Sunteți pe pagina 1din 40

Cuprins

Pagina
1. Pregătirea misiunii de audit 3

Procedura P 01 – Ordinul de serviciu 3

Procedura P 02 – Declaraţia de independenţă 4

Procedura P 03 – Notificarea declanşării misiunii de evaluare 5

Procedura P 04 - Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 6


preliminare

Procedura P 05 – Analiza riscurilor 11

Procedura P 06 – Elaborarea programului de audit intern 25

Procedura P 07 – Şedinţa de deschidere 29

2. Intervenţia la faţa locului 30

Procedura P 08 – Colectarea dovezilor 38

1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Această etapă cuprinde procedurile:

1
 iniţierea auditului P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de independenţă, P03 –
Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern;
 colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04;
 analiza riscurilor P05;
 elaborarea programului de audit intern P06;
 şedinţa de deschidere.

PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU

Scop: Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorilor interni, astfel încât aceştia să poată
începe misiunea de evaluare.
Premise: Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de
audit intern, se aprobă de către Directorul general al societaţi , pe baza planului anual de evaluare
a activitatii de audit intern.
Procedură:

Şeful compartimentului de 1. Elaboreaza Ordinul de serviciu;


audit 2. Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor;
Directorul general 3. Aproba Ordinul de serviciu;
Personalul Secretariatului 4. Atribuie un număr Ordinului de serviciu
5. Furnizează copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru
al echipei de audit;
Auditorii (evaluatori) 6. Iau la cunoştinţă Ordinul de serviciu şi sarcinile repartizate.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern
Nr. de inreg. 14/16.07.2010

ORDIN DE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul
public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind
exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi cu Planul
anual de audit intern, se va efectua o misiune de audit intern la Spitalul Judeţean Alba în
perioada 15.07.2010-15.10.2010.
Scopul misiunii de audit intern este înregistrarea, evidenţa si inventarierea patrimoniului,
iar obiectivele acesteia sunt: cum se înregistreaza şi se evidenţiază bunurilor în contabilitate,
derularea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, valorificarea rezultatelor inventarierii,
certificarea existenţei registrului inventar.
Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate, perioada supusă auditării este
1.01.2009 – 30.06.2010.
Echipa de audit intern este formată din următorii auditori:
– auditor intern Mureşan Andrei
– auditor intern Bucureştean Anamaria

Şeful compartimentului audit intern - Chirali Mihaela

Aprobat
Dir. General Macarie Horaţiu

PROCEDURA 02 - DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

2
Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea/structura auditată şi de a
arata că auditorul desemnat are calificările necesare efectuării auditului respectiv.
Premise: În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit
intern vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi
desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios
necesară, fiind furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului structurii de audit
intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit intern apare o incompatibilitate, reală sau
presupusă, auditorii sunt obligaţi să informeze de urgenţă conducerea societăţii.
Procedura:

Auditorii (evaluatori) 1. Elaborează Declaraţia de Independenţă


Şeful 2. Verifică Declaraţia de Independenţă;
compartimentului de 3. Identifică starea de incompatibilitate semnalată de către auditori şi
audit explică modul în care aceasta poate fi atenuată;
Directorul general 4. Aprobă Declaraţiile de Independenţă;
al societăţii
Auditorii (evaluatori) 5. Îndosariază Declaraţiile de Independenţă în dosarul misiunii de
evaluare;
6. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa,
informeaza imediat conducerea;
Conducerea societăţii 7. Analizeaza starea de incompatibilitate semnalata si dispune in
consecintă.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Misiunea de audit intern: Înregistrarea, evidenţa şi


inventarierea patrimoniului

Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată Da Nu


Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat( ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod
X
în activitatea entităţii/structurii ce va fi audiată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi audiată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
entităţii/structurii ce va fi audiată sau cu membrii organului de conducere - X
colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi audiată?

3
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi audiată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi audiată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate peronală, externă
sau orgaznizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face
X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Compartimentului de audit intern de
urgenţă?
1. Incompatibilităţi personale
2. Pot fi negociate/ diminuate incompatibilităţile_ Dacă da, explicaţi cum anume.
DATA 15.07.2010

Auditor intern, Şef compartiment audit


intern,
Mureşan Andrei Macarie Horaţiu

Analog declaraţiile de independenţă pentru auditorii Bucureştean Anamaria şi Chirali Mihaela

PROCEDURA 03 - NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE EVALUARE

4
Scopul: Să informeze entitatea/structura auditată că urmează să se desfăşoare o misiune de
audit intern.
Premise: Se intenţionează ca prin notificarea entităţii/structurii auditate să se asigure
desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor de audit.
Procedura:
1. Pregătesc adresa de notificare către părţile interesate, astfel încât
Auditorii (evaluatori) aceasta să le fie trimisă cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de
evaluare;
2. Verifică notificarea;
Şeful serviciului de audit
3. Vizeaza notificarea;
Directorul General al
4. Semneaza notificarea;
Societăţi
Personalul secretariatului 5. Atribuie un număr notificării şi o transmit structurii evaluate;
6. Includ domeniile de interes (dacă se decide comunicarea acestora) în
Auditorii (evaluatori) programul de evaluare;
7. Îndosariază copia notificării în dosarul permanent.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII


DE AUDIT INTERN

Către: Dir. General al Sptalului Judeţean Alba

În conformitate cu planul anual de audit intern, urmează ca în perioada 15.07.2010-


15.10.2010 să efectuăm o misiune de audit intern cu tema “Înregistrarea, evidenţa şi
inventarierea patrimoniului”. Auditul va examina responsabilităţile asumate de către
compartimentul logistic în cazul înregistrării, evidenţei şi inventarierii patrimoniului şi va
determina dacă acesta îşi îndeplineşte obligaţiile în mod efficient şi efectiv. Perioada supusă
auditării este 1.01.2009 – 30.06.2010.
Vă vom contacta pentru a stabili de comun accord şedinţa de deschidere în vederea
discutării problemelor specifice misiunii de audit cuprinzând:
 prezentarea auditorilor interni;
 prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern;
 programul intervenţiei la faţa locului;
 domeniul misiunii de audit intern.
Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră, vă rugăm să ne puneţi la
dispoziţie în termen de 15 zile de la primirea prezentei adrese, următoarele documente:
 cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil;
 organigrama entităţii;
 decizia conducătorului entităţii de numire a comisiilor de inventariere;
 registrul inventar, listele de inventariere şi procesele verbale de inventariere;
 registrul-jurnal şi fişele de cont sintetice şi analitice;
 contractele de garanţie a gestionarilor;
 organigrama Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare;
 fişele posturilor;
 procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei;
 rapoartele de audit intern anterioare;
 alte rapoarte, note, dosare anterioare care se referă la aceasta temă.

5
Dacă intervin întrebări privind misiunea de audit intern, puteţi să contactaţi pe unul dintre
auditori sau pe conducătorul compartimentului de audit intern.

Data 16.07.2010
Şef compartiment audit intern,
Macarie Horaţiu

PROCEDURA 04 - COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR


PRELIMINARE

6
Scop: Cunoasterea ansamblului domeniului de activitate al entitatii supuse evaluarii, ii
ajuta pe auditori sa se familiarizeze cu structura supusă evaluări.
Premise: Pe durata fazei de colectare şi de prelucrare a informaţiilor preliminare, echipa
de evaluare pregateste informatiile necesare pentru identificarea aspectelor pozitive si abaterilor
relevante initiale si elaboreaza Tabloul aspectelor pozitive si negative posibile apreciind impactul
acestora pentru atingerea obiectivelor misiunii de evaluare.
Procedura:
Auditorii 1. Identifică legile şi regulamentele aplicabile
(evaluatori) entitatii/structurii evaluate;
2. Obţin organigramele, regulamentele de funcţionare, fişele posturilor,
procedurile scrise ale structurii evaluate;
3. Identifică personalul responsabil;
4. Identifică circuitul documentelor;
5. Obţin exemplare ale rapoartelor de evaluare anterioare;
6. Se familiarizează cu activităţile structurii evaluate;
7. Colecteaza date statistice pentru a le utiliza în faza de analiză a
aspectelor pozitive şi negative preliminare si pentru determinarea
populatiei statistice necesare;
Seful compartiment
8. Revizuieşte documentaţia;
audit intern
9. Organizează o întâlnire pentru a identifica elementele utilizate în
analiza aspectelor pozitive şi negative.
10. Reevaluează modul în care au fost stabilite obiectivele misiunii de
evaluare;
Auditorii (evaluatori) 11. Elaborează Tabloul aspectelor pozitive si negative posibile;
12. Initiaza dosarele cu teste;
Seful compartiment 13. Analizează şi aprobă testele.
audit intern

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010
Întocmit: Bucureştean Anamaria – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela – auditor intern.

Colectarea informaţiilor
Serviciul administrativ şi financiar - contabilitate Da Nu Observaţii
Identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile structurii
X
auditate.
Obţinerea organigramei entităţii X
Obţinerea regulamentului de organizare şi funcţionare X
Obţinerea fişelor posturilor X
Obţinerea procedurilor scrise X
Obţinerea deciziei conducătorului entităţii de numire a
X
comisiilor de inventariere
Obţinerea registrului inventar, a listelor de inventariere şi a
X
proceselor verbale de inventariere

7
Obţinerea registrului-jurnal şi a fişelor de cont sintetice şi
X
analitice
Obţinerea contractelor de garanţie a gestionarilor X
Obţinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior Anterior nu au
fost realizate
X
misiuni de
audit intern

Întrucât auditorii interni nu cunosc în detaliu activitatea entităţii, iar anterior nu a au


fost executate misiuni de audit intern la această societate, auditorii interni colectează informaţii
despre structura care va fi supusă auditării prin chestionarul de luare la cunoştinţă. Acest
chestionar va fi solicitat de către auditorii interni atunci când trimit notificarea privind
declanşarea misiunii de audit intern.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată 1.01.2009 – 30.06.2010
Întocmit: Mureşan Andrei – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela - auditor intern.

Nr.
Enunţul întrebării Răspuns
crt.
1. Care este actul de înfiinţare al Ordinul MS nr.426/22.06.2001
entităţii? Ordinul MS nr. 581/2002
Numărul de înregistrare în Registrul
potenţialilor contractori: C.I.F
15113490107012003
2. Unde se află situată unitatea? Alba Iulia, B-dul revoluţiei nr. 23
3. Societatea are elaborat
“Regulament de organizare şi
funcţionare” (ROF)? Precizaţi Da, nr.78 din 13 aprilie 2007
nr. şi data ordinului de
aprobare.
4. Care este obiectul principal de Spitalul Judeţean de Urgenţă asigură prin
activitate al entităţii? secţiile şi serviciile din structură asistenţă medico-
chirurgicală complexă, curativă, preventivă şi de
recuperare a pacienţilor.
 spitalul asigură primul ajutor şi asistenţă
medicală de urgenţă persoanelor a căror stare de
sănătate este critică;
 constituie în acelaşi timp bază de
învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, care
consolidează calitatea actului medical, cu
respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi
deontologiei medicale;
 asigură şi răspunde de calitatea actului
medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi
prevenire a infecţiilor nosocomiale conform

8
normelor aprobate prin ordin al ministrului
sănătăţii.
5. Care sunt atribuţiile sistemului - organizarea contabilităţii conform
auditat? (extras din ROF) prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte
şi la timp a înregistrărilor;
- organizarea analizei periodice a utilizării
bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare
împreună cu celelalte birouri şi servicii din
unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile,
supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă
sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de
fonduri;
- întocmirea la timp şi în conformitate cu
dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
- exercitarea controlului financiar preventiv
în conformitate cu dispoziţiile legale;
- participarea la organizarea sistemului
informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât
mai eficientă a datelor contabilităţii;
- organizarea evidenţei tehnico-operative şi
gestionare; asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi;
- organizarea inventarierii periodice a
mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor
constatate;
- întocmirea proiectelor privind bugetul de
venituri şi cheltuieli;
- efectuarea corectă şi în conformitate cu
dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi
plăţi în numerar;
- se ocupă de creditele necesare,
corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în
limita creditelor aprobate;
- verificarea documentelor justificative de
cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi
legalităţii operaţiunii;
- întocmirea propunerilor de plan casă
pentru plăţi în numerar;
- luarea măsurilor necesare pentru
asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru
recuperarea pagubelor produse;
6. Sunt diferenţe între atribuţiile
din ROF şi cele realizate
Nu sunt diferenţe.
efectiv? Care sunt acestea?

7. Sunt întocmite fişe ale


posturilor pentru toate funcţiile Da.
aferente sistemului auditat?
8. Cine asigură asistenţa juridică a Membri compartimentului juridic, care
societăţii? vizează - la cererea conducerii- actele care pot
angaja răspunderea patrimonială a spitalului,
precum şi orice alte acte care produc efecte
juridice; participă la negocierea şi încheierea

9
contractelor, reprezintă şi apără interesele
spitalului în faţa organelor administraţiei de stat,
a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu
caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul
oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza
delegaţiei date de conducerea spitalului; şi, nu în
ultimul rând, urmăresc apariţia actelor normative
şi semnalează organele de conducere şi serviciilor
interesate atribuţiile ce le revin din acestea.
9. Există la nivel de entitate un
grafic (circuit) informaţional al Da.
documentelor?
10. Care sunt riscurile
semnificative identificate de
Nu au fost identificate astfel de riscuri.
unitate în atingerea
obiectivelor?
11. Au fost sesizate, până acum,
neregularităţi/ disfuncţionalităţi
la nivelul sistemului auditat? Nu.
Daca da, cum a fost gestionată
rezolvarea lor?
12. Pentru urmărirea realizării
eficace a obiectivelor
sistemului auditat a fost Da.
organizat şi se exercită
controlul intern?
13. Cum este dotarea cu spaţii de
lucru, mobilier şi tehnică Bună.
necesară a sistemului auditat?
14. Spaţiile destinate depozitării
bunurilor sunt Da.
corespunzătoare?
15. Entitatea are completate toate
registrele cerute de Legea Da.
contabilităţii nr. 82/1991?
16. Cum sunt, raportat la numărul
acestora, operaţiunile efectuate
în cadrul sistemului auditat
(pentru fiecare atribuţie din
ROF): Operaţiunile efectuate sunt numeroase.
- operaţiuni numeroase
- operaţiuni mai puţin
numeroase
- operaţiuni puţin numeroase
17. Care este impactul financiar al Mediu.
operaţiunilor efectuate în cadrul
sistemului auditat în cazul
producerii riscului asociat
(pentru fiecare atribuţie din
ROF):
- mare
- mediu

10
- minim
18. Care sunt constatările
verificărilor anterioare
efectuate de alte structuri
Nu au fost realizate misiuni de audit intern.
(interne şi/sau externe) în
perioada supusă auditului, cu
privire la sistemul auditat?
19. Cum este fluctuaţia
personalului în cadrul
Medie.
sistemului auditat?
(mare/medie/mică)

17. A fost constituită o comisie centrală pentru


X
coordonarea activităţii de inventariere?
18. Directorul entităţii a emis decizia de numire a
X
comisiilor de inventariere?
19. A fost efectuat instructajul personalului care participă
X
la inventariere?
20. Au fost luate şi respectate măsuri organizatorice de
X
comisii pentru buna derulare a inventarierii?
21. Este competent personalul implicat în activitatea de
X
inventariere?

PROCEDURA 05 - ANALIZA RISCURILOR

Analiza riscurilor presupune parcurgerea unor paşi pornind de la obiectivele misiunii de


audit stabilite, după cum urmează:
a) identificarea activităţilor/operaţiilor, respectiv a obiectelor auditabile;
b) identificarea riscurilor asociate activităţilor/operaţiilor;
c) stabilirea criteriilor de apreciere a riscului şi a ponderilor acestora şi a nivelurilor
de apreciere ale acestora;

11
d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu de risc şi determinarea
punctajului total al criteriului utilizat;
e) clasarea riscurilor pe baza punctajului total;
f) ierarhizarea activităţilor/operaţiilor ce urmează a fi auditate;
g) elaborarea tematicii în detaliu a activităţilor/operaţiilor seclectate.

Chestionarul de control intern se elaborează prin intervievarea Directorului General dar şi


pe baza observării fizice şi a analizei efectuate cu ocazia colectării documentelor. Chestionarul
de control intern reprezintă un document important în aprecierea nivelului riscurilor. Prin
intermediul chestionarului de control intern auditorul intern, cu ajutorul întrebărilor formulate, se
asigură de existenţa şi modul de funcţionalitate al controalelor interne. Cei auditaţi vor răspunde
întrebărilor formulate de auditorii interni prin DA sau NU.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

CHESTIONARUL DE CONTROL INTERN


Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.
Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010
Întocmit: Mureşan Andrei – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela – auditor intern.

