Sunteți pe pagina 1din 10

Sistemul bancar din Turcia

Istoric In Imperiul Otoman, activit i economice cum ar fi opera iunile de trezorerie, tranzac iile monetare i de credit i comer ul cu valute str ine de aur i au fost executate de c tre diferite institu ii, cum ar fi Trezoreria, Monetaria, bijutieriile, c m tari, funda ii i bresle. n aceast structur organizatoric care a dominat pana in a doua jumatate a secolului al 19-lea, Imperiul Otoman b tuea monede de aur, n numele sultanului. Imperiul Otoman a pus bancnote de numerar (Kaime-i nakdiye-i mutebere) n circula ie n 1840. In timpul Razboiului din Crimeea, n 1854, Imperiul Otoman, care a mprumutat de la alte na iuni, pentru prima dat n istorie, nevoie de o banc de stat s - i asume o func ie intermediar n rambursarea datoriilor externe. Ca rezultat, "otoman Bank (Banca-i Osmani)", cu sediul la Londra, a fost nfiintat n 1856. Competen ele fundamental al B ncii s-au limitat la creditare, n cantit i mici, efectuarea de pl i n avans cu guvernul i scontarea unor bonuri de tezaur. n 1863, Banca otoman a fost dizolvat i restructurat ca un parteneriat sub numele de "Banca Otomana ahane (Imperial otoman Bank)" i a devenit o banc de stat.Banca Imperiului Otoman a acordat privilegiul exclusiv de a emite bancnote, pentru o perioad de treizeci de ani. Banca, n calitate de trezorier al statului, a fost desemnat pentru a colecta venituri de stat, pl i n numele Grupului certificate de trezorerie cu discount i de Trezorerie, precum i efectuarea pl ilor de dobnzi i principal referitoare la datoriile interne i externe.

Capitalul B ncii Imperial Otoman re inute de c tre alte na iuni a declan at reac ii n timp i aceste reac ii au pus bazele pentru stabilirea unei b ncii centrale na ionale. Eforturile n vederea de instituire a unei b nci centrale, cu capital autohton a culminat cu nfiin area "B ncii de credit Na ional Otoman (otoman tibar-i Milli Bankasi)" la 11 martie 1917. Cu toate acestea, nfrngerea Imperiului Otoman n Primul R zboi Mondial a mpiedicat banca s devin o banc na ional , care -ar fi asumat func iile de banc central . Dup Primul R zboi Mondial, innd cont de tendin a global a na iunilor de a formula politicile lor monetare independent prin stabilirea lor, b ncile centrale respective, care ar fi autorizate s elibereze bani, i pentru a consolida independen a politic dobndit n R zboiul de Independen , cu independen economic , deliber rile cu privire la nfiin area unei b nci centrale din Turcia accelerat. Aceast problem a fost abordat pentru prima dat n 1923 Congresul Economic Izmir, cu un accent deosebit pe nfiin area unei "b nci de stat na ional". In 1927, ministrul de Finan e Abdlhalik Renda a prezentat un proiect de lege privind nfiin area unei b nci centrale. Dup adoptarea legii, Turcia schimb opinii cu b ncile centrale din alte ri n vederea nfiin arii B ncii Centrale turcesti. n 1928, au fost invita i n Turcia, Dr. G. Vissering, un membru al Banci Centrale din rile de Jos, Consiliul guvernatorilor, a subliniat n raportul s u necesitatea unei b nci centrale independente nu afiliate cu guvernul; n 1929, un expert italian contele Volpi a sugerat c nfiin area unei b nci centrale a fost necesar pentru a asigura stabilitatea monedei turce ti. Ca urmare a acestor evolu ii, Guvernul a luat ini iativa de a proiecta cadrul legal necesar pentru nfiin area unei b nci centrale, i un proiect a fost preg tit pentru B nca Centrala cu contribu iile Prof. Leon Morf de la Universitatea din Lausanne. Legea a fost adoptat de Marea Adunare Na ional a Turciei la 11 iunie 1930, i publicat n Monitorul Oficial al 30 iunie 1930 sub numele de "Legea cu privire la Banca Central a Republicii Turcia nr 1715". n urma centraliz rii a sarcinilor efectuate de c tre diverse institu ii i organiza ii, Banca Central a nceput s func ioneze la 3 octombrie 1931. Conform Legii nr 1715, obiectivul principal al B ncii Centrale a fost de a sprijini dezvoltarea economic a rii. n acest scop, banca a fost autorizat s stabileasc

raporturi de refinan are (instrument de politica principal), reglementarea pie elor monetare i de circula ie a banilor, executa opera iuni de trezorerie, i s ia m suri legate de stabilitatea monedei turce ti.Banca a fost nvestit cu privilegiul exclusiv de a emite bancnote n Turcia. n plus, Banca a asumat, de asemenea, rolul de trezorier al Guvernului. Sub regimul cursurilor de schimb fixe puse n aplicare n aceast perioad , Guvernul a avut autoritatea de a stabili ratele de schimb. Independen a B ncii Centrale i de nivelul sc zut al infla iei a prevalat n anii 1930, ca Guvernul nu ar putea interveni n domeniul bancar a autorit ii i n luarea deciziilor. n timpul anului 1940, care au fost dominate de efectele negative a al Doilea R zboi Mondial, B ncii Centrale, ca i colegii s i din toat lumea, politicile puse n aplicare pentru a compensa deficitul finan elor publice, mai degrab dect punerea n aplicare a unei politici monetare independente. Prin urmare, nivelul general al pre urilor a crescut de trei ori mai mult dect n perioada 1938-1948. n timpul anilor 1950, cre terea i dezvoltarea rapid au fost finan ate de c tre surse ale Bancii Centrale, iar aceste surse au fost prestate la dispozi ia autorit ii publice, prin intermediul avansuri acordate pe termen scurt de Trezorerie. O evolu ie important pentru Banca Central , n aceast perioad a fost nfiin area tipografiei de bancnote, n 1955, i ncepnd din 1957 imprimare bancnotei de a nceput n Turcia. Cu tranzi ia la economia planificat n anii 1960, Banca Central a continuat s ofere resurse pentru sectorul public prin continuarea politicilor expansioniste monetare f cut posibil de circumstan e economice i dezvoltarea industrial . n scopul de a se adapta la schimb rile globale care au avut loc n urma al doilea r zboi mondial i pentru a spori eficien a a B ncii Centrale, Legea cu privire la Banca Central a Republicii Turcia nr 1211 a fost re inut la 14 ianuarie 1970. Astfel, Banca Central , intorcand o nou pagin n istoria ei, a fost investit cu o nou structur , n conformitate cu, de i par ial, nout i n domeniul economiei i a b ncilor centrale din timp. Legea declarat a adus modific ri semnificative la statutul juridic, structura organizatoric , atribu iile i competen ele B ncii. Conform statutului B ncii Centrale legal ca o societate pe ac iuni, capitalul s u a

fost majorat de la 15 milioane TL la 25 de milioane TL. n plus, a fost stipulat c cota Trezoreriei nu ar trebui s constituie mai pu in de 51 la sut din capital. Legea a introdus, de asemenea, a spus modific ri semnificative n ceea ce prive te cre terea taxelor B ncii i competen ele. Mai nti de toate, de control al B ncii Centrale asupra instrumente directe i indirecte de politic monetar a fost extins , iar banca a fost autorizat s desf oare opera iuni de pia deschis privind reglementarea ofertei de bani i de lichiditate. ntre timp, sa decis c Guvernul va consulta Banca Central n acela i timp luarea de m suri cu privire la bani i mprumuturi. Banca a fost autorizata, prin tranzac ii de refinan are, s acorde mprumuturi pe termen mediu pentru a sus ine investi iile i dezvoltarea economic . Limita superioara pe termen scurt avansuri la Trezorerie a fost majorat la 15 la sut a aloca iilor bugetare referitoare la anul respectiv. Odat cu lansarea procesului de liberalizare financiar , pa i importan i au fost luati pentru a asigura infrastructura necesar pentru punerea n aplicare a politicilor monetare i a cursului de schimb, n conformitate cu economia de pia . n aceea i perioad , sa decis ca ratele dobnzilor la depozitele i creditele ar fi determinate de condi iile de pia . n plus, rata fixa de schimb regimul a fost abandonat i valut n turc devalorizat fa de valutele str ine. n 1983, banca a fost mputernicit s gestioneze aur i rezervele valutare n mod eficient. n plus, acesta a fost re inut n Lege c Banca va efectua sarcinile sale fundamentale, n conformitate cu cerin ele de baz ale economiei i cu obiectivul de a ob ine stabilitatea pre urilor.Banca Central a nceput s desf oare opera iuni de pia deschis n 1987 i a devenit un pionier n crearea de bani i a pie elor de schimb valutar n sensul modern. n 1989, cu "Decretul nr 32 privind protec ia valoarii monedei turce ti", agen ii economici au fost autorizati s efectueze opera iuni de schimb valutar, i valuta turceasc a fost declarat "convertibil ", un nivel relativ mai flexibil al ratei de regimul de schimb a fost adoptat. n 1990, Banca a anun at un program monetar pentru prima oar , care vizeaz s ndeplineasc cerin ele de lichiditate a pie ei, f r a pune n pericol stabilitatea ratelor de schimb i ratele dobnzilor. Obiectivele anun ate n 1990 au fost realizate; ns , probleme cum ar fi presiunea r zboiului din Golf asupra sectorului

financiar, instabilitatea politic , financiar i politic , structura fragil a sectorului bancar mpiedica realizarea stabilit ii macroeconomice i a dus la o criz financiar n primul trimestru al anului 1994. Reglement rile propuse ini ial pentru a mpiedica finan area datoriilor publice, un element-cheie al perioadei de nalt infla ie din resurse ale Bancii Centrale coincide cu aceast perioad . La 21 aprilie 1994, limit ri au fost impuse cu privire la utilizarea Trezoreriei a fondurilor B ncii Centrale, precum i cu protocolul semnat ntre Banca Central i de Trezorerie n 1997. n perioada anilor 1995-1999, Banca Central a urmat politicile orientate spre asigurarea stabilit ii pe pie ele financiare. O perioad de infla ie de necontrolat a deschis calea pentru adoptarea, n anul 2000, a unui program de schimb pe baza ratei de stabilitate noi. Cu toate acestea, pe fondul pierderii agravante a ncrederii n economie, care a nceput de la sfr itul anului 2000 i a crizei care a izbucnit la mijlocul anului 2001, programul declarat a ncetat s fie puse n aplicare i de regimul de schimb cu rat variabil care a fost adoptat la 22 februarie 2011. n urma crizei, economia turc a suferit o transformare structural . n timpul acestui proces, modific ri semnificative au fost f cute la Legea CBRT la 25 aprilie 2001; mai presus de toate, a fost descrise explicit n Lege c obiectivul principal al B ncii Centrale a fost asigurarea i men inerea stabilit ii pre urilor. n cadrul acestui domeniu de aplicare, a fost stipulat c Banca ar determina la propria discre ie de politic monetar c va pune n aplicare i instrumentele de politic monetar , care a avut de gnd s le utilizeze; astfel, banca a fost nvestita cu "instrumente de independen ". Mai mult dect att, Legea prevede, de asemenea, c Banca va sprijini politicile privind cre terea economic i ocuparea for ei de munc a Guvernului, f r conflict cu obiectivul de realizare i men inere a stabilit ii pre urilor. n plus, atingerea stabilit ii financiare a fost descris ca obiectivul de sus inere al B ncii. n plus, legea interzice acordarea de avansuri de la Banca care acord credite i trezoreriei i a unit ilor i institu iilor publice, i de a fi un cump r tor, pe pia a primar , a instrumentelor de ndatorare emise de Trezorerie i de unit ile i institu iile publice. Astfel, utilizarea fondurilor B ncii Centrale n scopul finan elor publice a fost mpiedicat . n domeniul de aplicare a modific rii Legii, Comitetului de Politica Monetara a fost stabilit astfel nct s institu ionalizeze strategii de politic monetar i mecanismele decizionale.

n 2002, Banca Central a adoptat o strategie modern de politic monetar , i anume "regimul de intire a infla iei". n timpul punerii n aplicare a infla iei implicite de direc ionare regimul perioada 2002-2005, Banca a ncercat s pun bazele regimului prin asigurarea necesara pre-condi ii, consolidarea infrastructurii sale tehnice i institu ionale, modele de estimare a dezvoltari i extinstinderea setului de date. n timpul acestui proces, din Departamentul de Cercetare a fost restructurat ca Departamentul de politica de cercetare i monetar , precum i Departamentul de Comunica ii au fost nfiin ate pentru a asigura eficacitatea politicilor de comunica ii. ncepnd cu 2005, Comitetului de Politic Monetar a nceput s anun e, n prealabil, cadrul reuniunii sale datele ca un calendar anual, pentru a spori predictibilitatea deciziilor de politic . Rezultatul acestui ntreg proces a fost regimul explicit a infla iei de direc ionare, care a nceput s fie puse n aplicare n 2006. La 1 ianuarie 2009, a doua etap a reformei a fost lansat prin eliminarea prefixului "Nou" folosit pe "lira turceasc nou " i "New kuru ", i bancnote de lire turce ti i monedele au fost puse n circula ie cu modele noi si dimensiuni. Situatia financiara Consumul nregistreaz din nou o cre tere excesiv n Turcia, ns cel mai clar semn c economia acestei ri s-ar putea supranc lzi este legat de comportamentul agresiv al b ncilor n ceea ce prive te creditarea, scrie The New York Times. Acestea sunt extrem de creative la capitolul finan rii consumului aprobnd rapid creditele prin SMS sau ATM-uri, f r a ine prea mult cont de solvabilitatea clien ilor. Astfel, n Turcia se repet scenariul din Europa de Est n anii de dinaintea crizei economice, cnd b ncile d deau credite de consum extrem de u or, n Romnia chiar i numai cu buletinul, iar economiile cre teau cu rate anuale de peste 5%. Economia Turciei a crescut anul trecut cu 8,9%. Ulterior, suprandatorarea a redus capacitatea est-europenilor de a cheltui, ceea ce s-a tradus ntr-o cre tere economic slab .

Potrivit anali tilor i bancherilor, cre terea exploziv a creditelor de consum alimenteaz un avans al deficitului de cont curent al rii, estimat la 8% din PIB n acest an. Turcia, a c rei expansiune economic din ultimul deceniu a fost numai pentru scurt timp ntrerupt n timpul crizei financiare mondiale, guvernul i mul i lideri din mediul afacerilor sus in c ara a trecut de sindromul boom-bust i c strategii sunt acum bine echipa i pentru a reu i o a a-numit "aterizare u oar ", adic o temperare lin a cre terii economice. De la restric ionarea de c tre guvern a credit rii excesive pe carduri de credit n ultimul deceniu, creditele generale de consum au devenit vehiculul preferat de finan are a cererii interne. Potrivit datelor Standard Unlu, o banc de investi ii cu sediul n Istanbul, creditele de nevoi personale au nregistrat un ritm anual mediu de cre tere de 61% n perioada 2005-2008, acesta consemnnd doar o u oar ncetinire de atunci, avansnd cu 42% anul trecut. Nu este surprinz tor faptul c aceste credite au devenit att de populare. Dup ce un consumator prime te un SMS de la banc prin care este informat c se calific pentru credit, sau o not c ar putea lua banii de la un ATM, tot ce trebuie s fac acesta este s fac o vizit la banc . Faik Acikalin, CEO al Yapi Kredi Bank, unul dintre cei mai mari furnizori de credite de consum din Turcia, insist c opera iunile de creditare sunt n continuare strict supravegheate. n plus, spune el, nivelul creditelor neperformante este extrem de sc zut. n general, sus ine Acikalin, sistemul bancar turc este ntr-o form mai bun dect oricnd. El arat c dup criza din 2011, guvernul a impus reguli stricte care au protejat b ncile rii n fa a celor mai grave efecte ale scurtei recesiuni din 2009. Sub conducerea lui Erdogan, ara are multe motive pentru a se l uda. Turcia a generat un PIB de aproximativ 730 mld $ anul trecut, economia sa plasndu-se pe locul 17 n lume, dup ce a crescut cu 8,9%.

De i nivelul de trai este n prezent sub o treime din cel din Grecia i Italia, economia rii avanseaz cu aproximativ 9% pe an. Rata infla iei se situeaz la 8%, iar deficitul bugetar pe acest an este de a teptat s dep easc u or 2% din PIB. Dup o serie de m suri menite s determine b ncile s frneze creditarea, viceprimministrul turc Ali Babacan a avertizat c guvernul va adopta m suri mai dure dac b ncile nu se conformeaz . Problema este ns c , ntre timp, consumatorii continu s se mprumute i s cheltuiasc . Cum era de a teptat, b ncile au scumpit creditele, ns n condi iile n care accesul la credite personale este mai facil dect oricnd, exist pu ine semne c turcii s-ar opri din cheltuit. Fuat Erbil, director pe credite de consum n cadrul Garanti Bank, cea mai mare banc a Turciei, spune c succesul creditelor "instant" reflect puterea de cump rare a unei Turcii mai tinere, mai dinamice. La nceputul anului 2011, Bursa de Valori din Istanbul a lansat un indice al b ncilor i companiilor supuse legii Sharia. De atunci, apari ia "sistemului bancar islamic" cunoscut i ca "sistem bancar de participare" a atras o aten ie considerabil din partea presei. Aceasta a informat pe larg c aceste b nci nu percep dobnzi, sau "riba", deoarece acestea sunt interzise potrivit legii islamice. Patru b nci de participare opereaz n prezent n Turcia: al Baraka, Bank Asya, Kuveyt Trk, i Trkiye Finans. La fel ca institu iile financiare tradi ionale, aceste b nci ofer o gam larg de servicii, printre care conturi de economii i conturi curente, credite pentru case i autoturisme i chiar obliga iuni islamice sau "sukuk", oferite de Kuveyt Turk. n prezent, aproximativ 5% din depozitele, activele i mprumuturile din Turcia sunt de inute de b ncile de participare, dar Asocia ia B ncilor de Participare din Turcia anticipeaz o cre tere masiv . nainte de 1980 au existat doar 4 b nci str ine n Turcia , dar num rul lor a crescut rapid n anii 1980 c Turgut Ozal, guvernul, a liberalizat condi iile i n prezent exist aproape 50 dintre ele. n timpul acestor ani, o serie de reforme au fost

adoptate pentru a promova dezvoltarea pie ei financiare; rata dobnzii i cursul de schimb valutar au fost liberalizate, noi intr ri n sistemul bancar au fost autorizate, precum i b ncile str ine au fost ncurajate s func ioneze n Turcia . Toate b ncile din Turcia sunt supuse la Actul B ncilor i cu prevederile altor legi cu privire la b nci. Asocia ia B ncilor din Turcia (BAT, sau turc TBB) este organul reprezentativ al sectorului bancar din Turcia, stabilite pentru protejarea i promovarea intereselor profesionale ale membrilor s i. n ianuarie 2011, exist un total de 45 de b nci care opereaz cu 9,441 filiale n Turcia i 63 de sucursale n str in tate. Lista bancilor din Turcia