CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

paraziti si/sau toxinele microorganismelor. flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. tratament.  deseurile infectioase . de către producător. este obligaţia fiecărui producător. manusi). deseurile infectioase (seringi. reactivi si substante folosite in laboratoare). supraveghere.totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice. prevenirea bolilor si recuperare medicala. corosive ori inflamabile.deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice.substantele chimice solide. sacii si alte ambalaje din material plastic. Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. lichide sau gazoase. ambalare. transport si eliminare finala. • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . testare.  deseurile chimice si farmaceutice . depozitare intermediara. ace. inclusiv de cercetare medicala si producere. care pot fi citotoxice. deseurile intepatoare-taietoare( ace. Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. mutagene. lame de bisturiu. care pot fi toxice. teratogene sau carcinogene. dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. seruri si vaccinuri expirate. catetere. hartia . genotoxice.  sistemul de gestionare a deseurilor . • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. transport şi eliminare finală.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. bacterii. precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri. sticlarie de laborator sparta). depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 .

Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben . b) negru . B. Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat.realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. "Coroziv". Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase.2. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu.pentru deşeurile nepericuloase.4. 7 . Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. sticla. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. carton. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.pentru deşeurile medicale periculoase. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. plastic) sunt colectate separat. "Toxic" etc. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil". Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul.

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. D. cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. elaborate de MAPM. 78/2000 privind regimul deşeurilor. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. Ministerul Lucrarilor Publice. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. aprobată prin Legea nr. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. 10 . echipamente de curăţenie. dezinfecţie. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. evitându-se arterele aglomerate protecţie. localitatea. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. cu modificările şi completările ulterioare.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. în locul unde sunt descărcate. sectia si data). Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. C. pe rute cât mai scurte posibil. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei.

compactare. dezinfecţie cu microunde. specifice fiecărei categorii de deşeuri. Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. b) depozitarea în depozitul de deşeuri .   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. încapsulare. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive).la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. dezinfecţie chimică. c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică . cum ar fi: autoclavare. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. tocare. săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului. recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă).incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse. reactivi chimici în cantităţi mari. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. iradiere. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate.procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice).E.

Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM .Ordinul Ministrului agriculturii. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4). reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu.5. făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase. pădurilor.Ordinul Administraţiei Publice 12 .depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea.Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM . 1. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară. Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale. apelor şi mediului HG . 1.Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP . reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG . şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare. Legislaţia privind prevenirea.6.

94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase. 860/2002. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. . amendată cu Directiva 91/156. ? Instrumente legislative directe pentru implementare: .Legea nr.99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 . 918/2002. aprobată prin Legea nr. Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor.89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale.1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.6. .OMAPM nr. aprobată prin Legea 645/2002.2002. 243/2000 privind protecţia atmosferei.75/442 referitoare la deşeuri. .91/689 referitoare la deşeurile periculoase . Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane.OMAPM nr. reducerea şi controlul integrat al poluării.HG 118/07.02.HG nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002. . .OMAPM nr. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase. • • Calitatea aerului.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1.OMAPAM nr. .Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC . . privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) . pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate.HG nr. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM. . 645/2002. .MMGA . • Deşeuri Directive UE. Calitatea apei .

HG nr. . 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 162/2002 Depozitarea deşeurilor. modificată şi completată prin Legea nr.OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 1001/2005 şi MEC nr. 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. . 200/2000 aprobată prin Legea nr.OC al MMGA nr. Legislaţia comunitară. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.2. 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. 426/2001 privind regimul deşeurilor .6.OUG nr. făcute prin Legea nr.HG nr. 1. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.OMMDD nr. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.OMAPM nr.HG nr.HG nr.Legea nr. nr. 14 . . . 856/. • Evaluarea impactului Legislaţie naţională . . 426/2001.Legislaţie naţională .265/2006 privind protecţia mediului. .HG. 105/2006. 27/2007).195/2005 aprobată. .2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. completată şi modificată de legea 211/2011 .OUG nr.OMAPM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.OUG nr. . inclusiv deşeurile periculoase. 451/2001 privind clasificarea. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii. . Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor . .HG nr. cu modificărileşi completările ulterioare.

. precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.HG nr.OAP nr. .OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare. 1453/2008. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr.HG nr.HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID). 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.ADR .OM nr.HG nr. .HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr. . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr. . pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 . 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice.HG nr. 268/2005. inclusivdeşeurile periculoase. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei.HG nr. . 358/2007. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. .HG nr..OM nr. .HG nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. . . 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. . . 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor.HG nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. . .

Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă .Art. creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 . 16 . ♦ predarea autorizaţiei integrate .pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate. ♦ modificări ale autorizaţiei integrate .la închiderea instalaţiei.Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare. reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002. ♦ transferul de autorizaţie integrată .9. De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse. OUG 34/2002 privind prevenirea.permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării.către un alt titular.

condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe. Conform Legii protecţiei mediului. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.DR SALVATOR VUIA. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program.1. Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE . la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. ARAD 2. regional sau local. Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică. structura raportului de mediu. Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului.. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere.CAPITOLUL 2.. Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. 17 . Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu.

gestionarea deşeurilor. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. Notificare (cerere) întocmită de titular. 2 exemplare.1. gospodarirea apelor. declanşarea etapei de încadrare. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare. posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. 2.1. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. 5. 18 . industrie.2. 3. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. turism. conform art. telecomunicaţii. Piese desenate. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. 4.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura.1 din HG 1076/2004. transport. 4 din HG 1076/2004 6. silvicultura. 2. pescuit şi acvacultura. dezvoltare regională. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale.1. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului. 2. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. natura acestuia. energie. conform anexei nr.

În România. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional. pentru consultare.2. 19 . b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu. european. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. prima versiune a planului sau programului. după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii.2.1. 2. 2. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet.

autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. 20 . Planurile şi programele care. Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. după caz. în urma etapei de încadrare. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. prima versiune a planului sau programului. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. Decizia se publică în mass-media de catre titular. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării. B. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. împreună cu experţii angajaţi. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. prin publicare pe pagina proprie de Internet. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. în cadrul unui comitet special constituit. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. Persoanele atestate. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. spre consultare. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C.

agricultură.Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile. energie.3. 2. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. telecomunicaţii.2.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului. silvicultură şi piscicultură.2. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. coordonate STEREO 70) . Cerere pt. 2. obţinere autorizaţie de mediu. transport. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. piese desenate. gospodărirea apelor. utilizarea terenurilor. industrie. Raportul de mediu Raportul de mediu identifică.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) . nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. 21 .( ANEXA 1) Notificarea. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare. gospodărirea deşeurilor.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare . turism. conţinutul.500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise.

4. Salvator Vuia.camera de gardă. 4407/14. grup sanitar.2. 337/2007. 5.468 mp .subsol . Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc. str. jud Arad Tel: 0257.05.ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad. birouri.magazii. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central. str. Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.8511. Arad. WC. scări.parter . magazie.2 conf. magazie. scări.90 mp .722 mp .asistenţă spitalicească şi sanatorială. Salvator Vuia" cu sediul în: loc. Episcopiei nr. Secţia Prematuri I: 22 . în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp..camera de gardă. rev. garderobe. jud Arad. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. la aproximativ 200 m de strada principală. Episcopiei nr.cod CAEN rev. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: . vestiar.2012 şi completările înregistrate la nr.255.scări. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr.8610. căi de acces.74 mp . . 1.016. scări. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului. scări. saloane.255. sală de mese. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I. ambulanţă. având înregistrată la APM Arad cererea cu nr. oficiu.etaj intermediar . Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi .e-mail: spitmatar@rdsar.2012. .052. grupuri sanitare. Arad.. Fax: 0257.11. .etajul 1 . 9928/01. 5. Ord.

