea
(v. și manuscris ) interbelică, și instalarea violentă a
comunismului (Incognito la
CASĂ Buchenwald).
Centru și spaţiu domestic totodată,
casa, ca și camera, reprezintă o imagine CATABASA
simbolică a omului. De regulă, casele Coborârea în infern (catabasis)
din opera literară a lui Eliade sunt vechi reprezintă o temă de largă circulaţie în
și boierești, trăsătură care, la o primă ritualurile mistice, în mitologie, artă.
vedere, pare să ţină de romantism. Eliade îi atribuie valoare iniţiatică, iar în
Spaţiul povestirii fantastice are nevoie scrierile lui artistice este legată de
de lucruri peste care a trecut timpul și, povestea nefericitului Orfeu. În Odiseea
între acestea, ruinele sau casele clădite homerică, Ulise coboară în Hades ca să-
în alt secol ocupă un loc important. și cunoască viitorul de la profetul orb,
Eliade introduce acest simbol în spirit Tiresias; Orfeu, considerat strămoș al lui
romantic, dar și ca o componentă a Homer, se confruntă cu zeii și cu lumea
geografiei bucureștene, iar fixarea cealaltă, căci el vrea s-o readucă la viaţă
spaţială, amănuntele arhitectonice pe Euridice, așadar vrea să anuleze
amintesc de preferinţa lui pentru opera însăși moartea. Deși învins în idealul
balzaciană. La Eliade casa se leagă direct său, rămâne ca simbol al celui ce a
de destinele oamenilor care o locuiesc. coborât în lumea morţii și s-a reîntors.
De pildă, locuinţa lui Ştefan (Noaptea Povestea cuprinde un ritual, pe care
de Sânziene) este distrusă în timpul Eliade îl numește „de tip șamanic”,
unui bombardament, iar aceasta îi sugerând misterele orfice, despre care se
anticipă destinul: personajul pleacă în știe că erau precedate de o serie de
exil, la Paris, apoi el nu mai are nevoie purificări – vegetarianism, asceză,
de casă, curând moare. învăţătură religioasă – năzuinţele
În Douăsprezece mii de capete de orficilor fiind transmigraţia și
vite, ruinele unei case păstrează spiritul imortalitatea sufletului 41.
locatarilor morţi odată cu distrugerea Coborârea în infern în timpul vieţii

41 Istoria credinţelor și ideilor religioase, ed. cit. p. 177 și urm.


27
nu înseamnă moarte. De aceea, Pandele un șir nesfârșit de înălţări și căderi,
(Nouăsprezece trandafiri) acceptă pentru că ea și-a uitat dimensiunea
mesajul de la Euridice. Ritualul cere astrală. Eliade definește omul post-
purificare – katharsis, tehnică edenic prin amnezie urmată de
apoloniană -, iar maestrul Pandele se anamneză. Transcendenţa presupune
pregătește minuţios, prin intermediul reînnodarea relaţiei cu memoria
teatrului. Spectacolul însuși sugerează generală, dar momentele de trezire sunt
perspectiva accidentului, care salvează foarte scurte. Căderea ca și înălţarea fac
istoria, căci este pusă în scenă povestea parte deopotrivă din natura fiinţării, al
despre torna torna, fratre, întâmplarea cărei rost se conservă, în ciuda
care a dat certificat de naștere periodicei regenerări a vieţii, după cum
românilor. Pandele, purificat prin artă, în nuvela În curte la Dionis, mesajul
iluminat prin anamnesis, înţelege că orfic se transmite de-a lungul istoriei,
poate coborî, deoarece catabasa este deși au fost uitate și destinul și misiunea
urmată de înălţare. Chemarea iubitei lui Orfeu. În altă scriere, un personaj
moarte (Euridice) înseamnă eliberarea lansează ideea că în urma Căderii, omul
sufletului din închisoarea materiei și, a uitat calea regenerării, a devenit
deci, de sub apăsarea morţii. Așadar, efemer (Les trois Grâces). Uitarea
eroul romanului Nouăsprezece înseamnă scufundare în viață,
trandafiri coboară în lumea umbrelor captivitatea sufletului. Dominic Matei
pentru a-și desăvârși experienţa (Tinerețe fără de tinerețe) se înălţa,
memoriei. Este ceea ce descoperă și accidental, își regăsește starea eternă,
Adrian (În curte la Dionis), un alt Orfeu dar natura sa umană îl trădează. El se
pentru care experienţa coborârii (cu întoarce la condiţia sa de om, adică
ascensorul) declanșează procesul de blocat în amnezie și muritor. Dar
anamneză, în sensul de acces la experienţa sa înseamnă, în ultimă
memoria generală.(v. și Orfeu) instanţă, progres în plan general.
Căderea stimulează spiritul
CĂDERE reacţionar – scrie Cioran43 – deoarece
Nae Ionescu asociază căderea din ea dă sensul invariabilităţii fiinţei,
paradis cu încetarea stării sortită la corupţie și la degradare.
contemplative; omul a dorit să devină Aventura ieșirii din șablonul vieţii
Dumnezeu, adică să creeze, ceea ce a și înseamnă risc și revoluţie. Simbolul
realizat, dar creaţia sa se face prin Căderii apare în multe mituri și în alte
consum de substanță, cu suferinţă și cu religii decât cea creștină. Pentru
muncă. El a devenit un Dumnezeu după tradiţiile primitive, Căderea înseamnă
putințele sale. Pierzând existenţa canibalism, moarte și sexualitate. În
contemplativă, omul a pierdut și sensul schimb, în gândirea indiană simbolul
prăbușirii sale din paradis, a rămas doar presupune o ruptură primordială din
cu o nostalgie, el păstrează doar interiorul fiinţei, idee pe care Eliade o
conștiința surdă a Căderii 42. Sensul asociază cu o viziunea mai răspândită în
păcatului originar a constituit o spaţiul mediteranean. Între obsesiile
preocupare de interes pentru toată arhetipale ale omului există și intuiţia că
generaţia lui Eliade, dar tradiţia acestei viaţa reprezintă o decădere de la
teme exista cu mult înainte în literatura condiţia celestă a omului. Eliade
noastră (Cantemir, Heliade Rădulescu, vorbește despre o cădere, nu neapărat
Eminescu). Destinul fiinţei reprezintă în sensul iudeo-creștin, ci despre o

42 Nae Ionescu, op. cit, p. 153 și urm.


43 Exerciţii de admiraţie, ed. cit, p. 28
28
cădere ce se traduce printr-o catastrofă Gavrilescu este asediat de văpaia
fatală geniului uman și în același timp fierbinte a străzii, care îl lovește peste
printr-o schimbare ontologică în gură, peste obraji; el nu înţelege ceea ce
s t r u c t u r a L u m i i 44 . I d e e a e s t e i se întâmplă și nici măcar intuiţia
valorificată în multe dintre scrierile sale. miracolului nu o are, de aceea când iese
De pildă, în nuvela Şanțurile se referă la de la țigănci, deși amiaza zilei trecuse,
năruirile pe care le-a suportat istoria căldura este și mai de nesuportat.
românească, dar și la destinul românilor Doctorul Zerlendi, care declanșează
de a căuta și de a găsi comoara, de a conștient ieșirea din realitatea limitată,
uita și de-a o lua mereu de la capăt. Tot simte doar „o vagă căldură a
o cădere care anunţă metamorfoza capului” (Secretul doctorului
generală este, la urma urmei, și cea a lui Honigberger). Eusebiu, deși nu
Dominic Matei, din nuvela Tinerețe… participă la experimentul evadării din
istorie, prin simplul fapt că se află în
CĂLDURĂ (MAGICĂ) preajma sacralităţii, este invadat de
În discutarea acestui simbol căldură și își scoate haina și cizmele, pe
arhetipal, Eliade pornește de la sensul un câmp înzăpezit, în noaptea de
dat de Rig-Veda (X) – tapas, căldura Crăciun (Nouăsprezece trandafiri).
iniţială, generată de efortul ascetic al Căldura potenţează transformarea,
unităţii primordiale. În concepţie pregătește ieșirea dintre limite,
indiană, nașterea lumii se datorează reprezentând, așadar, o stare
unei combustii interioare, de ordin intermediară, înainte de ardere.
spiritual, dintr-o încercare a haosului de
a se individualiza. Tapas înseamnă CÂNTEC
puterea căldurii („ceva asemănător cu Pentru că se adresează direct
clocirea”45), iar Eliade prezintă o serie sufletului, permite o receptare
de mituri în care puterea și căldura se emoţională completă. De aceea cântecul
identifică. Această căldură care are funcţii magice. Este asociat iubirii și
stăpânește spiritul este asociată de greci ca și ea constituie un mod de
cu focul divin, iar în filozofia indiană comunicare cu divinitatea. Cântecul este
generează libertatea absolută. Căldura vehicul al mesajului sacru – multe texte
anormală a fiinţelor este semn al unei religioase s-au conservat și transmis
hierofanii: „Un sfânt, ca și un șaman, prin intermediul muzicii. El se imprimă
yoghinul sau un erou experimentează cu ușurinţă în memorie, fascinează, dar
căldura supranaturală în măsura în care adesea este purtătorul unor simboluri pe
depășesc, în planul lor propriu, condiţia care doar cei iniţiaţi le pot descifra.
umană profană și se încorporează Cântecul În curte la Dionis, din nuvela
sacralităţii46. Conform unei credinţe din cu același nume, transmite un mesaj
India contemporană, un om fierbinte se despre mântuire. Adrian a scris
află în comunicare cu zeul 47 său. versurile cu conștiinţa că orice poezie
Aproape toate personajele care au o este soteriologică, dar a uitat textul.
experienţă de excepţie sunt cuprinse de Leana cântă aceste versuri prin
o căldura nefirească, reflex al Genezei, cârciumi, pentru că știe că mesajul
căci orice alunecare din normalitate cântecului se adresează oamenilor de
precede renovarea, renașterea fiinţei. joasă cultură, care trăiesc amnezici, fără

44 Mefistofel și androginul, ed. cit., p. 115


45 traducerea lui Th Simensky, în Cultură și filosofie indiană în texte și studii, Ed Știinţifică și
Encilcopedică, 1978, p. 48.
46 Mituri, vise, mistere, ed. cit, p. 242.

47 ib., p. 239.

29
gândul salvării. Cântecul lui Adrian a omenească este, într-un anumit sens, o
fost creat la începutul începutului, sub reconstrucţie a lumii. Pentru a putea
semnul lui Orfeu, apolinicul, dar dura, pentru a fi reală, noua locuinţă
vorbește despre Dionysos. Împăcarea sau noul oraș trebuie să fie proiectate,
lui Apollon cu Dionysos, așa cum explică cu ajutorul ritualului construcţiei, în
Eliade (în Istoria credințelor…), conţine Centrul Universului. După numeroase
o sugestie a anulării contrariilor, tradiţii, crearea lumii a început într-un
învestită cu titlul de simbol al armoniei. centru și, din acest motiv, construirea
Întocmai ca Heraclit, Adrian descoperă orașului trebuie, de asemenea, să se
că între coborâre și înălţare nu există desfășoare în jurul unui centru” 48.
diferenţă, iar această revelaţie Pornind de la această observaţie simplă,
accentuează mesajul unei stări speciale: Eliade formulează o serie de idei care ţin
coincidentia oppositorum, ca principiu de filozofia religiilor. Centrul este
al lumii eterne. Un alt muzician, Antim singurul loc în care este posibilă creația,
(Uniforme de general) găsește calea el reprezintă o intersecţie (crucea
transcenderii prin muzică. În schimb, creștină) din care izvorăște energia
Gavrilescu (La țigănci), deși este și el tot vieţii. Centrul presupune atât înălţarea
muzician, nu știe că este un posibil cât și coborârea. Este un canal de
purtător de mesaj. Când își uită joncțiune între Pământ și Infern
partiturile, emblemă a rutinării sale, se (ascensorul lui Adrian, din În curte la
reîntoarce la situaţia de artist Dionis, de exemplu). Spaţiu hierofanic și
îndrăgostit. (v. dionisiac) totodată real, centrul permite inserţia in
illo tempore, căci aici timpul profan
CENTRU poate fi abolit. Exprimând dorinţa
Simbol esenţial și cu multiple omului de a se afla în inima realității și
semnificaţii în opera lui Eliade, centrul de a redobândi, într-un sens creștin,
reprezintă locul eliberărilor. Omul condiţia divină, de dinainte de Cădere,
arhaic și-a marcat spaţiul vital prin centrul este locul spre care aspiră fiinţa
construcţii care repetă universul, de-a lungul întregii vieţi. „Accesul la
luându-și ca reper centrul său. Un centru echivalează cu o consacrare, cu o
copac, un stâlp, piatra de temelie iniţiere. Existenţei de ieri, profană și
(omphalos) au devenit simboluri ale iluzorie, îi succede o existenţă nouă,
centrului lumii și, prin extensie, întregul reală, durabilă și eficace” 49. Omul caută
spaţiu din jurul lor a reflectat imaginea cu deznădejde centrul sau nimerește
macrocosmosului – consfinţit prin fără efort în el, iar experienţa
abraxas sau prin jertfă. Un astfel de loc identificării cu un centru presupune
se îndumnezeiește, este purtător al întâlnirea cu moartea sau cu nemurirea,
faptului magic (hierofanic), adică sacru. căci sacrul are o morfologie teribilă,
Din această perspectivă, centrul poate fi deschide drum și spre eternitate și spre
considerat punctul de întâlnire dintre efemer50.
Cer și Pământ, adică acolo unde s-a Simbolismul centrului dovedește o
săvârșit Geneza însăși. Eliade, după o trăsătură arhetipală a fiinţei și anume,
demonstraţie prodigioasă, bazată pe nostalgia formelor transcendentale,
mituri și credinţe de circulaţie nostalgia paradisului pierdut. I. P.
universală, afirmă: „orice nouă așezare Culianu51 consideră că Eliade a preluat

48 Tratat de istorie a religiilor, ed. cit., p. 342.


49 ib., p. 349.
50 Tratat de istorie a religiilor, ed. cit., p. 351

51 în Mircea Eliade, ed. cit, p. 1001.

30
conceptul de nostalgie a paradisului de un lung șir de povești. În romanul
la Nichifor Crainic. Acesta era de părere Nouăsprezece trandafiri se sugerează
că fiinţa sfidează moartea prin cultură, ideea că pentru români centrul
prin orice act de creaţie și din acest regenerativ este povestea despre torna,
punct de vedere, „nostalgia paradisului torna, fratre, adică obsesia începutului,
e impulsul fundamental al plăsmuirilor dar și blestemul întoarcerii, căci în mod
omenești”, căci Dumnezeu a făcut omul tradiţional, cuvintele torna, torna,
să participe la iluminarea dumnezeiască. fratre sunt considerate prima atestare a
Trebuie spus că Eliade nu pune limbii române, pe la anul 600. Aceeași
problema în termeni ortodocși (nici idee apare și în naraţiunea Şanțurile.
măcar creștini), ci mai degrabă are o Gavrilescu (La țigănci) și Gore
viziune filozofică, dezvoltată din teoriile (Douăsprezece mii de capete de vite) nu
lui Nae Ionescu, profesorul său, care au conștiinţa sacrului, pentru ei
identifică toate căutările omului experienţa rămâne fără semnificaţie.
(Graalul, călătoriile în lumea de Centrul este un spaţiu consacrat și
dincolo, scara către Cer, rugăciunea unanim cunoscut (așa cum este orașul
creștină) subordonându-le nevoii de natal) sau este camuflat și la îndemâna
evaziune a omului. Iar evadarea din oricui este pregătit (nativ sau prin
timpul profan constituie problema iniţiere) să-l găsească. (v. omphalos,
fundamentală a metafizicii52. Eliade piatră)
consideră că orice centru cuprinde
dorinţa de recăpătare a naturii C O I N C I D E N T I A
primordiale, a paradisului, dar această OPPOSITORUM
aspiraţie reprezintă și un mod de a Noţiunea definește armonia prin
respinge, de a estompa teroarea istoriei, „împăcarea contrariilor”, iar în opera lui
adică de a ieși din timp. Eliade apare obsesiv ca năzuinţă
Aproape toate personajele eliadești supremă a omului. Mulţi gânditori au
trăiesc experienţa centrului. Ştefan făcut observaţia că esenţa lumii se
Viziru, din Noaptea de Sânziene, reduce la elemente opuse, aflate în
conștient de această căutare resimte permanentă confruntare: pozitiv/
existenţa ca pe o rătăcire în labirint, din negativ, feminin/ masculin, noapte/ zi
care reușește până la urmă să găsească etc. Este de la sine înţeles că poate fi
ieșirea, semn al atingerii centrului. imaginată o lume sau o ordine în care
Pentru el, coborârea în prăpastie (adică contradicţiile sunt eliminate. Eliade,
nuntă-moarte) are valoarea găsirii unui preocupat de problemă, descoperă că
centru, în timp ce pentru Adrian (În filozoful grec Heraclit dă o primă
curte la Dionis), ascensorul devine un viziune asupra reunirii contrariilor,
centru. Pandele (Nouăsprezece anume că „Dumnezeu înseamnă toate
trandafiri) rîmâne legat de căsuţa din contrariile”. Sintagma coincidentia
pădure, centrul său. După cum, Partenie oppositorum îi aparţine, însă,
(Noaptea de Sânziene) își proiectează gânditorului renascentist Nicolaus
toate emoţiile și căutările într-un dublu Cusanus, care a definit prin ea misterul
– Ştefan. Centrul său este celălalt, pe totalității. Eliade caută contextele
care îl ignoră și din cauza acestui fapt va arhetipale care au condus la teoriile
muri, fiind confundat cu dublul său53 . mistice ale lui Cusanus: „Se știe că
Zaharia Fărâmă își fixează centrul pe identitatea contrariilor (coincidentia
str. Mântuleasa, proiectată mitic într- oppositorum) era, pentru Nicolaus

52 Nae Ionescu, op. cit., p.168-171; 225.


53

31
Cusanus, definiţia cea mai puţin aflaţi în conflict – apar în miturile de la
imperfectă a lui Dumnezeu. Se știe, de sfârșitul civilizaţiei grecești în deplină
asemenea, că una dintre sursele de armonie, ceea ce ilustrează dorinţa
inspiraţie ale lui Cusanus a fost opera lui generală de încetare a declinului ce
Pseudo-Dionisie Areopagitul. Acesta începuse.
considera că unirea contrariilor întru Culianu, studiind tema călătoriilor în
Dumnezeu constituie un mister lumea de dincolo, face observaţia că
absolut.”54 actualmente, mai exact, în ultimii 30 de
Făcând trimitere la un număr ani, a dispărut din literatură (sau din
însemnat de scrieri filozofice, doctrine ritualurile moderne legate de moarte)
religioase, mituri, credinţe și ritualuri viziunea iadului sau a judecății de
care conţin sugestia unităţii, a reuniunii apoi55. Această idee este anticipată de
fragmentelor contradictorii existente în Eliade; el spune că viaţa și moartea nu
lume, Eliade ajunge la concluzia că ele sunt diferite. Acest paradox poate fi
exprimă drama fiinţei care nu-și poate cunoscut în timpul vieţii, dar este
accepta condiţia muritoare. Platon camuflat. Viziune despre armonizarea
inserează, în Banchetul, o poveste, în contradicţiilor ascunde nemulţumirea
care se spune că la începutul lumii adâncă a fiinţei în legătură cu destinul
oamenii erau de trei feluri: masculini, ei: „Faptul că aceste teme și motive
feminini și androgini; fiecare prototip arhaice trăiesc încă în folclor și ies
era alcătuit din doi indivizi, ca și când ar mereu la iveală în lumea onirică și
fi fost doi oameni lipiţi, care alcătuiau o imaginară dovedește că misterul
sferă. Pentru că androginii erau răi, totalităţii face parte din drama umană.
Zeus i-a pedepsit pe toţi oamenii, El revine sub aspecte multiple și la toate
tăindu-i în două, dar le-a lăsat nivelurile vieţii culturale – în teologia
posibilitatea iubirii, adică de a reface mistică și în filozofie ca și în mitologiile
prin intermediul ei unitatea și în folclorurile universale; în visele și
primordială, de a trăi pentru scurt timp în fanteziile oamenilor moderni, ca și în
fericirea absolută, de la începutul lumii, creaţiile artistice”56 .
pe care oamenii au pierdut-o odată cu În opera literară, ideea apare cel mai
această pedeapsă. Povestea aceasta nu bine reprezentată în naraţiunea Podul,
definește doar sensul iubirii, ci și în care mai multe povestiri care par a fi
aspiraţia omului de a redobândi diferite se întretaie și construiesc în
armonia originară prin fuziunea final ideea că lumea este un labirint, un
contrariilor. amalgam de întâmplări și semne,
Multe religii așează la originea plasate într-o schemă simplă, care odată
universului binele și răul. În mai multe cunoscută oferă calea salvării, a ieșirii
legende bogomilice, frecvente la din labirint. Un locotenent boem devine
popoarele slave și la români, Dumnezeu un paradox al existenţei prin tabieturile
și diavolul au creat împreună lumea. sale cotidiene, prin numeroasele
Toate gnozele dualiste vorbesc despre aventuri erotice, adică prin repetiţie și
împăcarea binelui cu răul într-o prin încercarea de a surprinde materia
perioadă îndepărtată (în preistorie, cum în devenire. Paralel cu povestea
zice Eliade) sau despre năzuinţa acestei locotenentului este prezentată și cea
anulări a contrariilor. despre o bătrână însoţită de o fată care
La greci, Apollon și Dionysos – zei citește dintr-o carte. Ele călătoresc spre

54Mefistofel și androginul, ed. cit., p. 74.


