CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

care pot fi citotoxice. transport şi eliminare finală. precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. transport si eliminare finala. depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. este obligaţia fiecărui producător. lame de bisturiu. ace. deseurile infectioase (seringi. prevenirea bolilor si recuperare medicala. care pot fi toxice. sticlarie de laborator sparta). deseurile intepatoare-taietoare( ace.totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. catetere.  deseurile infectioase . testare. Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . tratament.  deseurile chimice si farmaceutice .substantele chimice solide. inclusiv de cercetare medicala si producere.deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. manusi). dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice. depozitare intermediara. teratogene sau carcinogene. mutagene. bacterii. seruri si vaccinuri expirate. sacii si alte ambalaje din material plastic. supraveghere. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. reactivi si substante folosite in laboratoare). Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. lichide sau gazoase. hartia . genotoxice. ambalare. corosive ori inflamabile. Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 . de către producător.  sistemul de gestionare a deseurilor .

"Toxic" etc. pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie. carton.pentru deşeurile medicale periculoase. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic".pentru deşeurile nepericuloase. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. "Coroziv".4. B. 7 . Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. plastic) sunt colectate separat. sticla. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben . Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A. b) negru . 1. Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil".2.

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

elaborate de MAPM. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. evitându-se arterele aglomerate protecţie. pe rute cât mai scurte posibil. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. dezinfecţie. echipamente de curăţenie. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. 10 . din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. Ministerul Lucrarilor Publice. aprobată prin Legea nr. în locul unde sunt descărcate. localitatea. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. D. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. C. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. sectia si data).

incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . dezinfecţie cu microunde. deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. compactare. recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă). Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. reactivi chimici în cantităţi mari. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. tocare. etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse. iradiere.procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice). încapsulare.E. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri.   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului. cum ar fi: autoclavare. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive). Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate. c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică .la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. dezinfecţie chimică. specifice fiecărei categorii de deşeuri. b) depozitarea în depozitul de deşeuri .

Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP . pădurilor.Ordinul Ministrului agriculturii. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4). făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase. 1. apelor şi mediului HG .Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM . Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea. Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.5. reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu.6. reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG . şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare. Legislaţia privind prevenirea.Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM .Ordinul Administraţiei Publice 12 .depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. 1.

privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) . Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane. aprobată prin Legea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate. . Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor.1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.MMGA . 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. 918/2002. pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu.OMAPM nr. .94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase.OMAPAM nr.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1.02.OMAPM nr. reducerea şi controlul integrat al poluării. 645/2002.OMAPM nr. . 860/2002. ? Instrumente legislative directe pentru implementare: .89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale.HG nr. • Deşeuri Directive UE. amendată cu Directiva 91/156. 34/2002 privind prevenirea. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase.HG 118/07. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002. . aprobată prin Legea 645/2002. .HG nr. . 243/2000 privind protecţia atmosferei. Calitatea apei . .91/689 referitoare la deşeurile periculoase . .2002. .75/442 referitoare la deşeuri. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM.99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 . • • Calitatea aerului.Legea nr.Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC .6. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr.

HG nr. 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. .Legea nr.OUG nr. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.HG nr. • Evaluarea impactului Legislaţie naţională . Legislaţia comunitară.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr.2. nr. cu modificărileşi completările ulterioare.OMMDD nr. făcute prin Legea nr. 162/2002 Depozitarea deşeurilor. completată şi modificată de legea 211/2011 . 856/.OUG nr. .OC al MMGA nr.HG nr.195/2005 aprobată.OMAPM nr. .OMAPM nr. 105/2006. modificată şi completată prin Legea nr.HG nr. 14 .OUG nr. 200/2000 aprobată prin Legea nr.2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. . .HG nr. . Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor . 1001/2005 şi MEC nr. . 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. inclusiv deşeurile periculoase. 1. . 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare.Legislaţie naţională . 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii.265/2006 privind protecţia mediului. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.6. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. 426/2001.OUG nr. .HG. . 27/2007). 451/2001 privind clasificarea. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.

.ADR . 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice. inclusivdeşeurile periculoase. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr.OM nr.Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. . . .. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei.HG nr. 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor.HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID). . 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. .HG nr. . . 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.HG nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. . cu modificările şi completările ulterioare. 268/2005. pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 . . . 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. .HG nr. . . 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori. precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător.OM nr.HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr.HG nr. 1453/2008.OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare.HG nr. 358/2007.OAP nr.HG nr.

