Sunteți pe pagina 1din 7

TEMA 4.

Activitate 2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor


Construiți un instrument pentru evaluarea competențelor la finalul unei UI proiectate sau
într-o secvență din unitate (test, grilă de observare, temă pentru acasă, enunțuri de autoevaluare
etc.). Discutați instrumentul de evaluare cu colegii și formatorul, în cadrul sesiunilor față-în-față/
webinare, apoi revizuiți-l. Aplicați-l la clasă. După finalizarea evaluării, postați aici rezultatele și
un scurt paragraf reflexiv, pornind de la întrebările: ce am vizat? ce rezultat am obținut? ce decid
pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare?

Evaluarea finală aplicată la sfârșitul unei unități de învățare

Aceasta are caracter sumativ, de constatare a nivelului achizițiilor elevilor la finalul acelei
unități, dar și caracter formativ, deoarece informațiile primite duc la aplicarea unor măsuri
ameliorativ imediate.

Etape de realizare:

identificarea conținuturilor reprezentative;


elaborarea matricei de specificații corespunzătoare unității de învățare alese
construirea itemilor de evaluare;
construirea testului de evaluare;
redactarea baremului de corectare;
aplicarea probei de evaluare;
înregistrarea si prelucrarea datelor realizata cu ajutorul matricei de evaluare;
stabilirea activităților ameliorative.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
EXEMPLU - clasa a VI-a 
Organismul - un tot unitar
Nume si prenume:
Clasa:
TEST EVALUARE

I. Completează schema de mai jos cu noțiunile corespunzătoare alcătuirii unui organism


[0.80 puncte]

                                                                                                
II. Asociază organelor din coloana A, rolul îndeplinit din coloana B:  [0.40 puncte]
    Coloana A                                                              Coloana B            .                                     
   1. frunză                                                             a. rol în înmulțire
   2. fruct                                                                b. absoarbe apa cu săruri minerale din sol
   3. sămânță                                                         c. depozitează substanțele de rezervă
   4. rădăcină                                                          d. rol în respirație
 
III. Alege răspunsul corect: [0.80 puncte]
1. Are rol în înmulțirea sexuată a plantei:
a. Rădăcina                                                             b. Tulpina
c. Frunza                                                                 d. Floarea

2. Mușchiul diafragm se găsește la nivelul:


a. Capului                                                            b. Gâtului
c. Trunchiului                                                      d. Membrelor superioare

IV. Completează următoarele propoziții cu termenii potriviți: [0.80 puncte]


1. Plantele au corpul alcătuit din organe........................... și organe.........................................
2. La nivelul capului se află cutia ..................................... și  ...................................................

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
V. Alege răspunsul corect: [2.00 puncte]
1. Nervurile principale se găsesc la nivelul:
a. Tulpinii
b. Rădăcinii
c. Frunzelor
d. Fructelor
2. Centura pelviană:
a. Leagă membrul inferior de trunchi                 b. Este formată din mușchi
c. Se află între cap și trunchi                             d. Leagă membrul superior de trunchi
3. Țesuturile:
a. Sunt formate din celule                                 b. Intră în alcătuirea oaselor
c. Se grupează în sisteme de organe                  d. Funcționează independent unele de altele
4. Participă la funcția de relație:
a. Sistemul digestiv                                                   b. Sistemul respirator
c. Sistemul locomotor                                          d. Sistemul reproducător
VI. Marchează cu A (adevărat) sau F (fals) propozițiile de mai jos. Modifică parțial
afirmațiile false, astfel încât acestea să devină adevărate.  Nu este permisă folosirea
negației. [1.20 puncte]
1. Membrul inferior este alcătuit din coapsă, antebraț și mână.
2. Centura pelviană leagă membrul inferior de trunchi.
 VII. Menționează denumirile structurilor reprezentate în imagine:    [2.00 puncte]

Se acordă 2 puncte din oficiu

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Barem de corectare
I.        Se acordă câte 2 puncte pentru răspunsul corect: membre superioare – braț, antebraț, mână
și respectiv membre inferioare – coapsă, gambă, picior.

 II.             Se acordă câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă astfel:


Frunză - rol în respirație
Fruct - depozitează substanțe de rezervă
Sămânța - rol în înmulțire
Rădăcină - absoarbe apa cu sărurile minerale din sol

  III.           Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte, astfel:


 1.d
 2.c

 IV.           Pentru fiecare spațiu completat cu noțiunele corespunzătoare și corecte, se acordă câte
2 puncte astfel:
 1. Plantele au corpul alcătuit din organe vegetative și organe de înmulțire.
2. La nivelul capului se află cutia craniană și oasele feței.

 V.              Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte astfel:


 1.c
2.a
3.a
4.c

VI.           Pentru fiecare propoziție corectă se acordă 4 puncte iar pentru modificarea acesteia
corect, se mai acordă 4 puncte, astfel:
Membrul inferior este alcătuit din coapsă, gamba și picior. F (transformată)
Centura pelviană leagă membrul inferior de trunchi. A

VII.         Pentru fiecare conexiune corect realizată se acordă 5 puncte, astfel:


Celulă- țesut-organ-sistem de organe-organism

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
PARAGRAF REFLEXIV 
FIŞĂ DE EVALUARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE– ORGANISMUL -UN TOT UNITAR 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Ploiesti
PROFESOR: Ţuţuianu Alina Ioana
SPECIALIZAREA: Biologie
DATA EVALUARII: 6.10.2020
CLASA: a VI-a. A
NUMĂR DE ELEVI PREZENŢI: 29
TIP DE EVALUARE: sumativă
TEST SI BAREM DE CORECTARE: 
În contextul acestei evaluări cu rol diagnostic si prognostic, s-au avut în vedere competețele
fundamentale vizate de această disciplină.
De asemenea, s-au avut în vedere competențele specifice din programa aferentă anului curent de
studiu, putându-se astfel identifica acele cunoștințe, abilități, deprinderi care stau la baza
performanțelor elevilor.
              În elaborarea testului au fost luate în calcul ca instrument de evaluare mai multe tipuri
de itemi (obiectivi, semiobiectivi) cu răspuns scurt și cu răspuns elaborat.
COMPETENŢE PROPUSE:
1.       Să enumere organele vegetative ale unei plante cu flori;
2.       Să identifice componentele organismului uman;
3.       Să diferenţieze functiile organelor unei plante cu flori;
4.       Să cunoasca componentele de baza structurale ale unui organism;
5.       Sa enumere principalele functii ale unui organism;
6.       Să realizeze incadrarea corecta a diferitelor organe in organismul animal.
 
COMPETENŢE REALIZATE:
     A fost realizat un procentaj de 100% din competenta numărul 1 în proporţie de aproximativ
95.4 competentele 2 şi 3 în proporţie de 85.5% şi un procentaj de 100% pentru obiectivul 5.
După corectarea testului, în conformitate cu baremul de notare, s au obținut următoarele
rezultate:
NOTE OBŢINUTE: 
NOTA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
OBŢINUTĂ
NUMĂR 5 9 13 2 - - - - - -
DE ELEVI

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
PROCENTE17,3% 31% 44,8% 6,9% - -   - - -
 
MEDIA CLASEI: 8.58%

Se observă că majoritatea elevilor care au obţinut nota 10 şi îndeosebi nota 9 au reusit sa atinga
toate competentele propuse, elevii care au obtinut nota 8 nu au reusit sa atinga obiectivele 3 si 6
iar elevii care au obtinut 7 nu au reusit sa atinga obiectivele 2, 3, 6.
              Pentru obţinerea unor rezultate mai bune şi respectiv a unor note mai bune se vor
prezenta criteriile de evaluare şi se va insista pe exerciţii de anatomie si fiziologie a
organismelor, cu prezentarea itemilor de evaluare.

Paragraf reflexiv 
Analiza performării, prin raportare la competentele de evaluare
 la biologie
      În urma corectării testelor s –au constatat următoarele:
Puncte tari
-        identificarea adecvată a componentelor organismelor;
-        recunoaşterea structurilor unui organism;
-        indicarea corectă cavitatilor unui organism;
-        cunoaşterea elementelor de structura a unui organism animal;
-        recunoaşterea rolului componentelor unui organism.
 Puncte slabe
unii elevi manifestă nesiguranţă în asocierea corecta a structurilor unui organism cu
functiile realizate;
anumiţi elevi nu recunosc structurile unei plante superioare cu flori;
unii elevi nu respectă, din necunoaştere, neatenţie sau din neglijenţă cerintele anumitor
exercitii;
exprimare greoaie şi încâlcită a anumitor informatii;
nu toţi elevii identifică semnificaţiile textului suport;
nu toţi elevii se încadrează în limita de timp impusă .
Oportunităţi
orientare pentru alegerea strategiilor educative menite să asigure progresul şcolar.
Ameninţări
lipsa  motivaţiei elevilor;
supraîncărcarea programei şcolare;
numărul tot mai mic de ore din planurile-cadru alocate pentru studierea disciplinei
biologiei.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Modalităţi de remediere
      Propun ca măsuri de remediere pregătirea suplimentară a elevilor. De asemenea intenţionez
pregătirea elevilor cu rezultate bune, în vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare
prevăzute în calendarul activităţilor extraşcolare aprobate de MECTS.
    Pentru a verifica eficienţa planului de remediere propus, am decis o constantă analiză
comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la testul acesta cu cele din testele sumative
ulterioare.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020