CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

substantele chimice solide. catetere. testare. hartia . precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri. prevenirea bolilor si recuperare medicala. manusi). tratament.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. genotoxice. corosive ori inflamabile. transport si eliminare finala. sacii si alte ambalaje din material plastic. sticlarie de laborator sparta). deseurile intepatoare-taietoare( ace.totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. seruri si vaccinuri expirate.  deseurile chimice si farmaceutice . ambalare. mutagene.deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. deseurile infectioase (seringi. inclusiv de cercetare medicala si producere. care pot fi citotoxice. supraveghere.  deseurile infectioase . depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice. este obligaţia fiecărui producător. transport şi eliminare finală. Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 . depozitare intermediara. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. lichide sau gazoase. Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. lame de bisturiu. flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. reactivi si substante folosite in laboratoare). • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . bacterii. dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. de către producător.  sistemul de gestionare a deseurilor . Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. care pot fi toxice. Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. ace. teratogene sau carcinogene.

"Toxic" etc. carton. Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.2. sticla. pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben . b) negru . Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil". Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase. 1. Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat. Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie.4.pentru deşeurile medicale periculoase. 7 . Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A. B.realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. "Coroziv".pentru deşeurile nepericuloase. plastic) sunt colectate separat. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". deşeurile de la echipamente electrice şi electronice.

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

Ministerul Lucrarilor Publice. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. 10 .Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. echipamente de curăţenie. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. pe rute cât mai scurte posibil. D. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. sectia si data). evitându-se arterele aglomerate protecţie. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. cu modificările şi completările ulterioare. 78/2000 privind regimul deşeurilor. elaborate de MAPM. aprobată prin Legea nr. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. în locul unde sunt descărcate. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. localitatea. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. dezinfecţie. Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. C.

deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. reactivi chimici în cantităţi mari.procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice). etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse.   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului. iradiere. b) depozitarea în depozitul de deşeuri . specifice fiecărei categorii de deşeuri. cum ar fi: autoclavare.E. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. încapsulare. dezinfecţie chimică. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică . Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. dezinfecţie cu microunde. tocare. Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive).incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . compactare.la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă).

pădurilor. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4). Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale. făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase.6. şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare.Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD .Ordinul Administraţiei Publice 12 . 1.Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP . Legislaţia privind prevenirea. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate.Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM . apelor şi mediului HG .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM . Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea. reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG .Ordinul Ministrului agriculturii. reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu.5. 1.

MMGA .99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 . • Deşeuri Directive UE.1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr.2002. . 860/2002. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. ? Instrumente legislative directe pentru implementare: .75/442 referitoare la deşeuri.91/689 referitoare la deşeurile periculoase . Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor. .Legea nr. pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002.OMAPM nr. • • Calitatea aerului. amendată cu Directiva 91/156. 34/2002 privind prevenirea. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate. 918/2002.94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase. . aprobată prin Legea nr. . aprobată prin Legea 645/2002. .HG nr.02. privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) .89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale. . .6. reducerea şi controlul integrat al poluării. .Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC .HG 118/07.OMAPM nr. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM. Calitatea apei . 645/2002. 243/2000 privind protecţia atmosferei.HG nr.OMAPM nr. Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane. .OMAPAM nr.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1.

188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. făcute prin Legea nr.Legea nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.195/2005 aprobată.Legislaţie naţională . 14 .HG nr. 451/2001 privind clasificarea. . . 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.6.HG nr. 200/2000 aprobată prin Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor . • Evaluarea impactului Legislaţie naţională .HG nr.OC al MMGA nr. . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. 27/2007). inclusiv deşeurile periculoase. 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. 162/2002 Depozitarea deşeurilor.HG nr. 856/.OMAPM nr.HG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr.OUG nr. 1001/2005 şi MEC nr. Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor .OMMDD nr.2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 105/2006. cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 426/2001. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. cu modificărileşi completările ulterioare. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare. .OUG nr.OUG nr.2. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. .OMAPM nr. completată şi modificată de legea 211/2011 .HG.OUG nr. 1. . 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii. .265/2006 privind protecţia mediului. Legislaţia comunitară. . nr. . 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. . 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. modificată şi completată prin Legea nr.

Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 . 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. .HG nr.HG nr.HG nr.OM nr. inclusivdeşeurile periculoase. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. 268/2005. 358/2007. .ADR . cu modificările şi completările ulterioare. . .OAP nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr. . 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori. . . . 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. . 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare. . 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID). . precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător.OM nr. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice.HG nr. .HG nr.HG nr.HG nr.HG nr. 1453/2008. .. 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr.HG nr.HG nr. .

Art.pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate.permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării. ♦ predarea autorizaţiei integrate . reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002. De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse.la închiderea instalaţiei. ♦ transferul de autorizaţie integrată .9.către un alt titular. ♦ modificări ale autorizaţiei integrate . creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 . 16 . OUG 34/2002 privind prevenirea. Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă .Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare.

Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit.DR SALVATOR VUIA. regional sau local. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE . la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. ARAD 2.. Conform Legii protecţiei mediului. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu.. 17 .CAPITOLUL 2. Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional.1. structura raportului de mediu. condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program. Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor.

amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. dezvoltare regională.1. conform art. telecomunicaţii. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr. conform anexei nr. 4. turism. declanşarea etapei de încadrare. gestionarea deşeurilor.1. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . gospodarirea apelor. natura acestuia. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. transport. şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. 2. 2. Notificare (cerere) întocmită de titular. energie. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. industrie. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. 5. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004.1 din HG 1076/2004.1. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare. 4 din HG 1076/2004 6. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului. 3. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului.2. 2. silvicultura. 2 exemplare. 18 . Piese desenate. pescuit şi acvacultura.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura.

2. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. pentru consultare. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. 2. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului.2. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program. 2. european. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. prima versiune a planului sau programului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului. 19 . după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. În România. prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional.1. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu.

Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. 20 . în urma etapei de încadrare. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. B. prima versiune a planului sau programului. Planurile şi programele care. prin publicare pe pagina proprie de Internet. după caz. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. spre consultare. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C. împreună cu experţii angajaţi. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. Decizia se publică în mass-media de catre titular. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. Persoanele atestate. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. în cadrul unui comitet special constituit. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu.

gospodărirea apelor. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) . energie. obţinere autorizaţie de mediu. turism. 2. utilizarea terenurilor.2.( ANEXA 1) Notificarea.Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. 2. 21 . precum şi alternativele rezonabile ale acestuia. coordonate STEREO 70) . nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. gospodărirea deşeurilor. agricultură. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare.2. conţinutul. Raportul de mediu Raportul de mediu identifică. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. telecomunicaţii. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. transport. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. piese desenate.500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. silvicultură şi piscicultură. Cerere pt.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului.3. industrie.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare .

asistenţă spitalicească şi sanatorială. grupuri sanitare.016. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr.2012 şi completările înregistrate la nr. Fax: 0257. Salvator Vuia" cu sediul în: loc. Ord.4.255. WC.scări.8511. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I. căi de acces. jud Arad.camera de gardă. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: .8610. str. 5. Episcopiei nr. Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc. scări. str. .11.2 conf.05. . oficiu.90 mp .parter ..2012. vestiar.etaj intermediar . magazie. grup sanitar.cod CAEN rev. scări. Salvator Vuia.e-mail: spitmatar@rdsar. 337/2007.2. garderobe. sală de mese.camera de gardă. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. rev.etajul 1 . Episcopiei nr. Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi . Secţia Prematuri I: 22 . 4407/14. 9928/01. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central. ambulanţă.subsol . Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. 1. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp. saloane. scări.magazii. scări. Arad. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului.722 mp .468 mp .255.ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad.74 mp . 5. . magazie. Arad. birouri. având înregistrată la APM Arad cererea cu nr. jud Arad Tel: 0257..052. la aproximativ 200 m de strada principală.

