CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. de către producător. depozitare intermediara. Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. sacii si alte ambalaje din material plastic. hartia . seruri si vaccinuri expirate. supraveghere. reactivi si substante folosite in laboratoare). • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. genotoxice. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. manusi).  deseurile chimice si farmaceutice . Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 . depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. teratogene sau carcinogene.  sistemul de gestionare a deseurilor . dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. care pot fi toxice. deseurile intepatoare-taietoare( ace. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice.totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. transport şi eliminare finală. precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri. este obligaţia fiecărui producător. bacterii. tratament. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. sticlarie de laborator sparta). care pot fi citotoxice.  deseurile infectioase . prevenirea bolilor si recuperare medicala. ace. deseurile infectioase (seringi. inclusiv de cercetare medicala si producere.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. mutagene. ambalare. corosive ori inflamabile. lame de bisturiu. testare. catetere.substantele chimice solide. lichide sau gazoase. transport si eliminare finala.

pentru deşeurile medicale periculoase. B. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. "Coroziv". Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat.2.4. pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1. Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A. b) negru . sticla. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil". carton. Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. 7 .realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială.pentru deşeurile nepericuloase. "Toxic" etc. Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. plastic) sunt colectate separat. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben .

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. pe rute cât mai scurte posibil. aprobată prin Legea nr. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. D. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. dezinfecţie. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. Ministerul Lucrarilor Publice. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. evitându-se arterele aglomerate protecţie. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. sectia si data). Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. echipamente de curăţenie. 10 . În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. localitatea. C. cu modificările şi completările ulterioare. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. în locul unde sunt descărcate. 78/2000 privind regimul deşeurilor. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. elaborate de MAPM. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. cu modificările şi completările ulterioare. Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere.

c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică .   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. b) depozitarea în depozitul de deşeuri . Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri.la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare.incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv.E. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive). trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . specifice fiecărei categorii de deşeuri. săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. iradiere. dezinfecţie chimică. etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse. compactare. reactivi chimici în cantităţi mari. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. încapsulare.procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice). recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă). deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. tocare. cum ar fi: autoclavare. Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate. dezinfecţie cu microunde.

Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale.Ordinul Administraţiei Publice 12 . reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu. Legislaţia privind prevenirea. Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea. reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG .depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare. apelor şi mediului HG .Ordinul Ministrului agriculturii.6. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4). 1. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM . făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase. 1.5. pădurilor.Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM .Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP .

aprobată prin Legea nr.HG nr. .94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase. .HG 118/07. reducerea şi controlul integrat al poluării.91/689 referitoare la deşeurile periculoase .Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC .HG nr. . Calitatea apei . . Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor.OMAPM nr.MMGA . privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) .89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale.2002. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate.75/442 referitoare la deşeuri. amendată cu Directiva 91/156.OMAPAM nr. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM. Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane. .OMAPM nr. pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.OMAPM nr. 645/2002. 34/2002 privind prevenirea.02. 243/2000 privind protecţia atmosferei.6.1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. . ? Instrumente legislative directe pentru implementare: .99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 . . • Deşeuri Directive UE.Legea nr. 860/2002. . aprobată prin Legea 645/2002. • • Calitatea aerului. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1. 918/2002. .

552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor .OMMDD nr.OMAPM nr. . Legislaţia comunitară.OUG nr. . .265/2006 privind protecţia mediului.Legea nr.HG nr.195/2005 aprobată. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.HG nr.OUG nr. completată şi modificată de legea 211/2011 .2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 105/2006. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. inclusiv deşeurile periculoase.HG nr.OUG nr.HG nr. 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. 1001/2005 şi MEC nr. modificată şi completată prin Legea nr. 27/2007). 14 . 451/2001 privind clasificarea.OUG nr. 1. cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii. .HG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. . 426/2001.2. .1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.6.OMAPM nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor . . făcute prin Legea nr.HG. 162/2002 Depozitarea deşeurilor. . • Evaluarea impactului Legislaţie naţională . . 200/2000 aprobată prin Legea nr. nr.Legislaţie naţională . 856/. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare. cu modificărileşi completările ulterioare. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.OC al MMGA nr. 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. . 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător. 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. . . . cu modificările şi completările ulterioare.OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare. inclusivdeşeurile periculoase.HG nr.HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr. 358/2007. ..HG nr.ADR .HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. 268/2005.HG nr.HG nr.HG nr.HG nr. .OM nr.Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. 1453/2008. .OAP nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. . 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. .OM nr. . .HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.HG nr. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice. . 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID). . . . 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr.