garderobe. bucătării. arhiva. holuri.demisol.parter . vestiar. registratura. grupuri sanitare. săli de aşteptare. birouri. anexe. vestiar. oficiu.fosta spălătorie. cameră sterilizare. sală reanimare. sală de operaţie. Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: . 23 . sala de mese. cabină portar.868 mp . depozit farmaceutic. băi. cameră de gardă. birouri administrative.etaj . holuri. sală de mese. atelier intreţinere. sală de mese.holuri. grupuri sanitare.căi de acces. cameră izolare. scări. grupuri sanitare. .722 mp .etaj . birouri. . cabinete. caserie.parter . centrală telefonică.holuri. saloane. cabinete.etaj .etajul 1. cameră sterilizare. boxe. scări. grupuri sanitare.etajul 2 . garderobe. oficii.868 mp . saloane. vestiare.868 mp . săli de naştere.220 mp .594 mp – subsol . terapie intensivă.parter-căi de acces. ateliere. oficiu. cabinete.594 mp . grupuri sanitare. saloane.868 mp . sală de mese. grupuri sanitare. garderobe. Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: . oicii. săli de aşteptare. grupuri sanitare. grupuri sanitare. cabinete.763 mp . vestiare. . scari. sali de operatii §i reanimare. garderobe. actualmente depozit lenjerie .. sală de mese. saloane. vestiar. Corp C care cuprine: .căi de acces. bibliotecă. cabinete. scări.763 mp . scări. pregătire materiale.căi de acces. . . cameră materiale pentru saloane. cabinete. holuri. sală de mese. sală de şedinţe. săli de mese.magazii. oficii. magazii.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . oficiu.subsol . . camera de sterilizare. săli incubatoare. garderobe. depozit materiale bloc operator.220 mp. garderobe.holuri. camera de gardă grupuri sanitare.holuri camere obscure.la etajul 2 . scări. cameră materiale sterile. cabinete. boxe. Secţia de Neonatologie: . laboratoare.parter . băi. garderobe. morga.763 mp .holuri.holuri. săli de aşteptare. cameră personal mediu. saloane.594 mp . cameră de sterilizare. cabinete scări.

365zile/an. săli alăptare. oficiu. Ord.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului.0 mp).0 mp. Salvator Vuia”. 337/2007-Cod CAEN 8610. vestiar. sală reanimare nou născuţi. grupuri sanitare. 7 zile/săptămână. garderobe.asistenţă spitalicească şi sanatorială. Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială . camera materiale. sală de mese. camera sterilizare.salon nou născuţi. garderobe.cod CAEN 8511. Ord. asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică .763 mp. vestiar. II. conf.763 mp . Ord. . Secţia Obstretică patologică: . grupuri sanitare. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: . salon operaţii. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . cabinete consultaţii.reprezintă clădiri de locuit. 337/2007-Cod CAEN 8610. mijloace de transport utilizate in activitate): 24 .cod CAEN 8511. scări saloane.etajul 2. oficiu. trei şoproane (30 mp. vestiar.cod CAEN 8512. b) Dotări (instalaţii. sală de mese. . care nu fac obiectul prezentei autorizaţii.ginecologie. În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26. conf.holuri. saloane. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40.Ginecologie ”Dr. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi .etajul 3 . scări. sală operaţii. 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . saloane. Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . cameră medici. scări. Notă: Corpul B . conf. 8512. oficiu.holuri. cameră materiale. sală de mese. grupuri sanitare. sală de lectură. . utilaje.

care este compusă din: 1. • • • • • acetona.depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului.50 1/an .depozitate în magazia de materiale. în funcţie de necesitate. 2. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte.• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific. 4. regulator. staţie de distribuţie.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. dezinfectante şi materiale de întreţinere. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. vaporizator 5. auxiliare.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. un stocător de 200 1 capacitate. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. c) Materii prime. respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise. În cadrul spitalului funcţionează: • . toluen -50 1/an . cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. Se folosesc cantităţi variabile. butelii de oxigen (80 buc. anestezice. două module de producţie oxigen. de depozitare.o staţie de oxigen (26. Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. 25 . la care are acces doar personalul autorizat. medicamente. pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. 3. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor . butelii de aragaz (7 buc. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi.

folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. o staţie de distribuţie.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. 26 . vaporizator 5. două module de producţie oxigen. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. recipienţi de sticlă. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. acestea fiind cutii de carton. 4. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului. întreţinere platforme şi spaţii verzi. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. • • vopsele . 2. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87. igienicosanitar. cantităţi. care este compusă din: 1. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. energie (surse. prin intermediul unui punct termic din incintă. ambalaje de seringi de unică folosinţă. utilizat în scop menajer. • Evacuarea apelor uzate menajere. un stocător de 200 1 capacitate.70 mc/zi.în cantităţi variabile. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. PET-uri.0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. 3. regulator.apă. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1. canalizare.0 mc capacitate. d) Utilităţi . Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1.

