Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic’Sf.Nicolae”Deta


Data: .03.2019
Clasa: a X-aUman
Profesor: Maria Iacob
Disciplina: TIC
Unitatea de învăţare: Aplicatia MS Excel
Titlul lecţiei: Aplicatii practice cu funcții și formule în Ms. Excel
Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare şi consolidare a cunoştinţelor.
Locul de desfăşurare: Laboratorul de informatică
Durata: 50 min
COMPETENTE GENERALE:

▪ formarea deprinderilor de utilizare a unor elemente specifice domeniului;


▪formarea şi dezvoltarea abilităţii de tastare corectă şi rapidă
▪formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui editor de calcul tabelar
▪ consolidarea deprinderilor de muncã independentã;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
 cognitive

O1: Să cunoască definiţia funcţiilor if, min, max, sum, average, count
O2: Să cunoască rolul funcţiilor if, min, max, sum average, count
O3: să utilizeze formule şi funcţii pentru calculul unor valori
O4 : să insereze şi să formateze o diagramă respectând anumite cerinţe
 afective
o să se implice afectiv cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei
o să reacţioneze pozitiv la aprecierile sau criticile profesorului
o dezvoltarea acuităţii vizuale şi a simţului estetic
 psiho-motorii
o să utilizeze cu rapiditate tastatura şi mouse-ul pentru realizarea tuturor cerinţelor

Strategii didactice :
 metode de învăţământ: conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin descoperire
 principii didactice
o principiul participării active a elevilor
o principiul conexiunii inverse (feed-back-ul)
 forme de organizare a activităţii instructive: frontală,
individuală
 forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor şi
independentă
 resurse materiale: calculatorul, aplicaţia Microsoft Excel,
Fişe de evaluare

Bibliografie:

 Simona Petrescu, Marcel Andrei – „Să învăţăm WORD şi EXCEL” Ed. Niculescu, 2009
 Carmen Petre, Daniela Popa, Ştefania Crăciunoiu, „Metodica predării informaticii şi
tehnologiei informaţiei”, editura Arves
 Daniela Oprescu, „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor”, editura Niculescu, 2010

Metode de evaluare:
 Observarea sistematica a activitatii elevilor
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele Conţinutul şi activităţile de învăţare Strategii didactice


Metode şi Forme de
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului
mijloace organizare
Moment  Salutul  Salutul Conversaţia Activitate
organizatori  Notarea absenţelor prin strigarea catalogului  Verifică condiţiile necesare frontală
c  Verificarea existenţei condiţiilor materiale pentru începerea lecţiei
Captarea necesare desfăşurării evaluării
atenţiei(2mi
n)
 Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul  Elevii notează data şi titlul Conversaţia  Activitate
Precizarea
lecţiei:Aplicatii practice in Excel lecţiei în caiete frontală
titlului şi a
 Se precizează obiectivele lectiei
obiectivelor
 Elevii ascultă cu atenţie Explicaţia
(3 min)
Voi nominaliza unul sau mai mulţi elevi  Elevii răspund la Conversaţi  Activitate
care să prezinte ideile principale întrebările solicitate şi îşi a, frontală
dezvoltate în lecţia trecută prin rasppunsuri clarifică dificultăţile de Aprecierea.
la urmatoarele intrebari: înţelegere pe care le-au avut
Reactualizar 1. Cum se introduce o formulă simplă într- asupra lecţiei anterioare.
ea o celulă?
cunostintelo 2. Cum se introduce o funcţie simplă într-
r o celulă?
3. Care este rolul functiilor
SUM,MAX,MIN,AVERAGE?
 În cazul în care au apărut dificultăţi
dau indicaţiile necesare elevilor.
 Se împart fişele de lucru (anexa 1)  Elevii analizează cu atenţie  Activitate
 Profesorul explică cerinţele de pe fisa şi cerinţele din subiect  Descoperir individuală
dă indicaţii acolo unde este cazul  Elevii crează materialul ea
Dirijarea
conform cerinţelor din Fişa de  Explicatia
activităţii de  Profesorul urmăreşte pe parcursul orei dacă
se respectă cerinţele din Fişa de lucru (anexa lucru, aplicând noţiunile  Exerciţiul
fixare şi
studiate şi respectând
consolidare a 1) şi aplicarea corectă a cunoştinţelor teoretice
indicaţiile profesorului
cunoştinţelor însuşite anterior.
(35 min)

 Se analizează activitatea desfăşurată  Activitate


Asigurarea
 Se verifică cantitativ şi calitativ rezolvarea  Reacţionează pozitiv la individuală
feed-back-
cerinţelor practice şi face aprecieri verbale, aprecierile profesorului sau Conversaţia
ului
individuale şi generale. corectează eventualele greşeli
(8 min)
Încheierea  Asigurarea fedd-back-ului prin întrebări  Strângerea materialelor şi  Explicaţia  Activitate
lecţiei (2 despre realizarea aplicaţiei. pregătirea pentru pauză frontală
min)  Pregătirea pentru pauză. Salutul  Salutul
Prof. Maria Iacob
FIŞĂ DE LUCRU
Aplicatii - EXCEL

Curând va avea loc un Concurs Judeţean de Informatică. S-au înscris pentru concurs 10 elevi, din
fiecare clasă. Pentru selecţia participanţilor din şcoală se va organiza o Simulare pentru concurs, pentru fiecare
clasă. Se vor califica pentru etapa Judeţeană doar cei care reuşesc să obţină la Simulare peste nota 9.
Presupunem că voi sunteţi cei care trebuie să prezentaţi “Situaţia statistică a Simulării” pentru una din clase.
Pentru ca situaţia sa fie cât mai frumos elaborată aveţi de parcurs următorii paşi:

1. Creaţi un registru de lucru nou, pe care îl salvaţi în directorul clasei voastre cu numele
rezultate_simulare_numele tau.xls.
2. Setaţi prima foaie de calcul a registrului de lucru astfel: dimensiune hârtie A4, orientare pagină
Portret, margini: sus, jos, stânga, dreapta 2 cm, antet 1 cm, subsol 1 cm, centrat orizontal.
3. Realizaţi un antet care să conţină: secţiune stânga SIMULARE, centrat CONCURS, în dreapta
numărul paginii.
4. Realizaţi un subsol care să conţină: în stânga Numele celui care realizează situaţia, centrat Clasa
pentru care realizează situaţia, în dreapta data creării.
5. Redenumiţi prima foaie de calcul cu numele Informatică, în care se va realiza un tabel cu rezultatele
obţinute. Se vor da 2 probe: Teorie şi Practica pe calculator. Nota finală este media aritmetică a celor 2
probe. Rezultatul se va determina astfel: “CALIFICAT” pentru toţi cu Nota finală >9 şi “NECALIFICAT”
pentru cei cu Nota finală <=9 (Atenţie! folosim funcţie sau formulă pentru fiecare calcul)

6. Să se determine cea mai mică notă pentru fiecare probă, dar şi pentru Nota finală, cea mai mare notă
pentru fiecare probă, dar şi pentru Nota finală.
7. Să se prezinte situaţia notelor finale sub formă de diagramă. Diagrama va afişa doar numele şi nota
finală a fiecărui elev participant şi va avea afişată valoarea. Restul setărilor sunt opţionale.

S-ar putea să vă placă și