Observaţi
Nr. crt. Enunţul întrebării DA NU
i
1. Există proceduri scrise (formalizate) privind
X
înregistrarea, evidenţa bunurilor?
2. Cunoaşteţi normele procedurale privind recepţionarea,
depozitarea, gestionarea, darea în consum şi scoaterea
X
din uz a bunurilor, în limita competenţelor pe care le
aveţi?
3. Responsabilitatea pentru procurarea şi recepţionarea
X
activelor este delegată?
4. Există documente justificative privind intrarea şi ieşirea
X
în/din evidenţă a activelor?
5. Există registru de evidenţă a activelor? X
6. Au fost alocate integral resurse pentru procurarea de
X
bunuri materiale?
7. Activele preluate în gestiunea entităţii sunt codificate
X
corect?
8. Activele sunt marcate fizic la data recepţionării? X
9. Activele recepţionate se înregistrează corect, în
X
evidenţa tehnico-operativă şi contabilă?
10. Sunt delegate şi/sau delimitate atribuţiile privind
recepţionarea, evidenţa, administrarea şi gestionarea X
activelor?
11. Sunt respectate normele privind inventarierea activelor? X
12. Amortizarea activelor se înregistrează corect? X
13. Pentru scoaterea din uz a activelor există avizările
conform normelor legale? X

12
14. Scoaterea din uz a activelor este formalizată şi
X
înregistrată?
15. Sunt efectuate verificări privind scoaterea din uz a
activelor? X
16. Sunt prezentate periodic rapoarte privind starea
X
activelor?
17. A fost constituită o comisie centrală pentru coordonarea
X
activităţii de inventariere?
18. Directorul entităţii a emis decizia de numire a
comisiilor de inventariere? X
19. A fost efectuat instructajul personalului care participă la
inventariere? X
20. Au fost luate şi respectate măsuri organizatorice de
comisii pentru buna derulare a inventarierii? X
21. Este competent personalul implicat în activitatea de
inventariere? X

Stabilirea factorilor de analiză a riscurilor, a ponderilor şi a nivelurilor de apreciere a


riscurilor se realizează ţinând cont de 3 factori: aprecierea controlului intern, aprecierea
cantitativă (impactul financiar) şi aprecierea calitativă (vulnerabilitatea sistemului)

Compartimentul de audit intern


STABILIREA FACTORILOR DE ANALIZĂ A RISCURILOR
ŞI A PONDERILOR ACESTORA
Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.
Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010
Întocmit: Mureşan Andrei – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela– auditor intern.

Nivelul de apreciere a riscului (N)


N1 N2 N3

Aprecierea Există
controlului P1-50% Există proceduri proceduri, sunt Nu există
intern F1 şi se aplică cunoscute, proceduri
dar nu se aplică
Aprecierea
Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă P2-30%
Scăzut mediu ridicat
F2
Aprecierea
calitativă P3-20% Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate
F3 mică medie mare

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se


elaborează în cadrul procedurii – aceasta nu este prezentată, însă acestea se regăsesc în
documentul stabilirea nivelului şi punctajului total al riscurilor.
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului se face de către auditorii
interni în baza documentelor aflate în posesia lor până la acel moment dar şi pe baza experienţei
personale a auditorilor interni în domeniu.

13
Compartimentul de audit intern

STABILIREA NIVELULUI ŞI PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010
Întocmit: Mureşan Andrei – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela – auditor intern.

P1 P2 P3
Obiective/obiective Riscuri Punctaj
50% 30% 20%
auditabile identificate total
N1 N2 N3
I) Înregistrarea şi evidența tuturor bunurilor
1. Existenţa procedurilor Inexistenţa procedurilor 3 2 3 2.7
scrise scrise
Lipsuri în gestiune ca 2 2 2 2
2. Întocmirea recepţiilor urmare
a neefectuării recepţiilor
3. Înregistrarea în 2 2 2 2
Bunuri neînregistrate în
contabilitate
contabilitate
a bunurilor primite
4. Separarea sarcinilor 3 2 2 2.5
privind recepţionarea, Inexistenţa controalelor
gestionarea şi înregistrarea interne
în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de Necunoaşterea stocului la 2 2 2 2
gestiune a bunurilor primite nivelul gestiunii
6. Întocmirea bunurilor de Bunuri livrate fără justificare 1 3 2 1.8
consum
7. Aprobarea şi formalizarea Neaprobarea şi nejustificarea 2 3 2 2.3
bunurilor de consum consumurilor
8. Eliberarea în consum a Eliberări de bunuri fără 1 1 1 1
bunurilor documente justificate
9. Operarea în fisele de Neconducerea la nivelul 2 2 2 2
magazie gestiunii a evidenței
scriptice
10. Operarea în contabilitate Consumuri sau cheltuieli 1 3 2 1.8
a consumurilor neoperate în contabilitate
11. Completarea fiselor de Completarea fiselor de 1 2 1 1.3
gestiune gestiune cu erori
II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv
12. Existenta procedurilor Inexistenta procedurilor 3 2 1 2.3
scrise scrise
13. Stabilirea comisiei de În decizie sunt menţionate 1 1 1 1
inventariere componenta, responsabilul,
gestiunea supusă inventarierii
modul de derulare si
termenele de început si
finalizate

14
14.Eventuale În comisie sunt numiti 1 1 1 1
incompatibilităti ale membrii care:
comisiilor de inventariere - au pregătire specifică
inadecvată;
- sunt gestionari la
gestiunea supusă
inventarierii;
- sunt contabili care ţin
evidenta gestiunii supuse
inventarierii
15.Stabilirea Derularea corespunzătoare a 1 1 1 1
responsabilităţilor în inventarierii din cauza
efectuarea inventarierii necunoaşterii
responsabilităţilor
16. Luarea declaraţiilor de S-au întocmit, datat si semnat 1 1 1 1
inventariere declaraţiile scrise ale
gestionarilor care să
cuprindă:
- gestionează bunuri şi în
alte locuri de depozitare;
- are în gestiune bunuri
aparţinând terţilor;
- are cunoştinţă de plusuri
sau lipsuri în gestiune;
- are bunuri nerecepţionate;
- a primit sau eliberat
bunuri fără documente
legale;
- are documente de
predare-primire pe care nu le-
a operat în evidenţa gestiunii
sau nu le-a predat la
contabilitate
17. Semnarea ultimelor Necunoaşterea declarării şi 1 2 3 1.7
documente de intrare sau înregistrării tuturor
ieşire documentelor la timp şi
cronologic
18. Inventarierea bunurilor S-a prevăzut inventarierea si 1 1 1 1
următoarelor elemente de
patrimoniu:
- bunuri aparţinând terţilor;
- disponibilităţi băneşti,
cecuri, scrisori de garantie;
- disponibilităţi aflate în
conturi la bănci (Trezorerie);
- mărci poştale, timbre
fiscale
19. întocmirea si Cuprinderea în liste a tuturor 1 1 1 1
completarea listelor de bunurilor inventariate
inventariere
20. Inventarierea bunurilor Includerea unor active sau 2 3 3 2.5
aflate în custodie stocuri care nu aparţin

15
entităţii
21. Semnarea si datarea Membrii comisiei si 2 1 1 1.5
listelor de inventariere gestionarul nu au semnat pe
fiecare filă a listei si nu a fost
menţionată data
III) Valorificarea rezultatelor inventarierii
22. Definitivarea stocului Erori în stabilirea stocului 2 2 3 2.2
faptic faptic
23. Definitivarea stocului Neînregistrarea tuturor 2 3 3 2.5
scriptic intrărilor sau ieşirilor de
bunuri

2 2 2 2
24. Stabilirea rezultatelor Efectuarea incorectă a
inventarierii eventualelor compensări
cantitative sau valorice
Completarea 2 1 1 1.5
25. Întocmirea procesului
necorespunzătoare a
verbal de valorificare a
procesului-verbal de
inventarierii
efectuare a inventarierii
Erori în stabilirea răspunderii 2 3 3 2.5
pentru minusuri în gestiune;
Lipsurile din gestiune nu au
26. Stabilirea si
fost înregistrate în
definitivarea plusurilor sau
contabilitate la valoarea de
minusurilor
înlocuire; Plusurile din
gestiune nu au fost
înregistrate la valoarea justă
27. Înregistrarea în Rezultatele inventarierii 2 2 2 2
contabilitate a rezultatelor (plusuri, minusuri, debite) nu
inventarierii au fost înregistrate în
evidenţa contabilă şi tehnic-
operativă în termen de 3 zile
de la data aprobării
procesului verbal de către
conducătorul entităţii
IV) Completarea registrului inventar
28. întocmirea registrului Completarea registrului – 1 1 1 1
inventar cu datele inventar cu rezultatele
inventarierii inventarierii
29. Concordanţa dintre Datele din registrul –inventar 2 3 3 2.5
inventar şi datele nu corespund cu cele din
menţionate în registrul- procesul verbal de
inventar inventariere si cu datele din
contabilitate;
Datele din bilanţul contabil
anual nu sunt în
corespondentă cu situatia
reală a elementelor de activ si
pasiv stabilite prin
inventariere (corespondenta
dintre datele din Registrul
16
jurnal, balanta de verificare,
bilanţul contabil si situatiile
anexă)

Auditorii interni au împărţit riscurile pe 3 categorii:


○ riscuri mici situate în intervalul 1,0 – 1,5;
○ riscuri medii situate în intervalul 1,6 – 1,9;
○ riscuri mari situate în intervalul 2,0 – 3,0.