55Călătorii în lumea de dincolo, Nemira, 1994, p.239.
56 Mefistofel și androginul, ed. cit., p. 116

32
origini, la nesfârșit, ca viaţa însăși. Ceea peșterii miraculoase li se pare o aluzie la
ce au descoperit este misterul, comoara poloneză ascunsă de Economu.
paradoxul întâlnirii dintre existenţă și Eliade subliniază aici puterea mitului de
non-existenţă. Aceeași experienţă este a revela fapte exemplare, cu un înţeles
intuită de către Onofrei când îl anume pentru fiecare om, dar care
întâlnește pe locotenent: „un locotenent propun o idee generală, aici, a
de roșiori prezentat în termeni de adevărului ascuns, camuflat în fapte
filozofie negativă constituie în el însuși obișnuite. Comunismul distruge valorile
un mister, un paradox. Coincidentia și încearcă să ucidă chiar și miturile, pe
oppositorum ar fi spus Nicola din care nu le înţelege, nu le acceptă și de
Cusa.”(Podul, 62) Metafora absolută a aceea le supune legilor opresive ale
împăcării contrariilor o reprezintă sistemului. Când lui Dayan (din nuvela
misterul „în care fiinţa poate coincide cu omonimă) i se schimbă infirmitatea de
nefiinţa.” Un alt personaj, Adrian (din la un ochi la altul, este mai întâi acuzat
În curte la Dionis), descoperă această de obscurantism, de misticism – delicte
coincidenţă în călătoria cu ascensorul și capitale în regimul comunist -, apoi este
o formulează heraclitian, observând că găsită o explicaţie care pare să
între coborâre și înălţare nu există estompeze miracolul: s-a făcut o
diferenţe. Pentru el, ca și pentru greșeală scriptologică la consemnarea
Dominic (din Tinerețe fără de tinerețe) iniţială a defectului ocular. Într-o altă
misterul unităţii se traduce prin accesul naraţiune, se povestește despre
la memoria generală. Şi intersectarea transformarea lozincii tipărite pe toate
unor momente istorice constituie tot un ziarele comuniste – proletari din toate
caz de coincidentia oppositorum, ca în țările, uniți-vă! – în visători din toate
nuvela Nopți la Serampore Toate țările, uniți-vă!, eveniment de asemenea
încercările de anihilare a contradicţiilor tratat în termenii realităţii, ca sabotaj al
pornesc dintr-o adâncă nostalgie a puterilor capitaliste (în Pelerina).
paradisului pierdut. Altundeva, venirea comunismului este
asociată cu amnezia colectivă, cu
COMUNISM involuţia de o mie de ani (Şanțurile). În
Religie ateistă, degenerescenţă a Noaptea de Sânziene, comunismul este
creștinismului, comunismul l-a anticipat prin povestea lui Gheorghe
preocupat pe Eliade mai mult ca sistem Vasile care vinde o valoroasă colecţie de
opresiv, transfigurându-l simbolic în manuscrise vechi (aparţinând, evident,
scrierile sale literare. În nuvela Pe altcuiva) și cumpără cărţi de vulgarizare
strada Mântuleasa, lumea comunistă a știinţei ca să iniţieze culturalizarea
inchiziţională și blocată în suspiciuni satelor. Ieșirea din sistem cere inițiere și
încearcă să transpună mesajul mitic în imaginație.
realităţi contemporane. Învăţătorul În aproape toate aceste scrieri apare
Zaharia Fărâmă, interogat de Securitate, ideea că într-un sistem totalitarist cea
face declaraţii incredibile, povestește mai neînsemnată abatere declanșează
întâmplări stranii de altădată (despre o dezordinea și prin ea haosul care
femeie uriașă, despre ieșirea lui Iozi în precedă orice creaţie.
altă lume, prin lacul din peșteră, despre Romanul Nouăsprezece trandafiri
Lixandru, care trage o săgeată spre cer și propune spargerea cortinei de fier prin
aceasta nu se mai întoarce, despre artă, prin mesaje de salvare camuflate
Doftorul care schimbă înfăţișarea în simboluri și parabole. Ieronim
oamenilor). Anchetatorii găsesc și ei Thanase edulcorează violenţa sistemului
incredibile corespondenţe ale acestor prin spectacole de teatru. Apoi face un
relatări în lumea contemporană: istoria film, intitulat Copiii nimănui, care pare

33
o poveste inofensivă, dar în care și haos)
introduce aspecte ale mizeriei
existenţiale. Filmul, devenind o satiră a COPIL MATUR
comunismului, este premiat în Mijloc de proiecţie a altei dimensiuni
străinătate, ca o confirmare a faptului că a lumii, reprezentând o stare de
mesajul a fost receptat. excepţie, dar și o pedeapsă, ilustrată cel
În La umbra unui crin, salvarea vine mai bine în Uniforme de general,
de la cei plecaţi în exil. existenţa de copil matur presupune o
Ceea ce surprinde în proza lui Eliade iniţiere necontrolată, o intrare
este că mulţi dintre reprezentanţii întâmplătoare în esenţa lumii. Ieronim
puterii opresive sunt culţi, au lecturi Thanase se dovedește a fi un copil
oculte, sunt preocupaţi de metafizică și precoce. În noaptea Sfântului Ioan,
de gnoze secrete. Se ascunde în această îndrumat de Generăleasa (văduva
viziune un avertisment subtil asupra generalului Calomfir), improvizează un
faptului că răul nu trebuie subestimat recital de artă dramatică, în faţa oglinzii,
niciodată; lumea lui este alcătuită tot la care asistă familia, convingându-i pe
din oameni. toţi de talentul său actoricesc.
Momentul artistic se transformă pentru
CONFUZIE Ieronim într-o probă iniţiatică.
Sugestie a haosului primordial, orice Pătrunde în spaţiul memoriei generale,
confuzie anunţă destrămarea unei lumi începe să capete o voce care nu îi
și totodată – regenerarea. aparţine și care pare venită din altă
În proza fantastică sunt create adesea lume, își paralizează familia-
situaţii confuze pentru a fixa acţiunea spectatoare, spune lucruri incredibile
într-o realitate posibilă; la Eliade despre personaje fabuloase care trăiesc
confuzia anunţă disoluţia unui univers, în oglindă sau despre posibilitatea sa de
este un semn al încheierii unui ciclu. În a ieși din realitate. Mai târziu, ajuns la
romanul Noaptea de Sânziene, Ştefan maturitate, Ieronim se consideră
Viziru, personajul principal, este pedepsit, pentru că este deţinătorul unui
confundat cu un cunoscut scriitor, Ciru secret teribil pe care se simte dator să-l
Partenie. Asemănarea fizică sugerează sugereze tuturor, fără a avea dreptul să-l
pierderea identităţii: Ştefan se simte mărturisească. Așa cum afirmă un alt
ameninţat ori de câte ori este confundat personaj, „o asemenea precocitate,
cu Partenie, intră într-o tristeţe grea, profundă și extravagantă în același timp,
este posomorât și preocupat, căci se plătește”.
intuiește în această întâmplare un semn Maturitatea șocantă a unor
premonitoriu. Cu fiecare nouă confuzie personaje-copii sugerează de cele mai
se apropie de moarte. Dar pentru el multe ori o legătură stranie cu misterele
moartea reprezintă doar trecerea într-o camuflate ale lumii. Simina
altă ordine, ieșirea din timpul istoriei. (Domnișoara Christina) exprimă
Gavrilescu (La țigănci) trăiește confuz, dorinţele unui strigoi, iar Brânduș (Fata
între amintirile din tinereţe și amintiri căpitanului) dovedește maturitate
recente (o discuţie auzită în staţia de pentru că a învăţat limbajul Lumii.
tramvai). Rătăcirea sa într-un labirint
neconturat face parte tot din starea COSTUM
haotică, de dinainte de orice sfârșit - Accesoriu al spectacolului, costumul
aici, destrămarea propriei fiinţe, dar și este și un mod de evadare, de ieșire
posibilitatea regenerării dincolo de simbolică din cotidian. Cum spune un
moarte, căci și el intră în moarte tot prin personaj, „cât timp ne vom putea
nuntă, îndeplinindu-și destinul ratat. (v. costuma și vom putea juca suntem

34
salvaţi” (Uniforme de general). Ieronim semnificaţia lui simbolică. Pentru că
Thanase se costumează în uniformă de orice eveniment, orice întâmplare
general român, pentru rolul lui Hamlet, cotidiană comportă o semnificaţie
deoarece acea uniformă a aparţinut unui simbolică, ilustrează un simbolism
unchi care pentru el întruchipează eroul primordial, transistoric,
absolut. Niculina (Nouăsprezece universal...” (175). De aceea, a înţelege
trandafiri) are o rochie-garderobă, un mister camuflat presupune a căpăta
simbolizând numeroasele feţe ale acces la memoria arhetipală și, deci, a
actorului, iar Zevedei (Pelerina) poartă intra într-o realitate alăturată. Semnele
o pelerină militară care are petice în loc ascunse în banalitate nu se adresează
de epoleţi, ca să-și marcheze astfel un tuturor sau, cum spune un alt personaj
moment ratat: participarea sa la lupta eliadesc, camuflajul trebuie să ascundă
anticomunistă din munţi. Costumul de și să atragă atenţia în același timp (La
spectacol nu reprezintă numai forma în umbra unui crin).
care intră personajul, ci și materialul De obicei, oamenii banali, fără
ritualic care „evocă” prin semnificaţia sa aspiraţii spirituale, sceptici sau rataţi,
o lume dorită. (v. uniformă) precum Gavrilescu sau Gore Iancu,
trăiesc experienţe metafizice, descoperă
COTIDIAN întâmplător locuri sacre și hierofanii.
După afirmaţia lui Eliade, realitatea Gore Iancu (Douăsprezece mii de capete
obiectivă și banală cuprinde faptele de vite) este un negustor lipsit de
repetabile și anoste, istoria generală, imaginaţie, care se ascunde din cauza
adică toate evenimentele obișnuite ale bombardamentului într-un adăpost
vieţii care ascund semnificaţia lumii, antiaerian, unde întâlnește persoane
misterele cognoscibile doar în viaţa ciudate: nu-i răspund la întrebări, par
muritoare. În fond, toate amănuntele să-l ignore cu bună știinţă. După ce iese
lumii conţin informaţii despre esenţa ei. din adăpost, află că nu fusese alarmă și,
Ideea apare în multe teze ezoterice, mai dorind să-și demonstreze experienţa,
ales la gnostici. La noi, Dimitrie încearcă să găsească locul, dar acolo nu
Cantemir vorbește despre imaginea erau decât ruinele unei case bombardate
totului în tot, afirmând că istoria se cu mai multe săptămâni în urmă. Gore
desfășoară după un plan prestabilit, dar se crede victima unei farse, doar
amănuntele sale există concentrate în senzaţiile sale reflectă întâlnirea cu
fiecare eveniment. Eliade crede că moartea: îl cuprinde o căldură
fiecare simbol al devenirii existenţiale nefirească.
sau istorice are rădăcini în preistorie, iar Tot astfel, Dumitru, din nuvela O
simbolurile lumii arhaice construiesc fotografie veche de 14 ani..., nimerește
principiile general-vehiculate și destinul întâmplător într-o biserică în care
fiinţei. Toate marile revelaţii, mesajele predica un impostor, căruia el îi arată o
esenţiale se află camuflate în fapte și fotografie a soţiei sale, Thecla, cu
lucruri banale. Nimic nu este speranţa ca aceasta să se
întâmplător în lume, iar omul trebuie să însănătoșească. În mod miraculos,
fie atent la semnele pe care ea le femeia se vindecă și întinerește.
conţine. Un personaj din romanul Dumitru nu înţelege că și-a căpătat
Nouăsprezece trandafiri explică astfel mântuirea, că a pătruns întâmplător sub
ideea hegeliană că în orice eveniment incidenţa sacralităţii, dar simte
istoric se manifestă Spiritul Universal: miracolul ca pe coborârea lui
„dar asta nu înseamnă că trebuie doar Dumnezeu.
să-l înţelegem și să-l justificăm. Trebuie O altă categorie de personaje se află
să mergem mai departe: să-i descifrăm în căutarea misterului sau sunt chiar

35
iniţiate, dar trăiesc aceeași nedumerire și mai ales pentru cei din exil.
când descoperă semne ale sacralităţii în Arhiepiscopul îi îndeamnă pe neiniţiaţi
lucrurile banale. Ştefan Viziru (Noaptea să citească Evangheliile și pe Sfinţii
de Sânziene), de pildă, are Părinţi. Acest amestec între amintirile
presentimentul unui mesaj capital, este despre sfârșitul României interbelice (se
obsedat de imaginea unei mașini, dar vorbește despre destinul unor
abia în ultima clipă înţelege că este intelectuali condamnaţi la ani grei de
vorba despre moarte. temniţă, despre „procesul” lui Iuliu
Maniu etc.) și speculaţiile teologice
CRIN despre un posibil paradis construiește
Simbol al purităţii, dar și al iubirii contextual ideea exilului. Respectiv,
interzise, crinul este floarea gloriei, dar condiţia românilor înstrăinaţi anticipă
și a morţii, după cum sugerează în plan universal exilul fiinţei, alungarea
Vergiliu, în Eneida, unde floarea de crin ei din paradis.
este așezată în Hades. În sens creștin, Trimiterile lui Eliade se îndreaptă și
crinul reprezintă abandonul, uitarea de spre destinul generaţiei sale. În peisajul
sine pentru cei aleși de Dumnezeu. culturii române a existat un grup ce se
Crinul cu șase petale figurează soarele autointitula Crinul alb, înfiinţat de
sau roata cerului. Sorin Pavel, I. Nestor și Petre Pandrea.
La Eliade simbolul apare într-o Acest grup și-a publicat manifestul în
nuvelă intitulată La umbra unui crin. 1927, în revista Gândirea. Crinul alb
Niște români, exilaţi în Franţa, sunt reprezenta noua generaţie, turmentată
obsedaţi de o afirmaţie stranie care le de probleme și avea ca intenţie să
amintește și de ţara de origine, dar care toarne picătura de neliniște. Generaţia
le pare a fi și o sentinţă biblică. de la 1927, al cărei patron nedeclarat era
Afirmaţia este transmisă ca un mesaj de însuși Eliade, exprima suferinţa de a
către tânărul Valentin Iconaru, care face parte dintr-o cultură mică, lipsită
pretinde că o știe de la profesorul său de de prestigiu european. În esenţă,
istorie, de pe când era elev la „Sfântul generaţia Crinului alb visa o evadare, o
Sava”: Când vom fi cu toți în rai, la schimbare fundamentală, iar nuvela lui
umbra unui crin... Această propoziţie Eliade vorbește tocmai despre această
devine tulburătoare datorită alternativă.
experienţelor lui Valentin: el vede Mesajul general al scrierii se referă la
camioane care dispar la un anumit posibilitatea unui paradis, către care
punct al șoselei, pentru ca să reapară există un drum secret și camuflat,
într-un alt loc, știe unde se află prietenii accesibil doar pentru cei pregătiţi. Acest
săi, fără să fi fost informat, știe când va rai este destinat tuturor oamenilor, într-
fi programat în audienţă la un viitor îndepărtat, când exilul general
arhiepiscopul Parisului, transmite al lumii (pedeapsa Căderii) se va sfârși.
mesaje ciudate și pretinde că într-o altă Indirect, tot acesta este și destinul
dimensiune a lumii se pregătește o arcă românilor exilaţi.
în care sunt selecţionaţi „o seamă de
oameni din toate ţările”, adică aceia care CUNOAŞTERE GORDIANICĂ
au înțeles. Dintre aceștia face parte și Noţiunea apare și în opera știinţifică
profesorul de istorie (pe care Valentin îl și în cea literară. La o primă cercetare ar
vede într-un camion). Un reprezentant fi vorba despre disecarea misterului,
al autorităţilor franceze, la curent cu prin investigaţie sau prin experiment.
revelaţiile lui Valentin, se întreabă dacă Însă, Eliade nu vorbește despre o
expresia la umbra unui crin nu are metodă anume, ci despre metodă, în
cumva un înţeles special pentru români general. El spune că, atunci când nu