594 mp . cabinete.722 mp . camera de gardă grupuri sanitare. 23 . cameră izolare. săli de aşteptare. .subsol .220 mp. . saloane. cabinete.fosta spălătorie. saloane. săli de aşteptare.căi de acces.763 mp . Corp C care cuprine: . Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: .parter . vestiar. săli de naştere. oicii. grupuri sanitare. terapie intensivă. cameră de sterilizare. boxe. cameră materiale sterile. sală de operaţie. scări.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . holuri. grupuri sanitare.magazii.holuri. sală de şedinţe. anexe. garderobe.holuri. oficii. scari. saloane. băi.holuri. cameră sterilizare. cabinete. Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: .demisol. sală de mese.la etajul 2 . cameră de gardă.868 mp . . .parter . băi. boxe. grupuri sanitare. scări.etaj . garderobe. holuri.594 mp – subsol . cabinete scări. cabinete. sali de operatii §i reanimare.594 mp . morga. oficii. depozit materiale bloc operator. scări.. birouri. cabinete.parter . cameră sterilizare. oficiu. cabină portar.868 mp . Secţia de Neonatologie: .763 mp . sală de mese. săli de mese. garderobe. laboratoare. sală de mese. camera de sterilizare. garderobe. bibliotecă. atelier intreţinere.868 mp . vestiare.parter-căi de acces. registratura. saloane. sală reanimare. sală de mese. scări. oficiu. oficiu. garderobe.etaj .868 mp .holuri camere obscure. bucătării. . garderobe. .căi de acces. grupuri sanitare. saloane. vestiar. birouri administrative. sala de mese. vestiar. săli incubatoare. grupuri sanitare. cameră materiale pentru saloane. săli de aşteptare. cameră personal mediu. grupuri sanitare.etajul 2 . grupuri sanitare. depozit farmaceutic.holuri.etaj . caserie. arhiva.220 mp .763 mp . cabinete. holuri. cabinete. pregătire materiale. vestiare. birouri. scări. sală de mese. actualmente depozit lenjerie .holuri.căi de acces.etajul 1. ateliere. centrală telefonică. magazii. garderobe. grupuri sanitare.

ginecologie. grupuri sanitare.salon nou născuţi.etajul 2. . sală de mese.0 mp. asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică .etajul 3 . sală de lectură. scări. garderobe. 337/2007-Cod CAEN 8610.holuri. . sală operaţii. 337/2007-Cod CAEN 8610. sală de mese. b) Dotări (instalaţii. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40. oficiu.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. .holuri. II. sală de mese. garderobe. camera materiale. scări saloane.asistenţă spitalicească şi sanatorială. scări. oficiu. săli alăptare.cod CAEN 8511. cameră materiale. saloane. grupuri sanitare. vestiar. Ord. 365zile/an. vestiar. conf. Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . utilaje. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice .0 mp).reprezintă clădiri de locuit. 7 zile/săptămână. vestiar. trei şoproane (30 mp.cod CAEN 8511. grupuri sanitare. oficiu.cod CAEN 8512. conf. camera sterilizare. Ord. Secţia Obstretică patologică: . În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26. Notă: Corpul B . sală reanimare nou născuţi. 8512. cameră medici.763 mp. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . salon operaţii.Ginecologie ”Dr.763 mp . mijloace de transport utilizate in activitate): 24 . Salvator Vuia”. saloane. Ord. conf. 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . care nu fac obiectul prezentei autorizaţii. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: . Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială . cabinete consultaţii.

dezinfectante şi materiale de întreţinere. la care are acces doar personalul autorizat. 2. staţie de distribuţie. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. regulator. Se folosesc cantităţi variabile. vaporizator 5. de depozitare.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor .) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. în funcţie de necesitate. auxiliare. care este compusă din: 1. două module de producţie oxigen. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens.depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului. un stocător de 200 1 capacitate. toluen -50 1/an . pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor.50 1/an . respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise.o staţie de oxigen (26. medicamente. 3. butelii de aragaz (7 buc. 25 . Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. c) Materii prime.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen.depozitate în magazia de materiale. butelii de oxigen (80 buc.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare.• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific. 4. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport. cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. • • • • • acetona. anestezice. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi. În cadrul spitalului funcţionează: • .

cantităţi. ambalaje de seringi de unică folosinţă. 4. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. 3. • • vopsele .0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. d) Utilităţi . prin intermediul unui punct termic din incintă. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1.0 mc capacitate. energie (surse. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1. recipienţi de sticlă. utilizat în scop menajer. vaporizator 5. 26 . care este compusă din: 1. acestea fiind cutii de carton. canalizare. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. 2. PET-uri. întreţinere platforme şi spaţii verzi. regulator.70 mc/zi. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului.în cantităţi variabile.apă. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă. igienicosanitar.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. două module de producţie oxigen. un stocător de 200 1 capacitate. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. o staţie de distribuţie. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. • Evacuarea apelor uzate menajere.

