Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UNIREA
Str. Şcolii nr.2, Comuna Unirea, Judeţul Călăraşi, Cod poştal 917270
Tel/Fax: 0242343025
scoala_unirea_oltina@yahoo.com
www.scoalaunireacl.ro

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24.05.2018
CLASA: a VII-a
PROFESOR: Ghicu Carmen Maria
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA: Imnul
SUBIECTUL :Deșteaptă-te , române de Andrei Mureșanu
TIPUL.: de însușire de noi cunoștințe

Competențe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse

Competențe specifice :

1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral;


3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea sensului acestora;
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;

Obiective operaţionale:
O 1 -să citească expresiv textul;
O2 – să identifice elementele de prozodie ( rimă, măsură, ritm ) ;
O3 - să recunoască procedeele artistice, dintre cele studiate;
O4 - să sesiseze prezența eului liric și a mărcilor gramaticale ale acestuia;
O5 -să prezinte sumar ideile poetice exprimate de eul liric;
O6- să încadreze textul în genul literar .

FORME DE ORGANIZARE a activităţii: activitate frontală, activitate individuală, în perechi

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE : observarea sistematică a
elevilor, evaluarea orală, aprecieri verbale, urmărirea permanentă a implicării acestora în demersul didactic.

RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristică, lucrul cu manualul, exerciţiul oral şi scris,
învăţarea prin descoperire, explicaţia, lucrul „în perechi”; problematizarea, cvintetul
b) materiale : fişe de lucru individuale ,videoproiector, tabla, caietele elevilor;
c) bibliografice:
Manual cls.a VII-a, Ed.Corint, București
Programa școlară revizuită, Limba și literatura română, clasele V-VIII, București, 2009;
Metodica studierii limbii și literaturii române, Ghid teoretico-aplicativ, Constantin Parfene, Editura Polirom,
Iași, 1999;
Didactica literaturii române, Emanuela Ilie, Editura Polirom, 2008
Comunicare și gramatică în exerciții,Matei Cerchez, Florica Lupu, Editura Paralela 45, Pitești, 2004
d) temporale: 50 de minute
D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi procedee mijloace (metode,
timp organizare didactice instrumente,
indicatori)
1. Organizarea
clasei Notarea absențelor, asigurarea unui 3min Conversația
climat propice desfășurării lecției
Se verifică tema calitativ și cantitativ.

Elevii vor asculta o melodie cântată


2. Captarea atenţiei de Andra și vor recunoaște că este Ascultarea activă Videoproiector
vorba despre imnul de stat al
României Deșteaptă-te, române! de laptop Elevii vor
Andrei Mureșanu 2min Frontală descoperi titlul
lecției

Conversația
Individuală

O.O1
2. Anunţarea Se scrie titlul pe tablă. 1min
obiectivelor Se vor enunța competențele vizate, Frontală Conversația Tabla
prezentându-le la nivelul de
înțelegere al elevilor. Caietele

Instrumentele
de scris
3. Dirijarea învățării Elevii vor viziona o prezentare ppt cu 12 de
informații despre autorul textului și min Conversația Observarea
un video cu un scurt istoric despre Explicația Videoproiector sistematică a
imnul de stat. Frontală activităţii şi
Se lecturează textul si se fac aprecieri comportamentului
în urma lecturii. elevilor;
O.O2 Individuală
O.O6

Interevaluarea în
cadrul grupului

Frontală
O.O5
O.O
4) Feedback prin O.O3 Se vor rezolva cerințele din fișele 10min Conversația
raportarea la date.(anexa1 ) Explicația
obiectivele propuse În perechi Gândiți/Lucrați în
iniţial, cu solicitarea pereche/Comunicați Orală
elevilor Frontală Activitatea pe Fișe de lucru
pereche Scrisă
Individuală şi pe
Activitatea echipe
individuală

Autoevaluarea

Explicația
5) Obtinerea O.O4 Profesorul va folosi metoda 10 Frontală Activitate Caiete, tablă
performantelor cvintelului care să aibă în centru min independentă Scrisă
termenul “imn”, consemnând pe tablă
care sunt cele cinci cerinţe pe care
elevii trebuie să le rezolve:
1. Subiectul ….imnul.
2. Două adjective care caracterizează
subiectul.
3. Trei verbe ce exprimă acţiunea
subiectului.
4. Un enunţ din patru cuvine care să
exprime sentimentele voastre despre
subiect.
5. Un cuvânt care exprimă esenţa
subiectului.
După ce cvintetele sunt realizate,
profesorul denumeşte reprezentanţi
din colectivul clasei care să îşi
citească propria creaţie.
6)Asigurarea O.O2 Elevii vor avea de argumentat că 2min
retenţiei şi transferul textul aparține genului liric. Frontală Activitate Caietele Scrisă
de cunoştinţe independentă elevilor
7) Încheierea lecţiei Elevii vor avea de creat o compunere 1min
Se fac aprecieri individuale și Frontală Explicația
colective. Orală Conversația
Individuală

Anexa 1
Fişă de lucru
1. Identificaţi elementele de prozodie ( rimp, măsură, ritm ) din imnul “Deşteaptă-te, române!” de Andrei Mureşanu.
2. Extrageţi figurile de stil regăsite în text (epitete, comparaţii, metafore, inversiuni, enumeraţii ş.a)
3. Care sunt sentimentele poetice deprinse din text?
4. Enumeră trei însuşiri ale poporului român, evidenţiate de poet de-a lungul imnului.
5. Menţionează două personalităţi ale istoriei, prezente în poezie.

Fişă de lucru

1. Identificaţi elementele de prozodie ( rimă, măsură, ritm ) din imnul “Deşteaptă-te, române!” de Andrei Mureşanu.
2. Extrageţi figurile de stil regăsite în text (epitete, comparaţii, metafore, inversiuni, enumeraţii ş.a)
3. Care sunt sentimentele poetice deprinse din text?
4. Enumeră trei însuşiri ale poporului român, evidenţiate de poet de-a lungul imnului.
5. Menţionează două personalităţi ale istoriei, prezente în poezie.