Sunteți pe pagina 1din 5

Planificare anuală orientativă– clasa a II - a, semestrul I și II, an şcolar 2021/ 2022

PLANIFICARE ANUALĂ ORIENTATIVĂ PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


RELIGIE – CULTUL ORTODOX

SEMESTRUL I - 14 SĂPTĂMÂNI
(13 septembrie 2021 – 14 ianuarie 2022)
I. Unitatea de învățare: OMUL ESTE FIUL IUBITOR AL LUI DUMNEZEU: 4 ore + 2 ore
Nr. Resurse Evaluare
Detalieri de conținut C.S. Activități de învățare ore Săptămâna (procedu-rale și (instru-
materiale) mente)
1. Cu Dumnezeu la început de an - exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul diferi- 1 S1/ 13-17.09 - descrierea,
școlar telor teme, din perspectivă generală şi din perspectivă religioa- explicaţia, Activitate
1.1; să: iubire, minune, laudă, mulţumire, dar, ajutor, recunoştinţă, conversaţia, frontală
iertare și așa mai departe
2. Să ne amintim din clasa I 1.1; 1.2; - exerciții, lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin, 1 S2/ 20-24.09 -manualul, fișa de Activitate
recitarea unor rugăciuni lucru frontală
3. Iubirea, sentimentul cel mai înalt - dialoguri pe tema importanţei iubirii: iubirea omului faţă de -povestirea,
al omului 1.1; 1.2; 3.2 ceilalţi, iubirea lui Dumnezeu faţă de om, iubirea omului faţă 1 S3/ 25-29.09 exerciţii de Activitate
de Dumnezeu, valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple memorare, individuală
4. Îl am pe Dumnezeu în minte şi în 1.1; 1.2; 1.3 - jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a iubirii
suflet în fiecare zi faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni 1 S4/ 04-08.10 -lectura,
- exerciţii de redare, într-o succesiune logică, a unor eveni- Observarea
5. Rugăciunile de mulţumire şi de 1.1; 1, 2; mente din viaţa Mântuitorului, prezentarea unor modele observarea sistematică
laudă aduse lui Dumnezeu 3.1; biblice de comportament, la alegere, în funcţie de tema 1 S5/ 11-15.10 dirijată;
abordată: răsplătirea binelui făcut, iertarea, ajutorarea
bolnavilor, ajutorarea celor singuri - manualul,
6. Darul, dovadă a iubirii noastre 1.1; 1,3; 2.1 - jocuri de rol în care este valorizată respectarea, în contexte 1 S6/ 18-22.10 imagini, Probă
faţă de Dumnezeu variate, a normelor de comportament exemplificate prin CD, practică(de
exemplele biblice texte suport, colorat,
7. Ajutorul oferit celorlalţi, semn al 1.2; 1.3; 3.2; - povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora, motivate/ 1 S7/01-05.11 carte de istorioare plastelină)
iubirii faţă de Dumnezeu determinate de iubirea semenilor morale;
-prezentarea unor modele biblice de ajutorare a celor aflați în
8. Ajutorul dat celor bolnavi suferință - fişa de lucru. Activitate
individuală
9Ajutorul dat celor singuri

7. Recapitulare, sistematizare și eva-


luare pentru unitatea de învăţare - exerciţii/ jocuri de valorizare a celorlalţi (membri ai familiei,
“Omul este Fiul iubitor al lui colegi, prieteni etc.): „Spune trei lucruri bune despre...”
Dumnezeu”* - jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu”
II. Unitatea de învățare: DUMNEZEU ESTE TATĂL NOSTRU IUBITOR: 3 ore
- exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul diferi- povestirea, Activitate frontală
1. Dumnezeu ne iubeşte pe toţi telor teme, din perspectivă generală şi din perspectivă religioa- 1 S8/06-10.11 conversaţia,
să: iubire, minune, laudă, mulţumire, dar, ajutor, recunoştinţă, explicaţia,
iertare și așa mai departe observaţia Observarea sistematică
- dialoguri pe tema importanţei iubirii: iubirea omului faţă de dirijată,
ceilalţi, iubirea lui Dumnezeu faţă de om, iubirea omului faţă exerciţiul
de Dumnezeu, valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple
2. Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaş- 1.1; - relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui 1 S10/20-24.11 lectura
tem şi să Îl iubim Dumnezeu faţă de lume biblică
- observarea naturii, sub aspectul Măreţiei acesteia
- explicarea rolului şi posibilităţii minunilor în viaţa omului manualul, Activitate individuală
- jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a iubirii faţă
de Dumnezeu şi faţă de semeni texte suport,
- exerciţii de redare, într-o succesiune logică, a unor eveni-
mente din viaţa Mântuitorului prezentarea unor modele biblice cărţi de
de comportament, la alegere, în funcţie de tema abordată: răs- rugăciune,
plătirea binelui făcut, iertarea, ajutorarea bolnavilor, ajutora- planşe,
rea celor singuri Probă practică
3. Iisus Hristos S-a făcut Om din 1.2; - jocuri de rol în care este valorizată respectarea, în contexte 1 S11/ 27.11-01.12 icoane,
iubire variate, a normelor de comportament exemplificate prin exem-
plele biblice fişa de lucru,
- povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora, motivate/
determinate de iubirea semenilor caietul
- jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu” pentru elevi
III. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_CRĂCIUNUL ŞI ANUL NOU - TRADIŢII: 2 ore + 5 ore
1. Postul Nașterii Domnului pentru - elaborarea unor texte scurte, utilizând cuvinte din domeniul 1 S9/ 13-17.11 - descrierea,
micii creştini* religios-moral sau pornind de la audiţii/ lecturi ale unor texte explicaţia,
biblice conversaţia, Activitate frontală
- dialog pe tema rolului unor evenimente religioase semnifica- povestirea,
1.1; tive din viaţa comunităţii, pornind de la experienţele elevilor lectura,
2. Tradiţii religioase de Crăciun - prezentarea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa 1 S12/ 04-08.12
Mântuitorului (NaştereaDomnului) lectura Activitate individuală
- exerciţii de recunoaştere a unor evenimente/ sărbători pe ba- biblică,
za unor icoane, texte biblice şi din literatura laică şi religioasă
3. Tradiţii populare de Crăciun şi de - povestirea după imagini (planşe, icoane, ilustraţii etc.) cu te- 1 S13/ 11-15.12 studiu de
Anul Nou matică adecvată caz;
- exemplificarea unor aspecte legate de evenimentele religioa- Observarea
1.2; se, cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale observarea sistematică
- dialog pe tema rolului marilor sărbători religioase şi a unor dirijată;
4. Nașterea Domnului – bucuria tradiţii specifice din viaţa familiei sau a comunităţii 1 S14/ 18-22.12
micilor creștini* - participarea, pe grupe de lucru, la realizarea unor proiecte pe - manualul,
diferite teme („Tradiţiile din localitatea mea”; „Cum păstrăm imagini,
5. Recapitulare şi sistematizare pen- tradiţiile religioase” etc.) 1 S15/ 15-16.01 CD,
tru unitatea de învăţare “Dumnezeu - explicarea relaţiei dintre diferite sărbători religioase şi peri- texte suport,
este Tatăl nostru iubitor”/ “Mari 3.1; oadele de vacanţă sau zilele declarate nelucrătoare Probă orală
sărbători creștine_Crăciunul şi Anul - exerciţii de identificare a unor slujbe bisericeşti realizate la carte de
Nou - tradiţii”* marile sărbători, pe baza unor imagini sau a audierii unor texte istorioare
din literatură, referitoare la marile sărbători creştine morale;
6. Evaluare pentru unitatea de învă- - implicarea în evenimente/ ceremonii/ activităţi legate de tra- 1 S16/22-26.01
ţare “Dumnezeu este Tatăl nostru diţii religioase şi populare specifice comunităţii - fişă de
iubitor”/ “Mari sărbători crești- 3.2; - audierea/ învăţarea unor colinde şi cântări religioase lucru; Probă practică
ne_Crăciunul şi Anul Nou -tradiţii”* - realizarea unor desene, felicitări, ornamente, colaje etc., cu o-
cazia sărbătorilor religioase, utilizând materiale diverse - caietul
7. Recapitulare finală semestrul I* 1 S17/ 29.01-02.02 special.
SEMESTRUL II - 17 SĂPTĂMÂNI
(12 februarie – 15 iunie 2018)
I. Unitatea de învățare: DUMNEZEU ESTE TATĂL NOSTRU IUBITOR: 6 ore + 1 oră
Nr. Resurse Evaluare
Detalieri de conținut C.S. Activități de învățare ore Săptămâna (procedu- (instru-mente)
rale și
materiale)
- exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul diferi- povestirea, Activitate frontală
telor teme, din perspectivă generală şi din perspectivă religioa- conversaţia,
să: iubire, minune, laudă, mulţumire, dar, ajutor, recunoştinţă, explicaţia,
iertare și așa mai departe observaţia
- dialoguri pe tema importanţei iubirii: iubirea omului faţă de dirijată,
ceilalţi, iubirea lui Dumnezeu faţă de om, iubirea omului faţă exerciţiul
de Dumnezeu, valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple Observarea sistematică
- relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui lectura
Dumnezeu faţă de lume biblică
1. Minunile arată iubirea lui 1.1; - observarea naturii, sub aspectul Măreţiei acesteia 1 S1/ 12-16.02
Dumnezeu faţă de om - explicarea rolului şi posibilităţii minunilor în viaţa omului manualul,
- jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a iubirii faţă
de Dumnezeu şi faţă de semeni texte suport,
- exerciţii de redare, într-o succesiune logică, a unor eveni- Activitate individuală
mente din viaţa Mântuitorului prezentarea unor modele biblice cărţi de
de comportament, la alegere, în funcţie de tema abordată: răs- rugăciune,
plătirea binelui făcut, iertarea, ajutorarea bolnavilor, ajutora- planşe,
rea celor singuri
- jocuri de rol în care este valorizată respectarea, în contexte icoane, Probă practică
variate, a normelor de comportament exemplificate prin exem-
plele biblice fişa de lucru,
2. Maica Domnului, îngerii şi sfinţii 1.2; - povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora, motivate/ 1 S3/ 26.02-02.03
săvârşesc minuni determinate de iubirea semenilor caietul
- jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu” pentru elevi
II. Unitatea de învățare: OAMENII ÎŞI ARATĂ IUBIREA UNII FAŢĂ DE ALŢII: 5 ore
- studii de caz pe tema respectării regulilor de comportament
moral-creştin, pornind de la situaţii reale sau imaginare
- jocuri de rol pe diferite teme: „Ce am făcut bine în conversaţia, Activitate frontală
situaţia... ?”; „Care sunt efectele faptelor bune/rele...?”
1. Oferirea de sfaturi şi învăţături 1.3; - exerciţii de autoevaluare a comportamentului, prin raportare 1 S4/ 05-09.03
la exemplele învăţate explicaţia,
- analiza unor comportamente care respectă sau încalcă valori-
le morale creştine
- conversaţii de grup privind comportamentul faţă de semenii Lectura
cu anumite probleme (sociale, de sănătate etc.), pe baza unor biblică
2. Recunoştinţa faţă de cei care ne povestiri, exemple concrete din viaţa de zi cu zi 1 S9/ 16-20.04 Activitate individuală
fac bine - construirea unor poveşti cu început/ sfârşit dat, care pun în
evidenţă comportamente moral-religioase studiul de
- exerciţii de negociere şi stabilire în comun a responsabilităţi- caz,
lor în cadrul grupurilor din care face parte, pentru realizarea
unor activităţi variate
2.1; - dialoguri pe teme privind asumarea, ascultarea şi negocierea munca Observarea
3. Iertarea celor care ne fac rău responsabilităţilor în diferite grupuri de apartenenţă 1 S10/ 23-27.04 indepen- sistematică
- prezentarea regulilor privind oferirea şi primirea unor sfaturi, dentă
învăţături, daruri
- studii de caz pe tema primirii şi oferirii de sfaturi, de învăţă-
turi, de daruri
- conversaţie de grup pe tema unor elemente de diversitate în
4. Ajutorul dat celor bolnavi grupurile de apartenenţă sau în alte grupuri 1 S11/ 30.04-04.05 manualul, Probă orală
- prezentarea regulilor de comunicare pozitivă cu diferite cate-
gorii de persoane (persoanele cu probleme sociale, bolnave,
singure etc.) planşe,
- exerciţii de evaluare a efectelor diferitelor fapte/ comporta-
mente/ atitudini care accentuează diferenţele dintre oameni, pe
5. Ajutorul dat celor singuri bază de povestiri, jocuri de rol 1 S12/ 07-11.05 texte suport, Probă practică
2.2; - dialog pe tema copiilor orfani, a copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate, a copiilor de la casele de tip familial şi
aşa mai departe caietul
- audierea/ citirea unor texte literare sau religioase simple, în pentru elevi
proză sau în versuri, în care se reflectă ideea de toleranţă
III. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_FLORIILE, PAŞTILE ŞI RUSALIILE - TRADIŢII: 2 ore + 7 ore
1. Postul Învierii Domnului în viața 1.1; 1 S2/ 19-23.02
micului creștin* - elaborarea unor texte scurte, utilizând cuvinte din domeniul - descrierea,
religios-moral sau pornind de la audiţii/ lecturii ale unor texte
2. Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi biblice şi din viaţa Mântuitorului 1 S5/ 12-16.03 explicaţia, Activitate frontală
Rusalii - dialog pe tema rolului unor evenimente religioase semnifica-
1.2; tive din viaţa comunităţii, pornind de la experienţele elevilor conversaţia,
3. Tradiţii populare de Paşti - prezentarea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa 1 S6/ 19-23.03
Mântuitorului povestirea,
4. Cum am sărbătorit Paștele* - exerciţii de recunoaştere a unor evenimente/ sărbători pe ba- 1 S8/ 11-13.04
za unor icoane, texte biblice şi din literatura laică şi religioasă lectura
5. Lecturi moral-religioase pentru u- 1.3; - povestirea după imagini (planşe, icoane, ilustraţii etc.) cu te- 1 S13/ 14-18.05 explicativă,
nitatea de învăţare „Oamenii îşi ara- matică adecvată
tă iubirea unii faţă de alţii”/ ”Mari - exemplificarea unor aspecte legate de evenimentele religioa- lectura
sărbători creștine_Floriile, Paştile şi se, cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale biblică, Activitate individuală
Rusaliile – tradiţii”* - dialog pe tema rolului marilor sărbători religioase şi a unor
2.1; tradiţii specifice din viaţa familiei sau a comunităţii observarea
6. Recapitulare și sistematizare pen- - participarea, pe grupe de lucru, la realizarea unor proiecte pe 1 S14/ 21-25.05 dirijată;
tru unitatea de învăţare „Oamenii îşi diferite teme („Tradiţiile din localitatea mea”; „Cum păstrăm
arată iubirea unii faţă de alţii”/ tradiţiile religioase” etc.)
”Mari sărbători creștine_Floriile, - explicarea relaţiei dintre diferite sărbători religioase şi peri- - manualul,
Paştile şi Rusaliile – tradiţii”* 2.2; oadele de vacanţă sau zilele declarate nelucrătoare
- exerciţii de identificare a unor slujbe bisericeşti realizate la imagini,
7. Evaluare pentru unitatea de învă- marile sărbători, pe baza unor imagini sau a audierii unor texte 1 S15/ 28.05-01.06
ţare „Oamenii îşi arată iubirea unii din literatură, referitoare la marile sărbători creştine texte suport,
faţă de alţii”/ ”Mari sărbători crești- - implicarea în evenimente/ ceremonii/ activităţi legate de tra-
ne_Floriile, Paştile şi Rusaliile – 3.1; diţii religioase şi populare specifice comunităţii - fişă de Observarea sistematică
tradiţii”* - audierea/ învăţarea unor cântări religioase lucru;

8. Recapitulare finală semestrul II* - realizarea unor desene, felicitări, ornamente, colaje etc., cu 1 S16/ 04-08.06 - caietul
ocazia sărbătorilor religioase, utilizând materiale diverse special.
9. Cu Hristos pe cărările vacanţei* 3.2; 1 S17/ 11-15.06
IV. Unitatea de învățare: „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”: 1 oră
3.1; S7/ 26-30.03 povestirea,
- exerciţii de identificare a termenilor religioşi în textele conversaţia,
3.2; studiate; explicaţia, Activitate frontală
- exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi, 1 observaţia
pe baza contextului în care sunt folosiţi; dirijată, Observarea sistematică
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin aranjarea exerciţiul,
unor cuvinte în logica sugerată de un şir de cuvinte date ; lectura Activitate individuală
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religi- biblică
oşi nou învăţaţi;
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin aranjarea manualul,
unor cuvinte în logica sugerată de un şir de cuvinte date ; texte suport,
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii icoane,
religioşi nou învăţaţi; fişe de lucru,
caietul
pentru elevi