două module de producţie oxigen. Produse şi subproduse obtinute-cantitati.. preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui.Dr.. care este compusă din: 1. vaporizator 5. cu funcţionare pe gaz. combustibili utilizaţi. 3. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi. cantităţi. producţie: .0 m.apă caldă .la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj. 27 . acesta asigură agentul termic .d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . internarea persoanelor. o staţie de distribuţie. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical. Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere. Date referitoare la centrala termică proprie .punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. regulator. Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. 4. 2.dotare. destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi. un stocător de 200 1 capacitate. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul.0 t abur/oră. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice. Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului. compoziţie. Salvator Vuia. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere.

conform prevederilor HG nr.microbi. înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. (Normativul NTPA 002/2002). destinată acestui scop.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. 2. dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală. ouă de paraziţi . camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. pe suprafaţa betonată. etichetate. 188/2002. în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. 6 alin.II. MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. Alte amenajări speciale. 2. art. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 .0 mc capacitate. Anexa nr. amplasat în incinta spitalului.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. INSTALAŢIILE. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. selectiv. viruşi. deşeurile medicale sunt colectate. societăţilor autorizate. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. 352/2005. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. (1) modificată şi completată prin HG nr.

frecvenţa. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. bacteorologici şi biologici emişi. nr. conform legislaţiei în vigoare. pulberi max 5mg/Nmc. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. conform prevederilor HG 188/2002.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. art. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice.06. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. III. de radiaţii. 536/23. • se vor respecta prevederile Ord. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr. Indicatorii fizico-chimici. 352/2005. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. emisiile poluanţilor. 19. 3. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc.(2) completată şi modificată de HG nr. 3. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi. monoxid de carbon max. conform prevederilor din HG 188/2002.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000. 2. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). 100 mg/Nmc. nivele de zgomot. periodic sau la cerere. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. materiale auxiliare. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. 6 alin. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 . art. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. 525/1996. F). lit. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. admise la evacuarea în mediu.

2. detergenti sintetici biodegradabili. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod . pH.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. frecvenţă): 30 .18 01 08*) – cantităţi variabile. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile. 5. feşe) .1. altele decât cele de la codul 18 01 08* . cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere . compoziţie. CB05.450 kg/lună . sticlă (15 01 07) . hârtie (cod -15 01 01). cantităţi. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .în cantităţi variabile. Deşeuri colectate (tipuri.folie de polietilenă (cod . compozitie. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei. 4.500 kg/lună.( cod .07 02 03). clor rezidual liber 6. CCOCr.cod . Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase.19 08 09).(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile .• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1. Deşeuri produse (tipuri. medicamente. substante extractibile cu solventi organici.18 01 01) deşeuri anatomo-patologice . seringi. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1. 3. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad.( cod . IV. ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri. 2. 2.5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. cu termen expirat.

Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) . medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .5 mc/luna . intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase.colectate în pungi şi cutii ecologice.( cod 18 01 09) -cantităţi variabile .mod de stocare): . medicamente cu termen expirat.colectate în containere. fe§e) . sticlă -în cantităţi variabile. Deşeuri stocate temporar (tipuri.dejeuri menajere . hârtie. cap.stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate. 219/2002.• • • • • • • • deşeuri menajere . In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii. altele decat cele de la codul 18 01 08* .500 kg/luna .( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile .stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac.450 kg/luna . societatilor autorizate. lit.1. conf. 3.deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. IV. art.stocate in containere .cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice. 78/2000.deşeuri anatomo-patologice . feşe)-500 kg/lună .colectate în recipienţi speciali.folie de polietilenă. 31 . 9.compozitie. art. j). seringi.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.cantitati.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.colectate în pungi şi cutii ecologice. . deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite.5 mc/lună .450 kg/lună . deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare . Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr. cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies. deşeuri anatomo-patologice .1. 19. in camera special amenajata. colectate în containere. deşeuri valorificabile. seringi. Ordinului Administratiei Publice nr.

. . destinatie): . etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor. stocate in containere.deşeurile reciclabile (hartie. B din O. se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare). care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja.deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice. .G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare).cod 18 01 09) -cantitati variabile .(cod . . compozitie. sticla. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării. . 25 lit.medicamente cu termen expirat. Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: .18 01 08*) – cantitati variabile . sticla -in cantitati variabile.. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: . altele decat cele de la codul ( 18 01 08* .de vecinătăti (art.deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri. 4. in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad.de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad.stocate in pungi şi cutii ecologice.medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat .stocate in pungi şi cutii ecologice . 5.de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7. incinerare): .stocate in pungi §i cutii ecologice .deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. 6.cantitati variabile .U.se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate. obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu.stocate in recipienti speciali. . hartie. pentru acest tip de deşeuri.deşeuri valorificabile-plastic. plastic. Modul de eliminare (depozitare deinitiva.deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare . . 32 .deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) .de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării. cantitati. Deşeuri valorificate (tipuri.

V. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi.ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9.medicamente din seria celor toxice . cutii de carton.Ambaiaje folosite şi rezultate. 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr. 426/2001. ambaiaje din material plastic. Ordinul Administratiei Publice nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor.Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): . cantitati): . 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale.tipuri §i cantitati: .20/2/a).. 8.ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere .acetonă .se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. in vederea incinerării.50 1/an 33 . sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti . Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord.ambaiaje de medicamente §i pansamente. cu respectarea Legii nr. . Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens.ambalajele de medicamente şi pansamente. privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr.monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei. ambaiaje de seringi de unică folosinţă . . Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1.ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art. 927/2005.in cantităti variabile .folie de polietilena. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate.

conform reglemenărilor în vigoare.1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr.toluen . 4. conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3.transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn . Ill. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: .ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii .oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala .se vor respecta prevederile Legii nr. în camera specila.in cadrul activitatii.se va tine evidenta privind cantitatea. dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: . at.oxigen . 1nstalatiile.Modul de gospodarire: . inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005. . mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase.28 .titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora.folosire: . caracteristicile. cap. VI.asigurale .Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 . 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5.ambalare: . amenajarile.duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta.se vor respecta prevederile Legii nr. impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii . Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase. Programul de conformare . 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.medicamentele din seria ceior toxice si precursory .in cantitSti variabile 2.50 1/ an .depozitare: .. .

Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). etc) denumirea proiectului. sol etc.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. evidenţe. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. inclusiv muncitorii.• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. ? 35 . apă. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. rapoarte: Nu este cazul ing. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. descarcarea apelor uzate. pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer. incluzând eliminarea finală. prezenta azbestului. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). gestiune deşeuriior. Capitolul 3. altele (zgomot. emisii atmosferice.

raportări reale la autorităţile în domeniu).  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor. supravegherea procesului de segregare.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.arpmv5. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară.  Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. informarea şi responsabilizarea personalului. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale. pagina 9 36 . precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere. oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare.

utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical.Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice. înlocuirea 37 . cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: .achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie. . cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice. în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului.

îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului. o mai bună protecţie a muncii. . . După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. a sticlei. utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice.reciclarea hârtiei şi a cartonului. deşeuri din construcţii şi demolări. a ambalajelor din aluminiu (conserve). • recuperarea şi reciclarea la sursa: . • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient.o termometrelor cu mercur cu cele electronice. .compostarea deşeurilor alimentare organice. . reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară. 38 .recuperarea argintului din substatele fotografice. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător.gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi.achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera. • tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad.

C. Sandu.: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”.. 8. Bucureşti. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. Vaicum. cod. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” . Cadariu A. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale.. 2008. Dumitrescu.03. Dumitrescu. 39 . 4.: ” Protecţia mediului înconjurător”. .08. Legea nr. Qaramah.03/04.1 martie 1996. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”. PM-SPCIN-01.PHARE RO 2006/018-147. Baran G. Bucureşti.. 2007..“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală . Lupaşcu.. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. . Sănătate Publică. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică. Mateescu C. 10. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. Negulescu. iulie 2005. M. M. Sănătate Publică. Legea 95/14 aprilie 2006.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. Bucureşti. conform prevederilor standardelor europene . 8-9 mai 1997. 11. 7.. Văcărel. 9.. S. Constantinescu I. A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”. Bucureşti. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 2. Curea O. L. 6. 5. 3.Raport sintetic 2007”. A. OM nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. 13. Editura tehnică. 1995. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. C. Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. Nicorici. 12. A.Bibliografie 1. Patru. 2006. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. M. 29 februarie.

17. F.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.spital-barlad.2004) al Ministerului Transporturilor.ms.02.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891.2004 (M.spital-barlad. 16. Bucureşti. Bran.ro/acqu/pdf/2008_9. Rojanschi. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor. Ordinul MAPM nr.immromania. V. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.O.ppt 40 .pharma-business. 18.html *** http://www.medicalnews. 2006.IV.green-report.ispb.anpm.clinicistomatologice.inginerie-electrica.html *** http://www. Editura Economică. Ordinul MAPM nr.13.deseurimedicale. 324/15.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale. 15.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.html *** http://www.stericare. *** http://eea. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare.pdf *** http://jurnal.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10.eco-ambalaj. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”.pdf *** http://www.ro/noutati/noutate.pdf ***http://www. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.14. 211 din 06. Ordinul nr.ro/materiale/HSR_final_rom.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri. Gh.ro/despre ***http://www. Bucureşti.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www. Editura Public H Press.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www.com/prezentare.arpmv5.ngo.ro/ ***http://www.pdf ***http://www.php?id=1844 *** http://www.pdf *** http://www.

......... …....solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ............ jud............ email…………………………………......str.....02. emis(ă) de către......14...... cod CAEN .................. Arad 41 ....ap........--...2012 Către............M........... numele..... ………………………………………………………… ( denumirea actelor.. Verificat dosar (funcţia......S.............M..........Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială........ap.APM Arad......... Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul…................................ Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr.....Ghioceilor. prenumele şi semnătura) Reprezentant A.................reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr......cu sediul în localitatea………...CUI........ nr.............. 8263/13...... amplasată în localitatea ....... telefon… 0741242153………..........................….................. fax…………. plan de situaţie obiectiv...…...P......P.....verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare.8511 – 8512 – 8560..judeţul………….........…--....ANEXA 1 CERERE A..............Arad..../.... procesul .......... numărul şi data emiterii) Data .nr.. str....... . L...din……………….....Spitalul de Obstetrică . Activităţi de asistenţă ambulatorie.......... Arad Solicitarea este pentru: .................. domiciliat în localitatea… Arad.....Ginecologie.. bl………..5…............ ARAD Nr......……....……...........4407............telefon……….... reprezentant al SCJU Arad…………......................... ……………......... fax……--………...... ..Gîş Livia Viorica... dovada că s-a făcut publică solicitarea.(denumirea societăţii comerciale)....... Pretenţie de confidenţialitate.......pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.05.....sc..............…………....... plan de încadrare în zonă a obiectivului....bl…--…......... str....... ......…20A.....scara.... nr.......2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE .........în calitate de ………………....... Altele.......Episcopiei..

SPITALICEASCĂ......ŞI.... .de...este titular al Planului/Programului....ASISTENŢĂ...Ginecologie......AMBULATORIE……………............DE....Arad…......................DE......SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI.....5…........ privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură.ASISTENŢĂ......nr.... nr..... Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu...........Dr.... Director/reprezentant titular ..... Teodora Olariu.. 1076/2004...Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică . pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu... ..... conform H........ Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media....Ginecologie.........Dr Salvator Vuia........... Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat..Obstetrică...str............-...........cu sediul în… Arad..........…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul....ACTIVITĂŢ..Episcopiei.... Director coordonator ANPM 42 ........G........

.... ce se desfăşoară în .. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu...……………………………….........ro ............ Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar... titular al activităţii "…………………………….....……………………..... titular al activităţii "……………………………..anpm........ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu................... Arad........... Arad................... Cod 43 .......2............. cu sediul în …………………………................... Sediul: Splaiul Muresului.......... Sediul: Splaiul Muresului...... FN........................3.. Cod 310132. "...... 0257-281461...................…....……………………............................................................................ ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului..................... pot fi consultate/depuse zilnic........ 0257-250046 ...... judetul Arad...... la sediul APM ARAD.... pot fi consultate/depuse zilnic..... la sediul APM ARAD........... "........................ ce se desfăşoară în ...................7............................................. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate......................…....ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II.......... cu sediul în …………………………... Web site: http://apmar................ Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate.......................... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului........ANEXA 3 II7.. ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant..................... Telefon: 0257-280996..........………………………………............ FN...... 0257-280331...anpm.......

ro . 0257-281461.310132.ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 . Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. 0257-280331. Web site: http://apmar.anpm. 0257-250046 . Telefon: 0257-280996.anpm. judetul Arad.

după caz. publicată în Monitorul Oficial nr.196 din 30 decembrie 2005. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului. 1. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. agenţia regională pentru protecţia mediului. 860/2002 pentru 45 .798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 27 noiembrie 2007. care stabileşte condiţiile de solicitare. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. b) fişa de prezentare şi declaraţie. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. ATPM este. agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".procedura de emitere.AUTORIZAŢIA DE MEDIU . 3. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. 1. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr. după caz.

cu completările ulterioare. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. ACPM verifică amplasamentul. şi în Hotărârea Guvernului nr. analizează documentele. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. insoţit de documentele specificate de acesta. 426/2001. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. cu modificările şi completările ulterioare. sau. f) formularul de înregistrare. Pentru activităţile existente. 78/2000 privind regimul deşeurilor. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. aprobată cu modificări prin Legea nr. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. După executarea bilanţului de mediu. ACPM. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. stabileşte dacă sunt necesare informaţii. 46 . Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. în Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. după derularea etapelor prevăzute mai sus. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. ACPM completează. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. Pentru activităţile grădinilor zoologice. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. la verificarea în teren. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu.

cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. d) studiile.. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu.După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. cu sau fără un program pentru conformare. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. etapele. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. 47 . ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. Programul stabileşte măsurile de conformare. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. cu termene realizabile. diversele materiale de documentare etc. ofertele. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu.

prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. la solicitarea reglementării. după acceptarea programului pentru conformare. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. numai dacă. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. Titularul activităţii prezintă la ACPM. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. incluzând acele date care s-au modificat. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. La expirarea acestui termen. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. 48 . ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. ACPM eliberează autorizaţia de mediu.

... raportate la standardele şi reglementările în vigoare..Forma de proprietate .Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii.. aparate.. b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura.Profilul de activitate . anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior. inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate). dacă este necesar.... telefon. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea.. Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata.. fax ..Denumirea unitatii. Date generale: .. supuse revizuirii. La schimbarea titularului activităţii....Regimul de lucru (ore/zi. c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.. zile/saptamana.. cu informatii complete.... masini. auxiliare si combustibili. urmată de sintagma "revizuită la data de . Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1.Amplasamentul ...Cantitatile de materii prime. intrate/intrati in proces 49 .". c) Bilantul de materiale . instalatii. utilaje. conţinutul programului pentru conformare se reface. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor. firmei etc. Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale. adresa. d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. mijloace de transport utilizate in activitate etc. zile/an) 2.

care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu.Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate.Situatia afectarii fondului forestier.Cantitatile de produse si subproduse rezultate. volume. dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa. .Sursele si poluantii pentru aer . 50 .Dotarile.Sursele de ape uzate si compusii acestor ape . epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor .Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei .Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier .Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului . locul de evacuare (emisar. amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor . Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor . amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor . Bilantul acestor materiale. canal.Sursele de zgomot si de vibratii . canalizare.Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) .Sursele de radiatii din activitate .Dotarile. randamentele de retinere a poluantilor.Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .Masurile. . 3. cantitati.. platforma industriala) .Instalatii pentru colectarea. canalizare publica.): surse. energie etc.

cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . tratare. tipuri. Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului. Amenajarile. la care Romania a aderat. . depozitare controlata. Reconstructia ecologica 51 .Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute. care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.N. in general. transport.Distanta fata de asezarile umane. Protectia asezarilor umane .Protectia ecosistemelor. a monumentelor naturii.Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. distrugere. integrare in mediu. comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase .Modul de gospodarire a deseurilor. refolosire.Masurile pentru protectia ecosistemelor.Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. localitatile si populatia eventual afectata . compozitie si cantitati de deseuri rezultate . Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional . a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj .Modul de gospodarire.Sursele de deseuri.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor .U. masurile. biodiversitatii si ocrotirea naturii . dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale.Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor . a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale. dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat.Masurile. biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.

prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 .in functie de specificul activitatii.continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. . managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti. precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului. MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: .Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat. . supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.