Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Student: Smilschi(căs.Horeanu) Maria-Laura

PLAN DE ANALIZĂ CRITICĂ A UNUI MANUAL ȘCOLAR DE


ISTORIE
Titlul manualului ISTORIE, CLASA A IV-A
Numele autorilor Valentin Băluţoiu, Dumitra Radu
Editura, localitatea de DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ
apariție

Anul de apariție 2010

A) Argument:

Am ales acest manual deoarece îşi propune să analizeze viața şi istoria sub toate aspectele
ei, din timpurile străvechi pâna în zilele noastre.
Lecţiile pot devein prilejul unor discuţii libere pe marginea materiei predate. Elevii pot
pune întrebări, emite păreri proprii, pot face completări. Ei au privilegiul să arate ce au citit în
afara manualului, ce au auzit şi ce au văzut la radio - TV sau conferinţe publice, se pot obişnui cu
argumentarea logică şi interpretarea istorică a faptelor.
Putem să înlăturăm prejudecățile, să stabilim un dialog liber, sincer, bazat pe studiu şi
cercetare, pe raporturi democratice între membri şi pe respect reciproc.
Scopul nostru este să învăţăm împreuna ce înseamnă să fii tolerant, pentru a-i putea
apoi învăţa si pe altii, să tragem învăţăminte din istorie pentru ca să nu o mai repetăm obsesiv, să
înţelegem că istoria e vie, în continuă schimbare şi să încercăm şi noi să o prezentăm pe cât
putem de bine şi corect.
Scopul nostru este să investigăm istoria, atât cea locală şi naţională, cât şi cea
universală cât se poate de imparţial, atent, să nu emitem judecăţi de valoare decât dupa studiul a
cât mai multor surse diferite. Vom învăţa să citim împreună, să înţelegem împreună, să ieşim din
formalismul şcolii românești de la acest început de mileniu. Considerăm că suntem cu toţii buni
ca şi blocul de marmură care îşi asteaptă în carieră sculptorul, dar diferenţa este că, nu artistul, ci
noi şi colegii noștri, vom îndeplini acest greu rol de a scoate la lumină capodopere, de a ne
modela pentru a deveni persoane responsabile şi conştiente de trecutul nostru.
B) Analiza critică
1. Adecvarea manualului la cerinţele programei

Manualul Şcolar de „Istorie” corespunde programei şcolare pentru clasa a IV-a .


,,Istorie” face parte din Aria curriculară Om şi societate
Autorii manualului au integrat elemente conexe de la următoarele discipline :Ed civică, Limbă şi
comunicare, Geografie
Exemple de activităţi interdisciplinare :
-Lecţia,,Copilăria de ieri şi de azi;
-Lecţia ,,Vecinii şi comunitatea;
-Lecţia ,,Romanii;
2. Accesibilitatea manualului pentru elevi

Cunoştinţele prezentate în manual sunt adaptate la posibilităţiile psiho-individuale ale


elevilor din clasa a IV-a.
Limbajul manualului este accesibil şi adaptat elevilor cărora le este destinat, corect din punct
de vedere gramatical.
În general, lungimea frazelor şi structura lor sunt bine adaptate nivelului de înţelegere a
elevilor.
În manual se găsesc exerciţii de colaborare şi lucru în echipă .
3. Componenta ştiinţifică a manualului

Conţinutul ştiinţific este selectat, simplificat,accesibil pentru a putea fi înţeles de către elevi.
Manualul şcolar prezintă o organizare logică în redactare.Testul principal este împărţit în
capitole şi subcapitole.
Lungimea capitolelor sau lecţiilor este în concordanţă cu importanţa temelor tratate .
Rezumatul este plasat la sfârşitul fiecărui capitol ,este clar, concis şi în acord cu aspectele
importante ale textului.Exemple : „De reţinut ”, „Să reţinem ”.
Ilustraţiile prezentate în manual sunt corelate cu conţinutul acestuia.
Cuprinsul din manualul şcolar este împărţit pe capitole .
Sunt multe informații, complete si bine structurate.
Are la sfîrșitul fiecărui capitol fișe de autoevaluare.
Nu cuprinde bibliografie.
4. Aspectul grafic al manualului

Stilul redactării manualului este accesibil,stimulativ,flexibil astfel încât să stimuleze şi să


incinte dorinţa elevului spre cunoaştere.
Manualul şcolar prezintă o organizare logică în redactare, iar paginile nu sunt încărcate.
Titlurile capitolelor, paragrafelor sunt scrise cu aproximativ 2-3 caractere mai mari decât
restul textului, de asemenea acestea sunt îngroşate .
Noţiunile importante sunt îngroşate ,evidenţiate prin culori.
Ilustraţiile sunt clare şi precise, dar sunt şi sugestive pentru a trezi interesul elevilor.
Ilustraţiile sunt corect amplasate, iar amplasarea lor este justificată prin raportarea la
textele la care se referă.
Coperţiile sunt viu colorate cu imagini atrăgătoare care să stimuleze dorinţa elevilor
pentru cunoaştere şi studiu .
Calitatea hârtiei este mediocră.
5. Componenta metodică a manualului

Cunoştinţele prezentate în manual au o ordine progresivă.


Vocabularul utilizat corespunde nivelului cognitiv al elevilor de nivel mediu.
Exerciţiile din manual sunt variate şi bine adaptate conţinuturilor capitolului.
Sunt prezentate exemple şi imagini sugestive care ilustrează noţiunile noi.
Exemple de secvenţe de recapitulare :„Amintiţi-vă !” , „Să ne aducem aminte’’
Cuprinde o cantitate medie de teorie si destule teste de verificare a cogniției elevilor.
Conținutul lecțiilor este clar prezentat și structurat.

6. Aspectul motivaţional al manualului

Conţine exerciţii şi probleme variate, pe diferite grade de dificultate. Acestea sunt bine
adaptate conţinuturilor capitolului, sunt formulate clar şi precis.
Toate ilustraţiile din manual sunt justificate (corespund conţinuturilor capitolelor în care
apar, transmit informaţii interesante, reprezentări necunoscute elevilor sau din afara mediului lor
de viaţă).
Autorii au inclus aspecte care să-i motiveze pe elevi (teme variate, ilustraţii sugestive), au
ţinut cont de posibilităţiile psiho-individuale ale acestor elevi pentru a le suscita interesul,
imaginaţia, gândirea creatoare ,învăţarea prin descoperire.
7. Originalitatea manualului

Testele sunt adaptate nivelului de înţelegere al elevilor.


Cuprinde probe de evaluare orală, scrisă şi practică.
Mai cuprinde tipuri de evaluare formativă, sumativă.

8. Alte observații-Propuneri pentru realizarea unui manual

Manualul şcolar de „Istorie” pentru clasa a IV-a trebuie să fie elaborat de către specialişti,
conţinutul să corespunde programei şcolare, să fie adaptat posibilităţiilor psiho-individuale ale
elevilor de nivel mediu.
Să aibă coerenţă pedagogică, să furnizeze informaţii exacte şi precise, să permită un
acces facil la informaţie,să fie accesibile informaţiile şi să aibă valoare informativă.
Vocabularul utilizat să fie adaptat nivelului psihologic al elevilor.
- Calitatea hârtiei şi a coperţiilor să fie îmbunătăţite;
-Prezenţa bibliografiei la sfârşitul manualului;
-În introducerea sau în prezentarea iniţială să fie expuse clar obiectivele manualului şi
semnificaţia materiei tratate;
-Să fie prezente anexe , un index sau alte elemente informaţionale suplimentare;
-Costul manualului şcolar să fie accesibil.

S-ar putea să vă placă și