CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. transport şi eliminare finală. corosive ori inflamabile. hartia . Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. genotoxice. deseurile infectioase (seringi.deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. supraveghere.  deseurile infectioase . prevenirea bolilor si recuperare medicala. testare. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice. depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . ambalare. este obligaţia fiecărui producător. sacii si alte ambalaje din material plastic. transport si eliminare finala. tratament. Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. seruri si vaccinuri expirate. inclusiv de cercetare medicala si producere.  sistemul de gestionare a deseurilor . Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 . dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. de către producător. depozitare intermediara. sticlarie de laborator sparta). lichide sau gazoase. manusi). Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală. bacterii. catetere. teratogene sau carcinogene. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. care pot fi citotoxice.substantele chimice solide. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. ace. deseurile intepatoare-taietoare( ace. care pot fi toxice. mutagene. precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri.  deseurile chimice si farmaceutice . flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. reactivi si substante folosite in laboratoare). lame de bisturiu.

sticla. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase.pentru deşeurile medicale periculoase. "Coroziv". Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil".4. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. carton. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben . B.2. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A.realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială. 1. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat. plastic) sunt colectate separat. "Toxic" etc. 7 . b) negru . Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie.pentru deşeurile nepericuloase.

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

D. localitatea. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. cu modificările şi completările ulterioare. în locul unde sunt descărcate. echipamente de curăţenie. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. 78/2000 privind regimul deşeurilor. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. aprobată prin Legea nr. C. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. elaborate de MAPM. sectia si data). Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. dezinfecţie. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. cu modificările şi completările ulterioare. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. 10 . întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. pe rute cât mai scurte posibil. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. evitându-se arterele aglomerate protecţie. Ministerul Lucrarilor Publice. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei.

c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică . compactare. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . încapsulare. recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă). b) depozitarea în depozitul de deşeuri .procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice). cum ar fi: autoclavare.la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 .E. deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. tocare. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive). dezinfecţie cu microunde. reactivi chimici în cantităţi mari. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse. dezinfecţie chimică.incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. iradiere. săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului. Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate.   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen. specifice fiecărei categorii de deşeuri.

făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase.5.Ordinul Administraţiei Publice 12 .Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM . reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu.depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. pădurilor. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4). Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD . şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare. Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale. reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG .Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP . Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea. 1. 1.Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM . Legislaţia privind prevenirea.Ordinul Ministrului agriculturii.6. apelor şi mediului HG .

34/2002 privind prevenirea. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate. aprobată prin Legea nr. Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane. 645/2002. • • Calitatea aerului.75/442 referitoare la deşeuri. ? Instrumente legislative directe pentru implementare: . 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase.94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase.HG nr.91/689 referitoare la deşeurile periculoase . • Deşeuri Directive UE. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr.2002.Legea nr.6. . pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu.Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC .OMAPM nr.OMAPM nr. 918/2002. . .02.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1. reducerea şi controlul integrat al poluării. amendată cu Directiva 91/156. . .OMAPAM nr.HG nr.HG 118/07. . 860/2002.MMGA . . 243/2000 privind protecţia atmosferei.89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale.OMAPM nr.1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. aprobată prin Legea 645/2002. Calitatea apei . .99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 . 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002. privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) . . Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor.

OMMDD nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii. Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor . 426/2001 privind regimul deşeurilor . completată şi modificată de legea 211/2011 . 200/2000 aprobată prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr.HG nr.265/2006 privind protecţia mediului. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. Legislaţia comunitară.HG nr. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.OUG nr. 426/2001.6. 451/2001 privind clasificarea.HG. 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. . .OUG nr.OMAPM nr. modificată şi completată prin Legea nr.HG nr. 1. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. .Legea nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. • Evaluarea impactului Legislaţie naţională . . inclusiv deşeurile periculoase. 856/. nr. 14 .OMAPM nr. . 27/2007). .2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. . 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare.HG nr.OUG nr.HG nr. . 1001/2005 şi MEC nr.195/2005 aprobată. .1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. făcute prin Legea nr. cu modificărileşi completările ulterioare.Legislaţie naţională . 162/2002 Depozitarea deşeurilor.2.OUG nr. 105/2006. .OC al MMGA nr.

1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. .HG nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. . . inclusivdeşeurile periculoase. . pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 .HG nr.. 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor.HG nr. .OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare. 358/2007. .OAP nr.OM nr. 268/2005. cu modificările şi completările ulterioare. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. .OM nr.Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.HG nr. 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. . . .HG nr.HG nr.HG nr. .ADR . 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID). . 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr. precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător.HG nr. .HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr.HG nr. 1453/2008.

9. creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 .la închiderea instalaţiei. ♦ transferul de autorizaţie integrată . OUG 34/2002 privind prevenirea. ♦ predarea autorizaţiei integrate . ♦ modificări ale autorizaţiei integrate . De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse. Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă .permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării.către un alt titular.Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare. 16 .Art. reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002.pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate.

17 . Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu.. regional sau local. Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional.1. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică.CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE . Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. Conform Legii protecţiei mediului. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program. Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. structura raportului de mediu. ARAD 2.DR SALVATOR VUIA. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere. Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu.

gospodarirea apelor. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . gestionarea deşeurilor. 18 . posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului.1 din HG 1076/2004. silvicultura. Piese desenate.1.2. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. 4 din HG 1076/2004 6. energie.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. industrie. amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura. 5. transport. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. pescuit şi acvacultura. conform art. 2 exemplare. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004.1. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare. 3. natura acestuia. 2. şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. 4. conform anexei nr. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. 2.1. dezvoltare regională. turism. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr. 2. Notificare (cerere) întocmită de titular. telecomunicaţii. declanşarea etapei de încadrare.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.1. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu. Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A.2.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii. 2. 2. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet. În România. prima versiune a planului sau programului. 19 . după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu.2. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. european. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. pentru consultare. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului.

Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C. B. analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. împreună cu experţii angajaţi. Decizia se publică în mass-media de catre titular. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. Planurile şi programele care. în urma etapei de încadrare. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. după caz. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Persoanele atestate. în cadrul unui comitet special constituit. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu. Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. prin publicare pe pagina proprie de Internet. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. spre consultare. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. prima versiune a planului sau programului. 20 . în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării.

2. conţinutul. coordonate STEREO 70) .( ANEXA 1) Notificarea. transport. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului.2. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. piese desenate. gospodărirea deşeurilor. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare . industrie. energie. nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile.( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) .2.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului. silvicultură şi piscicultură. obţinere autorizaţie de mediu. 2. Cerere pt.500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. 21 .3. gospodărirea apelor. Raportul de mediu Raportul de mediu identifică. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia.Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. utilizarea terenurilor. turism. telecomunicaţii. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. agricultură.

scări.016. .. 4407/14. str.camera de gardă.255. Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc. magazie. vestiar.8511. grupuri sanitare.etaj intermediar .magazii.2012 şi completările înregistrate la nr.11. oficiu. Salvator Vuia.2 conf. Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. scări. magazie.cod CAEN rev.468 mp . jud Arad Tel: 0257. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I. rev. având înregistrată la APM Arad cererea cu nr. 5. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: . 337/2007. birouri.255. sală de mese. ambulanţă.4.74 mp . Salvator Vuia" cu sediul în: loc. . Arad. Ord. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Episcopiei nr. Fax: 0257. saloane.. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp. 1.052. .asistenţă spitalicească şi sanatorială.05. Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi .e-mail: spitmatar@rdsar.2.camera de gardă.ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad.90 mp .722 mp . Episcopiei nr. la aproximativ 200 m de strada principală. căi de acces. 5. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central. Secţia Prematuri I: 22 . scări. 9928/01. WC. jud Arad. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr.parter .subsol .8610. scări. scări. grup sanitar.etajul 1 . garderobe. str. Arad.2012.

