Sunteți pe pagina 1din 14

5.2.

Impozitarea veniturilor din


activităţi independente
 Veniturile din activităţi independente cuprind:
❑ activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;
❑ profesii liberale.
➢ Venitul net anual din activităţi independente poate fi determinat:
❑ în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Acest sistem este aplicat de contribuabilii care:
▪ realizează venituri din activităţi independente şi nu îşi desfăşoară acticvitatea
individual;
▪ desfăşoară atât activităţi impuse pe bază de norme de venit, cât şi activităţi care
nu se regăsesc în nomenclatorul activităţilor ce se impozitează pe bază de norme
de venit sau nu îşi desfăşoară activitatea în mod independent, apelând la muncă
salarială;
▪ desfăşoară mai multe activităţi independente, printre care şi cea de transport de
bunuri şi persoane în regim de taxi;
▪ obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, pe
baza opţiunii pentru impunerea în sistem real;
▪ obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pe baza opţiunii pentru
determinarea venitului net în sistem real.
❑ pe bază de norme de venit
Acest sistem este aplicat de contribuabilii înscrişi în nomenclatorul activităţilor
independente pentru care venitul net se poate determina pe bază de norme de venit.
Aceste persoane trebuie să-şi desfăşoare activitatea individual, fără salariaţi.
5.2.1 Determinarea venitului net în sistem real
Venit net impozabil = Venit brut – Cheltuieli deductibile aferente activităţii
Venitul brut cuprinde elemente, dintre care, cele mai relevante sunt:
• sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;
• veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în
legătură cu o activitate independentă;
• câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate
independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a
activităţii;
• veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu
concura cu o altă persoană;
• veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o
activitate independentă;
• veniturile înregistrate în casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de
taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.
Observaţie: Dacă bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul persoanei fizice, dpdv
fiscal se consideră că are loc o înstrăinare şi valoarea acestora, stabilită prin evaluare în
raport cu preţurile practicate pe piaţă sau prin expertiză tehnică, este considerată venit
impozabil.
Nu sunt considerate venituri brute:
▪ aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea
activităţii sau în cursul desfăşurării acesteia;
▪ sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice
sau juridice;
▪ sumele primite ca despăgubiri;
▪ sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări sau donaţii.
Cheltuielile efectuate de contribuabil pot fi:

nedeductibile
deductibile deductibile limitat
 Exemple de cheltuieli deductibile:
• cheltuieli cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile şi obiecte de inventar;
• cheltuieli cu lucrările executate şi serviciile prestate de terţi;
• chiria aferentă spaţiului în care se desfăşoară activitatea şi aferentă utilajelor sau altor
echipamente utilizate în desfăşurarea activităţii;
• dobânzile aferente creditelor bancare;
• cheltuielile cu comisioanele şi alte servicii bancare;
• cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii;
• cheltuielile cu energia şi apa;
• cheltuielile cu transportul bunuri şi de persoane;
• cheltuielile de natură salarială;
• Cheltuielile cu impozitele şi taxele, altele decât impozitul pe venit;
• cheltuielile cu amortizarea;
• cheltuielile pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea contribuabilului şi a salariaşilor
acestuia.
 Cheltuielile cu deductibilitate limitată
▪ Cheltuielile de sponsorizare, precum şi pentru acordarea de burse private:
5% x (venit brut – cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile de
sponsorizare, mecenat, acordare de burse private, protocol)
▪ Cheltuielile de protocol
2% x (venit brut – cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare,
mecenat, acordare de burse private, protocol)
▪ Cheltuielile sociale
5% x valoarea anuală a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului
▪ Scăzăminte, perisabilităţi, pierderi rezultate din manipulare/depozitare;
▪ Valoarea tichetelor de masă şi voucherelor acordate de angajatori;
▪ Contribuţii la fondurile de pensii facultative;
▪ Prime de asigurare voluntară de sănătate;
▪ Cheltuieli privind contribuţii sociale obligatorii datorate de angajatori.
 Principalele cheltuieli nedeductibile:
▪ Sume sau bunuri utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei;
▪ Cheltuieli corespunzătoare veniturilor neimpozabile;
▪ Cheltuielile cu primele de asigurare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă
de abonamente, altele decât cele care sunt deductibile;
▪ Donaţiile de orice fel;
▪ Cheltuieli cu amenzile;
▪ Rate aferente creditelor angajate;
▪ Cheltuieli privind bunurile constate lipsă în gestiune sau degradate şi neimputabile,
dacă inventarul nu este acoperit cu o poliţă de asigurare;
▪ Impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, inclusiv impozitul pe venitul realizat în
străinătate;
▪ 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere monitorizate care nu sunt utilizate
exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice (nu depăşesc 3 500 kg, au maxim
9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului).
 Exemplu:
 O persoană fizică începe în anul N o activitate de croitorie, bazată pe liberă iniţiativă.
Determinarea venitului net se va realiza în sistem real, deoarece foloseşte personal
angajat . La sfârşitul anului, veniturile şi cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii sunt
următoarele:
▪ venituri din prestarea activităţii de croitorie 50 000 lei;
▪ cheltuieli 32 000 lei, din care:
- cheltuieli cu materialele 25 000 lei;
- cheltuieli cu personalul angajat 5 000 lei;
- cheltuieli de protocol 1000 lei;
- cheltuieli cu diferite impozite şi taxe 1 000 lei.
Pentru desfăşurarea activităţii, la 01.03.N, persoana a împrumutat de la o bancă suma de
10 000 lei. Dobânda aferentă primului an de creditare este de 412 lei. Din creditul obţinut
s-au făcut investiţii în utilaje în sumă de 5 000 lei, amortizabile liniar în 5 ani. Utilajele au
fost puse în funcţiune la data de 29.06.N.
Să se determine venitul net în sistem real.
 Cota de amortizare = 100/5 = 20%
 Amortizarea anuală = 5 000 x 20% = 1 000
 Amortizarea anul N :(6 luni) = 500 lei
 Cheltuieli de protocol deductibile = 2% x (50 000 – 25 000 – 5 000 – 1 000 – 412 – 500) =
361,75 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 1000 – 361,75 = 638,25 lei
Venit net = 50 000 – (25 000 +5000 + 1000 +412+500 + 361,75)= 17 726,25 lei
 Obligaţii declarative şi de plată
Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente au obligaţia
estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului
anual estimat. Se completează şi se depune formularul 212 „Declaraţie unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, până la 15
martie inclusiv a fiecărui an.
Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea unei cote de 10%
asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la
bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a
venitului.
Exemplu:
Un arhitect efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în sumă de 2 400 lei
până la 31.12. N. La sfârşitul anului, veniturile şi cheltuielile legate de desfăşurarea
activităţii sunt următoarele:
• venituri din prestarea activităţii de arhitect 180 000 lei;
• cheltuieli 127 000 lei, din care:
- cheltuieli cu materialele 70 000 lei;
- cheltuieli cu chiria 12 000 lei;
- cheltuieli cu serviciile achiziţionate 25 000 lei;
- cheltuieli cu energia electrică, telefon şi apă 10 000 lei;
- cheltuieli de sponsorizare 6 000 lei;
- cheltuieli cu amenzile 4 000 lei.
Să se determine impozitul pe venit.

CHELTUIELI deductibile = 117 000


Cheltuieli de sponsorizare deductibile = 5% x ( 180 000 – 117 000) = 3 150 lei
Venit net = 180 000 – (117 000 + 3150) = 59 850
Impozit = 10% x 59 850 = 5 985
Impozit anual = 5 985 – 2 400 = 3 585 lei
5.2.2. Determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit

Ministerul Finanţelor Publice elaborează nomenclatorul activităţilor pentru care


venitul net se determină pe baza normelor de venit.
Nu se poate aplica acest sistem pentru veniturile obţinute din profesii liberale.
Contribuabilii au obligaţia să completeze numai partea referitoare la venituri din
Registru de evidenţă fiscală şi nu au obligaţii privind evidenţa contabilă.
Reducerea normelor de venit poate fi stabilită de către Direcţiile Generale ale
Finanţelor Publice Judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Exe mplu:
O persoană fizică a fost impozitată prin determinarea venitului net în sistem real şi
apoi a trecut la determinarea venitului net pe bază de normă de venit, fiindu-i stabilită o
normă de venit de 20 000 lei/an. Ea a avut mijloace fixe în valoare de 8 000 lei,
amortizate în proporţie de 80% în momentul modificării modului de determinare a
venitului real. Aceste mijloace fixe au fost vândute cu 5000 lei.
 Valoarea venitului net va fi majorată cu 5 000 lei x 80% = 4 000 lei, deci va
deveni 24 000 lei.
✓ Obligaţii declarative şi de plată
Contribuabilii au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin
aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate.
Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15
martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

5.2.3. Contribuţii sociale pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente
CAS 25% şi CASS 10%
În cursul anului, persoana fizică ce realizează venituri din activităţi independente face
evaluarea pentru a stabili eventuale obligaţii de plată pentru contribuţii sociale (CAS şi
CASS). Dacă venitul net estimat este mai mare sau egal cu valoarea a 12 salarii minime
brute pe ţară, atunci persoana fizică datorează CAS şi CASS. Este luat în calcul salariul
minim brut pe ţară în vigoare în anul în care se datorează contribuţiile. Definitivarea
venitului realizat, care stă la baza stabilirii obligaţiei finale în materie de CAS şi CASS, se va
face în anul următor, prin intermediul declaraţiei 212, depuse până la 15 martie inclusiv.
5.2.3. Venitul net anual din drepturi de proprietate intelectuală
➢ Sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi invenţii, mai puţin
realizările tehnice, know-how, mărci înregistrate, francize şi alte asemenea, recunoscute şi
protejate prin înscrisuri ale instituţiilor specializate, precum şi a drepturilor de autor, inclusiv a
celor conexe drepturilor de autor.
➢ Veniturile de această natură se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activităţi
independente.
 Venitul net anual din drepturile de proprietate intelectuală se stabilesc astfel:
Venit net impozabil = Venit brut – Cota de cheltuieli forfetare (40%)
➢ În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi
în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al celei compensatorii pentru copia
privată , venitul net de determină astfel:
Venit net impozabil = Venit brut – Sumele care revin organismelor de gestiune colectivă sau altor
plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli de 40%
Impozit pe venit = Venit net impozabil x 10%
Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze
pentru determinarea venitului net în sistem real. Opţiunea de a determina venitul net în sistem
real presupune reguli şi obligaţii similare cu cele pentru veniturile din activităţi independente.

S-ar putea să vă placă și