Sunteți pe pagina 1din 14

ROLUL PROFESORULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI

AL ELEVULUI ÎN CADRUL DIFERITELOR


SECVENȚE ALE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE,
DESCRISE ÎN GHIDUL METODOLOGIC PENTRU
ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE
FIZICĂ.REALIZAȚI O DESCRIERE SINTETICĂ A
FIECĂREI SECVENȚE.

AUTOR : ELEKES BRENDA ANAMARIA


CADRU DIDACTIC: PROF. DR. UNIV. IOSIF SANDOR
 Educația fizică contribuie la formarea personalității
elevilor; asigurarea prin tehnici și metode moderne a unui
biologic riguros, capabili pentru muncă, formarea
deprinderilor motrice, calităților fizice de bază; realizarea
unei ținute impecabile, corecte la toate vârstele; dorință de a
se realiză o mobilitate activă care facilitează reglarea și
autoreglarea la toate vârstele; călirea organismului cu
factori naturali – aerul, apa, soarele; cultivarea
deprinderilor igienico-sanitare, realizarea unui regim de
viață corespunzător; edificarea unei culturi fizice reale care
să suscite interes în practicarea permanență a exercițiilor
fizice, în participarea la excursii, drumeții
 Astefel profesorul de educație fizică și sport își
poate pune amprenta asupra dezvoltării elevilor
în fiecare secventă a lecției.
 În prima parte a lecției unde avem verigă de
Organizare a colectivului de elevi profesorul
trebuie să își exercite rolul didactic în primul
rând de comunicare a temelor și obiectivelor
lecției dar nu trebuie uitată nici funcția igenică
exprimată prin verificarea stării de sănătate și a
echipamentului elevilor.
 Un alt aspect deosebit de important este că
imediat după terminarea primei verigi să se
încerce creșterea emulației în răndul elevilor și se
recomandă folosirea jocurilor dinamice la fiecare
început de lecție. Prin această modalitate se
contribuie și la dezvoltarea creativitătii
subiecților, a dorinței de obținere a victoriei sau
de situare în primele locuri etc., aspecte deosebit
de importante mai ales pentru tanăra generație.
În sport, întrecerea de tip competițional este
definitorie.
 Tot în partea introductivă a lecției la verigile de
Pregătire a organismului pentru efort și
dezvoltare fizică armonioasă profesorul are rolul
de perfecționare a dezvoltării fizice . Rolul pozitiv
al dezvoltării fizice/corporale armonioase, al unor
indici superiori pe plan somatic/morfologic și pe
cel funcțional/fiziologic, pentru viață și activitatea
oamenilor de toate vârstele este prea bine
cunoscut și recunoscut, nefiind negat sau
contestat.
 La fel și pentru activitatea sportivă. Amplificarea
acestei funcții specifice a educației fizice și
sportului, mai ales în etapa actuală şi în
perspectivă, se justifică şi prin unele influenţe
negative asupra dezvoltării fizice/corporale a
oamenilor, consecinţe ale unor cuceriri ale
ştiinţei şi tehnici contemporane (mecanizare,
automatizare etc.).
 În partea fundamentală a lecției rolul profesorul
trebuie să se adapteze în funcție tema lecției. La
temele lecției cu conținut din calitățile motrice
respective deprinderile motrice profesorul are
rolul important de perfecţionare a capacităţii
motrice. Prin aceast rol sunt vizate cele două
elemente componente ale capacităţii motrice:
calităţile motrice şi deprinderile şi/sau priceperile
motrice. În sport este importantă atât
capacitatea motrică generală, dar - mai ales -
capacitatea motrică specifică pentru subsistemele
performanţiale.
 În ceea ce privesc orele de educație fizică nu
trebuie sa uităm ca în esență este și o activitate
recreativă iar profesorul are rolul de a stimuli
acest lucru în rândul elevilor. Profesorul trebuie
să asigure un fond bogat şi calitativ de cunoştinţe
teoretice, deprinderi, priceperi şi calităţi motrice,
în scopul petrecerii utile şi recreative a timpului
liber dar și de asigurarea condiţiilor şi
dezvoltarea interesului pentru urmărirea, tot în
timpul liber
 Profesorul are un rol important de a acționa în
cadrul orelor de educației fizică și din punct de
vedere intelectual prin însuşirea de către subiecţi
a unor cunoştinţe teoretice de bază din domeniul
fiziologiei şi igienei efortului fizic, biomecanicii de
execuţie a actelor şi acţiunilor motrice,
psihologiei activităţilor motrice, metodicii
efortului fizic etc.
 Profesorul de educație fizică trebuie să acționeze
și din punct de vedere moral prin formarea unor
deprinderi, priceperi şi obişnuinţe de
comportament corect în treceri (inclusiv de tip
competiţional) şi în celelalte momente ale
procesului practicare a exerciţiilor fizice,
componente comportamentale transferabile în
viaţa cotidiană şi alte activităţi profesionale.
 "Educaţia" în spiritul respectului faţă de colegii
de întrecere (parteneri sau adversari), al
colaborării pentru îndeplinirea cu eficienţă a
unor sarcini motrice, al acceptării deciziilor
arbitrilor inclusiv când acestea nu sunt corecte!),
al disciplinei în muncă (inclusiv punctualitatea şi
efectuarea integrală a conţinutului programat
sau stabilit în mod curent), al respectului faţă de
bunurile comune (bază materială specifică,
instalaţii, aparate şi material).
 Nu în ultimul rând în cadrul orelor de educație
fizică trebuie remarcate adevăratele talente și
îndrumarea lor corectă către sportul de
persormanță.
 BIBLIOGRAFIE:
 1. Albu C-tin(1981) „Educaţia fizică în
liceu”, Editura Sport – Turism, Bucureşti.
 2. Cârstea G. – (1993)„Teoria şi
metodica E.F.S.”, Editura Universul, Bucureşti
 3. Câmpeanu M. (2003)– „Activitatea
corporală la populaţia adultă” , Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca
 4. Dragomir P. , Scarlat E. (2004) –
„Educaţia fizică şcolară”, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti,
VĂ MULȚUMESC !!!