compoziţie. destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi. producţie: . acesta asigură agentul termic . Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. cu funcţionare pe gaz. preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui..0 m.0 t abur/oră. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice. Produse şi subproduse obtinute-cantitati. care este compusă din: 1.la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere. 3.. combustibili utilizaţi.punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. Date referitoare la centrala termică proprie . Salvator Vuia. o staţie de distribuţie.dotare. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul. un stocător de 200 1 capacitate. internarea persoanelor. regulator. 27 . Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate.Dr. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical.apă caldă . 2.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . vaporizator 5. cantităţi. două module de producţie oxigen. 4. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator.

0 mc capacitate. înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială. 2.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. deşeurile medicale sunt colectate. 352/2005. (Normativul NTPA 002/2002). conform prevederilor HG nr. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. amplasat în incinta spitalului. 6 alin. ouă de paraziţi . 188/2002. societăţilor autorizate. Alte amenajări speciale. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni .se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. INSTALAŢIILE. MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . etichetate. viruşi.II. Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special.microbi. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. pe suprafaţa betonată. Anexa nr. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. destinată acestui scop. 2. dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală. (1) modificată şi completată prin HG nr. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. selectiv. art.

nr.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 . 525/1996. nivele de zgomot. bacteorologici şi biologici emişi. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. monoxid de carbon max. conform prevederilor din HG 188/2002. emisiile poluanţilor. Indicatorii fizico-chimici. III. de radiaţii. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi. periodic sau la cerere. frecvenţa. art. 3. conform prevederilor HG 188/2002. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc. materiale auxiliare. 352/2005. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. 19. lit. art. 2.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. • se vor respecta prevederile Ord.06. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. 100 mg/Nmc. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. 536/23. cu modificările şi completările ulterioare. admise la evacuarea în mediu. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). F).(2) completată şi modificată de HG nr. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. pulberi max 5mg/Nmc. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. 6 alin. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. 3. conform legislaţiei în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr.

4. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1. Deşeuri colectate (tipuri. clor rezidual liber 6. cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere . seringi.500 kg/lună. cantităţi.450 kg/lună . medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .( cod . pH. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile. feşe) . Deşeuri produse (tipuri.cod . substante extractibile cu solventi organici. 2.(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile .18 01 08*) – cantităţi variabile.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. CB05.• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1.07 02 03). IV. compozitie.5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. hârtie (cod -15 01 01).1. medicamente.folie de polietilenă (cod . • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei.( cod . 3. CCOCr. 2.18 01 01) deşeuri anatomo-patologice . detergenti sintetici biodegradabili.19 08 09). sticlă (15 01 07) . 5. compoziţie. 2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad.în cantităţi variabile. altele decât cele de la codul 18 01 08* . frecvenţă): 30 . ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod . Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase. cu termen expirat.

19.dejeuri menajere . deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. conf. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .• • • • • • • • deşeuri menajere . 31 . Ordinului Administratiei Publice nr.colectate în containere. art. seringi.deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. IV. 3.cantitati. sticlă -în cantităţi variabile. 9. Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr.1. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) .450 kg/luna . cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies. art.colectate în recipienţi speciali. In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii. seringi. feşe)-500 kg/lună . Deşeuri stocate temporar (tipuri.5 mc/lună . .500 kg/luna .stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate. Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. fe§e) . medicamente cu termen expirat.( cod 18 01 09) -cantităţi variabile . lit.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. 219/2002.colectate în pungi şi cutii ecologice. deşeuri valorificabile.mod de stocare): . deşeuri anatomo-patologice . altele decat cele de la codul 18 01 08* .1.( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile .5 mc/luna .cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice. j). hârtie.colectate în pungi şi cutii ecologice. cap.450 kg/lună .stocate in containere .stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac. colectate în containere.folie de polietilenă.deşeuri anatomo-patologice . 78/2000. intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare . in camera special amenajata. societatilor autorizate.compozitie.

B din O.stocate in recipienti speciali.deşeurile reciclabile (hartie. . . care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja.medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat .de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului. in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad. etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor.deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri.. hartie.deşeuri valorificabile-plastic. . 25 lit.de vecinătăti (art. destinatie): . sticla -in cantitati variabile. 5. sticla. .U.deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad. altele decat cele de la codul ( 18 01 08* . pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării. Modul de eliminare (depozitare deinitiva. se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare). . Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: .deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare . 32 . obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu.G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare). cantitati. 4.stocate in pungi şi cutii ecologice. stocate in containere.stocate in pungi §i cutii ecologice . 6. incinerare): .de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7. . Monitorizarea gestiunii deşeurilor: .cantitati variabile .de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării.stocate in pungi şi cutii ecologice .deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice.(cod . pentru acest tip de deşeuri.18 01 08*) – cantitati variabile . compozitie. .deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) .se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate.deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. plastic. Deşeuri valorificate (tipuri.cod 18 01 09) -cantitati variabile .medicamente cu termen expirat.

Ordinul Administratiei Publice nr.ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9.ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi. .acetonă . 8.monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei.50 1/an 33 . Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii.in cantităti variabile . Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens.ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere . ambaiaje din material plastic.Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): . V. privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate. sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti .Ambaiaje folosite şi rezultate. 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr.ambalajele de medicamente şi pansamente.20/2/a). MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1. cu respectarea Legii nr. cantitati): .ambaiaje de medicamente §i pansamente.se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. . 927/2005. ambaiaje de seringi de unică folosinţă . 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale. 426/2001. cutii de carton. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord.folie de polietilena. in vederea incinerării..tipuri §i cantitati: .medicamente din seria celor toxice .

toluen . mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase.1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr.Modul de gospodarire: .transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn . dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: . conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3. . 1nstalatiile. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: .28 .medicamentele din seria ceior toxice si precursory . 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.asigurale .depozitare: .ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii .titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora. cap. impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii .Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 . inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005. Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5.folosire: .se va tine evidenta privind cantitatea.se vor respecta prevederile Legii nr.duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta. amenajarile. 4. .se vor respecta prevederile Legii nr.oxigen .oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala .ambalare: . caracteristicile. VI.50 1/ an .conform reglemenărilor în vigoare.in cantitSti variabile 2. Ill. în camera specila.in cadrul activitatii.. at. Programul de conformare .

incluzând eliminarea finală. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). etc) denumirea proiectului. descarcarea apelor uzate. evidenţe. pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer. ? 35 . gestiune deşeuriior. rapoarte: Nu este cazul ing. prezenta azbestului.• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. Capitolul 3. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. inclusiv muncitorii. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. sol etc. altele (zgomot. Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. apă.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). emisii atmosferice.

precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu. oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere.  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor.arpmv5. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare. pagina 9 36 .  Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. raportări reale la autorităţile în domeniu). unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www. informarea şi responsabilizarea personalului. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi. supravegherea procesului de segregare.

cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. . în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice. înlocuirea 37 .achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri. cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: . în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie.utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea.Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice.

achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera. îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. • tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător. .gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi. utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice. deşeuri din construcţii şi demolări. • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. a sticlei. . 38 . . • recuperarea şi reciclarea la sursa: .compostarea deşeurilor alimentare organice. . a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient.o termometrelor cu mercur cu cele electronice. a ambalajelor din aluminiu (conserve). După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. o mai bună protecţie a muncii.recuperarea argintului din substatele fotografice. Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad. reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară.reciclarea hârtiei şi a cartonului.

Negulescu. 3. 2007. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. 6. M. 2008. 39 . . Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”.Bibliografie 1. Legea nr. C.1 martie 1996.08. iulie 2005. 13. Vaicum. Bucureşti. Dumitrescu.“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală . conform prevederilor standardelor europene . A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”. Patru. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” . L. Lupaşcu. 9. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. Curea O. Sănătate Publică. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr.Raport sintetic 2007”.. Qaramah. S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. Dumitrescu. M.. Bucureşti.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. Sandu. Nicorici. 10.03/04. Văcărel.. OM nr. A. 8. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. 5. 1995. Legea 95/14 aprilie 2006. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică. PM-SPCIN-01. cod. 12.PHARE RO 2006/018-147. M. Sănătate Publică. Constantinescu I. . Editura tehnică. 2006.. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare.: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”. A. 11. Bucureşti. Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. 2. Baran G. Mateescu C. Bucureşti. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti.. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. 29 februarie. 8-9 mai 1997..: ” Protecţia mediului înconjurător”. 7. Cadariu A. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. C. 4..03.

Bucureşti.html *** http://www. 15.ro/acqu/pdf/2008_9. Gh. Rojanschi.ro/despre ***http://www. 16.ngo. 18. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.IV.eco-ambalaj. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”.ro/materiale/HSR_final_rom. Bran.pdf *** http://www.pharma-business. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891. Ordinul MAPM nr. 324/15.html *** http://www.pdf *** http://www. Ordinul MAPM nr.ms.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale.html *** http://www.pdf ***http://www.arpmv5.ispb.14. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare.green-report.anpm.02. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.2004 (M. 2006.medicalnews.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www.spital-barlad.com/prezentare.deseurimedicale.pdf ***http://www.clinicistomatologice.stericare. *** http://eea.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri. 211 din 06. F. Editura Economică.2004) al Ministerului Transporturilor. Ordinul nr. Bucureşti.ppt 40 . Editura Public H Press.13.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.pdf *** http://jurnal. V.immromania.php?id=1844 *** http://www.ro/ ***http://www.O. 17.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10.ro/noutati/noutate.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.spital-barlad.inginerie-electrica.

........ plan de situaţie obiectiv. jud... Altele.. L... reprezentant al SCJU Arad…………............... ... ARAD Nr.. ………………………………………………………… ( denumirea actelor...... Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr...... amplasată în localitatea ...................................... …………….... plan de încadrare în zonă a obiectivului....judeţul………….scara. numărul şi data emiterii) Data ..... emis(ă) de către........... Verificat dosar (funcţia........bl…--…....... nr..ap..... telefon… 0741242153……….......Spitalul de Obstetrică ..................... dovada că s-a făcut publică solicitarea....................din………………....2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE ... email…………………………………..........……....pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie...................... cod CAEN . prenumele şi semnătura) Reprezentant A.verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare..........Arad..........M...în calitate de ………………......str.M.......8511 – 8512 – 8560..................... ..14................reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr.. procesul .............................. str......cu sediul în localitatea………..…20A............ str.........…………. fax……--………..(denumirea societăţii comerciale).......2012 Către...ANEXA 1 CERERE A..... Arad 41 .05..…--....--...................….........solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) .. bl………......P............. 8263/13.....................Ghioceilor. Pretenţie de confidenţialitate......telefon………... Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul…. numele..........P........nr. ..sc......APM Arad.. Arad Solicitarea este pentru: . domiciliat în localitatea… Arad.4407...........CUI. ….....................…….....S....... nr...........Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială.....Gîş Livia Viorica... fax…………...........Episcopiei../.......... Activităţi de asistenţă ambulatorie...................Ginecologie..5….02.....ap.....…...................

......... privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură...nr.......Ginecologie....DE.Ginecologie.. Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu...........Dr...Obstetrică.........SPITALICEASCĂ. Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media.-...................AMBULATORIE……………......ŞI............ Director/reprezentant titular . conform H....... Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat...........5….... nr.........DE.ACTIVITĂŢ....ASISTENŢĂ..cu sediul în… Arad.. .......... Director coordonator ANPM 42 ...str........Dr Salvator Vuia.......Arad….....ASISTENŢĂ..de.......Episcopiei..... 1076/2004.. pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu........G.......Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică ..este titular al Planului/Programului... Teodora Olariu.........SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI........ ............…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul...

............3...…………………….. cu sediul în …………………………........... 0257-250046 ..... Sediul: Splaiul Muresului........... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.....ro ................... 0257-280331... cu sediul în …………………………...………………………………........... la sediul APM ARAD............ pot fi consultate/depuse zilnic............... ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.......................…........ Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar...........……………………................. la sediul APM ARAD................ titular al activităţii "…………………………….........................................………………………………..... FN....... pot fi consultate/depuse zilnic. timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului......... ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant................. timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.......... ce se desfăşoară în ... Cod 43 .......................................2......7................. Arad...... Arad.... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu..... titular al activităţii "……………………………..... ". Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate......................…....... Cod 310132........................anpm................. Sediul: Splaiul Muresului............ Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate.. FN........ ce se desfăşoară în ............. judetul Arad..... "...........................ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II..... Web site: http://apmar. Telefon: 0257-280996............ANEXA 3 II7.................................................anpm................ 0257-281461........

0257-281461. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.anpm.310132. 0257-280331. 0257-250046 .ro .anpm. Telefon: 0257-280996.ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 . Web site: http://apmar. judetul Arad.

coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr. ATPM este. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 3. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. b) fişa de prezentare şi declaraţie. 1. 808 din 27 noiembrie 2007. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu.AUTORIZAŢIA DE MEDIU .798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". care stabileşte condiţiile de solicitare. după caz. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. după caz. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. publicată în Monitorul Oficial nr. agenţia regională pentru protecţia mediului.196 din 30 decembrie 2005. 1. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr.procedura de emitere. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). 860/2002 pentru 45 .

După executarea bilanţului de mediu. f) formularul de înregistrare. ACPM completează. Pentru activităţile grădinilor zoologice. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. după caz. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu completările ulterioare. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. ACPM verifică amplasamentul. cu modificările şi completările ulterioare. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. 78/2000 privind regimul deşeurilor. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. ACPM. 426/2001. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. după derularea etapelor prevăzute mai sus. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. insoţit de documentele specificate de acesta. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. la verificarea în teren. sau. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. şi în Hotărârea Guvernului nr. analizează documentele. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 46 . cu modificările şi completările ulterioare. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. Pentru activităţile existente. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. stabileşte dacă sunt necesare informaţii. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. în Hotărârea Guvernului nr.

Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu.După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia.. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. etapele. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. cu sau fără un program pentru conformare. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu. Programul stabileşte măsurile de conformare. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. diversele materiale de documentare etc. cu termene realizabile. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. ofertele. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu. 47 . d) studiile. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. 48 . precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. după acceptarea programului pentru conformare. numai dacă. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. la solicitarea reglementării. incluzând acele date care s-au modificat. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. La expirarea acestui termen. ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. Titularul activităţii prezintă la ACPM. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura.. mijloace de transport utilizate in activitate etc.Cantitatile de materii prime. instalatii.Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii. firmei etc...Denumirea unitatii. aparate.. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor..".. inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate). Date generale: .Amplasamentul . FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1.. adresa..... Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale... auxiliare si combustibili. supuse revizuirii.Profilul de activitate ... Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea. conţinutul programului pentru conformare se reface. dacă este necesar. fax .Forma de proprietate ... zile/an) 2. masini... raportate la standardele şi reglementările în vigoare. intrate/intrati in proces 49 . Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea. utilaje.Regimul de lucru (ore/zi. zile/saptamana.. urmată de sintagma "revizuită la data de . telefon. cu informatii complete. c) Bilantul de materiale .. d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. La schimbarea titularului activităţii. anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior...

Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor . amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor .Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului. cantitati.Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere. volume.Instalatii pentru colectarea. energie etc.Dotarile. epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor . . randamentele de retinere a poluantilor. dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor . amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor .): surse.Sursele de radiatii din activitate .Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei .Sursele si poluantii pentru aer .Sursele de zgomot si de vibratii . canalizare.Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) . locul de evacuare (emisar. 3.Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate. canalizare publica. 50 ..Masurile. . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa.Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier . platforma industriala) . care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu.Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului .Dotarile. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor .Situatia afectarii fondului forestier.Cantitatile de produse si subproduse rezultate. Bilantul acestor materiale. canal.Sursele de ape uzate si compusii acestor ape .

comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase . a reglementarilor comunitare si ale organismelor O. a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale. tratare.Modul de gospodarire a deseurilor. Reconstructia ecologica 51 .Distanta fata de asezarile umane. depozitare controlata. care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . compozitie si cantitati de deseuri rezultate .Modul de gospodarire. refolosire. in general. masurile.Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. a monumentelor naturii.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor . distrugere. dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . biodiversitatii si ocrotirea naturii . transport.Sursele de deseuri. la care Romania a aderat. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional . integrare in mediu. biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.Protectia ecosistemelor.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj . dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor . dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat. .N.Masurile pentru protectia ecosistemelor. Protectia asezarilor umane .U.Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute.Masurile.Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. tipuri. localitatile si populatia eventual afectata . Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului. Amenajarile.

managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti. . MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: .in functie de specificul activitatii.continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului.prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 . . supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful