Sunteți pe pagina 1din 51

CAPITOLUL VIII.

Patologia aparatului digestiv

pacientului. Colecistectomia laparoscopică la copiii de vărstă 3 ani și adolescenți preferință i se va da terapiei conservative
sub 3 ani este recomandată doar în cazurile prezenței dure- medicamentoase.
rilor abdominale recidivante. La această vârsta calculii pot
să fie autodizolvați. La copiii cu vârsta între 4 și 12 ani este PARTICULARITĂȚILE ANATOMO-
recomandată colecistectomia programată, deoarece aceasta FIZIOLOGICE ȘI SEMIOLOGIA
nu dezvoltă complicații în perioada postoperatorie. La ado-
lescenți colecistectomia este recomandată doar în situații de
MALADIILOR CRONICE HEPATICE
urgență. LA COPII
O problemă actuală o constituie terapia conservativă
prin litotripsie în cazul când diametrul calculilor nu depășește Ontogeneza şi structura anatomo-funcţională a fica-
10 mm ‒ dizolvarea calculilor biliari prin tratament medica- tului copilului. Ficatul este cel mai voluminos organ visceral
mentos. Cu acest scop se folosește acidul ursodezoxicolic în glandular, cu multiple şi importante funcţii metabolice în or-
doze de 15-20 mg/kg/zi, per os, astfel ca 1/3 din doză va fi ganism. El intervine în metabolismul intermediar al glucide-
administrată dimineața, iar 2/3 din doza de 24 de ore – seara, lor, proteinelor şi lipidelor; asigură detoxificarea organismu-
înainte de somn. Tratamentul este îndelungat și fără întreru- lui, transformând unele substanţe toxice în compuşi nenocivi,
pere timp de 12-24 de luni. Acidul ursodeoxicolic scade sa- pe care îi elimină. Filozofii antici considerau ficatul, pe lângă
turația în colesterol a bilei și, de asemenea, pare a produce o inimă şi creier, drept unul dintre organele cele mai importan-
fază cristalină lichidă lamelară în bilă, care permite o disper- te ale corpului uman, descriindu-l ca sediul sufletului, spiritul
sie a colesterolului din pietre prin mijloace fizico-chimice. vieţii şi ca o „sursă de sânge”. Ficatul uman efectuează peste
Acesta, la fel, poate întârzia nucleația cristalelor de colesterol. 500 de varietăţi de funcţii vitale şi nu poate fi reprodus ar-
Tratamentul este de lungă durată, sub controlul examenului tificial, iar supravieţuirea fără ficat este imposibilă. Ficatul
ultrasonografic efectuat o dată la 3 luni, concomitent cu con- primeşte nu numai sânge arterial, ca oricare organ. Prin vena
trolul activității fermenților hepatici. Dacă în decurs de 1 an portă spre el este dus şi sânge bogat în substanţe nutritive
efectul terapeutic lipsește, litotripsia conservativă se întreru- din teritoriul organelor digestive abdominale. Aceste multi-

VIII
pe, iar preparatul se anulează. ple activităţi hepatice solicitã aproximativ 12% din consumul
Tratamentul chirurgical presupune câteva metode: general de oxigen al organismului. Aproape o treime din de-
1. Colecistectomie laparoscopică. bitul de întoarcere venoasă în atriul drept provine din venele
Avantaje: hepatice. La ieşire din ficat, sângele din venele hepatice atinge
• durata mică a spitalizării și rata redusă a complicaţiilor temperatura de 45ºC. Ficatul este un organ vital, iar distruge-
postoperatorii; rea sau extirparea lui totală determină decesul.
• timpul de recuperare diminuat semnificativ. Organogeneza ficatului copilului. Ficatul, sistemul bi-
Indicații: în primele 24-48 de ore, dacă diagnosticul liar şi vezicula biliară se formează ca o îngroşare a epiteliului
este sigur şi pacientul este stabil hemodinamic. endoblastic a diverticolului hepatic din porţiunea ventrală a
Contraindicații: endodermei tubului intestinal anterior în a 4-a săptămână de
• obezitate – risc înalt pentru anestezie generală; semne gestaţie. În a 22-a zi a vieţii embrionare, diverticolul hepatic
de perforare a veziculei biliare –calculi biliari gigantici; se insinuează în mezenchimul septului transvers. La om, di-
• afecţiuni maligne suspectate – hipertensiune portală; verticolul hepatic este un mugure gol al endodermei, alcătuit
• coagulopatii severe. din 2 părţi: partea hepatică şi cea cistică. Partea hepatică de-
2. Colecistectomie prin laparotomie/radiologie invazivă termină dezvoltarea neregulată a hepatoblaştilor. Canaliculii
(colangiografia transparieto-hepatică-transcistică). biliari intracelulari sunt formaţi către a 7-a – a 8-a săptămână
3. Colangiopancreatografia retrogradă. de gestaţie, fiind delimitaţi de 3-7 celule. Canalele biliare in-
4. Litotripsie. trahepatice se formează între a 5-a şi a 9-a săptămână a vieţii
Măsurile de reabilitare a copiilor cu litiază biliară în con- embrionare. Celulele Kupffer îşi au originea în macrofage-
diții de ambulator includ: măsuri fizioterapeutice cu magni- le primitive din sacul vitelin, invadând întregul ficat, sau se
toterapie, puls-terapia în regiunea veziculei biliare, terapia cu pot dezvolta direct în ficat din celula stem hematopoietică.
laser, fitoterapia cu cocktailuri îmbogățite cu oxigen, psiho- Celulele Ito, la sfârşitul primelor 3 luni de viaţă embrionară,
terapia, masajul curativ și altele. Este importat de reținut că conţin 12 picături de grăsimi. Sinteza acizilor biliari începe
în cazul litiazei biliare asimptomatice la copiii de vârstă sub în a 12-a săptămână a vieţii embrionare. Granule de glico-
gen apar în celulele fetale la a 8-a săptămână de gestaţie, fiind

PEDIATRIE 655
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

urmate de grăsimi, care pot fi evidenţiate prima dată în luna respiraţiei datorită elasticităţii exprimate a capsulei – particu-
a 4-a a dezvoltării intrauterine. Heterogenitatea funcţională laritate importantă a ficatului la copil: coboarã în respiraţie şi
a hepatocitelor şi distribuţia zonală a anumitor enzime, pre- urcă în inspiraţie. De aceea, palparea ficatului la copii se reco-
cum succinat dehidrogenaza, glutamat dehidrogenaza, gluco- mandă a fi efectuată în clinostatism şi respiraţie superficială,
zo-6-fosfataza, se dezvoltă progresiv de la 10 zile după naş- cu poziţia examinatorului din dreapta pacientului.
tere. Ficatul embrionar se dezvoltă foarte rapid, fiind bilobat Ficatul este un organ intraperitoneal situat în etajul su-
deja la diametrul de 7,5 mm. Lobul caudat apare la a 6-a săp- pramezocolic al cavităţii abdominale, de formă ovoidă, cu faţă
tămână, iar lobul pătrat – mai târziu. Dezvoltarea normală a convexă superior. Ficatul are două feţe: una inferioară, visce-
ficatului este atribuită hepatoporfirinei, factorului de creştere rală, şi alta superioară, diafragmatică, care sunt separate în
fibroblastic bazal şi transformat. Creşterea masei hepatocitare partea anterioară printr-o margine inferioară, totdeauna bine
este influenţată de modularea proteinelor matricei extracelu- exprimată. În partea posterioară, cele două feţe se continuă
lare. La naştere, cordoanele hepatocitelor au o grosime de 2 una pe cealaltă, aşa că limita separativă dintre ele apare foarte
celule, iar cordoane simple de numai o celulă sunt observate ştearsă. La exterior, ficatul apare format din doi lobi inegali,
după naştere, după vârsta de 5 ani. unul drept şi unul stâng. Lobul drept este de 6 ori mai mare
Ficatul nou-născutului cântăreşte în medie 134,3-136,5 şi are ataşaţi 2 lobi mai mici: cuadrat şi caudat. Lobul drept
grame, constituind 4,38% din greutatea ponderală, ocupă reprezintă între 1/2 şi 2/3 din volumul hepatic total. Din
1/3-1/2 a volumului abdomenului sau întregul spaţiu de sub punct de vedere funcţional, lobul drept şi lobul stâng sunt de
rebordul costal drept, marginea inferioară uneori ajungând la mărime aproximativ egală şi sunt despărţiţi de o linie care se
crista iliacă dreaptă. Lobul stâng al ficatului nou-născutului întinde de la vena cavă inferioară, superior, până la mijlocul
poate proemina aproape până la ombilic, atingând suprafaţa fosei veziculei biliare, inferior. Separaţia lor este indicată pe
splinei. Către vârsta de 10-11 luni, greutatea ficatului se du- faţa diafragmatică a organului prin inserţia ligamentului falci-
blează, iar către 2-3 ani – se triplează. La vârsta de 18 luni, form. Acest ligament e situat în planul mediosagital al corpu-
lobul stâng al ficatului se micşorează, iar organul se poziţio- lui, aşa că lobul drept e mult mai voluminos decât lobul stâng.
nează ca la adult. La vârsta de 7-8 ani, greutatea ficatului se Pe faţa viscerului, linia de separare dintre cei doi lobi este dată
majorează de 5 ori, iar la 16-18 ani – de 10 ori. Ficatul copi- de şanţul sagital stâng.
lului viu este de culoare roşie-brună. Intensitatea culorii vari-
ază în raport cu cantitatea de sânge pe care o conţine un ficat
congestionat; fiind plin cu o cantitate mai mare de sânge, are
o culoare mai închisă. Are o consistenţă mai mare decât cele-
lalte organe glandulare, la percuţie dă matitate. La copii în pri-
mii 2-3 ani de viaţă, ficatul proeminează pe linia medio-clavi-
cularis cu 2-3 cm, apoi se micşorează treptat cu vârsta, astfel
că la 7 ani în stare de repaus, la expiraţie, marginea inferioară
nu se palpează. Pe linia mediană, lobul stâng la copilul de 7
ani poate fi palpat la nivelul treimii de sus a distanţei dintre
ombilic şi apexul xifoid.
Ficatul copilului este un organ-depou de sânge, care
concentrează 6% din întregul volum de sânge din organism.
5% din volumul ficatului nou-născutului aparţin celulelor sis-
temului hematopoietic. Odată cu creșterea vârstei copilului,
numărul celulelor hematopoietice descreşte, acestea fiind în-
locuite cu celule hepatice, care constituie 55-85%. În primele
2 luni după naştere, ficatul copilului este compus din 75-80%
apă, conţine cantităţi de proteine, grăsimi şi glicogen mai mici
decât la adult. Ficatul este menţinut la locul lui în loja hepa-
tică, cu toate organele abdominale, în primul rând prin presa Fig. 37. Anatomia ficatului şi poziţionarea lui faţă de orga-
abdominală. De asemenea, el este susţinut de suportul elastic nele cavităţii abdominale
al celorlalte organe abdominale (figura 37). Cu toate aceste (sursa: www.luminitablogg.blogspot.com).
mijloace de fixare, ficatul nu este imobil. El se mişcă în timpul

656 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Faţa viscerală a ficatului. Pe această faţă se găseste o re- inferioară) tind să se apropie pe porţiunea posterioară a feţei
giune deosebit de importantă –hilul ficatului. Faţa este plană diafragmatice, formând ligamentul coronar. Peritoneul ficatu-
şi priveşte în jos, înapoi şi spre stânga, continuă cu porţiunea lui, trecând de pe fantă pe organele învecinate, dă naştere unor
posterioară a feţei diafragmatice. Faţa diafragmatică priveşte formaţiuni peritoneale: omentul mic, ligamentul falciform, li-
în sus şi înainte, de aceea e numită faţă superioară. Ea este gamentul coronar, ligamentele triunghiulare. Între diafragmă
acoperită pe cea mai mare întindere de peritoneu, cu excep- şi organele din etajul supramezocolic – şi dintre ele, în primul
ţia porţiunii sale posterioare, care aderă strâns la diafragmă. rând ficatul – se formează două depresiuni adânci ale perito-
Această faţă diafragmatică este convexă, pătrunde în torace neului: recesurile subfrenetice, drept şi stâng, separate între
şi se ascunde în cea mai mare parte sub cupola diafragmei; ele de ligamentul falciform. În aceste recesuri se pot forma
numai o mică parte se pune în contact cu peretele abdominal abcesele subfrenice.
anterior. Faţa diafragmatică este întinsă şi datorită convexită- Structura ficatului. Ficatul este învelit de două membra-
ţii sale i se descriu patru porţiuni orientate în direcţii diferite, ne, peritoneul şi tunica fibroasă (capsula Glisson), sub care
cu patru feţe diferite, care se continuă între ele fără limite evi- se află parenchimul hepatic. Parenchimul ficatului este format
dente. Se creează astfel trei porţiuni: superioară, anterioară şi din lame anastomozate între ele de celule hepatice, cuprinse
posterioară. Primele trei porţiuni sunt acoperite de peritoneu într-o vastă reţea de capilare sangvine; între lamele de celule
şi se întind de la marginea inferioară a ficatului până la foiţa hepatice se formează un sistem de canalicule biliare (figura
superioară a ligamentului coronar; ele formează împreună 38). Fiecare dintre cei 2 lobi hepatici (drept şi stâng) este îm-
partea liberă a feţei diafragmatice. părţit, pe baza distribuţiei vasculobiliare, în câte 4 segmente;
Învelişurile ficatului. Ficatul este învelit, în cea mai mare rezultă astfel 8 segmente hepatice (figura 38), fiecare având
parte, de peritoneul visceral, care formează tunica seroasă câte un pedicul segmentar vasculo-biliar (pedicul portal sau
a acestuia. Peritoneul acoperă faţa viscerală şi cea mai mare glissonian).
parte a feţei diafragmatice. Cele două feţe (superioară şi

VIII

Fig. 38. Structura segmentară a ficatului (sursa: http/www.hepatoweb.com)


Fiecare segment funcţional este demarcat prin drenaj lobului stâng şi lobul caudat Spigel (segmentul I), ultimul lob
vascular şi biliar: diviziunile laterale (segmentele VI şi VII) şi fiind o zonă de deversare vasculară pentru lobii drept şi stâng.
mediale (segmentele V şi VIII) ale lobului drept, diviziunile Segmentele hepatice sunt nu numai unităţi anatomice, ci şi
mediale (segmentul IV) şi laterale (segmentele II şi III) ale unităţi funcţionale şi clinice, cu importanţă mare chirurgicală

PEDIATRIE 657
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

în practicarea hepatectomiilor parţiale. Această segmentaţie segmentul V corespunde părţii inferioare şi segmentul VIII
se bazează pe distribuţia pediculilor portali şi topografia ve- – părţii superioare a segmentului anterior drept; segmentul
nelor hepatice, referinţa teritoriului vascular făcându-se după VI corespunde părţii inferioare şi segmentul VII – părţii su-
2 criterii: criteriul căii eferente (suprahepatice) şi criteriul perioare a segmentului posterior drept.
căii aferente (portale sau glissoniene). Segmentarea ficatu- Unitatea structurală anatomică a ficatului este lobulul
lui are loc în perioada intrauterină şi este bine structurată la hepatic (figura 39), care are forma unei piramide cu bază
nou-născut. Couinaud C. (1957) divizează ficatul în 8 seg- hexagonală, aşezat cu baza spre suprafaţa ficatului şi vârful
mente independente funcţional (figura 38). Fiecare segment spre interior. În secţiunea transversală are aspectul unui po-
are aflux vascular propriu, ieşire şi drenaj biliar. În centrul fi- ligon cu 5-6 laturi, cu dimensiuni 2 mm x 0,7 mm, centrat de
ecărui segment există o ramură a venei porte, arteră hepatică vena centrală (venula hepatică). Formarea lobulului hepatic
şi duct biliar. În periferia fiecărui segment există circulaţie are loc în perioada embrională, dar diferenţierea lobulilor he-
vasculară prin vene hepatice. Vena hepatică dreaptă împarte patici se produce postnatal, la finele primei luni de viaţă. Se
lobul drept în segmente anterioare şi posterioare. Vena portă presupune că în ficat sunt în jur de 500 000 de lobuli hepa-
împarte ficatul în segmentele superioare şi inferioare. Vena tici. Structura lobulului hepatic include (figura 39): capilare
subhepatică. Lobul derpt al ficatului cuprinde segmentele sangvine, celule hepatice, canalicule biliare şi filete nervoase
V, VI, VII, VIII, iar segmentele I, II, III, IV fac parte din lo- vegetative. În centru are o venă centroloculară, iar la periferie,
bul stâng. Diviziunea ficatului în unități de sine stătătoare are prin alăturarea a minim trei lobuli hepatici, se formează spa-
importanţă în chirurgia ficatului, deoarece fiecare segment ţiile portale (Kiernan). Aceste spaţii conţin: ţesut conjunctiv,
poate fi rezecat fără deteriorarea celor rămase.  Segmentul I o ramură a venei porte, o ramură a arterei hepatice, unul sau
corespunde lobului caudat şi porţiunii ficatului cu vena cavă; două canale biliare, limfatice şi filete nervoase. Sângele circulă
segmentele II şi III corespund sectorului lateral şi stâng al fi- de la spaţiul port spre vena centrlobulară, iar bila din centrul
catului; segmentul IV corespunde sectorului median stâng; lobului spre spaţiul port.

Fig. 39. Lobulul hepatic în formă hexagonală. În centru – v. centrolobulară, radiar spre periferia
hexagonului – hepatocitele amplasate radiar, în vârfurile hexagonului ‒ triada spaţiului portal cu
artera, vena, canalul biliar
(Meschet AL, Junqueira’s, Basic Histology, 2013).

Celulele hepatice sunt aşezate în cordoane (trabecule formează, prin simpla lor alăturare, spaţii înguste numite ca-
Remark) (figurile 40, 41), dispuse radiar în ochiurile reţelei nalicule biliare, care nu au pereţi proprii. Spre periferia lobu-
capilare intralobulare. Între celulele hepatice şi peretele capi- lui, canaliculele biliare îşi constituie un perete propriu, numit
larelor se află spaţiul de trecere Disse. Între celulele endoteliu- colangiolă. Colangiolele din lobulii vecini se unesc între ele şi
lui vascular se situează celulele Kupffer, fagocite ce participă formează, la nivelul spaţiilor Kiernan, canalele biliare perilo-
la degradarea hemoglobinei (figura 40). Între cordoane se bulare (figura 40) .

658 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Fig. 40. Histoarhitectonica lobulului hepatic, plăcile radiare de hepatocite și vena centrală, separate prin
sinusoid, canaliculele biliare ce se unesc în ductul biliar, artera şi vena hepatică terminale din spaţiul port
(sursa: Basic Structure of Liver Lobulehttps://en.wikipedia.org/wiki).

VIII
Canalele biliare perilobulare se unesc între ele şi dau naş- cistic şi alcătuiesc împreună canalul coledoc, care se deschide
tere la două canale hepatice – drept şi stâng – corespunzătoa- în duoden, împreună cu canalul Wirsung, la nivelul caruncu-
re celor doi lobi ai ficatului, care, părăsind ficatul, la nivelul lei mari. Canaliculele biliare şi canalele biliare perilobulare
hilului, se unesc şi formează canalul hepatic comun. După un formează căile biliare intrahepatice, iar canalul hepatic co-
traiect de 3-4 cm, canalul hepatic comun se uneşte cu canalul mun şi canalul coledoc alcătuiesc căile biliare extrahepatice.

Fig. 41. Structura şi cele trei zone funcţionale ale acinului hepatic (sursa:Mescher AL, Junqueira’s Basic
Histology, 2013. Basic Structure of Liver Lobulehttps://en.wikipedia.org/wiki).

Acinul hepatic (vascular) reprezintă unitatea morfo- din celulele hepatice irigate de acelaşi vas, care îşi varsă bila
funcţională a lobulului hepatic (figura 41) şi este constituit secretată în acelaşi canalicul biliar. Acinul hepatic are formă

PEDIATRIE 659
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

romboidal-elipsoidală, se delimitează de 2 vene centrolobu-


lare dintre 2 lobuli hepatici şi un spaţiu portal, explică grade-
le diferite de activitate metabolică, procesul de regenerare şi
dezvoltare a cirozei hepatice – axa scurtă: latura lobului clasic
hepatic (pe care au traiect ramuri terminale vasculare prove-
nite din elementele vasculare localizate în spaţiul porto-biliar,
din care vor rezulta sinusoidele hepatice) – axă lungă/vârfuri-
le: 2 vene centrale/2 lobuli clasici vecini. Hepatocitele din in-
teriorul acinusului sunt divizate în 3 zone funcţionale de im-
portanţă metabolică majoră (figura 41): zona I (periportală)
– hepatocite din vecinătatea ramurilor terminale axiale – pri-
meşte sânge cu concentraţie crescută de oxigen, protejând
hepatocitele de hipoxie. Funcţional, conţine un număr mare
de mitocondrii, criste, lizozomi, sisteme enzimatice şi asigură
sinteza şi depozitarea glicogenului, procesele de oxidare şi gli-
cogenoliză, pinocitoza, sinteza colesterolului şi beta oxidarea
acizilor graşi, absorbţia nutrienților, sinteza şi metabolismul
proteinelor. Zona a II-a – intermediară, primeşte sânge prin Fig. 42. Vascularizația şi sistemul circulator al ficatului
sinusoide, hepatocitele au caracteristica celor din zona I şi III (sursa: http://commons.wikimedia.org/wiki/medicine).
şi sunt responsabile de depunerea de hemosiderină în hemo-
cromatoză şi de necroză în febra galbenă. Zona a III-a (cen- Vena portă transportă 70-80% din volumul sangvin he-
trolobulară) – aria periferică a acinului, situată perivenular, patic, acesta fiind egal cu 30% din debitul cardiac de repaus.
este mai săracă în mitocondrii, depozitează glicogenul; aici Sângele transportat este încărcat cu substanţe nutritive absor-
se sintetizează lipidele şi pigmenţii biliari, se metabolizea- bite la nivelul organelor digestive abdominale şi de la splină,
ză hormonii steroizi, medicamentele ingerate. Hepatocitele substanţe pe care celulele hepatice le depozitează sau le pre-
din zona a III-a sunt mult mai importante pentru procesele lucrează. De la ficat, sângele portal este condus mai departe
de glicoliză, lipogeneză şi metabolismul citocromului P-450, tot prin venele hepatice. Sistemul vascular al ficatului este for-
fiind responsabile de procesele de dezintoxicare a droguri- mat din doi pediculi. Pediculul aferent al circulaţiei de aport
lor. Celulele din această zonă au cea mai mare concentraţie este format de artera hepatică şi de vena portă; acestora li se
de CYP2E1, sunt cele mai sărace în oxigen şi astfel sunt mai adaugă ductul hepatic, vasele limfatice şi nervii ficatului, al-
sensibile la stările de ischemie şi intoxicaţie cu acetaminofen. cătuind toate împreună pediculul hepatic. Pediculul eferent
Activitatea acinului hepatic este direct dependentă de fluxul (superior) al circulaţiei de întoarcere este format de venele
sangvin. hepatice. Sistemul circulator al ficatului este compus din ve-
Vascularizația şi inervația ficatului. Ficatul are o du- nele hepatice tributare, artera hepatică şi ramurile sale, vena
blă circulaţie sangvină (figura 42): nutritivă şi funcţională. portă, căile biliare, colecist, calea biliară principală, coledoc,
Circulaţia nutritivă asigură aportul de sânge hrănitor, bogat tractul portal, sinusoidele.
în oxigen. Sângele este adus de artera hepatică, ramură a trun- Venele hepatice tributare asigură drenajul între ramurile
chiului celiac. După ce a servit nutriţia oxigenului, sângele venei porte. Se disting trei tipuri de vene hepatice: dreapta,
este condus prin venele hepatice în vena cavă inferioară. Hilul care drenează lobul drept, medie, care drenează aria venelor
ficatului conţine elementele pediculului hepatic, reprezentate porte stângi şi drepte, vena hepatică stângă, care drenează lo-
de vena portă, artera hepatică proprie şi plexul nervos hepatic bul stâng. Venele hepatice urmează traiectul către vena cavă
(pătrund în ficat),  canalele biliare  şi  vasele limfatice  (ies din inferioară.
ficat). Pediculul he­pa­tic ajunge la ficat pe calea ligamentu- Artera hepatică şi ramurile sale pleacă din trunchiul celiac
lui hepatoduodenal (pars vasculosa din alcătuirea omentului sau direct din aortă şi după un traiect orizontal de-a lungul
mic), unde, dinspre posterior spre anterior, se găsesc vena marginii superioare a corpului pancreasului se bifurcă în arte-
portă, artera hepatică şi canalul coledoc. Circulaţia funcțio- ra hepatică proprie şi în artera gastroduodenală. Artera hepa-
nală este asigurată de vena portă, care se formează din jonc- tică proprie urcă în pediculul hepatic, între foiţele omentului
ţiunea venei mezenterice superioare şi venei splenice, având mic, şi la 1-2 cm dedesubtul şanţului transvers se divide în
traiectoriu spre lobul drept. cele două ramuri terminale ale sale – dreaptă şi stângă. Artera

660 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

hepatică în interiorul ficatului se ramifică, urmărește traiectul Capilarele sinusoidale converg spre vena centro-lobulară, ori-
venei porte, asigură irigarea sectoarelor terminale, acoperind gine a sistemului venos hepatic care drenează sânge spre cele
25% din vascularizarea ficatului. Fluxul sangvin este orientat trei vene suprahepatice în vena cavă inferioară. Vasele lim-
spre stomac, canale biliare şi vezicula biliară, şi mai puţin în fatice se varsă în ganglionii din hilul ficatului, numiți gangli-
sinusoide. Prin intermediul ramificărilor în jurul canalicule- oni hilari. De aici limfa este transportată în ganglioni celiaci.
lor biliare, sângele arterial pătrunde în plexurile capilare pe- Din structurile vasculare ale ficatului fac parte: căile biliare
ribiliare. Artera hepatică se ramifică până la nivelul lobulului hepatice, ductul biliar comun, calea biliară principală, coledocul,
hepatic. Presiunea în artera hepatică este de 8-12 mmHg. vezicula biliară, tractul portal, sinusoidele.
Ramificându-se până la ramuri lobare, segmentare, interlo- Bila este secretată de hepatocite şi, pentru a fi excretată,
bulare, se capilarizează, irigând formaţiunile dintre spaţiul trece prin sistemul de căi biliare intrahepatice. Căile biliare
interlobular (portal) și formând o reţea în jurul hepatocitelor. intrahepatice includ următoarele structuri: canaliculele biliare
Aceste capilare se varsă în capilarele (sinusoide) venei porte, intercelulare, ducturile biliare perilobulare şi interlobulare, care
astfel asigurând vascularizarea nutritivă. încep de la nivelul lobilor hepatici, având un traseu ramificat
Vena portă asigură vascularizarea funcţională în propor- şi, unindu-se, formează ductul hepatic drept şi stâng, care la
ție de 75%, colectează şi transportă spre ficat sângele venos rândul lor, unindu-se, formează ductul biliar hepatic comun.
de la organele digestive abdominale (stomac, intestin subţire Arborele biliar este reprezentat de vizicula biliară şi căile bi-
şi gros, pancreas) şi de la splină. Ea are particularitatea de a liare extrahepatice. Calea biliară principală (hepatocoledocul)
poseda la ambele extremiăţi câte o reţea capilară: una la extre- începe din canalul coledoc şi canalul biliar comun. Vezicula
mitatea periferică de origine, cealaltă la extremitatea periferi- biliară normală are formă piriformă, o lungime de 40-80 mm,
că centrală, terminată în ficat. Ramul drept al venei porte se este rezervor pentru bila secretată cu un volum de 40-50 ml,
ramifică intrahepatic în ramuri laterale spre lobul drept supe- structural include regiunea colului, corpului, care sunt fixa-
rior, câte una inferioară şi centrarlă. Ramul stâng se ramifică te, şi a fundului veziculei, care este mobil. Coledocul începe
la rândul său în trei ramuri: superioară, mijlocie, inferioară după contopirea canalului hepatic comun şi ductus cisticus;
pentru partea laterală a lobului stâng şi două ramuri către are diametrul de 5-7 mm şi se deschide în duoden în ampula

VIII
lobul pătrat şi caudat. Între ramurile cele mai mici ale venei Vater, însoţind pe tot traseul vena portă.
porte nu se produc anastomoze, acestea având aspectul „ar- În vârfurile lobulului hepatic se află tracturile portale care
terelor terminale”. Paralel cu ramurile venei porte sunt situate includ aşa-numita triadă: artera hepatică, vena portă de ra-
şi ramurile arterei hepatice şi tributarele canalului hepatic. mură şi ductul biliar interlobular. În tractul portal se află şi
Vena portă se ramifică până la un sistem capilar ‒ aşa-numitul ducturile limfatice acoperite cu endoteliu, nervii care au
sistem sinusoidal. Trunchiul venei portale are o lungime de traseul vaselor sangvine. Ramurile bogate în fibre nervoase
45 mm şi un diametru de 11+2 mm. Presiunea în vena por- pătrund în lobulul hepatic până la fiecare hepatocit şi celu-
tă este de 5-10 mmHg sau 7-12 cm apă. Presiunea în spaţiul lă endotelială. La nivelul spaţiului portal vena perilobulară
sinusoidal este cu 4-5 mmHg mai mare decât presiunea din pătrunde în lobul hepatic şi formează sinusoidul hepatic. În
vena cava inferioară. Aria secţiunii venei porte este de apro- capilarele sinusoide există celule stelate Kupffer, care aparţin
ximativ 100 mm. Întreaga reţea de vase sangvine la copilul sistemului reticuloendotelial. Aceste celule sunt de fapt celule
mare şi adult este responsabilă de circulaţia fluxului sangvin macrofagale specializate şi au rolul de a capta antigenii care
prin ficat cu un debit de 850 ml -1,4 litri pe minut, cu viteza ajung de la nivelul intestinului.
medie de circulaţie a sângelui prin sistemul portal de 16 cm/ Sinusoidele ficatului reprezintă o reţea de vase între spa-
sec. Debitului sangvin al venei porte îi corespund 60-70% din ţiile dintre cordoanele de hepatocite şi au funcţii specializate.
debitul sangvin total. Presiunea portală normală la adult con- Sinusoidele asigură circulaţia sângelui la acest nivel, se în-
stituie 1,3-2 kPa (sau 10-15 mmHg). dreaptă către vena centrolobulară situată în centrul lobulului.
Venele suprahepatice formează pediculul eferent. Ele Înainte de a se deschide în vena centrolobulară, sinusoidul
culeg sângele adus la ficat de vena portă şi artera hepatică; prezintă un sfincter de ieşire. Ramura perilobulară a arterei
nu însoşesc ramurile pediculului portal, ci trec între acestea, hepatice dă ramuri care vascularizează spațiul portal, la nive-
având o direcţie perpendiculară pe ele. Sângele drenat din lo- lul căruia se termină. La locul de pătrundere în sinusuri există
buli prin venele centrale trece în venele sublobulare, apoi în un sfincter muscular arteriolar. La nivelul sinusoidului lobu-
vene din ce în ce mai mari, care în cele din urmă dau naştere la lui hepatic are loc joncţiunea sângelui arterial adus de artera
trei vene hepatice. Sistemul port este un sistem vascular, pre- hepatică cu sângele portal adus de vena portă. Sfincterele re-
cedat şi urmat de acelaşi tip de vase (capilare-veno-capilare). glează fluxul sangvin la nivelul ficatului şi egalează presiunea

PEDIATRIE 661
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

sângelui, care este mai mare în sângele arterial şi mai mică în inflamatorii din ficat, favorizează migrarea monocitelor şi
sângele portal. induce secreţia de interferon în caz de infecţii virale.
Sinusoidul include în componenţa sa celulele endotelia- Celulele Kupffer constituie 30% din totalul celular sinu-
le fenestrate, celulele Kupffer, celule Pit, limfocite NK, celule soidal, sunt celule macrofagale speciale, care induc fagocitoza
Ito. Anume celulele spaţiului perisinusoidal, morfologic sunt şi endocitoza, au nucleu şi citoplasmă, își pot modifica dimen-
asemănătoare cu fibroblaştii şi aminofibroblaştii. Procesul de siunile, asigurând fluxul sangvin, sunt amplasate în zona I, pe-
fibrogeneză hepatică este determinat de sinteza de către ce- riportal. Celulele Kupffer pot deriva din celule locale stem sau
lulele perisinusoidale a componenţilor matricei extracelulare din măduva osoasă. Au rol de apărare prin fagocitarea micro-
colagenul I, III, IV, fibronectina, laminina, glicozaminoglica- organismelor şi distrugerea lor prin intermediul enzimelor
nii, dermatan sulfat, condritin şi heparansulfat. Celulele peri- lizozomale sau radicalilor liberi, asigură degradarea endoto-
sinusoidale au proprietatea de a se alungi, astfel modificând xinelor. Celulele Kupffer participă la reînnoirea sistemului
(micşorând sau mărind) lumenul sinusoidal, iar în cazurile eritrocitar, intervin în metabolismul fierului, induc stocarea
procesului inflamator acut al peretelui endotelieal, induc se- feritinei şi hemosiderinei, asigură recunoaşterea antigenică
creţia substanţelor necesare pentru reconstrucţia sinusoidu- şi induc secreţia de citochine – interleucine proinflamatorii
lui. Spaţiul perisinusoidal este ocupat de o reţea fină de fibre IL1, IL2, TNF-α, interferon, participă la procesele de rege-
de colagen şi plasmă transvazată, care formează un spaţiu larg nerare, de metabolism al leucotreinelor, acidului arahidonic.
interstiţial, de unde îşi ia origine limfa. Astfel, acest spaţiu are Celulele Ito sunt celule miofibroblastice, poziţionate lân-
rolul de barieră a ficatului. gă membrana sinusoidală a hepatocitului. Celulele Ito (celule
Spaţiul cuprins între hepatocite şi sinusoide poartă de- grase) reprezintă 15% din volumul celular sinusoidal, au rol
numirea de spaţiul Disse şi conţine fibre de colagen şi celule important în stocarea vitaminei A şi în declanşarea procese-
rare, a căror citoplasmă conţine vacuole lipidice, bogate în lor de fibrozare prin sinteza sporită a colagenului în fibroza
vitamina A. Spaţiul Disse are grosimi variabile de 0,3-1,5 hepatică. Procesul de fibrogeneză hepatică este produs prin
nm, care depind de dimensiunile microvilozităţilor. În spaţiul declanşarea unei cascade fibrogenetice, care are ca punct de
Disse au loc schimburile celulare de nutritienţi şi formarea plecare reactivarea celulei hepatice stelate (celula Ito peri-
limfei. Intensitatea de producere a limfei este în relaţie direct sinusoidală) şi producerea sporită a fibrelor de colagen din
proporţională cu presiunea venoasă hepatică. zonele portale înspre zona centrolobulară. Mecanismul de
Sistemul circular limfatic al ficatului actualmente este pu- activare a celulelor stelate Ito se produce sub acţiunea citochi-
ţin studiat, fiind cunoscut că se formează la nivelul spaţiilor nelor proinflamatorii TNF-α şi IL1 şi poate fi indus de pro-
Disse, unde pătrunde plasma tranvazată. O parte din această dusele de degradare intracelulară în urma peroxidării lipide-
plasmă reintră în circuitul sinusoidal, iar alta rămâne în spa- lor, de factorii de creştere (PDGF, TGF-β) şi de chemochine
ţiul Disse şi circulă în sens opus circuitului sinusoidal, care (Monocyte-Chemotactic Protein, MCP-1) de către celulele
constituie propriu-zis limfa. Ficatul conţine două tipuri de re- Kupffer, celulele endoteliale vasculare şi celulele epiteliale ale
ţele limfatice: hilară (profundă, drenează 80% din toată limfa canaliculelor biliare, toxinele (care activează direct celulele
hepatică) şi suprahepatică (superficială, drenează limfa subs- stelate), de necroza hepatocelulară care este unul dintre sti-
capulară, pedicapsulară, veziculară înspre vasele limfatice me- mulatoarele majore pentru formarea de colagen, de hipoxia
diastinale), care comunică între ele. Primele canale limfatice hepatocitelor, în special a celor din zona 3, precum şi majora-
sub denumirea de Maal apar în spaţiile portale la periferia rea presiunii intracelulare ca rezultat al tumefierii şi măririi în
lobulului hepatic. Vasele limfatice circulă paralel cu cele ale volum a hepatocitelor.
arterei şi venei hepatice, limfa hepatică fiind vărsată în gangli- În urma sintezei sporite de colagen, apoptozei hepato-
onii hilului hepatic, iar de aici este condusă în canalul toracic. citelor, se produce fibrogeneza (figura 42), care la rândul ei
Celulele endoteliale sinusoidale formează peretele sinusoi- induce contracţia capilarelor sinusoidale şi creşterea rezisten-
dului şi delimitează lumenul sinusoidal de spaţiul Disse, au în ţei la fluxul sangvin portal. Drept consecinţă a acestui proces
structura lor actină, miozină, fibronectină, nu au membrană are loc efectul chemotactic pentru celulele proinflamatorii
bazală, au capacitatea de a asigura endocitoza. Citoplasma care induc procesul inflamator cronic cu pusee de activare şi
celulelor endoteliale sinusoidale poate să se alungească în aşa formare a nodulilor parenchimatoşi de regenerare, dereglarea
mod ca să cuprindă 2-3 hepatocite, fiind perforată de nume- întregii arhitectonici hepatice, irigarea deficitară a hepatocite-
roşi pori cu diametrul de 100 nm. Această proprietate are o lor sănătoase şi inducerea disfuncţiei hepatocelulare, altera-
semnificaţie importantă în schimbul de substanţe între he- rea vascularizării hepatice şi instalarea hipertensiunii portale.
patocit şi sinusoid. Acest complex este sensibil la procesele

662 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Fig. 42. Sinusoidul ficatului normal, activarea celulelor stelate Ito în spaţiile Disse şi fibrogeneza hepati-
că (după Kumar et al., Robbins Cotran: Pathologic Basis of Disease, Ed.a 9-a).

Celulele Pit reprezintă celule limfocitare locale granu- creştere a presiunii în sistemul venos portal are loc constric-
lare mari, cu proprietatea de supraveghere imunologică, ţia arteriolelor hepatice. Microcirculaţia sangvină în sinusoi-
de apărare antivirală şi antitumorală similară celulelor NK de se presupune că este dirijată de receptorii alfa-adrenergici
(kileri naturali), pentru prima dată fiind descrise în 1976 de constrictori şi beta-adrenergici dilatatori, celulele mastocita-
Wisse. Mastocitele hepatice au rol similar cu cele din sânge, au re care determină constricţia sinusoidelor şi venelor hepatice

VIII
rol de coordonare a proceselor vasculare şi de fibrogeneză. terminale, favorizând micşorarea fluxului sangvin în acinusul
Canaliculele biliare se formează în locurile de unire a două hepatic şi celulele Kupffer activate de citochine şi radicalii
joncţiuni ale hepatocitelor vecine, conţin microvili pentru liberi.
asigurarea proceselor metabolice, formând peretele propriu; Hepatocitele reprezintă celulele exocrine principale ale
la unire se transformă în colangiole şi pătrund în spaţiul por- populaţiei celulare ale ficatului şi constituie 80% din volum;
tal. Între toate structurile vasculare ale ficatului copilului exis- au formă poliedrică şi multifaţetată cu pol sinusoidal (vascu-
tă o relaţie funcţională reciprocă pentru asigurarea circula- lar) şi canalicular (biliar), cu o durată de viaţă de 150-500
ţiei hemodinamice intrahepatice şi reglarea fluxului sangvin. de zile, dimensiuni de 18-26 µm şi volum de 11 m3. Ficatul
Hemodinamica intrahepatică şi presiunea sangvină intrahe- conţine în jur de 250-300 mlrd. de hepatocite, care sunt orga-
patică este asigurată de fluxul portal, arterial, de fenomenul nizate în cordoane hepatocelulare cu dispoziţie radiară, de la
„tamponul arterial hepatic” şi o multidudine de factori chi- periferia lobulului spre venula centrolobulară. Un cordon ce-
mici care scad presiunea portală, cum ar fi vasoconstrictoare- lular (trabeculul Remark) este format din 2 rânduri de hepa-
le (vasopresina), beta-blocantele (micşorează fluxul splanh- tocite. Dispoziţia radiară a cordoanelor formate în secţiunile
nic) şi care induc creşterea fluxului sangvin arterial (mesele histologice rezultă din faptul că în reconstrucţiile tridimen-
abundente, acetilcolina, histamina, prostaglandinele, sărurile sionale ale lobulului hepatic, acesta este format din lamele
biliare). Fluxul venos portal are importanţă şi predominanță (plăci) celulare dispuse vertical şi convergent în jurul venulei
majoră în menţinerea hemodinamicii ficatului şi este asigurat centrolobulare. Astfel se realizează un aspect similar cu cel al
de starea de constricţie sau dilatare a vaselor extrahepatice „unei portocale desfăcute în felii”, feliile reprezentând lamele
ale pancreasului, splanhnice, intestinale. Fluxul venos portal celulare. Lamele celulare sunt formate dintr-un singur rând
este influenţat minimal de fluxul arterial hepatic. Fluxul ar- de celule şi prezintă un traiect sinuos. Lamele sunt perforate,
terial hepatic este dependent de unii factorii locali hepatici: reprezentând 50% dintr-o lamelă. Spaţiile interlamelare adă-
hormonali, metabolici, neurologici. Fenomenul „tamponului postesc capilarele sinusoide care comunică între ele la nivelul
arterial hepatic” este asigurat de relaţiile dintre fluxul portal zonelor perforate. Prezenţa capilarelor sinusoidale dă aspect
venos şi fluxul arterial hepatic: la micşorarea presiunii în vena de cordoane anastomozate ale parenchimului în prepara-
portă are loc creşterea fluxului arterial hepatic, iar în caz de tele histologice. În cadrul cordonului Remark hepatocitele

PEDIATRIE 663
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

reprezintă un pol vascular ce corespunde capilarului sinusoid aproximativ 2500 de mitocondri. În interiorul mitocondru-
dintre două cordoane Remark şi un pol biliar spre canaliculul lui foiţa internă formează criste transversale, astfel având un
biliar (determinat de hepatocitele adiacente ale unui cordon volum mediu de 0,84 m3. În mitocondrii se produc activită-
Remark). ţile metabolice de bază ale hepatocitului datorită prezenţei a
Hepatocitul (figura 43) are un aspect poliedric, bi- sau 16 enzime importante: majoritatea enzimelor ciclului Krebs,
trinucleat (rar), cu nucleu veziculos, nucleolat şi cu dimensi- enzimele de oxidoreducere, enzime care participă la oxidarea
unea de 6 µm. Hepatocitul are 6-8 feţe şi doi poli funcţionali acizilor graşi, dehidrogenaze, NAD şi NADP, adenozin-5-fo-
– unul vascular şi altul biliar. Citoplasma este bazofilă, zonele sfataza şi trifosfataza, fumaraza.
de bazofilie sunt reprezentate de corpii Berg (reticul endo- Pe membrana internă se află transaminaza gluta-
plasmatic rugos). Nucleul hepatocitului este bine delimitat, mic-oxalică, citocromul “c”, enzimele respiratorii, iar pe mem-
are 12 µm în diametru, este acoperit cu o membrană dublă, brana externă – citocromul b5, monoaminoxidaza, adenilat-
ale cărei foiţe pe alocuri se unesc, formând pori şi fenestra- ciclaza. La nivelul matricei se află glutamildehidrogenaza. În
ţii pentru schimbul de substanţe între nucleoplasmă şi cro- mitocondrii se realizează procesele de fosforilare şi oxidare,
monemă. Totodată există şi comunicări directe între nucleu sinteza acidului adenozintrifosforic (ATF), se poate realiza
şi reticulul endoplasmatic granular. Nucleul conţine actină, mecanismul de transcripţie şi translaţie a informaţiei geneti-
miozină, cromosomi şi granulaţii, incluziuni ca rezultat al pi- ce. Tulburările metabolice şi ischemice produse în organism
nocitozei, iar nucleolul – o structură fibrilară (ADN) şi una induc dereglarea ionică, a cantităţii de apă, micşorarea nivelu-
granulară (ARN). Forma sferică a nucleului este menţinută lui de O2 în hepatocit, produc multiple modificări în activita-
de miozină. tea mitocondriilor, tulburarea volumului organelei şi conden-
sarea mitocondriilor. Acestea, la rândul lor, induc dereglări ce
ţin de fosforilarea oxidativă şi conservarea energiei, pierderea
ATF şi creşterea de ADP, AMP, a fosfatului organic, tulburări
de transport al K+şi Ca++, tulburări structurale şi funcţionale
ale membranei fosfolipidice şi ale echilibrului lipido-proteic.
În cazul restabilirii aportului de O2 are loc restabilirea func-
ţională a mitocondriilor, iar în caz contrar acestea se tumefia-
ză, organizându-se într-o formă intermediară, urmată de rup-
tura membranei externe şi extinderea conţinutului intern.
Mitocondria are o capacitate mare de restabilire.
Mitocondria dispune de un sistem activ de transportare
a Ca++ din exterior în interior, cu precipitarea Ca++ sub formă
de granule amorfe de fosfat de calciu. În agresiunile letale ale
ficatului se produc calcificări ale mitocondriilor, iar în proce-
sele ischemice calcificările sunt absente din motivul afectării
severe a acestor organele. În hepatitele virale, cirozele hepa-
tice, colestază, amiloidoză, hipotirioidie, diabetul zaharat au
fost observate modificări de număr, volum şi formă ale mi-
tocondriilor. În hepatoza congenitală Gilbert se micşorează
proporţia mitocondriilor mari şi creşte cea a celor mari, iar
în hepatita toxică halotanică şi unele hepatite virale are loc
condensarea matricei.
Reticulul endoplasmatic există în forme granulară şi
Fig. 43. Structura microscopică a hepatocitului agranulară (netedă), înconjoară parţial mitocondria, fiind re-
(sursa: BvetMed1, 2013http://bvetmed1.blogspot.com). prezentat de forma granulară, care predomină, iar forma agra-
nulară (netedă) se prelungește din cea granulară. Reticulul
Mitocondriile reprezintă 25% din masa hepatică, au for- endoplasmatic reprezintă sistemul circulator al celulei, este
mă alungită de bastonaşe, sunt cele mai importante organite format dintr-o reţea canaliculară, se concentrează în jurul nu-
ale citoplasmei, au membrană dublă, iar la microscopia optică cleului, de-a lungul suprafeţei sinusoidale în vecinătatea pică-
apar sub formă de granule de 1 µm. O celulă hepatică conţine turilor de trigliceride din citoplasmă, participând la oxidarea

664 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

grăsimilor; favorizează secreţia de albumină, fibrinogen, pro- unor macromolecule prin sechestrare, depozitare şi hidroli-
trombină, lipoproteine de densitate joasă. Forma agranulară ză. Deficienţele enzimatice produc bolile de stocaj lizozomal.
(netedă) de reticul endoplasmatic este implicată în sinteza Aparatul Golgi are funcţii de sinteză a polizaharidelor, glico-
glicogenului şi a acizilor biliari. Elementele reticulului endo- proteinelor şi glicolipoproteinelor şi de transport intern al
plasmatic granular sunt “agregate” care apar la microscopia proteinelor către spaţiul Disse. Aparatul Golgi conţine nume-
optică sub formă de corpi Berg, zone bazofile de ergastoplas- roase enzime bogate în hidrolaze acide cum ar fi fosfataza aci-
mă; forma granulară se situează predominant în zonele 1 şi dă, nucleotid-difosfataza şi deţine un rol important în glicozi-
2 ale lobulului hepatic, iar cea netedă – în zona 3. Sistemul larea proteinelor implicate în export şi în sinteza receptorilor.
enzimatic al citocromului P-450 transformă substanţele toxi- Celulele epiteliale biliare alcătuiesc 3-5% din volumul
ce cum ar fi acetaminofenul în radicali liberi toxici anume în celular hepatic, delimitează ductele biliare, asigură compo-
reticulul endoplasmatic din zona 3. nenţa normală a bilei prin secreţia şi reabsorbţia apei, a elec-
În componenţa reticulului endoplasmatic 2/3 din su- troliţilor din lumenul biliar şi reglează fluxul biliar. Aceste
prafaţă sunt ocupate de ribozomi, astfel un hepatocit conţine celule epiteliale elaborează pe suprafaţa lor molecule HLA de
aproximativ 9-10 mln. de ribozomi. Ribozomii sunt alcătu- clasa I, astfel fiind implicate în reacţiile imune de rejet în une-
iţi din subunităţi de diferite dimensiuni, unite una cu alta la le cazuri de transplant al ficatului.
intervale diferite şi fixate pe membrana reticulului endoplas- În hepatocite sunt şi incluziuni hepatice – aşa-numiții
matic. În interiorul subunităţilor există un canal care este peroxizomi, care sunt reprezentați de glicogen, lipide şi pro-
implicat în transportarea materialului sintetizat în cisternele teine. Peroxizomii sau „microbody” sunt în număr de aproxi-
ergastoplasmice. Ribozomii apar în citoplasma hepatocitului mativ 1000, fiind repartizaţi mai numeros în zona centrolobu-
câte 5-20. Ribozomii fixaţi participă la sinteza proteinelor lară, conţin oxidaze şi catalaze, asigură catabolizarea acizilor
secretorii şi membranare, furnizând apoproteină enzimelor graşi cu lanţ scurt şi lung, intervin în sinteza acizilor biliari.
microsomale. Ribozomii liberi şi cei fixaţi participă la sinteza Au rol determinant în gliconeogeneză, formarea cetoacizilor,
enzimelor microsomale implicate în transportarea electroni- oxidarea NAD redus şi în metabolismul colesterolului, în
lor. Ribozomii apar fie liberi, fie ataşaţi de reticulul endoplas- respiraţie pe calea H2O2. Au funcţie de apărare. Glicogenul

VIII
matic granular şi participă la sinteza proteinelor şi lipidelor. apare în cantităţi variabile, celula hepatică şi rabdocitul fiind
Pentru asigurarea sintezei proteinelor sunt utilizaţi 20 de ami- principalii depozitari ai glucozei sub formă de glicogen, evi-
noacizi esenţiali, aminoacilsintetaze specifice şi surse de ener- denţiați ca granule dispersate (20-40 nm), blocuri şi depozit
gie. Ficatul sintetizează integral toată albumina, 75-90% din perinuclear. Glicogenul se acumulează în zona centrală şi mai
alfa-globuline şi 50% din beta-globuline umane. Zilnic ficatul puţin în cele intermediare şi periferică ale lobulului hepatic şi
sintetizează în jur de 18 gr. de albumină, iar durata sintezei şi variază în dependenţă de starea metabolică a hepatocitelor.
transportării unei molecule de albumină este de aproximativ Diminuarea glicogenului hepatic este întâlnită în hepatitele
20 de minute. Sinteza unor proteine cum ar fi fibrinogenul, toxice, virale şi în ficatul de stază. Lipidele apar în cantităţi
protrombina, parţial proconvertina, factorul Stuart-Prower, mici sub formă de picături. Ele se acumulează în hepatocitele
creatinina, acizii nucleici, precum şi a colesterolului şi lipide- din zona centrală (pericentrolobulară). În ficat rareori se gă-
lor, fosfolipidelor, glicoproteinelor sunt funcţiile principale sesc şi pigmenţi endogeni sau exogeni cum ar fi lipofuscina,
ale reticulului endoplasmatic. Reticulul agranular (neted) are hemofuscina, ceroidul, în special în formele de icter.
structură vezicular-sferică şi ocupă un spaţiu mai mic decât La periferie hepatocitul este acoperit cu o membrană
cel granular, având rol important în metabolismul glucidelor, lipido-proteică dublă, cu microvilozităţi ce măresc suprafa-
lipidelor, nucleotidelor, în conjugarea bilirubinei, în detoxi- ţa membranei. Această suprafaţă este de 20 de ori mai mare
fierea medicamentelor şi în producerea hormonilor steroizi. în regiunea spaţiului Disse pentru asigurarea proceselor de
Aparatul Golgi este situat în regiunea polului biliar al schimb metabolic. La nivelul canaliculelor biliare vilozităţile
hepatocitului, în vecinătate cu canaliculele biliare şi este for- sunt subţiri şi neramificate. La polul biliar membrana hepa-
mat din aglomerări de membrane netede aranjate paralel. tocitului se îngroaşă, iar membranele celor două celule hepa-
Membranele aparatului Golgi se modifică în unele locuri în tice se contopesc prin punţi, formând desmosomi. Pe toată
cisterne, din care se conturează vezicule („saci”) şi vacuole suprafaţa sa membrana hepatocitului dispune de polaritate
aranjate în grămezi, din care derivă unii lizozomi. Lizozomii funcţională datorită prezenţei ATP-azei magneziu-depen-
sunt prezenţi în hepatocit sub formă ovală cu dimensiuni de dente şi fosfatazei alcaline la polul biliar şi a citidin-mono-
0,2-0,9 µm, foarte bogaţi în diverse hidrolaze acide; au funcţia fosfatazei cobalto-dependente la polul sinusoidal. Marcherii
de reciclare a organitelor celulare epuizate şi de degradare a importanţi ai membranei hepatocitare sunt adenilciclaza şi

PEDIATRIE 665
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

leucin-aminopeptidaza, care asigură transportul molecular Fiziologia şi funcţiile principale ale ficatului. Ficatul
transmembranar. este o glandã principală anexă a tubului digestiv, care asigură
Membrana hepatocitului asigură un mediu constant in- homeostaza chimică a organismului, asigurând peste 500 de
tern prin transportrea substanţelor necesare în interiorul şi funcţii de importanţă vitală, inclusiv metabolismul şi polul
exteriorul celulei, a ionilor anorganici şi organici, hexozelor, energetic pentru proteine, grăsimi şi lipide. Copilul se naş-
aminoacizilor, glicopreteinelor, lipoproteinelor, transportul te cu funcţie hepatică imatură, cu un sistem subdezvoltat și
Na+ şi K+ pentru menţinerea osmolarităţii celulare şi asigu- dificil de conjugare, cu capacitate diminuată de metaboliza-
rarea pompei de sodiu cu ATP-aza Na, K dependentă, cap- re a medicamentelor. La copilul mai mare, aceasta din urmă
tarea glucozei. În afară de enzime, membrana hepatocitului se restructurează prin creşterea debitului sangvin hepatic şi a
conţine receptori pentru hormoni (insulină, glucagon, soma- inducţiei enzimatice. Cele mai principale funcţii ale ficatului
tostatină), precum şi pentru albumină, sialoglicoproteine, Fe, sunt următoarele: sinteza proteinelor, glucidelor, lipidelor, a
complement. fermenţilor, vitaminelor şi mineralelor, metabolismul hidric,
În diverse intoxicaţii acute membrana hepatocitului re- secreţia şi excreţia bilei, detoxifiere, coagulare şi hematopo-
acţionează la nivelul polului sinusoidal prin formarea vacuo- ieză. Toate procesele metabolice realizate în ficat necesită uti-
lelor fagocitare, iar la cel biliar prin balonizare şi distorsiuni lizarea unei cantităţi enorme de energie, care este produsă în
ale microvilozităţilor. În stări de intoxicaţie cu hepatită acută, procesele de oxidare aerobă în ciclul Krebs şi nucleotide, la
în hepatozele congenitale Gilbert şi Dubin-Jonson, în staza fi- eliberearea derivaţilor fosfatici la transformarea adenozintri-
catului numărul vilozităţilor hepatocitului diminuează. În ne- fosfat în adenozindifoasfat.
croza hepatică pot fi produse rupturi ale membranei celulare Funcţia metabolismului glucidic. Ficatul este un organ care
la polul vascular. În nodulii hipertrofici din ciroza hepatică produce şi consumă glucoză, el fiind supus acţiunii insulinei
şi procesele de degenerescenţă are loc îngroşarea membranei care are în vena portă o concentraţie de până la 10 ori mai
intercelulare. mare decat în circulaţia sistemică. Tot în ficat este activat glu-
Inervaţia ficatului  este asigurată de sistemul simpatic, cagonul. Toate monozaharidele –glucoza, fructoza, manoza
prin intermediul truncus sympaticus, şi parasimpatic, prin şi galactoza, absorbite în intestin, ajung pe calea venei por-
intermediul n. vagus, care ajung la ficat pe calea plexului ce- te în ficat înainte de a fi eliberate ţesuturilor musculare şi
liac din care pleacă plexul hepatic. Capsula Glisson (tunica celui adipos. Catabolismul glucozei se produce prin: ciclul
fibroasă) asigură protecţia generală a ficatului şi are inerva- Emden-Meyerhoff-Parnas (glicoliza anaerobă); ciclul Krebs
ţie care în procesele inflamatorii ale ficatului asigură senza- (ciclul acizilor tricarboxilici); ciclul hexozomonofosfat; calea
ţia durerii. Ficatul uman are o relaţie strânsă cu întregul sis- glucuronică sau calea acidului uronic; catabolismul fructozei;
tem nervos al organismului, transmiţând impulsuri chimice catabolismul galactozei; catabolismul glicogenului. Ficatul
neîntrerupte şi continue între neuroni şi celulele sistemului micşorează nivelul glucozei în sânge atunci când acesta este
nervos. Diversele stări patologice suportate de organism pot crescut. Printr-un proces numit glicogeneză, ficatul combină
induce tulburări ale funcţiilor ficatului. Fibrele pregan­glio­nare moleculele de glucoză în lanţuri lungi pentru a crea glicoge-
parasimpatice au originea în nucleul dorsal al vagului din bulb, nul, un carbohidrat care asigură o formă de energie depozita-
cele mai multe ajungând la plexul celiac prin trunchiul vagal tă. Când nivelul glucozei din sânge scade sub nivelul normal
posterior. Fibrele preganglionare simpatice sunt axoni ai neuro- de care organismul are nevoie pentru îndeplinirea funcţiilor
nilor din coarnele laterale ale maduvei T5-T9 şi ajung pe calea specifice, ficatul reversează această reacţie, transformând gli-
nervilor mari la plexul celiac, de unde fibrele postganglionare cogenul în glucoză. Glicogenul reprezintă 5% din greutatea
ajung la ficat pe calea ple­xului hepatic din jurul arterei. Tot ficatului. Acesta este depozitat în zona de maximă activitate
în plexul celiac vin şi  fibre  nervoase din  n. frenic drept, care periportală, dar poate fi mai uşor observat în spaţiul pericen-
sunt fibre senzitive  şi explică iradierea durerii din afecţiunile trolobular. Glicogenul reprezintă material energetic rapid
hepatobiliare în umărul drept, precum şi sughițul dat de iri­ metabolizabil, dar contrar prezumţiilor iniţiale, nu el este cel
taţia peritoneului hepatic. Prin intermediul lig. falciform se în- mai important rezervor energetic hepatic. La prematur există
dreaptă spre ficat şi fi­bre senzitive din nn. intercostali, fapt care rezerve reduse de glicogen, fapt ce explică tendinţa dezvoltării
explică iradierea durerilor în spate. În general, se consideră că rapide a stărilor de hipoglicemie şi acidoză. Totodată ficatul
vasele sangvine prezintă numai inervaţie simpatică, în timp nou-născutului nu suportă încărcătură proteică semnificativă.
ce canalele biliare au inervaţie simpatică şi parasimpatică. Copilul nou-născut uşor poate fi intoxicat cu medicamente
Ficatul nu doare şi de aceea începutul unei afecţiuni nu poate din cauza nivelului scăzut de albumină serică şi a capacității
fi sesizat de om. reduse de a lega drogurile şi de a le detoxifia.

666 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Funcţia de secreţie şi excreţie a bilei. Ficatul este organul incompatibilitate de rezus Rh sau de grupă sangvină, infec-
principal excretor, deoarece 40% din substanţele secretate şi ţii, atrezii biliare etc.). Modificările cantitative ale funcţiei de
metabolizate de organismul copilului sunt excretate prin bilă, excreţie a ficatului se manifestă prin volumul insuficient de
o parte din ele fiind reabsorbite în intestin, iar altă parte elimi- bilă excretat în intestin şi sunt denumite „insuficienţă biliară”.
nate prin dijecţii. Secreţia şi eliminarea bilei se produce înce- În practica medicală acest fenomen poate fi determinat prin
pând cu perioada intrauterină. Postnatal, odată cu începutul efectuarea probei cu bromsulfaleină, care este administrată
alimentării copilului cu lapte matern, când 50% din kkal sunt intravenos. La copii şi adulţi, în limite normale, peste 45 de
acoperite de grăsimi, la copiii nou-născuţi se constată steato- minute după administrare în sânge pot fi determinate nu mai
reea. Acest fenomen poate fi explicat prin activitatea scăzută a mult de 5% din concentraţia introdusă. Proba cu bromsulfa-
lipazei pancreatice şi secreţie insuficientă de acizi biliari de că- leină reflectă capacitatea de captare a hepatocitelor. La copiii
tre hepatociţi. La copiii nou-născuţi prematuri procesele de nou-născuţi în prima lună de viaţă capacitatea de captare a
sinteză a bilei sunt diminuate începând de la naştere şi până la bromsulfaleinei este diminuată şi depăşeşte 5%.
vârsta de sub un an. Odată cu diversificarea raţiei alimentare a Funcţia de procesare metabolică. Capacităţile de rezervă
copilului sugar creşte şi necesarul de bilă şi acizi biliari. ale ficatului sunt dependente de vârsta copilului. În perioa-
Procesul de formare a bilei (colereza) are loc prin secre- da prenatală se formează sistemele fermentative de bază, care
ţia şi filtrarea din componentele sângelui. Timp de 24 de ore asigură metabolismul organismului copilului, o parte din ele
organismul copilului în vârstă de 1 an poate secreta aproxi- fiind insuficient maturizate. Procesul de maturizare a sisteme-
mativ 100-120 ml de bilă. Componentele principale ale bilei lor fermentative la copilul primului an de viaţă este la rândul
cum ar fi acizii biliari, colesterina, bilirubina pentru a fi secre- său dependent de viteza de creştere staturo-ponderală şi peri-
tate de hepatocit necesită o cantitate mare de energie. Acizii oadele fiziologice de creştere a copilului, precum şi de carac-
biliari, inclusiv acidul holic şi xenodeoxiholic sunt sintetizaţi terul alimentării în primul an de viaţă. Alimentaţia artificială
de hepatociţi din colesterină. Hepatociţii pot secreta până la accelerează maturizarea acestora, dar şi apariţia diverselor
2 g de colesterină în 24 de ore şi 300-700 mg de acizi biliari. tulburări ale acestor sisteme. Deoarece funcţiile de sinteză
Pentru a fi excretaţi cu bila acizii biliari se vor conjuga în hepa- ale ficatului nu sunt bine dezvoltate la nou-născut, acesta este

VIII
tocit cu aminoacizii glicocol şi taurin. Concentraţia acizilor mai vulnerabil faţă de unele infecţii, deoarece în perioada
biliari la copii este dependentă de vârstă, astfel concentraţia dată nu pot fi sintetizate proteinele necesare asigurării unei
este crescută la copiii primului an de viaţă şi diminuată că- protecţii optime împotriva bacteriilor. Protecţia faţă de une-
tre vârsta de 10 ani. Aceste particularităţi explică instalarea le infecţii nou-născutul o realizează prin anticorpii protectivi
frecventă a sindromului de „îngroşare a bilei” la copii în pe- materni şi leucocitele din laptele matern. După naştere 90%
rioada nou-născutului. La copii de vârstă fragedă afecţiunile din glicogenul depozitat în ficatul fătului este eliberat pentru
bacteriale ale căilor biliare sunt rar întâlnite, deoarece bila a face faţă necesităţilor la care este supus organismul nou-năs-
este bogată în acid tauroholic, care are proprietăţi bactericide. cutului, deoarece nu mai primeşte glucoză de la mamă, cor-
Colesterina, fosfolipidele, bilirubina şi proteinele sunt secre- donul ombilical fiind întrerupt.
tate în bilă în formă de complexe lipidice, care asigură liposo- Funcţia de sinteză a proteinelor şi metabolism al aminoaci-
lubilitatea substanţelor nesolubile în apă, pentru ca acestea zilor. Ficatului îi revine rolul important în formarea materialu-
să fie transporate în intestin, unde se vor uni cu acizii graşi şi lui plastic în metabolismul aminoacizilor pentru organismul
vor forma complexe hidrosolubile cu acizii holeinici. În intes- copilului în creştere, precum şi în substituirea dinamică a aces-
tin acestea, la rândul lor, sunt divizate în acizi biliari şi acizi tora, în detoxifierea de substanţele intermediare ale procese-
graşi. O parte din acizii biliari este reabsorbită în ficat, iar altă lor de degradare. În ficat sunt sintetizate integral albuminele,
parte este secretată în intestinul gros, unde sub acţiunea florei fibrinogenul, protrombina, proconvertina şi proaccelerina,
microbiene intestinale deconjughează şi sunt dehidroxilaţi iar reticulul endoplasmatic sintetizează 70-90% din α-albumi-
până la acizi biliari secundari (acidul deoxicolic şi litocolic) ne şi 50% din β-globuline. Sunt γ-globuline secretate de ce-
prin sistemul venei porte. Acizii biliari secundari reabsorbiţi lulele plasmatice şi parţial de cele stelate reticuloendoteliale
în ficat sunt parţial rehidroxilaţi în acid holic. Ambii acizi sunt hepatice. Cauzele majorării în plasmă a γ-globulinelor sunt
reconjugaţi şi eliminaţi prin bilă în intestinul subţire alături de reacţiile imune hiperergice în urma infiltraţiei plasmatice şi
acizii biliari conjugaţi. a ţesuturilor endoteliale la stimularea antigenică a sistemului
Din cauza reacţiilor diminuate de conjugare hepati- imun. Rolul principal în catabolismul imunoglobulinelor în
că la nou-născut se dezvoltă icterul fiziologic. Icterul pato- ficat le revine limfocitelor T supresor.
logic poate să apară prin mecanisme multiple (hemoliză,

PEDIATRIE 667
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Proteinele sunt sintetizate în ficat din aminoascizii exo- amoniacului asupra sistemului nervos rămân a fi puţin studi-
geni prin aportul alimentar şi din aminoacizii endogeni, ate. La nivelul creierului amoniacul este îndepărtat prin for-
produşi în urma proceselor de degradare a celulelor în alte marea glutaminei, iar în ficat – prin formarea ureei, care poate
organe, dar şi din glucide şi acizii graşi. Nivelul albuminei se- fi produsă în cantitate de 20-30 g în zi. La copii procesele de
rice depinde de procesele de sinteză, distrucţie şi degradare transaminare a aminoacizilor sunt imature, însă după naştere
a acesteia, de starea nutriţională, de nivelul unor aminoacizi acestea se dezvoltă foarte intens, deoarece copiii în procesul
şi anumitor hormoni cum ar fi corticosteroizii şi hormonul de creştere au necesitatea de material plastic, inclusiv de 9
somatotrop. Starea de subnutriţie şi postul alimentar inhibă aminoacizi esențiali (lecitin, izoleucin, lizină, metionină, fe-
procesele de secreţie a albuminei. Procesul de sinteză a prote- nilalanină, treonină, triptofan, valină, cisteină, histidină), în
inelor şi albuminei are loc în reticolul endoplasmatic de către timp ce adultul – doar de 8. Iată de ce activitatea ALT şi AST
ribosomi cu participarea a trei clase de ARN: ARNm (mesa- la nou-născut şi copilul sugar până la vârsta de 3 luni este de 2
ger), ARNr (ribozomal), ARNt (de transfer) al ribozomilor, ori mai mare decât valorile serice ale mamei sau ale adultului.
fiecare având rolul său de interacţiune în procesul de sinteză În urma dezaminării aminoacizilor se produce amoni-
a proteinelor. Procesul de sinteză a albuminei şi eliberarea ei acul, care este o substanţă foarte toxică pentru organismul
în plasmă durează în medie 15-20 de minute. După naştere la copilului, şi acidul alfa-cetoglutaric. Amoniacul poate fi uti-
copilul nou-născut are loc diminuarea sintezei albuminelor, lizat la sinteza aminoasizilor, purinelor sau pirimidinelor, se
care au un rol important în transportarea metaboliţilor şi în elimină prin rinichi sau poate fi utilizat în ciclul Krebs pentru
procesele de detoxifiere. În afecţiunile severe hepatice nivelul metabolismul energetic. Creşterea în exces a NH3 în ficat
albuminei descreşte, acesta fiind unul dintre indicatorii carac- induce formarea sporită a corpilor cetonici şi a acetil-CoA.
teristici pentru insuficienţa hepatică acută şi cronică. Funcţia de metabolizare a amoniacului la copil se formează
Aminoacizii sunt precursorii metabolici ai proteinelor şi după naştere. În primele 3-4 luni după naştere, la copil sunt
ai altor compuşi chimici cum ar fi hormonii, purinele, piri- determinate valori crescute de amoniac în urină şi un nivel
midinele şi porfirinele. Aceste substanţe servesc drept sursă scăzut în sânge. Odată cu maturizarea sistemelor enzimatice
de energie şi prin intermediul gluconeogenezei participă la din ficat, după vârsta de 6 luni, la copilul alimentat artificial
reglarea proceselor de degradare. Organismul uman zilnic nivelul amoniacului excretat creşte. S-a demonstrat că la co-
catabolizezază în jur de 400 g de proteine, dintre care 75% pilul nou-născut se determină în urină doar urme de amoniac,
sunt reciclate, celelalte sunt supuse proceselor de degradare la vârsta de 1-6 luni – 70-140 mg/24 ore, la 10-12 luni – 100-
oxidativă sau sunt transformate în glucoză. Hepatocitul este 190 mg/24 de ore, la preşcolari şi şcolari – 600-1000 mg/24
responsabil de sinteza a 90% din toate proteinele circulante în de ore. Funcţia de sinteză a glutaminei şi arginin-ornitinei
plasmă, albumina constituind 55-60% din ele. Concomitent face parte din mecanismele de apărare antitoxică a ficatului în
ficatul sintetizează o gamă diversă de enzime, receptori, pro- urma acumulărilor de amoniac în procesele de dezaminare a
teine de transport şi de membrană celulară, care în interiorul aminoacizilor şi este puţin studiată la copii. Este demonstrat
hepatocitului sunt supuse unui sistem complex de marcare, că ciclul de sinteză arginin-ornitină cu formarea creatinei şi
sortare, transportare, depozitare. Metabolismul aminoaci- determinarea ei în urină la copii se maturizează doar către vâr-
zilor constituie etape importante în procesul de sinteză şi sta de pubertate. Până la vârsta de pubertate la copii în urină
degradare a proteinelor, participă la formarea ureei şi unor poate fi determinată doar creatinina, ale cărei valori sunt de
compuşi fiziologici activi precum adrenalina, noradrenalina, 10 ori mai mari decât la adulţi. Ficatului îi revine rolul de sin-
DAPA-mina, serotonina, acidul γ-aminobutiric, tiroxina, cre- teză şi catabolism al nucleoproteidelor, iar în urma proceselor
atina, purinele. Pentru a putea fi absorbite, proteinele sunt hi- de degradare se formează aminoacizii, purinele, pirimidinele,
drolizate până la structuri moleculare mai mici de aminoacizi acestea, la rândul lor, în ficat transformându-se în acid uric.
sau peptide.  Procesul de catabolizare a proteinelor şi ami- Copiii în primele 3 luni de viaţă elimină prin urină până la
noacizilor prin reacţiile de dezaminare oxidativă se finalizea- 28 mg/kg/corp de acid uric. Etapele finale de catabolizare a
ză cu producerea cetoacidului şi amoniacului, care este foarte substanţelor proteice în ficat tocmai constituie funcţia de de-
toxic pentru sistemul nervos. Înlăturarea amoniacului este toxifiere a ficatului.
realizată în ficat, din sângele transportat prin vena portă, iar Funcţia de metabolism a carbohidraţilor. În ficat se reali-
sângele care pleacă din ficat spre organele interne nu conţine zează diverse reacţii ale metabolismului glucidelor: transfor-
amoniac. Semnele de letargie, greaţă, vărsături, convulsii, ata- marea galactozei şi fructozei în glucoză, sinteza şi degradarea
xie, hiperamoniemie sunt caracteristice intoxicaţiei cu amo- glicogenului, gluconeogeneza, sinteza acidului glucuronic şi a
niac, în special comei hepatice. Mecanismele de toxicitate a proceselor de glucuronizare a diverselor substanţe. Glucidele

668 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

sunt substanțe energetice care, prin procesul de oxidare în rezultaţi prin dezaminarea aminoacizilor, acidul lactic sau pi-
urma căruia rezultă dioxidul de carbon şi apa, asigură peste ruvic, glicerol şi alte substanţe. La un aport exagerat de glu-
65% din energia consumată de organism. Galactoza pătrun- cide are loc lipogeneza, care stă la baza dezvoltării obezităţii,
de în organismul uman prin lactoza alimentară. În ficat, prin deoarece reacţiile de degradare a glucozei sunt legate de pro-
intermediul uridindifosfogalactozei are lor transformarea ga- cesele de sinteză a glicerolului şi a acizilor graşi. Metabolismul
lactozei în glucozo-1-fosfat. În afecţiunile severe ale funcţiilor hidraţilor este legat cu procesul de sinteză a acidului glucuro-
hepatice procesele de utilizare a galactozei sunt diminuate. nic, care participă la conjugarea substanţelor toxice puţin so-
Ficatul utilizează glucidele în formă de monozaharide (hexo- lubile (fenolii, bilirubina) şi transformarea lor în polizaharide
ze şi pentoze) reabsorbite din intestin prin vena portă pentru mixte. În cazul tulburărilor metabolismului glucidelor sunt
completarea rezervelor glicogenice (glicogenogeneza), pen- afectate mitocondriile şi procesele de fosforilare oxidativă. Ca
tru sinteza de lipide (lipogeneza) sau pentru alte sinteze de rezultat, apar tulburări de sinteză a energiei, proteinelor, de
compuşi cu rol structural sau funcţional. Surplusul de glucoză esterificare a hormonilor steroizi. Tulburările metabolismu-
este descărcat în circulaţia sangvină sistemică, determinând lui glucidelor cu deficienţa acestora induc procesele de gli-
creşteri uşoare şi temporare ale glicemiei (hiperglicemia post- coliză anaerobă, acumularea în celule a metaboliţilor acizi şi
prandială). Metabolismul intermediar al glucozei este realizat diminuarea pH. Drept consecinţă, membranele lizozomale se
datorită unor procese consecutive: oxidarea anaerobă celu- distrug, eliberând în citoplasmă hidrolazele acide, care induc
lară  sau glicoliza, care în condiţii de hipoxie se transformă necroza hepatocitului.
reversibil în acid lactic; oxidarea aerobă în prezența oxigenu- Funcţia lipidică. Ficatul participă activ în metabolismul
lui cu oxidarea acetilCoA, rezultată în cadrul ciclului Krebs, lipidelor şi în sinteza acizilor graşi, grăsimilor neutre, în me-
până la dioxid de carbon, apă şi energie. Glucoza oxidată în tabolismul colesterolului, fosfolipidelor, lipoproteinelor şi al
celule provine în urma degradării glicogenului propriu şi din altor steroli. Calea acetil-CoA uneşte metabolismul lipidic cu
sângele ţesuturilor adiacente. Degradarea anaerobă eliberează cel glucidic. În ficat sunt sintetizate 10% din toţi acizii graşi.
o cantitate de energie, suficientă doar pentru sinteza a două Ficatul extrage 33-40% din acizii graşi din trigliceride şi lipo-
legături fosfat macroergice de ATP, în timp ce oxidarea com- proteine, primind acizi graşi gata din sânge şi îşi sintetizează

VIII
pletă în cadrul ciclului Krebs eliberează o cantitate de ener- acizii graşi proprii din glucide şi aminoacizi. Trigliceridele
gie din care se sintetizează 38 de legături fosfat-macroergice. sunt descompuse prin intermediul fermenţilor litolitici cu for-
Oxidarea completă a 1 g de glucoză eliberează 4,1 calorii. marea acizilor graşi şi a glicerinei. Acizii graşi liberi sunt me-
Ficatul transformă fructoza în fructozo-1-fosfat prin in- tabolizaţi şi reesterificaţi în celulele hepatice prin ciclul Krebs
termediul fermentului fructochinaza şi al ATF, fiind descom- pentru formarea de noi trigliceride şi fosfolipide, având ca
pusă de aldolaza hepatică tip B în glucozo-fructozo-1,6-di- produs final acetil-CoA, care la rândul său se include în ciclul
fosfat şi aldehid dioxiacetonfosfat şi 3-fosfat-glicerină. O Krebs, având rolul de sursă energetică. Glicerina este supusă
parte din fructoză sub acţiunea hexochinazei se transformă fosforilării prin intermediul glicerinchinazei şi glicerinfosfat-
în fructozo-6-fosfat. Sub acţiunea glucozofosfatizomera- dehidrogenazei, fiind inclusă în lanţul glicolitic. Organismul
zei aceasta din urmă este activată şi transformată în gluco- uman utilizează acizii graşi în calitate de sursa cea mai impor-
zo-6-fosfat. Procesul de sinteză a glicogenului are loc din tantă de energie pentru necesităţile metabolice. Drept produs
glucoza activată (glucozo-6-fosfat) şi parţial din acidul lactic. intermediar al catabolismului acizilor graşi servesc corpii ce-
Glicogenogeneza  este procesul de sinteză a glicogenului şi tonici, care în limitele normale se produc în cantităţi mici şi
serveşte pentru completarea rezervelor glicogenice celulare se elimină prin urină. Aceasta se datorează faptului că la un
în cursul hiperglicemiei postprandiale. Glicogenoliza  este un aport suficient de glucide prin alimentare are loc formarea
proces de degradare a glicogenului celular, prin desprinderea unui raport optimal între acetil-CoA şi aceto-oxalat, care duc
gradată a moleculelor de glucoză sub acţiunea unor enzime spre finisare prin ardere a proceselor catabolice. Dereglarea
specifice. Prin liza glicogenului, ficatul furnizează organismu- acestui raport duce la formarea în surplus a acizilor ceto-
lui glucoză, în timp ce în alte celule glicogenoliza este urmată nici. Copiii cu vârsta de 2-12 ani sunt predispuşi stărilor de
de consumul intracelular al glucozei eliberate pentru diferite cetoacidoză, în timp ce cei cu vârsta de până la doi ani sunt
necesităţi metabolice. mai rezistenţi. Trigliceridele şi fosfolipidele care sunt compo-
În ficat au loc procesele de gluconeogeneză sau sinteză a nentele principale ale membranei celulare sunt sintetizate în
glucozei din produşi neglucidici ai metabolismului interme- organism în urma proceselor de glicoliză sau din glicerină sub
diar atunci când organismul are un aport insuficient de glu- acţiunea transferazelor hepatice. Sinteza fosfolipidelor decur-
coză. În acest caz sinteza de glucoză se produce din cetoacizii ge oarecum asemănător cu cea a trigliceridelor până la etapa

PEDIATRIE 669
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

de acid fosfatidic, după care are loc încorporarea grupărilor bazolaterale a hepatocitului prin intermediul dehidrogena-
fosforilcolina sau fosfatidiletanolamina (cefalină). zelor de transport şi prin fixarea pe organitele hepatocitului,
Grăsimele sunt transportate în formă de lipoproteine. fiind transportaţi spre joncţiunea canaliculului biliar. Acizii
Sinteza liproproteinelor şi eliberarea lor în sânge reprezintă biliari au solubilitate hidrică redusă într-un mediu cu pH nor-
procese hepatocitare importante. Formarea lipoproteinelor mal. După ce sunt sintetizaţi de hepatocit, acizii biliari sunt
implică: sinteza componentelor lipidice – trigliceride, fos- supuşi procesului de conjugare, care îi protejează de hidro-
folipide, colesterol; sinteza apoproteinelor; asamblarea lipi- liza produsă de enzimele pancreatice la nivelul intestinului.
delor cu apoproteinele; exportul veziculelor lipoproteice în Sărurile biliare care ajung în colon sunt hidrolizate de către
circulaţie. Aceste procese au loc la nivelul hepatocitelor: în bacteriile microflorei locale, astfel fiind eliberată o parte din
reticulul endoplasmatic pentru apoproteine și componentele acizii biliari neconjugaţi din cei conjugaţi. Acizii biliari ne-
lipidice; în zona de trecere dintre acestea pentru complexele conjugaţi sunt supuşi preceselor de amidare şi de detoxificare
lipoproteice. (sulfatare, hidroxilare, glicuronidare, glicolizare). În procese-
Ficatul sintetizează majoritatea lipoproteinelor seri- le colestatice activitatea sulfotransferazei este saturată şi acizii
ce, utilizând fosfolipidele pentru asamblarea moleculelor. biliari în exces suferă un proces de hidroxilare, glicuronidare
Pentru formarea lipoproteinelor ficatul esterifică acizii graşi şi glicolizare înainte de a fi eliminaţi. Drept rezultat are loc
cu alfa-glicerofosfat, transformându-i în trigliceride, pe care le formarea bilei, care are un rol important în procesele de ab-
uneşte cu proteinele, fosfolipidele, colesterolul şi cu glucidele. sorbţie intestinală.
Se deosebesc α-lipoproteine, care conţin 57% de lipide şi 43% Metabolismul şi secreţia bilei şi bilirubinei (figura 43).
de proteine, β-lipoproteine, care conţin 77% de lipide şi 23% Bila este o soluţie apoasă complexă formată din electroliţi
de proteine, şi γ-lipoproteine, care sunt compuse din hili şi (Cl-, HCO3-, Na+, K+) şi soluţii organice (acizi biliari 67%,
lipomicroni. În afecţiunile hepatice valorile β-lipoproteinelor fosfolipide 22%, colesterol 4%, pigmenţi biliari 0,3%, prote-
sunt crescute. ine 4,5%). Zilnic la adult în duoden sunt eliberate 500-800
Colesterina este o moleculă cu densitate înaltă, care stă la ml/24 de ore de bilă. Acizii biliari, fosfolipidele, colesterolul
baza formării acizilor biliari şi este sintetizată în reticulul en- sunt insolubili în apă şi solubili în bilă, constituind partea cea
doplasmatic al hepatocitului. Zilnic organismul omului secre- mai mare a bilei. Bila este formată prin 2 mecanisme: primul
tă 1-1,5 g de colesterină, iar în jur de 2 g se excretă din ficat în – prin secreţia activă a acizilor biliari în canaliculele biliare şi
intestin, unde o parte este reabsorbită, iar alta este eliminată crearea unui gradient osmotic de filtrare a apei şi electroliţi-
prin dejecţii. O mare parte din colesterină organismul o pri- lor; al doilea – prin secreţia activă a altor componente organi-
meşte prin alimente, însă poate fi şi secretată din acetil-CoA. ce aşa ca glutationul şi unele minerale. În proporție de 90%,
Concentraţia plasmatică a colesterinei în sângele nou-născu- în vezicula biliară bila suportă procese de reabsorbţie cum ar
tului este mai mică decât la mama lui. După alipirea la sân şi fi apa şi electroliţii neorganici.
alimentarea naturală nivelul colesterinei serice la nou-născut Concentraţia acizilor biliari în bilă la copii este depen-
creşte tranzitoriu și dispare către vârsta de 3-4 luni. La copiii dentă de vârstă, fiind înaltă la copiii primului an de viaţă.
de până la un an nivelul seric al colesterinei este mai mic decât Către vârsta de 10 ani concentraţia acizilor biliari în bilă di-
la adulţi. minuează, majorându-se la vârsta adultului. Este diversă şi
Acizii biliari reprezintă o clasă de steroli acizi sintetizaţi componenţa bilei privind raportul glicin/taurin, iar acidul
de hepatocit din colesterol. Ei constituie componenţa de dezoxiholic este rar determinat. La copiii de vârstă fragedă
bază organică a bilei şi creează condiţiile motrice ale fluxului în bilă este înaltă concentraţia acidului tauroholic, care are
biliar. Acizii biliari primari sunt reprezentaţi de acidul colic proprietăţi bactericide, fapt ce explică prezenţa foarte rară a
şi chenodeoxicolic sintetizaţi de celula hepatică. Acizii biliari proceselor bacteriene ale căilor biliare la această vârstă. Acizii
secunadri sunt sintetizaţi în cec şi colon sub influenţa florei biliari fac parte din stabilizatorul principal al stării coloida-
microbiene, având un rol principal în procesele de digestie: le a bilei, fiind sintetizaţi din colesterină. În ficat se formează
activează lipaza pancreatică, asigură asimilarea şi reabsorbţia acidul colic şi xenodezoxicoli. Dereglarea componenţei bilei
grăsimilor în intestin, fiind transportaţi în plasmă de albumi- duce la litiază în căile biliare.
nă şi lipoproteine. Sinteza acizilor graşi neutri şi a fosfolipi- Sursa principală de formare a bilirubinei o constituie
delor este realizată de mitocondrii şi reticulul endoplasmatic metaboliţii hemoglobinei, formaţi în celulele reticuloendo-
neted. teliale din eritrocitele îmbătrânite şi parţial alte substanţe.
În ficat, la nivelul sinusoidului, acizii biliari până la Bilirubina (lat. bilis = bilă; rubor = roşu) este pigmentul biliar
90% sunt extraşi din circulaţia portală la nivelul membranei format în timpul catabolismului hemului din hemoglobină.

670 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Fig. 43. Etapele de formare a bilirubinei (adaptat după prof. Păunescu V., 2014).

Prin acumularea sa excesivă sau eliminarea insuficientă, conjugată este hidrofilă şi transportată către membrana ca-
apare icterul. În fiecare zi organismul uman formează aproxi- naliculară a hepatocitului, ajungând în bila canaliculară prin

VIII
mativ 250-400 mg sau 4 mg/kg corp de bilirubină. 70-80% transport membranar dependent de enzima  MRP2 (multi-
din bilirubină este formată din hemoglobina eritrocitelor îm- drug resistance-protein 2). Canaliculele biliare au un aspect
bătrânite, iar o parte mai mică – din eritropoieza ineficientă, de arbore, ale căror ramuri se unesc între ele, pentru a form
prin distrucţia prematură a eritrocitelor noi în măduva osoasă canalele hepatice drept şi stâng, care se unesc în canalul he-
sau în circulaţie; restul provine din alte proteine cu grupări patic comun. Canaliculele biliare de ordinele I şi II au diame-
hem, localizate mai ales în măduva osoasă şi în ficat. trul de 1 µm şi sunt identificate microscopic, iar marile canale
Formarea bilirubinei din hem este realizată în două eta- biliare sunt vizibile la colangiografie. Bila canaliculară are o
pe: la prima etapă, hemul este transformat în biliverdină de secreţie dependentă de acizii biliari,care cuprinde, pe lângă
hemoxigenază (o enzimă NADPH-dependentă), iar la etapa aceştia, bilirubină, acizi organici şi fosfolipide, una indepen-
a doua are loc transformarea rapidă a biliverdinei în bilirubi- dentă de ei, care conţine glutation, produşii conjugaţi ai glu-
nă sub acţiunea biliverdin-reductazei. Transformarea primară tationului, apă şi electroliţi. Acizii biliari sunt supuşi ciclului
în bilirubină are loc în celulele endoteliale din splină, celu- enterohepatic datorită existenţei unui sistem de transport ac-
lele Kupffer din ficat, macrofage şi epiteliul intestinal. Fiind tiv. Bilirubina conjugată (directă) este hidrosolubilă şi netoxi-
insolubilă, bilirubina circulă în plasmă legată de albumină. că, iar o dată ajunsă în bilă este transportată de aceasta în ileo-
Bilirubina trece în hepatocite prin difuziune pasivă şi prin nul terminal şi colon, unde sub acţiunea beta-glucuronidazei
mecanism de transport (figura 43). Bilirubina neconjugată, bacteriene este hidrolizată în bilirubină neconjugată. Flora
indirectă traversează membrana bazolaterală a celulei sinu- bacteriană normală transformă această bilirubină neconju-
soidale, proces în care intervine anionul polipeptid organic gată în urobilinogen, care este excretat prin fecale şi urină,
transportator (OATP). cărora le conferă culoarea brună cunoscută. Nivelul urobili-
Bilirubina neconjugată ajunsă în hepatocite este cuplată nogenului în urina umană este mic şi poate fi majorat în stările
cu o proteină, ligandina sau glutation-S-transferaza B. În reti- de hemoliză şi în cazurile de creştere a nivelului seric al biliru-
culul endoplasmatic al hepatocitului se produce conjugarea binei conjugate (directe). În icterele mecanice urobilinogena
bilirubinei cu acidul glucuronic sub acţiunea uridin-5’-difos în urină lipseşte. În urină bilirubina poate fi determinată doar
fo-glucuronil-transferazei. Aproximativ 80% din bilirubina în cazurile de majorare a bilirubinei directe în sânge.
umană este conjugată sub formă diglucuronică. Bilirubina

PEDIATRIE 671
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Creşterea excesivă a bilirubinei neconjugate (indirectă, inactivează compuşii nitrici. Dezintoxicarea unor medica-
liposolubilă, toxică) la valori mai mari de 340-420 mcmol/l mente (glicozide, alcaloizi) se produce prin hidroliză, iar a
duce la dezvoltarea encefalopatiei hepatice bilirubinemi- altora prin includerea derivaţilor în sinteza substanţelor ne-
ce  sau sindromul Kernicterus (ger. Kernel = nucleu, Iktenis = utre (includerea amoniacului în sinteza ureei). Procesele de
icter). Cei mai afectaţi la copil sunt nucleii bazali, incluzând detoxiere în ficat au la bază conjugarea, care duce la inacti-
nucleul lenticular, subtalamusul, cornul Ammon şi alţi nuclei, varea substanţelor toxice din organism, creşterea solubilităţii
precum cei de origine ai funcţiilor oculomotorie şi auditivă. substanţelor şi a proceselor de eliminare a acestora din orga-
La copiii nou-născuţi în primele zile după naştere se dezvol- nism. Pentru realizarea proceselor de conjugare sunt utiliza-
tă icterul fiziologic, deoarece enzimele glucuroniltransfera- te substanţe precum glicerina, taurina, cisteina. Substanţele
zelor sunt imature, ceea ce duce la dificultăţi de excreţie a insolubile, agenţii infecţioşi, eritrocitele distruse sunt elimi-
bilirubinei. La copii născuţi prematur aceste tulburări sunt nate din sânge prin fagocitoză activă de către celulele stelate
mai exprimate şi icterul fiziologic poate să fie prelungit până reticuloendoteliale.
la 3-4 săptămâni. Sindromul Kernicterus se poate asocia cu Funcţia de metabolism al hormonilor, vitaminelor şi minera-
tulburări hemolitice de diverse cauze, deficitul de gluco- lelor. Hormonii steroizi cum ar fi glucocorticoizii, androgenii,
ză-6-fosfat dehidrogenază, cu sepsisul neonatal sau sindro- estrogenii, aldosteronul sunt sintetizaţi extrahepatic, însă ca-
mul Crigler-Najjar. tabolismul lor se produce în ficat prin inactivare şi conjugare
Etapa finală a metabolismului bilirubinei se realizează cu acizii glucuronic şi sulfuric. Reglarea homeostatică a hor-
în membrana citoplasmatică a polului biliar al hepatocitului, monilor glucocorticoizi este realizată de ficat prin sinteza în
unde are loc excreţia bilirubinei în capilarele biliare, formând sânge a proteinelor specifice de transport cum ar fi transcor-
complexe lipoproteice de comun cu colesterina, acizii biliari, tina pentru legarea şi inactivarea temporară a hidrocortizonu-
fosfolipidele şi proteinele. Bilirubina excretată cu bila în intes- lui. Realizarea proceselor de dezaminare aerobă are la bază in-
tin suportă multiple transformări, iar o parte din metaboliţii activarea serotoninei şi histidinei, care în concentraţii sporite
ei sunt reabsorbiţi prin vena portă în ficat, unde sunt supuşi pot induce pruritul şi ulcerele tractului gastrointestinal.
proceselor de oxidare. Ficatul participă activ în metabolismul şi depozitarea
Funcţia de detoxifiere. Ficatul este laboratorul principal multor substanţe complexe (macromoleculele) şi simple
al oragnismului unde se petrec procesele de inactivare a sub- (oligoelemente, metale grele). Macromoleculele depozi-
stanţelor ce se formează atât în urma metabolismului intern, tate sunt glicogenul, lipidele complexe şi unele proteine de
cât şi în urma pătrunderii substanţelor toxice din exterior. rezervă. Fierul este depozitat în formă de feritină. Originea
Concomitent, fiind reabsorbite din intestin prin sistemul por- fierului depozitat este dublă: endogenă  (din hemoglobină şi
tal, produsele hidrolizate incomplet în procesul de digestie şi citocromi) și exogenă (din aportul portal). Celulele hepatice
substanţele intermediare în urma descompunerii bacteriene, şi celulele reticuloendoteliale din parenchimul hepatic conţin
care sunt toxice pentru organism, pătrund în ficat. În urma o proteină numită apoferitină, care poate fixa până la 4500 de
proceselor de putrefacţie se produc substanţe toxice ca indo- atomi de fier şi astfel se transformă în feritină, cu un conţinut
lul, scatolul, fenolul, creazolul, care, de asemenea, se detoxică de 20-25% fier.
în ficat. Medicamentele pătrunse în organismul copilului sunt Cuprul este depozitat sub formă de hepatocuprină tot în
și ele detoxifiate în ficat. Mecanismul de detoxifiere se presu- celulele sistemului reticuloendotelial. Ficatul pare a fi singu-
pune că este realizat prin transformarea substanțelor toxice în rul depozit al cuprului în organism. În boala Wilson, depozi-
substanţe netoxice în urma conjugării cu acizii glucuronic şi tele de cupru cresc, atingând un nivel toxic.
sulfuric, cu glicinul, taurina, cistina sau prin eliminarea activă Ficatul este un important organ de asimilare, metaboli-
a acestora din organism. Particulele străine sau toxice sunt zare şi depozitare a vitaminelor A, B2, B12, D, K, însă aceste
captate în intestin, prin vena portă, iar cu ajutorul celulelor procese sunt insuficient studiate. Se cunoaște că vitamina A
Kupffer în hepatocite se produce conjugarea lor, oxidarea şi este liposolubilă şi poate fi asimilată în intestin subţire doar în
reducerea unor substanţe cu efect nociv: formarea ureei din prezenţa acizilor biliari, pentru ca ulterior să fie depozitată în
amoniac, reducerea, conjugarea şi inactivarea unor hormoni. celulele Kupffer ale ficatului. Ficatul intervine în convertirea
La copiii de vârstă fragedă funcţia de detoxifiere este carotenilor (provitamina A) în vitamina A. Vitamina D se
imatură. Reacţiile de detoxifiere se produc prin intermediul asimilează în intestin în prezenţa acizilor biliari. Sub acţiunea
fermenţilor reticulului endoplasmatic neted şi al mitocon- hidrolazelor din hepatocite din ergocalciferol (vitamina D3)
driilor. Reacţiile de oxidare în ficat neutralizează hidrocar- se sintetizează 25-OH-colecalciferol, substanţă mult mai ac-
burile aromatice, hormonii steroizi, iar reacţiile de reducere tivă decât substanţa de bază. Vitamina E (α-tocoferol), ca şi

672 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

vitaminele A şi D, se asimilează în intestin numai în prezenţa iar AST şi malatdehidrogenaza – fermenţi excretori (leicina-
acizilor biliari, are proprietate antioxidantă, protejează acizii minopeptidaza, β-glucuronidaza, 5-nucleotidaza, fosfataza
biliari, vitamina A şi carotina de peroxidare. Deficitul de vita- alcalină). Fermenţii produşi în ficat pot fi divizaţi în funcție
mină E induce afectarea ficatului. de specificitatea localizării şi semnificaţiei clinice: fermenţi
Vitamina K, similar vitaminelor A, E, D este liposolubilă hepatici organo-specifici (urochinaza, arginaza, fructo-
şi poate fi asimilată doar în prezenţa acizilor biliari. Vitamina K zo-1-fosfataldolaza, colinesteraza, ornitincarbamailtransfe-
participă activ la procesele de fosforilare oxidativă şi secreţie a raza, sorbitdehidrogenaza); fermenţi nespecifici care pot fi
protrombinei. 70% din vitamina K din organism sunt depozi- determinaţi în ficat şi alte organe (aminotransferazele, fruc-
tate în ficat, restul în splină. Reabsorbţia insuficientă a vitami- tozo-1-6-difosfataldolaza); fermenţi celulari hepatici specifici
nei K în intestin induce dezvoltarea hipoprotrombinemiilor (5-nucleotidaza, fosfataza alcalină, gama-glutamiltranspep-
şi a diatezelor hemoragice în patologia hepatică. Vitamina B1 tidaza, adenozintrifosfataza), fermenţi specifici (citoplasma-
(tiamin) este activată şi depozitată în ficat. Alipind molecula tici, mitocondriali, lizosomali şi alţii).
de acid fosforic, se transformă în cocarboxilază. Ficatul este, Funcţia de coagulare şi hematopoieză. În perioada intrau-
alături de rinichi, muşchi, suprarenale, depozitul vitaminelor terină a fătului ficatul sintetizează hematii, fiind în acelaşi
B2, B5, B12, PP, biotină. Riboflavina (vitamina B2) participă la timp şi loc de distrugere a hematiilor îmbătrânite. Ficatul are
procesele de dezaminare aerobă a aminoacizilor, iar vitamina rol important în reglarea echilibrului acido-bazic, intervenind
B5 (acidul pantotenic) este parte componentă a acetil-CoA şi în transformarea acidului lactic în glucoză, formarea amoni-
este implicată în ciclul Krebs. Vitamina B6 (piridoxina) este acului din acizii aminaţi. Datele mai noi arată că, la nivel hepa-
un coferment ce participă în transaminarea şi decarboxilarea tic, ar fi prezent un senzor pentru oxigen – o proteină hem cu
aminoacizilor, în catabolismul acizilor biliari. Cantitatea de rol în reglarea secreţiei de eritropoietină. Ficatul are capacita-
vitamină B12 depozitată în ficat ar putea acoperi necesităţile tea de a interveni în două moduri asupra circulaţiei sangvine:
organismului (formarea de globule roşii) pentru o perioadă unul – prin modificarea intrahepatică a diametrelor arterei
de 1-2 ani în condiţii de carenţă. venoase şi a spaţiilor Disse; altul – prin modularea sintezei
Ficatul mai intervine în menţinerea echilibrului (degradării) unor factori de reglare a circulaţiei sangvine;

VIII
acido-bazic, ca depozit al apei, şi asigură posibilitatea de a sintetizează angiotensinogenul, catabolizează catecolamine-
echilibra perturbările circulatorii. Sinteza fermenţilor este le, metabolizează aldosteronul şi cortizonul. Reînnoirea sis-
una dintre funcţiile de bază ale ficatului. Procesele metaboli- temului eritrocitar se produce de către celulele Kupffer, care
ce nu pot fi realizate fără prezenţa fermenţilor în hepatocite, intervin în metabolismul fierului, induc stocarea feritinei şi
asigurând buna funcţionare a ficatului. Toţi fermenţii sunt a hemosiderinei. O parte dintre factorii care intervin în pro-
sintetizaţi de ribozomi şi au origine proteică. Totuși, toate cesul de coagulare sunt sintetizaţi în ficat, astfel fibrinogenul,
organele celulare au o componenţă anumită de fermenţi. În protrombina sunt sintetizaţi în ficat. Tot aici este sintetizată
mitocondrii sunt concentraţi fermenţii metabolismului ener- şi substanţa anticoagulantă heparina. La naştere nou-născutul
getic – pentru fosforilarea oxidativă, ciclul Krebs, ATF etc. În prezintă tulburări de coagulare din cauza imaturităţii sistemu-
reţeaua reticuloendoplasmatică forma granulară se află fer- lui şi necesită administrarea suplimentară a vitaminei K.
menţii proteosintetici, iar în forma netedă – fermenţii pentru Funcția de regenerare. Structura şi complexul funcţional
metabolizarea carbohidraţilor, a lipidelor, pentru reacţiile de metabolic hepatic sunt structuri ce generează factorii de care
detoxifiere. În procesul de degradare fermenţii se supun pro- depinde regenerarea organismului. Procesele de regenerare
teolizei şi parţial inactivării termice. Unii fermenţi sunt elimi- încep în acinusul hepatic.
naţi prin bilă (fosfataza alcalină, gamaglutamitranspeptidaza) Funcția termogenetică. Ficatul produce cantităţi mari de
sau prin urină (amilaza). căldură internă necesară menţinerii temperaturii corpului
Toate procesele acute şi cronice hepatice induc diverse datorită metabolismului său foarte intens. În repaus, 70% din
tulburări fermentative, care au expresie în sângele pacien- căldura organismului este produsă la nivelul nucleului central
tului, exprimând gradul de severitate a maladiei. În practica reprezentat de organele toraco-abdominale şi cele din cutia
medicală fermenţii au fost repartizaţi pornind de la funcţiile craniană. Ficatul produce 20% din căldura organismului, do-
ficatului şi activitatea lor în sânge, deosebindu-se: fermenţi vada fiind temperatura sângelui la ieşire din vasele hepatice
secretorii (coliesteraza, pseudocolinesteraza, ceruloplasmi- care părăsesc ficatul; la nivelul acestora sângele depăşeşte cu
na, procoagulanţii şi parţial coagulanţii); fermenţi indicatori 1-20ºC temperatura rectal. În timpul activităţilor foarte in-
(LDH, ALT, AST, aldolaza), ALT şi LDH sunt consideraţi tense ale organismului, temperatura sângelui din vasele hepa-
fermenţi citoplasmatici, gama-GT – fermenţi mitocondriali, tice poate atinge 40-41ºC.

PEDIATRIE 673
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

HEPATITELE CRONICE LA COPII fie identificabilă, iar descoperirea VHC a făcut incertă apreci-
erea prognosticului hepatitei cronice după criterii histologice.
Date generale. Hepatitele cronice (HC)  sunt maladii Hepatologia pediatrică modernă este preocupată astăzi de fo-
inflamatorii ale ficatului, care au o durată mai mare de 6 luni, losirea unei terminologii clare și comune privind redefinirea
ce evoluează cu semne clinice și biologice polimorfe, modifi- periodică a criteriilor de diagnostic și a terminologiei hepa-
cări inflamator-distrofice necrotice, fără elemente de dezor- titei cronice, impuse de progresele tehnice diagnostice și de
ganizare a arhitectonicii lobulului hepatic (L. Buligescu). tratament etiopatogenetic la copii. Începute în 1992 și finali-
HC la copii este o maladie multifactorială și multisindroma- zate în 1994, sesiuni succesive ale unor grupuri de experți au
lă, cauzată de inflamaţia progresivă a structurilor hepatice. încercat redefinirea hepatitelor cronice prin adoptarea aces-
Criteriile utilizate în definirea și stabilirea diagnosticului de tor redefiniri la Congresul Mondial de Gastroenterologie de
HC sunt numeroase și dependente de clasificările şi apre- la Los-Angeles (1994). Astfel, a fost pusă baza unui consens
cierile etio-patogenetice. Episodul de hepatită acută este rar privind noua nomenclatură a hepatitelor cronice bazată pe
depistat în hepatita cronică primar formată, iar unii factori criterii etiopatogenice, pe scoruri morfo-histologice de cuan-
etiologici apar adiţional, modificând tabloul clinic şi biologic. tificare și apreciere a severității procesului inflamator hepatic.
HC are o frecvență de 50-120 de cazuri la 100 000 populație Etiologia HC la copii cel mai frecvent este legată de viru-
și este considerată drept un stadiu intermediar între hepatita surile hepatice B (HVB), C (HVC), D (HVD), acestea fiind
acută și evoluţia cronică, iar în caz de progresare – o leziune o problemă importantă medico-socială, care se caracterizează
ireversibilă cum este ciroza hepatică (CH). Între aceste limi- prin diverse forme clinice, risc major de progresare în ciroză
te în istoria naturală a hepatitei cronice există diverse etape hepatică (CH) sau cancer hepatocelular (CHC). Datorită
evolutive induse de terapiile etio-patogenetice aprobate. implementării Programelor Naționale de combatere a hepa-
Ponderea HC în structura etiologică o au hepatitele virale titelor virale B, C, D în Republica Moldova și Programului
B cronice la copii, care constituie în jur de 40% din cazuri, Național de Imunoprofilaxie la Copii, cu aplicarea în practică
hepatita virală C cronică – sub 50%, iar hepatita virală D cro- a vaccinării anti-HVB și a măsurilor de profilaxie nespecifică
nică – 0,5%. cu utilizarea instrumentarului de unică folosință, dar și a me-
Criteriile de definire cronologică, etiologică, biologică, todelor eficiente de sterilizare chimică a aparatajului medical,
histologică, a stadiului evolutiv necesită coroborare în an- actualmente rata hepatitelor virale B acute și cronice a fost
samblu şi sunt necesare pentru individualizarea fiecărui caz considerabil diminuată.
de hepatită cronică. Evoluția cronologică a procesului infla- Hepatitele virale cronice (HVC) la adolescenți reprezin-
mator hepatic la bolnavii cu anamneză recentă privind boala tă o problemă dificilă pentru sistemul de sănătate, deoarece
virală hepatică acută confirmată prin teste serologice, trebuie în ultimii ani este atestată creșterea riscului datorat diverselor
luată în considerare iniţial, pentru aprecierea necesității volu- manipulări invazive medicale și nemedicale și riscului infec-
mului de examinări pentru un diagnostic definitiv. Cercetarea tării parenterale cu virusurile hepatice (pirsing, tatuaj, opera-
morfo-histologică a țesutului hepatic prelevat prin biopsie ții plastice etc.). De asemenea, a crescut îngrijurător de mult
hepatică a fost și rămâne investigaţia „de principiu” sau „stan- numărul tinerilor care practică narcomania, dar și a celor care
dardul de aur” în definirea bolii hepatice cronice, cu condiția încep relații sexuale de la vârsta de 14-15 ani. Conform OMS,
ca rezultatele acesteia să fie completate cu date anamnestice, problema eradicării infecției cu VHB și VHC la copii este una
clinice, de laborator și instrumentale pentru o interpretare prioritară, deoarece HCV la adulți în proporție de 48% are
corectă. originea în copilărie, iar terapia etiopatogenetică antivirală
Nomenclatura (terminologia) și scurt istoric al hepatitelor este costisitoare, dependentă de vârstă și cu o capacitate re-
cronice. Prima clasificare a HC a fost elaborată în 1968 și se dusă la anumite categorii de pacienți.
baza pe criterii histologice: absența necrozei de interfață (pie- Patogeneza HC la copii este dependentă de agentul
ce-meal necrosis) confirma forma persistentă de HC (HCP); etiologic în special cel viral B, C sau D, de vârsta copilului,
prezența leziunilor de interfață permitea confirmarea formei factorii ereditari, endogeni și de mediu, imunitate, maladiile
de hepatită cronică activă (HCA). În 1981  a apărut un sis- comorbide. În cazul HC, în special în cele de etiologie virală,
tem de scorificare histologică denumit Index de Activitate elementele principale etiopatogenetice care induc procesul
Histologică (HAI – Histological Activity Index), care a permis inflamator în ficat sunt: infectarea cu unul dintre virusurile
redefinirea diagnosticului și actualizarea terminologiei de he- VHB, VHC sau VHD, replicarea persistentă a virusurilor he-
patită cronică. Rezultatele progreselor medicale și tehnologice patotrope pe fundalul unei secreții diminuate a interferonului
au permis ca în 75% din cazuri etiologia hepatitelor cronice să propriu și sinteza sporită a anticorpilor specifici, insuficiența

674 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

ereditară a celulelor T-limfocitare și dezechilibrul subpopu- – activitate minimală – majorarea ALT cu 1,5 valori
lațiilor imunoreglatorii cu diminuarea celulelor T-limfocitare normale
supresor, deficit de celule macrofage, acțiunea celulelor – activitate uşoară – majorarea ALT cu 2-3 valori
T-limfocitare efectoare asupra membranei hepatocitelor in- normale
fectate și asupra lipoproteinei specifice, activarea peroxidării – activitate moderată – majorarea ALT cu 3-10 valori
lipidelor și a proteinazelor lizozomale, includerea proceselor normale
autoimune în ficat, dereglarea hemodinamicii, dereglarea mi- – activitate severă – majorarea ALT cu peste 10 valori
crocirculației în ficat și dezvoltarea hipoxiei hepatice. normale.
Ca urmare a interacțiunii factorilor enumerați în ficat În funcție de faza procesului viral se deosebesc: faza de re-
are loc destrucția progresivă a parenchimului ficatului, cu ne- plicare virală (VHB, VHC, VHD), integrare (doar în infecţia
croza hepatocitelor afectate, reacții inflamatorii și mecanisme cronică cu VHB); faza nereplicativă (VHC, VHD).
imunopatologice. Sub influența infecției virale are loc dimi- Gradul de activitate morfo-histologică în HC se deter-
nuarea fluxului sangvin hepatic și diverse dereglări ale mi- mină în baza indicelui activităţii histologice (IAH) în urma
crocirculației, dereglarea funcțiilor hepatocitelor neafectate, examinării histologice a ţesutului hepatic, prelevat prin biop-
formarea colestazei, formarea fibrozei plexurilor nervoase ale sie hepatică. În cazul obţinerii unui fragment de ţesut hepatic
arterelor hepatice. care conţine mai puţin de 4 spaţii portale cuantificate nu se va
La o mare parte din pacienți cu HC de diversă etiolo- efectua examinarea histologică, iar caracterul leziunilor hepa-
gie au fost constatate și reacții imunopatologice, autoimune tice se va determina pe cale descriptivă. Conform clasificării
cu o sinteză sporită a imunoglobulinei IgG, a anticorpilor au- internaţionale contemporane, gradul de activitate morfo-his-
tohepatici către musculatura netedă, către membrana bazală tologică a HC este determinat în baza indicelui semicantita-
a hepatocitelor, a anticorpilor antinucleari, antimitocondriali tiv de activitate histologică (IAH) după Knodell (în HVBC,
în cazul hepatitei de geneză autoimună. Hepatita autoimu- HVDC); Metavir sau Isaak (în HVCC).
nă (HA) este o maladie inflamatorie progresivă a ficatului, Componentele de bază ale IAH (în puncte) sunt
de etiologie nedeterminată și care se caracterizează printr-o următoarele:

VIII
multitudine de autoainticorpi antihepatici organospecifici și – necroză periportală cu necroză în punte – 0-10 puncte
hipergamaglobulinemie. – necroză focală intralobulară (piece-meal) – 0-4 puncte
Clasificarea hepatitelor cronice (aprobată la Los Angeles, – infiltraţie inflamatorie portală – 0-4 puncte
1994): – fibroză – 0-4 puncte
I. Hepatita cronică virală Suma primelor 3 componente exprimată în puncte, obți-
• Hepatita cronică cu virus hepatic B fără agent Delta nută la cuantificarea leziunilor morfo-histologice (între 0-18
• Hepatita cronică cu virus hepatic B cu agent Delta puncte) permite determinarea gradului de activitate histolo-
• Hepatita cronică cu virus hepatic C gică a procesului necro-inflamator:
• Hepatita cronică neclasificată ca virală sau 0 puncte – absenţa necrozei portale şi în punte;
II. Hepatita autoimună 1-3 puncte – activitate histologică minimală (hepatită
III. Hepatita cronică toxică sau indusă medicamentos cronică cu activitate histologică minimală);
IV. Colangita sclerozantă primitivă 4-8 puncte – activitate histologică moderată (hepatită
V. Afecțiuni hepatice cronice cu etiologie genetică cronică cu activitate histologică moderată);
metabolică 9-12 puncte – activitate histologică ușor severă (hepa-
• Boala Wilson tită cronică cu activitate histologică moderat-severă);
• Hemocromatoza 13-18 puncte – activitate histologică severă (hepatită
• Deficitul congenital de alfa 1 antitripsină. cronică cu activitate histologică severă).
Clasificarea HC după gradul de activitate biochimică in- Activitatea histologică a HC (4 grade după Knodell):
clude: grad minim (I), moderat (II), sever (III). Criteriile I. IAH 1-3 puncte, activitate histologică A 0 – absentă
clinico-biochimice de acivitate a procesului hepatic se deter- II. IAH 4-8 puncte, activitate histologică A1 – minimală
mină în funcție de severitatea şi gradul de exprimare a pro- III. IAH 9-12 puncte, activitate histologică A2 – moderată
ceselor necro-inflamatorii în ficat, iar clinic – după gradul de IV. IAH 13-18 puncte, activitate histologică A3 – severă.
majorare a ALT în sângele pacientului (Хайкин П. şi Сапа Severitatea HC se va determina prin cuantificarea
Ю., 2012): gradului de fibroză hepatică (4 stadii), care se constată în
baza cuantificării fibrozei hepatice în țesutul hepatic, prin

PEDIATRIE 675
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

FibroScan sau prin teste de sânge FibroTest. Stadiile HC • imuno-inflamator: leucocitoză, sporirea nesegmenta-
după severitatea fibrozei hepatice (5 stadii de fibroză hepatică telor, limfocitoză, sporirea VSH, acizi sialici pozitivi, majo-
după scorul Metavir, 1996): rarea gama-globulinelor şi a probei cu timol, haptoglobinei,
Stadiul 0 – absenţa fibrozei F0 lizozimului, complementului C3, IgA, IgM, IgG, prezenţa
Stadiul 1 – F1, fibroză portală cu lărgirea spaţiului portal, auto-anticorpilor antihepatici;
fără septuri • sindromul insuficienţei hepatocelulare (hepatopriv): hi-
Stadiul 2 – F2, fibroză portală cu lărgirea spaţiului portal, poproteinemie, hipoalbuminemie, diminuarea factorilor de
cu septuri coagulare – a indicelui de protrombină (IP), a fibrinogenului,
Stadiul 3 – F3, numeroase septuri fără regenerare creşterea timpului trombinic, diminuarea ceruloplasminei
nodulară serice;
Stadiul 4 – F4, ciroză (prezenţa pseudolobulului • sindromul dishormonal: toleranţă la glucoză, sporirea
hepatic). peptidului C, a ACTH, TSH, cortizolului, T3,T4;
Clasificarea HC conform reviziei CIM-XI și codurile • sindromul de şuntare porto-cavă: hiperamoniemie, spo-
bolii sunt dependente de etiologie: hepatită virală B cronică – rire a valorilor serice ale aminoacizilor – triptofan, tirozină,
1E51.0; hepatită virală C cronică – 1E51.1; hepatită virală D metionină, fenilalanină.
cronică – 1E51.2; hepatită virală E cronică – 1E51.3; alte he- Semnificaţia clinico-diagnostică a unor parametri de
patite virale cronice – 1E51.Z și nespecificate –1E51.Y; hepa- laborator este următoarea: hiperbilirubinemia directă indi-
tită cronică neprecizată – DB97.2; hepatită cronică în cadrul că asupra prezenţei colestazei, necrozei hepatocitelor; ALT
infecției cu CMV – 1D82.0 sau Herpes – 1F00.Y; hepatita şi AST sporite – asupra necrozei hepatocitelor; ALT şi AST
autoimună – DB96.0; hepatita steatozică – DB92.1; boala to- normale – asupra lipsei necrozei sau prezenţei activităţii mi-
xică a ficatului indusă medicamentos cu hepatită – DB95.10; nimale a procesului hepatic; valorile crescute ale fosfatazei
boala toxică a ficatului indusă medicamentos cu hepatită și alcaline (FA), gama-GT, colesterinei indică asupra colesta-
colestază – DB95.20. zei intrahepatice şi extrahepatice la nivel de colangiole, cu
Conform Clasificării Internaţionale a Maladiilor versiu- sau fară afectare a parenchimului hepatic; valorile sporite și
nea X (CIM-X), se deosebsesc următoarele tipuri de codifi- izolate ale nivelului seric al gama-GT indică asupra afectării
care a hepatitelor virale cronice: hepatita virală В cronică fără toxice a ficatului, inclusiv de geneză alcoolică. Valorile sporite
agent D (B 18.1); hepatita virală B cronică cu agent Delta (B ale ALT şi AST sunt caracteristice pentru perioadele de acu-
18.0); hepatita virală C cronică (B 18.2); hepatita virală cro- tizare a hepatitei cronice, dar acestea nu corelează cu activita-
nică de altă etiologie (B 18.8); hepatita virală cronică nepre- tea morfo-histologică şi severitatea procesului cronic hepatic.
cizată (B 18.9). Cuantificarea gradului de activitate a procesului inflamator în
Manifestările clinice ale HC. Simptomatologia HC ficat și determinarea stadiului HC ce va efectua în funcție de:
este una polimorfă, nespecifică unei sau altei forme clinice – dereglarea funcţiei hepatice: fără dereglare, minimală,
etiologice şi prezintă dificultăţi diagnostice pentru medicul moderată, înaltă;
practician. Cele mai frecvente semne clinice sunt unite în – stadiul hepatitei: fără fibroză, cu fibroză uşoară, modera-
următoarele sindroame: asteno-vegetativ (astenie, insomnie, tă, severă, ciroză hepatică.
fatigabilitate, iritabilitate); dispeptic (inapetență, intoleranță Criteriile clinico-biochimice ale acivității procesului he-
alimentară, nosee, diaree); algic (durere în hipocondrul drept patic se determină în baza severității şi gradului de exprimare
pre-, postprandial, la efort fizic); de colestază (icter, prurit, a proceselor necro-inflamatorii în ficat, iar clinic – în baza gra-
xantome, xantelasme, urine brune); hepato- sau şi splenomega- dului de majorare a ALT. Cuantificarea procesului necro-in-
lie; artralgii reactive; hemoragic; semne extrahepatice (subfebri- flamator în ficat la examinarea ţesutului hepatic obținut prin
litate, poliserozită, limfadenopatie, glomerulonefrită difuză, biopsie hepatică trebuie efectuată corect pe un bioptat ce
anemie, steluțe vasculare, eritem palmar, ginecomastie, retard conţine 4 spaţii portale, iar indicele de activitate histologică
fizic secundar); citolitic: ALT, AST, LDH4, LDH5, Fe seric, IAH va fi exprimat în puncte între 0 și 18, obținute în urma
sorbitoldehidrogenază sporite. sumării primelor trei componente. Gradul de activitate his-
În HC se deosebesc câteva sindroame principale de tologică în hepatitele cronice virale B, C, D la copii poate fi
laborator: determinat conform clasificării modificate (după Knodell),
• colestatic: majorarea Bi, FA, 5-nucleotidaza, gama-GT, cu identificarea gradului de activitate histologică şi a stadiului
colesterol, acizi biliari, beta-lipoproteide, trigliceride, de severitate a fibrozei hepatice.
fosfolipide;

676 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Metodele instrumentale aplicate în practica medicală 6 luni, cu risc de evoluție spre ciroză hepatică. Cei mai frec-
pentru confirmarea diagnosticului de HC sunt: sonografia venţi agenţi patogeni declanşatori ai hepatitelor virale cronice
ficatului și a tractului hepato-biliar și portal, dopplerografia la copii sunt virusurile hepatotrope VHB, VHC, VHD, iar în
vaselor portale, ezofagogastroscopia, scanografia ficatului, ultimii ani sunt aparente şi formele cronice de hepatită indu-
scintigrafia hepatobiliară, tomografia computerizată, rezo- se de așa virusuri hepatotrope ca VHG, TTV, SEN, însă rolul
nanţa magnetică nucleară (RMN) abdominală în regim de lor în dezvoltarea cronicizării este puţin studiat.Tropismul
colangiografie, arteriografia vaselor portale permit consta- hepatic al VHB, VHC şi VHD este explicat de prezenţa unor
tarea hipertensiunii portale, a varicelor esofagiene, rectale şi semne clinice şi paraclinice comune, a principiilor similare de
gastrice. Elastografia (FibroScan la copiii mai mari de 6 ani) și diagnostic şi tratament etiopatogenetic, precum şi a măsuri-
testul de sânge FibroTest (începând cu vârsta de 2 ani) permit lor de reabilitare şi profilaxie, cu excepţia unor particularităţi
aprecierea gradului de fibroză hepatică la copii, drept metode specifice în fiecare caz în parte. Pentru toate formele etiolo-
puțin invazive de determinare a severităţii procesului inflama- gice virale sunt caracteristice mecanisme imuno-patogene-
tor hepatic. Standardul de aur în confirmarea diagnosticului tice comune şi manifestări citolitice, colestatice, sindroame
de HC este puncția-biopsie hepatică cu cercetarea histologică imuno-inflamatorii şi de intoxicaţie endogenă. Progresarea în
şi imuno-histologică a ţesutului hepatic prelevat, care permi- timp a acestor manifestări poate induce dezvoltarea insufici-
te confirmarea gradului de activitate şi severitate a procesu- enţei acute hepatice cu afectarea specifică a sistemului nervos
lui cronic hepatic.Toate aceste semne nu permit confirmarea central, exprimată prin semne caracteristice de encefalopatie
certă a etiologiei hepatitei virale cronice sau nevirale, fiind toxico-infecţioasă sau aşa-numita „encefalopatie hepatică”.
nececară efectuarea probelor biochimice, imunologice şi vi- Datorită implementării Programelor Naționale de combate-
rusologice specifice. re a hepatitelor virale B, C, D și a Programelor Naționale de
Prin urmare, diagnosticul de hepatită cronică trebuie să Imunoprofilaxie, dinamica morbidităţii prin hepatite virale
includă: factorul etiologic cu indicarea fazei de replicare în cronice la adulţi şi copii în Republica Moldova în anii 1989-
cazul etiologiei virale B, C, D, E; gradul de activitate, fibroză 2011 este în descreștere semnificativă.
hepatică și stadiul maladiei, indicele de activitate histologică Semiologia hepatitelor virale B, C, D cronice la copii.

VIII
(în cazul cercetării morfo-histologice). Schema de examinare a pacien- ţilor cu hepatite virale B, C,
Noțiunea de „hepatită virală B, C, D” cronică provine D cronice la copii include obligatoriu evaluarea epidemiolo-
de la termenul „hepatită cronică”, fiind considerată un proces gică, clinică, paraclinică şi instrumentală într-un mod indivi-
inflamator infecțios al ficatului, care se prelungeşte 6 luni sau dual, în dependență de forma etiologică, clinica, vârsta paci-
mai mult, iar agentul etio-patologic este unul dintre virusurile entului, precum şi de alţi factori. Evaluarea epidemiologică și
hepatice B, C sau D. Infectarea copiilor cu VHB, VHC sau clinică include chestionarea pacientului şi a părinţilor lui cu
VHD duce la un răspuns imun slab şi diferit decât cel al adul- precizarea acuzelor, circumstanţelor îmbolnăvirii, prezența
tului, deoarece sistemul imun la copil este unul imatur. Drept infecției cronice virale B, C sau D la membrii familiei, vacci-
rezultat al imaturităţii imune are loc prelucrarea inadecvată a narea anti-HVB la naștere, prezența perfuziilor de sânge și a
antigenului VHB, sinteza insuficientă a mediatorilor inflama- derivatelor lui în antecedentele maladiei, examinarea clinică
tori (γ-INF, interleucine) şi o activitate diminuată a limfocite- pe sisteme şi organe. Este important de a atrage atenţie la aşa
lor T supresoare, toate acestea ducând la instalarea toleranţei acuze ca slăbiciunea generală, supraoboseala, vertijuri, cefa-
imune faţă de AgHBe. Prezenţa imunodeficienţei congeni- lee, greţuri, vome, tulburări de apetit.
tale la o parte din copii sau achiziţionarea infecției HIV de- Sindromul de durere în HC poate fi explicat prin ma-
termină instalarea portajului cronic al VHB. Particularităţile jorarea dimensiunilor ficatului şi lărgirea capsulei Glison,
evolutive ale HVCB la copii sunt în funcție de vârsta la care a durerile fiind surde, difuze, cu senzaţie de greutate în hipo-
fost contractat VHB. O particularitate importantă a ficatului condrul drept. În hepatitele cronice la copii printre acuzele
copilului este rata mare de diviziune şi regenerare a hepato- frecvente pot fi întâlnite setea, senzaţia de amar în cavitatea
citelor contrar răspunsului imun insuficient la infectarea cu bucală, inapetenţa sau refuzul copilului sugar de a fi alăptat la
VHB, ceea ce creează condiţii pentru diseminarea infecţiei la sân, regurgitaţiile, perioadele de nelinişte noaptea şi de som-
vârsta copilăriei. nolenţă ziua, prezența meteorismului abdominal, a scaunelor
La momentul actual, în baza recomandărilor ghidurilor constipate sau diareice, urinelor brune. Acuze ca apariţia ic-
internaţionale dedicate studiilor la copii, hepatitele virale cro- terului muco-cutanat, a urinelor brune, a tranzitului acolic
nice pot fi considerate procese inflamatorii ale ficatului induse sunt cele mai caracteristice pentru hepatitele cronice la copii.
de virusurile hepatice B, C, D care se prelungesc mai mult de Icterul poate fi asociat cu pruritul sau cu apariţia micro- sau

PEDIATRIE 677
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

macrohemoragiilor. Semne cum ar fi edemele membrelor hepatitei cronice. La copilul sănătos limita de sus a ficatului
inferioare, mărirea în volum a abdomenului denotă posibila este apreciată percutor pe linia medioclaviculară la nivelul
ascită și avansarea spre un stadiu mai avansat al procesului coastei V-VI pe dreapta, iar limita inferioară variază în de-
hepatic. pendență de gradul hepatomegaliei. La copiii în vârstă sub 5
Anamneza vieţii. În perioada antenatală și a nou-născu- ani ficatul poate proemina cu 1-2 cm, iar la cei mai mari de
tului este important să cunoaştem care a fost evoluţia sarci- 2 ani cu semne restante de rahitism, anemii, maladii soma-
nilor precedente, maladiile suportate în antecedente de către tice ficatul poate fi majorat până la 2 cm. La copiii primului
mama copilului, evoluţia sarcinii și naşterii actuale, prezența an de viaţă lobul stâng al ficatului poate depăşi linia mediană
icterului patologic, durata şi intensitatea lui, când a fost copi- spre stânga, iar la copiii mai mari de 1 an – până la proiecția
lul alipit la sân, maladiile suportate în antecedente. aortei. Ficatul copilului are o elasticitate mare, cu deplasarea
Anamneza maladiei. Importanţă decisivă în stabilirea marginii inferioare în timpul actului respiraţiei, uneori până la
diagnosticului de hepatită cronică are vârsta la care a debutat polul de sus al rinichiului drept. Dimensiunile ficatului după
maladia, circumstanţele care au precedat apariţia simptome- Kurlov la copii pot fi determinate percutor: superioară – pe li-
lor clinice, caracterul şi intensitatea durerilor în hipocondrul nia medioclaviculară pe dreapta, inferioară – prin palpare, pe
drept, timpul apariţiei icterului şi a semnelor caracteristice de linia medio-claviculară pe dreapta şi mediană anterior, de jos
afectare hepatică. în sus, cu aprecierea marginii inferioare a ficatului în timpul
Anamneza epidemiologică pozitivă pentru expunerea la actului de respiraţie; oblică – pe linia rebordului costal stâng
infecția cu VHB, VHC sau VHD are o importanţă majoră în de jos în sus oblic. Limitele ficatului după Kurlov la copii sunt
confirmarea diagnosticului de hepatită virală cronică B, C, D următoarele:
şi va include precizarea următoarelor aspecte: prezența trans- • superioară: pe linia medio-claviculară la nivelul coastei
fuziilor de sânge sau a derivatelor sangvine în antecedente, VI;
a intervenţiilor chirurgicale, a tratamentelor stomatologice • inferioară pe linia medio-claviculară: cu + 2 cm mai jos
și parenterale prelungite, a intervențiilor ORL, a riscului de de rebodrul costal drept; în limitele normale – 9 cm (+/- 1-2
transmitere verticală mamă-făt a VHB, VHC sau VHD, alte cm);
circumstanțe cu risc de expunere la derivaţi de sânge (plăgi, • inferioară pe linia mediană anterior: cu +1 cm mai jos de
transplant de ţesuturi şi organe), metode cosmetice sânge- treimea superioară a dimensiunii de la cartilajul xifoid până la
rânde în antecedentele maladiei, administrare de droguri, ombilic; în limitele normale – 8 cm (+/- 1-2 cm);
contacte sexuale cu parteneri multipli (la copii de vârstă mai • inferioară pe linia rebordului costal stâng: cu +1,5 cm
mare de 15 ani), suportarea în antecedente a hepatitelor vi- spre stânga de la linia parasternală; în limitele normale – 7 cm
rale acute cu 3-6 luni până la apariţia semnelor caracteristice (+/- 1-2 cm).
maladiei actuale, prezența focarului familial și a contactului Dimensiunile ficatului la sonografia abdominală nu co-
cu bolnavi de hepatită acută. respund cu cele determinate prin palpare şi prin percutare,
Examenul obiectiv. Se va aprecia severitatea stării ge- iar accentul caracteristicii imagistice a ficatului este pus pe
nerale și poziţionarea pacientului, gradul de intoxicaţie, pre- omogenitatea structurii parenchimului ficatului (în limitele
zența stării de agitaţie sau somnolenţă, prezenţa tulburărilor normale ficatul este omogen), dimensiunile lobului drept şi
de cunoștință, comportamentale, a stărilor de euforie, delir, stâng, care variază cu vârsta copilului, diametrul venei porte
precomă sau comă. Se va aprecia dezvoltarea fizică a pacien- şi al venei lienale, ramificaţiilor lor, dimensiunile şi poziţio-
tului și starea lui nutriţională, cu calcularea indicelui de masă narea veziculei biliare, a vaselor biliare intra- şi extrahepatice.
corporală (IMC), culoarea tegumentelor şi prezenţa manifes- Diametrul venei porte la copiii cu vârsta sub 7-10 ani este de
tărilor patologice muco-cutanate, osteo-articulare, prezenţa 8 mm, iar la cei mai mari de 10 ani – de 10 mm (tabelul 44).
subicterului sau a icterului, intensitatea lui, a hiperpigmetă- Exloarările de laborator. Testele hepatice explorează
rilor cutanate difuze sau în focar, a xantelasmelor, priritului, modificările funcţiilor ficatului, reprezentând marcheri ai
excoriaţiilor etc., hipervascularizarea peretelui abdominal la leziunilor morfo-funcţionale. Există modificări ale testelor
exterior, prezenţa steluţelor vasculare, majorarea abdomenu- funcționale hepatice caracteristice anumitor sindroame. De
lui în volum, prezenţa ascitei, a edemelor periferice, halenă aceea în mod obişnuit nu este necesară utilizarea tuturor
cunoscută ca „foetor hepatic” (miros de ficat crud), culoarea testelor, ci doar a câtorva cu valoare stabilită: determinarea
dejecţiilor şi a urinelor. enzimelor serice ALT și AST, a bilirubinei totale şi fracţiilor
Percutarea ficatuluiu. Determinarea dimensiunilor ficatu- ei, a marcherilor specifici care oferă explicaţii despre funcţia
lui la copil are o importanţă primordială pentru diagnosticul de sinteză a ficatului. Extinderea explorărilor funcţionale pe

678 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

sindroame paraclinice poate fi efectuată ulterior, în funcţie de


modificările constatate ale testelor de bază.
Tabelul 44. Diametrul venei porte la copii în dependență de vârstă

Vârsta, ani 1 3 5 7 9 11 13 15 și >


Mediana, 8,9
3,3 4,5 5,8 7,7 8,0 8,2 8,7
mm
Limitele, 5,7-10,6
2,9-5,7 3,5-6,9 4,3-7,6 4,5-8,5 4,9-9,4 5,1-10 5,6-10,1
mm

Teste enzimatice serice. Analiza enzimelor serice specifice lor, tipul şi durata anomaliilor în funcţie de tipul de virus impli-
tulburărilor hepatice poate da relaţii despre natura hepatoce- cat. Dintre cele două enzime, ALT este un indicator mai sensibil
lulară sau colestatică a afecţiunii, fără a diferenţia însă tipurile al activităţii inflamatorii hepatice la bolnavii cu hepatite virale.
de hepatite sau colestaza intrahepatică de cea extrahepatică. Deseori există creşteri izolate ale ALT, cu AST normal, frec-
Testele enzimatice sunt importante pentru orientarea inves- vent în HVCC. Coeficientul de Ritis poate fi unul diminuat
tigaţiilor spre teste imunologice specifice, examinări imagis- datorită creşterii preponderente a ALT. În hepatitele cronice
tice şi biopsie hepatică în vederea completării diagnosticului. transaminazele pot fi normale sau intermitent crescute. În pu-
Modificările enzimelor serice reprezintă, de asemenea, cri- seele de activitate ale hepatitelor cronice și în perioadele de
terii decisive pentru instituirea unui tratament specific (de acutizare transaminazele cresc, dar nu la valori caracteristice
exemplu – majorarea ALT şi a încărcăturii virale a VHB, VHC hepatitelor acute.
sau VHD (determinată prin PCR) pentru inițierea tratamen- În hepatitele virale acute şi cronice, valorile serice cres-
tului antiviral). Transaminazele sunt enzime care în metabo- cute ale ALT reprezintă, alături de replicarea virală, criteriul
lismul proteic intervin în transferul reversibil al grupării ami- pentru instituirea tratamentului antiviral. Normalizarea ALT
no (- NH2) de pe un aminoacid pe alfa-cetoglutarat. Cele mai sub tratamentul antiviral şi persistenţa lor la un nivel normal

VIII
frecvent utilizate enzime serice sunt: aspartataminotrasferaza sunt proporționale cu clearance-ul viremiei. Nivel persistent
(AST sau GOT = transaminaza glutamic-oxalacetică) şi ala- crescut al ALT se constată la bolnavii care nu răspund la trata-
ninaminotransferaza (ALT sau GPT = transaminaza gluta- mentul antiviral, enzima fiind un indicator indirect al eficien-
mico-piruvică). Aspartataminotransferaza (AST, GOT) este ţei terapiei antivirale.
o enzimă mitrocondrială prezentă în miocard, ficat, mușchii Pe de altă parte, mulți dintre bolnavii cu fibroză hepa-
striaţi, creier şi rinichi. Nivelul seric al AST creşte în distruc- tică avansată sau ciroză hepatică pot avea valori normale ale
ţiile tisulare acute ale acestor organe prin eliberarea lor din transaminazelor datorită reducerii progresive a capacităţii
celulele afectate. Astfel, AST majorat apare în infarctul mio- hepatocitelor de a resintetiza enzimele pierdute. Majorarea
cardic, necroza hepatică, afecţiunile musculare şi insuficien- coeficientului de Ritis de 2 ori este un indicator sugestiv pen-
ţa cardiacă congestivă. Alaninaminotrasferaza (ALT, GPT) tru diagnosticul hepatitelor alcoolice, care pot fi întâlnite şi
este o enzimă citozolică prezentă preponderent în ficat. Deşi la adolescenţi. Această creştere pe seama ASTse explică nu
creșterile absolute sunt mai reduse decât ale AST, proporţia numai prin distrucţia hepatocitară, dar şi prin deficitul de
prezentă în ficat este mai mare în comparaţie cu miocardul şi piridoxal-5-fosfat (vitamina B6). În stadiile timpurii ale co-
musculatura scheletică. Creşterea serică a ALT este mai speci- lestazei acute, îndeosebi în litiaza coledochiană şi în insufici-
fică pentru afecţiunile hepatice decât creşterea AST. Raportul enţa circulatorie, pot fi constatate valori crescute ale ALT și
AST/ALT este cunoscut ca coeficientul de Ritis şi în limitele AST. În procesele maligne hepatice cu metastazare transami-
normale are valoarea 1,33. Valoarea serică a ALT şi AST se nazele cresc concomitent cu evoluţia progresivă a acestora.
utilizează frecvent în practica clinică, reprezentând indicatori Explorările de rutină pot evidenţia uneori creşteri neaştep-
ai activităţii procesului inflamator şi ai leziunilor hepatice acute, tate şi izolate ale ALT și AST. Acestea sunt datorate adesea
respectiv ai cauzelor acestora. Nivelul lor seric poate crește de obezităţii, diabetului zaharat, abuzului de alcool, reacţiilor
10 sau 100 de ori faţă de cel normal. hepatice medicamentoase sau insuficienţei cardiocirculatorii.
În hepatitele acute creşterile ALT și AST apar precoce, Cauze mai rare ale hipertransaminazemiei sunt maladii hepa-
fiind corespunzătoare intensităţii necrozei hepatocitare, fără a tice precum deficitul de alfa-1-antitripsină, maladia Wilson
avea însă o valoare prognostică. În hepatitele acute virale studiile şi hemocromatoza. În ultimele două cazuri pentru preciza-
au demonstrat diferenţe în ce priveşte debutul creşterii valorii rea diagnosticului este necesară biopsia hepatică și aplicarea

PEDIATRIE 679
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

tehnicilor de coloraţie specifică pentru identificarea acumulă- mai multe izoenzime. Se deosebeşte de acetilcolinesteraze-
rilor în exces de Cu, Fe în ficat sau pentru colorarea ţesutului le specifice,care se găsesc în sistemul nervos şi în eritrocite.
fibrotic. Colinesteraza serică este de obicei normală în steatoză şi va-
Fosfataza alcalină (ortofosforic-monoester-fosfohidrola- riază inconstant în tumorile metastatice hepatice. În hepatita
za, FA) este o enzimă ce caracterizează prezența colestazei. acută are loc scăderea tardivă a colinesterazei, după creşterea
Are trei izoenzime: hepatică, osoasă şi intestinală. FA hepa- ALT și AST, dar determinarea ei este utilă pentru evaluarea
tică este implicată în transportările unor substanțe intrace- severităţii şi a tendinţei evolutive. Persistenţa valorilor scăzute
lulare de la un pol la altul, spre sinusoidele hepatocitelor. În ale colinesterazei indică cronicizarea procesului hepatic acut.
colestaza intra- şi extrahepatică nivelul FA serice creşte prin În hepatitele cronice, îndeosebi în cirozele hepatice, scăderea
intensificarea sintezei în celulele limitante ale căilor biliare colinesterazei denotă reducerea intensității proceselor de sin-
mici din ficat (canalicule biliare) prin fisurarea joncțiunilor, teză şi prezența unei nutriţiii deficitare. Valorile foarte mici
cu scurgerea din canalicule în sinusoide şi/sau prin crește- ale colinesterazei constatate la pacienții cu comă hepatică pot
rea eliberării sale din membrana hepatocitară. Deoarece di- contrasta cu ALT și AST normale, datorită reducerii echipa-
ferenţierea izoenzimelor nu se face de rutină, confirmarea mentului enzimatic din hepatocite şi insuficienţei capacităţii
originii hepato-biliare a FA crescute o face creşterea paralelă de resinteză a transaminazelor pierdute. În malnutriţie nivelul
a gama-GT. În tumorile hepatice primare şi secundare FA se- seric al colinesterazei este corespunzător celui din ficat şi poa-
rică creşte mult chiar în absenţa icterului. Cele mai mari va- te fi inhibat prin medicamente sau insecticide, determinarea
lori (peste 1000 UI) se întâlnesc în metastazele hepatice şi enzimei fiind utilă pentru decelarea hepatotoxicității.
în ciroza biliară primitivă. Aceeaşi creştere izolată a FA, fără Glutamatdehidrogenaza (GLDH) este o enzimă mito-
hiperbilirubinemie apare şi în alte procese infiltrative sau condrială, ale cărei valori cresc în hepatitele acute severe, în
înlocuitoare de spațiu: amiloidoză, abcese, granuloame sau distrofia acută și în puseele de necroză hepatocitară în hepati-
leucemie. Creşteri mici, nespecifice apar şi în insuficienţa car- tele cronice și cirozele hepatice, în obstrucții biliare.
diacă, explicată posibil prin fenomenul de stază, cu obstrucţie Lactatdehidrogenaza (LDH cu cele cinci izoenzime
a canalelor biliare intrahepatice. LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5) prezintă creşteri asemă-
Gama-glutamil-transpeptidaza (gama-GT) este o en- nătoare ALT și AST în hepatitele acute, cronice şi în cirozele
zimă microzomală, larg distribuită în mai multe organe, dar hepatice (LDH5), în neoplaziile hepatice, în bolile cardiovas-
creşterile activităţii sale plasmatice se datorează leziunilor culare (izoenzimele LDH1 si LDH2), renale, cerebrale şi în
hepatice sau inducţiei prin medicamente (barbiturice, an- anemii.
ticonvulsivante, antiinflamatoare nesteroidiene), alcool, Tulburări ale metabolismului proteinelor. Metabolismul
boli pancreatice şi cardiace, diabet zaharat. În colestază ga- aminoacizilor. În bolile hepatice tulburările metabolismului
ma-GT creşte paralel cu FA, având o cale de excreţie similară. aminoacizilor sunt determinate de modificările concentraţi-
Creşterea izolată a gama-GT serice apare în abuzul de alcool, ei serice şi ale eliminărilor urinare. În condiţii normale exis-
chiar în absenţa afectării hepatice. În fibroza hepatică, ciroză tă anumiţi aminoacizi reţinuţi în ficat în proporţie mai mare
şi hepatita alcoolică, în afară de gama-GT, cresc şi alte enzi- pentru metabolismul celular (aspartat, glutamat etc.). În he-
me serice. Nivelul gama-GT este influenţat şi de alţi factori patitele acute creşte concentraţia serică de aspartat, tirozină,
cum ar fi bolile hepato-biliare, afecțiunile medicamentoase, fenilalanină. În hepatitele cronice severe are loc excesul de
însă creşterile sale nu sunt specifice. Nivelul seric majorat al metionină și al aminoacizilor aromaţi (tirozina, fenilalanina),
gama-GT poate fi identificat la persoanele alcoolice, deși la scade nivelul prasmatic al aminoacizilor cu lanţ ramificat (va-
1/3 dintre acestea valorile pot fi normale. Nivelul crescut al lina, leucina, izoleucina). Modificările se explică prin afecta-
gama-GT necesită extinderea investigațiilor. rea funcţiilor de sinteză și metabolism hepatice, prin şunturile
Alte enzime ce caracterizează colestaza. 5-nucleotidaza sangvine porto-sistemice, hiperinsulinemie şi hiperglucago-
prezentă în toate ţesuturile, dar, mai ales, în membranele ca- nemie. În insuficienţa hepatică metabolizarea metioninei în
pilarelor biliare şi sinusoidele hepatice, creşte paralel cu FA exces până la metil-mercaptan determină apariţia foetor-ului
şi nu este influenţată de afecţiunile osoase. Leucin-amino- hepatic (miros specific – halenă de ficat crud), iar la nivelul
peptidaza (LAP), prezentă în membrana celulară care delimi- celulei nervoase excesul de aminoacizi aromatici faţă de cei
tează capilarele biliare, creşte în obstrucțiile biliare. Dozarea ramificaţi determină producerea de neurotransmiţători falşi
acestor enzime nu a intrat în uzul de rutină. şi instalarea comei hepatice. La bolnavii cu leziuni hepatice
Colinesteraza (pseudocolinesteraza) este o esterază ne- minime se determină o scădere a valorii prolinei plasmatice,
specifică, sintetizată în ribozomii hepatocitelor şi care are care reflectă creşterea producţiei de colagen. În hepatitele

680 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

fulminante apare o aminoacidurie marcată, îndeosebi de cis- estrogeni şi în obstrucţiile biliare importante. Transferina este
tină şi tirozină, cu semnificație de prognostic nefavorabil. proteina care transportă fierul. La bolnavii cu hemocromato-
Ureogeneza. Sinteza ureei din amoniacul rezultat prin ză idiopatică netratată, transferina plasmatică este saturată cu
metabolismul aminoacizilor în ciclul Krebs-Henseleit repre- fier în proporţie de peste 90% (faţă de 30% în mod normal).
zintă modalitatea principală a detoxifierii amoniacale. În he- Valorile scad în ciroza hepatică.
patopatiile cronice, rata sintezei de uree scade semnificativ în Factorii de coagulare. Fibrinogenul (factorul I) are valori
cazul afectării extinse a parenchimului hepatic (peste 85%) scăzute în bolile hepatice severe cum sunt cirozele hepatice,
şi înaintea creşterii concentraţiei serice şi urinare a aminoaci- fiind un indicator de prognosticare.
zilor. Creşterea amoniacului seric reflectă afectarea ciclului Timpul de protrombină (Quick) este testul de coagulare
ureogenetic şi apare în cirozele hepatice decompensate și cel mai frecvent utilizat, deoarece evaluează global comple-
semnifică prezența encefalopatiei hepatice. Hiperamoniemia xul protrombinic (protombrina = factorul II, proaccelerina=
apare şi în cazul complicațiilor cirozei hepatice prin hemora- factorul V; proconventina = factorul VII; factorul X Stuart-
gii digestive. Prower). Datorită timpului de înjumătățire scurt, reprezintă
Sinteza proteică. Proteinele plasmatice produse de hepa- un marcher sensibil al funcţiei hepatice de sinteză şi are va-
tocite sunt sintetizate în ribozomii reticulului endoplasma- loare de prognostic în afecţiunile acute şi cronice ale ficatului.
tic rugos. Scăderea concentraţiei serice a acestora reflectă, Protrombina se sintetizează în ficat în prezenţa vitaminei K.
de regulă, diminuarea funcţiei hepatice. În ficat se produc: Absorbţia intestinală a vitaminei K – o vitamină liposolubilă
albumina, pseudocolinesteraza, ceruloplasmina, transferi- – este condiţionată de prezenţa sărurilor biliare. În obstruc-
na, fibrinogenul şi unii factori ai coagulării (protrombina, ţiile biliare deficitul de vitamina K determină prelungirea
proaccelerina, proconvertina, factorul IX Christmas, facto- timpului de protrombină. Pentru diferențierea sintezei hepa-
rul X Stuart-Prower, factorul XI și factorul XII Hageman), tocitare de carență vitaminică se utilizează testul Koller (ad-
alfa-1-antitripsina, haptoglobina, componente ale comple- ministrarea a 10 mg i.v. a vitaminei K şi repetarea TQ după
mentului (C3, C6 și C1). Unele dintre acestea (fibrinogenul, 2 zile). În prezenţa icterului, dacă timpul de protrombină se
haptoglobina, alfa-1-antitripsina, C3, ceruloplasmina) repre- ameliorează este vorba de un icter obstructiv, iar dacă rămâne

VIII
zintă proteine de fază acută şi cresc în procesele inflamatorii nemodificat, este o suferinţă hepatică cu reducerea sintezei.
tisulare, chiar în prezenţa bolilor hepatocelulare. TQ prelungit este un indicator de severitate în hepatitele acu-
Albumina. Zilnic ficatul normal sintetizează aproximativ te şi cronice, dar mai ales în cirozele hepatice la care scăderi
10 g de albumină în ribozomii ataşaţi reticulului endoplas- sub 30% comparativ cu valoarea martor (normal 85-100%)
matic din hepatocit. Concentraţia serică normală este de 4-5 are semnificaţie de prognosticare gravă.
g/dl. În hepatopatiile cronice rata sintezei poate scădea la ju- Haptoglobina are valori diminuate în hepatopatiile croni-
mătate din cea normală, ajungând în ciroze la numai 4 g/zi. ce severe şi în crizele hemolitice. Există şi un deficit ereditar.
Scăderea concentraţiei plasmatice se face însă mai lent, tim- Deficitul de alfa-1-antitripsină este determinat genetic.
pul de înjumătăţire al albuminei fiind de aproximativ 22 de Componenta C3 a complementului scade în cirozele he-
zile. Astfel, în suferinţele hepatice acute, albumina este puţin patice, este în limite normale în hepatitele cronice active şi
modificată şi bolnavii cu insuficiență hepatică fulminantă pot creşte în ciroza biliară primitivă compensată. În insuficienţa
să prezinte valori normale ale albuminei serice. În hepatitele hepatică fulminantă şi ciroza alcoolică valorile scăzute reflec-
acute albuminemia scade inconstant şi moderat. În hepatita tă reducerea sintezei hepatice, acestea corelându-se cu pre-
cronică şi mai ales în ciroza hepatică hipoalbuminemia este lungirea timpului de protrombrină şi scăderea albuminei. În
pronunţată şi corespunde severității alterărilor hepatice, fiind stadiile timpurii ale hepatitei acute B scăderile tranzitorii ale
un indicator de prognostic. Valorile normale care contrastea- C3 apar prin fixarea în complexele imune.
ză cu manifestările clinice severe pot fi consecinţa regenerării O parte dintre proteinele sintetizate în hepatocit inter-
hepatocelulare eficiente. În obstrucţiile biliare albumina sca- vin în răspunsul inflamator de fază acută printr-un mecanism
de tardiv. complex în care un rol important îl joacă citochinele (inter-
Ceruloplasmina este o metalo-enzimă ce conţine cupru leukina-1, interleukina-6, factorul de necroză tumorală alfa
şi are activitate de oxidare a Fe2+ în Fe3+. Concentraţii plas- -TNF). IL-6 legată de un receptor de pe suprafaţa membranei
matice scăzute apar la 95% din homozigoţii şi 10% dintre he- hepatocitare induce stimularea factorilor nucleari specifici
terozigoţii cu boala Wilson, valorile normalizându-se după cu inițierea unor răspunsuri din partea genelor de fază acu-
transplantul hepatic. Valori reduse se înregistrează în ciroze- tă. Citokinele inhibă sinteza albuminei, transferinei şi a altor
le severe. Nivelul seric creşte în sarcină, după tratament cu proteine.

PEDIATRIE 681
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Alfa-1-globulinele separate electroforetic sau imunelec- active. În hepatitele autoimune creşterea IgG este semnificati-
troforetic conţin glicoproteine şi globuline care leagă hormo- vă, la fel ca şi scăderea sub tratamentul cu glucocorticoizi. În
nii. Acestea scad în bolile hepatocelulare în paralel cu albumi- hepatitele virale IgG cresc lent şi persistent. IgM prezintă o
na şi cresc în stările acute febrile şi în bolile maligne. Deoarece creştere marcantă şi caracteristică în ciroza biliară primitivă şi
alfa-1-antitipsina reprezintă majoritatea alfa-1-globulinelor, o creştere moderată în hepatitele şi cirozele virale. Creşterea
acestea sunt absente în deficitul de alfa-1-AT. Alfa-1- fetopro- IgA se produce mai ales în cirozele alcoolice. IgA secretorie
teina este prezentă la făt şi dispare la câteva săptămâni după este imunoglobulina predominantă în bilă. Creșterea ei în ser
naştere. La adult are o concentraţie serică sub 20 mcg/ml și poate apărea în comunicările canaliculelor biliare cu spaţiile
reapare în sânge în titruri foarte crescute la bolnavii cu hepa- Disse şi deci cu spaţiile portale.
tocarcinom primitiv. Valori crescute se întâlnesc şi în tumo- Tulburări ale metabolismului lipoproteinelor. Colesterolul.
rile embrionare ovariene, testiculare, hepatoblastoame, carci- Este sintetizat preponderent în sistemul microzomal și în
noame gastrointestinale, dar şi în hepatitele cronice active sau citozolii din ficat, pornind de la acetil-CoA. Treapta limi-
în faza de regenerare hepatocelulară din hepatitele acute vira- tantă o reprezintă conversia 3-hidroxi-3 metilglutaril - CoA
le. La bolnavii cu hepatite cronice B, creșterea valorilor alfa-1- (HMG-CoA) la acidul mevalonic de către enzima HMG-
FP reprezintă un indicator pentru dezvoltarea carcinomului CoA reductaza, care constituie ținta mecanismelor reglatoa-
hepatocelular. La bolnavii cu afecţiuni hepatice cronic, care re. Colesterolul se găsește în membranele celulare aproape
pot evolua spre ciroză, este necesară determinarea alfa-FP exclusiv sub formă de colesterol liber. Eliminarea se face după
serice la intervale de 3-12 luni, ca test screening pentru dez- transformarea sa în acizi biliari și numai într-o mică proporție
voltarea hepatocarcinomului. Deoarece numai 60-70% dintre sub formă liberă prin bilă. În plasmă și în unele țesuturi (ficat,
hepatocarcinoame se asociază cu cresterea alfa-FP, este ne- suprarenale, piele) colesterolul se găsește și sub formă esterifi-
cesară şi supravegherea ecografică. Nivelul crescut al alfa-FP cată cu acizii grași. Din totalul colesterolului sangvin 60-80%
sau creșterea progresivă poate indica asupra unei transformări este esterificat. Enzima care catalizează esterificarea coleste-
maligne şi, respectiv, asupra necesității unor investigaţii su- rolului în plasmă, lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT),
plimentare, iniţial ecografice, apoi, dacă leziunile focale sunt este sintetizată în ficat. Esterii colesterolului sunt mai puțin
prezente, examinări CT şi puncţie ecoghidată. solubili în apă decât colesterolul liber.
Alfa-2 şi beta-globulinele conţin lipoproteine care cresc în Hipercolesterolemia în cadrul colestazei se produce
sindroamele colestatice. printr-un mecanism mai complex: regurgitarea colestero-
Gama-globulinele cresc în ciroza hepatică prin stimula- lului biliar în circulaţie, creşterea sintezei hepatice, scăderea
rea sintezei de către infiltratul limfo-plasmocitar hepatic şi activităţii plasmatice a LCAT şi regurgitarea lecitinei bili-
medular. Creşterea gama-globulinelor în afecţiunile hepati- are care produce trecerea colesterolului tisular în plasmă.
ce este de tip policlonal. Aspectul electroforetic evidenţia- Colesterolemia crește moderat în colestaza acută și foarte
ză imunoglobulinele localizate în regiunile beta şi gama. În mult în icterele obstructive și ciroza biliară primitivă. Valorile
ciroze se produce o fuziune beta-gama (bloc beta-gama). de peste 5 ori față de cele normale sunt însoțite de apariția
Hipergamaglobulinemia importantă este caracteristică hepa- xantoamelor cutanate. În bolile hepatocelulare proporția co-
titelor cronice autoimune. lesterolului esterificat scade datorită sintezei reduse a LCAT,
Modificarea raportului albumine/globuline determină iar în icterele obstructive datorită creșterii marcante a coles-
destabilizarea echilibrului coloidal al proteinelor plasmatice terolului liber. Malnutriția reduce nivelul colesterolului seric,
şi pozitivarea testelor de disproteinemie (timol, Kunkel etc.). astfel că în obstrucțiile biliare carcinomatoase valorile pot fi
Aceste teste sunt modificate în procese inflamatorii de orice normale. În faza de convalescență a hepatitelor acute, în ste-
natură, în infecţii, neoplazii, sindrom nefrotic şi sunt de utili- atozele hepatice și la unii bolnavi cu litiază biliară se produc
tate redusă în hepatopatii. creșteri ale colesterolemiei. Valori scăzute ale colesterolului
Funcţia de sinteză a ficatului poate fi apreciată prin efec- apar în cirozele decompensate și în comele hepatice.
tuarea probei de sedimentare – proba timol, care se exprimă Fosfolipidele. Sunt sintetizate preponderent în mitocon-
în unităţi şi este majorată în stadiile precoce ale proceselor driile hepatocitelor, fiind constituenţi importanţi ai membra-
hepatice difuze. În afecţiunile căilor biliare, icterele mecani- nelor celulare şi luând parte la numeroase reacţii chimice. Cel
ce şi în procese voluminoase hepatice proba cu timol nu are mai important fosfolipid plasmatic şi membranar este leciti-
semnificaţie clinică. na. În hepatopatiile cronice fosfolipidele cresc mai mult decât
Imunoglobulinele IgG, IgM și IgA sunt sintetizate de către colesterolul.
celulele B din sistemul limfoid. IgG cresc în hepatitele cronice

682 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Trigliceridele. Rezultă din esterificarea grupărilor hidroxil şi se manifestă prin steatoree. Alterarea metabolismului intra-
ale glicerolului cu acizi graşi şi sunt vehiculate preponderent în hepatic al sărurilor biliare apare în colestază. Rezecţiile ileo-
chilomicroni. Ele reprezintă surse de energie utilizate în me- nului terminal întrerup circuitul enterohepatic, determinând
tabolismele hepatice, dar şi un mijloc de transport al energiei creşterea cantitătţii de acizi biliari primari în colon, decon-
de la intestin şi ficat spre ţesuturile periferice. Trigliceridele jugarea acestora de catre bacterii cu reducerea pool-ului aci-
serice cresc în hepatitele acute şi în icterele obstructive, valori zilor biliari în organism (mai ales al taurocolaţilor, deoarece
scăzute întâlnindu-se în ciroze şi în coma hepatică. glicocolaţii se absorb în jejun). Sărurile biliare determină în
Lipoproteinele. În afecţiunile hepatocelulare cronice şi în colon o depleţie masivă de apă şi electroliţi, însoțite de diaree.
icterele obstructive scad valorile alfa- şi prebeta-lipoprotei- Concentraţia serică de acizi biliari totali reflectă disfuncţia ce-
nelor şi cresc fracţiunile beta. Lipoproteina X, o lipoproteină lulei hepatice, respectiv echilibrul dintre absorbţia intestinală
patologică bogată în colesterol liber şi lecitină, cu aspect de şi preluarea în ficat.
discuri bilamelare la microscopul electronic, apare în colesta- În afecţiunile hepatice şi biliare nivelul acizilor biliari în
ză. În insuficienţa hepatică şi în hepatita toxică la tetraciclină, ser creşte datorită limitării clearance-ului. În hepatitele virale
încărcarea grasă a ficatului se produce prin reducerea sintezei acute şi în hepatopatiile cronice acizii biliari reprezintă indi-
hepatice a apoproteinelor care determină scăderea eliberării catori de prognosticare mai sensibili decât albumina sau tim-
trigliceridelor şi stocarea lor în ficat. pul de protrombină, deoarece valorile depind nu numai de
Acizii biliari. Sunt sintetizaţi numai în ficat. Acizii biliari afectarea hepatică, ci şi de funcţia excretorie şi de existenţa
primari – colic şi chenodezo-xicolic – se formează din coles- şunturilor porto-sistemice. Raportul seric dintre acizii trihi-
terol. Sinteza este controlată prin feedback negativ de nivelul droxilaţi (acidul colic) şi cei dihidroxilați (chenodezoxico-
acizilor biliari reîntorşi în ficat prin circuitul enterohepatic. lic şi dezoxicolic) creşte în colestază şi scade în insuficienţa
Acizii biliari primari sunt conjugaţi în ficat cu glicina şi taurina hepatocelulară, în care principalul acid devine acidul cheno-
(aminoacizi). Prin conjugare se formează sărurile biliare care dezoxicolic, datorită reducerii activităţii 12-alfa-hidroxilazei
sunt excretate din ficat pe o glicoproteină transportoare prin hepatocitare.
difuziune facilitată dependentă de potenţialul de membrană. În afecţiunile hepatice colestatice (ciroză biliară primiti-

VIII
Sărurile biliare alcătuiesc micelii împreună cu colesterolul şi vă, colangită sclerozantă primitivă, hepatite şi ciroze colesta-
fosfolipidele, asigurând digestia şi absorbţia lipidelor (mono- tice), acidul urodesoxicolic (AUDC) administrat p.o. are un
gliceride, acizi graşi, colesterol). Acizii biliari activează lipaza efect nu numai de combatere a colestazei, dar şi de hepatoci-
pancreatică, inhibă secreţia gastrică şi sinteza colesterolului toprotecţie (ameliorarea citolizei) prin înlocuirea acizilor bi-
în intestin. Sărurile biliare micelare, polare (hidrofile) sunt liari primari toxici în pool-ul acizilor biliari circulanţi. AUDC
absorbite din ileonul terminal prin transport activ. Formele are şi un rol imunodepresiv prin reducerea expresării antige-
neconjugate de acizi biliari se absorb şi prin difuziune pasivă nilor sistemului I major de histocompatibilitate, proprietate
în întreg intestinul subţire, ajungând prin sângele venos por- care extinde utilizarea acestuia în asociere cu interferonul în
tal din nou în ficat, unde sunt reconjugati şi reexcretaţi în bilă hepatitele virale. Determinarea concentraţiei serice a coleste-
(circuitul enterohepatic). Zilnic, acest circuit enterohepatic rolului esterificat, a lipoproteinelor, LCAT şi a lipoproteinei
este reluat de 2-15 ori. O mică parte din acizii biliari conju- X nu se face de rutină, deoarece aceste teste sunt nespecifice
gaţi neresorbiţi ajunge în colon, unde prin dehidroxilare, sub şi nu au o valoare diagnostică deosebită. Dozarea radio-imu-
acţiunea florei bacteriene, se formează acizii biliari secundari: nologică a acidului colic conjugat în sânge ar putea fi un test
acidul dezoxicolic şi litocolic. Acidul litocolic, insolubil, este screening foarte bun pentru diagnosticul bolilor cronice
eliminat prin fecale aproape integral. Prin epimerizarea acizi- hepatice.
lor biliari secundari în ficat se formează acizii biliari terţiari, Tulburări ale metabolismului glucidelor. Ficatul ocupă o
îndeosebi acidul ursodezoxicolic (AUDC). Administrarea poziţie-cheie în sinteza, transformarea şi catabolismul hidra-
orală de AUDC interferează absorbţia intestinală a acizilor ţilor de carbon. Glucidele sunt depozitate în hepatocite în
biliari primari. Sărurile biliare cresc excreţia biliară a apei, formă de glicogen, care furnizează o parte din energia nece-
lecitinei, colesterolului şi bilirubinei conjugate (colereza). sară proceselor metabolice. În bolile de ficat apar tulburari
AUDC produce o colereză mai importantă decât acizii biliari ale glicoreglării: reducerea progresivă a asimilării glucozei și
primari. scăderea sintezei de glicogen, hipersecreţia compensatorie
În patogeneza litiazei biliare intervine o perturbare a de insulină cu epuizarea progresivă a sintezei pancreatice şi
excreţiei biliare cu reducerea formării de micelii. Scăderea rezistenţa relativă la insulină la bolnavii cu ciroză hepati-
secreţiei de acizi biliari tulbură digestia şi absorbţia lipidelor că, deficit de glicogenoliză (răspuns tardiv la glucagon şi

PEDIATRIE 683
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

noradrenalină). Explorarea participării ficatului în metabo- Rotor) şi în sindroamele de colestază din hepatitele acute,
lismul glucidic se face prin testul toleranţei la galactoză, care cronice sau cirozele hepatice de etiologie virală, alcoolice,
reflectă funcţia hepatocelulară, rezultatele fiind independente medicamentoase, atrezii ale căilor biliare, din ciroza biliară
de secreţia de insulină. Se administrează p.o. 40 g de galacto- primitivă, colangita sclerozantă primitivă, obstrucţii ale căi-
ză a jeun şi se măsoară cantitatea eliminată prin urină în 24 lor biliare extrahepatice prin litiază, tumori, helmintiaze. În
de ore (proba Bauer), care în mod normal nu depășește 2 g. colestază, în care fluxul biliar poate fi afectat la orice nivel de
Acest indice este crescut în afecțiunile cronice ale ficatului. la membrana hepatocitară până la secretarea în duoden, se re-
Determinarea galactozei poate fi facută şi în sânge, după ad- ţin în ser toate substanţele excretate în mod normal prin bilă
ministrare i.v., prin calcularea fracţiei de substracţie (timpul (bilirubina conjugată, acizi biliari, colesterol, enzime de co-
de înjumătățire) a galactozei eliminate extrahepatic timp de lestază), scaunele sunt acolice, coloraţia închisă a urinei este
2 ore. În necroza hepatică acută fulminantă şi în afecţiunile dată de excesul de bilirubină, clinic apare pruritul şi icterul
cronice ale ficatului poate apărea hipoglicemia. progresiv.
La pacienţii cu ciroză hepatică a jeun energia furnizată Urobilinogenul (UBG-ul) urinar apare în afecţiuni-
de glucide scade mult (2% faţă de 38% la martori) şi creşte le hepatice în paralel cu hiperbilirubinemia. În obstrucţiile
cantitatea rezultată din lipide (86% faţă de 46%), posibil prin complete ale canalelor biliare, în care bilirubina nu ajunge
reducerea eliberării glucozei hepatice sau prin scăderea rezer- în intestin, ca şi în bolile hepatice severe, în care nu se mai
velor de glicogen din ficat. După, însă, se utilizează imediat produce conjugarea bilirubinei, urobilinogenul urinar poate
glucidele alimentare, datorită capacităţii reduse de a le stoca lipsi. UBG-ul urinar are o valoare predictivă redusă pentru
în ficat şi apoi se mobilizează energia din trigliceride. Testele afecţiunile ficatului, deoarece are o proporţie mare de rezul-
de toleranţă la glucoză p.o. și i.v. sunt modificate în ciroza he- tate fals-negative.
patică prin diminuarea capacităţii ficatului de a regla homeos- Pentru investigarea capacităţii de epurare a ficatului se uti-
tazia glucidică. lizează diferite tipuri de coloranţi: bromsulfonftaleina (BSP),
Tulburări ale metabolismului pigmenților biliari. Bilirubina. roz-bengal, verde de indocianină. Testul cu BSP explorează
Icterul reprezintă expresia clinică a tulburărilor metabolismu- capacitatea de conjugare, stocare şi funcţia excretorie a he-
lui bilirubinei, metabolism care poate fi afectat la orice nivel: patocitelor, având un circuit metabolic analog bilirubinei.
de la catabolismul hemului cu creșterea în ser a bilirubinei Colorantul injectat i.v. este transportat de albumină, preluat
neconjugate (icter prehepatic) la conjugarea şi stocarea în la polul sinusoidal al hepatocitului, conjugat reversibil mai
hepatocit cu creşterea bilirubinei conjugate, dar şi neconju- ales cu glutanionul și eliminat prin bilă, de unde este parţial
gate (icter hepatocelular) sau excreţia în căile biliare cu hi- resorbit în intestin. Excreţia colorantului este influenţată şi de
perbilirubinemie preponderent conjugată (icter posthepatic, factori extrahepatici (transport plasmatic, debit circulator)
obstructiv, colestatic). sau medicamente care inhibă preluarea, conjugarea sau secre-
Hiperbilirubinemiile predominant neconjugate apar ţia BSP. Se injectează i.v. 5 mg BSP/kg corp şi se recoltează
în sindroamele hemolitice însoțite de splenomegalie, reti- probe de sânge înaintea injectării la 2 min. şi la 45 min. după,
culocitoză, pozitivarea testului Coombs şi în icterele con- exprimându-se procentual densitatea optică la 45 min. faţă de
genitale constituționale (hepatozele congenitale Gilbert, cea considerată maximă la 2 min. Valoarea normală la 45 min.
Crigler-Najjar). este de 5-8%. Capacitatea hepatocitului de a elimina BSP
Hiperbilirubinemiile hepatocelulare se întâlnesc în he- este condiţionată de eficienţa de epurare a celulei hepatice,
patitele acute, cronice şi în cirozele hepatice, indiferent de eti- de permeabilitatea căilor biliare şi de debitul sangvin hepatic.
ologie. În hepatitele acute virale, pigmentul bilirubinic apare În bolile hepatobiliare colorantul este preluat în alte ţesuturi
şi în urină înaintea creşterii urobilinogenului în faza preicte- cu capacitate mai redusă de fixare şi conjugare decât ficatul,
rică. În hepatitele acute icterigene vindecarea este precedată îndeosebi în rinichi. Se poate determina şi clearance-ul BSP
de scăderea nivelului bilirubinei, urmată de cea a enzimelor după injectare i.v. cu urmărirea curbei de dispariţie a coloran-
hepatice. Creșterea bilirubinei reprezintă un indicator tardiv tului din plasmă. Testul cu BSP urmărit secvenţial la 45-120-
în hepatitele cronice şi în cirozele hepatice decompensate. O 160 min. este modificat în icterele constituţionale (hepato-
creştere rapidă a bilirubinei în bolile hepatice cronice trebuie zele congenitale Dubin-Johnson şi Rotor), în care fracţiunile
privită în contextul unei boli asociate, îndeosebi în septicemie conjugate redifuzează în circulaţie datorită capacităţii reduse
sau în carcinom hepatocelular. a ficatului de secreţie şi stocaj. Eliminarea biliară a BSP, în-
Hiperbilirubinemiile predominant conjugate apar în ic- deosebi forma conjugată, este redusă în hepatita cronică,
terele disenzimatice (hepatozele congenitale Dubin-Johnson, ciroza hepatică şi hepatita acută virală. În icterele obstructive

684 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

eliminarea biliară este diminuată, fracţiunile eliminate ale bi- iar cei anti-antigen hepatic solubil (SLA) – tipului III. Deşi
lirubinei fiind aproape exclusiv cele conjugate. rolul lor patogenetic nu este dovedit, aceşti autoanticorpi re-
Testul cu verde de indocianină investighează specific prezintă marcheri serologici indispensabili pentru diagnostic.
procesul de traversare hepatică, deoarece colorantul se leagă Crioglobulinele serice sunt prezente în HVC cronică şi hepati-
rapid şi durabil de transportorul albuminic, nu se fixează şi în ta autoimună.
alte ţesuturi, este eliminat exclusiv prin ficat, nu refluează în Alte investigații. Hepatitele cronice determină şi modi-
sinusoide după preluarea hepatică, se excretă fără a fi metabo- ficări generale hematologice. Creşterea rezistenţei la fluxul
lizat şi nu se resoarbe din intestin. Se injectează i.v. 0,5 mg/kg sangvin în cazurile evoluţiei unei hepatite cronice spre ciroză
corp, se recoltează şi se calculează clearance-ul la fel ca pentru hepatică poate duce la devierea fluxului sangvin către splină.
BSP. Se utilizează pentru studiul fluxului sangvin hepatic. Se produce astfel splenomegalie şi hipersplenism. Cea mai
Testul cu Rose-Bengal măsoară radioactivitatea dupa frecventă manifestare a hipersplenismului o reprezintă trom-
injectarea i.v. a colorantului marcat cu 131 I cu ajutorul unei bocitopenia. Bolnavii cu ciroză hepatică au frecvent trombo-
camere de scintilaţie. Se efectuează concomitent scintigrafia citele scăzute sub 100 000/mm3 şi uneori chiar sub 50 000/
hepatică şi biliară. Captarea şi eliminarea colorantului sunt mm3. Trombocitopenia trebuie luată în considerare dacă se
modificate în hepatite cronice, ciroze, ictere constituţionale anticipează un tratament cu remedii antivirale cum ar fi in-
şi obstrucţii biliare. terferonul, deoarece unul dintre efectele secundare ale aces-
Antigenele şi anticorpii virali. Determinarea acestora este tuia poate fi scăderea trombocitelor, mai ales la bolnavii cu
indispensabilă pentru diagnosticul etiologic al hepatitelor hipersplenism.
virale, pentru aprecierea evoluţiei, vindecării, stării de portaj Metode alternative de determinare a fibrozei hepatice: a)
sau a cronicizării şi pentru indicaţiile şi monitorizarea terapiei instrumentale – sonografia ficatului, RMN, elastometrie
antivirale. Dacă pentru infecţia cu virus hepatitic B (VHB) FibroScan; b) complexele clinico-biochimice: FibroTest,
persistenţa AgHBs în ser indică starea de purtător, evidenție- ActiTest, indexul Fornex, ARPI; c) marcherii serologici ai
rea AgHBe şi mai ales a ADN-ului VHB se corelează cu repli- fibrozei: enzimele de sinteză – lizil, prolilhidroxilaza, aci-
carea virală activă. Pentru virusul hepatitei D (VHD) detecta- dul hiarulonic, colagen tip IV şi VI; promotorii colagenului

VIII
rea în ser a IgM anti-VHD şi a ARN-ului VHD au semnificaţia – propeptida III aminoterminală de procolagen, propeptida
infecţiei active acute sau cronice. În hepatita virală C, replica- carboxiterminală a colagenului tip I, propeptida colagenului
rea activă a virusului este atestată de prezenţa anticorpilor an- tip IV; enzimele de degradare tisulară – laminina, metalprote-
ti-VHC şi a ARN-ului VHC în ser. Determinarea antigenilor inaza de matrice şi inhibitorul tisular metalproteinaza.
HBs, HBe, a anticorpilor anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc, pen- FibroTest/FibroMax  sunt teste biochimice pentru apre-
tru virusul hepatitic B, a anticorpilor anti -VHD, anti-VHC cierea gradului de fibroză. Suplimentar, FibroTest-ul permite
se face prin metode ELISA (imunoabsorbţie enzimatică) şi evaluarea nu numai a fibrozei, dar și a activităţii inflamatorii
RIBA (radioimunodozare). Reacţia ADN polimerazei de lanţ în ficat, iar testul FibroMax (cuprinde FibroTest) – și stabi-
(PCR) pentru ADN-VHB, ARN-VHD şi ARN-VHC este cea lirea gradului steatozei hepatice. Marcherii incluşi în calcul
mai sensibilă metodă de determinare a replicării virale. sunt: ALT(TGP), AST(TGO), gama-GT, bilirubina totală,
Autoanticorpi specifici antihepatici. Deşi pentru ficat nu alfa-2 macroglobulina, haptoglobina, apolipoproteina A1, co-
există anticorpi specifici care să se determine de rutină, anu- lesterolul, trigliceridele, glucoza, vârsta, sexul, greutatea, înăl-
miţi autoanticorpi (determinaţi prin histoimunofluorescen- ţimea. FibroTest are un rezultat fiabil în 95-99% din cazuri,
ţă) apar în mod caracteristic în unele hepatopatii cronice cu ar însă este considerat nevalid pentru copii cu vârsta sub 2 ani.
fi AAN – anticorpi antinucleari, SMA – anticorpi antimușchi Examinările instrumentale. Examinări de prima linie
neted, AMA – anticorpi antimitocondriali, LMA – anticorpi sunt considerate ecografia abdominală standard şi puncţia bi-
antificat (hepatocitari). Astfel, 95% dintre bolnavii cu ciroză optică hepatică. Ecografia abdominală standard este o metodă
biliară primitivă au anticorpi antimitocondriali. Anticorpii simplă neinvazivă și puțin costisitoare, permite aprecierea lo-
antinucleari apar în peste 80% dintre hepatitele cronice auto- calizării ficatului și a dimensiunilor lui, modificărilor de eco-
imune, titrul lor corelându-se cu creșterea gamaglobulinelor. genitate (caracter difuz sau în focar, omogenitate), prezența
Anticorpii antimușchi neted apar în 70% dintre hepatitele formațiunilor hepatice (tumori, adenoame, chisturi), deter-
autoimune, dar și în colangita și ciroza biliară primitivă, și la minarea diametrului venei porte şi lienale, structura anato-
titruri joase în hepatitele acute virale A, B sau mononucle- mică și diametrul căii biliare principale (CBP) intrahepatice,
oza infecțioasă. Anticorpii antimicrozomi hepatici și renali vizualizarea căilor biliare extrahepatice și a veziculei biliare.
(LKM) sunt caracteristici tipului II de hepatite autoimune,

PEDIATRIE 685
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Permite diagnosticul diferenţial al hepatitei cronice cu ciroza gradele avansate de fibroză (pentru F3, F4 o corelație cu PBH
hepatică şi cu procesele de volum. de 95%). Metoda are avantajul de a fi complet neinvazivă,
Ecografia Doppler portal este o metodă neinvazivă și uti- obiectivă (variabilitatea interobservator minimă), reproduc-
lă la copii, permite aprecierea vitezei de circulație a fluxului tibilă, rapidă. Este mult mai uşor de a fi acceptată decât PBH
sangvin în vasele portale și caracterul fluxului portal (cen- la monitorizarea evoluţiei unei boli hepatice cronice. Nu dă
trifug sau centripet) în scopul determinării hipertensiunii detalii histologice sau citologice. Unele studii arată valoarea
portale. predictivă bună a acestei metode (tabelul 34).
Puncţia bioptică hepatică este o metodă invazivă, care Elastografia în timp real – ARFI (Acoustic Radiation Force
se efectuează prin metoda oarbă sau ecoghidată cu acul Impulse). Noua tehnologie ARFI presupune excitarea meca-
Menghini în cazurile necesare de a confirma diagnosticul de nică a ţesuturilor folosind pulsuri acustice de scurtă durată
hepatită cronică sau în colestază de cauză necunoscută (figu- (push pulses) la nivelul unei regiuni anatomice examinate,
ra 45). Biopsia hepatică și examinarea morfo-histologică a țe- producând unde de deformare ce se propagă prin aceasta
sutului prelevat permite determinarea indicelui de activitate perpendicular pe direcţia de propagare a pulsului acustic.
histologică (IAH) a procesului necro-inflamator, a stadiului Simultan sunt generate unde de intensitate mai joasă (1:100)
bolii, gradului de fibroză și steatoză hepatică, iar în unele ca- – unde de detecţie. Momentul interacţiunii între undele de
zuri – monitorizarea dinamicii procesului inflamator cronic deformare şi undele de detecţie marchează durata de timp
sub acțiunea tratamentului. Este metoda de confirmare defi- scursă între generarea undelor de deformare şi propagarea
nitivă a diagnosticului de hemocromatoză, maladia Wilson, lor prin întreaga zonă de interes. Se determină astfel viteza de
fiind utilizate metode speciale de colorație a țesutului hepatic propagare a undei de deformare prin ţesut (m/s). În general,
prelevat. La copiii mici biopsia hepatică poate fi efectuată cu viteza de propagare este direct proporţională cu duritatea me-
anestezie generală, iar la cei de vârstă mai mare – cu anestezie diului prin care se propagă. Astfel, viteza de propagare este o
locală. Efectuarea biopsiei hepatice la copii are unele dificul- caracteristică intrinsecă şi reproductibilă a ţesutului respectiv.
tăţi, deoarece deseori este refuzată de părinţi, aceştia prefe-
Tabelul 34. Valorile de referinţă ale fibrozei hepatice şi
rând alte metode alternative mai puțin invazive.
semnificaţia lor diagnostică
(White Night of Hepatology 2010, an endorsed conferance
www.elsever.ru/WNH)
Stadiul fibrozei Indicele de
Semnificaţia
(după scara elasticitate,
diagnostică, %
Metavir) în kPa
F0 1,5-5,8 88,6
F1 5,9-7,2 87,2
F2 7,3-9,5 93,2%
F3 9,6-12,5 90,9

F4 >12,5 95,5
Fig. 45. Ţesut hepatic cu structură şi arhitectonică norma-
lă. În mijloc – un spaţiu portal şi triada portală vasculară: Prin această metodă se poate aprecia elasticitatea mai
A – arteriola, V – venula, B – canaliculul biliar multor tipuri de ţesuturi, în cazul nostru, investigaţia se adre-
(White Night of Hepatology 2010, an endorsed conferan- sează ţesutului hepatic. Tehnica introdusă de Siemens se nu-
ce www.elsever.ru/WNH) meşte determinarea cantitativă a țesuturilor senzoriale virtu-
ale („Virtual Touch Tissue Quantification”). Transductorul
Elastografia hepatică se efectuează cu aparatul FibroScan este plasat în spațiul intercostal, în acelaşi loc utilizat pen-
patentat de Echosens, Franţa şi determină duritatea ficatului tru măsurarea prin Fibroscan, pe linia medio-axilară dreap-
prin elastometrie impulsională, viteza ei fiind monitorizată cu tă, la intersecţia cu linia ce trece prin apendicele xifoid.
ajutorul unui fascicul de ultrasunete. Rezultatul în kilopascali Măsurătoarea se face la 25-45 mm sub piele, evitând astfel
se corelează foarte bine cu gradul fibrozei, mai ales pentru capsula şi regiunea subcapsulară ce au de obicei un conţinut

686 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

sporit de ţesut fibros. Metoda are avantajul de a putea fi apli- pancreatice, a cirozei hepatice şi a cancerelor ficatului; are
cată şi unora dintre pacienții la care metodele deja consacrate însă indicaţii restrânse la copii şi în icterul obstructiv.
nu se pot aplica sau au contraindicaţii sau interferenţe. Arteriografia selectivă rămâne o investigaţie de excepţie
Tomografia computerizată (TC) este o metodă de mare în diagnosticul tumorilor hepatice şi pancreatice.
utilitate, avantajoasă, neinvazivă, cu iradiere radiologică. Laparoscopia este uneori necesară pentru confirmarea
Rezultatele TC reprezintă imagini stratificate în dimensi- diagnosticului clinic şi de laborator, pentru diferenţierea ob-
uni 3D ale ficatului și permit studierea organului în diferite strucţiei extrahepatice de colestaza intrahepatică.
secțiuni, cu diagnosticarea formațiunilor mici cu diametru Simptomatologia hepatitelor virale B, C sau D cronice
de 1 cm și altor maladii ale ficatului în focar. TC evidenţia- la copii este polimorfă, nespecifică unei sau altei forme etio-
ză dilatarea intra- şi extrahepatică a tractului biliar, prezența logice şi prezintă dificultăţi de diagnosticare pentru medicii
formaţiunilor intrahepatice sau a celor biliare, pancreatice, a de familie şi pediatri. Semnele clinico-paraclinice generale în
adenopatiilor în hil. hepatitele virale B, C, D sunt asemănătoare celor din hepati-
Rezonanța Magnetică Nucleară (RMN)  a ficatului per- tele cronice de diferită etiologie, cu unele particularităţi evo-
mite determinarea maladiilor în focar (tumori, chisturi, ade- lutive şi pot fi divizate în clinice şi paraclinice.
noame), steatozei hepatice. RMN în regim de colangiografie Manifestări clinice şi paraclinice. Manifestările clinice
permite vizualizarea vaselor hepatice și a arborelui biliar. generale în hepatitele virale B, C, D cronice cel mai frecvent
Scintigrafia hepatică (SH) este o metodă de diagnostic cu întâlnite la copii sunt: sindromul asteno-vegetativ (astenie,
utilizarea izotopilor radioactivi. SH furnizează date cu valoa- insomnie, fatigabilitate, iritabilitate), unul important şi cel
re morfofuncţională, evidențiază prezența hepatomegaliei, mai frecvent întâlnit la copii, sindromul dispeptic (inapeten-
omogenitatea captării izotopului de către ţesutul hepatic, pre- ță, intoleranţă alimentară, greţuri, diaree), sindromul algic în
zenţa captării izotopului de către splenă și permite diferenţie- hipocondrul drept (pre-, postprandial, la efort fizic), sindro-
rea de hemangioamele hepatice, ciroză. Scorul scintigrafic se mul de colestază (icter, prurit, xantoame, xantelasme, urine
realizează prin diferenţa captării între lobul hepatic drept faţă brune), sindromul hepato- sau şi splenomegalie, sindromul
de lobul stâng şi prezenţa captării splenice. SH este utilizată hemoragic (epistaxis, echimoze cutanate şi în mucoase, tul-

VIII
mai rar decât metodele descrise anterior, deoarece are o va- burări ale ciclului menstrual la adolescente), manifestările
loare diagnostică sub nivelul acestora. extrahepatice (subfebrilitate, tirioidite, poliserozită, limfa-
Colangiopancreatografia retrogradă pe cale endoscopică denopatie, glomerulonefrită difuză, anemie, steluțe vascula-
este o procedură invazivă, dar de ales în diagnosticul papi- re, vasculite, crioglobulinemie, eritem palmar, ginecomastie,
lo-oddiitelor stenozante, ampuloamelor vateriene, litiazei retard fizic secundar, artralgii reactive, manifestări cutanate).
coledociene, stenozelor coledociene benigne şi maligne, al Sindroamele paraclinice și semnele generale caracte-
chisturilor hidatice etc. Are valoare majoră în diferenţierea ristice hepatitelor virale B, C, D cronice: sindromul citolitic
hepatitelor colestatice de icterele obstructive, în sindroame- (majorarea ALT, AST, LDH4 şi LDH5, Fe seric, sorbitolde-
le cu icter şi prurit persistent, în care probele biologice sunt hidrogenazei); sindromul colestatic (majorarea Bi totale pe
neconcludente. seama fracţiei directe, FA, 5-nucleotidazei, gama-GT, coles-
Colangiografia percutană transhepatică constituie o me- terolului, acizilor biliari, beta-lipoproteidelor, trigliceridelor,
todă invazivă eficientă de diagnostic în icterele obstructive fosfolipidelor); sindromul imuno-inflamator: prezenţa leu-
intense şi persistente, când este imposibilă contrastarea arbo- cocitozei, sporirea nesegmentatelor, limfocitozei, sporirea
relui biliar prin endoscop. Metoda oferă o acurateţe în vizua- VSH, a acizilor sialici pozitivi, majorarea gama-globulinelor
lizarea întregului arbore biliar. Indică sediul şi natura obstaco- şi a probei cu timol, haptoglobinei, lizocimului, complemen-
lului, gradul de dilatare a căilor biliare. Are valoare orientativă tului C3, majorarea imunoglobulinelor serice IgA, IgM, IgG,
în selectarea procedeelor chirurgicale în obstrucţiile biliare. prezenţa auto-anticorpilor antihepatici anti-LKM, anti-ANA,
Esofago-gastro-duodenoscopia obiectivează mucoasa gas- anti-SLM, anti-LC; sindromul insuficienţei hepatocelulare
tro-duodenală, prezenţa varicelor esofagiene, eroziunilor, ul- (hepatopriv): prezenţa hipoproteinemiei, hipoalbuminemi-
cerelor gastrice sau bulbare, tumorilor regiunii ampulei Vater. ei, diminuarea factorilor de coagulare – a indicelui de pro-
Se completează de obicei şi cu biopsia endoscopică. trombină (IP), a fibrinogenului, creşterea timpului trombinic,
Splenoportografia pe cale clasică, prin puncţionarea diminuarea ceruloplasminei serice; sindromul dishormonal:
splinei este o metodă invazivă şi are valoare în diagnostica- toleranţă la glucoză, creșterii peptidului C, a hormonului cor-
rea hipertensiunii portale, a blocurilor hepatice, tumorilor ticotrop ACTH, a hormonilor tirioidieni TSH, T3,T4, a corti-
zolului; sindromul de şuntare porto-cavă: hiperamoniemie,

PEDIATRIE 687
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

sporire serică a aminoacizilor – triptofan, tirozină, metionină, a VHD se realizează prin determinarea prezenţei în sânge a
fenilalanină. ARN VHD, urmată de evaluarea leziunilor necro-inflamatorii
Diagnosticul de laborator imuno-serologic al hepatitelor şi fibrotice în ficat şi stabilirea indicaţiilor pentru tratamen-
virale B, C, D în ultimii 30 de ani este influenţat de tehnicile tul antiviral. Este important de menţionat că până în prezent
avansate ale biologiei moleculare bazate pe amplificarea ge- nu a fost demonstrată importanța directă a încărcăturii vira-
nică prin metode PCR şi determinarea directă a ADN VHB le VHD în evoluţia hepatitei cronice, aceasta fiind necesară
şi progreselor celor instrumentale obiective. Confirmarea doar în cazul stabilirii tratamentului antiviral. Din cauza va-
etiologiei hepatitei virale prevede efectuarea unei serii de riabilităţii genomului VHD şi lipsei standardizarii metodelor
marcheri serologici pentru VHB, VHC şi VHD, precum şi a de detecţie a ARN VHD, există posibilitatea apariţiei de re-
celor de alternativă cum ar fi VHA, TTV, VHE, CMV, HIV, zultate fals-negative sau sub limita lor de detecţie. În cazurile
VEB, enterovirusuri, hepatitele medicamentoase sau alte pacienților cu valori fluctuante de ARN VHD este necesară
comorbidităţi. repetarea testului molecular și a anticorpilor anti-VHD IgM.
Pentru confirmarea HVBC este importantă efectua- Determinarea genotipului VHD este o procedură costisitoa-
rea marcherilor specifici VHB cum ar fi AgHBs, anti-HBs, re și poate fi efectuată doar în laboratoare specializate dotate
AgHBe şi anti-HBe, anti-HBcor IgM şi IgG, genotipul cu tehnici contemporane, pentru a exclude riscul evoluţiei
VHB şi cuantificarea ADN VHB semicantitativ şi cantitativ. maladiei spre forme grave. Conform criteriilor virusologice,
Marcherii specifici pentru HVCC sunt: anti-HCV IgM ne- HVCC şi HVDC pot evolua în faze de replicare virală VHC
gativi și IgG pozitivi, ARN VHC semicantitativ şi cantitativ, (ARN VHC+) sau VHD (ARN VHD +) sau fază nereplicati-
genotipul VHC (1, 1a,1b, 2, 3a, 4, 5, 6).Testele serologice vă cu ARN VHC sau ARN VHD negativ.
utilizate la ora actuală au sensibilitate de 99%. ARN VHC Deseori în practica cotidiană de ambulator medicul
este necesar de a fi examinat nu numai pentru susţinerea dia- trebuie să stabilească un diagnostic preventiv, să determine
gnosticului de hepatită acută sau cronică, dar şi pentru deter- necesitatea spitalizării pacientului, algoritmul de diagnostic și
minarea unei evoluții benigne (cu vindecarea fostei infecţii de tratament adecvat. Pentru definirea corectă a diagnosticu-
cu VHC) sau a diagnosticului timpuriu al infecţiei acute cu lui de hepatită cronică la copii este necesar de a utiliza o cla-
VHC. ARN VHC poate fi detectabil peste câteva zile după sificare completă şi terminologie utilă, cu definirea etiologiei,
contractarea infecţiei cu VHC. Determinarea nivelului vire- formei clinice, a gradului de activitate biochimică şi histolo-
miei VHC şi a genotipului VHC este necesară pentru eva- gică, a stadiului maladiei şi a criteriilor evolutive, care permit
luarea prognosticului terapiei și a bolii. Nivelul ARN VHC luarea deciziilor de diagnostic, terapeutice şi de prognostic.
cantitativ se determină la intervale regulate pe toată perioada Din punct de vedere conceptual, terminologia şi clasificarea
tratamentului antiviral şi la 24 de săptămâni de la finisarea hepatitelor virale cronice la copii au pornit de la cele la adulţi,
acestuia, în scopul aprecierii răspunsului așteptat la trata- aceasta fiind actualizată pe parcursul anilor, concomitent cu
mentul antiviral. Testele calitative ale ARN VHC au o sen- progresele tehnologiilor de diagnostic şi curative, recoman-
sibilitate înaltă şi sunt indicate pentru confirmarea primară dările Consensurilor de specialitate a ESPGHAN (European
a diagnosticului de hepatită virală C, aprecierea răspunsului Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
așteptat şi screeningul infecției în cazul transfuziilor de sânge Nutrition) și EASL (European Association the Study of the
sau al transplantului de organe şi ţesuturi. Testele cantitative Liver). Caracteristicile comune pato-fiziologice în infecţiile
ale ARN VHC în plasmă cuantifică (copii/ml sau u.i./ml) ni- virale cronice cu VHB, VHC, şi VHD permit clasificarea he-
velul viremiei și capacității de reproducere a VHC, cele mai patitelor virale în dependenţă de forma lor clinică. Rolul prin-
sensibile fiind tehnicile PCR Real Time, ce pot detecta nive- cipal în cronicizarea hepatitelor acute virale B, C, D aparţine
luri de viremie cuprinsă între 10-50 u.i./ml. formelor anicterice, subclinice şi inaparente, care frecvent au
Hepatita virală Delta cronică (HVDC) la copii poate o evoluţie trenantă şi progresivă. Drept factori predispozanţi
fi determinată prin prezența anticorpilor anti-VHD IgM şi în formarea hepatitelor virale cronice la adolescenţi sunt alco-
IgG, a ARN VHD semicantitativ şi cantitativ, a genotipului olismul timpuriu, narcomania, abuzul medicamentos, caren-
VHD la pacienții infectați cronic cu VHB și AgHBs+ (sau ţele alimentare, deficienţele imune preexistente infectării cu
negativ). Un rezultat pozitiv pentru anti-VHD IgG nu indi- VHB, VHC sau VHD, precum şi maladiile cronice asociate.
că neapărat prezenţa unei hepatite virale D cronice active, La copiii de vârstă fragedă un rol important în instalarea he-
deoarece aceştia pot persista ani de zile după ce infecția cu patitei cronice are existenţa infecţiei virale B, C, D acute sau
VHD s-a rezolvat, cu toate că AgHBs şi ARN VHD pot fi ne- cronice active maternale, cu risc major de infectare perinatală.
gativi. Confirmarea HVCD în fază de replicare virală activă

688 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

HEPATITA VIRALĂ CRONICĂ B LA dintr-un înveliș extern (anvelopă) şi o componentă centrală


COPII (nucleocapsidă sau core). Genomul VHB prezintă o mole-
culă inelară de ADN, compusă din 3200 de nucleotide (figura
Hepatita virală cronică B (HVCB) fără agent Delta. 47).
Virusul hepatitei B (VHB) este unul hepatotrop, aparţine VHB conţine o ADN-polimerază şi 4 antigene: AgHBs
familiei Hepadnaviridae (figura 46). Genomul lui constă (de suprafaţă), AgHBe (de infecţiozitate), AgHBcor (cor),
din ADN dublu catenar, cu diametru de 42 nm, este format AgHBx (rolul acestui antigen încă nu este studiat).

Fig. 46. Structura VHB la microscopia electronică (A) și cea schematică (B): A (pe stânga) – particula sferică Dane
infecţioasă (1), filamente (2) şi particule sferice mici (3) neinfecţioase; B (pe dreapta): cele trei tipuri de particule
şi 3 proteine structurale (largă L –„large”, mijlocie M – „middle”, mică S – „small”), proteina core, polimeraza şi
ADN-polimeraza dublu catenară (sursă: H.W. Zentgraf, Heidelberg, www.molecular-virology.uni-hd.de).

VIII
Fig. 47. Structura genomică şi cele 4 gene: S, C, P, X (A) și antigenică (B) a VHB (marcherii virali): antigenul de supra-
faţă AgHBs, AgHBc din nucleocapsid, AgHBe component al nucleocapsidului, ADN polimeraza
(imagine: www.molecular-virology.uni.hd.de, 2015; www.microbio.ucoz.com, 2010).

AgHBs este un complex proteic imunogen şi foarte ete- – subtipul „w” include subvariantele w1, w2, w3, w4; „q”,
rogen, inductor al sintezei anti-HBs, cu 5 determinante: „x”, „g”.
– „a” – specifică de grup şi comună pentru toate tipurile Combinaţia determinantelor poate fi în 4 subtipuri cu-
de AgHBs; noscute: „adw”, „ayw”, „adr”, „ayr”, acestea având un rol im-
– „d/y” specifice aminoacidului în poziţia 122; portant epidemiologic prin apariţia mutaţiilor de înveliş.
– „r/w” specifice poziţiei 160 de arginină sau lizină – Modificările nucleotidice sunt capabile să producă variaţii
două perechi de determinante care au rol de alele; ale determinantelor antigenice, iar neutralizarea prin anti-
corpi specifici să nu fie realizată. Anticorpii care recunosc

PEDIATRIE 689
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

determinanta „a” fac parte din componentul de bază al sin- insulele Oceanului Pacific, Asia de Sud-Est, Africa Sud-
tezei anti-HBs după rezolvarea infecţiei cu VHB prin însănă- Sahariană, Republica Moldova.
toşire sau după imunizarea anti-HVB. Astfel, în unele cazuri, VHB AgHBe-negativ (pre-core mutant) este comun pen-
la copiii vaccinaţi anti-HVB cu vaccin de generaţia I (derivat tru genotipurile B, C, D şi poate determina răspunsul la tra-
plasmatic) în Italia au fost decelaţi AgHBs, anti-HBs şi ADN tament antiviral. 20% dintre cei cu infecția cronică cu VHB
VHB pozitivi, fapt ce demonstrează prezenţa unor variante în plan global sunt infectați cu VHD. Realizarea în practică a
mutante în lipsa neutralizării prin anticorpi anti-HBs la cei 4 Programe Naţionale de combatere a hepatitelor virale, în-
vaccinaţi. Aceasta explică eşecul vaccinării anti-HVB la un cepând cu a. 1995, prin vaccinare obligatorie anti-HVB (ini-
grup mic de vaccinaţi şi apariţia hepatitelor cu AgHBs negativ. țial cu 3 doze), a copiilor nou-născuţi de mame cu HBsAg
Fiecare antigen al VHB are rolul său determinant. pozitiv şi reactualizarea Programului Naţional de Imunizare
Antigenul AgHBc nu poate fi detectat în plasmă în stare libe- cu modificarea schemei (actualmente cu 4 doze) şi lărgirea
ră, ci numai în nucleul şi citoplasma hepatocitelor după 10 zile listei contingentelor pentru vaccinare anti-HVB a contribu-
de la infectare. În sângele pacienţilor pot fi decelaţi anticorpii it esenţial la diminuarea incidenţei şi prevalenţei hepatitelor
anti-HBc de clasă IgM sau IgG, care au valoare de diagnostic. acute şi cronice virale B la copii. Estimările recente constată
AgHBe este un antigen solubul asociat nucleocapsidei; poate că incidenţa şi prevalenţa prin hepatite cronice la copiii de
fi determinat în sânge, este un indicator important al repli- vârsta 0-17 ani 11 luni 29 de zile (raportat la 100 000 locu-
cării virale începând cu perioada de incubaţie, după apariţia itori), inclusiv cele virale B, C, D rămân mult mai înalte de-
AgHBs, şi dispare peste 2-4 săptămâni, înaintea suprimării cât cele europene. Conform datelor Centrului Naţional de
AgHBs. Persistenţa îndelungată a AgHBs este un indicator Management în Sănătate al Republicii Moldova pentru aa.
nefavorabil al replicării continue şi al cronicizării procesului 2012-2018 printre copiii de vârsta 0-17 ani dinamica numă-
infecţios. AgHBe asociat nucleocapsidei este prezent în ser rului de copii aflaţi în evidenţă cu HC, inclusiv a celor vira-
în perioada de incubaţie și este prezentat de două tipuri de le B, C și ponderea (%) lor este următoarea: a. 2012 – 1067
epitropi: AgHBe1, expus la suprafaţa capsidei, şi AgHB2, (43%); a. 2013 – 906 (39%); a. 2014 – 693 (41%); a. 2016
situat în centrul nucleocapsidei. Anticorpii faţă de AgHBe1 – 249 (77% ); a. 2017 – 109 (17%). Incidenţa (la 10 000 co-
reacţionează numai cu proteina asamblată, iar anticorpii faţă pii) prin hepatite cronice virale B, C la copii în 2016 (2015) a
de AgHBe2 recunosc proteina numai după distrugerea cen- constituit: HCVB 2,9 (3,1); HCVC 2,3 (1,5).
trului viral. Prezenţa AgHBe în ser semnifică replicarea activă Este cert că hepatitele cronice la adulţi au începutul în
a VHB. ADN viral este decelat în sângele pacienţilor odată cu copilărie, inducând probleme de ordin socio-economic la po-
antigenele VHB, iar prezenţa lui indică persistenţa replicării pulaţia tânără şi aptă de muncă. Infectarea nou-născuţilor pe
VHB. cale materno-fetală sau perinatală cu VHB, VHC sau VHD
Sunt cunoscute 8 genotipuri ale VHB (A, B, C, D, E, F, are riscul instalării hepatitei virale cronice B, C, D în primul
G, H) care pot fi diferenţiate pe baza secvenţei de ADN, cu an de viaţă în 90% cazuri. La copiii de 1-5 ani rata cronicizării
distribuție geografică distinctă, expresie clinică și proprietăți este estimată la 20-50%. Structura hepatitelor cronice la copii
de replicare diferită. Genotipul A (subtipurile adw 2, ayw 1) în Rusia în 30-50% este reprezentată de HVCC, în 15-20%
este frecvent întâlnit în America de Nord, Europa de Nord- de HVBC, mai rar este indusă de VHG şi alte virusuri hepa-
Vest; genotipul B (subtipul adw2, adw3, ayw1) şi genotipul C totrope. În pofida evoluţiei benigne a HVCB la copii şi ado-
(suptipurile adw2, adw3, ayw3, adr şi ayr) predomină în Asia lescenţi, 3-5% dintre copii şi 0,01-0,03% dintre adolescenţi
de Est; genotipul D (subtipurile adw3, ayw2, 3, 4) – în ţările purtătorii cronici dezvoltă CH sau HCC înainte de atingerea
Bazinului Mediteraneean şi în Orientul Mijlociu; genotipul E vârstei de maturitate. Căile principale de infectare cu VHB la
(subtipul ayw4) – în Africa de Vest; genotipul F (subtipuri- copii sunt următoarele:
le adw4, ayw4) şi genotipul H (subtipul adw4) – în America I – verticală (de la mamă la copil în timpul travaliului);
Centrală şi de Sud; genotipul G (subtipul adw2) predomină în II – orizontală, habitual de la mamă-copil sau copil-co-
SUA şi Europa. pil infectat;
Distribuţia geografică a infecţiei cu VHB este neuni- III – parenterală, prin injecţii i/m, i/v sau manipulări
formă, deosebindu-se următoarele zone: a) de endemie re- chirurgicale invazive;
dusă (0,1-2%): SUA, Europa de Nord şi de Vest, Australia, IV – prin transfuzii de sânge/produse contaminate;
Noua Zeelandă; b) endemie medie (2-7%): Bazinul Mării V – prin raporturi sexuale timpurii la adolescenți.
Mediterane, Europa de Est, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, Patogeneza HVCB. VHB este non-citopatic. Un rol im-
Japonia, America de Sud; c) endemie înaltă (8-15%): China, portant în patogeneza dezvoltării infecţiei cronice cu VHB la

690 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

copii aparţine reacţiilor imune la interacţiunea dintre viruşi cu HVB acută se decelează AgHBs în 34,1% cazuri, în timp
și gazdă. De menționat că imunitatea copilului la naştere este ce la cei născuți de mame cu HVCB ‒ numai în 0,13% cazuri.
imperfectă, iar imunogeneza se maturizează către vârsta de 6 Infectarea nou-născuţilor cu VHB este determinată de gra-
ani. Rata cronicizării în caz de infectare cu VHB a copiilor dul viremiei la mamă (ADN VHB). În caz de HVB acută la
este direct proporţională cu vârsta contractării infecţiei. Cu gravidă 95% din nou-născuţi se infectează cu VHB în trava-
cât vârsta copilului la momentul infectării este mai mică, cu liu, iar 5% – intrauterin. Nașterea prin cezariană la gravidele
atât rata cronicizării infecţiei cu VHB este mai mare. Copiii infectate cu VHB nu este justificată, deoarece copilul poate fi
născuţi de mame ce suferă de HCVB în fază viremică au un infectat în timpul aspirării lichidului amniotic sau a secretelor
risc major de infectare cu VHB în travaliu, cu o rată de 90% de vaginale, sau în timpul lezării placentei.
cronicizare în primul an de viață. VHB este de 50-100 de ori Clasificarea nouă a HVCB a fost recent actualizată de
mai infecţios decât HIV şi poate fi transmis prin sânge şi alte EASL (2017) și include 5 faze evolutive ale infecției cronice
lichide biologice (salivă, spermă, secreţii vaginale) ale persoa- cu VHB (figura 48).
nei infectate. În sângele ombilical al nou-născuţilor din mame
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4

VIII
Fig. 48. Fazele evolutive ale infecției cronice cu VHB
(surse:1). Lok A et al. J Hepatol 2017;67:847–61;2). EASL CPG HBV. J Hepatol 2017;67:370–98).

Formele evolutive ale infecției cronice cu VHB, gradul 35. La unii pacienți ADN VHB poate varia între 2000 și
de activitate a procesului inflamator hepatic și viremia con- 20000 u.i./ml fără semne caracteristice hepatitei cronice.
form terminologiei noi aprobate sunt prezentate în tabelul
Tabelul 35. Formele evolutive, fazele, gradul de citoliză și viremie, activitatea histologică
și terminologia precedentă ale infecției cronice cu VHB
(sursa: EASL CPG HBV. J Hepatol 2017, nr. 67, p. 370–398).
HVCB/Infecție
AgHBe+ AgHBe+ AgHBe- AgHBe-
cronică cu VHB
Fazele HVBC Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5
Infecție cronică cu Infecție cronică Hepatită cro- Infecție cronică
Forma evolutivă Hepatită cronică B
VHB cu VHB nică B cu VHB

PEDIATRIE 691
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Înalt/
AgHBs Înalt Scăzut Intermediar Negativ
intermediar

AgHBe Pozitiv Pozitiv Negativ Negativ Negativ

>2,000 u.i./
ADN HBV >107u.i./mL 104–107u.i./mL <2,000 u.i./mL* <10 u.i./mL‡
mL

ALT Normal Majorat Normală MajoratㆠNormal

Activitatea histolo- Moderată/ Moderată/


Abs./minimală Abs. Abs§
gică hepatică severă Severă
Hepatită
HBsAg negativ
Terminologia prece- Reactivitate imu- cronică cu
Imunotoleranță Purtător sănătos /anti-HBc
dentă nă cu HBeAg + HBeAg ne-
positiv
gativ
Notă: ALT poate fi normal sau intermitent, limita normală fiind considerată sub 40 ui/l. ‡– cccDNA frecvent poate fi detectat
în ficat;§– risc rezidual de dezvoltare a hepatocarcinomului în lipsa AgHBs.

Manifestări clinice. HVCB la copii poate fi asimptoma- 1 și 10 ani şi 50 calorii/kg/zi (proteine 1,5 g/kg/zi) pentru
tică sau moderat exprimată. Cele mai frecvent întâlnite mani- copilul mai mare de 10 ani. Aportul alimentar de glucide va
festări clinice sunt următoarele sindroame: asteno-vegetativ constitui 8-10 g/kg/zi, în special în formă de făinoase cu re-
(astenie, insomnie, fatigabilitate, iritabilitate), dispeptic (ina- comandarea pâinii albe, a pastelor făinoase, a grişului, orezu-
petență, intoleranţă alimentară, greţuri, diaree), algic în hipo- lui, pot fi utilizate dulciurile, fructele, legumele, zarzavaturile,
condrul drept (pre-, postprandial, la efort fizic), de colestază mierea, gemul, dulceaţa. Aportul lipidic va reprezenta 2-3 g/
(icter, prurit, xantoame, xantelasme, urine brune), hepato- kg/zi, nedepăşind 20-25% din raţia calorică, şi va include lipi-
sau/şi splenomegalie, hemoragipar (epistaxis, echimoze cu- dele vegetale bogate în acizi graşi, polinesaturaţi (ulei de măs-
tanate şi în mucoase, tulburări ale ciclului menstrual la ado- line, porumb, floarea-soarelui, margarină), periodic se poate
lescente),manifestările extrahepatice (subfebrilitate, tiroidite, administra untul şi frişca, nu se vor recomanda grăsimi prăji-
poliserozită, limfadenopatie, glomerulonefrită difuză, ane- te. Aportul vitaminelor se va obţine prin utilizarea legumelor
mie, steluțe vasculare, vasculite, crioglobulinemie, eritem verzi, a zarzavaturilor, fructelor, cărnii, ficatului, în funcție
palmar, ginecomastie, retard fizic secundar, artralgii reactive, de particularităţile de vârstă. Aportul de lichide este fără re-
manifestări cutanate). La depistarea primară (țintit sau ocazi- stricţii, se recomandă 4-6 g/zi de sare de bucătărie (restricţii
onal) a AgHBs+ și lipsa semnelor clinice examinarea clinică și doar în edeme, ascită şi corticoterapie). Sunt contraindicate
paraclinică a pacientului se va aprofunda pentru un diagnos- alimente precum conservele, mezelurile, condimentele, brân-
tic diferenţiat între hepatita virală B acută și cronică, precum zeturile fermentate (caşcavalul), maioneza, varza, fasolea.
și diferențierea de alte forme de maladie hepatică cronică aso- Tratamentul medicamentos include:
ciată și selectarea tratamentului corect etiopatogenetic. – terapia simptomatică cu administrarea pre- şi probioti-
Tratamentul HVCB. Tratamentul include terapia de celor pentru normalizarea florei intestinale;
bază (standard) şi cea antivirală. În cazul remisiei maladiei – enzimoterapia cu fermenţi pancreatici în cure a câte 2-3
și absenței activității procesului inflamator nu este indicată săptămâni o dată în 3 luni;
terapia medicamentoasă. Terapia de bază în HVCB la copii – hepatoprotectoare (esenţiale, silimarină, legalon, acid
este indicată în perioadele de acutizare și include: dieta (nr. ursodezoxicolic), multivitaminele grupei B1, B2, B6 și C, an-
5 după Pevzner) cu excluderea alimentelor prăjite, grase, tioxidante) per os, în cure de 4 saptămâni, efectuate o dată în
condimentate, afumate, picante; se vor recomanda produsele 4 luni; coleretice (flamin, berberină);
bogate în vitamine, proteine, glucide, cu aport zilnic de fructe – în cazul prezenței sindromului toxic, cu scop de dezin-
şi legume. Pacienţilor li se va recomanda un regim alimentar toxicare, se vor administra soluții de glucoză de 5-10% per
în 4-5 prize, normocaloric, constând din 100 calorii/kg/zi os, iar la indicaţii clinice – perfuzii endovenoase cu Hepasol,
(inclusiv proteine 3,5 g/kg/zi) pentru copilul de vârsta între

692 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Aminosol, soluţie de glucoză 10%, corecţii ale tulburărilor cațiva ani. Administrarea de interferon-alfa pegilat se poate
hidro-electrolitice (soluţii de potasiu, calciu etc.); face în cazul lipsei accesului la analogii nucleozidici 9-tidici și
– se va efectua tratamentul maladiilor asociate ale tractu- în formele clinice ușoare sau moderate de HVCB. 
lui gastrointestinal; Entecavirul este administrat în formă orală, o dată pe zi,
– reabiltarea psiho-emoţională şi socială, cu eliberarea de la copii mai mari de 3 ani în doze 0,015 mg/kg în suspensie
la orele de cultură fizică şi excluderea efortului fizic. buvabilă sau formă tabletată, doza maximală fiind de 0,5 mg.
Terapia antivirală în HVCB este indicată în faza de re- Reacțiile adverse sunt minimale, cu risc minimal de apariție
plicare a VHB, aceasta fiind dependentă de vârsta copilului, a formelor mutante.
forma evolutivă și faza clinică. Principalul obiectiv al trata- Tenofovir fumarat oral sau tenofovir disoproxil (TDF):
mentului antiviral în HVCB îl constituie reducerea încărcă- o dată pe zi, la pacienți cu vârsta mai mare de 12 ani și greu-
turii virale din sânge până la un nivel nedetectabil, precum tatea mai mare de 35 de kg, în doze 245 mg/zi; pot fi consta-
și diminuarea riscului de dezvoltare a cirozei hepatice și a tate reacții adverse cu tulburări de mineralizare a oaselor și
hepatocarcinomului, ceea ce poate  fi  realizat prin  utilizarea ale funcției renale. Tenofovir alafenamide (Taf) a fost recent
de medicamente antivirale care blochează rapid procesul de autorizat pentru tratamentul pacienților mai mari de 12 ani
replicare a VHB. Acum sunt disponibile medicamente care și greutatea mai mare de 35 de kg, în doze de 25 mg/zi, re-
sunt asociate cu o rezistență scăzută la tratament, cu menține- mediul având efecte mai mici asupra mineralizării osoase și
rea încărcăturii virale la nivel nedetectabil. funcției renale comparativ cu TDF.
Indicația tipică pentru tratament antiviral în HVCB Interferonul pegylat (Peg-IFN-α), subcutanat la copii mai
la copii necesită prezența ADN HBV > 2,000 IU/ml, ALT mari de 2 ani, cu administrare o dată pe săptămână, timp li-
crescut și/sau cel puțin leziuni histologice moderate în ficat. mitat până la 1 an, are multe efecte adverse secundare, o rată
Toți pacienții cu ciroză hepatică de etiologie virală B cu ADN mică de seroconversie AgHBe de 25-30% și 8% a AgHBs.
VHB detectabil, cu exepția celor decompensați, trebuie su- Asocierea tratamentului antiviral cu alte remedii nu este
puși tratamentului antiviral. Indicațiile suplimentare includ recomandată. 
prevenirea transmiterii de la mamă la copil la femeile gravide Toți pacienții pediatrici cu HVCB supuși tratamentului

VIII
cu viremie mare și prevenirea reactivării VHB la pacienții care antiviral necesită atenție specială, monitorizare pentru iden-
necesită terapie de imunosupresie sau chimioterapie.  Este tificarea răspunsului la terapia efectuată, prevenirea compli-
recomandată administrarea de lungă durată a unui analog cațiilor, determinarea riscului de progresie a bolii și dezvol-
nucleozidic (nucleotidic) cu barieră ridicată la rezistență, de tare a hepatocarcinomului.  Strategiile actuale de tratament
elecție fiind  lamivudina, adefovirul, entecavirul, tenofovirul antiviral sunt axate pe vindecarea bolii și obținerea de noi
disoproxil sau tenofovirul alafenamid. Terapia cu analogii biomarcheri și formule terapeutice eficiente la adulți și copii.
nucleozidici (-tidici) în HVCB la copii este considerată de Antiviralele orale au un profil de siguranță foarte bun și, prac-
prima linie (tabelul 36). Rata de vindecare este mică, de ace- tic, nu au efecte secundare.
ea pacienții vor urma terapia o perioadă îndelungată, uneori
Tabelul 36. Remediile antivirale aprobate pentru tratamentul HVB la copii
(ESPGHAN, Clinical practice guidelines, J Hepatol, 2013; Chan H, Lancet Gastroenterol Hepatol, 2016; nr.1, p. 185–195).

Remediul Vârsta Doza Durata Avantaje Dezavantaje

Administrare parente-
Abs. rezistenței, rală.
5-10 UI/m2 Licențiat pentru copii Efecte adverse.
INF-α >12 luni 6 luni
săpt., s/cutan mici, Contraindicate în
Tratament scurt ciroza hepatică decom-
pensată

Reacții adverse minimale.


3 mg/kg/zi Rata ridicată de
Administrarea PO.
Lamivudin >3 ani (maximal 100 >1an rezistență (creștere cu
Poate fi administrat la fe-
mg/zi) durata tratamentului)
mei gravide în trimestrul 3

PEDIATRIE 693
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Nu este aprobat pentru


>1 an (+ 6 luni Eficacitate parțială la paci-
copii <12 ani.
după serocon- enții rezistenți la lamivu-
Adefovir >12 ani 10 mg/zi Rezistență ridicată (în
versie AgHBe) dine.
creștere cu timpul de
Administrare PO
tratament)
0,5 mg/priză
o dată pe zi (1 >1 an (+ 6 luni
Nu este aprobat pentru
mg/zi pentru după serocon- Rezistență scăzută.
Entecavir 2-17 ani copii <2 ani
pacienții cu versie AgHBe) Administrare PO
rezistență la
lamivudin)
Rata crescută a răspunsu-
lui. Nu este aprobat pentru
300 mg/zi o Reacții adverse minimale. copii <12 ani.
Tenofovir >12 ani >1an
priză Administrare PO. Reduce densitatea
Utilizabil în trimestrul 3 minerală la copii
de sarcină
Administrarea paren-
Abs. rezistenței. terală.
Administrare săptămânală. Efecte secundare.
PegINF-α 2-18 ani 180 μg/săpt. 6 luni
Durată scurtă de trata- Nu se poate utiliza în
ment. ciroză decompensată
sau transplant
Reacții adverse minimale.
Faza I de
600 mg/zi Administrare PO. Utili- Rată de rezistență
Telbuvudin cercetare >1an
priză unică zabil în trimestrul 3 de înaltă
(2-18 ani)
sarcină

Lamivudina (Epivir) se recomandă în formă de mono- ore, iar concomitent se va administra imunoglobilina specifi-
terapie în doze de 3 mg/kg/zi pe o durată de 12-24-48 de că anti-HVB și continuarea vaccinării conform Calendarului.
luni; cu o eficacitate a seroconversiei de 23-63%. În HVCB Profilaxia nespecifică a infecţiei cu VHB include dezin-
cu HBeAg negativ se recomandă terapia combinată a INF 10 fectarea și sterilizarea utilajului medical, utilizarea seringilor,
MU/m2 de suprafaţă cu lamivudină în doză de 4 mg/kg/zi; acelor, instrumentarului medical pentru diagnostic, endosco-
eficacitate cu ADN VHB nedetectabil în 37- 96% din cazuri. pic, chirurgical, stomatologic de unică folosință sau steril,
Profilaxia infecţiei cronice cu VHB la copii include mă- evitarea tatuajului şi a piersingului, instituirea screeningului
suri nespecifice şi specifice. Conform  Programului Național şi testarea pentru marcherii VHB, inclusiv a ADN VHB a
de Vaccinare 2016-2020 aprobat de catre Guvernul Republicii sângelui şi a produselor de sânge, a organelor şi a ţesuturilor
Moldova pentru anii 2016-2020, profilaxia specifică a infec- donatorilor. Pacienții cu HVCB vor fi supravegheați conform
ției cu VHB la copii include vaccinarea anti-HVB a copiilor unei scheme individuale de monitorizare de către pediatru,
nou-născuţi în primele 12-24 de ore cu 4 doze conform sche- gastroenterolog-hepatolog pediatru, infecționist, medicul de
mei 0; 2; 4; 6 luni. Pentru menținerea imunității postvac- familie.
cinale anti-HVB se recomandă revacinarea la fiecare 5-8 ani,
cu o singură doză „buster” cu vaccinuri licenţiate. Profilaxia HEPATITA VIRALĂ D CRONICĂ LA
specifică a infecției perinatale cu VHB la copiii născuţi de COPII
mame infectate cronic cu AgHBe+ şi ADN VHB+ prevede
administrarea primei doze de vaccin anti-HVB în primele 12 Etiologie. Virusul hepatitei D (VHD) a fost descope-
rit de savantul italian Mario Rizzetto care, în 1977, a raportat

694 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

pentru prima dată despre virusul hepatitei D ca un antigen Genotipul 1 este divizat în subtipurile 1a şi 1b. Hepatita vira-
nuclear la pacienții infectați cu VHB care aveau boli hepatice lă Delta cronică (HVDC) cu genotip 1a VHD are o evoluţie
severe. VHD este o particulă virală incompletă de tip ARN mai uşoară decât cea cu genotip 1b. Infecţia cronică cu VHD
și nu se poate replica singur, fiind dependent de prezenţa are o tendinţă de diminuare. Distribuţia geografică este neu-
VHB. Poate apărea simultan cu infecţia cu VHB ca o coin- niformă, deosebindu-se următoarele zone: a) de endemie re-
fecţie sau ulterior acesteia ca suprainfecţie, fiind o maladie dusă (2-10%): SUA, Europa de Vest, Australia, Japonia; b)de
mai agresivă decât celelalte forme de hepatită virală cronică. endemie medie (10-19%): India, Asia Mijlocie, Turcia, Egipt,
VHD reprezintă o moleculă de ARN monocatenar circular, Spania; c) de endemie înaltă (mai mare de 20%): ţările din ba-
cu formă sferică și diametru de 31-39 nm, la exterior învelită zinul Mării Mediterane, Europa de Est, Republica Moldova,
cu o lipoproteină care constă din proteine de înveliş codate Insulele Oceanului Pacific, America de Sud, Africa.
de genomul VHB. Sunt cunoscute 3 genotipuri ale VHD.

VIII
Fig. 49. Structura virusului hepatic Delta
(sursa: Swiss Institute Bioinformatics, 2008).
Patogeneza şi evoluţia HVDC. Pentru a se dezvolta în care poate fi diagnosticată mai uşor și doar o parte din pa-
organismul uman, VHD are necesitatea de acoperire şi pro- cienți pot dezvolta infecția cronică (figura 50). În cazul su-
tecție de către VHB. Hepatita virală B cronică cuvirus Delta prainfecţiei cu VHD pe fundalul infecției virale B cronice
apare atunci când acesta persistă în sânge mai multde 6 luni deja existente, 50-70% dintre persoanele infectate dezvoltă
după infectare. În cazul coinfecţiei VHB şi VHD, simultan, forma cronică de hepatită sau uneori și hepatita fulminantă
majoritatea pacienţilor au capacitatea de a se recupera în tota- (figura 51).
litate, deoarece coinfecţia cauzează o formă acută a hepatitei

Fig. 50. Marcherii serologici tipici coinfecţiei cu VHD Fig. 51. Marcherii serologici tipici suprainfecţiei cu VHD
(sursa: CDC, 2012, USA,www.cdc.gov) (sursa: CDC, 2012, USA,www.cdc.gov)

PEDIATRIE 695
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

Leziunile hepatice în infecţia cronică cu VHD se carac- antiviral. Terapia specifică antivirală la copii este una mai
terizează prin acţiune citopatică minimă cu provocarea morţii complicată și prevede administrarea Interferonului-alfa pegi-
hepatocitelor şi mecanism mediat imunologic cu implicarea lat în doză de 50-100 mcg/săptămână, care nu s-a demonstrat
reacţiilor autoimune aberante. Căile principale de infectare a fi unul foarte eficient atât pe termen lung (24 luni), cât și pe
cu VHD la copii sunt aceleaşi ca şi în HCVB la copii. În ca- termen mediu (12 luni) de tratament. În faza replicativă este
zul suprainfectării cu VHD are loc cronicizarea infecţiei, care recomandată monoterapia cu IFN-alfa standard în depen-
în 70-80% are o evoluţie cirozantă timp de aproximativ 5-10 dență de nivelul viremiei în doze de 6-9-10 ui/m2 de 3 ori/
ani. săptămână, pe o durată de 12-24 de luni. Administrarea tera-
Manifestările clinice. Manifestările clinice ale HCVD piei antivirale, monitorizarea şi anularea acesteia, precum şi
la copii sunt caracteristice celor ale HVBC, fiind mult mai ex- dispensarizarea pacienţilor se va efectua de către gastroente-
presive. Nivelul ALT şi AST este sporit de 0-20 de ori faţă de rologi, hepatologi pediatri, iar monitorizarea pacienţilor va fi
valorile normale, poate fi crescută bilirubina, fosfataza alcali- efectuată de comun cu medicii pediatri, infecţionişti, medicii
nă, gama-glutamiltranspeptidaza (indicator al evoluţiei spre de familie, chirurgi. În cazul progresării hipertensiunii portale
ciroză hepatică), albumina este uşor scăzută, indicele de pro- și dezvoltării semnelor de insuficiență hepatică se va analiza
trombină este diminuat, INR, proba cu timol este crescută. oportunitatea transplantului hepatic în baza indicațiilor vita-
Marcherii serologici specifici pentru infecţia acută co-infec- le. Profilaxia HVDC la copii este similară celei cu HVBC, iar
ţie, suprainfecţie şi cu VHD şi HCVD sunt următorii: a) he- cea specifică prevede vaccinarea anti-HVB.
patita virală D acută coinfecţie: AgHBs+, anti-HBcor IgM+,
AgHVD + (în ser tranzitoriu, frecvent negativ), anti-VHD HEPATITA VIRALĂ C CRONICĂ LA
sumar +, anti-VHD IgM+, ARN VHD+ și persistent timp în- COPII
delungat; b) hepatita virală D acută suprainfecţie: AgHBs+,
anti-HBcor IgM-, AgHVD+ (în ser tranzitoriu, frecvent ne- Etiologie. Virusul hepatitei C (VHC) este un hepaci-
gativ), anti-VHD sumar +, AgHVD în ficat+, ARN VHD+; virus ARN monocatenar sferic, cu diametrul de 40-60 nm,
c) hepatita virală D cronică: AgHBs+, anti-HBcor IgM-, înveliş lipidic ce aparţine familiei Flaviviridae. VHC a fost
AgHVD negativ (în ser), anti-VHD sumar +, AgHVD în fi- clonat din plasma cimpanzeilor infectaţi, în 1988, de către
cat+, ARN VHD + în sânge, ADN VHB pozitiv sau negativ. o echipă de cercetători în frunte cu M. Houghton şi Choo.
Copilul diagnosticat cu HVDC va fi supravegheat şi Genomul VHC este reprezentat de un lanţ ARN-pozitiv.
monitorizat în condiţii de ambulator. În caz de recădere cu Lungimea ARN VHC este de 9,4 Kb (kilobaze) şi cuprin-
prezenţa semnelor clinice de intoxicaţie, hepatosplenomega- de o regiune de 5-noncodantă (NCR), o singură structură
lie progresivă, apariţie a semnelor de hipertensiune portală deschisă de citire (ORF) de aproximativ 9000 de nucleotide
copilul va fi internat în secţie pediatrică specializată și va fi şi o regiune scurtă de 3-NTR. Extremitatea 5-noncodantă
supus examenului aprofundat pentru un diagnostic diferen- şi cele 324 de baze nucleotidice ale ei intervine în replicarea
ţiat cu alte maladii cronice hepatice (hepatita autoimună, co- VHC şi în patogenia infecţiei cu VHC. Extremitatea opusă
langita sclerozantă, boala Wilson, hepatita medicamentoasă, – terminalul 3 este scurtă şi conţine proteine nonstructura-
deficitul de alfa-antitripsină etc.); se va aplica tratamentul le (NS1, NS2, NS3, NS4A, NSAB, NS5A, NS5B) şi genele
etiopatogenetic şi un program de supraveghere individuală. corespunzătoare, codante pentru ARN-polimeraza şi ARN-
În caz de constatare a hipertensiunii portale se va adminis- dependentă. În hepatita virală C cronică ARN VHC este
tra tratamentul conform standardului medical, acesta având detectat în mod constant. Replicarea VHC poate fi crescută şi
drept scop profilaxia hemoragiilor digestive. joacă un anumit rol în progresarea procesului infecţios. Anti-
Complicațiile HVDC. Infecția cronică cu virusurile he- HCV sunt pozitivi la aceşti pacienţi timp de mulţi ani.
patice B sau/și Delta poate evolua spre insuficiență hepatică Sunt cunoscute 6 genotipuri VHC şi mai multe subti-
acută și cronică, dezvoltând hipertensiunea portală, ciroza he- puri. Se deosebesc următoarele geno- şi subtipuri: 1a, 1b, 1c,
patică, hepatocarcinomul. Depistarea timpurie și tratamentul 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4, 5, 6. Genotipul 1 este asociat cu o formă
antiviral administrat precoce copiilor infectați cronic cu VHB mai severă de hepatită şi, în special 1b, nu este receptiv la tra-
sau și VHD diminuează riscul dezvoltării complicațiilor. tamentul antiviral cu interferon pegilat ca genotipurile 2 şi 3.
Tratamentul HVDC. Tratamentul standard al hepatitei Distribuţia geografică este neuniformă, evidențiindu-se
cronice virale D la copii include terapia de bază şi cea antivi- următoarele zone: a) de endemie redusă (<2%): Marea
rală. Terapia de bază este similară cu cea în HVBC la copii. Britanie, ţările scandinave, SUA, Europa de Vest, Australia,
În HVDC în fază nereplicativă nu se va efectua tratamentul Canada, Republica Africa de Sud; b) de endemie medie

696 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

(2-5%): Europa de Est, Bazinul Mării Mediterane, Brazilia, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a; Europa de Sud și de Est (inclusiv Republica
Orientul Mijlociu, India, China; c) de endemie înaltă (> Moldova) – 1b; Japonia, Taiwan – 1b, 2, 2b; Tailanda,
5%): Libia, Egipt. Distribuţia geografică a VHC în funcție Singapore, India de Est – 3; Egipt, Orientul Mijlociu, Africa
de genotip este următoarea: Europa de Vest, SUA – 1a, 1b, Centrală – 4; Africa de Sud – 5; Hong-Kong – 6a.

VIII
Fig. 52. Structura virusului hepatic C
(sursa: prof. Calistru Petre, www.cdt.babes.ro).

În plan global sunt 70 mln de persoane infectate cronic Patogeneza HVCC şi evoluţia naturală. Leziunile
cu VHC, dintre care 50-70% dintre adulți au o evoluție pro- hepatice în infecţia cronică cu VHC se caracterizează prin
gresivă spre ciroză hepatică și hepatocarcinom, cu necesitatea acţiune direct citopatică şi indirect mediată imunologic.
de transplant hepatic pe baza indicațiilor vitale. Prevalența Infectarea copiilor cu VHC este posibilă pe următoarele căi:
infecției cronice cu VHC la copii este dependentă de zona locul I – transfuzii de sânge/produse sangvine contaminate
geografică. În Italia, Spania, Taiwan, Japonia infecția cronică cu VHC; locul II – verticală (mamă-făt); locul III – reutilizare
cu VHC la copii din grupele fără risc are o prevalență de 0,1- de seringi şi ace (injecţii i/m, i/v), manopere stomatologice,
0,5%; în Rusia – 0,6%; Mexic, Arabia Saudită – 1%; Ghana, chirurgicale, instrumentar medical nesterilizat la drogaţi; lo-
Egipt, Camerun – 5-14%, fiind mai mare în grupele de risc cul IV – habitual prin microleziuni muco-cutanate (pirsing,
(talasemie – 60-80%; heofilie – 60-95%, dializați – 10-20%). tatuaj, schimb de cercei; locul VI – prin raporturi sexuale (la
Se estimează că 5% din copiii nou-născuți sunt infectați de copii de vârstă mai mare de 15 ani).
mamele lor bolnave cu HVCC. Infectarea copiilor cu VHC în Infectarea cu VHC a copilului în 70% din cazuri duce
60-80% din cazuri duce spre cronicizare, cu formarea primară la cronicizare, care evoluează în forme subclinice, puţin
a hepatitei virale C cronice. manifeste; numai 10% din HVCC la copii sunt active. Rata

PEDIATRIE 697
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

evoluţiei spre ciroză a HVCC la copii rămâne a fi subestimată procesul de fibrozare hepatică este mai lent, iar maladia frec-
şi se presupune că este între 3 și 5%. vent evoluează asimptomatic, infecțiozitatea fiind scăzută, iar
Manifestările clinice. Manifestările clinice ale HVCC tratamentul antiviral este diferit de cel la adulți și dependent
la copii sunt absente sau puţin manifeste: astenie, greutate de vârstă.
în hipocondrul drept, greaţă, inapetenţă, mialgii şi artralgii. Tratamentul HVCC. Tratamentul standard al hepatitei
Examenul obiectiv constată hepato- sau/şi splenomegalie, virale C cronice la copii include terapia de bază şi cea antivira-
icter, ascită, excoriaţii, edeme ale gambelor. Pentru HCVC lă. Terapia de bază (standard) la copii prevede corecții dieteti-
sunt caracteristice manifestări extrahepatice precum cri- ce, antivirale și simptomatice. În HVCC în fază nereplicativă
oglobulinemia, glomerulonefrita membranoasă, purpura și fără activitate biochimică a procesului inflamator terapia
trombocitopenică, cheratoconjuctivita, sindromul Raynoud, antivirală nu se va efectua. În cazul prezenței sindromului de
porfiria cutanată, vasculita cutanată, limfomul non-Hodg- colestază se vor administra remedii ale acidului ursodezoxi-
kin. Activitatea biochimică se va determina ca şi în HVBC. colic în doze de 10-15 mg/kg/corp în 24 de ore pe un ter-
Marcherii serologici specifici pentru HVCC sunt următorii: men până la normalizare. Terapia antivirală recent aprobată
1. În hepatita virală C cronică în fază replicativă: anti-HCV la copii este una revoluționară și recomandă administrarea
IgM negativi, anti-HCV sumar sau IgG+, ARN VHC+. Sofosbuvirului și Ledipasvirului. Interferonul alfa 2 beta
2. În hepatita virală C cronică în fază nereplicativă: an- standard și pegilat nu mai sunt recomandate în tratamentul
ti-HCV IgM negativi, anti-HCV sumar sau IgG+, ARN VHC HVCC la copii. Pentru prima dată administrarea inductorilor
negativ-. de interferon la copii (monoterapie cu interferon standard) a
La depistarea ocazională a anti-HCV la copii este ne- fost în 2001 cu o eficacitate de 40-50% din cazuri. Din 2011
cesară confirmarea pozitivităţii testului repetat prin reacţie în HVCC la copii a fost recomandată terapia combinată (peg-
imunoenzimatică ELISA, inclusiv ELISA-2 şi ELISA-3 care interferon cu ribavirină) pe o durată dependentă de genoti-
au o sensibilitate de 97%. Confirmarea definitivă a infecţiei pul VHC, cu o eficacitate de 60-70%. În perioada 2014-2017
cu VHC se va efectua prin testul recombinant imunoblot schemele tratamuntului antiviral la adulți au fost modificate
(RIBA-2), iar determinarea fazei procesului viral VHC – prin și recomandate remediile fără interferon, cum ar fi inhibitori
testul pentru ARN VHC (prin Reacţia de Polimerizare în ai proteazelor NS3/4A – simeprivir; inhibitorii NS5A – da-
Lanţ) semicantitativ şi cantitativ, cu o specificitate de 90%. clatasvir, ledipasvir, velpatasvir; NS5B – sofosbuvir pentru o
Concomitent se va testa genotipul VHC. durată de 8-12 săptămâni, cu o eficacitate de 95% din cazuri.
Biopsia hepatică şi evaluarea histologică cu determi- Începând cu 2018 pentru copiii cu HVCC de vârstă mai mare
narea gradului de fibroză hepatică este standardul de aur în de 12 ani tratamentul antiviral cu peginterferon și ribavirină
confirmarea diagnosticului şi prognozarea evoluţiei infecţiei a fost revizuit și aprobate schemele ce conțin remedii fără in-
cronice cu VHC. Cu toate acestea, nu este considerată obliga- terferon, eficiente în toate genotipurile: sofosbuvir+ribavirin
torie biopsia hepatică pentru iniţierea tratamentului antiviral. (din aprilie 2018); gratisovir+ribavirină sau sofosbuvir+da-
Tabloul histologic al HVCC se caracterizează prin: distrofie clatasvir (iunie, 2018), ledipasvir/sovosbuvir+ribavirină (iu-
hidroptică a hepatocitelor, distrofie grăsoasă, heterogenitate lie, 2018); ledipasvir/sovosbuvir (aprilie, 2019); ombitas-
hepatocitară, corpusculi acidofili, foliculi limfoizi în tracturi- vir/paritraprevir+dasabuvir+ribavirin (septembrie, 2019);
le portale şi intralobular, ţesut conjunctiv activ şi şiraguri de sovosbuvir/velpatasvir (decembrie, 2019). În prezent conti-
limfocite şi macrofage de-a lungul sinusoidelor, afectarea ca- nuă studiile clinice privind utilizarea la copii a glecaprevir/
naliculelor biliare, proliferarea şi scleroza lor. pibrentasvir, care se vor încheia în mai 2022. Deși studiile cli-
Supravegherea şi monitorizarea copiilor cu HVCC în re- nice cu utilizarea remediilor antivirale cu acțiune directă, fără
misie fără replicare VHC se va efectua în condiţii de ambula- interferon sunt în curs de desfășurare pentru copiii de vârstă
tor. În caz de recădere, cu prezenţa semnelor clinice de into- mai mică, unicul tratament recomandat și disponibil pentru
xicaţie, hepatosplenomegalie progresivă, apariţie a semnelor cei care nu au acces la remedii fără interferon și la cei cu vârsta
de hipertensiune portală, ca şi în HVBC şi HVDC, copiii vor <12 ani din Europa și SUA este terapia dublă cu interferon și
fi internați în secţie specializată, unde vor fi examinați apro- ribavirină. Comitetul de Hepatologie al Societății Europene
fundat. Diagnosticul diferențiat se va efectua cu alte maladii de Gastroenterologie, Hepatologie Pediatrică și Nutriție a
hepatice cronice (hepatita autoimună, colangita sclerozantă, dezvoltat un document de poziție bazat pe dovezi pentru tra-
boala Wilson, hemocromatoza, hepatita medicamentoa- tamentul infecției cronice cu VHC la copii.
să, deficitul de alfa-antitripsină, HVBC, HVDC). Evoluția Profilaxia HVCC la copii se recomandă a fi efectuată
HVCC la copii este mai blândă decât la adulți, deoarece prin aplicarea măsurilor nespecifice și asigurarea securității

698 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

maxime injecționale, intervenționale cu minimalizarea pro- tegumentelor, al mucoaselor vizibile și al sclerelor ochilor,
cedurilor invazive, utilizarea instrumentarului și echipamen- poliartralgii (dureri articulare) și polimialgii (dureri muscula-
tului medical și nemedical de unică folosință. Profilaxia infec- re), acestea fiind cele care orientează spre diagnostic.
tării perinatale a infecției cu VHB la copii include depistarea Examenul obiectiv constată icter sau subicter al mucoa-
activă a formelor latente sau clasice de HVBC la adolescente selor, hepato- sau/și splenomegalie, angioame stelate, asci-
și femei de vârstă fertilă, cu aplicarea măsurilor specifice de tă, semne de encefalopatie sau alte manifestări autoimune
tratament antivirale în cazul prezenței viremiei. Profilaxia concomitente. În HA la copii pot fi prezente alte manifestări
specifică a infecției cu VHC la copii nu poate fi aplicată la mo- extrahepatice cum ar fi tiroidita autoimună, boala Graves,
mentul actual din cauza lipsei unui vaccin anti-HCV. glomerulonefrita, vitiligo, lichen plan, boala celiacă, alveolita
fibrozantă, sindromul Sjögren.
HEPATITA AUTOIMUNĂ LA COPII Fiind o maladie autoimună, autoanticorpii specifici de
organ (imunoglobuline îndreptate contra unor celule pro-
Definiție. Hepatita autoimună (HA) reprezintă o infla- prii) sunt îndreptați în principal contra hepatocitelor, dar
maţie idiopatică a ţesutului hepatic, în general fără remisiune, și altor celule din corp, fiind dezvoltate o serie de afecțiuni
determinată de pierderea toleranţei imune la autoantigenele autoimune asociate (nu e obligatoriu, dar când apar, sunt
hepatice, cu modificări predominant portale, asociată cu hi- sugestive pentru hepatita autoimună, altfel simptomele nu
pergamaglobulinemia, prezența autoanticorpilor specifici sunt caracteristice și diagnosticul nu va fi stabilit prea ușor și
antihepatici, legată de antigenul leucocitar uman (HLA), cu repede). Cele mai frecvente manifestări autoimune asociate
răspuns favorabil la tratamentul imunosupresor. Codificarea hepatitei autoimune sunt artralgiile și artritele (umflarea ar-
bolii conform CIM-XI: DB96.0; conform CIM-X: K 73; K ticulațiilor mari, dar și mici) sau apariția pe corp a unei erup-
75-76. ții de tip maculo-papuloase sau de tip acneiforme, capilarită
Diagnosticul de HA poate fi definit cu certitudine sau alergică, crioglobulinemie esențială, aspect cushingoind şi
stabilit cu probabilitate, conform scorificării recomandate de vergeturi abdominale violacee, anterior iniţierii corticotera-
EASL 2015, iar fără tratament duce la dezvoltarea cirozei he- piei. Alte manifestări care pot apărea: vitiligo, boala Basedow

VIII
patice și a insuficienței hepatice acute. HA are o frecvență de (hipertiroidie), celiachie, tiroidita autoimună, crioglobuline-
16-25 de cazuri la 100 000 adulți în Europa. mie esențială, glomerulonefrită prin depunerea anticorpilor
Hepatita autoimună afectează în general mai mult se- la nivel renal etc.
xul feminin, fetiţele şi femeile tinere la vârsta fertilă şi apare În momentul în care se suspicionează o hepatită autoi-
probabil datorită acțiunii unor factori precipitanți (virusuri mună, pe lângă analizele uzuale hepatice, se va efectua o serie
hepatitice care duc la hepatita acută, infecții bacteriene, me- de teste sangvine care vor evidenția prezența autoanticorpilor
dicamente hepatotoxice, substanțe toxice) pe un fundal pre- antihepatici, dar și vor infirma alte boli hepatice cronice (cele
dispus genetic, ducând la dezvoltarea în final a unui răspuns din definiție).
imun exagerat și îndreptat contra celulelor proprii hepatice Astfel, se va determina nivelul gamaglobulinelor serice Ig
(în special). Depinzând de o serie de constante aleatorii, A, M, G, al anticorpilor anti-ANA, anti-ASMA, anti-LKM și
este dificil să prezicem în cadrul populației generale cine va anti-LKM-1, anti-SLA și al celor mai puțin caracteristici cum
manifesta hepatita autoimună, respectiv să prevenim aceas- ar fi anti-AMA și anti-AMA-2 (anticorpii antimitocondriali);
tă boală. Atunci când în familie există persoane cu afecțiuni pentru diferențierea de HVB se vor testa marcherii specifici
autoimune, nu neapărat hepatice, riscul de a face o astfel de infecției cum sunt AgHBs, anti-HBcor sumar și IgM; diferen-
boală crește. țierea de HVCC – anti-VHC IgM și IgG; de HVA – anti-HAV
Simptomele de debut sunt de obicei extrem de vagi, ca- IgM și IgG; de infecția mononucleozică – anticorpi contra vi-
racterizate prin fatigabilitate, disconfort abdominal, febră sub rusului Epstein-Barr, ADN VEB în sânge și salivă; anticorpi la
400C, diaree, care de obicei coincide cu episoadele de stres virusul Herpes simplex de clasa IgM și IgG; anticorpi specifici
emoțional. Rareori hepatita autoimună debutează direct cu pentru infecția cu citomegalovirus anti-CMV IgM și IgG și
insuficiență hepatică fulminantă, dar atunci și prognosticul ADN CMV în sânge și urină; determinarea nivelului sangvin
fiind grav. Ulterior, pacientul acuză lipsa poftei de mâncare, al ceruloplasminei, Cu seric și în urina de 24 ore; alfa-1-anti-
supraoboseală, amenoree sau diverse disfuncții endocrine la tripsina serică, sideremia, feritinemia. Se recomandă de a face
adolescente, această triadă fiind cea mai frecvent observată profilul genetic tip HLA, fiind dominant fenotipul HLA-B8
ca simptomatologie. Pot apărea dureri abdominale prin ma- DR3 și DR4 în hepatita autoimună la persoanele vârstnice.
jorarea în volum a ficatului, subfebrilitatea, diareea, icterul

PEDIATRIE 699
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

EGDS sau R-scopia esofagului şi stomacului pentru serică a fosfatazei alcaline, ALT, imunoglobulinele serice IgG,
aprecierea prezenţei sau lipsei varicelor esofagiene sau a titrul anticorpilor pozitivi pentru diagnostic la copii – ANA
gastropatiei portale. Modificările ficatului la sonografia ab- (în titru 1:20), ASMA în titru ≥ 1:20; LKM, LKM-1 și LKM-
dominală vor avea caracteristicile unui proces cronic difuz 3 în titru ≥ 1:10; AMA și AMA-2 (caracteristice colangitei
în ficat, fără semne de hipertensiune portală și afecțiune în biliare primare), anticorpi autoimun gp210, sp100 (specifici
focar. Scintigrama hepatosplenică cu izotopi de Tc99 va per- pentru ciroza biliară primitivă); prezența sau absența marche-
mite diagnosticul diferenţial al hepatomegaliei şi splenome- rilor virali VHB, VHC, VHD, VHA sau VHE, a consumului
galiei; dintre procesul difuz şi de focar în ficat, confirmarea de alcool sau medicamente hepatotoxice cu determinarea
sau excluderea cancerului hepatic primar sau metastatic. concentrației lor în sânge și urină, aspectul morfo-histologic
Tomografia computerizată simplă sau spiralată și RMN vor al țesutului hepatic prelevat prin biopsie hepatică, prezența
permite diagnosticul diferenţial al hepatomegaliei, spleno- sau absența altor afecțiuni autoimune, fenotipul HLA (human
megaliei, ascitei, icterului, colestazei, limfadenopatiei etc. de leukocyte antigen). Fiecare din aceste constante acumulează,
geneză neclară și confirmarea sau excluderea proceselor de în funcție de valoarea ei, puncte (tabelul 37), care se adună
focar (abcese, chist hidatic, cancer etc.). Colangiografia en- sau se scad din totalul celor acumulate, astfel că dacă scorul
doscopică retrogradă va permite diferențierea genezei icteru- diagnostic este de peste 15 puncte, atunci diagnosticul este
lui şi/sau a colestazei de geneză neclară. unul definit. Dacă valoarea sa se situează între 10 și 15, atunci
Puncția biopsie hepatică este obligatorie, aspectul spe- diagnosticul este unul probabil de o hepatită autoimună și se
cific fiind cel de hepatită periportală, hepatită de interfaţă cu va urmări evoluția sub tratamentul cu glucocorticoizi, pentru
inflamaţie periportală, infiltrat inflamator plasmocitar; fără a putea spune exact dacă acesta este diagnosticul. Suma de
leziuni biliare, granulomatoase sau modificări specifice altor punctaj va determina diagnosticul: > 7 puncte confirmă HA;
afecţiuni. > 6 puncte – HA probabilă.* ‒ pentru fiecare tip de autoanti-
Este necesară toată această gamă de analize, deoarece di- corpi se va adăuga câte 1 punct.
agnosticul se face pe criterii de scorificare,  ce include valoarea
Tabelul 37. Sistemul simplificat de scorificare a hepatitei autoimune la copii.

Parametrii/indicatorul Rezultatul Punctele


anti-ANA sau anti-SMA+ >1:40 ( la copii )1:20 +1*
anti-ANA sau anti-SMA+ >1:40-80 +2*
sau anti-LKM-1+ la copii 1: 10 +2*
Sau anti- SLA/LP+ Orice titru +2*
>decât limita maximală de vârstă; +1*
γ-globulinele serice sau IgG
>1,1 x decât limita maximală de vârstă +2
Corespunde HA +1
Modificările morfo-histologice de tip hepatită
Tipică pentru HA +2
periportală gravă sau moderată
Nu corespunde +0
nu +1
Absența hepatitelor virale
da +2
Notă:* ‒ pentru fiecare tip de autoanticorpi se va adăuga câte 1 punct.
În peste 25% din cazuri HA evoluează asimptomatic cronică la femei tinere, cu hipergamaglobulinemie, artralgii,
sau pacienții pot fi luați în evidență pentru o altă patologie disfuncții endocrine, care răspund la tratament cu corticoizi.
autoimună. Pentru prima dată HA a fost descrisă în 1950 În 1955 la astfel de pacienți a fost descrisăprezența fenome-
de către medicul Leber Waldenstrom J. și mai târziu de că- nului celulelor lupice, iar în 1956 a fost demonstrată prezența
tre Kunkel (1951), a descris o formă deosebită de hepatită anticorpilor antinucleari (ANA) în serul pacienților cu HA,

700 PEDIATRIE
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

atribuindu-se terminologia de „lupus hepatic“. Ulterior, s-a 3-4 ani de la debut; terapia hormonală este puțin eficientă,
demonstrat că nu există o legătură directă între HA și LES, fiind necesară terapia de susținere de lungă durată.
acestea fiind două entități diferite. Problemele dificile de 3. HA de tipul 3 este una mai rar întâlnită, în care pre-
confirmare a diagnosticului de HA care evoluează cu sem- domină autoanticorpi antihepatici de tip SLA (contra unor
ne clinice multifactoriale și nespecifice, lipsa probelor cli- componente ale celulei hepatice numite citokeratine) și an-
nice cantitative, prezența datelor minimale de laborator și a ti-LP în care evoluția este nespecifică. Manifestările clinice
marcherilor serologici specifici incerți, a modificărilor mor- ale HA de tipul 3 sunt asemănătoare cu cele din tipul 1, frec-
fohistologice insuficiente la examinarea țesutului hepatic au vent asociat cu anticorpii autoimuni Ro52, cu o evoluție mai
impus elaborarea sistemului de cuantificare a HA (tabelul severă și un prognosctic mai rezervat.
37). Această cuantificare a fost propusă în formă de scorifi- Conform IAIHG (Grupul Internațional de Lucru), HA
care mai lărgită de Grupul Internațional de Studiere a HA în poate fi asociată cu alte boli autoimune  și diverse variante
1993, fiind aprobată în 1999 la a 49-a Conferință a Asociației cum ar fi HA cu sindrom de colestază, cu semne clinice ca-
Americane de Studiere a Ficatului (AASLD), modificată pe racteristice colangitei biliare primare (care poate fi întâlnită și
parcurs și actualizată de EASL în 2015. Conform ultimului la copii), cirozei biliare primitive. Există forma de HA indusă
Protocol Clinic Internațional recomandat de EASL, apreci- medicamentos și așa-numitul tip 4 de HA, care se caracteri-
erea sumei punctajului este următoarea: diagnosticul de HA zează prin prezența concomitentă a anticorpilor anti-LKM-3
este definit dacă sunt acumulate >7 puncte; diagnosticul de (renali) și anti-VHD. Maladia constituie un sindrom clini-
HA este probabil dacă sunt acumulate >6 puncte. co-biologic de suprapunere între semnele clinice caracteris-
În funcție de autoanticorpii prezenți, există mai multe ti- tice hepatitei autoimune de tipul 2 și cele ale hepatitei virale
puri de HA: Delta cronice de „interferență“ („overlap“).
1. HA de tipul 1, cu o frecvență de 90% din cazuri, este Printre autoanticorpii antihepatici autoimuni mai rar
cea în care predomină autoanticorpii antihepatici de tip depistați, dar cu importanță diagnostică, se regăsesc și anti-
ANA (anti-nucleari) și/sau anti-SMA (anti-mușchi neted), corpii anti p-ANCA mai mult caracteristici pentru colangita
anti-SMA/LP, HLA DR3, DR4 sau DR13; poate fi întâlnit sclerozantă primară, prezenți mai frecvent în HA de tipul 1,

VIII
la orice vârstă. Acest tip de HA are un răspuns ineficient la dar absenți în HA de tipul 2. Colangita sclerozantă primară
terapia hormonală și o pondere variabilă de recădere după și ciroza biliară primitivă pot fi întâlnite în 13% din cazuri de
anulare. Din bolile autoimune care se pot asocia poate fi rec- HAI la copii.
tocolita ulcero-hemoragică, care la rândul ei se poate asocia În afara acestor tipuri clasice de hepatită autoimună,
și cu o altă afecțiune hepatică autoimună, denumită colangită există sindroamele „overlap“ cu suprapunerea mai multor
sclerozantă primară, ce afectează căile biliare intrahepatice, boli hepatice cu determinism autoimun care se pot regă-
dar nu afectează celulele hepatice. Astfel, în cazul în care avem si simultan, succesiv sau, cel mai adesea, poate predomina
semne clinice de rectocolită și afectare hepatică, este necesar una din afecțiuni, dar cu prezența și a unor trăsături din al-
diagnosticul diferențial între colangita sclerozantă primară și tele. Frecvent simptomele și analizele de sânge sunt mixte,
hepatita autoimună, care se tratează după algoritmuri diferi- ca și determinarea autoanticorpilor. Hepatitele autoimune
te. Evoluția acestei hepatite autoimune asociate cu colangita se pot combina nu numai cu ciroza biliară primitivă, colan-
sclerozantă primară nu este foarte bună, deoarece chiar și sub gita sclerozantă primară, dar și cu hepatita cronică C virală,
tratament în jur de 50% din cazuri evoluează în câțiva ani spre steatohepatita non-alcoolică. HA poate fi diagnosticată și în
ciroză hepatică. sarcină, la recipienții de ficat transplantat. În astfel de cazuri
2. HA de tipul 2 are o frecvență de până la 10%, se ca- precizarea diagnosticului, tratamentul și aprecierea prognos-
racterizează prin prezența autoanticorpilor antihepatici de ticului maladiei în aceste grupe de pacienți sunt dificile.
tip LKM-1, LKM-3 (liver-kidney microsomal) într-un titru de Complicațiile HA: lipsa efectului terapeutic și evoluția
1:10 și mai mult, are debut în copilărie cu o frecvență la co- progresivă a maladiei, complicațiile septico-purulente pe fun-
piii cu vârsta de 2-14 ani, inclusiv în cazul prezenței afecțiunii dalul terapiei cu corticosteroizi, ciroza hepatică în 1-2% din
autoimune de tiroidă sau la cei cu diabet zaharat de tip 1 (in- cazuri pe an hepatocarcinomul, cancerul extrahepatic în circa
sulino-dependent). În acest tip de HA anticorpii anti-LKM-1 5% din cazuri.
pot evolua în asociere cu anti-LC-1 (anticorpi antihepatici Diagnosticul diferențial în HA se va face cu următoarele
anticitosol). Are asociere cu HLA DR3 și DR7; are evoluție maladii: colangita sclerozantă primară, colangita asociată in-
gravă, cu formarea cirozei hepatice în 80% din cazuri timp de fecției HIV, colangita asociată IgG4, boala Wilson, hemocro-
matoza ereditară, deficitul de alfa-1-antitripsină, hepatitele

PEDIATRIE 701
CAPITOLUL VIII. Patologia aparatului digestiv

virale acute și cronice B, C, D, hepatitele toxice medicamen- așteptat este obținerea remisiei totale clinice (negativarea
toase, steatohepatita non alcoolică, hepatitele granulomatoa- simptomelor), biochimice (revenirea la normal a transami-
se, lupusul eritematos, celiachia. nazelor, a IgG) și histologice (scăderea marcanta a afectarii
Diagnosticul diferențial este necesar să fie efectuat și cu hepatice la repetarea biopsiei hepatice). Astfel, putem obține
Hepatita cronică neclasificabilă sau așa-numita „criptogenetica“, răspunsul complet (cazul ideal), răspunsul parțial sau se poa-
o inflamație cronică indusă de un agent viral nedeterminat te întâmpla să nu obținem răspuns. În ultimele 2 cazuri, poate
sau de geneză autoimună, fără elemente certe de diagnostic. fi înlociut corticoidul cu alte imunosupresoare (Ciclosporina,
Criterii de diagnostic: serologie negativă atât pentru determi- Tacrolimus, Cell Cept etc.). În cazul pacienților cu forme acu-
nanții virali – VHB, VHC, VHD, VHA, VHE, VEB, CMV, cât te și progresive de HA este necesar de a începe tratamentul
și pentru autoanticorpii hepatici specifici;prezența manifestă- cât mai precoce cu corticoizi sistemici (endovenos) în doze
rilor clinice de hepatită cronică (variabile); niveluri crescute > 1 mg/kg/24 de ore, iar absența efectului în câteva zile este
ale aminotransferazelor; infiltrație inflamatorie în țesutul he- o indicație pentru efectuarea transplantului hepatic în baza
patic nespecific HA. indicațiilor vitale.
Criteriile de spitalizare: depistarea primară a HA, cu scop Strategia de tratament de alternativă în HA la pacienții
de precizare a diagnosticului şi elaborarea tacticii de trata- de vârstă fertilă include administrarea dozelor cât mai mici
ment adecvat; debut acut sau fulminant al maladiei hepatice; posibil de prednisolon (în monoterapie) pentru menținerea
HA asociată cu HVB, HVC sau HVD (evaluarea indicaţiilor ALT și AST la valori normale și excluderea efectelor posibilie
şi contraindicaţiilor pentru terapia etiologică) și necesitatea onco- și terapogene. În cazul pacienților pediatrici cu HA și
inițierii tratamentului imunosupresiv, evoluţia progresivă a intoleranță la azatioprină poate fi administrată monoterapia
bolii, apariţia manifestărilor extrahepatice şi a altor fenome- cu prednisolon, în timp ce în celelalte cazuri este recomanda-
ne autoimune; necesitatea intervenţiilor şi procedurilor dia- tă monoterapia cu azatioprin. În cazul recăderii este necesar
gnostice care nu pot fi efectuate în condiţiile de ambulator de a revizui diagnosticul de HA.
(laparoscopia, biopsia ficatului, colangiografia endoscopică De obicei HA tratată la copii aproximativ în 90% din ca-
retrogradă etc.); pacienţii cu răspuns terapeutic incomplet, zuri dezvoltă răspunsul complet după 3 ani de tratament, însă
lipsă de răspuns sau recăderea HA; pacienţii cu complica- aproape jumătate din ei fac recidivă la un interval mediu de
ţii severe ale terapiei imunosupresive (cu scop de corecţie a 6 luni de la stoparea completă a tratamentului, cu reapariția
tratamentului). simptomelor, creșterea marcherilor biochimici și reapariția
Tratamentul. Tratamentul HA la copii este similar celui afectării histopatologice caracteristice HA. În cazul remisiei
la adulți, indiferent de tipul ei serologic (tipul de autoanti- parțiale la terapia cu cortizon și absența normalizării ALT, a
corpi) cu unele particularități. Scopul principal în tratamentul gama-GT, a IgG, terapia va continua.
HA este inducerea remisiei biochimice și histologice, pentru În cazul când HA progresează în ciroză hepatică decom-
remisia maladiei și stoparea progresiei până la ciroză hepatică. pensată va fi indicat transplantul hepatic. Hepatita autoimu-
Se bazează pe corticoterapie (monoterapie) sau combinată nă reprezintă o entitate relativ nou descrisă, cu multiple di-
cu azatioprină pentru o perioadă de până la 3 ani. Terapia de ficultăți legate de diagnostic și tratament, atât prin boala în
prima linie este cea cu administrarea de prednisolon PO, por- sine, cât și prin imunosupresia necesară un timp îndelungat.
nind de la doza inițială de 0,5-1 mg/kg în 24 de ore (sau ad- Monitorizarea în dinamică a pacientului cu HA prevede: con-
ministrată peste o zi) timp de 2 săptămâni, apoi aceasta se va trol la medicul pediatru gastroenterolog, hepatolog după un
diminua treptat, cu asocierea azatioprinei PO. Azatioprina se algoritm individual, iar după obținerea remisiei – de 4 ori/an
va administra dacă nivelul seric al bilirubinei nu va depăși 100 cu evaluarea în dinamică a hemoleucogramei, trombocitelor,
mcmol/l, doza inițială fiind de 50 mg/zi. Doza azatioprinei reticulocitelor АLТ, АSТ, bilirubinei, protrombinei, albumi-
poate fi majorată până la dozele de susținere, pornind de la nei, GGTP, fosfatazei alcaline, amilazei (pentru evaluarea
1-2 mg/kg/24 de ore, ținând cont de efectele adverse și toxice eficacităţii tratamentului şi complicaţiilor terapiei imunosu-
ale remediului asupra organismului. Se valua în considerare presive) o dată în 24 de săptămâni; a gamaglobulinelor seri-
prezența maladiilor cronice asociate, a anemiei, leucopeniei, ce de 4 ori/an; anti-ANA, anti-ASMA, anti-LKM-1, ANA,
trombocitopeniei etc. anti-AMA și anti-AMA-2, USG a organelor abdominale – o
Pacientul va fi monitorizat individual, pentru a se evalua dată/an. O dată în 6 luni se va t