garderobe. vestiar. sală de operaţie.parter . cabinete. birouri administrative. cameră sterilizare. cabinete.763 mp .etaj . scări. băi. caserie. garderobe.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . cabină portar. grupuri sanitare.594 mp . grupuri sanitare. scări. sală de mese.căi de acces.etajul 1. bibliotecă. saloane. . ateliere. terapie intensivă. oficiu. atelier intreţinere. cameră de gardă. săli de aşteptare.holuri. morga. cabinete scări.. birouri. oicii. holuri.parter .220 mp.868 mp . vestiare. camera de gardă grupuri sanitare. garderobe. . anexe.căi de acces. grupuri sanitare. actualmente depozit lenjerie . oficii.868 mp . pregătire materiale. camera de sterilizare. boxe.holuri. depozit farmaceutic. vestiar. sală de mese.subsol . vestiar. . registratura.parter .fosta spălătorie. boxe. scări. scări. saloane. magazii. grupuri sanitare.763 mp . .220 mp . 23 . saloane. săli de aşteptare. scari. săli de mese. bucătării.868 mp .etaj .594 mp .parter-căi de acces. săli de naştere.763 mp . scări. cameră materiale sterile. sali de operatii §i reanimare. grupuri sanitare.etajul 2 . laboratoare. sala de mese. cabinete. săli incubatoare. depozit materiale bloc operator. birouri. centrală telefonică. grupuri sanitare. băi. sală reanimare. oficii. sală de mese. cabinete. sală de mese.holuri.holuri. Corp C care cuprine: . garderobe. oficiu. Secţia de Neonatologie: . cabinete. Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: . .magazii. Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: .demisol. cabinete. saloane.594 mp – subsol .holuri. . cameră personal mediu. oficiu. saloane.căi de acces. garderobe. garderobe. vestiare. grupuri sanitare.holuri camere obscure. cabinete. sală de mese. sală de şedinţe. holuri. grupuri sanitare.868 mp . cameră sterilizare. cameră de sterilizare. garderobe. arhiva. cameră izolare.722 mp . holuri. cameră materiale pentru saloane. săli de aşteptare.etaj .la etajul 2 .

0 mp). Ord. Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială . oficiu. oficiu. utilaje. grupuri sanitare. oficiu. cameră medici. conf. . sală operaţii. vestiar. conf.Ginecologie ”Dr. sală de mese.clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. grupuri sanitare. Forma de proprietate • Proprietate publică a statului . saloane. . care nu fac obiectul prezentei autorizaţii. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . cameră materiale. 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . .reprezintă clădiri de locuit. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . Secţia Obstretică patologică: . b) Dotări (instalaţii.etajul 2. cabinete consultaţii. 8512.etajul 3 . saloane.cod CAEN 8511.763 mp. II. Salvator Vuia”. Ord. conf.asistenţă spitalicească şi sanatorială.salon nou născuţi. mijloace de transport utilizate in activitate): 24 . sală de mese. grupuri sanitare. scări saloane.holuri.cod CAEN 8511. sală de mese. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40. sală reanimare nou născuţi. asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică . săli alăptare. trei şoproane (30 mp. 337/2007-Cod CAEN 8610. vestiar.holuri. Notă: Corpul B . garderobe.0 mp. scări.ginecologie. 7 zile/săptămână.763 mp . camera sterilizare. vestiar. sală de lectură. scări. 365zile/an. camera materiale. garderobe. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: . 337/2007-Cod CAEN 8610. Ord. În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26. salon operaţii.cod CAEN 8512.

staţie de distribuţie. 25 . 2. Se folosesc cantităţi variabile. vaporizator 5. pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor . respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise. medicamente.o staţie de oxigen (26. butelii de oxigen (80 buc. Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. c) Materii prime. butelii de aragaz (7 buc. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte.depozitate în magazia de materiale. toluen -50 1/an . auxiliare.• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific. anestezice. dezinfectante şi materiale de întreţinere. la care are acces doar personalul autorizat. care este compusă din: 1.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. regulator. de depozitare.50 1/an .depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport. două module de producţie oxigen. • • • • • acetona. 3. În cadrul spitalului funcţionează: • . • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. în funcţie de necesitate.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului. un stocător de 200 1 capacitate. cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens. 4.

utilizat în scop menajer. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1.în cantităţi variabile. ambalaje de seringi de unică folosinţă. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului. prin intermediul unui punct termic din incintă. igienicosanitar. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1. cantităţi. acestea fiind cutii de carton. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului.70 mc/zi. 3. PET-uri. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă.0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. • • vopsele .apă. • Evacuarea apelor uzate menajere. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. o staţie de distribuţie. Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. regulator. întreţinere platforme şi spaţii verzi. d) Utilităţi . energie (surse. 4. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. 2. vaporizator 5. canalizare.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului.0 mc capacitate. 26 . două module de producţie oxigen. care este compusă din: 1. recipienţi de sticlă. un stocător de 200 1 capacitate. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87.

compoziţie. Produse şi subproduse obtinute-cantitati. 2. cantităţi. 4.0 t abur/oră.0 m.apă caldă . Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului. Date referitoare la centrala termică proprie . 3.. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi.. internarea persoanelor. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate.dotare. o staţie de distribuţie. regulator. combustibili utilizaţi.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui. cu funcţionare pe gaz. care este compusă din: 1.Dr. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical. Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. Salvator Vuia. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator.punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. vaporizator 5. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul. un stocător de 200 1 capacitate. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice. 27 . acesta asigură agentul termic . producţie: .la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj. două module de producţie oxigen.

Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. Anexa nr. 2. 352/2005. pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. amplasat în incinta spitalului.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. Alte amenajări speciale. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. etichetate. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . art. în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială.0 mc capacitate. 6 alin. viruşi. (Normativul NTPA 002/2002). dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic. pe suprafaţa betonată. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. INSTALAŢIILE. 2. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. ouă de paraziţi . MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. conform prevederilor HG nr. (1) modificată şi completată prin HG nr.II. selectiv. Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. 188/2002.microbi. deşeurile medicale sunt colectate. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. societăţilor autorizate. destinată acestui scop.

Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. cu modificările şi completările ulterioare. periodic sau la cerere. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi. art. monoxid de carbon max. • se vor respecta prevederile Ordinul nr. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. 19. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. art. 3. nr. 100 mg/Nmc. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. III. materiale auxiliare. 6 alin. 3.06. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). conform legislaţiei în vigoare. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. lit. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. emisiile poluanţilor. de radiaţii. 2. Indicatorii fizico-chimici. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr. conform prevederilor din HG 188/2002.(2) completată şi modificată de HG nr. pulberi max 5mg/Nmc. admise la evacuarea în mediu. bacteorologici şi biologici emişi. 352/2005. nivele de zgomot.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. F). • se vor respecta prevederile Ord. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 . 536/23. frecvenţa. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000. conform prevederilor HG 188/2002. 525/1996. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. • se vor respecta prevederile Ordinul nr.

altele decât cele de la codul 18 01 08* . substante extractibile cu solventi organici. medicamente. compoziţie.450 kg/lună . 3.19 08 09).( cod .500 kg/lună. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei.1. ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri. pH. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1.07 02 03). IV. 2. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod .( cod . Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase. cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere .folie de polietilenă (cod . Deşeuri produse (tipuri. seringi.• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1. hârtie (cod -15 01 01).în cantităţi variabile. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad. 5. cantităţi.18 01 08*) – cantităţi variabile.( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. CB05. 2.5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. feşe) . CCOCr. compozitie. Deşeuri colectate (tipuri. detergenti sintetici biodegradabili.(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile . medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . 4.cod .18 01 01) deşeuri anatomo-patologice . frecvenţă): 30 . sticlă (15 01 07) . deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile. cu termen expirat. clor rezidual liber 6. 2.

78/2000.( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile .• • • • • • • • deşeuri menajere .deşeuri anatomo-patologice .5 mc/luna . intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase. in camera special amenajata. In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii. 19. Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. . altele decat cele de la codul 18 01 08* . sticlă -în cantităţi variabile.colectate în containere.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.1. deşeuri anatomo-patologice . deşeuri valorificabile.colectate în pungi şi cutii ecologice.dejeuri menajere . conf.1.stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac. colectate în containere. medicamente cu termen expirat. deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. 9.compozitie. hârtie. cap. art. lit. cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies. j). feşe)-500 kg/lună .colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac.colectate în recipienţi speciali. societatilor autorizate. 219/2002. seringi. Ordinului Administratiei Publice nr. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare .cantitati. Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr. deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) . Deşeuri stocate temporar (tipuri.cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice. IV.450 kg/luna .500 kg/luna .stocate in containere .colectate în pungi şi cutii ecologice. 31 .450 kg/lună . fe§e) .folie de polietilenă. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat .5 mc/lună . art.deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite.mod de stocare): .( cod 18 01 09) -cantităţi variabile . seringi.stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate. 3.

(cod . destinatie): . . . .stocate in pungi şi cutii ecologice . Deşeuri valorificate (tipuri. .cod 18 01 09) -cantitati variabile .se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate. sticla.18 01 08*) – cantitati variabile .U.stocate in pungi §i cutii ecologice . . in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad. 25 lit. 6.deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad.deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare .stocate in pungi şi cutii ecologice. Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: .deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate. Modul de eliminare (depozitare deinitiva. sticla -in cantitati variabile.deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) .stocate in recipienti speciali.deşeurile reciclabile (hartie. obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu.de vecinătăti (art. . compozitie. 5.cantitati variabile .deşeuri valorificabile-plastic.de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării. etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor. incinerare): . altele decat cele de la codul ( 18 01 08* .medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat .G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare). se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare).medicamente cu termen expirat.de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice. pentru acest tip de deşeuri. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: . B din O. .. cantitati.de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7.deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării. 4. hartie. stocate in containere. plastic. 32 . care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja.

465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr. Ordinul Administratiei Publice nr. 927/2005. cutii de carton.50 1/an 33 . cantitati): .in cantităti variabile .medicamente din seria celor toxice . V. .tipuri §i cantitati: . ambaiaje de seringi de unică folosinţă .folie de polietilena. privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr. ambaiaje din material plastic. in vederea incinerării. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor.ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere . 426/2001. 8.se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi.acetonă . MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1.ambaiaje de medicamente §i pansamente. Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens.Ambaiaje folosite şi rezultate. . cu respectarea Legii nr.20/2/a).Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): . 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord.ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art. Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii.ambalajele de medicamente şi pansamente. cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate..monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei. sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti .ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9.

se vor respecta prevederile Legii nr.. mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase. inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: .oxigen . Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase.in cadrul activitatii.in cantitSti variabile 2. în camera specila.Modul de gospodarire: .ambalare: .asigurale . impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii .depozitare: . amenajarile. cap.transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn . 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.toluen . 1nstalatiile.folosire: .titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora. conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3.50 1/ an .se va tine evidenta privind cantitatea.conform reglemenărilor în vigoare.1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr. .ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii . caracteristicile.oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala . Programul de conformare . at.duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5. Ill. .medicamentele din seria ceior toxice si precursory . 4.se vor respecta prevederile Legii nr. VI.Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 .28 . dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: .

Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . incluzând eliminarea finală. gestiune deşeuriior. prezenta azbestului. Capitolul 3. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). descarcarea apelor uzate. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. apă. evidenţe.• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. altele (zgomot. rapoarte: Nu este cazul ing. Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. sol etc.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). inclusiv muncitorii. etc) denumirea proiectului. emisii atmosferice. ? 35 . pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer.

1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori.  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare. informarea şi responsabilizarea personalului. 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate.  Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi. pagina 9 36 . supravegherea procesului de segregare.arpmv5. precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu. raportări reale la autorităţile în domeniu).

înlocuirea 37 .utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase.Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice. în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie.achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice. în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical. cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: . . cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea.

• tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase.recuperarea argintului din substatele fotografice. a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător. îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. . deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului.reciclarea hârtiei şi a cartonului. a ambalajelor din aluminiu (conserve). utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice. • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. . reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară. 38 . .o termometrelor cu mercur cu cele electronice. deşeuri din construcţii şi demolări. După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. . a sticlei. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad.gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi.compostarea deşeurilor alimentare organice.achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera. • recuperarea şi reciclarea la sursa: . o mai bună protecţie a muncii.

5. M. Sănătate Publică. Mateescu C. 2. OM nr.Bibliografie 1. 2007. . Nicorici. Constantinescu I.PHARE RO 2006/018-147. Curea O. Legea nr. 2008. 2006.. 9. C. Cadariu A.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. 4. cod. PM-SPCIN-01. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. Baran G. C. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” ..03. 29 februarie. 1995. 18/2005 pentru modificarea Legii nr.1 martie 1996. 13. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. Sandu. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică.“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală .. Patru. L. 39 . A. 11. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. iulie 2005. 6. Dumitrescu.. Editura tehnică. Sănătate Publică. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. Bucureşti.: ” Protecţia mediului înconjurător”.. M. M.. Văcărel. 12. Vaicum. Negulescu. S. Qaramah.. Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. 7. Bucureşti. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. 8. Bucureşti. Bucureşti. . Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. 10. A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”.: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”. 3. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”. A. conform prevederilor standardelor europene . Legea 95/14 aprilie 2006.Raport sintetic 2007”.08.03/04. 8-9 mai 1997. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. Lupaşcu. Dumitrescu.

757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.php?id=1844 *** http://www. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”.pdf ***http://www. V.IV.pharma-business.spital-barlad.com/prezentare.html *** http://www.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.inginerie-electrica.arpmv5.html *** http://www. 2006.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri.2004 (M. Bucureşti.ro/ ***http://www.green-report. F. 15. Bucureşti.anpm. 211 din 06.ppt 40 .ms. 324/15. Ordinul MAPM nr. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României. Editura Public H Press. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”. Ordinul nr.ngo.13.ro/noutati/noutate. 17.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www. Ordinul MAPM nr.O. Rojanschi.eco-ambalaj.2004) al Ministerului Transporturilor.immromania.14.spital-barlad.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10.pdf *** http://www.deseurimedicale.html *** http://www. 18.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www.pdf ***http://www.ro/acqu/pdf/2008_9.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare.ro/despre ***http://www. 16.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.pdf *** http://www.02.ispb. Bran.ro/materiale/HSR_final_rom. *** http://eea.medicalnews. Gh.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale.pdf *** http://jurnal.stericare. Editura Economică.clinicistomatologice.

...............--......telefon………...........…20A..ANEXA 1 CERERE A. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul….....APM Arad.... numele........ ....S..... cod CAEN ... Activităţi de asistenţă ambulatorie........judeţul………….........pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie............. str...ap..................ap....... str......................................P....(denumirea societăţii comerciale)....... numărul şi data emiterii) Data ....scara.Gîş Livia Viorica.......Ghioceilor......./.5….... nr. Altele................din………………....... procesul ......... Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr..... Arad Solicitarea este pentru: ..Episcopiei....... prenumele şi semnătura) Reprezentant A... plan de încadrare în zonă a obiectivului. domiciliat în localitatea… Arad.................. dovada că s-a făcut publică solicitarea.......... amplasată în localitatea .2012 Către..…........…--.Ginecologie........M...........M.... ……………...... reprezentant al SCJU Arad………….......P.. emis(ă) de către......bl…--…..................…….. …. . nr....…...... telefon… 0741242153………..…….........................................reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr... Arad 41 .....Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială. Pretenţie de confidenţialitate....................sc.în calitate de ………………............. fax……--……….................8511 – 8512 – 8560.....…………........05...............14....................Arad......4407......... ………………………………………………………… ( denumirea actelor............02....nr......verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare..cu sediul în localitatea………... ARAD Nr........ plan de situaţie obiectiv... Verificat dosar (funcţia.. jud.... bl……….........str..... ........ 8263/13..............CUI..2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE ... L.....solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ....Spitalul de Obstetrică ......... fax…………..... email…………………………………....

.Ginecologie............SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI.Ginecologie...G...nr.......de......DE.. 1076/2004..............cu sediul în… Arad...................Episcopiei...ASISTENŢĂ. Teodora Olariu............... Director coordonator ANPM 42 ......Arad…...............................ASISTENŢĂ....-.…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul....Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică ..ACTIVITĂŢ................. privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură........Dr Salvator Vuia...DE.....Dr. pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu.5…..AMBULATORIE……………. Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat............... Director/reprezentant titular .Obstetrică....... . Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu. conform H.........str.. Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media. .........SPITALICEASCĂ... nr..ŞI...este titular al Planului/Programului...

......... "..... Arad.......................................................................... FN......anpm. pot fi consultate/depuse zilnic...............anpm......... ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant. cu sediul în …………………………............ la sediul APM ARAD.. pot fi consultate/depuse zilnic... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu...... "................ Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.................. FN......... Arad................................... 0257-250046 .................3... Sediul: Splaiul Muresului............ titular al activităţii "……………………………. la sediul APM ARAD......…....……………………..... Sediul: Splaiul Muresului. judetul Arad............ Web site: http://apmar......... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar........ ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant.......ANEXA 3 II7................... Cod 310132.. ce se desfăşoară în ... Cod 43 .......2.......................... titular al activităţii "……………………………....... Telefon: 0257-280996. cu sediul în …………………………...ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II... Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate.... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului............……………………………….....ro ....................................…......……………………………….................................................................................. ce se desfăşoară în ......……………………............................... 0257-281461................7..... 0257-280331....

judetul Arad.anpm.ro .ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 .anpm. 0257-281461. Telefon: 0257-280996. Web site: http://apmar.310132. 0257-250046 . Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. 0257-280331.

agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". după caz. publicată în Monitorul Oficial nr. 860/2002 pentru 45 .procedura de emitere. b) fişa de prezentare şi declaraţie. coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr. 1. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr. ATPM este. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu.196 din 30 decembrie 2005. 3. care stabileşte condiţiile de solicitare. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. cu modificările şi completările ulterioare. agenţia regională pentru protecţia mediului. EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului.AUTORIZAŢIA DE MEDIU .798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. după caz. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 808 din 27 noiembrie 2007. cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). 1. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. după caz. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi.

cu completările ulterioare. 426/2001. După executarea bilanţului de mediu. insoţit de documentele specificate de acesta. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. Pentru activităţile grădinilor zoologice. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. cu modificările şi completările ulterioare. în Hotărârea Guvernului nr. ACPM verifică amplasamentul. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. 46 . după caz. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. ACPM. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. la verificarea în teren.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. aprobată cu modificări prin Legea nr. Pentru activităţile existente. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. cu modificările şi completările ulterioare. sau. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. cu modificările şi completările ulterioare. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. şi în Hotărârea Guvernului nr. analizează documentele. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. f) formularul de înregistrare. după derularea etapelor prevăzute mai sus. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. ACPM completează. stabileşte dacă sunt necesare informaţii.

c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu.. cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. cu termene realizabile. 47 . Programul stabileşte măsurile de conformare. etapele.După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu. diversele materiale de documentare etc. cu sau fără un program pentru conformare. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. ofertele. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. d) studiile. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare.

sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. incluzând acele date care s-au modificat. La expirarea acestui termen. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. Titularul activităţii prezintă la ACPM. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. după acceptarea programului pentru conformare.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. numai dacă. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. la solicitarea reglementării. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. 48 . ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.

aparate. Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale.. d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. supuse revizuirii..". Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea. auxiliare si combustibili. instalatii.. raportate la standardele şi reglementările în vigoare..Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii. mijloace de transport utilizate in activitate etc. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1. utilaje.. masini. anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior...Profilul de activitate .. telefon. firmei etc. conţinutul programului pentru conformare se reface... adresa.Regimul de lucru (ore/zi...Cantitatile de materii prime..... dacă este necesar.Amplasamentul . urmată de sintagma "revizuită la data de ...Denumirea unitatii. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor. intrate/intrati in proces 49 . Date generale: . c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului... inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate).. Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata. zile/an) 2. zile/saptamana.. fax . La schimbarea titularului activităţii. b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura.Forma de proprietate .. cu informatii complete. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea. c) Bilantul de materiale .

Situatia afectarii fondului forestier. amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor .Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei . Bilantul acestor materiale.Dotarile.Sursele de ape uzate si compusii acestor ape .Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier . 50 .): surse. randamentele de retinere a poluantilor. .Cantitatile de produse si subproduse rezultate. canalizare.Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor .Dotarile. amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor .Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.Sursele de zgomot si de vibratii . epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor . volume.. 3.Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere. care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu. platforma industriala) . canalizare publica.Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului . energie etc.Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) . .Instalatii pentru colectarea. cantitati.Masurile.Sursele de radiatii din activitate . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa. locul de evacuare (emisar. canal.Sursele si poluantii pentru aer . dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor .

Protectia asezarilor umane . dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat. biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite . dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale.Masurile. in general. dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor . Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului.Protectia ecosistemelor.Distanta fata de asezarile umane.Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. distrugere. la care Romania a aderat. biodiversitatii si ocrotirea naturii .N. care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale.Modul de gospodarire. depozitare controlata. masurile. Reconstructia ecologica 51 .Masurile pentru protectia ecosistemelor. Amenajarile. a monumentelor naturii.Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute.U.Modul de gospodarire a deseurilor. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . integrare in mediu. tipuri.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj . tratare.Sursele de deseuri. . comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase . a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional . transport. a reglementarilor comunitare si ale organismelor O. refolosire.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor . compozitie si cantitati de deseuri rezultate .Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. localitatile si populatia eventual afectata .

continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: . supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului. precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului. . .Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat.prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 .in functie de specificul activitatii. managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful