CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. care pot fi toxice.  sistemul de gestionare a deseurilor .  deseurile infectioase . prevenirea bolilor si recuperare medicala. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. bacterii. genotoxice. inclusiv de cercetare medicala si producere. ace. Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 .substantele chimice solide. ambalare. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente.totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. sticlarie de laborator sparta). testare. transport si eliminare finala. sacii si alte ambalaje din material plastic. transport şi eliminare finală. teratogene sau carcinogene. supraveghere. reactivi si substante folosite in laboratoare). care pot fi citotoxice. hartia . Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. tratament. lame de bisturiu. Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. catetere. de către producător. flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. este obligaţia fiecărui producător. depozitare intermediara. deseurile intepatoare-taietoare( ace. depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri. lichide sau gazoase. dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. deseurile infectioase (seringi. • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice.  deseurile chimice si farmaceutice . mutagene. seruri si vaccinuri expirate. manusi).generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. corosive ori inflamabile.

pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1. B. carton. 7 .realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială.pentru deşeurile nepericuloase. Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. sticla. "Coroziv".pentru deşeurile medicale periculoase. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. b) negru . Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie. Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. "Toxic" etc.2. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil".4. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat. Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A. Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". plastic) sunt colectate separat. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben .

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. C. echipamente de curăţenie. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. pe rute cât mai scurte posibil. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. localitatea. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. elaborate de MAPM. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. 78/2000 privind regimul deşeurilor. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată prin Legea nr. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. cu modificările şi completările ulterioare. Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. dezinfecţie. 10 . în locul unde sunt descărcate. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. sectia si data). ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. evitându-se arterele aglomerate protecţie. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. Ministerul Lucrarilor Publice. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. D.

specifice fiecărei categorii de deşeuri. dezinfecţie chimică. Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate.   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. b) depozitarea în depozitul de deşeuri . dezinfecţie cu microunde. etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse.E. săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului. reactivi chimici în cantităţi mari.incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. tocare. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. încapsulare. cum ar fi: autoclavare. recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă). iradiere. deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. compactare.la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive). Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică .procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice).

1. apelor şi mediului HG .Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD .5.depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. 1. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4).Ordinul Administraţiei Publice 12 . Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM .Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP . reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM .6. Legislaţia privind prevenirea. făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase.Ordinul Ministrului agriculturii. pădurilor. reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu. şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare. Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale.

OMAPM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) . 860/2002. aprobată prin Legea 645/2002.02.75/442 referitoare la deşeuri. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr.91/689 referitoare la deşeurile periculoase . pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate. . aprobată prin Legea nr.Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC .Legea nr. ? Instrumente legislative directe pentru implementare: . 34/2002 privind prevenirea. .MMGA .OMAPM nr.HG nr.89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale.OMAPAM nr. . • • Calitatea aerului.99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 . .OMAPM nr.6.2002. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM. . Calitatea apei . .1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. . 918/2002. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase. amendată cu Directiva 91/156.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1.HG nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002. 645/2002.HG 118/07. 243/2000 privind protecţia atmosferei. • Deşeuri Directive UE.94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase. reducerea şi controlul integrat al poluării. . Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor. . Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane.

14 . nr.HG nr. .2. 105/2006. 162/2002 Depozitarea deşeurilor. 856/. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. 451/2001 privind clasificarea. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.OUG nr. 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 27/2007).HG nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. .Legea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. • Evaluarea impactului Legislaţie naţională .OMAPM nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii.195/2005 aprobată. 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. .OMAPM nr.HG nr. 200/2000 aprobată prin Legea nr.OUG nr. inclusiv deşeurile periculoase. completată şi modificată de legea 211/2011 .Legislaţie naţională . . cu modificărileşi completările ulterioare. 426/2001. 426/2001 privind regimul deşeurilor . 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 1001/2005 şi MEC nr. .HG.OMMDD nr. modificată şi completată prin Legea nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.265/2006 privind protecţia mediului. Legislaţia comunitară. . 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr.HG nr.6. făcute prin Legea nr. . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.OUG nr.OC al MMGA nr.HG nr. Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor . 1. .OUG nr. . .

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID).HG nr. .HG nr.OAP nr. . . 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. .HG nr.OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr. .Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. . . pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 . 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. . . . 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. . . 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor.HG nr. inclusivdeşeurile periculoase. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.OM nr.HG nr. 268/2005.OM nr.ADR . 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori.. cu modificările şi completările ulterioare. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.HG nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.HG nr. 1453/2008. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice. precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător. 358/2007. . 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.HG nr. .HG nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr.

pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate.permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării.Art. creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 .la închiderea instalaţiei. OUG 34/2002 privind prevenirea. ♦ predarea autorizaţiei integrate .către un alt titular.Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare. Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă . ♦ modificări ale autorizaţiei integrate .9. reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002. 16 . ♦ transferul de autorizaţie integrată . De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse.

Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. regional sau local. Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.1. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică. ARAD 2. Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE .. 17 . 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program. Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu.CAPITOLUL 2.DR SALVATOR VUIA. Conform Legii protecţiei mediului. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe. structura raportului de mediu.. Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional.

telecomunicaţii. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . Notificare (cerere) întocmită de titular. gospodarirea apelor. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. conform art. industrie. pescuit şi acvacultura. 5. 2.1. declanşarea etapei de încadrare. dezvoltare regională. 2. silvicultura. 2 exemplare.1. 4 din HG 1076/2004 6.2. 2. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare. 4. gestionarea deşeurilor. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului. energie. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. turism.1 din HG 1076/2004.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. Piese desenate. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale. 18 . şi care include proiecte prevăzute în anexele nr.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului. transport. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. 3. natura acestuia. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr. posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. conform anexei nr.1. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004.

2. 2. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. prima versiune a planului sau programului. pentru consultare. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii.2. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. 2. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. european.1. În România. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. 19 . prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu.

în cadrul unui comitet special constituit. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. Persoanele atestate. Planurile şi programele care. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. prima versiune a planului sau programului. B. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. Decizia se publică în mass-media de catre titular. împreună cu experţii angajaţi. după caz. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. 20 . Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. spre consultare. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării. în urma etapei de încadrare. prin publicare pe pagina proprie de Internet. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului.

telecomunicaţii. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile. nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) . gospodărirea apelor. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului.3. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului.2. energie. silvicultură şi piscicultură.500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. agricultură.Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism.( ANEXA 1) Notificarea. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare. 2. 21 . luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. Cerere pt. Raportul de mediu Raportul de mediu identifică.2. utilizarea terenurilor.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare . conţinutul. industrie. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. 2. gospodărirea deşeurilor. coordonate STEREO 70) . obţinere autorizaţie de mediu. transport. turism. piese desenate.

.11. scări.camera de gardă. birouri. 5.722 mp . solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I.subsol .etajul 1 .255. 9928/01.8511. Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi .asistenţă spitalicească şi sanatorială. rev. Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc.2012 şi completările înregistrate la nr. jud Arad Tel: 0257.2. magazie.74 mp .2 conf. WC. Salvator Vuia.camera de gardă. la aproximativ 200 m de strada principală.255. scări. garderobe. . 4407/14. căi de acces.parter .. str. grup sanitar. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: . . saloane.cod CAEN rev. Fax: 0257. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp.4.2012. 5. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr. sală de mese. Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.e-mail: spitmatar@rdsar.ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad. Episcopiei nr.magazii. magazie.05.052.. grupuri sanitare. Episcopiei nr. având înregistrată la APM Arad cererea cu nr.8610. str. 1. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. 337/2007. scări. ambulanţă. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central.etaj intermediar . Ord. oficiu.scări.016. Secţia Prematuri I: 22 . vestiar. jud Arad. Arad. scări.468 mp . Arad. Salvator Vuia" cu sediul în: loc.90 mp . În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului.

. vestiar.868 mp . săli de aşteptare.parter . cameră sterilizare. grupuri sanitare. bibliotecă. cameră de gardă. oicii. cabinete.holuri.594 mp . oficiu.căi de acces. holuri. saloane. scări. băi.868 mp .722 mp . terapie intensivă. saloane.763 mp .holuri. Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: . saloane. centrală telefonică. cabinete. săli de mese. boxe.763 mp . cabinete. cameră sterilizare.etaj . garderobe. depozit farmaceutic. grupuri sanitare.căi de acces. vestiar.868 mp . cameră izolare. pregătire materiale. cabinete.868 mp . cameră de sterilizare. . grupuri sanitare. cabinete.etaj . registratura. camera de sterilizare. actualmente depozit lenjerie .holuri. grupuri sanitare.parter . birouri administrative. sală de mese. camera de gardă grupuri sanitare.holuri camere obscure. . săli de aşteptare. morga. anexe. saloane.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: .fosta spălătorie. sală de mese. vestiare. sala de mese. garderobe.demisol. săli de aşteptare. băi. . boxe. cabină portar.220 mp. oficii. saloane. garderobe.holuri. sală de operaţie. caserie.220 mp .parter-căi de acces. . grupuri sanitare. garderobe.etajul 2 . Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: . sală de mese. sali de operatii §i reanimare. oficiu.594 mp . sală de şedinţe. vestiar. sală reanimare. săli de naştere. cameră materiale sterile. holuri. scări. Corp C care cuprine: . garderobe. garderobe. grupuri sanitare. depozit materiale bloc operator. 23 . arhiva. cameră personal mediu.etajul 1. scări. laboratoare. scări. săli incubatoare. . bucătării.căi de acces. cameră materiale pentru saloane. cabinete. birouri.holuri. birouri. cabinete. magazii. Secţia de Neonatologie: . holuri. vestiare.la etajul 2 . garderobe. cabinete scări.etaj .magazii.594 mp – subsol . scări.subsol . ateliere. oficiu. grupuri sanitare. sală de mese. . grupuri sanitare. oficii. atelier intreţinere.parter . scari. sală de mese.763 mp .

8512.763 mp.Ginecologie ”Dr. Ord. sală de lectură. scări saloane. cameră materiale. vestiar.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. 7 zile/săptămână. Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială .etajul 3 . conf.reprezintă clădiri de locuit.0 mp. saloane. . mijloace de transport utilizate in activitate): 24 . 337/2007-Cod CAEN 8610. sală de mese. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40.holuri. grupuri sanitare.etajul 2. garderobe. vestiar. trei şoproane (30 mp.holuri. camera materiale. . scări. cameră medici. Notă: Corpul B . oficiu. oficiu. conf. Ord. care nu fac obiectul prezentei autorizaţii. grupuri sanitare. vestiar.cod CAEN 8512. asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică .cod CAEN 8511. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: .763 mp . În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26.salon nou născuţi. cabinete consultaţii.0 mp). 337/2007-Cod CAEN 8610.ginecologie. Ord. sală de mese. . camera sterilizare. 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . Secţia Obstretică patologică: . Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . conf. b) Dotări (instalaţii. saloane. garderobe. sală de mese. sală reanimare nou născuţi. scări. sală operaţii. salon operaţii. oficiu.asistenţă spitalicească şi sanatorială. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . 365zile/an. utilaje.cod CAEN 8511. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . II. săli alăptare. Salvator Vuia”. grupuri sanitare.

cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. staţie de distribuţie. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens. regulator. vaporizator 5. respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise. anestezice. un stocător de 200 1 capacitate.depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului.o staţie de oxigen (26.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. Se folosesc cantităţi variabile.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. toluen -50 1/an . în funcţie de necesitate. 4. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. c) Materii prime. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. • • • • • acetona. dezinfectante şi materiale de întreţinere.depozitate în magazia de materiale. pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor. 25 . Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. 3. butelii de aragaz (7 buc. În cadrul spitalului funcţionează: • . medicamente. butelii de oxigen (80 buc. două module de producţie oxigen.50 1/an .• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. 2. la care are acces doar personalul autorizat. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. care este compusă din: 1. de depozitare. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi. auxiliare.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor .

canalizare. energie (surse. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87. regulator. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1. recipienţi de sticlă. • Evacuarea apelor uzate menajere. utilizat în scop menajer. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă.0 mc capacitate. acestea fiind cutii de carton. un stocător de 200 1 capacitate. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. două module de producţie oxigen. prin intermediul unui punct termic din incintă. d) Utilităţi .0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. 26 . 4. o staţie de distribuţie. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. 2. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. 3. ambalaje de seringi de unică folosinţă. cantităţi. • • vopsele . igienicosanitar. vaporizator 5. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. PET-uri. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1.apă. întreţinere platforme şi spaţii verzi. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului.70 mc/zi. care este compusă din: 1.în cantităţi variabile.

Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi.. regulator. Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului.punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. producţie: . preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere. cu funcţionare pe gaz. un stocător de 200 1 capacitate.Dr. două module de producţie oxigen.dotare. Produse şi subproduse obtinute-cantitati.. 3. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere. o staţie de distribuţie. 4. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator. care este compusă din: 1.0 t abur/oră. combustibili utilizaţi. vaporizator 5. Date referitoare la centrala termică proprie . are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice. 27 .0 m. Salvator Vuia. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. compoziţie. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical.apă caldă . 2. acesta asigură agentul termic . destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie .la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj. cantităţi. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. internarea persoanelor. Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate.

6 alin. camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. 2. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. conform prevederilor HG nr. în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. destinată acestui scop. deşeurile medicale sunt colectate.0 mc capacitate. viruşi. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . pe suprafaţa betonată. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . etichetate. (1) modificată şi completată prin HG nr. ouă de paraziţi . evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. Anexa nr. înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. INSTALAŢIILE. Alte amenajări speciale.II. 352/2005.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. 188/2002. (Normativul NTPA 002/2002). art.microbi. selectiv. 2. amplasat în incinta spitalului. societăţilor autorizate.

admise la evacuarea în mediu. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. 3. 3. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. art. 19. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. Indicatorii fizico-chimici. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). monoxid de carbon max. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. F). 352/2005. nr. conform prevederilor din HG 188/2002. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. 2. • se vor respecta prevederile Ord. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc. 6 alin. 100 mg/Nmc. frecvenţa. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. 536/23.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. cu modificările şi completările ulterioare. lit.06. conform legislaţiei în vigoare. III. pulberi max 5mg/Nmc. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 .1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. conform prevederilor HG 188/2002. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. periodic sau la cerere. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. nivele de zgomot. 525/1996.(2) completată şi modificată de HG nr. materiale auxiliare. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000. bacteorologici şi biologici emişi. de radiaţii. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. art. emisiile poluanţilor.

Deşeuri produse (tipuri. cantităţi.folie de polietilenă (cod . compoziţie. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei. 2.18 01 01) deşeuri anatomo-patologice .(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile . compozitie. clor rezidual liber 6.( cod . deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod . hârtie (cod -15 01 01). pH. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad. detergenti sintetici biodegradabili. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile.în cantităţi variabile.450 kg/lună .( cod . ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri.cod . seringi. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . feşe) .07 02 03). Deşeuri colectate (tipuri. Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase.1. IV. sticlă (15 01 07) . 4. 2.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1.18 01 08*) – cantităţi variabile. medicamente.5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. frecvenţă): 30 . cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere . 2. 3. cu termen expirat.19 08 09). CB05. CCOCr.• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1. 5. altele decât cele de la codul 18 01 08* .500 kg/lună. substante extractibile cu solventi organici.

( cod 18 01 09) -cantităţi variabile . intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase. deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. lit. IV. Ordinului Administratiei Publice nr.( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile . fe§e) .dejeuri menajere . conf. deşeuri valorificabile. deşeuri anatomo-patologice . art.folie de polietilenă. 3. 9.1. art.450 kg/lună . .500 kg/luna .deşeuri anatomo-patologice .5 mc/lună . Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.colectate în pungi şi cutii ecologice.5 mc/luna . Deşeuri stocate temporar (tipuri.mod de stocare): . medicamente cu termen expirat.cantitati.1. societatilor autorizate. seringi. 31 . medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare . cap. hârtie.stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac.colectate în pungi şi cutii ecologice. feşe)-500 kg/lună .stocate in containere . j). altele decat cele de la codul 18 01 08* . 78/2000.colectate în recipienţi speciali.cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice.deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. seringi. 19.• • • • • • • • deşeuri menajere . In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii. colectate în containere. 219/2002.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) .colectate în containere.stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate. cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies.compozitie. in camera special amenajata.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.450 kg/luna . sticlă -în cantităţi variabile. Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr.

stocate in pungi §i cutii ecologice . 4. etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor. hartie.stocate in recipienti speciali. B din O. pentru acest tip de deşeuri. plastic.medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat .deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri. . stocate in containere. care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja. destinatie): .de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării.cod 18 01 09) -cantitati variabile . in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad. Deşeuri valorificate (tipuri.cantitati variabile .stocate in pungi şi cutii ecologice. sticla -in cantitati variabile. sticla.G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare). . . Monitorizarea gestiunii deşeurilor: .18 01 08*) – cantitati variabile .(cod . 5.deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) .medicamente cu termen expirat.. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării. altele decat cele de la codul ( 18 01 08* .deşeurile reciclabile (hartie. . 6.de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7. .deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad.deşeuri valorificabile-plastic.deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare .U. 25 lit.de vecinătăti (art. cantitati. se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare). 32 . compozitie.deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: .de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului. .stocate in pungi şi cutii ecologice . incinerare): .se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate.deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice. Modul de eliminare (depozitare deinitiva. . obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu.

se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. cu respectarea Legii nr.Ambaiaje folosite şi rezultate. ambaiaje de seringi de unică folosinţă .ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere .monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei. ambaiaje din material plastic.Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): . . cantitati): . 927/2005. . 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale.50 1/an 33 .medicamente din seria celor toxice . privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr.in cantităti variabile .20/2/a).acetonă .. 8. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate.ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art. Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor.ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9.tipuri §i cantitati: . MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord. cutii de carton. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi.folie de polietilena. 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr. V. Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens. Ordinul Administratiei Publice nr. in vederea incinerării. 426/2001. sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti .ambaiaje de medicamente §i pansamente.ambalajele de medicamente şi pansamente.

medicamentele din seria ceior toxice si precursory . 4. în camera specila.oxigen . mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase.50 1/ an . Programul de conformare . . caracteristicile. at.oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala . 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.depozitare: .28 . conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3. dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: . Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase.Modul de gospodarire: .1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr.conform reglemenărilor în vigoare.in cadrul activitatii.Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 .se vor respecta prevederile Legii nr.ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii . Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: . . VI. cap.toluen . inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005.transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn .ambalare: .titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5.se va tine evidenta privind cantitatea.folosire: . Ill. amenajarile.asigurale .. impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii . 1nstalatiile.duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta.in cantitSti variabile 2.se vor respecta prevederile Legii nr.

Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. gestiune deşeuriior. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. incluzând eliminarea finală. rapoarte: Nu este cazul ing. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. ? 35 . Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). etc) denumirea proiectului. Capitolul 3. descarcarea apelor uzate.• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. sol etc. emisii atmosferice. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). inclusiv muncitorii. pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . altele (zgomot. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. prezenta azbestului. evidenţe. apă. Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc.

pagina 9 36 . oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare. supravegherea procesului de segregare.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare.arpmv5.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. raportări reale la autorităţile în domeniu). existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului.  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor. precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare.  Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară. informarea şi responsabilizarea personalului.

în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului. cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: .utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical. cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie. înlocuirea 37 .achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri.Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice. . înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice.

• tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător. . Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad. deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului.reciclarea hârtiei şi a cartonului.achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera. • recuperarea şi reciclarea la sursa: . utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice. a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient.compostarea deşeurilor alimentare organice. a sticlei.recuperarea argintului din substatele fotografice. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. . a ambalajelor din aluminiu (conserve).gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi. deşeuri din construcţii şi demolări. . . o mai bună protecţie a muncii. 38 . îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii.o termometrelor cu mercur cu cele electronice. reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară. După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil.

5. 7. 12. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” . 11. Legea 95/14 aprilie 2006. Dumitrescu. A. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. iulie 2005. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. Bucureşti. 6.“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală . M. Dumitrescu. Patru. Baran G. Curea O. 39 .: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”. 13.. Vaicum.. S. Mateescu C. L.PHARE RO 2006/018-147. OM nr.. C. 2. M.08. Editura tehnică. cod. . 4. PM-SPCIN-01. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică. Sănătate Publică.1 martie 1996. Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. Văcărel. Bucureşti. 1995.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. 8-9 mai 1997. C.03/04. Negulescu.03. Legea nr. Bucureşti. 2006. Bucureşti. 9. M.Bibliografie 1. 2007.Raport sintetic 2007”. Sănătate Publică.. Qaramah. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”.. Cadariu A. 2008. 8. A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”. Constantinescu I.: ” Protecţia mediului înconjurător”. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. 3. Nicorici. . Sandu.. 10. Lupaşcu. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. A.. 29 februarie. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. conform prevederilor standardelor europene .

Ordinul MAPM nr.pdf ***http://www. 16.clinicistomatologice.spital-barlad. Bran. Gh.pdf *** http://www.medicalnews. Editura Public H Press. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.spital-barlad.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare. Editura Economică.O. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”. 18.ms.arpmv5.14.pdf *** http://jurnal.green-report. *** http://eea.eco-ambalaj.inginerie-electrica.pdf *** http://www. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.html *** http://www.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri. F. Bucureşti.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891.com/prezentare.pharma-business.2004) al Ministerului Transporturilor.html *** http://www.13. 2006.ro/noutati/noutate. Ordinul MAPM nr. V.ro/materiale/HSR_final_rom.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www.deseurimedicale.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.php?id=1844 *** http://www.02. Bucureşti.ispb. Ordinul nr.ngo. 17.immromania.html *** http://www.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10.ro/ ***http://www.pdf ***http://www. 15. 211 din 06.anpm.ppt 40 . Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www.stericare.IV.2004 (M.ro/despre ***http://www.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale. 324/15.ro/acqu/pdf/2008_9. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. Rojanschi.

.....4407...................M..... Activităţi de asistenţă ambulatorie..........bl…--…................5…..... numele...……........…........ap..telefon………............. Arad Solicitarea este pentru: .........Episcopiei.............…….Ginecologie...... telefon… 0741242153……….......M..14... ……………..............Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială.Arad.....…........ Altele.... fax……--………. Verificat dosar (funcţia. plan de încadrare în zonă a obiectivului....... ARAD Nr..........Gîş Livia Viorica..... reprezentant al SCJU Arad…………..... …...…--............... numărul şi data emiterii) Data ............(denumirea societăţii comerciale)..reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr......P.................. .....str.........ap..8511 – 8512 – 8560..scara........... ................…20A........CUI..... L. str............. amplasată în localitatea ...........05..................solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ...P... dovada că s-a făcut publică solicitarea.................. email…………………………………....... cod CAEN .............ANEXA 1 CERERE A. ………………………………………………………… ( denumirea actelor.................verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare....în calitate de ………………......pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.Spitalul de Obstetrică ..Ghioceilor.... str................APM Arad...../................ prenumele şi semnătura) Reprezentant A...judeţul…………....2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE .................. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul…... 8263/13..... nr....…………..... fax………….. domiciliat în localitatea… Arad...... Pretenţie de confidenţialitate.....2012 Către......... jud.......nr...cu sediul în localitatea………. Arad 41 .............................................. ..... plan de situaţie obiectiv.... procesul ....... bl……….......02..sc.......... Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr.....din………………. nr..--.. emis(ă) de către..S...

.....ASISTENŢĂ.......... conform H.............. Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat..... 1076/2004...........Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică .DE.............de.......-...Dr...........DE.............................Dr Salvator Vuia.cu sediul în… Arad.5….......nr.. privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură..ŞI. Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu...AMBULATORIE……………. Director/reprezentant titular ........este titular al Planului/Programului..... . ..Arad….............. Teodora Olariu.... Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media....... Director coordonator ANPM 42 .G...Episcopiei..…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul......str.......ASISTENŢĂ............SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI....Ginecologie....ACTIVITĂŢ.Ginecologie....SPITALICEASCĂ.....Obstetrică... pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu....... nr...

........ Cod 310132.. ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant................................................... Arad......................... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului........ Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate............... judetul Arad........... titular al activităţii "…………………………….. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu............. Telefon: 0257-280996.................... FN...... 0257-280331............................... ce se desfăşoară în ....... pot fi consultate/depuse zilnic............................... pot fi consultate/depuse zilnic........ Web site: http://apmar........... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu...... "....….................... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.......................2. Sediul: Splaiul Muresului........................... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.. ce se desfăşoară în ... cu sediul în ………………………….... la sediul APM ARAD.................…........ Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate........... titular al activităţii "……………………………..ro .. ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant..ANEXA 3 II7..................anpm............... 0257-281461.. cu sediul în …………………………......... FN.. Arad...………………………………....……………………..................... 0257-250046 ..... la sediul APM ARAD. Sediul: Splaiul Muresului.......................ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II.......7......................………………………………...............……………………..............anpm... ".3...................................... Cod 43 .......

Telefon: 0257-280996. Web site: http://apmar.anpm. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.anpm. 0257-280331. 0257-281461.ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 . judetul Arad.310132.ro . 0257-250046 .

1. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 860/2002 pentru 45 . e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM).196 din 30 decembrie 2005. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu. care stabileşte condiţiile de solicitare.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. b) fişa de prezentare şi declaraţie. ATPM este. după caz. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. 808 din 27 noiembrie 2007. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului.AUTORIZAŢIA DE MEDIU .procedura de emitere. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 1. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. 3. după caz. agenţia regională pentru protecţia mediului. coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr. publicată în Monitorul Oficial nr. cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente.

analizează documentele. ACPM completează. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. Pentru activităţile grădinilor zoologice. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. după caz. sau. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. ACPM. f) formularul de înregistrare. insoţit de documentele specificate de acesta. ACPM verifică amplasamentul. 46 . stabileşte dacă sunt necesare informaţii. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. aprobată cu modificări prin Legea nr. în Hotărârea Guvernului nr. 426/2001.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. Pentru activităţile existente. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. cu modificările şi completările ulterioare. După executarea bilanţului de mediu. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. cu modificările şi completările ulterioare. la verificarea în teren. după derularea etapelor prevăzute mai sus. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. şi în Hotărârea Guvernului nr. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. 78/2000 privind regimul deşeurilor. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. cu completările ulterioare.

precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. cu sau fără un program pentru conformare. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. ofertele. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. 47 . La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. Programul stabileşte măsurile de conformare.După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. etapele. cu termene realizabile. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu.. d) studiile. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. diversele materiale de documentare etc. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare.

ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. 48 . următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. La expirarea acestui termen. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. numai dacă. incluzând acele date care s-au modificat. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. Titularul activităţii prezintă la ACPM. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. după acceptarea programului pentru conformare. la solicitarea reglementării. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.

. dacă este necesar.. conţinutul programului pentru conformare se reface.. c) Bilantul de materiale .". Date generale: . FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1. c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.Profilul de activitate . fax .. mijloace de transport utilizate in activitate etc.. masini..Amplasamentul . raportate la standardele şi reglementările în vigoare. intrate/intrati in proces 49 . Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata.. zile/saptamana.Forma de proprietate . utilaje...Denumirea unitatii. aparate.. auxiliare si combustibili. telefon.Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii. anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior. d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura. urmată de sintagma "revizuită la data de . firmei etc. cu informatii complete..Regimul de lucru (ore/zi. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea... La schimbarea titularului activităţii.... adresa... instalatii. inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate).... Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea.. zile/an) 2. supuse revizuirii. Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale.Cantitatile de materii prime. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor..

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor .Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa.Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.Masurile.Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier .Sursele de radiatii din activitate .Sursele si poluantii pentru aer . Bilantul acestor materiale..Instalatii pentru colectarea. amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor . locul de evacuare (emisar.Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) . canalizare publica. volume. randamentele de retinere a poluantilor.Dotarile. dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor . platforma industriala) . canalizare.Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere. .Dotarile.Sursele de ape uzate si compusii acestor ape . 3. care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu.Sursele de zgomot si de vibratii . epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor .Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate. energie etc.): surse.Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .Situatia afectarii fondului forestier.Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului . canal. cantitati. . amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor .Cantitatile de produse si subproduse rezultate. 50 .

Reconstructia ecologica 51 . transport. masurile.Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute.Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.U. Protectia asezarilor umane .Modul de gospodarire a deseurilor. biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . tratare. tipuri. Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului. a reglementarilor comunitare si ale organismelor O. la care Romania a aderat. depozitare controlata.Masurile. Amenajarile. localitatile si populatia eventual afectata .Modul de incadrare a obiectivului in peisaj . integrare in mediu.Modul de gospodarire.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor .Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. refolosire. a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale. a monumentelor naturii. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional .Sursele de deseuri. dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor .N. . comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase . dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale.Protectia ecosistemelor. biodiversitatii si ocrotirea naturii . dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat. in general. distrugere.Masurile pentru protectia ecosistemelor.Distanta fata de asezarile umane. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . compozitie si cantitati de deseuri rezultate .

managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti.in functie de specificul activitatii. . precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului. supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului. .prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 .continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia.Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat. MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: .