♦ transferul de autorizaţie integrată .Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare. Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă . De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse. 16 .9.către un alt titular.pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate. creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 .permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării. reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002.Art.la închiderea instalaţiei. ♦ predarea autorizaţiei integrate . OUG 34/2002 privind prevenirea. ♦ modificări ale autorizaţiei integrate .

Titularul planului sau programului este orice autoritate publică. Conform Legii protecţiei mediului. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.DR SALVATOR VUIA. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere. 17 . Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu. Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional.. ARAD 2.. condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe.CAPITOLUL 2. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu.1. Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE . Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. regional sau local. structura raportului de mediu. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program.

gospodarirea apelor. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr. Notificare (cerere) întocmită de titular. gestionarea deşeurilor. conform anexei nr.1.2. pescuit şi acvacultura. telecomunicaţii. 2. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. 3. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia.1. Piese desenate. 2 exemplare.1 din HG 1076/2004. declanşarea etapei de încadrare. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . industrie. energie. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. transport. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului. dezvoltare regională. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. 4. silvicultura. conform art. turism. 2. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale. natura acestuia. 5. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004. 18 . Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului.1.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura. 2. şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. 4 din HG 1076/2004 6.

2. prima versiune a planului sau programului. european. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului.1.2. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. 19 . prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional. În România. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. 2. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu. 2. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. pentru consultare. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. după caz. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. prima versiune a planului sau programului. în urma etapei de încadrare. spre consultare. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. 20 . Persoanele atestate. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Planurile şi programele care. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. în cadrul unui comitet special constituit. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. B. prin publicare pe pagina proprie de Internet. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. împreună cu experţii angajaţi. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publică în mass-media de catre titular. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru.

agricultură. silvicultură şi piscicultură. gospodărirea deşeurilor.2. nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. 2. energie. 21 .( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului. conţinutul. piese desenate. telecomunicaţii. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar.3. coordonate STEREO 70) . Raportul de mediu Raportul de mediu identifică.( ANEXA 1) Notificarea. utilizarea terenurilor.500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului.2. Cerere pt. transport. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare. gospodărirea apelor.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) .Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile. obţinere autorizaţie de mediu. industrie. 2. turism.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare .

căi de acces.255.magazii. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp. 1.016. Arad. 9928/01. 4407/14. scări. str.11.468 mp .parter . Episcopiei nr. la aproximativ 200 m de strada principală.90 mp .etajul 1 . WC. garderobe. saloane.etaj intermediar .2 conf.subsol .camera de gardă. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: . str. jud Arad Tel: 0257. . scări. având înregistrată la APM Arad cererea cu nr. Arad.2.255.2012 şi completările înregistrate la nr.8610.asistenţă spitalicească şi sanatorială. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I. magazie. Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc. birouri. 5. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.scări. Salvator Vuia" cu sediul în: loc. Salvator Vuia. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr. Episcopiei nr. Secţia Prematuri I: 22 .8511.2012. jud Arad. vestiar.722 mp . scări. magazie. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central. Ord. 5..ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad.4.052. grup sanitar. Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului. scări.camera de gardă.05. grupuri sanitare.e-mail: spitmatar@rdsar.74 mp . .cod CAEN rev. ambulanţă. oficiu.. Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi . sală de mese. rev. Fax: 0257. 337/2007. .

cameră sterilizare. garderobe. vestiar. terapie intensivă.868 mp . pregătire materiale. scari. camera de sterilizare. birouri. oficii.parter . birouri administrative. vestiar. saloane. camera de gardă grupuri sanitare.parter-căi de acces. scări. arhiva. cabinete. bucătării. .594 mp – subsol . săli de aşteptare. cabinete. cameră de sterilizare. depozit materiale bloc operator. sală de mese. sală de mese. garderobe. oficii.763 mp .868 mp . anexe. grupuri sanitare. sală reanimare. cabină portar. garderobe. grupuri sanitare. sali de operatii §i reanimare.etajul 1. garderobe. cabinete. caserie.holuri. holuri. sală de mese. boxe. cabinete. . săli de aşteptare.220 mp . cabinete.căi de acces. garderobe.. ateliere. grupuri sanitare. boxe. scări.868 mp . magazii.etaj . săli de mese.868 mp . cameră sterilizare.fosta spălătorie. sala de mese. grupuri sanitare.etaj . săli de aşteptare. săli incubatoare.demisol. grupuri sanitare. scări. oficiu.holuri. cameră personal mediu. săli de naştere. cameră izolare. cabinete.la etajul 2 . Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: . grupuri sanitare. . birouri. cameră materiale sterile. oicii. vestiar. registratura. grupuri sanitare. saloane. vestiare. saloane. sală de mese.magazii.căi de acces. grupuri sanitare. sală de operaţie. sală de şedinţe.763 mp .holuri camere obscure. cabinete. saloane. oficiu. atelier intreţinere. holuri.594 mp . saloane. morga.763 mp . cameră materiale pentru saloane. garderobe. vestiare. depozit farmaceutic. oficiu. cameră de gardă. băi.parter .etaj . scări. Secţia de Neonatologie: . laboratoare.holuri. .parter . băi.căi de acces. holuri.holuri. .722 mp .594 mp . 23 . centrală telefonică. sală de mese. .220 mp.etajul 2 . scări. actualmente depozit lenjerie .holuri.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: . cabinete scări. Corp C care cuprine: .subsol . bibliotecă. garderobe.

365zile/an. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26. 337/2007-Cod CAEN 8610. conf. 337/2007-Cod CAEN 8610.salon nou născuţi.holuri.0 mp. utilaje. sală reanimare nou născuţi. sală de lectură.Ginecologie ”Dr.ginecologie.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială . DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: . asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică .reprezintă clădiri de locuit. vestiar. Salvator Vuia”. . grupuri sanitare. trei şoproane (30 mp. cameră medici.763 mp . oficiu. 8512.763 mp.cod CAEN 8511. săli alăptare. sală de mese.etajul 2. II. camera materiale. sală de mese. scări. Ord. grupuri sanitare.cod CAEN 8511. salon operaţii. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40. Secţia Obstretică patologică: . Ord. conf. 7 zile/săptămână. oficiu. . Ord. sală de mese. Notă: Corpul B . b) Dotări (instalaţii. cabinete consultaţii. care nu fac obiectul prezentei autorizaţii. saloane. scări saloane. Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . sală operaţii. . scări. vestiar.0 mp).cod CAEN 8512. grupuri sanitare. garderobe.asistenţă spitalicească şi sanatorială. saloane. camera sterilizare. garderobe. cameră materiale.etajul 3 . conf. oficiu.holuri. 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . mijloace de transport utilizate in activitate): 24 . Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . vestiar.

în funcţie de necesitate.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor .o staţie de oxigen (26. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. medicamente. toluen -50 1/an .depozitate în magazia de materiale.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi. c) Materii prime. 4. • • • • • acetona. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport. de depozitare. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens. 3. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. În cadrul spitalului funcţionează: • . butelii de oxigen (80 buc. Se folosesc cantităţi variabile. două module de producţie oxigen. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. auxiliare.• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific.depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului. dezinfectante şi materiale de întreţinere. 25 . care este compusă din: 1. staţie de distribuţie. regulator.50 1/an . precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte. pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor. respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise. la care are acces doar personalul autorizat. 2. butelii de aragaz (7 buc.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. anestezice.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. un stocător de 200 1 capacitate. vaporizator 5.

d) Utilităţi . PET-uri. vaporizator 5.în cantităţi variabile. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. 3. • • vopsele .apă.0 mc capacitate. 26 . regulator. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. un stocător de 200 1 capacitate. canalizare. igienicosanitar. ambalaje de seringi de unică folosinţă. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87. utilizat în scop menajer. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului. întreţinere platforme şi spaţii verzi. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă. acestea fiind cutii de carton. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. o staţie de distribuţie. recipienţi de sticlă. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă.70 mc/zi. care este compusă din: 1.0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. • Evacuarea apelor uzate menajere. două module de producţie oxigen. cantităţi. 4.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1. 2. energie (surse. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. prin intermediul unui punct termic din incintă.

. combustibili utilizaţi. vaporizator 5. 27 . efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul. Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. Date referitoare la centrala termică proprie . un stocător de 200 1 capacitate. acesta asigură agentul termic . două module de producţie oxigen. producţie: . preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui. Produse şi subproduse obtinute-cantitati. 3.dotare.0 t abur/oră. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră.Dr. Salvator Vuia.0 m. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere. cantităţi. destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi. 2. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical. o staţie de distribuţie. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator. 4. care este compusă din: 1. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice.. regulator. compoziţie. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi.punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. internarea persoanelor. cu funcţionare pe gaz.la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere.apă caldă .

destinată acestui scop. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . Anexa nr. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. 188/2002. (1) modificată şi completată prin HG nr. Alte amenajări speciale. 2. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. 352/2005. înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. conform prevederilor HG nr. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. viruşi. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. 6 alin.0 mc capacitate. pe suprafaţa betonată.microbi. art. amplasat în incinta spitalului. ouă de paraziţi . (Normativul NTPA 002/2002). MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. deşeurile medicale sunt colectate. INSTALAŢIILE.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. societăţilor autorizate. 2. etichetate. selectiv. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice.II. în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială.

Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. 3. F). 352/2005. Indicatorii fizico-chimici. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. conform prevederilor HG 188/2002. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc. conform legislaţiei în vigoare. 19. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 .analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. monoxid de carbon max. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. bacteorologici şi biologici emişi. 6 alin.(2) completată şi modificată de HG nr. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. conform prevederilor din HG 188/2002. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. emisiile poluanţilor. frecvenţa. III. 525/1996. art. • se vor respecta prevederile Ord. 3.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. art. de radiaţii.06. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). materiale auxiliare. nivele de zgomot. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. pulberi max 5mg/Nmc. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. cu modificările şi completările ulterioare. 536/23. lit. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi. 2. admise la evacuarea în mediu. nr. periodic sau la cerere. 100 mg/Nmc.

18 01 08*) – cantităţi variabile. cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere . 2. 3. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei. IV. CCOCr.1. Deşeuri colectate (tipuri. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod .• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1. 4.folie de polietilenă (cod . medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . detergenti sintetici biodegradabili. sticlă (15 01 07) .18 01 01) deşeuri anatomo-patologice . 2. seringi. clor rezidual liber 6. Deşeuri produse (tipuri. cu termen expirat. cantităţi. CB05.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase. ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri.în cantităţi variabile. medicamente. substante extractibile cu solventi organici. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile.( cod . altele decât cele de la codul 18 01 08* . Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad. frecvenţă): 30 .5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.( cod .19 08 09). MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1.(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile . 5. compoziţie. feşe) .cod .450 kg/lună .07 02 03). hârtie (cod -15 01 01). 2. pH.500 kg/lună. compozitie.

cap. deşeuri valorificabile.colectate în containere.• • • • • • • • deşeuri menajere . art.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.stocate in containere . conf.compozitie. cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies. Deşeuri stocate temporar (tipuri.dejeuri menajere .deşeuri anatomo-patologice . colectate în containere. lit.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr. art.cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice. fe§e) . seringi. feşe)-500 kg/lună . sticlă -în cantităţi variabile.5 mc/lună . societatilor autorizate. . intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase.colectate în pungi şi cutii ecologice.deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. 9. 3. 19.1. 31 . 219/2002. medicamente cu termen expirat.1. IV.cantitati. in camera special amenajata.colectate în pungi şi cutii ecologice. deşeuri anatomo-patologice . seringi.5 mc/luna . medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . altele decat cele de la codul 18 01 08* .stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac.colectate în recipienţi speciali.450 kg/lună . deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare . hârtie.stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate.( cod 18 01 09) -cantităţi variabile . j). deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.500 kg/luna . deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) . 78/2000. In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii.( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile . Ordinului Administratiei Publice nr.folie de polietilenă.mod de stocare): .450 kg/luna .

Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: .deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad.deşeuri valorificabile-plastic. . B din O.de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7. .. pentru acest tip de deşeuri. incinerare): . destinatie): .se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate.deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) . . Deşeuri valorificate (tipuri. . 25 lit. stocate in containere. Modul de eliminare (depozitare deinitiva. compozitie. altele decat cele de la codul ( 18 01 08* .deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri.stocate in pungi şi cutii ecologice.deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. sticla. in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad.stocate in pungi §i cutii ecologice .de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului. .U. . obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu. etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor. hartie. 4. care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja. sticla -in cantitati variabile.18 01 08*) – cantitati variabile . 32 . Monitorizarea gestiunii deşeurilor: .de vecinătăti (art.de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării.medicamente cu termen expirat.stocate in pungi şi cutii ecologice . plastic.cantitati variabile . 6.deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare . 5. cantitati.(cod .deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice. .G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare).deşeurile reciclabile (hartie.cod 18 01 09) -cantitati variabile . se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare).medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat .stocate in recipienti speciali. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării.

ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9.se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. ambaiaje din material plastic. 426/2001. cu respectarea Legii nr.ambaiaje de medicamente §i pansamente. .ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere . cantitati): . cutii de carton. Ordinul Administratiei Publice nr. .50 1/an 33 .ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art.folie de polietilena. 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr. 8. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord.medicamente din seria celor toxice . in vederea incinerării.ambalajele de medicamente şi pansamente.Ambaiaje folosite şi rezultate. privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate. 927/2005.tipuri §i cantitati: . 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor.Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): . V. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi.acetonă .monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei. ambaiaje de seringi de unică folosinţă . MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1. Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens. sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti .in cantităti variabile .. Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii.20/2/a).

mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase. . Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase. conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3.depozitare: . 4. VI. caracteristicile..Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 .titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora.oxigen .50 1/ an . 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5.28 . at. Ill.folosire: .asigurale .transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn . în camera specila.1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr. amenajarile.Modul de gospodarire: .se vor respecta prevederile Legii nr.duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta. Programul de conformare . impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii . Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: .oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala .conform reglemenărilor în vigoare. inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005. .se vor respecta prevederile Legii nr.ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii .se va tine evidenta privind cantitatea.toluen . cap.ambalare: . dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: .medicamentele din seria ceior toxice si precursory .in cadrul activitatii. 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.in cantitSti variabile 2. 1nstalatiile.

Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. prezenta azbestului. rapoarte: Nu este cazul ing. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . emisii atmosferice. pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. evidenţe. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. inclusiv muncitorii. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). Capitolul 3. gestiune deşeuriior. altele (zgomot. incluzând eliminarea finală. descarcarea apelor uzate. apă. sol etc. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. etc) denumirea proiectului.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect).• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. ? 35 .

 Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare.arpmv5. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare. supravegherea procesului de segregare. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului. oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate. pagina 9 36 .  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi. informarea şi responsabilizarea personalului. raportări reale la autorităţile în domeniu). precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora.

cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice.Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice. cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: . înlocuirea 37 . corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea. în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical. în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului.utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. .achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri.

compostarea deşeurilor alimentare organice. a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient. reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară. Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad. .gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi. utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice. . a sticlei. 38 . • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. • tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase. .reciclarea hârtiei şi a cartonului. a ambalajelor din aluminiu (conserve). o mai bună protecţie a muncii.o termometrelor cu mercur cu cele electronice. deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător.achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera.recuperarea argintului din substatele fotografice. • recuperarea şi reciclarea la sursa: . . După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. deşeuri din construcţii şi demolări.

– “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” . 7. 13. Constantinescu I. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. Baran G. 1995. 6.Raport sintetic 2007”. 2007. Văcărel. OM nr. iulie 2005.: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”.08. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. Sănătate Publică. 8-9 mai 1997. 2. Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. A.“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală . 3. 4. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. Bucureşti. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”. Lupaşcu. Negulescu. Legea nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. Sandu. PM-SPCIN-01. 11. L. A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”.. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti.. Mateescu C. Bucureşti. M.. Vaicum. Legea 95/14 aprilie 2006. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.03/04. 12. C. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. M. Patru. . 2006. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. conform prevederilor standardelor europene . Cadariu A.Bibliografie 1..PHARE RO 2006/018-147. Editura tehnică. 5. Dumitrescu. Qaramah. 10. cod. 9.. A. C.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. Bucureşti. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. 39 ..1 martie 1996. Bucureşti. 8. .. 2008. Sănătate Publică. M. 29 februarie. Curea O. S. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. Dumitrescu. Nicorici.: ” Protecţia mediului înconjurător”.03.

Editura Public H Press. 18.ro/acqu/pdf/2008_9. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.ngo.O.ms.anpm. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.php?id=1844 *** http://www.eco-ambalaj.inginerie-electrica.pharma-business. 324/15.medicalnews.html *** http://www.13.com/prezentare. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”.immromania. Gh. *** http://eea.spital-barlad.IV. 17.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www. Bucureşti.html *** http://www. F. Ordinul MAPM nr.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare.ro/ ***http://www.stericare. Bucureşti.pdf ***http://www. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”. Ordinul MAPM nr.spital-barlad.deseurimedicale.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891. Editura Economică.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale.green-report.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri.ro/despre ***http://www.pdf ***http://www.2004) al Ministerului Transporturilor.2004 (M.ro/materiale/HSR_final_rom.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.ispb. Rojanschi. 2006.html *** http://www.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10. 211 din 06.pdf *** http://www.arpmv5. V. 15.clinicistomatologice. Ordinul nr.02.pdf *** http://jurnal.ppt 40 .ro/noutati/noutate.14. 16.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www. Bran.pdf *** http://www.

..... telefon… 0741242153……….......... dovada că s-a făcut publică solicitarea............ ....telefon………........ nr..în calitate de ………………... ………………………………………………………… ( denumirea actelor....../. 8263/13.. fax…………........ email………………………………….02......P................--...8511 – 8512 – 8560.......judeţul………….sc..Gîş Livia Viorica....................... str......2012 Către....... prenumele şi semnătura) Reprezentant A......... Altele............................. str..........ap.....…........ Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul…...........…......…20A.....4407..............................……...... ARAD Nr....5….....scara...............05........ …………….......verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare....ap...Ginecologie........................reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr....... reprezentant al SCJU Arad………….. Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr.......Episcopiei...... L..... plan de încadrare în zonă a obiectivului...Arad.... .... amplasată în localitatea .............M..... …. bl……….......din………………........ domiciliat în localitatea… Arad...bl…--…...…………...... numele.. nr.......... Activităţi de asistenţă ambulatorie.. Arad Solicitarea este pentru: ......14.........cu sediul în localitatea………..nr... procesul .. Verificat dosar (funcţia.......…--..2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE ....... Pretenţie de confidenţialitate...........(denumirea societăţii comerciale)....................................... plan de situaţie obiectiv. Arad 41 ....solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ....................pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.... cod CAEN ... ...M.…….......Ghioceilor.....Spitalul de Obstetrică ..... jud.....ANEXA 1 CERERE A.........APM Arad...... emis(ă) de către......................str.... numărul şi data emiterii) Data ...S..................Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială..P.CUI.. fax……--……….......

........ conform H......Ginecologie.... ....ŞI........ASISTENŢĂ........DE.......G......de....5…..-......... privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură.. Teodora Olariu....... pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu..........Arad….Ginecologie. Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu............cu sediul în… Arad.... Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat... Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media...SPITALICEASCĂ....ASISTENŢĂ........este titular al Planului/Programului....DE....Episcopiei... 1076/2004.SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI. Director/reprezentant titular ................. nr..........Dr..nr...AMBULATORIE……………......…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul........Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică ........ACTIVITĂŢ........ Director coordonator ANPM 42 ..... ....str..Obstetrică.................Dr Salvator Vuia......

..................... Sediul: Splaiul Muresului..................... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.... la sediul APM ARAD.............. 0257-281461..........ANEXA 3 II7......…... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate......... 0257-280331.................. titular al activităţii "……………………………................. "...... Arad......................... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate............................ pot fi consultate/depuse zilnic... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar........................ pot fi consultate/depuse zilnic........anpm......... titular al activităţii "……………………………............................. timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului....…. ce se desfăşoară în .....................................................3...................... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.... judetul Arad....... ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.......... "...........………………………………........ Sediul: Splaiul Muresului......... ce se desfăşoară în ...................... cu sediul în ………………………….. Telefon: 0257-280996....... ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.......... 0257-250046 ..................……………………...... la sediul APM ARAD...... Arad...……………………..... Web site: http://apmar..................anpm.2....ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II.... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu...........7............. Cod 310132.................................. FN..... FN............ro . cu sediul în …………………………......………………………………....... Cod 43 ............

0257-280331.310132.anpm. 0257-250046 . Telefon: 0257-280996. 0257-281461. Web site: http://apmar.ro .ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 . judetul Arad.anpm. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar.

c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. după caz. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". publicată în Monitorul Oficial nr. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 3. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului.procedura de emitere. b) fişa de prezentare şi declaraţie. cu modificările şi completările ulterioare. 1. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. după caz. care stabileşte condiţiile de solicitare. agenţia regională pentru protecţia mediului. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu. cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). 860/2002 pentru 45 . după caz. 1. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. ATPM este.AUTORIZAŢIA DE MEDIU .196 din 30 decembrie 2005. 808 din 27 noiembrie 2007. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

sau. în Hotărârea Guvernului nr. ACPM. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. şi în Hotărârea Guvernului nr. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. cu modificările şi completările ulterioare. analizează documentele. ACPM verifică amplasamentul. după caz. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. După executarea bilanţului de mediu. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. cu completările ulterioare.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. Pentru activităţile existente. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. stabileşte dacă sunt necesare informaţii. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. f) formularul de înregistrare. 78/2000 privind regimul deşeurilor. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. după derularea etapelor prevăzute mai sus. la verificarea în teren. aprobată cu modificări prin Legea nr. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. Pentru activităţile grădinilor zoologice. cu modificările şi completările ulterioare. ACPM completează. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. 46 . Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. 426/2001. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. insoţit de documentele specificate de acesta.

Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. d) studiile. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu. Programul stabileşte măsurile de conformare.După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. etapele. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. cu sau fără un program pentru conformare. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. 47 .. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. ofertele. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. cu termene realizabile. diversele materiale de documentare etc.

sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. incluzând acele date care s-au modificat. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. după acceptarea programului pentru conformare. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. Titularul activităţii prezintă la ACPM. 48 . numai dacă.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. La expirarea acestui termen. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. la solicitarea reglementării. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet.

. zile/an) 2.Cantitatile de materii prime... Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale. cu informatii complete. b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura..Amplasamentul . d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. c) Bilantul de materiale .Forma de proprietate . utilaje. dacă este necesar.. inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate).. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor..Profilul de activitate . intrate/intrati in proces 49 ..... firmei etc. aparate. urmată de sintagma "revizuită la data de . zile/saptamana. c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1. conţinutul programului pentru conformare se reface. auxiliare si combustibili. raportate la standardele şi reglementările în vigoare. Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata.... fax . adresa..Denumirea unitatii.Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii. Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea.. Date generale: ... supuse revizuirii.. instalatii. telefon.". La schimbarea titularului activităţii.. anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior. masini...Regimul de lucru (ore/zi. mijloace de transport utilizate in activitate etc..

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate.Sursele de zgomot si de vibratii . Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor ..Situatia afectarii fondului forestier.Cantitatile de produse si subproduse rezultate. 50 .Sursele de ape uzate si compusii acestor ape .Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier .Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei . cantitati. energie etc. epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor .Masurile. randamentele de retinere a poluantilor. canalizare. locul de evacuare (emisar.): surse. canal. .Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.Sursele si poluantii pentru aer .Dotarile.Dotarile. platforma industriala) . amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor . canalizare publica. 3.Instalatii pentru colectarea. volume. Bilantul acestor materiale.Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor . dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa. care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu.Sursele de radiatii din activitate .Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului. .Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) .Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului . amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor .

Masurile. tratare. biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii. .Protectia ecosistemelor. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora .Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. compozitie si cantitati de deseuri rezultate . Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului.N. comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase .Modul de gospodarire a deseurilor.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj . distrugere.U. dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat. a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.Modul de gospodarire. biodiversitatii si ocrotirea naturii . Protectia asezarilor umane . depozitare controlata.Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor .Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . masurile. in general. a monumentelor naturii.Masurile pentru protectia ecosistemelor. la care Romania a aderat. Reconstructia ecologica 51 . refolosire. integrare in mediu. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional . care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale. localitatile si populatia eventual afectata . Amenajarile. dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor .Distanta fata de asezarile umane. a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.Sursele de deseuri.Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale. tipuri. transport.

in functie de specificul activitatii. MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: .prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 . precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului. .continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti. supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful