Sunteți pe pagina 1din 6

DATA:14,02,2022

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bolintin Vale


CLASA : I A
ÎNVĂȚĂTOR : Radu Stefana

ARIA CURRICULARĂ :
Limbă şi comunicare
DISCIPLINA :
Comunicare În limba română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Patria mea. Cuvântul. Despărțirea cuvintelor în silabe


SUBIECTUL LECŢIEI : România. Sunetul si literele ,,î, Î , â, ”
TIPUL LECȚIEI: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor

COMPETENȚE SPECIFICE:
CLR- 1.3-Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine;
3.1-Citirea unor cuvinte şi propoziții simple scrise cu litere de tipar şi de mână;
3.2-Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;
D.P.- 3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate;
MEM- 4.2-Identificarea unor consecințe ale unor acțiuni, fenomene, procese simple;
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii;
AVAP -2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică;
MM- 2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – sǎ asocieze sunetul î cu literele corespunzătoare;
O2 – sǎ recunoască literele î, Î, â, Â de tipar în diferite surse;
O3 – să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text), în mod independent, în
şoaptă, cu voce tare, pe baza explicaţiilor învăţătorului şi a citirii model;
O4 – sǎ aplice corect regula de utilizare a literelor î, Î, â, în cuvinte;
O5 – să scrie corect cuvinte şi propoziţii;
O6 – să ordoneze cuvinte pentru a obţine propoziţii;
O7 – să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit ;
O8 – să participe activ la desfăşurarea lecţiei ;
O9 – să-şi coordoneze activitatea oculo-motorie pentru citirea/ scrierea simbolurilor grafice.

a. metode şi procedee: conversaţia, explicația, munca cu manualul, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, explozia stelară,
microfonul magic;
b. forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
c. mijloace didactice: manualul, fise de lucru, microfon de jucărie, planşe flipchart, jetoane puzzle, imagini, videoproiector, ppt.,
cântecul Drag mi-e jocul românesc;
N STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE
Rc Resurse Forme de
LECŢIEI/ OB. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII Metode şi EVALUAR
rt D.I. materiale organiza
DOZAREA procedee E
re
Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a Manuale, Frontal
Conversa
1. organizatoric lecţiei. Pregătirea materialelor necesare. caiete
ția
2'
Verificarea temei scrise;
Conversa
Se citeşte textul din manual în lanţ, selectiv şi integral. Manualul Frontal
ția
(literele î, Î, â, Â și textul România); Individual
Munca cu Capacitatea
Se adresează elevilor întrebări legate de conţinutul lecţiei elevilor de a
manualul citi corect,
verificate.
în ritm
Elevii trebuie să formuleze întrebări pornind de la cuvintele: propriu, de a
Cine? înţelege
Reactualizarea O1 Explozia
stelară mesajul
2. cunoştinţelor CLR O3 De ce? Ce? textului
7' O7
Capacitatea
elevilor de a
formula
Când? Unde? corect
Cel care formulează întrebarea este si ,,reporterul” și întrebări și
Microfo
duce ,,microfonul magic” la copilul de la care doreşte Microfon de răspunsuri
nul magic
răspuns.
jucărie
Ce bogății ale țării noastre sunt amintite în text?
Cum este țara noastră ?

Se va realiza prin completarea unui rebus. În urma Flipchart Frontal Capacitatea


Captarea
completării corecte a rebusului se va obține pe verticala A-B Jocul elevilor de a
O4 Fișe de Individual
3. atenţiei CLR cuvântul ROMÂNIA. Soluțiile rebusului sunt prezentate sub scrie corect
O5 didactic
formă de imagini. lucru cuvintele
7'
(Anexa 1) ilustrate
4. Anunţarea Astăzi vom repeta sunetul î și literele â,Â,î,Î. Ne vom
temei şi a juca cu sunetele și literele învățate, vom citi, vom scrie, și
obiectivelor ne vom aminti ce am învăţat despre silabe, cuvinte şi
1' propoziţii.

Se repetă regula de scriere a literelor â,î: â în interiorul Fișe de


Capacitatea
cuvintelor și î la începutul și sfârșitul cuvintelor.
Lucru Frontal elevilor de a
Se lucrează câteva exerciții la flipchart. Elevii lucrează pe
scrie corect
fișe de lucru:
cuvinte care
1.Taie varianta scrisă greșit: Conversa Individual conțin
pâine înalt mîndru cântă
Dirijarea ția literele î și â
pîine ânalt mândru cîntă flipchart
O4
învǎţǎrii 2.Completează spațiile punctate cu î sau â. Explicația
5. CLR O5 Capacitatea
...cep p...r...u r...nd păm...nt
10' O6 elevilor de a
m...ine m...r....i ...nt....i a p...r...
a ordona
3.Ordonați cuvintele pentru a obţine o propoziţie corectă: Exercițiul cuvintele
este, patria, România, mea;
pentru a
_______________________________________________
obține o
propoziție
corectă
6. Obţinerea O5 Elevii sunt împărțiți în 4 grupe. Pentru a alege denumirea Jocul Jetoane Pe grupe Capacitatea
O6 grupelor, elevii sunt rugați să găsească animale (grupa 1), elevilor de a
performanţei didactic puzzle
insecte (grupa 2), obiecte (grupa 3) și plante(grupa 4) a căror colabora în
şi asigurarea denumiri conțin sunetul î. Exercițiul Imagini cadrul
Grupele vor avea de rezolvat următoarele sarcini: grupei
feed-back-ului Problema cu
GRUPA 1 pentru
8'
MEM PUZZLE – HARTA ROMÂNIEI tizarea copii îndeplinirea
Așezați jetoanele în ordinea crescătoare a numerelor de pe cu succes a
îmbrăcați
verso (27, 36, 8, 82, 15, 76) pentru a obține harta României. sarcinilor
AVAP GRUPA 2. în costume primite
Decorați iile celor doi copii folosind literele din cuvântul
populare,
CLR ROMÂNIA.
cu
GRUPA 3
frumuseți
Formulați două mesaje (propoziții) despre poporul român și
le și
MEM limba română.
bogățiile
GRUPA 4
țării și cu
Notați patru animale domestice și patru animale sălbatice
animale
care trăiesc în țara noastră.
domestic
e și
sălbatice
pe fișe
Încheierea şi Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării Conversa Frontal
elevilor la lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe Capacitatea
evaluarea ția
parcursul orei. Le dau tema pentru acasă. de
7. activităţii DP Elevii sunt rugați să mimeze emoția care reprezintă cel mai Explicația autoevaluare
bine starea sufletească pe care au simțit-o pe parcursul
2'
lecției: bucurie, nepăsare sau tristețe.

Anexa 1.
REBUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.