♦ transferul de autorizaţie integrată .la închiderea instalaţiei. OUG 34/2002 privind prevenirea. 16 .Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare.pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate. ♦ predarea autorizaţiei integrate . ♦ modificări ale autorizaţiei integrate . creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 .Art.permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării.9. De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse. Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă . reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002.către un alt titular.

Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. ARAD 2. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere.CAPITOLUL 2. Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu.DR SALVATOR VUIA. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE . condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe. structura raportului de mediu. Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.. regional sau local. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică. 17 . Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.. Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. Conform Legii protecţiei mediului.

4. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului. posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului.1. gestionarea deşeurilor. Piese desenate. gospodarirea apelor. silvicultura. 2 exemplare. 5. turism. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . 2. telecomunicaţii. conform art. 2. pescuit şi acvacultura. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. declanşarea etapei de încadrare. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr.1.1.1 din HG 1076/2004. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. natura acestuia. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale.2. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. energie. 18 . şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. conform anexei nr. Notificare (cerere) întocmită de titular.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. 2. 3. dezvoltare regională.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura. transport. amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare. 4 din HG 1076/2004 6. industrie.

1. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. prima versiune a planului sau programului. după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. european. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional. pentru consultare. 2. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. 2. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu.2. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. 19 . În România. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.2. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet.

Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. Planurile şi programele care. după caz. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. spre consultare. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. prin publicare pe pagina proprie de Internet. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. în urma etapei de încadrare. 20 . B. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu. împreună cu experţii angajaţi. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. în cadrul unui comitet special constituit. Decizia se publică în mass-media de catre titular. prima versiune a planului sau programului. Persoanele atestate. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

industrie. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile. utilizarea terenurilor. 2. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. Raportul de mediu Raportul de mediu identifică. agricultură.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) .Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia.2.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului. 2. gospodărirea apelor. gospodărirea deşeurilor.( ANEXA 1) Notificarea. energie. silvicultură şi piscicultură.3. telecomunicaţii. coordonate STEREO 70) .2. 21 . descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. turism. nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare. piese desenate.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare .500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. obţinere autorizaţie de mediu. transport. Cerere pt. conţinutul.

scări. 5.asistenţă spitalicească şi sanatorială.05. WC. scări. scări. căi de acces. Episcopiei nr. str.subsol . magazie.. scări. 337/2007. str.11.8610. Arad. rev. magazie. grupuri sanitare. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. la aproximativ 200 m de strada principală.cod CAEN rev. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului.2012 şi completările înregistrate la nr. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I.722 mp . din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: . oficiu. garderobe.468 mp .255.etajul 1 . Fax: 0257. având înregistrată la APM Arad cererea cu nr. vestiar. 4407/14. ambulanţă.2.parter . Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc.8511. 1. saloane.2 conf. grup sanitar.90 mp . 9928/01.e-mail: spitmatar@rdsar.magazii. Ord. jud Arad Tel: 0257.74 mp . Secţia Prematuri I: 22 .255. birouri. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp.. Salvator Vuia. . Episcopiei nr. Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi . 5.052. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr.scări. Arad. sală de mese.etaj intermediar .ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad.4.2012.camera de gardă. . Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. jud Arad. Salvator Vuia" cu sediul în: loc.camera de gardă.016. .

etajul 2 . săli de aşteptare.etaj . birouri administrative.fosta spălătorie. oficiu.. oicii. săli incubatoare. ateliere. băi.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . cabină portar.demisol. holuri. atelier intreţinere. cameră sterilizare.594 mp – subsol .220 mp . cabinete scări. garderobe. săli de mese. grupuri sanitare.holuri. saloane. birouri.holuri. sală de mese.holuri. Corp C care cuprine: . Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: . sală de mese. 23 .căi de acces.868 mp . sală de mese. anexe. boxe. bibliotecă.763 mp . saloane. . grupuri sanitare.holuri. sală de şedinţe.parter-căi de acces. scări. holuri. camera de sterilizare.magazii. . grupuri sanitare. . cabinete.etajul 1. bucătării.căi de acces. registratura. oficiu. boxe. arhiva.etaj . . saloane.594 mp . băi. săli de naştere.parter .holuri.etaj . actualmente depozit lenjerie . cabinete. cabinete. morga. sală reanimare. holuri.868 mp .subsol . săli de aşteptare. cameră sterilizare. saloane. garderobe.holuri camere obscure. sali de operatii §i reanimare.868 mp . Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: .parter . grupuri sanitare. centrală telefonică. vestiare. garderobe. . grupuri sanitare. sală de mese. garderobe. săli de aşteptare. cabinete. . cabinete. grupuri sanitare. cabinete. scări. sală de operaţie. magazii. vestiar. vestiar. cameră de gardă. scări. birouri. depozit farmaceutic. grupuri sanitare.763 mp . camera de gardă grupuri sanitare. cabinete. sala de mese. cameră materiale sterile.parter .la etajul 2 .căi de acces. cameră materiale pentru saloane.868 mp . pregătire materiale. saloane.763 mp . Secţia de Neonatologie: . oficii. sală de mese. depozit materiale bloc operator. scări.220 mp. cameră de sterilizare. vestiar. garderobe. laboratoare. caserie. terapie intensivă. cameră personal mediu. cameră izolare. grupuri sanitare.594 mp . oficiu. scari.722 mp . oficii. garderobe. scări. garderobe. vestiare.

oficiu.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. 337/2007-Cod CAEN 8610. oficiu.0 mp). 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . săli alăptare.ginecologie.holuri.cod CAEN 8512. camera sterilizare. vestiar. În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26. conf. b) Dotări (instalaţii. Secţia Obstretică patologică: .cod CAEN 8511. oficiu. conf. cameră materiale. . sală reanimare nou născuţi. scări.asistenţă spitalicească şi sanatorială. 7 zile/săptămână.salon nou născuţi. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40. Ord. saloane.763 mp . Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială . cabinete consultaţii. sală de mese. II. vestiar.reprezintă clădiri de locuit. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . saloane. 337/2007-Cod CAEN 8610. Ord.Ginecologie ”Dr. grupuri sanitare. trei şoproane (30 mp. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . scări saloane. cameră medici. care nu fac obiectul prezentei autorizaţii.etajul 2. vestiar. utilaje. salon operaţii. garderobe. Notă: Corpul B . DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: . 365zile/an. garderobe. sală de mese. . . mijloace de transport utilizate in activitate): 24 .763 mp. 8512.holuri. conf.0 mp. sală de lectură. grupuri sanitare. sală de mese. Ord. Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică . sală operaţii.etajul 3 . grupuri sanitare.cod CAEN 8511. Salvator Vuia”. camera materiale. scări.

combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. c) Materii prime.depozitate în magazia de materiale. două module de producţie oxigen.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi. 2.depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. regulator.o staţie de oxigen (26. staţie de distribuţie. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. medicamente. la care are acces doar personalul autorizat. butelii de aragaz (7 buc. 3. În cadrul spitalului funcţionează: • . 25 .50 1/an . care este compusă din: 1. cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. 4.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte. • • • • • acetona. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens. de depozitare. Se folosesc cantităţi variabile. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. dezinfectante şi materiale de întreţinere. în funcţie de necesitate. respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise. butelii de oxigen (80 buc. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport. anestezice. un stocător de 200 1 capacitate. auxiliare.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor .• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific. vaporizator 5. toluen -50 1/an .

Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă.apă. o staţie de distribuţie.în cantităţi variabile. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. două module de producţie oxigen. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. 26 . recipienţi de sticlă. canalizare. energie (surse.70 mc/zi. 3. • • vopsele . PET-uri. 2.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. întreţinere platforme şi spaţii verzi.0 mc capacitate. ambalaje de seringi de unică folosinţă.0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. d) Utilităţi . având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. regulator. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. vaporizator 5. prin intermediul unui punct termic din incintă. 4. un stocător de 200 1 capacitate. acestea fiind cutii de carton. utilizat în scop menajer. care este compusă din: 1. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1. • Evacuarea apelor uzate menajere. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului. igienicosanitar. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. cantităţi.

0 t abur/oră. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator.apă caldă . Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate. Date referitoare la centrala termică proprie . cantităţi. destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi. 27 . preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui. un stocător de 200 1 capacitate. 3. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră.la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj. combustibili utilizaţi. Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului. vaporizator 5. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. producţie: . care este compusă din: 1. internarea persoanelor. acesta asigură agentul termic ..punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. compoziţie.Dr. regulator.0 m. cu funcţionare pe gaz. Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. două module de producţie oxigen. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi. 2. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul. Salvator Vuia. Produse şi subproduse obtinute-cantitati. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical.. 4. o staţie de distribuţie.dotare.

în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . amplasat în incinta spitalului. 188/2002.0 mc capacitate.II. destinată acestui scop. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. selectiv. ouă de paraziţi . dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală. viruşi. camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. Anexa nr. deşeurile medicale sunt colectate.microbi. societăţilor autorizate. 2. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . Alte amenajări speciale. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. (1) modificată şi completată prin HG nr. art. 2. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. etichetate. înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. conform prevederilor HG nr. (Normativul NTPA 002/2002). INSTALAŢIILE. pe suprafaţa betonată. Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. 6 alin. 352/2005.

nr. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime.06. conform prevederilor din HG 188/2002. 3. periodic sau la cerere. 19. conform prevederilor HG 188/2002.(2) completată şi modificată de HG nr. emisiile poluanţilor. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. III. • se vor respecta prevederile Ord. F). 536/23. 6 alin. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. frecvenţa.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc. conform legislaţiei în vigoare. Indicatorii fizico-chimici. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. materiale auxiliare. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. admise la evacuarea în mediu. monoxid de carbon max. 525/1996. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). nivele de zgomot. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. art. 100 mg/Nmc. 3. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 . pulberi max 5mg/Nmc. 2. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. cu modificările şi completările ulterioare. lit. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. de radiaţii. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. 352/2005. bacteorologici şi biologici emişi. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. art. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000.

cu termen expirat. clor rezidual liber 6.1. Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase.cod . seringi. altele decât cele de la codul 18 01 08* . ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri. feşe) . 2. CB05. 5. hârtie (cod -15 01 01).07 02 03). cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere . 4.450 kg/lună . 3. pH. compoziţie.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile.• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1.( cod . deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod . detergenti sintetici biodegradabili.în cantităţi variabile. frecvenţă): 30 . substante extractibile cu solventi organici. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1.folie de polietilenă (cod . 2.500 kg/lună. compozitie. CCOCr.18 01 08*) – cantităţi variabile. Deşeuri produse (tipuri. cantităţi. sticlă (15 01 07) . Deşeuri colectate (tipuri. IV.5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile .( cod . 2. medicamente. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei.19 08 09). medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .18 01 01) deşeuri anatomo-patologice .

feşe)-500 kg/lună . 3. j). hârtie. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare . intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase. 19. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) .• • • • • • • • deşeuri menajere .( cod 18 01 09) -cantităţi variabile .500 kg/luna .5 mc/luna .stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate.cantitati.compozitie.5 mc/lună . 31 . seringi.mod de stocare): . conf.folie de polietilenă.colectate în containere. colectate în containere.cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice. In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii. Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. seringi. art. IV. fe§e) . sticlă -în cantităţi variabile.colectate în pungi şi cutii ecologice. societatilor autorizate. medicamente cu termen expirat.stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac. deşeuri valorificabile. .deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.1. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .stocate in containere .1.colectate în pungi şi cutii ecologice. altele decat cele de la codul 18 01 08* .450 kg/luna . 9.colectate în recipienţi speciali. 78/2000. Deşeuri stocate temporar (tipuri. Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile .colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. in camera special amenajata.deşeuri anatomo-patologice .450 kg/lună . Ordinului Administratiei Publice nr. deşeuri anatomo-patologice . art.dejeuri menajere . lit. cap. cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies. 219/2002.