36
există soluţie pentru o problemă, trebuie neanulat, presupune o legătură de
căutată o cale neconvenţională, nedesfăcut cu un zeu sau cu sacralitatea,
deoarece, cu un optimism total și în general, și de aceea desfacerea
dezarmant, Eliade crede că întotdeauna nodului este aproape imposibilă. Dayan
există o ieșire, singura condiţie fiind evadează agresându-și destinul, forţând
aceea de a ști să pui întrebarea justă. O limitele între care era situat. Metaforic,
ilustrare a ideii o constituie povestea și el pătrunde în spaţiul grădinii de
matematicianului Orobete (din nuvela chiparoși cu sabia, tăind nodul de
Dayan). Acesta găsește calea de a ieși nedesfăcut al existenţei lui de arestat.
din prezentul opresiv (de sub arestul
Securităţii comuniste), evadând într-o CUVÂNT
altă dimensiune a lumii și lucrul este Esenţă și cauză a lumii, în
posibil pentru că el înţelege subtilităţile Evanghelia lui Ioan, pe care Gilbert
timpului universal și crede în Durand a numit-o platoniciană,
posibilităţile nelimitate ale cunoașterii. cuvântul este asociat atotputerniciei și
Ideea este pusă în termeni budiști, dar comparat cu lumina care strălucește în
asocierea cu nodul gordian îi aparţine întuneric. Lumea profană fiind o
lui Eliade. Orobete-Dayan o explică manifestare a cuvântului dumnezeiesc,
astfel: „Ştiam de mult că nu există iar prin extensie, și un mod complex de
problemă fără soluţie, spuse după ce comunicare, cuvântul devine proiecţia
mai parcurse o dată certificatul. Ştiam, gândului și a sentimentului.
de asemenea, că cea mai creatoare Funcţia sa magică a fost subliniată
soluţie este aceea de tip gordianic; din timpuri străvechi. În Upanișade
cunoașterea gordianică a numit-o cuvântul este comparat cu lumina și cu
cândva un gânditor român [Mircea focul, iar Brahman se manifestă iniţial
Eliade – n.n.]. Ştiţi la ce fac aluzie, se ca nume sacru – sphota – iar în această
adresă celorlalţi: nodul lui Gordius, condiţie devine cauza universului.
regele Phrigiei. Era atât de iscusit făcut, Sămânţă a lumii, cuvântul anunţă
încât, veacuri de-a rândul, nu izbutise începutul unui ciclu, prin repetare –
nimeni să-l desfacă. Un oarecare revelează hierofanii, vrăjește sau
anunţase că cel care va reuși să-l amăgește fiinţa, construiește continuu,
deznoade va ajunge stăpânul Asiei. Când deschide calea spre Dumnezeu.
Alexandru Machedon a intrat în În proza lui Eliade, cuvântul
Gordium și a aflat de oracol, a scos sabia evidenţiază etape în evoluţia
și a tăiat nodul” (273). Orobete nu personajelor. Bunăoară, Ştefan Viziru
ajunge să găsească formula matematică (Noaptea de Sânziene) aude un nume
pe care o căuta, dar trăiește experienţa care îl va urmări întreaga viaţă – d-na
cuprinsă în formulă și înţelege că Zissu -, iar acest nume îi va deschide
destinul său este de a pregăti terenul calea de a-și afla propriul destin. De
pentru viitorul matematician căruia îi va asemenea, un cuvânt rostit de un
fi dat s-o descopere. necunoscut se va mitologiza, va dezvălui
Cercetând credinţa în efectele magice o lume insolită și misterioasă, cea din
ale nodurilor, Eliade 57 ajunge la camera Sambô, nume pe care la
concluzia că orice legătură este o maturitate îl va asocia romanului
răscruce și un loc hierofanic prin care flaubertian Salambô, deși originea lui
omul își poate apăra idealurile și își nu mai contează, ci doar lumea pe care a
poate refula temerile. Un nod închide în construit-o într-un moment de
el o poveste sau un gând magic de iluminare. Cuvintele repetate capătă

57 În Imagini și simboluri, ed. cit., cap. Magia nodurilor.


37
funcţie ritualică. Gavrilescu (La țigănci) despre o limbă universală, ca engleza.
este în mod inexplicabil atras de un Doar cuvântul înrădăcinat (matern)
nume auzit în staţia de tramvai, cel al deschide calea spre Dumnezeu. Adrian
unui erou de roman, Lawrence, pe care (În curte la Dionis) este uimit că
îl repetă, dintr-un inconștient instinct înţelege limba în care îi vorbește Leana
de abolire a monotoniei, de aspiraţie la (limba română) și atunci ea îi amintește
condiţia de erou și, întâmplător, trăiește că este limba lui, limba originilor și a
o experienţă de excepţie, dar care îi poeziei sale. Eliade însuși nu-și poate
depășește puterea de înţelegere. În scrie creaţia artistică decât în limba
teatrul experimental al lui Ieronim maternă, căci orice revelaţie înseamnă
Thanase (Nouăsprezece trandafiri) întoarcere la origini.
sensul începutului este inoculat Alte personaje sunt preocupate de
spectatorului prin repetarea ritmică a învăţarea unor limbi vechi, uitate, rare,
cuvintelor torna, torna, fratre, ca primă din aceeași dorinţă a întoarcerii la
atestare a limbii române. începuturi. Dominic Matei (Tinerețe
Fascinaţia cuvântului generează fără de tinerețe) reconstituie originile
teroare, uneori, ca în cazul limbajului cu ajutorul Veronicăi și
reprezentaţiei dată de copilul matur, stochează informaţia, pentru ca lumea
Ieronim (Uniforme de general). să se poată regenera după apocalipsă.
Cuvântul aflat în cadrul unei iniţieri În alte opere, personajele încearcă să
devine străin, ca „o voce de semizeu”, înţeleagă limbajul naturii. Andronic (din
are sonoritate stranie și este uitat îndată nuvela Șarpele), spirit al pământului,
după rostire. Ieronim este introdus de aude tânguirea copacilor, vorbește cu
Generăleasa într-un mister ale cărui păsările și cheamă șarpele printr-un
detalii le uită, dar rămâne cu senzaţia descântec neînţeles de cei din jur. În
nelămurită că a avut acces la memoria romanul Noaptea de Sânziene, Ştefan se
generală. Cei care îl ascultă sunt străduiește zadarnic să înţeleagă ce vrea
paralizaţi de o emoţie neînţeleasă, care e să-i spună ariciul. Toate încercările
declanșată nu numai de vocea străină, exprimă dorinţa omului de a înţelege
ci și de cuvintele pe care le spune și care limbajul secret al lumii, mesajul
rămân în bună parte fără înțeles. O conţinut în toate elementele vieţii.
oglindă deformată, o poezie învăţată în
secret cu bătrâna Generăleasă, dar mai DANS
ales experienţa spectacolului creează un Joc, ritual și mod de comunicare,
ritual și, odată cu el, miracolul dansul precede un eveniment capital:
imersiunii în țara minunilor. evadarea, anamneza sau moartea.
Întâmplarea îl urmărește tot restul vieţii Dansul are caracter magic, imită
și îi deschide gustul pentru spectacolul- ritmurile lumii și prin aceasta are rolul
ritual. de a disturba desfășurarea monotonă a
Cuvântul este o expresie particulară a timpului. Scriitorul Pandele
fiinţei și de aceea nu poate fi tratat doar (Nouăsprezece trandafiri) își scrie
ca o convenţie, ca un artificiu al memoriile, este bolnav și își așteaptă
comunicării. El face legătura cu moartea. El iese din starea de letargie
originea, a trecut pe la toate generaţiile când îl vizitează doi necunoscuţi –
și exprimă spiritul strămoșesc. Din acest Niculina și Serdaru. Comunicarea cu cei
motiv omul nu poate adopta o limbă doi tineri începe odată cu pașii de dans
universală. Lucio (un personaj din O ai Niculinei, un ceremonial introductiv
fotografie veche de 14 ani...) spune că și ispititor: „în ritm lent, liturgic,
misterele nu pot fi exprimate într-o alternând ca la procesiune pașii mari, cu
limbă străină, chiar dacă este vorba scurte opriri pe loc” (140). După această

38
întâlnire, Pandele începe un alt fel de trandafiri), iar Noaptea de Înviere
viaţă, se pregătește prin spectacolul- favorizează înălţarea lui Dominic
ritual să retrăiască o experienţă ratată în (Tinerețe...) deasupra timpului istoric.
tinereţe și anume coborârea orfică într- Fiecare personaj este legat de o anume
o altă dimensiune a lumii, de unde știe dată anticipativă sau de avertizare, o
că există cale de întoarcere. dată care îi creează presentimentul unei
În La țigănci, Gavrilescu este prins mari taine. Cel mai adesea revine data
într-un dans al morţii, deoarece n-a de 19, cod al armoniei, către care aspiră
ghicit, adică nu și-a înţeles destinul și fiinţa. Ziarul din nuvela Pelerina poartă
posibilitatea ce i se oferă de a transgresa data de 19 mai, iar el conţine un mesaj
timpul său limitat. În bordeiul pacifist și atrage atenţia asupra faptului
ţigăncilor, după ce a ratat proba la care că fiecare trebuie să știe să pună
fusese supus, Gavrilescu este luat în întrebarea justă. Doctorul Zerlendi
hora celor trei fete și învârtit în cerc realizează că este invizibil pe data de 19
până când ameţește, pierde contactul cu august. Cătălina (Noaptea de Sânziene),
realitatea și se simte purtat ușor printre o dată pe an, anume pe 19 octombrie,
fotolii și paravane. De-abia după ce se pătrunde într-un alt timp, trăiește în
eliberează de preocupările cotidiene, i se spaţiul morţii din care poate să revină
mai oferă încă o șansă de a ieși din miraculos, deși nu se știe până când:
labirint. În superstiţiile românești, „avea expresia ei de la 19 octombrie,
binecunoscute lui Eliade, apare credinţa avea ochii de la 19 octombrie... nici ea
că omul care pătrunde într-o horă a nu-i poartă decât o singură dată pe
ielelor sau a altor spirite necurate intră an” (194). Intimitatea cu misterul datei
de fapt sub incidenţa unei forţe de 19 octombrie îi dă lui Ştefan
hipnotice și distructive. Din hora ielelor sentimentul evadării din prezent: „i se
există salvare doar pentru cei care știu păru că se prăbușește într-un timp
descântece sau ritualuri speciale, iar fabulos, devenit aproape inimaginabil
pentru Gavrilescu faptul că prin beatitudinile pe care le păstra, și
rememorează o poveste de tinereţe are făcu un efort deznădăjduit să revină la
valoare ritualică și salvatoare. suprafaţă, să se reîntoarcă în
În romanul Lumina ce se stinge, prezent” (ibidem).
dansul este numit privilegiu divin și În simbolismul cărţilor de tarot, a
instrument de eliberare, prin asociere nouăsprezecea este cartea Soarelui,
simbolică la povestea lui Shiva, care a simbol al armoniei, centru și imago
creat universul în pași de dans. mundi, reprezentând zodiacul, soarele
cu șapte raze și fiinţa dublă. Prin aceste
DATA atribute, numărul se apropie ca
Există puncte de răscruce pentru semnificaţie de sugestia evadării, pe
destinul general și zile însemnate pentru care o are în opera lui Eliade.
devenirea individuală, de aceea orice Aproape toate personajele eliadești
dată calendaristică este o poartă a găsesc sau numai intuiesc o poartă de
timpului sau semn al unei coincidenţe ieșire din realitate și ea este marcată de
astrale. Noaptea sărbătorii de Sânziene o dată calendaristică, repetată cu
(24 iunie) reprezintă o punte spre ostentaţie în destinul fiinţei. Există
limbajul Lumii, de aceea majoritatea puncte ale timpului care avertizează și
personajelor lui Eliade capătă acces la îndrumă, iar istoria generală se împarte
memoria generală, intră într-un timp în perioade. În Dayan, sfârșitul lumii
fabulos și descoperă mistere în această este fixat în anul 2987, iar 1987 este un
noapte. Crăciunul devine un semn al hotar între era terifiantă și cea benefică,
renașterii lui Pandele (Nouăsprezece a viitorului, de după căderea

39
comunismului. În multe dintre studiile sale Eliade
Pentru Eliade însuși, devenirea e vorbește despre împăcarea dintre
marcată de semne revelatoare; în luminosul Apollon și labirinticul
Memorii, afirmă că în anul 1937 (an ce Dionysos, ca despre un simbol al
revine adeseori și în scrierile sale armoniei complete, prin coincidentia
literare, ca reper al istoriei) a simţit că s- oppositorum. Nuvela În curte la Dionis,
a încheiat perioada de libertate, adică de propune ideea că spaţiul dionisiac
a face cultură, singurul lucru posibil devine o emblemă a nenorocului
pentru români58. românesc, sentiment tragic, ale cărui
dimensiuni nu sunt bănuite, deoarece el
DESCÂNTEC este camuflat în starea de transă
Mod de manifestare magică a colectivă. Orgia ritualică, de sorginte
cuvântului, descântecul exprimă dionisiacă, reprezintă o cale de iniţiere
raportarea omului la cuvântul criptic al și, chiar atunci când sensul ritualului s-a
divinităţii. În atmosfera stranie din pierdut, se păstrează impresia
romanul Şarpele, personajele se află sub importanţei lui. Leana cântă prin
vraja unei păduri, un loc consfinţit cârciumi un cântec straniu intitulat În
printr-o poveste de dragoste, petrecută curte la Dionis și ea știe vag că versurile
la începutul lumii și păstrată în acestui cântec conţin un mesaj, pe care
memoria locurilor prin duhul ofidian, l-a uitat. Întocmai ca și în misterele
care a proferat blestemul repetării orfice, cântecul constituie un mijloc de
acestei povești. Naraţiunea este iniţiere pentru oamenii obișnuiţi,
precedată de un descântec de dragoste incapabili de idealuri spirituale, dar care
care anticipă intrarea personajelor sub trăiesc iniţierea în faza ei cea mai
incidenţa misterului: „Tu șerpe bălaur / simplă, prin emoţie și prin vaga intuiţie
Cu solză de aur / Cu nouă limbe a misterului. Rolul lui Dionysos este de
împungătoare, / Cu nouă cozi a pregăti înălţarea apolinică. Oamenii
izbătoare /Să te duci la ea / Unde-o vei care petrec prin cârciumi sunt, fără să
afla.../ Şi tu să n-o lași / Până ce ea, / știe, purtătorii unui mesaj important și
Mândra mea, / cu mine s-a întâlni / Şi rolul lor este de a-l duce mai departe,
îmi va vorbi.” Sub vraja acestui până când amnezia generală va lua
descântec intră Dorina. Ea se visează sfârșit, iar mesajul va fi descifrat de
eroina misterioasei povești și simte o către un poet precum Orfeu.
neînţeleasă chemare spre insula iubirii, Spiritualizarea omului începe prin
unde o așteaptă Andronic-Şarpele. cultivarea plăcerii estetice, căci mesajul
În Domnișoara Christina, lui Orfeu este următorul: „schimbarea
descântecul trebuie să alunge duhurile omului, mutaţia lui nu poate începe de
necurate, care au pus stăpânire pe sus, prin elite, ci de foarte de jos, de la
Sanda: „...și văzui un zbârc roș, / Voia oamenii de rând, cei care petrec noaptea
sângele să-i beie, / Zilele să-i în grădini și restaurante” (214), adică de
ieie...” (125) Dar cuvintele sunt la Dionysos spre Apollon.
insuficiente, deoarece vin prea târziu, Personajul lui Eliade este, de regulă,
când întregul spaţiu este dominat de vrăjit, toropit, amăgit, incapabil de a
strigoi, pentru a cărui anihilare este ţine pasul cu realitatea, într-o stare care
nevoie de un ritual complicat și ascunde un sentiment de nefericire
purificator. profundă, de fapt, dorinţa dezlănţuirii și
speranţa salvării, cele două ipostaze ale
DIONISIAC fiinţei tragice, căci apolinicul

58 ed. cit., I, p. 358.


40
(seninătatea) și dionisiacul iniţiere, prin intermediul spectacolului.
(nemulţumirea obscură) sunt cele două Pandele redobândește spaţiul tinereţii
feţe ale tragediei. sale, de la vârsta lui Crist, când avusese
Termenul dionisiac definește o prilejul să trăiască experienţa lui Orfeu.
categorie estetică, un tip de personaj, Mai precis, repetând întâlnirea cu
dar este și un atribut simbolic, iar în actriţa care o interpretase pe Euridice, el
filozofie, exprimă o atitudine umană. regăsește drumul spre lumea nevăzută,
deoarece orice repetare înseamnă ritual.
DISPARIŢIE Ca și Orfeu, se va întoarce periodic ca
Temă și simbol semnificativ, să-i aducă secretarului său un buchet de
dispariţia reprezintă un mod de 19 trandafiri. Tot astfel dispar și
evaziune din realitate și o obligaţie camioanele (în La umbra unui crin),
majoră a fiinţei de a găsi singură drumul adică „trec într-un alt spaţiu, cu alte
spre paradis, încă din timpul vieţii. În dimensiuni decât dimensiunile spaţiului
proza lui Eliade dispar din planul nostru”, un loc în care pătrund doar cei
realităţii case, păduri, vehicule și aleși, admiși în noua Arcă a lui Noe.
oameni, dar este vorba doar despre o Această lume nevăzută reprezintă
altă dimensiune, camuflată, și de aceea paradisul ce trebuie recucerit și care se
se produc uneori și reapariţii la fel de află la îndemâna tuturor, deși nu toţi
misterioase. Doctorul Zerlendi (Secretul oamenii sunt dispuși să descopere că
doctorului Honigberger), practicând între viaţă și moarte nu există diferenţă.
tehnici yoghine, devine invizibil pentru Cunoașterea lumii nevăzute este
servitori, dar își dă seama că se află în deschisă, dar oamenii refuză
același punct, din casa lui, însă în altă preocupările metafizice și metodele
dimensiune a timpului. Treptat, neconvenţionale. Or, rostul omului este
incursiunea lui în labirintul lumii tocmai de a găsi calea transcenderii într-
supranormale se sfârșește: ajunge în un timp limitat, înainte de marele
Shambala, spaţiul misterios al celor sfârșit, când „Dumnezeu va spune:
înţelepţi, pe care îl descrie ca fiind Messieurs, on ferme!”
învăluit într-o lumină verde, cu munţi
acoperiţi de zăpadă, case ciudate, DUBLU (DEDUBLARE)
oameni fără vârstă, care comunică prin Simbolismul dublului include atât
telepatie și care apără prin rugăciunile nevoia cât și teama de repetare. În multe
lor lumea normală, zguduită de forţe credinţe, întâlnirea cu dublul reprezintă
demoniace. În nuvela Incognito la un semn nefast. Pentru iranieni, explică
Buchenwald, Elefterescu, personaj care Eliade, existenţa terestră presupune
își făcuse un model din Siddharta, lepădarea de fiinţa eternă, iar prin
dispare în mod misterios în timpul unei moarte, sufletul revine la condiţia sa
petreceri, iar când reapare a doua zi în autentică. De aceea, la trei zile după
societate este cu totul schimbat. deces, sufletul își întâlnește imaginea
Dispariţia lui echivalează cu revelarea celestă – daena -, sinele său autentic59.
mitului pe care îl căuta: respectiv, și-a În literatură, mai ales în cea
trăit până la capăt dorinţele pământești romantică, dublul este adversar și semn
și este potenţial pregătit să devină al apropiatei morţi. În romanul Noaptea
Buddha. Scriitorul Pandele de Sânziene apar două personaje a căror
(Nouăsprezece trandafiri) dispare, în asemănare fizică dă naștere la
mod inexplicabil, în noaptea de Crăciun. numeroase confuzii. Este vorba despre
Dispariţia sa presupune un alt fel de scriitorul Ciru Partenie și despre un

59 Istoria credinţelor și ideilor religioase, ed. cit., vol II, p. 369


41
modest funcţionar de minister – Ştefan începuturile (ianuarie). Când Partenie
Viziru. Acesta din urmă descoperă că moare, Ştefan găsește și el poarta
toate acţiunile sale sunt anticipate de morţii.
marele scriitor, a cărui popularitate îl În altă ordine, relaţia eroului cu
complexează. El este confundat și oprit dublul său amintește și de nuvela
pe stradă de diverși admiratori ai eminesciană Sărmanul Dionis, în care
romancierului, iar uneori nu își poate umbra lui Dan rămâne în viaţa profană
dovedi identitatea. Viaţa sa cuprinde ca să-i consemneze evenimentele.
evenimente care îl obligă să-și Partenie este și el o umbră care
amintească de Ciru Partenie ca despre condensează mica istorie în romane de
un reper, dar și ca despre un geamăn succes. Așa cum spunea René de
privilegiat. Ştefan se căsătorește cu Solier60, umbra este o povară, căci „în
Ioana, fosta logodnică a lui Ciru și este plină zi ne dă certitudinea că există o
obsedat de un nume (d-na Zissu), care zonă nocturnă sau cenușie, un abis unde
se dovedește direct legat de adolescenţa sălășluiesc demonii oamenilor care
s c ri i t o ru l u i . F i i n d p r e o c u p a t d e înainte au văzut lumina”. Ştefan se
problema timpului, are revelaţia că simte concurat și limitat de Partenie,
ieșirea din istorie se află foarte aproape, mai ales după ce descoperă ieșirea din
la îndemâna fiecăruia, dar chiar atunci, labirint, adică posibilitatea de eliberare.
Ciru Partenie publică o nuvelă tocmai pe Tot un gen de dedublare tratează și
această temă. De multe ori, simplele nuvela În curte la Dionis, în care poetul
observaţii de circumstanţă îi par a fi fost amnezic, Adrian, se simte detașat de
deja afirmate de către celebrul scriitor. lumea profană și are conștiinţa unei
Existenţa unui dublu îi creează fiinţe generale. El se regăsește și în
personajului presentimentul morţii. El condiţia mitică a lui Orfeu, ca salvator al
nu trăiește, ci se află într-o permanentă oamenilor, dar și în toţi poeţii care i-au
așteptare, contemplând cu uimire urmat. Această viziune a întrupărilor
semnele destinului, până în clipa în care multiple de-a lungul timpului, precum și
știe că va muri. Ciru Partenie reprezintă toate teoriile despre avatarele fiinţei,
un alter-ego raţional, fără emoţii despre metempsihoză, sunt expresii ale
autentice, în timp ce Ştefan își cultivă dorinţei de prelungire dincolo de
toate senzaţiile. Fiind incapabil de moarte, dar și proiecţii ale labirintului
acţiune, cercetează cu atenţie toate interior. În aceeași nuvelă, Dionysos
semnele vieţii, are sentimentul că se află devine dublu al lui Apollon, prin
în burta unei balene, senzaţie care se sugestia că mesajul orfic din cântecul lui
leagă, de asemenea, de simbolul Adrian este răspândit printr-un ritual
dedublării. Eliberat de acest complex al dionisiac. Cele două zeităţi opuse (în
lui Iona, în momentul în care descoperă mitologia greacă) se completează aici,
(prin intermediul lui Anisie) că căci revelaţia lui Adrian este legată
problema timpului poate fi rezolvată, tocmai de sensul armoniei contrariilor.
Ştefan se rupe și de dublul său, însă În Tinerețe fără de tinerețe, Dominic
eliberarea este amară și dureroasă: el Matei este îndrumat de un dublu, pe
capătă un complex de vinovăţie când care iniţial îl crede o întrupare a
Ciru este ucis în locul său. inconștientului său și care treptat se
Dublul conţine și sugestia lui Ianus, dovedește a fi însuși dublul său astral,
zeul cu două feţe, care supraveghează matricea primordială, aflată în afara
intrările și ieșirile (ianua însemnând în timpului și conectată la memoria eternă.
latinește poartă), patronând Tema dublului l-a preocupat pe

60 în Arta şi imaginarul, Meridiane, 1978, p.47.


42
Eliade mai cu seamă în relaţie cu vechile deus otiosus, un creator epuizat,
legende românești despre frăţia dintre nefericit și îndepărtat. În sens mistic,
Dumnezeu și diavol. Gemenii învrăjbiţi, Dumnezeu se află dincolo de Timp.
dedublările marcate de contradicţii Ideea apare în toate tradiţiile arhaice, în
violente constituie de altfel și o temă de care lumea este distrusă pentru a fi
tradiţie în literatura noastră cultă, în anulat timpul istoric. Orice regenerare
linia căreia se situează și romanul înseamnă regăsirea lui Dumnezeu.
Lumina ce se stinge... Aici Eliade Năzuinţa omului de a se întoarce la
abordează simbolul în termeni biblici, paradisul pierdut echivalează cu găsirea
cu trimitere la mitul lui Cain și Abel. lui Dumnezeu, cu existenţa mistică
Maniera romantică de abordare face ca însăși, iar acest ideal nu este numai
întâlnirea dintre Cesare și Manoil să creștin; Eliade îl consideră „un dat
evoce, în special cititorului român, uman universal, de o incontestabilă
confruntarea dintre Sarmis și Brigbelu, vechime” 62 . Sensul întrupării lui
din binecunoscutele poeme eminesciene Dumnezeu în istorie, prin Isus Cristos,
Sarmis și Gemenii. reprezintă o teofanie totală și totodată și
particularitatea cea mai însemnată a
DUMNEZEU creștinismului63 . Din acest motiv,
În sens ortodox, Dumnezeu apare semnele devenirii există nu numai în
evocat în multe opere literare eliadești. Cosmos, ci și în istorie (fie ea generală
Despre sensul dumnezeirii, Eliade pare sau cotidiană): „Creștinul este deci
să vorbească fie din perspectivă îndrumat să se apropie de orice
buddhistă, fie de pe poziţiile filozofiei eveniment istoric cu teamă și
oculte, dar aceasta este doar o aparenţă. cutremurare; pentru că, în ochii lui, cel
Edificator în privinţa concepţiei sale mai banal eveniment istoric, deși
despre Dumnezeu ni se pare fragmentul continuă să rămână real (adică:
în care descrie jurnalul doctorului istoricește condiţionat), poate să
Zerlendi (Secretul doctorului ascundă o nouă intervenţie a lui
Honigberger); confesiunea acestui Dumnezeu în istorie; în orice caz, un
personaj, indianist și yoghin practicant, astfel de eveniment poate avea o
deși grafiată în alfabet sanscrit, are ca semnificaţie transistorică, poate fi
motto un citat din Evanghelia lui Ioan. încărcat de un mesaj. În consecinţă,
Cultura, ca și experienţa indiană a lui pentru creștin viaţa istorică în sine este
Eliade au contribuit la redescoperirea și aptă să se umple de slavă”64. În acest
traducerea în termeni universali a sens, Eliade afirmă că în faţa lui
viziunii ortodoxe despre Dumnezeu. Dumnezeu toate evenimentele sunt
Undeva61 Eliade afirmă: „Abia în India valoroase și „pentru cine nu crede în El,
am înţeles temeiurile tradiţionale ale zice în faţa istoriei...”65. Un personaj din
vieţii ţăranului român”. S-ar putea Noaptea de Sânziene spune că toate
spune, în continuarea acestei idei, că amintirile oamenilor sunt păstrate de
Eliade a identificat în imaginea Dumnezeu și regăsite dincolo de
Dumnezeului ortodox trăsături și funcţii moarte. În nuvela O fotografie veche de
ale dumnezeirii generale. Dumnezeu 14 ani…, Dumitru nimerește din
care a creat lumea românească este un greșeală la Biserica Mântuirii, unde un
impostor ce-și spunea doctor Martin

61 apud P.Culianu - Mircea Eliade, ed. cit., p.216


62 Imagini și simboluri, ed. cit., p. 208
63 ib., p. 210

64 ib., p. 212

65 Mituri, vise, mistere, ed. cit. 153.

43
face vindecări miraculoase. Dumitru îi agonia poporului român, Christinel
arată o fotografie a soţiei lui, care era Eliade s-a grăbit să caute o biserică. A
bolnavă, și știe chiar atunci că miracolul intrat înăuntru. A aprins o lumânare și
s-a împlinit: Thecla se vindecă și s-a rugat pentru sufletul lui Stalin.”66
întinerește. Dumitru îl găsește pe Această relatare, pe care Culianu o
Dumnezeu, din întâmplare, pentru că așează în încheierea cărţii sale despre
era pregătit să-l găsească oriunde. Ca Eliade, sintetizează nu numai etica
toate misterele lumii, Dumnezeu este ortodoxă, dar și un mod de a fi și de a
camuflat, iar camuflajul nu poate fi cunoaște lumea și semnele ei, căci
penetrat de către cel care se iubirea în acest înţeles nu numai că
cramponează de timpul istoric: „Așa purifică fiinţa, dar o și eliberează de sub
cum este Dumitru, cu credinţa lui naivă, teroarea evenimentului, adică a istoriei,
idolatră și vană e mai aproape de iar cel eliberat de lumea orânduită poate
Dumnezeul adevărat decât noi toţi. Şi să înţeleagă sensul camuflării, are acces
tot el are să-l vadă cel dintâi, când la memoria universală sau se regăsește
Dumnezeu adevărat își va arăta din nou în Dumnezeu pentru că Dumnezeu este
faţa nu în biserică, nici în universităţi, ci acolo unde îl găsește fiecare.
se va arăta pe neașteptate, deodată, aici
între noi, poate pe stradă poate într-un ECUAŢIE
bar, dar noi nu-l vom recunoaște și nu În sens matematic, o ecuaţie
vom mărturisi pentru El...”. Situat reprezintă tot o cale de cunoaștere a
dincolo de istorie, Dumnezeu poate fi lumii, dar una primejdioasă, în decursul
întâlnit prin anularea timpului profan; căreia greșeala nu este permisă. În
toate personajele care trăiesc experienţa nuvela Dayan, eroul caută sensul
ieșirii din timp îl caută – conștient sau universului prin punerea timpului într-
nu – pe Dumnezeu. un sistem logic, pe care el îl numește
Deși Eliade nu vorbește totdeauna ecuația ultimă. Iluminat prin meditaţie
explicit despre Dumnezeu, el metafizică, el are revelaţia că ar trebui să
transfigurează starea de contemplaţie fie și poet, ca să poată trece dincolo de
mistică pe care o poartă în sine el însuși realitatea obiectivă. La Eliade apare
prin spiritul său profund ortodox sau, deseori afirmaţia că ocupaţiile
cum spune Culianu, fatalmente ortodox, îndumnezeite sunt, în ordine,
căpătat prin experienţă personală și matematica, poezia și metafizica. Fiind o
românească: „Exemplul cel mai sublim primă treaptă în descoperirea
al acestei paradoxale etici ortodoxe adevărului absolut, matematica e
căreia Mircea Eliade îi este victimă menită să creeze premisele unei
predilectă mi-a fost dat de soţia sa schimbări fundamentale în abordarea
Christinel Eliade. Capitolul de faţă este lumii, în instituirea unui nou sistem de
menit să se încheie printr-o parabolă ce- valori sau în adoptarea altor metode de
i va explica poate unui francez cunoaștere decât cele unanim acceptate.
deznădejdea dintotdeauna de a fi român Ecuaţia absolută a lui Dayan
și orgoliul insurmontabil ce o însoţește demonstrează că timpul poate fi
tot timpul. Sunt cunoscute sentimentele comprimat în ambele direcţii, și către
exilaţilor români de toate culorile viitor și înspre trecut, ceea ce face ca
pentru Stalin, care, ocupându-le patria, totul să fie posibil, iar primejdia constă
i-a dat pradă unei soarte dramatice. Or, în faptul că omul se poate substitui lui
auzind la radio știrea morţii lui Stalin, Dumnezeu, dar unuia neavizat, ignorant
pe care îl știa vinovat, între altele, de și gata să distrugă lumea din greșeală.

66 ibidem, p.266
44
Dionis) au un astfel de rol – simbolic și
ELIXIR revelator totodată, sunt manifestări care
Alături de piatra filozofală și de iluminează fiinţa și o pun în legătură cu
Graal, elixirul reprezintă esenţa sacralitatea.
cunoașterii, adevărul ultim, dar și
băutura miraculoasă care vindecă, ESCATOLOGICE (SIMBOLURI)
întinerește și conferă nemurirea. În Escatologia se referă la orice doctrină
opera literară apare doar cu funcţie despre scopurile ultime ale universului
medicinală; este vorba despre elixirul și ale umanităţii, pune problema
descoperit de doctorul Aurelian Tătaru sfârșitului lumii, a judecăţii de apoi sau
(Les trois Grâces), un lichid incolor a altei ere ce se va instala după
căruia el îi spune apa de la fântâna epuizarea istoriei actuale. Eliade fixează
tinereții. Cele trei paciente tratate cu anul 1987 ca început al erei benefice și
acest medicament misterios se vindecă 2987 ca dată a sfârșitului (Dayan).
și întineresc. Două dintre ele dispar Deseori vorbește despre o evoluţie
(pleacă din ţară sau poate mor), iar cea psihologică (La umbra unui crin) sau
de-a treia duce o existenţă dublă – șase despre căi de evadare în eternitate.
luni din an este tânără și în celelalte șase Principalele simboluri escatologice,
îmbătrânește. Ea devine un monstru, o transfigurate de Eliade într-o viziune
aberaţie a naturii, care își ucide din optimistă asupra devenirii umane, sunt
greșeală salvatorul. (v. și Adam) arca, ascensorul, memoria, nunta.
Toate propun un mod de abolire a
EPIFANIE timpului profan. (v. articolele
Prin acest termen, Eliade definește respective)
orice semn care revelează misterul
ultim, reunește sensuri majore ale ETERNITATE
existenţei sau semnifică și dezvăluie Reprezentând o ipostază a
rădăcinile adânci ale semnificaţiei dumnezeirii și fiind un spaţiu al
respective. De pildă, emblema unui libertăţii absolute, temă și simbol
animal lunar, cum ar fi ursul, totalizează important, eternitatea exprimă o
atât semnificaţii ale lunii cât și destinul năzuinţă arhaică a omului de a scăpa de
omului în cosmos; de aceea, revelaţia pe sub teroarea timpului și a istoriei.
care o declanșează face ca această Pentru hinduși, această eliberare
emblemă să fie o epifanie, după cum înseamnă găsirea momentului favorabil
toate amuletele pe care e prezentă luna pentru a ieși din timp, pe câtă vreme
participă la sacralitatea lunii. pentru creștini eternitatea presupune
Reprezentările lunare (secera, semiluna, identificare totală cu timpul lui Cristos,
luna plină) sunt „epifanii diminuate ale dobândit prin moarte și înviere.
astrului”, dublete sau substitute67. Personajele lui Eliade evadează din
Semnele care consacră dezvăluirea timpul profan pentru că descoperă
misterului sau pe cea a divinităţii – hierofaniile care leagă lumea de
eveniment care trezește sensul omului eternitate sau pentru că au revelaţia
în univers -, semnele de acest fel sunt adevăratului sens al morţii. (v. evadare,
epifanii. Chivotul lui Moise, omphalos- timp, moarte)
ul, apariția mașinii lui Ştefan (Noaptea
de Sânziene), ascensorul care îi EVADARE
revelează lui Adrian că a urca sau a Constituind un mod de respingere a
coborî e același lucru (În curte la realităţii, de cunoaștere a absolutului,

67 Tratat de istorie a religiilor, op.cit., p. 157.


45
ieșirea de sub teroarea timpului și a clar formulată în romanul Nouăsprezece
duratei implică o experienţă metafizică trandafiri, unde Ieronim Thanase
în planul devenirii, căci, așa cum spune spune: „Evadarea [...] nu implică ţări,
Nae Ionescu, evaziunea este principala orașe sau continente necunoscute.
problemă a metafizicii, iar formele ei Evadezi doar din timpul și spaţiul în
sunt întruchipate de pelerin – care care ai trăit până atunci, timp și spaţiu
evadează în lumi insolite -, de mirele care, într-un viitor, din nefericire destul
mistic – care ajunge la Dumnezeu prin de apropiat, vor echivala cu o existenţă
iubire – și de ascet – cel care tinde spre perfect programată într-o imensă
perfecţionarea vieţii. închisoare colectivă. Urmașii noștri,
Eliade pare să adopte simbolul dacă nu vor ști să descopere tehnicile de
evadării în sensul libertăţii buddhiste, evadare și să utilizeze libertatea
vorbește despre identificarea cu esenţele absolută, care ne este dată în însăși
lumii în sens yogin, definește eternitatea structura condiţiei noastre, de fiinţe
ca regăsire a individului în totalitate, în libere deși încarnate, urmașii noștri se
maniera lui Plotin și a gnosticilor, dar vor considera cu adevărat captivi pe
nu se poate spune că acceptă integral o viaţă, într-o temniţă fără uși și fără
poziţie sau alta. El traduce în termenii ferestre – și, în cele din urmă, vor muri.
lumii sale creștin-ortodoxe marile Căci omul nu poate supravieţui fără
revelaţii ale omenirii. Doctorul Zerlendi credinţa într-o libertate posibilă – oricât
își scrie experienţele yoghine în alfabet ar fi ea de limitată – și fără speranţa că
sanscrit, dar alege un citat biblic pentru într-o zi va putea dobândi sau redobândi
a atrage atenţia asupra faptului că doar această libertate...” (233) Partenie
ambalajul este exotic, tot astfel după (Nouăsprezece trandafiri), împreună cu
cum Eliade vorbește despre evadare ca fiul său și cu logodnica acestuia, trec
despre o cale de mântuire. În buddhism, într-o altă dimensiune a timpului. Ei
evadarea din timpul normat înseamnă găsesc o cale de a se întoarce de-a lungul
eliberarea de sub legea karmică, ceea ce propriei vieţi, până într-un moment
e posibil doar prin arderea totală a unei favorabil evadării (și anume atunci când
vieţi viitoare68 , adică presupune Euridice l-a chemat pe Partenie în
întoarcerea de-a lungul timpului pentru infern) și izbutesc să treacă într-o altă
cunoașterea vieţilor anterioare. dimensiune, deoarece sunt pregătiţi
Simbolic, camera de hotel a lui Ştefan printr-un ritual îndelungat, cel al
Viziru (Noaptea de Sânziene) exprimă spectacolului teatral. Evadarea
nu numai dorinţa de regăsire a unei scriitorului reprezintă aici și o parabolă
experienţe din copilărie (camera despre salvarea spiritului încorsetat și
Sambô), ci are aceeași valoare cu asceza obligat la rutină, căci acţiunea este
lui Zerlendi sau cu retragerea lui plasată într-o perioadă de constrângeri
Zalmoxis din lume, adică este o și limitări, sub dictatura comunistă. În
pregătire, o evadare parţială și iniţiatică planul lumii profane, evadare înseamnă
prin care personajul își precede marea moarte. Dayan evadează în paradisul pe
evadare din final. De asemenea, tot care i l-a revelat Jidovul rătăcitor, deși
tehnici de evadare sunt și teatrul, pentru realitatea limitată el moare în
poezia, cântecul, rugăciunea, adică jocul spital, sub arestul Securităţii. Pentru
(spectacol-ritual), arta și contemplaţia Darie (din nuvela Ivan), moartea
mistică. Evadarea face parte din esenţa înseamnă o întoarcere la paradisul pe
umană, este o condiţie a devenirii și, în care îl cunoaște el (strada Toamnei), iar
ultimă instanţă, o obligaţie. Ideea apare pentru Gavrilescu (La țigănci) și Ştefan

