Sunteți pe pagina 1din 2

VITAMINE

1. Caracteristici generale ale vitaminelor 31. Cum afectează expunerea la lumină și aer
hidrosolubile vitaminele din alimente?
2. Centrul catalitic activ al enzimelor 32. Care sunt vitaminele care acționează ca substanțe
3. Factori implicați în cinetica enzimatică: pH-ul hormonale?
și temperatura 33. Dați două exemple de antivitamine
4. Riboflavina. Forme active biochimic 34. Definiți o unitate standard (internațională) de
5. Semnificația Km activitate enzimatică
6. Antienzime 35. Viteza maximă a unei reacții enzimatice
7. Acidul folic. Rol biochimic 36. Km a unei enzime este 10-4 M. Ce condiții de
8. Izomeraze reacție trebuie să asigurăm enzimei astfel încât
9. Nomenclatura enzimelor activitatea catalitică a acesteia să fie maximă?
10. Determinări enzimatice cu rol diagnostic. 5 37. Ce legătură există între homeostazie și activitatea
exemple enzimelor din organism?
11. Vitamina B6 – Reacții în care funcționează ca 38. Tipuri de inhibiție. Definiție. Dați câte un
și cofactor exemplu din fiecare tip
12. Enumerați reacțiile în care vitamina B12 este 39. Care este mecanismul de reglare alosterică prin
cofactor enzimatic rest fosfat a enzimelor?
13. Utilizări ale enzimelor în terapie 40. Care sunt principalele clase de enzime?
14. Inhibiția competitivă la enzime 41. Dați un exemplu de enzimă și de reacție catalizată
15. Utilizări ale enzimelor în laboratorul clinic în cadrul clasei liaze
16. Explicația eficienței catalitice a enzimelor 42. Dați un exemplu de enzimă și de reacție catalizată
17. Relația dintre viteza unei reacții catalizate de în cadrul clasei izomeraze
o enzimă și determinarea unei enzime dintr- 43. Dați un exemplu de enzimă și de reacție catalizată
un lichi biologic în cadrul clasei ligaze
18. Biotina. Rol biochimic 44. Dați trei exemple de medicamente care acționează
19. Care este mecanismul de reglare alosterică ca inhibitori competitivi ai enzimelor
prin rest fosfat a enzimelor? 45. Dați trei exemple de enzime ale căror modificări
20. Betacarotenul de concentrație în plasmă dau indicații diagnostice
21. Dați un exemplu de enzimă și de reacție 46. Explicați de ce enzimele sunt utilizate ca reactivi
catalizată în cadrul clasei oxido-reductaze în laboratorul clinic
22. Dați un exemplu de enzimă și de reacție 47. În plasmă, enzimele se găsesc în concentrații
catalizată în cadrul clasei transferaze considerate normale și indicate de valori normale.
23. 7-dehidrocolesterol. Transformări până la De unde provin aceste enzime?
stadiul de compus cu maximum de activitate 48. Concentrația unei enzime plasmatice crește. Care
biologică ar fi principala cauză?
24. Dați un exemplu de enzimă și de reacție 49. Izoenzime LDH
catalizată în cadrul clasei hidrolaze 50. Izoenzime CK
25. Ce condiții trebuie să îndeplinească o 51. Vitamina E. Surse, structură, metabolism
substanță pentru a fi încadrată în categoria 52. Enumerați sistemele care participă la transferul de
vitaminelor? hidrogen
26. Enumerați substanțele care îndeplinesc 53. Enumerați cofactorii enzimatici implicați în
funcția de cofactori enzimatici, dar nu reacțiile de carboxilare
împlinesc în totalitate criteriile noțiunii de 54. Principiul determinării activității unei enzime prin
vitamină testul optic
27. Care sunt principalele surse alimentare ce 55. Acidul ascorbic. Legătura cu hormonii
conțin vitamine? 56. Cobalamina. Rol biochimic și fiziologic
28. Timp de o săptămână nu avem aport 57. Calcitirolul. Sinteză
alimentar. Ce tipuri de vitamine vor intra în 58. Enumerați în ordine crescătoare necesarul zilnic a
deficit? 5 vitamine
29. Timp de o săptămână nu avem aport 59. Vitamine implicate în metabolismul calciului:
alimentar. Ce tipuri de vitamine nu vor fi specificați punctual mecanismul implicării
afectate? 60. Dați 3 exemple de antivitamine
30. Cum afectează procesele culinare vitaminele
din alimente?