Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 18 martie 2022


CLASA : a II- a B
ÎNVĂŢĂTOR: Stancu Luiza
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi explorarea mediului
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
TEMA LECŢIEI: Ordinea efectuării operaţiilor
TIPUL LECŢIEI: Consolidare

SCOPUL LECŢIEI: Dobândirea deprinderilor de calcul matematic, respectând ordinea efectuării operaţiilor
COMPETENŢE SPECIFICE:
MEM:
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social;
Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut;
Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a•b=x; a:b=x, în concentrul 0-100
CLR:
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.3. Participarea cu interes la rezolvarea de rebusuri sau la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
DP
Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten;

LA SFÂRȘITUL ACTIVITĂȚII ELEVII VOR ȘTI:


O1: să utilizeze corect terminologia matematică specifică operaţiilor matematice în rezolvarea de exerciţii şi probleme (factor,
produs, deîmpărţit, împărţitor, cât);;
O2: să rezolve corect exerciţii de calcul mintal;
O3: să aplice corect regulile de efectuare a exerciţiilor ce conţin operaţii de ordine diferite, respectând ordinea efectuării
acestor operaţii;
O4: să compare rezultatele obţinute, urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor;
O5: să alcătuiască probleme cu mai multe operaţii utilizând tehnici variate prin respectarea algoritmului de rezolvare al
problemelor;
O6: să recunoască situaţiile concrete sau expresiile care cer efectuarea unei anumite operaţii: „de…ori mai mare/mic”, dublu,
jumatate, triplu, treime, impătit, pătrime, zecime.

STRATEGII DIDACTICE
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, exerciţiul, metoda cubului, jocul didactic
 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, cubul, videoproiector, floarea de lotus, bilete cu cerinţe, flori
 Moduri de organizare : frontală, individuală, pe grupe.
RESURSE
 Umane: 17 elevi
 Spaţiale: sala de clasă
 Temporale: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
1. Cucoş, C., (2014), Pedagogie editia a III a, Editura Polirom, Iaşi;
2. Cârjan, F., Begu, G., (2001), Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Editura Paralela 45,
Piteşti;
3. Pârâială, V., Pârâială, D.,(1992), Probleme tipice rezolvate prin mai multe metode şi procedee Editura
Institutului European Bucureşti
4. Roşu, M., (2004), Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti;

Nr. Strategii didactice


crt Etapele Conţinutul ştiinţific Ob Metode şi Mijloace de Moduri de Evaluare
activităţii . procedee învăţământ organizare

1. Moment Se asigură condiţiile necesare Instructajul Materialele Frontal Observarea


organizatoric pentru buna desfăşurare a activităţii. verbal necesare Pe grupe comportamentului
activităţii elevilor
2. Verificarea Se verifică tema pe care elevii au O1 Observaţia Caietele de Individual Autoevaluare
temei rezolvat-o acasă, confruntându-se Exerciţiul teme Frontal Capacitatea
rezultatele obţinute şi modul de de a -- ş i
rezolvare folosit de fiecare elev în corecta
parte. exerciţiul
3. Captarea Li se prezintă elevilor câteva Conversaţia Mesajul Frontal Observarea
atenţiei ghicitori despre florile de sistematică
primăvară.
Mă numesc Mihnea şi
am o mare problemă… matematică,
una în care trebuie să respect
ordinea efectuării operaţiilor.
Nu îi dau de capăt! Ajutaţi-mă!

Bătrânelul i-a cerut


Copilului priceput
Să-i culeagă flori:
Două buchețele a câte nouă.

Alte patru a câte şapte


Și să își oprească patru.
Spune câte flori colorate
A primit bătrânelul în dar?

4. Anunţare Se anunţă elevii că pe parcursul O1 Explicaţia Fişe de lucru Frontal Observarea


a temei şi orei de matematică vor rezolva Videoproiector Individual sistematică
a obiectivelor exerciţii cu ordinea efectuării
urmărite operaţiilor.
Se anunţă obiectivele pe înţelesul
elevilor. Se notează la tablă data
şi titlul lecţiei:
Ordinea efectuării operaţiilor.
Atrag atenţia asupra participării
active şi cu interes la lecţie pentru a
mai putea adăuga o floare în
buchetul pentru mama.
5. Reactualizarea CALCUL MINTAL: O2 Exerciţiul Frontal Aprecieri verbale
Care este produsul numerelor 8 şi 9 O6
cunoştinţelor Dar câtul numerelor 63 şi 7? Demonstraţia Individual Capacitatea de a
Care este triplul lui 4? utiliza un limbaj
Dar treimea lui 12?
Dublul lui 8? matematic adecvat
Dar jumatatea lui 8? (factor, produs,
deîmpărţit)
6. Dirijarea METODA CUBULUI-(Anexa4) Metoda Cubul Frontal Aprecieri verbale
O4 Capacitatea de a
învăţării - Se împarte clasa în 6 grupe. Fişe de lucru Individual
O3 cubului rezolva exerciţii
Reprezentantul fiecărei perechi Videoproiector utilizând corect
rostogoleşte cubul şi alege fişa de Exerciţiul algoritmul de
calcul
lucru care corespunde feţei de
deasupra cubului.
Elevii vor rezolva cerinţele atât la
tablă, cât și pe fişa lor de lucru,
formulând răspunsuri pentru toate
cerinţele.

7. Retentia şi Vor trebui să alcătuiască o O5 Problematizarea Cubul Frontal


problemă după următorul ex.:
transferul Exerciţiul Fişe de lucru Individual
(7x3) + (5x2) =
De ex.:Ana cumpără de la librărie 7 Videoproiector
caiete a 3 lei bucata şi 5 radiere a 2
lei bucata.
Câţi lei plăteşte fetiţa?
Se scriu datele problemei, se
discută şi se rezolvă.
8. Obţinerea Se rezolvă problema compusă şi se O5 Problematizarea Individual
notează planul de rezolvare. Se Exerciţiul
performanţei
scrie apoi rezolvarea problemei sub
forma unui singur exerciţiu.

9 Aprecieri Se reaminteşte titlul lecţiei şi de Frontal Observarea


astăzi şi ordinea în care se rezolvă Individual sistematică
operaţiile învăţate. Aprecieri verbale
Aprecieri generale asupra Calificative
participării elevilor pe parcursul
orei, se apreciază modul de
desfăşurare al orei.
Oferirea recompenselor, a florilor.
.
ANEXA 1

Dragii mei,

Mă numesc Mihnea și am o mare problemă… matematică, una în care


trebuie să respect ordinea efectuării operaţiilor.
Nu îi dau de capăt! Ajutați- mă!

Bătrânelul i-a cerut


Copilului priceput
Să-i culeagă flori:
Două buchețele a câte nouă,
Alte patru a câte șapte
Și să își oprească patru.
Spune câte flori colorate
A primit bătrânelu-n dar?
ANEXA 2
METODA CUBULUI

1. DESCRIE noţiunile
matematice referitoare la:

a).Înmulţire:

- Numerele care se înmulţesc se numesc……….....

- Rezultatul înmulţrii se numeşte…………….........

b).Împărţire:

- Numărul care se împarte se numeşte….................

- Numărul la care împărţim se numeşte……..........

- Rezultatul împărţirii se numeşte…………….......


2. COMPARĂrezultatele, folosind
semnele:
,,<” , ,,>”, ,,=”

27 : 3 + 1 2x8–6
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

6x2+4x5 4x4-8x2
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

54 : 9 + 3 36 : 9 + 5 x 5
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
3. ANALIZEAZĂ şi încercuieşte
răspunsurile corecte:
48 : 6 + 3 = 11, 24, 28

35 : 5 + 6 = 24, 13, 42

40 + 5 x 7 = 10, 56, 75

27 : 9 + 3 = 10, 1, 6

4. ASOCIAZĂ exerciţiul cu rezultatul corespunzător:

9x9+9:9 25

45 : 9 + 5 x 5 36

5x6+2x3 17

63:7+ 48 : 6 82
5. APLICĂ cunoştinţele matematice şi rezolvă:

La produsul numerelor 7 şi 3, adaugă câtul numerelor 72 şi 8.


.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

6.ARGUMENTEAZĂ cum ai aflat 3 x a – 2 x b ştiind că:

a = 6 x 8 – 4 x 10
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

b = 64 : 8 – 4 x 1
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3 x a – 2 x b =?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și