68 Mituri, vise, mistere, ed. cit., p. 148.


46
(Noaptea de Sânziene) moartea-nuntă lume, care ispitește și terorizează fiinţa,
reprezintă tot un mod de evadare. căci în esenţa lui omul este dominat
deopotrivă de chemarea vieţii și de
FEMININ teroarea morţii, mistuit de dorul eternei
Feminitatea este asociată simbolic cu reîntoarceri la origini. În opera literară,
sufletul lumii și este considerată un simbolul femininului apare cel mai bine
principiu al nașterii și al morţii. Goethe ilustrat în viziunea morţii mioritice.
încheie Faust cu versurile Etern- Nunta în moarte proiectează o cale de
Femininul ne / Trage în sus, iar salvare (în La țigănci) sau de
interpretările care s-au dat acestor t rans ce nd e re a ist o rie i o p re sive
versuri se concentrează în jurul ideii că (Noaptea de Sânziene). În nuvela Podul,
esenţa autentică a lumii este iubirea esenţa lumii este numită Marea zeiţă,
purificatoare, celestă, opusă erosului a care ucide și dă șansa renașterii, ea este
toate-începător. Sintagma goetheană soarta, adică norocul și nenorocul
Etern-Femininul semnifică puterea fiinţei: „Vă vorbeam de un grup de femei
eliberatoare a naturii, spiritul care face tinere și frumoase care apar deodată,
și desface lumea, forţa care rupe din nevăzut, în sufragerie și izbucnesc în
încorsetările raţiunii și ale materiei, iar râs. [...] Una din ele este Magna Mater,
prin aceasta deschide calea mântuirii69. marea zeiţă, spuneţi-i Afrodita dacă
Am pornit de la aceste sensuri ale vreţi, deși numele ei sunt fără număr.
femininului, deoarece Eliade a meditat Aproape întotdeauna, într-un grup de
asupra lor (cel puţin pe calea femei tinere și frumoase, una din ele
interpretării metafizice a lui Nae este o mare zeiţă, dar cum s-o
Ionescu), iar uriașa informaţie despre recunoști? Nu știe nimeni asta, nu o știe
acest simbol, adunată în întreaga sa nici chiar ea însăși.” (76) Aceeași
operă știinţifică, l-a condus spre o metaforă apare și în La țigănci.
viziune apropiată. Eliade ajunge la Gavrilescu are șansa de a cunoaște
concluzia că în majoritatea miturilor și spiritul lumii, dar nu ghicește care
credinţelor lumii, epifaniile nașterii dintre cele trei fete este țiganca. Nu o
(mai ales cele care sugerează imaginea poate recunoaște pentru că și-a ratat
Gliei ca matrice a materiei) sunt asociate iubirea și prin aceasta și calea înălţării.
morţii. Ideea se completează cu Este condamnat la o nouă existenţă în
numeroase simboluri sau obsesii (între care i se dă iarăși șansa de a o iubi pe
care visele sau faptul că lexemele mamă Hildegard, adică de a cunoaște iubirea
și moarte au în aproape toate limbile profană, a tuturor începuturilor. (v.
indoeuropene aceeași rădăcină). De aici nuntă, moarte)
s-au născut o serie de simboluri care
conduc spre ideea că moartea înseamnă FERICIRE
o întoarcere la origini, către o altă Pentru Eliade, fericirea este o cale
naștere sau devenire; astfel, izolarea mistică de atingere a absolutului. Starea
într-un spaţiu închis ca pregătire pentru contemplativă, detașarea, beatitudinea
moarte, peșterile sihaștrilor, generată de vecinătatea misterului
mormântul, nu reprezintă decât evocări creează premisele devenirii și toate sunt
ale stării embrionale și, prin aceasta, ale ipostaze ale fericirii. Iubirea aproapelui
nașterii sau renașterii; de aceea, spiritul și bucuria de a descoperi lumea, agapé,
materiei care devine este feminin, este cum numea Culianu starea de a fi a lui
haosul de dinainte și de dincolo de Eliade, reprezintă atributul celor care

69Am sintetizat câteva dintre interpretările cele mai valoroase ale operei lui Goethe, expuse şi
comentate de către Ştefan Augustin Doinaş în postfaţa monumentalei sale traduceri - Faust,
Univers, 1982, p.609-612.
47
știu, adică al celor fericiți. Ştefan Parsifal sau ca Don Quijote, știu să-și
(personajul din Noaptea de Sânziene), pună întrebarea justă, legată de sensul
un alter-ego al autorului, plutește într-o căutării și nu de rezultatul ei, căci
stare de amăgire, de vrajă sporită de adevăratul rost al fiinţei nu este să
semnele pe care i le revelează soarta sa. găsească Graalul, ci să știe la ce
Tot fericit este și Dumitru (O folosește, dacă merită căutat, dar mai
fotografie...), pentru că el trăiește în ales să înţeleagă jocul și sensul căutării.
mister și în intimitate cu spiritul lumii, Fericirea celui care găsește Graalul
nu știe să se îndoiască și să-și pună constă în aceea că dobândește secretul
întrebări existenţiale. Tot o cale de pe care nu-l poate dezlega, dar de a
fericire este și moartea eliberatoare a cărui importanţă reamintește periodic
celui care și-a pus întrebarea corect. lumii, tocmai prin atitudinea lui
Darie (din Ivan), străluminat de inocentă de căutător.
intimitatea morţii, trăiește cu Tot ca pe o stare de fericire descrie și
beatitudine și anticipativ clipa în care moartea. Momentul pătrunderii pe
trupul său va zăcea în lanul de porumb. tărâmul morţii este marcat de un
Aleargă spre lan „cu o bucurie uitată, sentiment de beatitudine deplină. De
copilăroasă, simţindu-se copleșit de o pildă, Gavrilescu, din nuvela La țigănci,
beatitudine totală, fără înţeles.”(249) se simte „deodată fericit”, ca și când „ar
Eliade dă un sens original și fi fost din nou tânăr”. De această euforie
Fericirilor evanghelice, dintre care cea bruscă sunt cuprinse aproape toate
potrivită pentru români este Fericiți cei personajele eliadești în momentul
săraci cu duhul, căci a lor va fi desprinderii de lumea materială, a
împărăția Cerurilor. El raportează măcinării și a durerii. (v. și Graal)
sentinţa biblică la povestea lui Parsifal.
Din perspectiva lui Eliade, cel care FIU
întreabă unde se află Graalul intră în Simbol al dedublării, mod de
categoria celor fericiți și săraci cu repetare și de prelungire a fiinţei, fiul
duhul, pentru că el are harul de a pune cuprinde în sine metamorfoza continuă
întrebarea așteptată, fără să știe că doar a timpului care moare și renaște la
simpla ei rostire poate regenera lumea: infinit. Intermediar între origini și
„Au fost mulţi săraci cu duhul în toată sfârșit, fiul constituie, în interpretarea
lumea asta a noastră, dar cel mai faimos lui Nae Ionescu, o ipostază a Trinităţii,
tot Parsifal a rămas, căci a fost singurul legătura posibilă între om și divinitate:
care a întrebat: unde se află potirul „Dumnezeu, în ipostaza Tatăl,
Sfântului Graal? [...] Halal de Graalul reprezintă existenţa pură, iar în ipostaza
care ne-a fost nouă [românilor] ursit să- Sf. Duh, reprezintă pe Dumnezeu în noi.
l căutăm. Să-l căutăm și să-l Între Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Sf.
găsim!” (Pelerina, 353) Nu cred că este Duh stă Dumnezeu-Fiul, care este –
vorba aici despre dezamăgirea celui care după metafizica creștină – logosul
află că răspunsul la întrebarea capitală devenit trup, adică forma în care noi
este foarte simplu, pentru că acela putem să-l înţelegem pe Dumnezeu.
rămâne nedumerit și se blazează, poate. Hristos este mijlocitorul care face
Cred, mai degrabă, că Eliade se referă la legătura între Dumnezeu Tatăl și
faptul că numai cei desprinși de istorie, Dumnezeu Sf. Duh, adică între
de convenienţe, cei care pot trăi Dumnezeul [...] care creează existenţă și
aventura cu deplină implicare, cu Dumnezeul care este în noi”70 . În
autenticitate (spune Culianu), ca legătură cu acest sens, Eliade îl compară

70 20. op. cit., p.157


48
pe Cristos cu Orfeu (În curte la Dionis, un fiu a cărui moarte este premonitorie,
Nouăsprezece trandafiri) și găsește că reprezentând un alt semn pentru
sacrificiul cristic, tot o coborâre în destinul lui Ştefan: eliberarea sa prin
infern, a avut intenţia de a schimba experienţa morţii.
lumea (v. Orfeu). Cristos este mesagerul Majoritatea personajelor nu au
divin, al cărui mesaj a rămas parţial urmași sau nu au părinţi, legăturile lor
neînţeles. cu timpul sunt labile și de aceea trăiesc
În literatură apare frecvent tema cu fascinaţie ispita ieșirii din durată.
fiului risipitor, a fiului regăsit. Așa de
pildă, în romanul Nouăsprezece FLUTURE
trandafiri, Laurian Serdaru vine să-și Simbol al învierii, al ieșirii din
cunoască tatăl și îi ajută să-și mormânt, aproape în toate credinţele,
conștientizeze rolul. Tatăl (Anghel fluturele este asociat sufletului. Evocă
Dumitru Pandele) este un romancier aripa înălţării, idealul omului de a zbura
celebru, care în tinereţe a scris teatru, spre alte lumi, dar și metamorfoza, în
dar a abandonat această preocupare, din primul rând transformarea continuă a
cauza unei experienţe ale cărei detalii le- timpului, și prin ea – moartea.
a uitat, rămânând doar cu o impresie Insectarele cu fluturi din casa
nelămurită și stranie. Laurian și generalului Calomfir (Uniforme de
logodnica lui, Niculina, îl determină pe general) sugerează o imagine a timpului
A.D.P. să se întoarcă la creaţia conservat, căci Ieronim și Antim își
dramaturgică, îi stârnesc interesul desfășoară existenţa într-o permanentă
pentru teatrul experimental, ceea ce va legătură cu spiritul Generălesei, adică
declanșa anamneza scriitorului. El își într-un trecut semnificativ, deoarece
amintește întâmplarea din tinereţe, timpul lor este mort. Acţiunea se petrece
anume o întâlnire secretă și romantică, în anii '50, sub teroarea istoriei, când
în noaptea de Crăciun, cu actriţa care din familia Calomfir nu mai rămăseseră
interpreta rolul lui Euridice, mai târziu decât doi descendenţi. Casa nu fusese
– mama lui Laurian. În acea noapte, a confiscată de către regimul comunic,
văzut prin fereastră o femeie blondă încă, pentru că era în ruină, urma să fie
care i-a zâmbit și i-a făcut semn să dărâmată, iar Ieronim să se mute într-o
păstreze secretul. După aproape treizeci locuinţă care aparţinuse tatălui său, și
de ani de la această întâmplare, Pandele unde chiriașii, impuși de comuniști, îi
află că are un fiu prin intermediul căruia promiseseră să-l tolereze în două
descoperă libertatea absolută și înţelege camere. Generăleasa îi spusese lui
sensul întâmplării uitate (v. moarte). Ieronim că prin spectacol va reuși să
Laurian, Niculina și A.D.P. trec în altă ignore timpul și să supravieţuiască,
dimensiune a lumii, mai exact dispar chiar și în astfel de condiţii vitrege. Aici,
din realitatea cunoscută. Pandele poartă camera împodobită cu insectare de
în sine o experienţă neobișnuită, dar ale fluturi este un semn al unei lumi silite să
cărei sensuri au rămas camuflate, dintr- moară, lumea interbelică, și care a găsit
un omenesc sentiment de frică; apariţia calea conservării, camuflării în
misterioasă a fiului reprezintă un semn, spectacol sau în oglinda acoperită cu
anume al întoarcerii la întâlnirea cu perdeaua de catifea. Fluturii lui Antim
Euridice, adică în momentul în care i-a sunt „cei mai mari, mai frumoși, mai
fost deschis drumul spre infern, spre o extravagant coloraţi fluturi, așa cum
altă devenire. Fiul devine astfel calea, în [Iconaru] nu mai văzuse nici în muzeu”.
sens biblic, reînvierea prin moarte. Fluturele reprezintă aici timpul stagnat
În romanul Noaptea de Sânziene, în momentele lui eroice și exemplare,
personajul principal, Ştefan Viziru, are mostra după care va fi cândva refăcută

49
istoria. Este vorba aici despre valori apoi de blestemul singurătăţii, focul
pregătite să reziste timpului opresiv. devenind pentru el o „aripă fără început
O altă semnificaţie a simbolului și fără sfârșit”.
apare în Tinerețe fără de tinerețe, unde În nuvela Secretul doctorului
realitatea istorică a lui Dominic Matei Honigberger, doctorul Zerlendi se
nu mai coincide cu realitatea lui, eliberează de lumea materială,
subiectivă. Eliade prezintă povestea lui concentrându-se asupra focului: „...își
Ciuang-Tze care se visează fluture, care fixase mintea asupra unui recipient cu
la rândul lui visează că e om și în această jăratic, încercând să pătrundă esenţa
ipostază se visează fluture, până când focului, să regăsească acest foc în
distincţia dintre vis și realitate dispare. întregul cosmos, asimilându-și în același
Aici fluturii semnifică metamorfoza timp principiul lui, identificându-l în
timpului și infinitatea planurilor sale și, atâtea procese din propriul său trup,
respectiv, imperfecţiunea receptării reducând infinitatea de arderi care
temporale a fiinţei. alcătuiesc laolaltă universul și fiecare
În romanul Domnișoara Christina, organism în parte la același element
simbolul are atribute legate de tradiţia incandescent din faţa ochilor săi.” (240)
folclorică românească, unde apare ca Pătrunzând în lumea somnului,
imagine a sufletului de dincolo de surprinde curgerea materiei în proiecţii
moarte. După ce visează năluca plasmatice, luminoase, adică lumea
domnișoarei Christina, Egor descoperă nevăzută, descompusă în elemente
în cameră un fluture de noapte care se esenţiale, între care focul oferă viziunea
zbate deznădăjduit în lumina lanternei. cea mai adecvată modului uman de
În cazul acesta, fluturele devine percepţie, căci se înscrie între imaginile
simbolul sufletului celei moarte, prins arhetipale, înregistrate în subconștient.
între viaţă și neant. Aici focul este „punctul de sprijin”,
poarta de trecere spre altă perspectivă a
FOC lumii. Acţiunea lui hipnotică ajută
Element primordial și stare a sufletul să se elibereze de pasiuni, să se
materiei, focul are funcţii magice, abandoneze mistuirii transformatoare.
fascinează și subjugă fiinţa, are atribute
sacre, căci el purifică materia și FULGER
transmite forţa dumnezeiască. Simbol al Simbolizând iluminarea spirituală și
Spiritului Universal, al forţelor totodată forţa neîndurătoare a cerului,
dezlănţuite, focul are pentru Eliade atât fulgerul este asociat zeilor tutelari și
origine divină cât și demoniacă. În războinici (Zeus, Zalmoxis, Dumnezeu).
romanul Domnișoara Christina, focul Eliade definește fulgerul ca pe un simbol
mistuie conacul boieresc, purificând al sacralităţii care transformă lumea:
spaţiul blestemat și demonizat, dar „brusca manifestare luminoasă a
totodată anunţă fascinaţia lui Egor, trăsnetului sfâșiind întunericul a fost
intrarea lui în lumea strigoilor. Iniţial, valorificată ca mysterium tremendum,
focul e „o umbră sângerie” – imaginea care transfigurând lumea, umple
anticipând scena în care Simina zace sufletele de o teroare sacră. Se consideră
însângerată pe mormântul Christinei -, că persoanele ucise de trăsnet au fost
apoi, după ce Egor străpunge inima răpite la cer de zeii furtunilor, iar
strigoiului, focul devine atotstăpânitor: rămășiţele lor pământești sunt venerate
„o limbă uriașă de foc” ce se înalţă din asemenea moaștelor. Cel care
„aburul albăstrui”. Imaginea sugerează supravieţuiește unei asemenea
starea hipnotică în care intră personajul experienţe suferă o transformare
copleșit de o dureroasă deznădejde și radicală; de fapt începe o nouă

50
existenţă, este un om complet nou.”71 germineze sămânţa din suflet. Este
Această interpretare se află transpusă cuprinsă aici o sugestie a Florii de Aur,
într-o nuvelă în care personajul trăiește metaforă a elixirului vieţii, în tradiţiile
experienţa în amănuntele descrise mai taoiste, chestiune faţă de care Eliade a
sus. Este vorba despre nuvela Tinerețe arătat interes constant72.
fără de tinerețe, în care Dominic Matei,
un bărbat în vârstă de 70 de ani, bolnav GIGANTISM
de scleroză, este lovit de fulger în Anomalie prin depășirea măsurii,
noaptea de Înviere, când tocmai uriașul nu este doar un avertisment, ci și
hotărâse să se sinucidă. În urma acestei semnul sfârșitului. Ieșirea dintre limite,
experienţe, care ar fi trebuit să-l în ordine hiperbolică, presupune o
omoare, nu numai că supravieţuiește, secretă dorinţă de măsurare cu zeii. În
dar întinerește, pare un tânăr de 30-40 nuvela Pe strada Mântuleasa, M. Eliade
de ani și capătă o memorie fabuloasă. El chiar subliniază în mai multe rânduri
se ridică deasupra timpului său, are monumentalitatea de zeiţă a unei fete
acces la memoria universală, adună date uriașe - Oana. De altfel, ea chiar pozează
esenţiale despre evoluţia umană și pentru o pictoriţă care vrea să înfăţișeze
pregătește un fel de Arcă a lui Noe, o zeitate. Or, dorinţa de confruntare cu
menită să ajute la reconstituirea zeul reprezintă un act de trufie, un
civilizaţiei, după Apocalipsă. Când hybris, o greșeală pentru care trebuie să
misiunea lui se încheie, după o plătească toţi urmașii celui vinovat. În
incursiune de un secol în viitor, el se nuvela mai sus pomenită, personajul
întoarce în vremea sa, la origini și la chiar plătește un păcat strămoșesc,
haosul iniţial: este lovit de amnezie și împlinește prin experienţa ei un
moare. Fulgerul înseamnă aici blestem, dar își capătă dreptul de a
regenerare și prin ea ridicare deasupra reintra în circuitul istoriei, deoarece își
timpului, dar cum esenţa fiinţei este găsește măsura în lumea profană – un
dorul originilor, ca și în basmul bărbat uriaș, ca și ea.
românesc Tinerețe fără bătrânețe..., În altă scriere, gigantismul apare ca
eroul este învins de chemarea temă, Eliade urmărind doar sensurile
începuturilor sale. Legătura cu originea anomaliei care se resoarbe în esenţa
este definitivă, de nedesfăcut. lumii materiale. Cocoaneș (din nuvela
Experienţa lui Dominic devine un ritual Un om mare), exclus dintre oameni, se
al înălţării lui Cristos, căci personajul întoarce în apa primordială. Risipirea sa
este dominat de gândul morţii în proteică indică întoarcerea la
noaptea sacră a Învierii. Fulgerul normalitate printr-un ritual de
descinde din lux, din lumina divină, și purificare completă: dizolvarea și
de aceea deschide poarta spre eternitate. renașterea prin coborârea în afundurile
Alt personaj, din aceeași naraţiune, mării.
Veronica Rupini, are un accident în
urma căruia vorbește limba sanscrită, se GHICIT
identifică unor personaje misterioase, Ca probă iniţiatică, descinsă din
recăpătând memoria avatarurilor ei capacitatea omului de a-și găsi intuitiv
anterioare. Interesant este că șocul este drumul, ghicitul se fixează în scrierile lui
declanșat în timpul unei furtuni cu Eliade între clarviziune și joc. Tipică în
fulgere. Lumina interioară este trezită acest sens este experienţa lui Gavrilescu,
prin imixtiunea fulgerului, care face să din nuvela La țigănci, care dobândește

71 Mefistofel și androginul, ed. cit., p. 14


72 ib., p. 41.
51
dreptul de a ieși din labirintul morţii În mentalităţile românești, raiul
prin exercitarea intuiţiei lui de artist. însuși este înfăţișat ca o petrecere, ca un
Personajul are conștiinţa rutinării sale și ospăţ vesel alături de Dumnezeu73. În
presimţirea vagă a salvării, însă nu-și consens cu această idee, grădinile de
cunoaște drumul destinal pentru că de-a vară devin locuri de întâlnire stimulativă
lungul vieţii nu și-a urmat impulsurile (în nuvela Pe strada Mântuleasa, de
sufletești. Din acest motiv, ţigăncile îl pildă), dar și de participare la taina
supun unui joc în care trebuie să lumii, prin cântec și prin desfătare
ghicească, adică să-și reactiveze intuiţia instinctuală (În curte la Dionis).
atrofiată. Ghicitul nu presupune Ca simbol al paradisului divin,
pregătire specială, iniţierea într-un grădina este reprezentată în nuvela
meșteșug oracular, ci doar un joc al Dayan. Izvorul cunoașterii se află
norocului și-al întâmplării. În același printre plopi și chiparoși, într-un spaţiu
sens, Dayan (din nuvela cu același titlu) al iluminării și al meditaţiei. După ce
trebuie să ghicească izvorul mântuitor. bea din izvorul cel bun, personajul
Este vorba despre o revelaţie care găsește banca de sub umbra
propulsează fiinţa într-un alt plan, chiparoșilor, loc al bucuriei spirituale.
despre o încercare simplă al cărei
principal rost este de a readuce sufletul GROTĂ
la condiţia sa iniţială, pe când era Loc de meditaţie, de regăsire a
inocent și capabil să trăiască jocul în originilor, grota evocă imaginea
plenitudinea și în gratuitatea lui. mormântului și a uterului totodată.
Cu totul altă semnificaţie are ghicitul Eliade însuși afirmă că atunci când
în nuvela Ghicitor în pietre, în care nimic nu-i va rămâne de făcut se va
personajul Beldiman afirmă că a retrage într-o grotă care îl așteaptă în
moștenit darul de a face previziuni în Himalaya. Simbol al îngropării de viu,
funcţie de așezarea pietrelor, ca pe un grota are valoare de loc iniţiatic, imitând
dat al sângelui său. starea embrională a fiinţei și, prin
aceasta, evocând originile, întoarcerea
GRĂDINĂ de-a lungul timpului, recuperarea
Tot o proiecţie a labirintului, grădina memoriei eterne.
este un loc de iniţiere, dar și o imagine În nuvela Tinerețe fără de tinerețe,
tradiţională a paradisului de dincolo de Veronica, surprinsă de o furtună în
moarte. Eliade vorbește adeseori despre munţi, se salvează adăpostindu-se într-o
simbolismul grădinilor de vară, ca grotă, a cărei ieșire este astupată de
depsre locuri ale desfătării lumești, în stânci. După această experienţă a
care oamenii se pregătesc fără să știe îngropării, ea nu poate vorbi decât în
pentru înţelegerea secretului capital. sanscrită, iar treptat în dialecte indice
Beţia, cântecul lăutăresc, în general, uitate. Se întoarce de-a lungul istoriei
petrecerea alături de oameni până la începuturile omenirii,
necunoscuţi reprezintă în viziunea lui reconstituind prin propriile existenţe
un mod de cunoaștere și de pregătire anterioare evoluţia limbii. Informaţiile
orfică. În mai multe scrieri (Pe strada sunt adunate de către Dominic Matei
Mântuleasa, În curte la Dionis, Adio) pentru arca salvatoare.
indică participarea involuntară la un joc În operele sale știinţifice, Eliade
colectiv ca principală renovare spirituală consideră tradiţia retragerii într-o grotă
de jos în sus, de la omul simplu la cel un ritual iranian care s-a răspândit și
conștient de actul său de spiritualizare. perpetuat la toate popoarele

73vezi Sim. Fl. Marian - Îmormântarea la români, Ed Grai și Suflet -Cultura Natională, 1995,
p. 301.
52
indoeuropene. Grota este un univers în adevărat un răspuns. Întrebarea lui
miniatură, reprezintă „cealaltă lume și Parsifal pare să nu aibă legătură cu
de asemenea întregul univers”. Ea nu boala regelui, căci el întreabă unde este
este doar un loc tenebros și subteran ci Graalul, dar îndată după această
un „spaţiu sacru și, în cele din urmă întrebare, regele se însănătoșește și
total, constituind o lume în sine”74 ; de devine tânăr. Ca și Don Quijote, Parsifal
aceea conferă puteri regeneratoare, de își trăiește cu implicare și seriozitate
ieșire din timpul istoric sau de jocul, căci amândoi sunt dăruiţi –
reîntoarcere in illo tempore. primul cu putinţa visului și celălalt cu
Aceeași semnificaţie o are pușcăria cea a harului. Sensul întrebării lui
pentru Biriș (Noaptea de Sânziene) și Parsifal se leagă de destinul fiinţei și
pentru Zevedei (Pelerina). anume de a-și pune întrebări despre
rostul lumii și al vieţii. Când nimeni nu
GRAAL mai pune întrebări grave, universul
Reminiscenţă a credinţelor celtice, intră în disoluţie: „Când omul uită să se
peste care s-a suprapus mitul creștin al întrebe în ce parte stă izvorul mântuirii
învierii, vasul ce păstrează sângele lui, se ofilesc câmpurile și se-ntristează,
Mântuitorului sau elixirul vieţii, asociat sterpe, păsările.” Lumea ar intra în
uneori cu recipientul marilor secrete boală și ar degenera, ca și viaţa din
(cornul abundenţei, cartea sacră sau castelul Regelui Pescar, „dacă n-ar
cornul vindecător al inorogului), iar exista în fiecare ţară, în fiecare moment
alteori cu piatra filozofală, Graalul este istoric anumiţi oameni dârji și luminaţi,
un simbol al iluminării, care conţine în cari să-și pună întrebarea justă...” (168)
sine dorinţele majore ale omenirii. Adevărul este simplu dar infinit, de
Căutarea Sfântului Graal simbolizează aceea nu răspunsul stimulează evoluţia
capacitatea omului de a-și pune umană, ci căutarea lui perpetuă. În
întrebări asupra sensului vieţii, adică de nuvela Pelerina, acţiunea se petrece în
a căuta adevărul și mântuirea. era comunistă, într-un timp istoric
Eliade are un studiu de tinereţe – Un agonizant, când lumea a renunţat să mai
amănunt din Parsifal75 – în care caute calea mântuirii. Într-o zi încep să
analizează personajul romanelor apară erori semnificative în ziarul
cavalerești, nu atât în varianta dată de Scânteia, iar ele se dovedesc a fi mesaje
Chrétien de Troyes, cât în cea a lui cifrate, care trezesc interesul anumitor
Wolfram von Eschenbach. În viziunea oameni, anume extremele societăţii:
lui Eliade, Parsifal poate fi comparat cu Zevedei (un om exclus din societate) și
Don Quijote. Parsifal nu este un cavaler cei care conduc. Greșelile de tipar
glorios, ci unul comic, el amuzându-i pe construiesc, printr-un cifru complicat,
cei din jur prin purtarea necioplită, prin mesaje pacifiste în toate limbile.
dorinţa ostentativă de a respecta legile Mesajul pentru români este următorul:
curtoaziei. Dar ajuns la curtea Regelui „Fericiţi cei săraci cu duhul căci a lor va
Pescar, pune întrebarea necesară, așa fi împărăţia Cerurilor!” Prostia
după cum fusese învăţat. Regele este proslăvită aici este explicată prin
bolnav și nici un leac nu-i mai este povestea lui Parsifal, care se face ridicol
folositor. Numeroși cavaleri încearcă să- pentru cei din jur: este un cavaler care
i vorbească înainte de venirea lui nu cunoaște re gulile cavale rilor
Parsifal, dar ei emit întrebări de medievali, dar care pune întrebarea
convenienţă, la care nu așteaptă cu capitală. Tot astfel românilor le-a fost

74 De la Zalmoxis la Genghis-Han, ed. cit. p. 69.


75 în Insula lui Euthanasius, Humanitas, 1993, p.163
53
dat „să caute și să găsească Graalul”, ce trăiește o nouă existenţă de aproape
spre nefericirea lor. Eliade pune aici 30 de ani în viitor, se reîntoarce la
problema din perspectiva regimului origini și haosul se reinstalează.
comunist, blocat într-un ideal, dar face Redevine amnezic și moare. În romanul
și o subtilă încercare de a transmite Nouăsprezece trandafiri, ideea că
mesajul cuprins în povestea lui Parsifal, începutul și sfârșitul sunt identice este
anume că istoria care nu are oameni ilustrată prin spectacol, mai exact
capabili să-și pună întrebări despre printr-o piesă intitulată La început a
mântuire ori despre nemurirea fost sfârșitul, în care creaţia artistică
sufletului este condamnată să moară. devine un reflex al Zidirii lumii. Pandele
Graalul românilor exprimă capacitatea își explică astfel opera: „La început a
unui neam de a se salva prin fost ceea ce va fi și la sfârșit și apoi din
preocuparea pentru întrebările capitale, nou la început – la început a fost haosul.
rupte de derularea pragmatică a istoriei. Dar din acest haos va lua fiinţă o lume
nouă, căci spre deosebire de celelalte
HAOS haosuri și neanturi pe care le
În mai toate cosmogoniile se vorbește cunoaștem, vai! atât de bine – acesta va
despre un univers infinit și haotic din fi un haos cosmologic. Din el se va crea
care se organizează periodic lumea. Universul imaginar [...], un univers
Haosul precede Creaţia și anunţă dramatic, adică creat anume pentru
sfârșitul. Simbolic, orice confuzie sau spectacol.” Din acest motiv, piesa lui
deformare a materiei, orice deranjare a începe prin replici ininteligibile, prin
valorilor evocă starea iniţială a dialoguri extravagante și artificiale, care
cosmosului și prin ea o experienţă de se amestecă până ce devin un psalm
excepţie, care înnoiește sau schimbă un ciudat și armonios, anunţând Creaţia și
destin, o istorie. Gavrilescu (La țigănci), „victoria Demiurgului”.
de pildă, rătăcește prin labirint, printre
obiecte a căror formă o percepe vag; HAR (ARTISTIC SAU MISTIC)
trăirea sa seamănă cu o mistuire, cu Dăruire dumnezeiască, putinţa de a
moartea, dar legăturile lui cu lumea nu sublima lumea prin artă sau prin
au fost definitiv întrerupte: el primește meditaţie mistică, harul caracterizează
semne ale unei vieţi ce continuă fără el, unele dintre personajele eliadești, mai
aude „voci și zgomote și scaune trase pe cu seamă pentru a le sublinia
parchet, parcă un întreg grup s-ar fi stranietatea. Dumitru (din O fotografie
ridicat de la masă și s-ar fi îndreptat veche de 14 ani…) este dăruit să-l
înspre el.” Haosul generează o renovare găsească pe Dumnezeu oriunde, chiar și
a personajului în același univers de care în impostorul doctor Martin. Harul nu e
el este prins, însă într-o altă durată condiţionat de calităţi deosebite,
istorică, iar transformările pe care desăvârșirea nu are legătură cu
timpul le-a operat sunt atât de inteligenţa sau cultura. Este un reflex al
derutante, încât pentru Gavrilescu sufletului idolatru. Tot dăruit este și
înseamnă tot haos, o dereglare a lumii Beldiman, din Ghicitor în pietre, însă
pe care numai el o simte, întrucât doar harul lui este dublat de iniţiere.
lumea lui interioară se recreează într-o Același înţeles îl are si puterea lui
altă dimensiune: în moarte. Ieronim Thanase, personaj din mai
Tot o formă de haos este și amnezia multe scrieri ale lui Eliade, de a vedea
lui Dominic Matei (Tinerețe fără de lucruri pe care ceilalţi nu le văd.
tinerețe), căci înseamnă degringoladă, Regizor, iniţiat în lumea oglinzilor și
confuzie, mixtură fără sens a tuturor mesager învestit de Generăleasa,
informaţiilor stocate în mintea sa. După Ieronim transfigurează mesajul în

54
parabole, deoarece el este dăruit să pietre) pot să arate, să facă perceptibil
creeze un scenariu de iniţiere colectivă, un mister sau un loc încărcat de
pe care îl și realizează (în romanul sfinţenie. Herofantul este preotul care
Nouăsprezece trandafiri). oficiază iniţierile secrete, care îi
desemnează pe cei aleși. În romanul
HIEROFANIE Nouăsprezece trandafiri, Ieronim îl
Termenul definește semnul purtător pregătește pe Pandele pentru coborârea
al sacrului, îndumnezeirea unui spaţiu, în infern, iar în nuvela Ghicitor în
unui lucru, săvârșirea conștientă sau nu pietre, Beldiman îl îndrumă pe
a unei acţiuni care permite imersiunea Emanuel, incitându-l să-și pună acele
în misterele capitale. Reapariţia casei întrebări pe care le evitase până atunci.
din pădure (în Nouăsprezece trandafiri)
reprezintă o hierofanie individuală, căci HOTEL
acel loc este începutul lui Pandele. Acolo Loc de refugiu, adăpost vremelnic,
a recreat ieșirea spre infern, prin echivalent al punţii, al trecerii și prin
spectacolul ritualic despre Orfeu. De aceasta – o altă metaforă a vieţii, hotelul
asemenea, casa lui Zerlendi (Secretul este de asemenea un loc de rugăciune și
doctorului Honigberger), tabloul de asceză, în care omul se pregătește
Christinei (Domnișoara Christina), pentru moarte. Acest sens derivă din
pădurea Băneasa (Noaptea de faptul că oferă posibilitatea singurătăţii,
Sânziene), bordeiul ţigăncilor (La în chiar inima istoriei. Ştefan (Noaptea
țigănci) sunt toate purtătoarele unui de Sânziene) închiriază o cameră într-
secret, păstrat de la începutul lumii, sau un hotel, fără ca familia sa să știe. El se
conţin in nuce creaţia însăși. În studiul izolează aici ca să regăsească o stare de
Sacrul și profanul, Eliade afirmă: graţie, trăită cândva, în copilărie, dar, ca
„Pentru a reda manifestarea sacrului, și Gavrilescu (La țigănci), păstrează
am propus termenul de hierofanie, care legătura cu o realitate care nu-i
este comod, cu atât mai mult cu cât nu aparţine: ascultă prin pereţi discuţiile
implică nici o precizare suplimentară: el vecinilor de cameră, se implică imaginar
nu exprimă decât ceea ce este implicat în existenţele lor, care cu timpul devin
în conţinutul lui etimologic, anume că semne ale propriului destin. În altă
ceva sacru ni se arată”76 . naraţiune (În curte la Dionis), hotelul
De asemenea, hierofania reunește este loc de trecere insesizabilă între rai
contradicţiile lumii, căci orice și iad, purgatoriu și intrare secretă în
manifestare a sacrului în lume oferă via negativa. Un pictor, care locuiește
șansa transcenderii, prin anularea și pentru câteva zile într-un hotel, este
armonizarea contrariilor. Toate vrăjit, ispitit de ascensorul hotelului și
hierofaniile sunt și simboluri, pentru că nu mai poate pleca niciodată. Mai
închid în ele secretul unui paradox. târziu, Adrian – și el artist -, reface
experienţa, descoperind, la rândul său,
HIEROFANT calea ieșirii din labirintul istoriei.
Cel care revelează sacralitatea, preot, Metaforă a așteptării, adăpost nesigur și
iniţiat, deţinător al unui mister capital, anonim, hotelul sugerează provizoratul
hierofantul este asimilat, în opera lui vieţii și al fiinţei.
Eliade, în special cu oficiantul
spectacolului. Regizorul Ieronim IGNORANT
Thanase, Swami Shivananda (din Nopți Culianu împarte proza eliadescă în
la Serampore), Beldiman (Ghicitor în trei sectoare, după construcţia

76 ed. cit., , p. 13.


55
personajului principal. Astfel, în creaţia fabuloase de pe poziţiile unui martor
de tinereţe, protagonistul este specialist, fascinat de proporţiile neverosimile pe
căutător de mistere, iniţiat (ca în care le ia fiecare fapt, fiecare acţiune.
Şarpele, Nopți..., Secretul doctorului Relatarea sa îi seduce pe anchetatori,
Honigberger). Urmează o serie de unora le schimbă destinul, pe alţii îi
nuvele în care personajul nici nu incită să găsească sensuri ascunse în
bănuiește existenţa misterului. El este poveste. Într-un cuvânt, Fărâmă
un idiot, în sens expresionist (La renovează lumea, ca și Parsifal, pentru
țigănci, Douăsprezece mii de capete de că și el își urmează cu inocenţă drumul.
vite, Pe strada Mântuleasa). A treia În fond, este arestat, anchetatorii îi cer
categorie cuprinde ciclul spectacolului și informaţii despre oameni consideraţi
al criptografiei. Proza din cea de-a doua primejdioși pentru regimul politic,
categorie interesează în legătură cu respectiv, lui Fărâmă i se cere să facă o
simbolul pe care îl discutăm. Idiotul delaţiune, iar el reconstituie mitic lumea
este, după Culianu, cineva sărac cu care a fost și care continuă să
duhul, ceea ce evocă teoria lui Nicolaus supravieţuiască în mod subteran,
Cusanus despre idiota triumphas. așteptând doar cuvântul capabil s-o
Respectiv, Gavrilescu (La țigănci) sau reactiveze. Deși pornesc din inocenţa
Gore (Douăsprezece mii de capete de unui povestitor fascinat el însuși de
vite) nu înţeleg că se află în preajma poveste, întâmplările se leagă într-un
morţii, și de aceea nu sunt nici sistem simbolic în care este cuprins
înspăimântaţi, nici surprinși. Ei își mesajul capital – anume că esenţa lumii
acceptă experienţa cu tot calmul vechi pătrunde în istoria prezentă și o
ignoranţei, care devine doctă. Așa cum transformă indubitabil. Prin acest
explică Eliade, conceptul de docta simbolism, poveștile inocente devin
ignorantia, impus de Cusanus, se vehiculul întoarcerii la origini.
susţine pe ideea că ceea ce este Aceeași atitudine de ignoranţă
complicat și de neînţeles coincide cu înţeleaptă o are și Dumitru, din nuvela
ceea ce este explicit77 . Ignorarea logicii O fotografie veche de 14 ani…, care
raţionale plasează fiinţa într-o atitudine ignoră evidenţele istoriei și își urmează
metafizică și religioasă, ceea ce nu este credinţa întemeiată pe experienţe
cazul personajelor mai sus-pomenite. arhaice, ale căror rădăcini se regăsesc în
Gavrilescu și Gore sunt oameni banali, anistoria renovatoare.
fără imaginaţie, fără intuiţia misterului, (v. fericire, Graal, mesaj)
dar care camuflează în fiinţa lor
profundă capacitatea revelării lui, căci, IEŞIRE (v. evadare, labirint,
conform lui Eliade, misterul este ascuns poartă)
în anodinitate. Din acest motiv, cu atât
mai mult este pregătit pentru a INFIRMITATE
descoperi misterul cel ce nu este Ca și în tradiţia folclorică, omul care
interesat de el, cel care nu-i bănuiește poartă un semn fatal reprezintă un
dimensiunile, adică Parsifal. avertisment pentru ceilalţi. El este
În sensul acesta, de evoluţie senină și excepţia care dă semnalul dezordinii,
fără slavă, este reprezentat Zaharia strică armonia. Vădastra (din Noaptea
Fărâmă, din nuvela Pe strada de Sânziene) are un ochi de sticlă și îi
Mântuleasa. Acesta este anchetat de lipsesc două degete. Îi atrage atenţia lui
poliţia comunistă, dar continuă să Ştefan, chiar înainte de a-l cunoaște,
povestească imperturbabil întâmplări când îl aude întâmplător confesându-se.

77în Istoria credințelor și ideilor religioase, op.cit., III, p. 220.


56
Vădastra este un înlocuitor al lui Ştefan: a ceea ce nu se regăsește 78 în mod
el trăiește în adolescenţă o experienţă curent, iar prin acesta situează defectul
care îi era destinată lui Ştefan, anume o în centrul atenţiei.
cunoaște pe d-na Zissu, personaj al cărui
nume îl obsedează pe eroul romanului. INIŢIAT, INIŢIERE
Finalmente, el află că d-na Zissu Printr-un ritual secret, omul poate
reprezentase un eveniment semnificativ, căpăta o nouă existenţă sau posibilitatea
un fel de prima probă pentru Ciru de a trece într-o altă dimensiune sau
Prtenie, ale cărui fapte sunt repetate în stare a lumii. Moartea însăși este o
mod straniu de către Ştefan Viziru. În iniţiere, o ieșire din universul normal.
cazul d-nei Zissu, însă, el a ratat, ceea ce După Dicționarul de simboluri al lui J.
nu înseamnă că este absolvit de această Chevalier și A. Gheerbrant, „iniţiatul
repetiţie. Întâlnirea cu Vădastra și trece prin perdeaua de foc care desparte
legătura pe care o va stabili cu acesta are profanul de sacru; trece dintr-o lume
rolul de a o recupera. Omul cu într-alta și îndură, în consecinţă, o
infirmitate simbolizează aici episodul transformare; el schimbă nivelul, devine
amputat, dar a cărui semnificaţie este diferit de ce a fost.”79 Orice iniţiere
obligat să o afle. Vădastra devine presupune jertfă și pătimire și prin
substitutul eroului principal, dar el este extensie orice experienţă de maximă
un infirm, un exaltat, un nebun. implicare, în care suferinţa are funcţie
Infirmitatea fizică o subliniază pe cea purificatoare, transfigurează fiinţa și
psihică; Vădastra reprezintă un modifică raporturile ei cu timpul.
dezechilibru monstruos în destinul lui După cum explică Richard
Ştefan Viziru, un simbol al cunoașterii Reschika80, în concepţia lui Eliade există
amputate, căci lui Ştefan esenţele i se o iniţiere care permite accesul la etapa
revelează parţial, ca și când el însuși ar matură și o iniţiere specializată, de
avea un singur ochi. intrare sub protecţia unei fiinţe
Tot așa, Dayan este și el o fiinţă supranaturale. Cea de-a doua categorie
incompletă, cu acces limitat la adevărul îl interesează în măsura în care
absolut pe care îl caută. Când experienţa conduce la dobândirea unui
infirmitatea sa este schimbată de către alt stadiu existenţial. Pentru Eliade, arta
Jidovul rătăcitor, el pătrunde în grădina ca și activităţile creatoare sau de
paradisului și își amintește toate imersiune metafizică în esenţa lumii
avatarurile anterioare, dar cunoașterea constituie acte de iniţiere. Printre
sa este de scurtă durată. Eliberându-se ritualurile iniţiatice românești, Eliade
de timpul normat, pătrunde în trece și călușul, pe care îl numește „dans
eternitate, însă rolul său în istorie este cathartic” 81 deoarece ilustrează prin
incomplet: nu poate afla ecuaţia scenariul ritualic principalele trepte
absolută a lumii. Dayan este însemnat iniţiatice comentate de Eliade în
cu o infirmitate, căci el este un ales, un legătură cu orice iniţiere:
reper în destinele lumii. Mutilările mai descompunerea și renovarea.
sunt, însă și semne ale unei iniţieri. Jurământul secret, în ajunul Rusaliilor,
După cum explică Eliade, orice numărul dansatorilor (șapte sau nouă),
stigmat singularizează, indică prezența scopul dansului de a-i vindeca pe cei
sau cel puțin apelul, în sens predestinat, loviţi de iele - toate dovedesc caracterul

78 Tratat de istorie a religiilor, ed. cit., p. 36.


79 ed. cit., II, p. 154.
80 Introducere în opera lui Mircea eliade, Ed. Saeculum IO, 2000, p. 48.

81 Istoria credinţelor și ideilor religioase, III, p. 236

57
ritualic al călușului. În esenţă, un un salvator care selectează pentru arca
dansator ia asupra sa boala unui om, el sa informații, adică își exercită la modul
se prăbușește, moare și apoi redevine la absolut talentul din viaţa profană.
viaţă, deoarece este inițiat, a participat Iniţierea doctorului Zerlendi se
la misterul capital al vieţii: moartea realizează pe cale intelectuală și abia
urmată de renaștere. după aceea prin exerciţiu șamanic.
În proza lui Eliade, personajele se Indiferent de modalitate, iniţierile
iniţiază, cel mai adesea, prin conduc la dobândirea altei stări prin
intermediul artei și mai cu seamă prin renovarea decisivă a fiinţei.
spectacolul teatral. Un exemplu îl
constituie Pandele (Nouăsprezece INSULĂ
trandafiri), care află calea de a ieși de Loc al însingurării și oază în mijlocul
sub teroarea timpului, creând un apelor, evocare a paradisului și spaţiu
spectacol despre nașterea și moartea fără ieșire, insula reunește simbolurile
lumii, prin care el devine contemporan vieţii ce se naște și totodată sensurile
cu momentul Genezei dumnezeiești. morţii, căci, așa cum spune Eliade, „apa
Tot un iniţiat este și Beldiman reprezintă în foarte multe tradiţii haosul
(Ghicitor în pietre), dar el deţine un primordial de dinainte de creaţie”, pe
secret transmis din generaţie în când „insula simbolizează
generaţie, doar în cadrul neamului său; manifestarea, Creaţia.” Dar această
taina sa ţine de miracol și nu de formă se află sub permanenta
misterele esenţiale ale lumii, la care ameninţare a înecului și a dizolvării. În
accesul său este parţial: ghicește multe mituri, insula apare ca loc
destinul oamenilor în pietre, acesta fiind transcendental, în care pustnicii se
un mod de intimitate cu natura în care retrag pentru meditaţie sau în care
sunt înscrise semnele limbajului ajung sufletele fericiţilor eroi.
universal. Într-un articol scris în anul 1939 și
Iniţierea lui Ştefan (Noaptea de anume Insula lui Euthanasius, Eliade
Sânziene) se produce prin izolare și comentează simbolul în nuvela
regăsire a sinelui iniţial, în afara eminesciană Cezara și subliniază
timpului, în camera Sambô. dualitatea armoniei – ca manifestare în
Alte personaje pătrund într-un ritual eros și în moarte: „Ambivalenţa insulei
de iniţiere, prin repetarea întâmplătoare lui Euthanasius nu trebuie să
a unor gesturi despre care nu știu că nedumerească. Este un tărâm
sunt semnificative. Gavrilescu (La paradiziac, calitativ deosebit de zona
țigănci) se lasă ispitit de umbra nucilor, înconjurătoare, în care beatitudinea
Egor (Domnișoara Christina) privește vieţii adamice nu exclude beatitudinea
un tablou vechi uitând de propriul său morții frumoase; și una și alta sunt stări
tablou, abandonându-și șevaletul în în care condiţia umană – drama,
iarbă. durerea, devenirea – a fost
În alte cazuri, personajul este ales suspendată” 82. Cu doi ani înainte de
prin destin să pătrundă în lumea apariţia acestei scrieri, Eliade publicase
nevăzută și de aceea se naște cu romanul Şarpele, în care simbolul apare
preștiința misterului; Dominic Matei transfigurat aproape în manieră
(Tinerețe fără de tinerețe) are o eminesciană. Insula lui Andronic este în
memorie de excepţie și o dorinţă lacul din mijlocul pădurii, lângă o
extraordinară de a memora. După ce mânăstire care ascunde o poveste veche
este lovit de fulger, el devine, ca și Noe, și dramatică. Totodată, această insulă

82 Insula lui Euthanasius, Humanitas, 1993, p. 10.


58
este un centru, un spaţiu consfinţit de Eliade nu transpune simbolul în
mitul șarpelui care și-a pierdut mireasa. sensul în care apare în mituri sau în
Spiritul său stăpânește insula și basmele populare, el nu vorbește despre
hotărăște cine are acces la ea. După ce interdicţia care fascinează, ci despre
șarpele o alege pe Dorina, ea își învinge instalarea ei. Cel mai ilustrativ pasaj
teama și pornește spre insulă, în miez de este cel despre camera Sambô (Noaptea
noapte, într-o luntre nesigură. Insula de Sânziene), în care narează despre
este accesibilă anumitor oameni, „celor destrămarea misterului în momentul în
care tind cu întreaga lor fiinţă către care copilul introduce în cameră câteva
realitatea și beatitudinea începutului, a bomboane pe care vrea să le mănânce și
s t ă r i i p r i m o r d i a l e . ” 83 S u b v r a j a chiar în momentul acela își dă seama că
exercitată de Andronic, dar și de spaţiul a distrus misterul: bomboana „nu avea
pădurii, Dorina simte chemarea nici un gust. Şi nici n-o puteam suge.
originilor și nevoia de a se identifica Gura mi-era uscată. Nu-mi puteam
prototipului ei primordial, de mireasă a mișca limba. Nu puteam face nimic în
șarpelui. Eliade interpretează întâlnirea Sambô.” După acest gest desacralizator,
paradiziacă dintre Ieronim și Cezara camera îi va fi interzisă, ușa va rămâne
(din nuvela eminesciană) ca pe o închisă în ciuda tuturor insistenţelor,
eliberare de sub timp, căci starea copilul se îmbolnăvește pentru câteva
adamică de dinainte de Cădere este zile, iar bărbatul care îi revelase misterul
lipsită de eveniment, durată și istorie. În camerei Sambô moare înecat. Episodul
insula transcendentă ajung doar fiinţele este interesant pentru că vorbește
care și-au depășit condiţia umană. despre instalarea interdicţiei și nu
Acesta este și sensul nudităţii, anume de despre tentaţiile ei. Gestul copilului
lepădare de orice formă și individuaţie. violează paradisul pentru că încearcă să
Atât perechea eminesciană cât și cea din introducă devenirea imediată într-un loc
nuvela lui Eliade sunt reduse la eliberat de timpul devenirii. Interdicţia
arhetipuri – pe insulă nu sunt decât nu are drept cauză voinţa divină, ci
fiinţe „care pot cunoaște fără să imixtiunea istoriei în eternitate, de
devină”84. Dacă la Eminescu, insula lui aceea ea nu poate fi abolită. Personajul
Euthanasius este un simbol al eternităţii reconstituie la maturitate sensul
reflectată în moarte și în iubire camerei misterioase, dar nu mai are
paradiziacă, în romanul Şarpele, Dorina niciodată acces în camera Sambô. Orice
regăsește vremelnic sensul fiinţei ei interdicţie este definitivă, experienţa
eterne, căci ea intră doar în somn – un interzisă poate fi repetată ritualic și
simulacru al morţii – și este căutată de recuperată parţial, într-o altă
prietenii ei care o readuc la realitatea dimensiune, însă.
vremelnică. Insula nu mai este un
paradis al iubirii și al morţii; vraja ei se IRECOGNOSCIBIL
destramă după ce Vladimir, Solomon și Temă și simbol prin care Eliade
Manuilă pășesc pe ţărmul insulei. definește spiritul lumii, irecognoscibilul
Experienţa Dorinei reprezintă un ritual, este și una dintre obsesiile eliadești.
o reluare a destinului ei ancestral, ceea Problema camuflării misterelor, tratată
ce va anula blestemul singurătăţii în majoritatea scrierilor sale, devine un
șarpelui. principiu al vieţii, însă dreptul omului
de a descoperi dimensiunea camuflată
INTERDICŢIE rămâne incert. Un personaj (din Ivan)

83 ibidem, p. 9
84 ib., p. 15.
59
spune: „Spiritul e totdeauna camuflat în la urmă aceste Naţiuni și State au
Materie, dar rostul lui acolo – dacă e pierit.” Afirmaţia e făcută în romanul
prizonier sau se află acolo provizoriu, Noaptea de Sânziene, în care Eliade
pentru că e activ, și câte altele – rostul transpune istoria românilor de la
lui ai să-l afli mai târziu. Asta e de altfel teroarea accidentală a legionarilor la
Enigma – Enigma cu majusculă – care teroarea generalizată a comunismului.
ne confruntă pe toţi, ghicitoarea care se În nuvela Şanțurile, istoria reflectă
pune, inexorabil, oricărui om: cum să memoria mitică a unui popor. Respectiv
recunosc Spiritul dacă e camuflat, adică, pentru români, la sfârșitul celui de-al
în fond dacă e irecognoscibil?” (239). doilea război încetează căutarea
Nu de problema camuflării se îndoiește comorii, căci memoria generală intră în
Eliade, cât de dreptul fiinţei de a crepuscul, în amnezia colectivă, într-o
descoperi misterul. În La umbra unui stagnare de o mie de ani; dar destinul
crin consideră că doar cei aleși au istoric al unui popor care a găsit o dată
posibilitatea de a recunoaște misterul Graalul este de a-l găsi din nou, de a-și
camuflat, acesta fiind un semn al aminti sensul căutării și de a-l uita
evoluţiei umane. Pentru mulţi oameni, periodic, căci istoria se repetă, atunci
spiritul lumii rămâne ascuns pentru când este vorba despre naţii destinate
totdeauna. (v. camuflare) regenerării: „Într-o mie de ani, copiii
voștri au să-și amintească de comoara
ISTORIA pe care aţi căutat-o și au s-o caute din
Devenind la Eliade un termen de nou”(132).
definire a efemerităţii, un corset al Sensul existenţial al unui individ sau
fiinţei eterne, istoria exercită din această al unui popor se află în fiecare
cauză o adevărată teroare asupra eveniment, oricât de banal. Comentând
sufletului care vrea să se salveze. În ideea hegeliană că în toate evenimentele
general, Eliade vorbește despre istoria istorice se manifestă Spiritul Universal,
generală – care cuprinde evenimente un personaj (Ieronim din Nouăsprezece
definitorii pentru popoare, naţiuni, trandafiri) afirmă că semnificaţiile
pentru evoluţia umană – și despre mica secrete ale evenimentului istoric pot
istorie, alcătuită din fapte cotidiene, constitui o revelaţie în sens religios:
neconsemnate în tratate, neînregistrate „Voiam să spun că ideea lui Hegel poate
de memoria activă. În ambele sensuri, fi înţeleasă și altfel. Eu, în orice caz,
istoria permite o individualizare a îndrăznesc să-l înțeleg altfel, și să-l
timpului și o claustrare a fiinţei într-un corectez. De acord, fiecare eveniment
destin, căci așa cum spune un personaj istoric constituie o nouă manifestare a
din Noaptea de Sânziene, destinul Spiritului Universal. Dar asta nu
reprezintă porțiunea de timp pe care înseamnă că trebuie doar să-l înţelegem
ne-o îngăduie Istoria. Când și să-l justificăm. Trebuie să mergem
evenimentele își pierd diversitatea, mai departe: să-i descifrăm semnificația
devenirea este întreruptă, fără ca lui simbolică. Pentru că orice
sufletul să se poată elibera. Un personaj eveniment, orice întâmplare cotidiană
din Noaptea de Sânziene afirmă că, comportă o semnificaţie simbolică,
dacă istoria se desfășoară în sens unic, ilustrează un simbolism primordial,
fără mobilitate și viziune de ansamblu, trans-istoric, universal...” (175).
omul sau colectivitatea întreagă se Declanșarea sensurilor istoriei este
risipesc fără putinţa de a-și trăi destinul: determinată de repetarea ei simbolică,
există „Naţiuni și State care s-au prin spectacol sau prin ritual. De aceea
comportat ca un creier sau ca un ficat Ieronim pune în scenă povestea despre
sau, mai ales, ca intestinul gros. Şi până nașterea poporului român, iar Partenie

60
scrie o piesă despre sfârșitul și începutul
lumii (ca momente identice). Dar IUBIRE
această apărare de teroarea istoriei este Așa cum spune un personaj (din
specifică omului primitiv, pentru care Dayan) „iubirea, adevărata iubire este
orice eveniment înseamnă suferinţă, a tot una cu nemurirea”, căci femeia
cărei cauză este uitarea zeului. Greșeala iubită și Femeia eternă sunt feţe ale
poate fi răscumpărată prin întoarcerea „infailibilei Madonna Intelligenza”.
la arhetipuri, la realitatea pură a Sophia, Înţelepciunea lumii se află
începuturilor. Pentru omul creștin, transfigurată în iubire și în moarte.
această recuperare a timpului originar Toate personajele lui Eliade trăiesc
nu mai este posibilă, căci religia creștină sentimentul iubirii ca pe o predestinare,
aparţine omului căzut, pentru care iar împlinirea nu este posibilă decât în
istoria și progresul reprezintă renunţări cer, dincolo de viaţă și de moarte. Cum
definitive la recuperarea paradisului85. spunea Nae Ionescu, iubirea este un act
Dar în ambele cazuri, și pentru omul pur spiritual. Iubirea trupului nu este
arhaic și pentru cel primitiv, istoria decât o continuare imperfectă, întrucât
reprezintă o piedică și o închisoare a împiedică fuziunea. De aceea întâlnirea
spiritului sau, cum observă Sergiu Al- este amânată, personajele trăiesc o
George, „istoria camuflează logodnă perpetuă. Leana (În curte la
transcendenţa”86. De aceea, în nuvela Pe Dionis) iubește pe cel necunoscut sau
strada Mântuleasa, cei care fac istoria uitat și așteaptă întâlnirea cu Adrian
sunt incapabili de a înţelege mesajul pentru că ea îi revelează sensul
mitic și încearcă să identifice povestea existenţei ei profane, anume de a da
învăţătorului Fărâmă cu evenimentul oamenilor mesajul orfic și apoi de a-l
istoric, cu propria lor teroare. Același chema în infern pe poetul Adrian-Orfeu.
sens capătă și experienţa lui Dayan Ştefan (Noaptea de Sânziene) se
pentru anchetatorii care inventează îndrăgostește împotriva voinţei sale de
cauza miracolului. În pofida istoriei Ileana Sideri pentru că știe că ea îi este
restrictive, mesajul arhetipal se ursită, dar o respinge cu teamă
păstrează în faptele banale, în artă, în nelămurită, apoi o caută cu fervoare,
gesturi universale, declanșând uneori până în momentul morţii când
anamneza unui om sau a unei realizează că destinul său este de a trăi
colectivităţi, ceea ce reface legătura cu această clipă alături de ea și prin aceasta
originile și determină eliberarea de sub de a se proiecta în eternitate. Gavrilescu
teroarea istoriei. Așa de pildă, Adrian (La țigănci) poartă în subconștient o
(din În curte la Dionis) vorbește despre iubire ratată și pe care o va regăsi
eliberarea memoriei culturale din dincolo de moarte. Antim (Uniforme de
matca ei istorică, prin verbul magic al general) așteaptă o logodnică străină,
poeziei. Salvarea fiinţei înseamnă care apare, de asemenea, în clipa morţii.
anularea istoriei, ieșire de sub normele Iubirea ilustrează principiul lumii,
ei, prin revenire la cuvântul originar și este un mod de împăcare a contrariilor,
îndumnezeit, adică prin poezie. anulează cele două elemente ale vieţii
De aceea, Dominic Matei, din nuvela (femininul și masculinul) și conţine
Tinereţe…, iese din istoria individuală, promisiunea unei fiinţe noi. Prin iubire
recuperează sensurile eternităţii, se reface androginia iniţială a
depozitează informaţia și întinerește. (v. universului, iar acest simbol al unităţii
și mesaj, poezie, timp) ascunde aspiraţia spre paradisul

85 Mitul eternei reîntoarceri, Eseuri, Ed. Știinţifică și Enciclopedică 1991, pp.104-113


86 op. cit., p. 218
61
pierdut, spre vârsta de aur a omenirii, arhetipale, existenţa ancorată în miezul
spre timpul pur, de dinainte de vieţii generale și ignorarea timpului
începutul istoriei. La Eliade, iubirea este conferă fiinţei o nouă viaţă, total diferită
posibilă doar în moarte, căci moartea de cea de până atunci. În romanul
înseamnă întoarcere la origini, Noaptea de Sânziene, există un
recuperare a fiinţei eterne. Iubirea personaj, Anisie, care știe să trăiască în
profană este nesemnificativă, esenţa naturii. Are percepţia
vremelnică. Ioana (din Noaptea de evenimentelor cosmice și se află sub
Sânziene) moare la puţin timp după permanentă revelaţie: „Nu este vorba
moartea lui Partenie, căruia îi era ursită, despre o regresiune în starea, să-i
iar Ştefan rămâne în viaţă doar pentru a spunem, animalică, a omului primitiv.
găsi propria cale de mântuire: el moare El descoperă în natură nu acea vacanţă a
împreună cu Ileana pentru că doar ea Spiritului pe care o caută unii din noi, ci
are vehiculul trecerii (mașina din cheia primelor revelaţii metafizice: taina
viziunea lui Ştefan). (v. nuntă) morţii și a reînvierii, a trecerii de la
nefiinţă la fiinţă. […] Deși are câţiva ani
ÎNGERUL MORŢII mai mult ca noi, pare cu zece ani mai
Simbolul este de provenienţă tânăr. Pare un băiat de 25 de ani.” (I,
romantică și amintește sensul pe care 84) Ca și Regele Pescar, Anisie
Eminescu i-l dă în poemul Povestea întinerește pentru că este solidar cu
magului călător în stele, anume ca universul.
semn al ieșirii din cartea lui Dumnezeu. Un alt caz de întinerire este cel al lui
În textul eminescian este vorba despre Dominic Matei, din nuvela Tinerețe fără
un prinţ, al cărui destin reprezintă o de tinerețe, care este lovit de fulger,
greșeală în cartea universului, căci el a așadar iluminat prin experienţa
fost trecut în paza unui înger „cu lungi completă: moarte și înviere. Întinerirea
aripi și negre”. Acesta este destinul are aici sens mistic – se leagă de timpul
geniilor, capabile de a cuprinde întregul sacru al Învierii cristice, iar personajul
univers în gând, cu condiţia de a nu se are misiunea lui Noe, de salvator al
îndrăgosti de Îngerul Morţii. Eliade lumii. Regenerarea presupune
transpune simbolul în nuvela În curte la dobândirea dreptului de a contribui la
Dionis, în care poetul Adrian, încercând modelarea lumii viitoare, și se
să se elibereze de sub paza Îngerului întemeiază pe un ideal de tinereţe: o
Morţii, „care s-a îndrăgostit de el prea memorie fabuloasă.
devreme”, uită și mesajul pe care trebuia Frusinel (Les trois Grâces)
să îl aducă lumii. El își recapătă întinerește periodic datorită elixirului
memoria după ce o reîntâlnește pe descoperit de doctorul Tătaru.
Leana, dar în același timp înţelege că ea Dumitru (O fotografie veche de 14
îi este ursită și totodată paznic și înger al ani…) declanșează întinerirea Theclei
morţii. Dar în nuvela lui Eliade moartea pentru că îi așează imaginea într-un
înseamnă eliberare, întoarcere la fiinţa centru, în Biserica Mântuirii; fiinţă
eternă. idolatră, integrată în esenţele naturii, el
regenerează lumea pentru că dorinţa
ÎNTINERIRE aceasta este înrădăcinată în sine: el
Simbol al renașterii, conţinând trăiește cu regretul de a nu o fi cunoscut
sensul unei morţi urmate de înviere sau pe Thecla așa cum o arată fotografia,
de regenerare, întinerirea miraculoasă adică tânără. Leana (În curte la Dionis)
presupune întoarcerea la condiţia pare neatinsă de trecerea timpului,
paradiziacă sau intuirea ieșirii din pentru că este deţinătoarea unui mesaj
lumea infernală. Reluarea unor gesturi e t e rn, i ar M ari na ( Incogni t o l a

62
Buchenwald) întinerește în clipa morţii și se regenerează. Destinul lui nu mai
lui Ieronim. Şi Ştefan Viziru pare depinde de Partenie – un dublu care îi
întinerit după ce își petrece ziua în anticipă toate evenimentele existenţei.
izolarea camerei de hotel, încercând să Uciderea accidentală a scriitorului Ciru
picteze. Întinerirea este semnul celor Partenie conţine un mesaj de eliberare
care își pun întrebări sau al celor care prin moarte. Aici, jertfa jumătăţii
găsesc drumul spre paradisul pierdut. artificiale lasă posibilitatea eroului de a
Meditaţia, concentrarea, fulgerul, reface adevărata unitate antinomică
elixirul ca și întrebarea justă fac posibilă prin nunta-moarte din finalul
eliberarea totală sau parţială din romanului.
corsetul existenţei efemere.
JIDOVUL RĂTĂCITOR
JERTFĂ În simbolismul romanticilor, Jidovul
Mod de participare la destinul rătăcitor reprezintă spiritul lumii,
perisabil al lumii, de integrare în timpul măsura timpului și matricea arhetipală a
distructiv, jertfa răscumpără o greșeală fiinţei. Personaj biblic, pe care Cristos l-
sau plătește mila zeilor. Pentru Eliade, a condamnat la eternitate și neodihnă,
jertfa este o cale de reîntoarcere la haos numit Ahasverus, asociat mai târziu
și deci, de regenerare. Prin ea „se contelui de Saint-Germain, este
redobândește starea primordială, transfigurat în literatură ca simbol al
preformală, haotică”. Orice jertfă imită memoriei generale sau ca mesager divin.
marea descompunere (mahrâpralaya), La Eliade apare în nuvela Dayan, ca
căci sacrificiul, în special cel de sânge, personaj misterios, ocrotitor al
simbolizează recăpătarea condiţiei de studentului genial Constantin Orobete,
sămânţă ce se descompune în pământ, zis Dayan. El îl scoate pe acesta din
părăsindu-și forma pentru a da naștere timpul său istoric, pentru a-l pune în
unei plante noi 87. legătură cu avatarurile sale anterioare și
Fiinţa zidită în temelia unui edificiu pentru a-i arăta calea eliberării de
anulează timpul istoric și plasează timpul profan, dincolo de moarte.
creaţia la începutul lumii, ceea ce Dayan îl descrie astfel: „Ahasverus e un
conferă clădirii rolul de centru, de spaţiu fel de anima mundi, de Spirit al Lumii,
ale cărui legături cu eternitatea sunt dar e mult mai simplu și mai profund.
permanente. Şi pierderea paradisului Pentru că, în realitate, Ahasverus poate
presupune jertfă și coborâre precedată fi oricine dintre noi”. El așteaptă
de haos; când Sambô (camera sfârșitul lumii, fiind condamnat să
misterioasă) este profanată, omul cu moară puţin înainte de el, iar Dayan îi
mustăţi – care îi revelase copilului poate spune data Apocalipsei – 2987.
existenţa ei – moare înecat (Noaptea de Pentru lumea exterioară, respectiv
Sânziene). În romanul Domnișoara pentru securiștii care-l urmăresc pe
Christina, Sanda reprezintă jertfa Dayan, Jidovul rătăcitor ia numeroase
răpită, posedată de răul care nu știe că înfăţișări, el este când o bătrână, când
lumea sa va fi anulată. Moartea ei un lucrător care dispare în mulţime.
anunţă dizolvarea unui mister instituit Şi Dominic Matei (din nuvela
și regenerarea universului în care se Tinerețe fără de tinerețe) întâlnește la
instalase. De asemenea, asasinarea lui un moment dat un personaj care pare să
Ciru Partenie (Noaptea de Sânziene) are fi fost martorul întregii istorii și care își
funcţie eliberatoare pentru Ştefan, căci spune contele de Saint-Germain. Deși
universul de care era legat se destramă lumea îl consideră nebun, Dominic

87 Tratat de istorie a religiilor, ed. cit., p. 191.


63
înţelege că personajul era iniţiat în aceea se lasă totdeauna bătut, spre
secretul arcei pe care el o pregătea. exasperarea căpitanului, respectând
Reper în lumea istoriei, Jidovul singura regulă care contează pentru el în
rătăcitor depozitează experienţele acest joc: să accepte durerea cu
semnificative ale indivizilor. nepăsare buddhistă. Brânduș nu se
întrece cu adversarul de box, el se află în
JOC întrecere cu sine.
Ceremonial sacru și întrecere între De cele mai multe ori, simbolul apare
viaţă și moarte, ritual și spectacol, orice asociat cu spectacolul de teatru, formă
joc este un mod de iniţiere, prin superioară a ritualului. (v. spectacol)
reconstituirea simbolică a marilor
încercări ale vieţii sau a unei părţi din JONGLER
ea. La Eliade, jocul, ca și ritualul, Iluzionist și saltimbanc, iniţiat în
reprezintă o cale de recuperare a lumii magie și iniţiator de jocuri totodată,
arhaice, a ahetipurilor fiinţei, cu scopul jonglerul manipulează aparenţele
precis de a diminua sau chiar anula naturii cu sentimentul că se adresează
teroarea istoriei. În romanul Şarpele, zeilor. Personajul Antim (Uniforme de
de pildă, jocul cu gajuri pregătește general) spune o poveste despre un
întoarcerea Dorinei la prototipul ei jongler care descoperă că arta sa a fost
iniţial, de mireasă care a încălcat iniţial un mod de a comunicare cu
interdicţia și care a fost condamnată la Dumnezeu. Scamatorul își trădase, însă,
singurătate și la rătăcire. Gavrilescu (La adevărata vocație „care era, într-un
țigănci) este prins într-un joc pe care anume sens, religioasă și ajunsese, ca
nu-l cunoaște și pe care nu-l ia în serios. toţi cei din breasla lui, un simplu
În acest caz jocul conţine un mesaj meșteșugar de bâlci, flatat și fericit că
pentru care eroul nu este pregătit. poate amuza oamenii de tot felul, de la
Personajul și-a trădat iubirea, or jocul castelani și castelane, la argaţii și slugile
țigăncilor încearcă să-i trezească acest lor...” (265). Ca și jonglerul din poveste,
sentiment refulat. Pentru el, moartea Antim înţelege că muzica sa, în loc să-i
presupune refacerea unităţii distreze pe zei, îi amuză pe oameni, și
primordiale și prin ea reintegrarea în intră într-o stare de tristeţe, simptom al
spaţiul eternităţii – pădurea verde. Tot conștiinţei profane de care nu se va mai
un joc devin și mărturisirile lui Fărâmă elibera decât prin moarte.
(din Pe strada Mântuleasa), dar Şi Doftorul din Pe strada
anchetatorii nu cunosc sensul jocului și Mântuleasa este tot un iluzionist:
de aceea ei vor să-l adapteze prezentului schimbă înfăţișarea oamenilor și face
istoric, ceea ce îi anulează efectul jonglerii, dar el își păstrează legătura cu
iniţiatic. timpul arhaic, apare când și când în
În nuvela Fata căpitanului, Eliade istorie și dispare în chip misterios, ca și
introduce motivul jocului refuzat. Melchiade din romanul lui Marquez.
Brânduș este un copil găsit, pe care Amintește vag și de simbolismul
căpitanul Lopată îl plătește ca să fie Scamatorului din cărţile de tarot,
adversarul fiului său în meciurile de asimilat cu Hermes, cu alchimistul sau
box. Dar Brânduș nu acceptă experienţa cu regizorul, căci în finalul nuvelei se
ca pe un joc, pentru că el trăiește deja sugerează că Lixandru, poate și alte
într-un univers cu reguli statornicite. personaje dintre cele dispărute în mod
Pentru el jocul vieţii are o singură misterios, modelează istoria, fără ca
regulă: să nu se bucure și să nu se identitatea să le fie cunoscută. Cu
întristeze de nimic. Boxul devine pentru înfăţișarea schimbată, probabil de către
el un exerciţiu de întărire a voinţei și de Doftor, ei păstrează legături subterane

64
cu lumea veche, negată de comuniști. trăiește un ritual pentru care nu este
pregătit, probă ce hotărăște găsirea
trecerii spre neant. Eliade afirmă, în
LABIRINT Tratat de istorie a religiilor, că
Simbol al vieţii, labirintul este spaţiul ritualurile labirintice au drept scop
tenebros dar regenerator din trupul luminarea neofitului, care după iniţiere
Marii zeiţe, formă a imaginarului trebuie să descopere drumul, fără a se
născător de excese și proiecţie a rătăci în teritoriile morţii. Ca și viaţa,
infinitului. Labirintul este creat din moartea poate fi și ea un labirint pentru
răspântii, oferă posibilităţi de alegere, cel nepregătit, deși rolul ei principal este
presupune probe, încercări și ispite, cel de poartă spre o nouă viaţă.
experienţe în care raţiunea este inutilă. Gavrilescu, împins de frică, înaintând cu
O parabolă bine configurată apare în La prudență, alergând din instinct,
țigănci, unde Gavrilescu devine reușește să ajungă în ultimul moment
prizonierul unui univers labirintic. într-un coridor semiluminat, probabil
Intrarea lui în bordeiul cu multe aproape de poarta celeilalte vieţi, și
cotloane este asociată cu o regăsire, dar capătă șansa de a fi îmbrăcat din nou,
sugerează și sentimentul abandonului aproape împotriva voinţei sale, după
care naște revoltă. Părăsit de cele trei cum îi spune baba. Instinctiv, pleacă și
fete, personajul încearcă să găsească rătăcește în lumea existenţei sale
drumul cel bun urmărind peretele unui istorice pentru a se putea întoarce și
paravan care pare nesfârșit, iar în regăsi paradisul său: nunta cu
momentul în care pătrunde dincolo de Hildegard. Experienţa lui Gavrilescu
acest paravan, sufocat de căldură, se echivalează cu iniţierea în moarte, căci
dezbracă. Nuditatea înseamnă părăsirea „a ieși și a intra într-un labirint este
formei și a individualităţii, condiţie pe ritual iniţiatic prin excelenţă; și totuși,
care Gavrilescu o acceptă greu, cu teamă orice existenţă, chiar și cea mai liniștită,
și apoi cu resemna