stocate in pungi §i cutii ecologice . care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja.medicamente cu termen expirat.cod 18 01 09) -cantitati variabile . in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării.18 01 08*) – cantitati variabile .deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. 6.deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) . Monitorizarea gestiunii deşeurilor: .de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7. . 25 lit.G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare). Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: . stocate in containere. compozitie. .se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate. sticla. 32 .medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat .deşeuri valorificabile-plastic.deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice. obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu.deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare . sticla -in cantitati variabile.(cod . 5. 4. pentru acest tip de deşeuri.deşeurile reciclabile (hartie.de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului. altele decat cele de la codul ( 18 01 08* . cantitati.U.de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării. destinatie): .deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad. incinerare): .de vecinătăti (art. hartie.. plastic. etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor. .stocate in recipienti speciali. Modul de eliminare (depozitare deinitiva. . .stocate in pungi şi cutii ecologice .deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri. B din O. Deşeuri valorificate (tipuri. se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare). .cantitati variabile . .stocate in pungi şi cutii ecologice.

ambalajele de medicamente şi pansamente. cantitati): .monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei.in cantităti variabile .acetonă . sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti . 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor.ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art.se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei.20/2/a). cu respectarea Legii nr. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate. privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr. 927/2005.Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): .ambaiaje de medicamente §i pansamente.. Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens.50 1/an 33 . 426/2001. ambaiaje de seringi de unică folosinţă . 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale. 8.ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9.tipuri §i cantitati: . . . 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord. cutii de carton. Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1. ambaiaje din material plastic. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi. V.Ambaiaje folosite şi rezultate.ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere .medicamente din seria celor toxice . Ordinul Administratiei Publice nr. in vederea incinerării.folie de polietilena.

.asigurale .se vor respecta prevederile Legii nr. în camera specila.50 1/ an .ambalare: . dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: .in cantitSti variabile 2.depozitare: .transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn . caracteristicile. conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3.Modul de gospodarire: .1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr. inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005.se va tine evidenta privind cantitatea.in cadrul activitatii.se vor respecta prevederile Legii nr.conform reglemenărilor în vigoare. impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii . 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.folosire: .medicamentele din seria ceior toxice si precursory .. .oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala .duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta. 4. Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase.Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 . mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: .oxigen .ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii .titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora. at. 1nstalatiile. amenajarile.28 .toluen . Ill. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5. cap. VI. Programul de conformare .

pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect).• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. apă. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . gestiune deşeuriior. prezenta azbestului. incluzând eliminarea finală. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. sol etc. altele (zgomot. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. rapoarte: Nu este cazul ing. Capitolul 3. emisii atmosferice. evidenţe. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. etc) denumirea proiectului. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). ? 35 . inclusiv muncitorii.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. descarcarea apelor uzate.

 Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare. informarea şi responsabilizarea personalului. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere.arpmv5. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. supravegherea procesului de segregare. pagina 9 36 .  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară.  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale. raportări reale la autorităţile în domeniu). crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi. oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori. precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate.

în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului. . cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: . în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical.achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie. înlocuirea 37 .utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice. cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete.Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice.

recuperarea argintului din substatele fotografice. a ambalajelor din aluminiu (conserve). a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient. îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. . a sticlei. 38 . • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii.achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera. reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară.o termometrelor cu mercur cu cele electronice. După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad. .reciclarea hârtiei şi a cartonului. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător. o mai bună protecţie a muncii. . deşeuri din construcţii şi demolări.compostarea deşeurilor alimentare organice. • recuperarea şi reciclarea la sursa: . • tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase.gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi. . utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice.

Curea O. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” . A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”. 2006.: ” Protecţia mediului înconjurător”. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică.08. . Patru. Bucureşti. S. . C. Dumitrescu. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. 7. iulie 2005. C. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. Vaicum. Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. Sandu. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. 10. 9. OM nr.. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. Lupaşcu. Sănătate Publică. 3. Cadariu A. 2007..03. Văcărel. Nicorici. Constantinescu I.Raport sintetic 2007”.03/04..“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală . M. 6. Legea nr.1 martie 1996. PM-SPCIN-01. 11. A. Sănătate Publică. Editura tehnică.. Bucureşti..: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”. 13. 12. Negulescu. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. L. 39 .Bibliografie 1. Bucureşti. 29 februarie. Baran G. 1995. 2. Qaramah... Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. Legea 95/14 aprilie 2006. M. A. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr.PHARE RO 2006/018-147. conform prevederilor standardelor europene . M. 8-9 mai 1997. Dumitrescu. Bucureşti. Mateescu C. 2008. 5. 8. cod. 4.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. 18/2005 pentru modificarea Legii nr.

2006. Bucureşti. Bucureşti.IV.pharma-business.13. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.ro/despre ***http://www. 16.pdf ***http://www.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www. 324/15.ro/noutati/noutate.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891.pdf *** http://www.ro/acqu/pdf/2008_9.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale.html *** http://www. V.ms. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României. Ordinul MAPM nr.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare.clinicistomatologice. Editura Economică.spital-barlad.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri.ro/ ***http://www. F. *** http://eea. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”. Rojanschi.O.deseurimedicale. Gh.ro/materiale/HSR_final_rom. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. 211 din 06.2004) al Ministerului Transporturilor.php?id=1844 *** http://www.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10. Ordinul nr.html *** http://www.14.ngo. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.pdf *** http://www.spital-barlad.pdf *** http://jurnal.html *** http://www.inginerie-electrica.02.arpmv5.2004 (M.stericare.green-report. Bran. Editura Public H Press.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.pdf ***http://www.com/prezentare. Ordinul MAPM nr. 15.immromania. 18.ppt 40 .anpm. 17.medicalnews.eco-ambalaj.ispb.

.... ..…............Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială........str......APM Arad..... amplasată în localitatea .05...judeţul…………...... str........ numele. str...Arad.... plan de situaţie obiectiv..........nr... nr....02....……..... domiciliat în localitatea… Arad.......................Gîş Livia Viorica............. 8263/13..... .verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare... prenumele şi semnătura) Reprezentant A.........P. emis(ă) de către........ ………………………………………………………… ( denumirea actelor...... L. Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr..P.2012 Către...... Activităţi de asistenţă ambulatorie.................... Arad 41 ..... telefon… 0741242153………... ARAD Nr...solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ..........................pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.. fax……--………....... Altele.CUI................................... ….......ap..... numărul şi data emiterii) Data ...... ……………...ANEXA 1 CERERE A.......…20A......... procesul .......reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr.…………..........M..4407....... .............................sc...2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE .......M..... Arad Solicitarea este pentru: ........... Verificat dosar (funcţia............ plan de încadrare în zonă a obiectivului..........Spitalul de Obstetrică ............. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul…...--.S.....în calitate de ………………..…--......../...Ginecologie.. email………………………………….........cu sediul în localitatea……….din……………….telefon……….ap..........Episcopiei.…….....5….8511 – 8512 – 8560........................ jud.......... cod CAEN .... bl……….. Pretenţie de confidenţialitate.....bl…--….............................Ghioceilor................... fax………….................scara..........14...(denumirea societăţii comerciale).…................... nr.... reprezentant al SCJU Arad…………........ dovada că s-a făcut publică solicitarea........

Arad…...Dr....5…. Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu.............ASISTENŢĂ...este titular al Planului/Programului...…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul.. ...... nr.nr.......... Teodora Olariu.....DE..........SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI.... Director/reprezentant titular .. conform H.. Director coordonator ANPM 42 ..... pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu.....str...... Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media.......de......ACTIVITĂŢ.....-......DE..........................AMBULATORIE…………….....Ginecologie................. privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură.......ASISTENŢĂ....Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică .......Dr Salvator Vuia.... Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat..... 1076/2004..........Episcopiei..G..Obstetrică.....SPITALICEASCĂ..............cu sediul în… Arad.ŞI...... ...Ginecologie...

............ Cod 43 ..3.………………………………. ce se desfăşoară în ................... "........................ titular al activităţii "……………………………....................................ro .......................... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului........... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate................anpm. FN. titular al activităţii "…………………………….............. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar...................... FN................................ cu sediul în …………………………........... Arad.. 0257-281461...... Sediul: Splaiul Muresului....anpm... pot fi consultate/depuse zilnic..... ce se desfăşoară în .....2....….................... judetul Arad.................................... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului........ANEXA 3 II7....... Arad............................ ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant................................ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu... Telefon: 0257-280996..…..............7......................……………………………….. 0257-250046 .. Cod 310132........ la sediul APM ARAD......... 0257-280331.…………………….......ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II..…………………….......... Sediul: Splaiul Muresului....... Web site: http://apmar.................... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate...................................... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu..... cu sediul în …………………………................ la sediul APM ARAD........ pot fi consultate/depuse zilnic... "................ ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.......

0257-281461. 0257-250046 . judetul Arad.anpm.ro .310132.ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 . 0257-280331. Web site: http://apmar.anpm. Telefon: 0257-280996. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.

coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr. cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). după caz.AUTORIZAŢIA DE MEDIU . 1.procedura de emitere. publicată în Monitorul Oficial nr. după caz. după caz. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. cu modificările şi completările ulterioare. care stabileşte condiţiile de solicitare. 860/2002 pentru 45 . agenţia regională pentru protecţia mediului.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 3. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu. ATPM este. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente.196 din 30 decembrie 2005. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. 1. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. b) fişa de prezentare şi declaraţie. 808 din 27 noiembrie 2007. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.

insoţit de documentele specificate de acesta. f) formularul de înregistrare. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. Pentru activităţile grădinilor zoologice. ACPM. şi în Hotărârea Guvernului nr. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. Pentru activităţile existente. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. după caz. după derularea etapelor prevăzute mai sus. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. la verificarea în teren. stabileşte dacă sunt necesare informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. cu modificările şi completările ulterioare. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. 46 . 78/2000 privind regimul deşeurilor. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. ACPM verifică amplasamentul. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. aprobată cu modificări prin Legea nr.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. ACPM completează. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. cu completările ulterioare. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. 426/2001. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. în Hotărârea Guvernului nr. sau. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. După executarea bilanţului de mediu. analizează documentele.

Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. d) studiile. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. cu sau fără un program pentru conformare. diversele materiale de documentare etc. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu.După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. ofertele. Programul stabileşte măsurile de conformare. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare.. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. cu termene realizabile. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. 47 . b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. etapele.

incluzând acele date care s-au modificat. următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. Titularul activităţii prezintă la ACPM. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. La expirarea acestui termen. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. după acceptarea programului pentru conformare. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. 48 . Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. la solicitarea reglementării. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. numai dacă.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu.

anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior.Regimul de lucru (ore/zi.. Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata... aparate. cu informatii complete.Denumirea unitatii. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.. instalatii.. masini.. supuse revizuirii. Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale.. b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura. auxiliare si combustibili..Cantitatile de materii prime. utilaje.".. raportate la standardele şi reglementările în vigoare..Profilul de activitate .. zile/saptamana.Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii. c) Bilantul de materiale . fax .. firmei etc.. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1. Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea... zile/an) 2. intrate/intrati in proces 49 . conţinutul programului pentru conformare se reface. adresa..Forma de proprietate .... c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate).. telefon. d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. Date generale: .Amplasamentul . specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea.. urmată de sintagma "revizuită la data de . La schimbarea titularului activităţii. dacă este necesar. mijloace de transport utilizate in activitate etc...

locul de evacuare (emisar. energie etc.Sursele de ape uzate si compusii acestor ape . amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor .Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) . Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor .Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului. randamentele de retinere a poluantilor.Masurile.Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei .Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.Cantitatile de produse si subproduse rezultate. volume. epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor . canal. canalizare publica.Dotarile. amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor .Instalatii pentru colectarea. canalizare. dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor . 3.Situatia afectarii fondului forestier.): surse. ..Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor . platforma industriala) . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa. .Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului .Sursele si poluantii pentru aer . 50 .Dotarile.Sursele de radiatii din activitate . care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu. cantitati.Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate.Sursele de zgomot si de vibratii . Bilantul acestor materiale.Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier .

Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute. dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat.Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor . depozitare controlata.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj . biodiversitatii si ocrotirea naturii . tipuri. comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase . a reglementarilor comunitare si ale organismelor O. a monumentelor naturii. compozitie si cantitati de deseuri rezultate .N.Protectia ecosistemelor.Sursele de deseuri. tratare. biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.Masurile pentru protectia ecosistemelor.Modul de gospodarire a deseurilor. localitatile si populatia eventual afectata . Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional .U. Reconstructia ecologica 51 . in general. refolosire. Protectia asezarilor umane . a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale. la care Romania a aderat.Modul de gospodarire. . dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale.Masurile.Distanta fata de asezarile umane.Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . integrare in mediu. distrugere. care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale. transport.Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor . masurile. Amenajarile.

prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 . MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: . supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului. . managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti.continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului.Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat. .in functie de specificul activitatii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful