Sunteți pe pagina 1din 27

Proiect de consultanta privind Recrutarea, Selecia i Angajarea resurselor umane OMV PETROM SA

Grupa Proiect:

Principiile eseniale ale M.R.U.

1.Aprecierea factorului uman ca o resurs vital pentru organizaie; 2.Corelarea - ntr-o manier integral a politicilor de personal i de firm, ca o condiie esenial pentru asigurarea succesului activitii; 3.Concentrarea i direcionarea capacitilor i eforturilor individuale ntr-un efort colectiv n vederea realizrii obiectivelor organizaiei ; 4.Dezvoltarea unei culturi de organizaie adecvate, n vederea obinerii de efecte sinergetice prin interaciunea persoanelor din cadrul acesteia.

Strategia Departamentului de Resurse Umane 2010

Aspecte si activitati cheie a managementului Departamentului de resurse Umane

Elaborarea contractului de consultanta

Intalnire intre firma de consultanta si compania client in vederea stabilirii datelor contractului de consultanta:

Angajarea a 5 sefi de statie in cadrul unitatii vanzare cu amanuntul;

Analiza costurilor procesului de recrutare:

Costuri implicite
Rata de returnare a investiei

Costurile implicite volumul investiei 3245.5 EUR:

Analiza postului si elaborarea fisei de post 183.6 EUR; Promovarea posturilor in afara companiei 1500 EUR;

Selectarea aplicatiilor primite 85 EUR;


Preselectia candidatilor 251.6 EUR; Selectia candidatilor 100.3 EUR; Perioada de proba 1125 EUR;

Reduceri de costuri posibile:

legate de analiza posturilor si elaborarea fiselor de post; legate de preselectia candidatilor;

valoarea totala aprobata a procesului de recrutare, selectie si integrare devine: 2939,1 EUR.

Beneficiile investitiei:

volumul total al vanzarilor pentru cei 5 agenti va fi de 1.000.000 EUR annual; rata de returnare a investitiei: 11.87;

Documentarea procesului de recrutare

Informatii despre client OMV Petrom

Domeniu de activitate; Misiune si viziune; Valori; Strategia actuala;

Elaborarea profilului postului:


Departament; Locatie; Cerinte; Responsabilitati; Competente necesare; Facilitati salariale si adiacente;

Elaborarea profilului candidatului ideal pentru compania client; Stabilirea termenului de finalizare a procesului de recrutare 30 zile;

Demararea procesului de recrutare

Plasare a anunului de angajare pe platformelor de recrutare on-line:


Intern E-Jobs Bestjobs

Pe website-ul companiei de recrutare Freemarkonsult International

Model de Anunt Recrutare Interna

Model de Anunt Recrutare Externa

Rezultatele dupa 10 zile de promovare

Intern -5 candidati- 1 selectat E-Jobs 27 candidati 5 selectati; Bestjobs 45 candidati 5 selectati; Freemarkonsult International 36 candidati 5 selectati;

Criteriile de selectare a candidatilor selectia primara

Studiile superioare absolvite; Experiena n domeniul management comercial; Asteptrile salariale dac sunt prezente n CV;

Contactarea telefonica a candidatilor si aplicarea urmatorului chestionar standard


De ce ai ales s aplicai pentru acest post? Ce ne putei spune, sub aspect general, cu privire la experienta dumneavoastra pe un post similar? Care sunt asteptrile Dumneavoastr salariale privitor la un nou post? Ai dori s participai la un interviu la sediul companiei noastre?

Analiza si interpretarea datelor culese in timpul interviurilor

Adaptarea interviului la profilul personal al candidatului utilizarea de intrebari preformulate:

Cum vi se pare descrierea postului? Care elemente considerai ca ar fi mai dificil de realizat? In urma descrierii companiei angajatoare, cum vi se pare OMV Petrom SA?

Analiza si interpretarea datelor culese in timpul interviurilor

Care este motivul pentru dorii s prsii locul de munc actual? Cum vedei dezvoltarea Dumneavoastr profesional n viitor? Ce imi putei spune cu privire la asteptrile salariale pentru acest post?

dar si nestandardizate.

Se acorda calificative de la 1 la 4, pentru urmatoarele competente

Aptitudini organizatorice Aptitudini de comunicare verbal i scris Abilitatea de a lucra n echip Cunostine de limb englez Experien profesional Raportul sau ncrederea stabilite n cursul interviului Rspunde la ntrebri complet i cu acuratee

Pe baza evaluarilor - calitative si cantitative ale consultantilor din timpul interviurilor se decide continuarea procesului de selectie cu 7 candidati;

Definitivarea procesului de recrutare

Alcatuirea listei scurte de candidati dupa verificarea referintelor 7 persoane; Stabilirea programului de interviuri finale la sediul companiei-client; Selectarea celor 5 candidati care au corespuns profilului cautat; Stabilirea perioadei de proba 90 zile; Trimiterea ofertelor de angajare catre persoanele selectate;

Concluzie
Departamentul de Resurse Umane isi propune a devina o echipa unita de specialisti, care stiu cum se prezinta lucrurile in present, care este noua viziune, dar care sunt in continua legatura si cu ceea ce se petrece in exterior. Misiunea Departamentului de Resurse Umane din cadrul Petrom ,ce este in cooperare stransa cu specialistii pe resurse umane ai Grupului OMV, este dificila si complexa considerand contextual prezent dar in acelasi timp este o misiune foarte importanta pentru a atinge performanta propusa Recrutarea si selectia sunt procese costisitoare, dar greselile in angajarea oamenilor pot fi si mai costisitoare Viziunea OMV a devenit viziunea Petrom, viziunea intregului personal

CONTRACT DE CONSULTANTA

Incheiat intre: S.C. ................ S.A., cu sediul in ........., str. ......., nr. ......, judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. ............... deschis la ................ in calitate de CONSULTANT, reprezentata prin ....... ..................... si S.C. ................ S.R.L., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin .............. a intervenit prezentul contract de consultanta in urmatoarele conditii. Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Prin prezentul contract, CONSULTANTUL se obliga sa acorde BENEFICIARULUI consultanta in angajarea si testarea personalului, contra unei remuneratii. Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI Contractul se incheie pentru o durata de ........, incepand de la data semnarii acestuia de catre parti. Art. 3. OBLIGATIILE CONSULTANTULUI CONSULTANTUL se obliga: a) sa selecteze persoane prin testare si intervievare, pentru angajarea acestora in cadrul societatii BENEFICIARULUI, respectand fisa postului oferita de acesta; b) sa testeze periodic, la un interval de 3 luni, performantele personalului angajat in cadrul societatii BENEFICIARULUI; c) sa prezinte BENEFICIARULUI, rapoarte cu rezultatele testarilor efectuate; d) sa propuna BENEFICIARULUI metode pentru facilitarea mentinerii unui optim motivational; Art. 4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI BENEFICIARUL se obliga: a) sa prezinte CONSULTANTULUI posturile disponibile, descrierea cerintelor si a atributiilor pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele testate in vederea angajarii; b) sa plateasca CONSULTANTULUI remuneratia convenita prin contract pentru serviciile prestate de acesta; Art. 5. REMUNERATIA SI MODALITATEA DE PLATA Remuneratia cuvenita CONSULTANTULUI este de ................./ luna. Plata se face in numerar, la data de ........ a fiecarei luni.

CONTRACT DE CONSULTANTA

Art. 6. CONFIDENTIALITATE Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor ce decurg din prezentul contract pe toata durata acestuia. In cazul rezilierii contractului, obligatia de pastrare a confidentialitatii se mentine timp de .... ani. Art. 7. FORTA MAJORA Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora. Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen. Art. 8. LITIGII Orice litigiu decurgand din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente. Art. 9. INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: - expirarea termenului pentru care a fost incheiat; - rezilierea de catre oricare dintre partile contractante, cu un preaviz de ...... zile lucratoare; - falimentul uneia dintre parti. Art. 10. DISPOZITII FINALE Contractul se poate prelungi, prin acordul ambelor parti, exprimat sub forma unui act aditional. Prezentul contract s-a incheiat la data de .........., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. CONSULTANT, BENEFICIAR,