Sunteți pe pagina 1din 9

c 

 
 
c 
  al ocrotirii penale il formeaza relatiile sociale a caror formare,
desfasurare si dezvoltare depind de increderea publica acordata inscrisurilor oficiale. Apararea
acestei increderi implica apararea insasi a tuturor inscrisurilor oficiale in contra falsificarii
materiale. Cum imensa majoritate a relatiilor sociale include in mecanismul lor folosirea de
inscrisuri oficiale, s-ar putea spune ca prin incriminarea si sanctionarea falsului material in
inscrisuri oficiale sunt ocrotite aproape toate relatiile sociale.
c  . In savarsirea faptului de fals material in inscrisuri oficiale,
inscrisul falsificat apare in primul rand ca produs al activitatii infractionale.
In cazul cand falsul material se comite prin alterarea unui inscris oficial existent, acest inscris are in
acelasi timp si caracterul de obiect material al infractiunii.
Dar chiar in cazul contrafacerii (plasmuirii) unui inscris oficial, pentru realizarea acestuia sunt
folosite materiale (hartie, cerneala) care, inserandu-se in produsul infractiunii (inscrisul oficial
fals), pastreaza insa caracterul de obiect material al infractiunii deoarece asupra lor s-a efectuat
actiunea de falsificare (plasmuire).
Inscrisurile oficiale falsificate (plasmuite sau alterate) sunt din aceasta cauza
socotite totdeauna si obiect material al infractiunii.
Inscrisul formeaza obiectul material al infractiunii, indiferent daca a fost falsificat in totul sau
numai in parte, daca falsul priveste continutul inscrisului ori semnarea acestuia sau modul de
autentificare, de certificare sau de atestare care insote§te inscrisul.
In semnificatia sa cea mai larga, prin ,,inscris" se intelege orice semn material, vizibil si permanent,
care serveste la transmiterea gandurilor si ideilor. Din acest punct de vedere, se cunoaste scrierea
ideografica, ce evoca direct ideea, pentru ca este reprezentarea aidoma ori simbolica a lucrului
exprimat, si scrierea fonetica, ce nu reprezinta in mod direct decat o succesiune de sunete, dar care
are aptitudinea de a trezi ideile in general legate de o asemenea inmanunchere de sunete combinate.
Legea penala nu atribuie termenului de ,,inscris" aceasta semnificatie larga, ci pe aceea de act
alcatuit in forma scrisa. Limitarea este fireasca, deoarece scrierea - in sensul de scriere fonetica -
este singurul mod de exprimare a gandirii care prezinta o anumita complexitate si, ca atare,
falsificarea sa - considerata comparativ cu falsificarea altor semne materiale - releva, in ceea ce-1
priveste pe autor si fapta sa, un pericol social mai intens. Nu orice inscris falsificat intereseaza
insa dreptul penal, sub aspectul aplicabilitatii art. 288 si urm. din C. pen., ci numai cele carora
legea le recunoaste aptitudinea de a produce consecinte juridice.
Inscris oficial este orice inscris care emana de la o autoritate publica, institutie publica sau de la o
alta persoana juridica de drept public sau care apartine unei asemenea unitati - art. 150 alin. (2)
C. pen. combinat cu art. 145 C. pen.
  
Subiectul activ nemijlocit (autor) al falsului material in inscrisuri oficiale poate fi
orice persoana fizica ce intruneste conditiile generale pentru a raspunde penal. Calitatea
acesteia poate fi uneori o imprejurare agravanta.
Cand faptuitorul este insa un functional", iar fapta este savarsita in exercitiul atributiilor de
serviciu, aceste doua imprejurari, in imbinarea lor, constituie un element circumstantial de
agravare, potrivit dispozitiei din alin. (2) al art. 288 C. pen.
Participatia penala este posibila sub toate formele sale: coautorat, instigare, complicitate.
In varianta agravata, coautori nu pot fi decat acele persoane care au calitatea ceruta de lege la
data comiterii infractiunii. Ceilalti participant (instigatorii, complicii) pot sa nu aiba aceasta
calitate. Daca numai instigatorul sau complicele are calitatea de functional", iar autorul nu o are,
fapta instigatorului sau complicelui, chiar daca a fost comisa in exercitiul atributiilor de serviciu,
va fi incadrata in raport cu fapta autorului, in dispozitiile din art. 288 alin. (1) C. pen. Desigur, ca
de aceste aspecte se va tine seama la individualizarea judiciara a pedepsei.
Cand falsul material al unui inscris oficial se realizeaza prin aplicarea unui sigiliu fals sau a unei
stampile false, eel care a folosit sigiliul sau stampila falsa va raspunde ca autor a doua fapte
penale, si anume: fals material in inscrisuri oficiale si folosire de instrumente oficiale false.
  al acestei infractiuni poate sa fie si o persoana juridica, potrivit
dispozitiei din art. 191 C. pen.
 
 este o autoritate publica, institutie publica sau alta persoana juridica
de drept public careia i se atribuie in mod mincinos inscrisul oficial falsificat.
Inscrisul oficial fals poate fi insa producator de consecinte juridice contra unei persoane fizice sau
juridice. Aceasta persoana este subiectul pasiveventual al infractiunii, care va deveni subiect
pasivefectiv atunci cand inscrisul va fi folosit impotriva sa, fiindca atingerea adusa intereselor
acestui subiect pasiv isi are cauza nu numai in folosirea inscrisului fals, ci si in fapta care a creat
acest inscris fals, adica infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale1182.
  
   al infractiunii examinate consta in actiunea de falsificare, in
mod material, a unui inscris oficial.
Actiunea de falsificare poate fi savarsita prin contrafacerea (respectiv confectionarea prin
imitare) scrierii sau semnaturii inscrisului oficial, ori prin alterarea (modificarea) in orice mod a
inscrisului.
Notiunea de ,,falsificare" folosita de art. 288 C. pen. trebuie inteleasa nu numai in
sensul de denaturare a unui inscris preexistent adevarat, ci si in sensul
imitSrii, alcatuirii in mod fraudulos, plasmuirii in intregime sau partial, contrafacerii
unui inscris.
Contrafacerea scrierii, in cazul inscrisurilor oficiale, nu inseamnS imitarea scrisului (mai ales ca
majoritatea inscrisurilor oficiale sunt tiparite sau dactilografiate), ci imitare prin reproducerea
continutului obisnuit al inscrisului falsificat (de ex. o diploma falsa trebuie sa aiba continutul unei
diplome adevarate; un proces-verbal de constatare trebuie sa aiba continutul unui astfel de inscris;
un buletin de identitate trebuie sa continS mentiunile unui astfel de act). FarS o astfel de
reproducere a continutului, inscrisul fals nu ar putea avea aparenta de inscris adevarat.
Contrafacerea scrierii inseamna deci plasmuirea, respectiv confectionarea unui inscris similar celui
oficial.
Contrafacerea semnaturii pe un inscris oficial adevarat sau plasmuit nu inseamna iarSsi o imitare
(copiere) a semnaturii, ci aplicarea unei semnSturi care sa aiba aparenta ca ar fi a celui ce trebuia sa
semneze, cu aratarea in paranteza, sau sub semnStura a numelui si prenumelui pretinsului
semnatar.
De cele mai multe ori, semnatura falsa este insotita si de amprenta unei stampile false sau pe
nedrept folosite. Constituie fals material in inscrisuri oficiale, in aceasta modalitate normativa si
contrafacerea amprentei unei stampile aplicate pe un inscris oficial.
Alterarea unui inscris oficial inseamna denaturarea materials a continutului sau, fie prin adSugiri intre
randuri sau marginale, ori modificari de cifre sau date; fie prin stersaturi sau bifari; fie prin aducerea in
stare de ilizibilitate a unor parti din inscrisul oficial (patare, decolorare etc.).
Modificarea unor bonuri de plata, prin majorarea sumelor platite, pentru justificarea unei
presupuse lipse in gestiune, constituie infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale, chiar
daca ulterior, cu ocazia verificarii, se constata ca lipsa pe care inculpatul urmarea sa o
acopere in modul aratat nu este reala
Semnarea condicii de prezenta cu numele unei persoane ce nu a fost prezenta la lucru constituie
o actiune generatoare de consecinte juridice, deoarece, condica de prezentS fiind o formS de
evidenta pe baza careia se calculeaza si se plStesc salariile, atrage indeplinirea obligatiei unitatii
de a plati salariul. De aceea, o astfel de fapta intruneste elementele constitutive ale falsului
material in inscrisuri oficiale1.
Falsificarea unor facturi, prin mentionarea unui pret mai mic al marfurilor vandute si folosirea acestora
la intocmirea bilantului si a celorlalte acte de evidenta contabilS sunt activitati cuprinse in latura
obiectiva a infractiunii de evaziune fiscala, prevazutS in art. 13 din Legea nr. 87/19941190, iar nu
infractiuni de fals si uz de fals savarsite in concurs cu cea dintai.
M  
1. Inscrisul trebuie sa faca parte din categoria inscrisurilor
oficiale, adica inscrisuri intocmite, emanate sau intarite de o persoana juridica de drept
public.
Inscris oficial, asa cum s-a aratat mai sus, este orice inscris care emana de la o autoritate publica,
institutie publica sau de la o alta persoana juridica de drept public sau care apartine unei
asemenea unitati - art. 150 alin. (2) C. pen. combinat cuartv145 C. pen.
Inscrisurile pot fi scrise in limba romana sau in orice alta limba (inscrisuri oficiale
straine, in original, sau traduceri oficiale).
Inscrisurile emanate de la autoritati (de la organe ale acestora) sunt, de regula, acte date in circulate
(de ordin extern), fiind remise fie altor autoritati, fie unor persoane indreptatite (adrese, circulare,
diplome, ordonante de plata, chitante etc.).
Sunt considerate inscrisuri oficiale nu numai exemplarele originale, ci si copiile legalizate sau
certificate ale acestora, cand sunt susceptibile de a produce consecinte juridice. Cerinta esentiala
este deci indeplinita in caz de falsificare a unei copii, chiar daca nu exista inscrisul original,
suficient ca respectiva copie, daca ar fi fost adevarata (necontrafacuta), ar fi produs efecte
juridice.
Intocmirea unei copii a unui act inexistent constituie fapta de fals material in inscrisuri oficiale.
Inscrisurile care alcatuiesc scriptica unei persoane juridice de drept public sunt in genere de
serviciu (de ordin intern), necesare pentru desfasurarea si evidenta activitatii din interiorul
unitatii respective (registre, referate, rapoarte, state de plata etc.). Aceste inscrisuri pastreaza
caracterul de inscris oficial chiar daca in cuprinsul lor se face referire la alte inscrisuri sau la
operatii externe (inregistrari de intrari si iesiri, procese-verbale de constatare etc.).
Titlurile si inscrisurile prevazute in art. 282 si art. 283 C. pen. nu pot constitui obiectul material
al faptei penale analizate, deoarece contrafacerea si alterarea lor este incriminata distinct prin
textele citate.
Potrivit dispozitiei din alin. (3) al art. 288 C. pen. sunt considerate inscrisuri oficiale: biletele,
tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.
Biletele, tichetele, sau imprimatele trebuie sa emane de la una din unitatile aratate in art. 145 C.
pen., fiindca numai in acest caz acestea pot fi asimilate inscrisurilor oficiale. Intra in aceasta
categorie: biletele de intrare la spectacole, biletele loto^ sau pronosport, tichetele de tramvai sau
alte mijloace de transport in comun etc. In general, aceste imprimate fac dovada unei plati, desi
nu poarta vreo semnatura de atestare. Biletele, tichetele si celelalte imprimate producatoare de
consecinte juridice, emise de alte unitati decat cele prevazute in art. 145 C. pen., sunt inscrisuri
sub semnatura privata si nu pot face decat obiectul faptei penale prevazute in art. 290 C. pen.
2.Inscrisul oficial falsificat trebuie sa fie susceptibil de a produce consecinte
juridice in cazul cand ar fi folosit. Aceasta inseamna ca actul rezultat in urma
falsificarii trebuie sa fie un inscris cu valoare probatorie si cu semnificatie juridica.
3.In varianta agravata, este necesar ca actiunea de falsificare sa fie realizata
de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu.
Constituie infractiunile prevazute in art. 288 alin. (2) C. pen. si art. 289 C. pen. fapta unui
politist, insarcinat cu efectuarea cercetarii penale, de a falsifica semnaturile unor persoane pe
procesul verbal de constatare a infractiunii,
atribuindu-le in mod nereal calitatea de martori asistenti si de a intocmi declaratii ale
acestora cu falsificarea semnaturii1195.
Urmarea imediatd a faptei penale examinate consta in crearea unei stari de pericol
pentru relatiile sociale ocrotite, pericol decurgand din realizarea unui inscris oficial fals
care prezinta aparent toate insusirile unui inscris oficial corespunzator.
Pentru existenta infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale nu este necesar sa se fi cauzat un
prejudiciu material, ci numai ca actul falsificat sa fie de natura a genera consecinte juridice si a
cauza prejudicii ordinii statornicite in Romania, ordine care cere ca actele intocmite de functional!
sa exprime, sub toate aspectele, adevarul.
Cand falsitatea inscrisului este insa vizibila si usor de observat (stersaturi evidente, adaugiri
scrise cu alta cerneala etc.) urmarea imediata nu va fi indeplinita, iar fapta nu va constitui decat o
incercare de a falsifica.
Legatura de cauzalitate intre starea de pericol si actiunea de falsificare trebuie sa
existe si de regula rezulta din materialitatea faptei {ex re).
Latura subiectiva
Forma de vinovatie care constituie elementul subiectiv al acestei infractiuni este
intentia directasa u indirecta. Exista intentie cand faptuitorul si-a dat seama ca, prin actiunea pe
care o savarseste, falsifica material un inscris oficial, a prevazut ca in acest fel se creeaza o stare
de pericol pentru increderea pe care trebuie sa o inspire un astfel de inscris si a urmarit acest
rezultat sau a acceptat producerea lui.
Mobilulsi scopul nu intereseaza pentru existenta infractiunii de fals material in inscrisuri
oficiale, ci doar pentru stabilirea gradului de pericol social concret al faptei comise de subiectul
activ si la individualizareajudiciara apedepsei.
In doctrina, s-a mai sustinut si parerea1198, cu care nu suntem de acord si care dealtfel a
ramas izolata, conform careia infractiunea analizata nu se poate comite decat cuintent ie
directa.
Œ
  din culpa nu constituie infractiune. Culpa rezulta, in genere, din
mentiunea care se face pe inscris, chiar in momentul intocmirii, despre eroarea comisa.
Π 
Forme. Fiind o fapta comisiva, falsul material in inscrisuri oficiale este susceptibil
de a parcurge fazele obisnuite de desfasurare ale unei activitati infractionale: acte
preparatorii, tentativa, consumare.
Desi sunt posibile si necesare, actele preparatorii (ex. procurarea de instrumente si materiale,
adaptarea lor in vederea executarii, efectuarea de probe etc.) nu sunt incriminate de legea penala.
Cand actiunea de falsificare incepe sa fie executata, actele de pregatire efectuate de altul decat
autorul pot deveni eventual acte de complicitate anterioara la savarsirea infractiunii.
Un mijloc foarte necesar la savarsirea falsului material in actele oficiale il constituie folosirea de
sigilii, stampile false, iar falsificarea de sigilii sau stampile este, evident, o activitate preparatorie
in raport cu infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale.
ÿ  exista atunci cand executarea actiunii de falsificare a inceput, dar a fost
intrerupta sau a ramas fara rezultat, din cauze straine de vointa faptuitorului. Exista tentativa si
atunci cand executarea actiunii de falsificare a inceput, dar nu s-a produs urmarea imediata,
inscrisul falsificat fiind inutilizabil din cauza defectelor sale (fals grosolan), usor de observat chiar
de catre o persoana mai putin atenta1199.
Tentativa este incriminata potrivit art. 288 alin. (4) C. pen.
Consumarea are loc in momentul in care executarea actiunii de falsificare a ajuns la
capat si a produs urmarea imediata, adica s-a creat starea de pericol pentru relatiile
sociale protejate prin norma de incriminare examinata.
Pentru consumarea infractiunii nu imports daca inscrisul oficial fals a fost sau nu
folosit.
Distrugerea inscrisului dupa descoperirea faptei nu inlatura existenta infractiunii.
Intrucat infractiunea de abuz in serviciu are caracter subsidiar, iar falsificarea unor inscrisuri
oficiale, de catre functionarul insarcinat cu intocmirea lor, se incadreaza in art. 288 C. pen.,
instanta nu poate califica aceeasi fapta ca si abuz in serviciu1200.
 
Falsul material in inscrisuri oficiale, in varianta tip, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 4 ani
64

TITLUL X
Infractiuni contra capacitatii de aparare a Romaniei
1. - Tabloul infractiunilor

Cap.III±Inf
racţiuni
săvârşitede
civili
Art.353±Sus
tragereade
larecrutare
Art.354±Nep
rezentarea
laîncorpora
resau
concentrare
Cap.II±Infr
acţiuni
săvârşitede
militarisau
decivili
Art.348±Sus
tragerea
delaservici
ulmilitar
Art.349±Def
etismul
Art.350±Jef
uireacelor
căzuţipecâm
pulde
luptă
Art.351±Fol
osirea
emblemeiCru
ciiRoşiiîn
timpulopera
ţiilormilit
ar
Art.352±Sus
tragerea
delarechizi
ţiimilitare
Cap.I±Infra
cţiuni
săvârşitede
militari
Secţ.III±In
fracţiuni
specificeav
iaţieişimar
inei
militare
Art.340±Zbo
rul
neautorizat
Art.341±Păr
ăsireanavei
Art.342±Păr
ăsirea
comenzii
Art.343±Nel
uarea
măsurilorne
cesareîn
operaţiilen
avale
Art.344±Cob
orârea
pavilionulu
i
Art.345-Col
iziunea
?