Sunteți pe pagina 1din 18

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM

2012-2013

EVALUAREA FIRMEI DE
TURISM

Prof. Univ. Dr. Gabriela Cecilia Stănciulescu


Drd. Daniel Bulin
EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018
Curs
Diagnosticul firmei de turism

CUPRINS

- CONCEPTUL DE DIAGNOSTIC
- DIAGNOSTICUL JURIDIC
- DIAGNOSTICUL TEHNIC
- DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE ŞI AL
MANAGEMENTULUI FIRMEI
- DIAGNOSTICUL COMERCIAL

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOZĂ SI EVALUARE ÎN TURISM 24.05.2018
Diagnosticul întreprinderii

Conceptul de diagnostic la nivelul unei firme,


presupune reperarea disfuncţionalităţilor activităţii
ei, cercetarea şi analiza faptelor şi
responsabilităților, identificarea cauzelor şi a
măsurilor care să conducă la reglarea situaţiei.

Diagnosticul activităţii unei firme se impune nu numai


în cazul în care aceasta se află în dificultate, ci şi
atunci când situaţia ei economico-financiară este
normală, dar se urmăreşte îmbunătăţirea acesteia.

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


Diagnosticul intreprinderii raspunde la probleme
cum sunt:

 statutul juridic al firmei;


 care sunt rezultatele întreprinderii?
 dacă sunt sau nu satisfăcătoare şi de ce?
 cum au fost obţinute?
 care sunt performanţele şi obiectivele dorite?
 care este nivelul performanţelor şi ce trebuie făcut
pentru atingerea lor?
 măsurile concrete ce urmează a fi întreprinse, atât pe
termen scurt, cât şi pe termen lung

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL JURIDIC

Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice


în următoarele domenii:

 Dreptul comercial. În acest domeniu se verifică:


 contractul de societate, statutul şi modificările ulterioare
înfiinţării,
 registrul adunării generale a acţionarilor (asociaţilor),
 registrul acţionarilor, registrul acţiunilor,
 contractele de vânzare-cumpărare,
 de închiriere, contractele de locaţie de gestiune, cele de
concesiune etc.
EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018
DIAGNOSTICUL JURIDIC

 Dreptul civil. Se analizează şi se verifică actele şi


contractele privind:

 dreptul de proprietate asupra construcţiilor;


 situaţia juridică a terenurilor întreprinderii (drept
de proprietate, contractul de închiriere etc);
 situaţia juridică a imobilizărilor necorporale;
 situaţia imobilizărilor financiare;
 situaţia împrumuturilor .

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL JURIDIC

 Dreptul fiscal. În acest domeniu se verifică:


 înregistrarea întreprinderii la organele abilitate de
administraţie financiară;
 dacă s-au achitat obligaţiile legale datorate (impozite,
taxe, contribuţii etc);
 situaţia plăţilor restante comparativ cu termenele
exigibile;
 ultimul control fiscal şi rezultatele sale.
 Dreptul muncii. Se verifică şi se analizează
existenţa contractelor colective şi individuale de
muncă, a regulamentului de ordine interioară etc.
EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018
DIAGNOSTICUL JURIDIC

 Dreptul mediului. Se evidenţiază faptul dacă


activitatea firmei evaluate se desfăşoară în cadrul
impus de legislaţia de mediu, dacă are un studiu de
impact,etc.

 Litigii. Se urmăreşte dacă întreprinderea care


trebuie evaluată este implicată în litigii, aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti sau al Arbitrajului de
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie şi ce
posibilităţi de rezolvare există.

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL TEHNIC

Presupune o analiză detaliată a factorilor tehnici de


producţie, a tehnologiilor de fabricaţie a produselor, a
organizării producţiei şi a muncii.În legătură cu
activele fixe, evaluatorii trebuie să se pronunţe cu
privire la:
 starea de funcţionare a maşinilor, utilajelor, gradul de
uzură fizică;
 performanţele acestora în raport cu cele care se produc
în momentul dat pe plan mondial;
 posibilităţile de utilizare în viitor, etc.

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE ŞI AL
MANAGEMENTULUI FIRMEI

În cadrul acestui tip de diagnostic se urmăreşte cunoaşterea


resurselor umane din punct de vedere al evoluţiei, structurii,
comportamentului şi eficienţei utilizării lor, precum şi al
echipei de conducere a întreprinderii.
Pentru a caracteriza dimensiunea potenţialului uman se pot folosi
următorii indicatori:
 numărul mediu de salariaţi (cu contract de muncă), care se
deternină ca o medie aritmetică simplă a numărului zilnic al
salariaţilor
 numărul mediu de personal (cu contract de muncă sau
convenţie civilă), care se stabileşte prin adăugarea la numărul
mediu de salariaţi a numărului mediu de colaboratori angajaţi
pe bază de convenţie civilă;
 numărul maxim de personal, care reprezintă limita superioară
stabilită în funcţie de volumul efectiv de activitate şi
productivitatea muncii prevăzută.
EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018
DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE
ŞI AL MANAGEMENTULUI FIRMEI

În ceea ce priveşte CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII


EVALUATE, în cadrul diagnosticului se prezintă aspectele
următoare:
 echipa de conducere (nume, prenume, funcţia, vârsta,
experienţa în domeniu etc);
 baza legală în virtutea căreia îşi exercită prerogativele funcţiei;
 poziţia echipei de conducere faţă de acţionarii firmei, bănci,
administraţia financiară etc;
 obiective negociate şi prevăzute în contractul de management,
care vizează strategia societăţii comerciale;
 gradul de realizare a criteriilor de performanţă stabilite prin
contractul de management sau alt document în virtutea căruia
se exercită actul de conducere;
 referiri şi aprecieri asupra stilului de conducere;

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL COMERCIAL

Obiectivul de bază al diagnosticului comercial constă în


estimarea pieţei actuale şi potenţiale a întreprinderii şi a
locului ei pe piaţă. În cadrul diagnosticului comercial se
recomandă a fi abordate următoarele aspecte:
 evoluţia vânzărilor;
 analiza structurală a vânzărilor pe produse şi pieţe de
desfacere;
 analiza clienţilor întreprinderii;
 analiza repartiţiei vânzărilor în funcţie de ciclul de viaţă
a produselor;
 analiza furnizorilor întreprinderii;
 studierea concurenței.

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL COMERCIAL

În activitatea de evaluare a unei firme interesează


vânzările de bunuri, lucrări şi servicii, care
formează obiectul activităţii, ceea ce este definit ca
fiind cifra de afaceri.
Cifra de afaceri, pe care o regăsim ÎN contul "profit
şi pierderi", este evaluată în unităţi monetare
curente.

CA reală =CA în preţuri curente / Indicele


mediu al preţurilor

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL COMERCIAL

Analiza concurenţei trebuie să aibă în vedere:


 nominalizarea principalilor concurenţi;
 stabilirea cotei de piaţă (cpi) deţinută de întreprinderea
evaluată, precum şi cea a principalilor competitori de
pe piaţă, pe baza relaţiei:
cpi = (CAi/CAt ) x 100
în care:
CAi = cifra de afaceri a firmei i;
CAt = cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al
firmei ;

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL COMERCIAL

Cifra de afaceri poate fi analizată şi pe baza unor modele de


analiză specifice domeniului de activitate al întreprinderii.
Astfel, pentru analiza vânzărilor în ramurile productive se
recomandă modelul:

CA= Nx(Mf/N)x(Qe/Mf)x(CA/Qe)
în care:
- Mf - valoarea medie anuală a mijloacelor fixe folosite de
întreprindere, indiferent dacă sunt sau nu în proprietatea
ei;
- Qe - producţia exerciţiului.

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


DIAGNOSTICUL COMERCIAL

Determinarea cotei de piaţă relative (cpi') care


reprezintă "o expresie a raportului direct de forţe
dintre firme"*), utilizând raportul:
cpi’ = (CAf/CA’ ) x 100
în care:
CAf = cifra de afaceri a firmei analizate;
CA’ = cifra de afaceri a concurentului cel mai important;

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018


VĂ MULȚUMESC!

EVALUAREA FIRMEI DE TURISM 24.05.2018