Compartimentul de audit intern

CLASAREA OPERAŢIILOR PE BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010
Întocmit: Mureşan Andrei – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela – auditor intern.

Obiective/Obiecte auditanile Riscuri identificate Clasare Obs.


I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor
1. Existenţa procedurilor scrise Inexistenţa procedurilor scrise mare
Lipsuri în gesriune ca urmare a
2. Întocmirea recepţiilor neefectuării recepţiilor mare
3. Înregistrarea în contabilitate a Bunuri neînregistrate în mare
bunurilor primite contabilitate
4. Separarea sarcinilor privind mare
recepţionarea, gestionarea şi Inexistenţa controlului intern
înregistrarea în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de gestiune a mare
bunurilor primite
6. Întocmirea bunurilor de consum Bunuri livrate fără justificare mediu
7. Aprobarea şi formalizarea bunurilor Neaprobarea şi nejustificarea mare
de consum consumurilor
8. Eliberarea în consum a bunurilor Eliberări de bunuri fără mic
documente justificate
9. Operarea în fisele de magazie Neconducerea la nivelul mare
gestiunii a evidenţei scriptice
10. Operarea în contabilitate a Consumuri sau cheltuieli mediu
consumurilor neoperate în contabilitate
11. Completarea fiselor de gestiune Completarea fiselor de gestiune mic
cu erori
II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv
12. Existenta procedurilor scrise Inexistenta procedurilor scrise mare
13. Stabilirea comisiei de inventariere În decizie sunt menţionate mic
componenta, responsabilul,
gestiunea supusă inventarierii
modul de derulare si termenele
de început si finalizate

17
14.Eventuale incompatibilităţi ale În comisie sunt numiti membrii mic
comisiilor de inventariere care:
- au pregătire specifică
inadecvată;
- sunt gestionari la gestiunea
supusă inventarierii;
- sunt contabili care ţin
evidenta gestiunii supuse
inventarierii
15. Stabilirea responsabilităţilor în Derularea corespunzătoare a mic
efectuarea inventarierii inventarierii
16. Luarea declaraţiilor de inventariere S-au întocmit, datat si semnat mic
declaraţiile scrise ale
gestionarilor care să cuprindă:
- gestionează bunuri şi în alte
locuri de depozitare;
- are în gestiune bunuri
aparţinând terţilor;
- are cunoştinţă de plusuri sau
lipsuri în gestiune;
- are bunuri nerecepţionate;
- a primit sau eliberat bunuri
fără documente legale;
- are documente de predare-
primire pe care nu le-a operat în
evidenţa gestiunii sau nu le-a
predat la contabilitate
17. Semnarea ultimelor documente de Necunoaşterea declarării şi mediu
intrare sau ieşire înregistrării tuturor
documentelor la timp şi
cronologic
18. Inventarierea bunurilor Nu s-a prevăzut inventarierea si mic
următoarelor elemente de
patrimoniu:
- bunuri aparţinând terţilor;
- disponibilităţi aflate în
conturi la bănci (Trezorerie);
19. Întocmirea si completarea listelor Cuprinderea în liste a tuturor mic
de inventariere bunurilor inventariate
20. Inventarierea bunurilor aflate în Includerea unor active sau mare
custodie stocuri care nu aparţin entităţii
21. Semnarea si datarea listelor de Membrii comisiei si gestionarul mediu
inventariere nu au semnat pe fiecare filă a
listei si nu a fost menţionată data
III) Valorificarea rezultatelor inventarieri
22. Definitivarea stocului faptic Erori în stabilirea stocului faptic mare
23. Definitivarea stocului scriptic Neînregistrarea tuturor intrărilor mare
sau ieşirilor de bunuri
24. Stabilirea rezultatelor inventarierii Efectuarea incorectă a mare
eventualelor compensări
cantitative sau valorice

18
25. Întocmirea procesului verbal de Completarea necorespunzătoare mediu
valorificare a inventarierii a procesului-verbal de efectuare
a inventarierii
26. Stabilirea si definitivarea plusurilor Erori în stabilirea răspunderii mare
sau minusurilor pentru minusuri în gestiune;
Lipsurile din gestiune nu au fost
înregistrate în contabilitate la
valoarea de înlocuire; Plusurile
din gestiune nu au fost
înregistrate la valoarea justă
27. Înregistrarea în contabilitate a Rezultatele inventarierii mare
rezultatelor inventarierii (plusuri, minusuri, debite) nu au
fost înregistrate în evidenţa
contabilă şi tehnic-operativă în
termen de 3 zile de la data
aprobării procesului verbal de
către conducătorul entităţii
IV) Completarea registrului inventar
28. Întocmirea registrului inventar cu Necompletarea registrului – mare
datele inventarierii inventar cu rezultatele
inventarierii
29. Concordanţa dintre inventar şi Datele din registrul –inventar nu mare
datele menţionate în registrul- inventar corespund cu cele din procesul
verbal de inventariere si cu
datele din contabilitate;
Datele din bilanţul contabil
anual nu sunt în corespondentă
cu situaţia reală a elementelor de
activ si pasiv stabilite prin
inventariere (corespondenta
dintre datele din Registrul
jurnal, balanţa de verificare,
bilanţul contabil si situaţiile
anexă)

Riscurile mici nu vor mai fi avute în vedere în continuarea misiunii de audit


(obiectele 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28), iar riscurile medii şi mari vor fi ierarhizate în
documentul „Tabelul puncte tari şi puncte slabe”.
Tabelul puncte tari şi puncte slabe conţine atât punctul de vedere al auditorului intern
cu privire la nivelul impactului riscului asupra activităţii auditate, cât şi gradul de încredere al
aceluiaşi auditor în funţionarea controlului intren, care va conduce la minimizarea riscului,
atunci când gradul de încredere este mare, sau la maximizarea apariţiei riscului atunci când
gradul de încredere este mic.

S.C. ADYMARK S.A.


Compartimentul de audit intern

19
TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Bucureştean Anamaria
Avizat: Chirali Mihaela

Punct Consecintele Gradul


Tare/ functionarii de
Obiective/Obiecte Slab controlu-lui increder
Riscuri identificate
auditabile intern e in
controlul
intern
I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor
1. Existenţa procedurilor mare S
mediu
scrise
2. Întocmirea recepţiilor mare S mic
3. Înregistrarea în
contabilitate a bunurilor mare S mediu
primite
4. Separarea sarcinilor
privind recepţionarea,
mare S mic
gestionarea şi înregistrarea
în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de mare
S mic
gestiune a bunurilor primite
6. Aprobarea şi formalizarea mediu
T mediu
bunurilor de consum
7. Eliberarea în consum a mare
S mic
bunurilor
8. Operarea în fisele de mediu
S mediu
magazie
9. Operarea în contabilitate a mediu
S mediu
consumurilor
II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv
10. Existenta procedurilor mare
S mic
scrise
11. Stabilirea comisiei de mic
T mare
inventariere
12.Eventuale
incompatibilităti ale mic T mare
comisiilor de inventariere
13. Întocmirea si
completarea listelor de mediu S mediu
inventariere
III) Valorificarea rezultatelor inventarierii
14. Definitivarea stocului
mic T mare
faptic
15. Definitivarea stocului mediu
S mediu
scriptic

20
16. Stabilirea rezultatelor mediu
S mediu
inventarierii
17. Întocmirea procesului
verbal de valorificare a mediu S mediu
inventarierii
18. Stabilirea si definitivarea
mediu S mediu
plusurilor sau minusurilor
19. Înregistrarea în
contabilitate a rezultatelor mediu S mediu
inventarierii
IV) Completarea registrului inventar
20. Concordanţa dintre
inventar şi datele menţionate mediu S mediu
în registrul- inventar

Ca urmare a analizării modului de funcţionare a sistemelor de control intern au fost


identificate 4 obiect auditabil şi 4 riscuri asociate, ele fiind evaluate ca punct tare şi în consecinţă
vor fi eliminate din auditare.
Tematica în detaliu a operaţiunilor auditabile se realizează prin selectarea
obiectivelor auditabile care au fost evaluate ca fiind puncte slabe şi care vor fi avute în vedere de
auditorii interni. Acest document va fi semnat de şeful compartimentului de audit intern şi va fi
adus la cunoştinţă în cadrul şedinţei de deschidere celor auditaţi.

Compartimentul de audit intern

TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Intocmit: Bucureştean Anamaria
Avizat: Chirali Mihaela

Punct Consecin- Gradul


Tare/ tele func- de incre-
Obiective/Obiecte auditabile Riscuri identificate Slab tionarii dere in
controlu- controlul
lui intern intern
I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor
1. Existenţa procedurilor scrise Inexistenţa procedurilor S
mic
scrise.
2. Întocmirea recepţiilor Lipsuri în gestiune ca
urmare S mic
a neefectuării recepţiilor.
3. Înregistrarea în Bunuri neînregistrate în
contabilitate a bunurilor contabilitate S mic
primite
4. Separarea sarcinilor privind
Inexistenţa controalelor
recepţionarea, gestionarea şi S mic
interne
înregistrarea în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de Necunoaşterea stocului la
S mic
gestiune a bunurilor primite nivelul gestiunii
6. Aprobarea şi formalizarea Neaprobarea şi S mic
21
bunurilor de consum nejustificarea consumurilor
7. Eliberarea în consum a Eliberări de bunuri fără
S mic
bunurilor documente justificate
8. Operarea în fisele de Neconducerea la nivelul
magazie gestiunii a evidenţei S mic
scriptice
9. Operarea în contabilitate a Consumuri sau cheltuieli
S mic
consumurilor neoperate în contabilitate
II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv
10. Existenta procedurilor Inexistenta procedurilor
S mic
scrise scrise
11. Stabilirea comisiei de În decizie sunt menţionate
inventariere componenta, responsabilul,
gestiunea supusă
T mare
inventarierii modul de
derulare si termenele de
început si finalizate
12.Eventuale incompatibilităti În comisie sunt numiti
ale comisiilor de inventariere membrii care:
- au pregătire specifică
inadecvată;
- sunt gestionari la gestiunea T mare
supusă inventarierii;
- sunt contabili care ţin
evidenta gestiunii supuse
inventarierii
13.Stabilirea Derularea corespunzătoare a
responsabilităţilor în inventarierii T mare
efectuarea inventarierii
14. Luarea declaraţiilor de S-au întocmit, data si
inventariere semnat declaratiile scrise ale
gestionarilor care să
cuprindă:
- gestionează bunuri şi în
alte locuri de depozitare;
- are în gestiune bunuri
aparţinând terţilor;
- are cunostintă de plusuri
T mare
sau lipsuri în gestiune;
- are bunuri nerecepţionate;
- a primit sau eliberat bunuri
fără documente legale;
- are documente de predare-
primire pe care nu le-a
operat în evidenţa gestiunii
sau nu le-a predat la
contabilitate
15. Semnarea ultimelor Necunoaşterea declarării şi
documnte de intrare sau ieşire înregistrării tuturor
S mediu
documentelor la timp şi
cronologic
16. Inventarierea bunurilor Nu s-a prevăzut S mic

22
inventarierea si
următoarelor elemente de
patrimoniu:
- bunuri aparţinând terţilor;
- disponibilităţi băneşti,
cecuri, scrisori de garantie;
17. Întocmirea si completarea Cuprinderea în liste a
listelor de inventariere tuturor bunurilor T mare
inventariate
18. Inventarierea bunurilor Includerea unor active sau
aflate în custodie stocuri care nu apartin S mediu
entităţii
19. Semnarea si datarea Membrii comisiei si
listelor de inventariere gestionarul nu au semnat pe
S mic
fiecare filă a listei si nu a
fost mentionată data
III) Valorificarea rezultatelor inventarierii
20. Definitivarea stocului Nu au fost erori în stabilirea
T mare
faptic stocului faptic
21. Definitivarea stocului Neînregistrarea tuturor
scriptic intrărilor sau iesirilor de S mediu
bunuri
22. Stabilirea rezultatelor Efectuarea incorectă a
inventarierii eventualelor compensări S mic
cantitative sau valorice
23. Întocmirea procesului Completarea
verbal de valorificare a necorespunzătoare a
S mediu
inventarierii procesului-verbal de
efectuare a inventarierii
24. Stabilirea si definitivarea Erori în stabilirea
plusurilor sau minusurilor răspunderii pentru minusuri
în gestiune; Lipsurile din
gestiune nu au fost
înregistrate în contabilitate S mic
la valoarea de înlocuire;
Plusurile din gestiune nu au
fost înregistrate la valoarea
justă
25. Înregistrarea în Rezultatele inventarierii
contabilitate a rezultatelor (plusuri, minusuri, debite)
inventarierii nu au fost înregistrate în
evidenţa contabilă şi tehnic-
S mediu
operativă în termen de 3 zile
de la data aprobării
procesului verbal de către
conducătorul entităţii
IV) Completarea registrului inventar
26. Întocmirea registrului Completarea registrului –
inventar cu datele inventarierii inventar cu rezultatele T mare
inventarierii
27. Concordanţa dintre Datele din registrul – S mic
inventar şi datele menţionate inventar nu corespund cu

23
în registrul- inventar cele din procesul verbal de
inventariere si cu datele din
contabilitate;
Datele din bilanţul contabil
anual nu sunt în
corespondentă cu situatia
reală a elementelor de activ
si pasiv stabilite prin
inventariere (corespondenta
dintre datele din Registrul
jurnal, balanta de verificare,
bilanțul contabil si situatiile
anexă)
Ca urmare a analizării modului de funcţionare a sistemelor de control intern au fost
identificate 1 obiect auditabil şi 1 risc asociat, el fiind evaluat ca punct tare şi în consecinţă va fi
eliminat din auditare.
Tematica în detaliu a operaţiunilor auditabile se realizează prin selectarea
obiectivelor auditabile care au fost evaluate ca fiind puncte slabe şi care vor fi avute în vedere de
auditorii interni. Acest document va fi semnat de şeful compartimentului de audit intern şi va fi
adus la cunoştinţă în cadrul şedinţei de deschidere celor auditaţi.

Compartimentul de audit intern

TEMATICA ÎN DETALIU A OPERAŢIILOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Mureşan Andrei
Avizat: Chirali Mihaela
Obiective Obiecte auditabile Obs
I) Înregistrarea 1. Existenţa procedurilor scrise
şi evidenţa 2. Întocmirea recepţiilor
tuturor 3. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor primite
bunurilor 4. Separarea sarcinilor privind recepţionarea, gestionarea şi
înregistrarea în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de gestiune a bunurilor primite
6. Aprobarea şi formalizarea bunurilor de consum
7. Eliberarea în consum a bunurilor
8. Operarea în contabilitate a consumurilor
II) Derularea 9. Existenta procedurilor scrise
inventarierii 10. Stabilirea comisiei de inventariere
anuale a 11. Eventuale incompatibilităţi ale comisiilor de inventariere
elementelor de 12. Stabilirea responsabilităţilor în efectuarea inventarierii
activ si pasiv 13. Luarea declaraţiilor de inventariere
14. Semnarea ultimelor documente de intrare sau ieşire
15. Inventarierea bunurilor
16. Întocmirea si completarea listelor de inventariere
17. . Inventarierea bunurilor aflate în custodie
18. Semnarea si datarea listelor de inventariere
19. Definitivarea stocului faptic
20. Definitivarea stocului scriptic

24
III) Valorificarea 21. Stabilirea rezultatelor inventarierii
rezultatelor 22. Întocmirea procesului verbal de valorificare a
inventarierii inventarierii
23. Stabilirea si definitivarea plusurilor sau minusurilor
24. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii
IV) Completarea 25. Întocmirea registrului inventar cu datele inventarierii.
registrului 26. Concordanţa dintre inventar şi datele menţionate în
inventar registrul- inventar

PROCEDURA 06 - ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN

Programul de audit intern se elaborează pe baza obiectivelor misiunii de audit intern


şi a analizei riscurilor. Programul de audit intern cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica
detaliată acţiunile necesare atingerii obiectivului auditat, repartizarea acestora pe fiecare auditor
intern, numărul de ore planificate şi locul de desfăşurare a acţiunii.
Programul de audit intern are drept scopuri:
asigură şeful compartimentului de audit intern că au fost luate în considerare toate
aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit intern;
asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor, de către şeful
compartimentului de audit;
Programul de audit intern se poate modifica pe parcursul desfăşurării misiunii de audit
intern, în situaţia în care timpul planificat pentru intervenţia la faţa locului nu s-a apreciat în mod
corespunzător.

Compartimentul de audit intern

PROGRAMUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Mureşan Andrei
Avizat: Chirali Mihaela

Obiectivele Activităţi Dura- Persoanele Locul


auditului ta implicate desfă-
(h) (Auditorii) şurării
Total general 160
I. Pregătirea misiunii de audit 45
1. Tipărirea şi procesarea ordinului de 1 Mureşan A.
serviciu
2. Tipărirea şi procesarea declaraţiilor 1 Mureşan A.
de independenţă
3. Pregătirea şi transmiterea notificării 3 Mureşan A.
privind declanşarea misiunii de audit
intern către părţile interesate
4.Colectarea şi prelucrarea 10 Mureşan A.
informaţiilor
5. Întocmirea listei centralizatoare a 6 Mureşan A.
obiectelor auditabile
6. Elaborarea tabelului puncte tari şi 6 Mureşan A.
puncte slabe

25
7. Întocmirea programului de audit 5 Mureşan A.
8. Întocmirea programului preliminar 4 Mureşan A.
al intervenţiei la faţa locului
9. Planificarea şi organizarea şedinţei 6 Mureşan A.
de deschidere cu cei implicaţi în
misiunea de audit intern
10. Redactarea minutei şedinţei de 3 Mureşan A.
deschidere. Obţinerea numelor
persoanelor de contact.

II. Intervenţia la faţa locului


I) Înregistrarea Total 25
şi evidenţa 1.1. Efectuarea testărilor 10 Bucureştean A.
bunurilor
1.2. Discutarea constatărilor cu şeful 2 Bucureştean A.
de compartiment
1.3. Elaborarea 6 Bucureştean A.
1.4. Colectarea dovezilor 4 Bucureştean A.
1.5. Revizuirea documentelor de lucru 3 Bucureştean A.
din punct de vedere al conţinutului şi
al formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de
lucru
II) Derularea Total 25
inventarierii 2.1. Efectuarea testărilor 10 Bucureştean A.
anuale a ele-
mentelor de 2.2. Discutarea constatărilor cu şeful 2 Bucureştean A.
activ şi paviv de compartiment
2.3. Elaborarea 6 Mureşan A.
2.4. Colectarea dovezilor 4 Mureşan A.
2.5. Revizuirea documentelor de lucru 3 Mureşan A.
din punct de vedere al conţinutului şi
al formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de
lucru
III) Valorifica- Total 56
rea rezultatelor 3.1. Efectuarea testărilor 18 Mureşan A.
inventarierii
3.2. Discutarea constatărilor cu şeful 2 Mureşan A.
de compartiment
3.3. Elaborarea 6 Mureşan A.
3.4. Colectarea dovezilor 6 Mureşan A.
3.5. Revizuirea documentelor de lucru 24 Mureşan A.
din punct de vedere al conţinutului şi
al formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de
lucru
IV) Completa- Total 45
4.1. Efectuarea testărilor 12 Bucureştean A.

26
rea registrului 4.2. Discutarea constatărilor cu şeful 3 Bucureştean A.
inventar de compartiment
4.3. Elaborarea 8 Bucureştean A.
4.4. Colectarea dovezilor 9 Bucureştean A.
4.5. Revizuirea documentelor de lucru 13 Bucureştean A.
din punct de vedere al conţinutului şi
al formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de
lucru
III. Raportul de audit intern

1.1. Redactarea proiectului de raport 12 Bucureştean A.


de audit intern Mureşan A.

1.2. Revizuirea raportului 2 Bucureştean A.


1.3.Obţinerea proiectului de raport de 3 Bucureştean A.
audit intern Mureşan A.
1.4. Transmiterea proiectului de raport 6 Bucureştean A.
de audit intern la auditat
1.5. Planificarea şi organizarea 2 Bucureştean A.
reuniunii de conciliere, dacă este cazul Mureşan A.
1.6. Includerea în raportul de audit 4 Bucureştean A.
intern a aspectelor reţinute din punctul Mureşan A.
de vedere al auditatului
1.7. Finalizarea raportului de audit 4 Bucureştean A.
Mureşan A.
1.8. Transmiterea recoamndărilor 4 Bucureştean A.
IV. Urmărirea recomandărilor

Urmărirea recomandărilor 120 Bucureştean A.


Mureşan A.

Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se întocmeşte în baza


programului de audit intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi
propun să le efectueze, respectiv studiile, cuantificările, testele (interviuri, note de relaţii,
sondaje), validarea acestora cu materiale probante şi perioadele în care se realizează aceste
verificări la faţa locului. Testele pot fi efectuate verificând obiectele auditabile asupra întregii
populaţii, lucru mai greu de realizat în practică din cauza volumului mare şi al timpului relativ
redus, sau asupra unui eşantion din populaţia totală.

Compartimentul de audit intern

PROGRAMUL INTERVEŢIEI LA FAŢA LOCULUI

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.

27
Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Bucureştean Anamaria
Avizat: Chirali Mihaela
Obiective Tipul verificării Locul Durata Auditori
testării testării
(h)
TOTAL
I) Înregistrarea Analiza procedurilor de lucru;
şi evidenţa Observarea fizică a completării
bunurilor documentelor; Teste, interviuri; Bucureştean
Verificarea fişelor de gestiune; 25 A.
Compararea semnăturilor de pe Mureşan A.
bonuri cu cele autorizate
II) Derularea Examinarea deciziei de numire a
inventarierii comisiei de inventariere; Analiza
anuale a ele- responsabilităţilor stabilite
mentelor de membrilor comisiei; Verificarea
Bucureştean
activ şi pasiv existenţei declaraţiilor de inventar;
25 A.
Sondaje faptice pe teren;
Mureşan A.
Vizualizarea listelor de inventar şi
compararea semnăturilor; Verificarea
existenţei semnăturii şi a datei
listelor de inventar
III) Verificarea modului de stabilire a
Valorificarea stocului scriptic; Verificarea modului
rezultatelor de stabilire a plusurilor sau
Bucureştean
inventarierii minusurilor; Verificarea procesului
56 A.
verbal de valorificare a inventarierii;
Mureşan A.
Verificarea înregistrării în
contabilitate a rezultatelor
inventarierii
IV) Observarea şi examinarea registrului
Completarea inventar; Compararea datelor din Bucureştean
registrului listele de inventariere, cu cele din 45 A.
inventar registrul inventar şi cele din situaţiile Mureşan A.
financiare anuale.

PROCEDURA 07 - ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului se derulează la entitatea auditată –


în cazul nostru Spitalul Judeţean Alba – cu participarea auditorilor interni (Bucureştean
Anamaria – auditor intern, Mureşan Andrei – auditor intern şi Chirali Mihaela – şeful
compartimentului de audit intern) şi a personalului structurii auditate.
Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă:
a) prezentarea auditorilor interni;
b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern;
c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor;
d) prezentarea tematicii în detaliu;
e) acceptarea calendarului întâlnirilor;
f) asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit intern.

28
Entitatea auditată poate solicita amânarea misiunii de audit, în cazuri justificate
(interese speciale, lipsa de timp, alte circumstanţe). Amânarea trebuie discutată cu şeful
compartimentului de audit intern, notificată la conducătorul entităţii şi aprobată de acesta.
Şedinţa de deschidere se concretizează prin încheierea Minutei şedinţei de deschidere, în care
trebuie să fie consemnate: data şedinţei de deschidere, participanţii, aspecte importante discutate.

Compartimentul de audit intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Bucureştean Anamaria – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela – auditor intern.

Numele şi Funcţia Compartimentul Nr. Semnătura


Prenumele telefon
Chirali Mihaela Şef compartiment 0258/123456
audit intern
Mureşan Andrei Auditor intern 0258/234567
Bucureştean Auditor intern 0258/345678
Anamaria
Popescu Mircea Contabil şef Fianciar-Contabil 0258/456789
Marinică Ştefan Şef compartiment 0258/567890
administrativ
Popovici Economist Fianciar-Contabil 0258/678901
Lorena
Dunăreanu Şef compartiment Fianciar-Contabil 0258/789012
Alina financiar -
contabilitate

Stenograma şedinţei de deschidere a cuprins următoarele aspecte:


a) au fost prezentaţi auditorii interni care vor efectua misiunea de audit intern;
b) prezentarea activităţilor care urmează să fie auditate;
c) prezentarea Programului misiunii de audit intern;
d) prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului;
e) stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării
informaţiilor, efectuării de teste, luării de interviuri;
f) stabilirea calendarului întâlnirilor dintre auditorii interni şi cei auditaţi;
g) convenirea unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe
intermediare, informarea sistematică asupra constatărilor;
h) stabilirea condiţiilor materiale necesare astfel încât auditorii interni să-şi poată
realiza în condiţii optime misiunea de audit (spaţii de lucru, tehnică de calcul);
i) stabilirea modalităţilor de redactare a Raportului de audit intern.

Dir. General Şef compartiment audit


intern
Macarie Horaţiu Chirali
Mihaela

29
2. INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI

Intervenţia la faţa locului constă în colectarea documentelor, analiza şi evaluarea


acestora şi cuprinde următoarele proceduri:
a) colectarea dovezilor P – 08;
b) constatarea şi raportarea iregularităţilor P – 09;
c) revizuirea documentelor de lucru P – 10;
d) şedinţa de închidere P – 11.

PROCEDURA 08 - COLECTAREA DOVEZILOR

Scopul acestei proceduri îl reprezintă efectuarea testărilor stabilite prin programul de


audit aprobat şi obţinerea de probe, dovezi suficiente şi relevante pentru formularea constatărilor,
concluziilor şi recomandărilor.
Colectarea dovezilor se face pornind de la „Programul intervenţiei la faţa locului” unde
au fost planificate şi elaborate listele de verificare şi testările care vor fi efectuate. Pe baza
acestor testări şi având în vedere rezultatele obţinute se va trece la întocmirea „Fişelor de
identificare şi analiză a problemelor” (FIAP-uri) şi a „Formularelor de constatare şi raportare a
iregularităţilor” (FCRI).
Auditorii interni vor avea în atenţie şi Tabloul de prezentare a circuitului auditului
(pista de audit) care oferă informaţii utile în colectarea dovezilor.
Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) permite:
 stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor;
 stabilirea documentaţiei justificative complete;
 reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI

30
Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.
Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Bucureştean Anamaria
Avizat: Chirali Mihaela

Activitatea Cine are Cine este Documentul justificativ şi/sau


de auditat atribuţii responsabil documentul final
Derularea Preşedintele Contabilul şef Lista de inventariere - varianta
inventarierii comisiei de simplificată
anuale a inventariere
elementelor Preşedintele Contabilul şef Lista de inventariere – varianta cu
de activ şi comisiei de diferenţe
pasiv inventariere
Şeful entităţii Decizia şefului entităţii prin care au fost
Contabilul şef
numite comisiile de inventariere
Şeful entităţii Decizia şefului entităţii prin care au fost
Contabilul şef înlocuiţi unii membri ai comisiilor de
inventariere
Contabilul şef şi Şeful entităţii Procesul - verbal de instruire a
şef compartiment comisiilor de inventariere
administrativ
Comisia de Preşedintele Situaţia analitică referitoare la clădirile
inventariere comisiei de şi terenurile administrate de entitate
inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă activelor (bune)
inventariere aflate în depozite
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă activelor (bune)
inventariere întocmită pe locuri de folosinţă
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă activelor
inventariere depreciate, deteriorate, inutilizabile, fără
mişcare sau greu vandabile
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere – varianta cu
inventariere comisiei de diferenţe aferentă activelor la care s-au
inventariere constatat plusuri, lipsuri sau deprecieri
la inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă obiectelor de
inventariere inventar (bune) aflate în depozitele
gestiunii
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă obiectelor de
inventariere inventar (bune) întocmită pe locuri de
folosinţă
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă obiectelor de
inventariere inventar depreciate, deteriorate,
inutilizabile, fără mişcare sau greu
vandabile

31
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă obiectelor de
inventariere inventar la care s-au constatat plusuri,
lipsuri sau deprecieri la inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă materialelor (bune)
inventariere aflate în depozitele gestiunii
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta
inventariere comisiei de simplificată aferentă materialelor
inventariere depreciate, deteriorate, inutilizabile, fără
mişcare sau greu vandabile
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere – varianta cu
inventariere comisiei de diferenţe aferentă materialelor la care s-
inventariere au constatat plusuri, lipsuri sau
deprecieri la inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere cuprinzând
inventariere comisiei de comenzile în curs, abandonate sau
inventariere sistate
Comisia de Preşedintele Situaţia analitică distinctă cuprinzând
inventariere comisiei de creanţele şi obligaţiile incerte sau în
inventariere litigiu
Comisia de Preşedintele Situaţia desfăşurătoare cuprinzând
inventariere comisiei de bunurile materiale aflate în curs de
inventariere prelucrare, transformare, reparare
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere cuprinzând
inventariere comisiei de bunurile materiale aparţinând altor
inventariere entităţi aflate în custodie la entitatea
auditată
Contabilul şef Şeful entităţii Lista de inventariere cuprinzând
bunurile materiale aparţinând entităţii
auditate aflate în custodie la alte entităţi
Contabilul şef Şeful entităţii Actul de custodie
Persoana care are Contabilul şef Fişa de magazie aferentă activelor aflate
răspunderea în păstrare în depozitele entităţii
gestionării
valorilor
materiale în
cauză
Persoana care are Contabilul şef Fişa de magazie aferentă obiectelor de
răspunderea inventar aflate în păstrare în depozitele
gestionării entităţii
valorilor
materiale în
cauză
Persoana care are Contabilul şef Fişa de magazie aferentă materialelor
răspunderea aflate în păstrare în depozitele entităţii
gestionării
valorilor
materiale în
cauză

32
Persoana Contabilul şef Extrasul de cont din ultima zi bancară
desemnată de
compartimentul
financiar-
contabil
Persoana Contabilul şef Fişa contului 411 „Clienţi”
desemnată de
compartimentul
financiar-
contabil
Persoana Contabilul şef Fişa contului 401 „Furnizori”
desemnată de
compartimentul
financiar-
contabil
Contabilul şef Şeful entităţiiAdresă emisă de unitatea auditată prin
care s-a solicitat confirmarea debitelor
Casierul entităţii Contabilul şef Registrul de casă în lei
Comisia de Preşedintele Notă explicativă luată persoanei care are
inventariere comisiei de răspunderea gestionării valorilor
inventariere materiale sau băneşti, referitoare la
lipsurile, plusurile, deprecierile,
expirarea termenelor de prescripţie a
creanţelor sau din alte cauze
Comisia de Preşedintele Declaraţia scrisă a persoanei care
inventariere comisiei de gestionează valori materiale sa băneşti
inventariere
Comisia de Preşedintele Procesul – verbal de sigilare a
inventariere comisiei de depozitelor gestiunii
inventariere
Comisia de Preşedintele Procesul – verbal de desigilare a
inventariere comisiei de depozitelor gestiunii
inventariere
Valorificarea Persoana Contabilul şef Registrul – inventar
rezultatelor desemnată de
inventarierii compartimentul
financiar-
contabil
Comisia de Şeful entităţii Procesul – verbal de inventariere
inventariere
Comisia de Şeful entităţii Procesul – verbal de cercetare
cercetare administrativă
administrativă
Comisia de Şeful entităţii
Lista cu sorturile de valori materiale
inventariere care întrunesc condiţiile de compensare
datorită riscului de confuzie
Comisia de Preşedintele Baza de calcul privind modul de
inventariere comisiei de compensare între plusurile şi lipsurile
inventariere constatate la inventariere

33
Comisia de Şeful entităţii
Actul justificativ şi baza de calcul
inventariere pentru bunurile materiale la care s-au
acceptat scăzăminte
Comisia de Preşedintele Baza de calcul privind stabilirea valorii
cercetare comisiei de de înlocuire a lipsurilor imputabile
administrativă cercetare
administrativă
Persoana Contabilul şef Registrul numerelor de inventar pentru
desemnată de active
compartimentul
financiar-
contabil
Persoana Contabilul şef Fişa mijlocului fix
desemnată de
compartimentul
financiar-
contabil
Persoana Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse
desemnată de aferentă activelor
compartimentul
financiar-
contabil
Persoana Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse
desemnată de aferentă obiectelor de inventar
compartimentul
financiar-
contabil
Persoana Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse
desemnată de aferentă materialelor
compartimentul
financiar-
contabil

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

CHESTIONARUL – LISTĂ DE VERIFICARE NR. 1


OBIECTIVUL ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Bucureştean Anamaria – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela – auditor intern.

Nr. ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.


crt.
1. Înregistrarea şi evidenţa bunurilor
1.1. Examinarea procedurilor scrise privind gestionarea
patrimoniului care constă în:

34
- aprobarea procedurii de către persoanele X
competente
- precizarea modalităţii de gestionare a patrimoniului X Test 1
- precizarea persoanelor care au drept de control X Notă de
- precizarea elementelor ce asigură securitatea X relaţii
bunurilor materiale din patrimoniu Observ
- existenţa componentei de actualizare a procedurii X are
- atribuirea responsabilităţilor privind gestionarea X fizică
patrimoniului
- asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un sistem X
informatizat
- modalitatea arhivării documentelor de evidenţă a X
administrării şi gestionării patrimoniului

1.2. Compararea atribuţiilor din proceduri şi din ROF cu X Notă de


fişele posturilor relaţii
Observ
are
fizică
1.3. Examinarea cunoaşterii procedurilor de către X Notă de
persoanele cu responsabilităţi în gestionarea relaţii
patrimoniului Observ
are
fizică
1.4. Aprecierea calităţii procedurii de către responsabilii Notă de
acesteia: relaţii
- consideră procedura corespunzătoare? X Observ
- constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării? X are
- există propuneri de perfecţionare a procedurii? X fizică

1.5. Analiza listei persoanelor nominalizate care au acces X Analiza


la documentaţia privind evidenţa patrimoniului. fişelor
posturil
or
1.6. Analiza sistemului de securitate al bazei de date şi a X Notă de
documentelor întocmite relaţii
Observ
are
fizică
1.7. Verificarea existenţei procedurilor scrise pentru X Notă de
completarea documentelor de evidenţă a relaţii
patrimoniului. Observ
are
fizică
1.8. Verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în Test 1
documentele de evidenţă a materialelor, a obiectelor (eşantio
de inventar şi a activelor n)
- documentele de evidenţă a materialelor X Observ
- documentele de evidenţă a obiectelor de inventar în X are
magazie fizică
- documentele de evidenţă a obiectelor de inventar în X
folosinţă
35
- documentele de evidenţă a activelor în depozit X
- documentele de evidenţă a activelor pe locuri de X
folosinţă
1.9. Punerea de acord a datelor înscrise în documentele de X Test 1
evidenţă cu cele din documentele justificative (eşantio
n)
1.10. Verificarea certificării şi aprobării documentelor de X Examin
evidenţă area
docume
ntelor
1.11. Operarea în fişele de consum a bunurilor materiale X Test 1
(eşantio
n)
1.12. Analiza modalităţii de depozitare a bunurilor X Observ
materiale area
fizică

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

INTERVIU NR. 1
privind verificarea existenţei procedurilor scrise adresat domnului
Marinică Ştefan, şef compartiment administrativ

Nr. Întrebări DA NU Obs.


crt.
1. Aţi semnat fişa postului? X
2. Există proceduri scrise (formalizate) privind X
înregistrarea şi evidenţa bunurilor materiale?
3. Dacă există proceduri scrise vă rugăm să le X
prezentaţi.
4. Procedurile scrise au fost actualizate în cazul în X
care activitatea de achiziţii a fost reorganizată?
5. Procedurile scrise prevăd separarea sarcinilor? X
6. Cunoaşteţi procedurile de lucru? X
7. Controlul ierarhic asigură derularea X
corespunzătoare a înregistrării şi evidenţei
bunurilor?
8. Procedurile scrise privind înregistrarea şi X
evidenţa bunurilor au fost aduse la cunoştinţă
personalului?
9. Aţi participat la cursuri de pregătire X
profesională privind activitatea de înregistrare şi
evidenţă a bunurilor?
10. Sunteţi mulţumit de condiţiile de la locul de
muncă? X
11. În fişele posturilor sunt prevăzute atribuţii
privind evidenţa şi înregistrarea bunurilor? X

12. Persoanele cu responsabilităţi în gestionarea


patrimoniului au fost examinate la încadrare sau X Semestrial
la finele perioadei?
36
13. Sistemul de securitate al bazei de date şi a X
documentelor întocmite este eficient?
14. Mai aveţi ceva de adăugat? X

Auditor, Economist,
Bucureştean Anamaria Marinică Ştefan

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

TEST NR. 1
Obiectivul I ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.
Întocmit: Mureşan Andrei – auditor intern.
Avizat: Chirali Mihaela – auditor intern.

OBIECTUL TESTULUI
Înregistrarea şi evidenţa bunurilor
OBIECTIVELE TESTULUI
a) examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului;
b) verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a
materialelor, a obiectelor de inventar şi a activelor;
c) concordanţă între datele înscrise în documentele de evidenţă şi cele din
documentele justificative;
d) operarea în fişele de consum a bunurilor materiale.
DESCRIEREA TESTULUI
Pentru efectuarea testului s-au analizat documentele justificative (facturi, note de
recepţie, avize de expediere, bonuri de consum, procese verbale de recepţie) aferente perioadei
auditate, adică 1.01.2009 – 30.06.2010. Populaţia este reprezentată din totalul documentelor
justificative grupate pe cele 12 luni reprezentând perioada 1.01.2009 – 30.06.2010. Eşantionul a
fost constituit într-un procent de 30% din totalul populaţiei pe baza foii de lucru nr. 1.
Testarea a constat în verificarea documentelor justificative în baza cărora s-au operat
înregistrarea şi evidenţa bunurilor. Testarea a avut în vedere următoarele aspecte:
 examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului;
 verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a
materialelor, a obiectelor de inventar şi a activelor;
 concordanţă între datele înscrise în documentele de evidenţă şi cele din
documentele justificative;
 operarea în fişele de consum a bunurilor materiale.
CONSTATĂRI
1) La nivelul entităţii nu există proceduri scrise în conformitate cu normele legale ce
guvernează această activitate (OMFP nr. 946/2005), privind desfăşurarea operaţiunilor de
recepţie, administrare şi gestionare a activelor, a obiectelor de inventar şi a materialelor.
2) Evidenţa contabilă nu asigură o evidenţiere clară pentru separarea distinctă între ceea
ce înseamnă active corporale, active necorporale şi obiecte de inventar.
3) Activele corporale nu se pot identifica datorită inexistenţei inscripţionării acestora
cu numere de inventar.

37
4) Evidenţa obiectelor de inventar destinate dotării birourilor şi altor încăperi sau locuri
funcţionale, spre folosinţă, nu s-a ţinut cu ajutorul documentului „Fişa de evidenţă a stocurilor şi
a obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă”.
5) Nu există o evidenţă tehnico-operativă pe fişe de magazie deschise pentru fiecare
bun material aflat în gestiune.
6) Mijloacele fixe nu se ţin pe locurile de folosinţă pe baza formularului #Listă de
evidenţă şi inventariere a activelor” care serveşte atât la ţinerea evidenţei pe locuri de folosinţă
cât şi la efectuarea inventarierii.
CONCLUZIE
În baza acestui test s-a întocmit FIAP nr. 1.

FOAIE DE LUCRU NR. 1.


Testarea se va realiza pe un eşantion care a fost stabilit astfel:
a) documentul analizat: Înregistrarea şi evidenţa bunurilor
b) populaţia totală este reprezentată de documentele justificative aferente înregistrării
şi evidenţei bunurilor, formată din 12 luni;
c) eşantionul va fi de 30%, respectiv 12*30% = 4 luni;
d) pasul de selecţie va fi: 12 : 4 = 3;
e) eşantionul se va constitui pornind de la luna februarie 2008, continuând cu lunile
mai, august, noiembrie;
f) eşantionul constituit va fi verificat în totalitate.

Auditor intern,
Mureşan Andrei

Spitalul Judeţean Alba


Compartimentul de audit intern

LISTA DE CONTROL NR. 1


Privind înregistrarea şi evidenţa bunurilor

Nr. Elemente testate 02. 05. 08. 11.


crt. 2008 2008 2008 2008
1. Examinarea procedurilor scrise privind gestionarea
patrimoniului FIAP FIAP FIAP FAIP
2. Verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în - FIAP - FIAP
documentele de evidenţă a materialelor, a obiectelor
de inventar şi a activelor
3. Concordanţa între datele înscrise în documentele de FIAP - - -
evidenţă şi cele din documentele justificative
4. Operarea în fişele de consum a bunurilor materiale FIAP - FIAP -
Auditor intern,
SimMureşan Andrei

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Arad


Compartimentul de audit intern

38
FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.1

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 1.01.2009 – 30.06.2010.

PROBLEMA
Organizarea gestionării şi administrării bunurilor, în cadrul entităţii auditate s-a efectuat
defectuos.
CONSTATĂRI
1) La nivelul entităţii nu există proceduri scrise în conformitate cu normele legale ce
guvernează această activitate (OMFP nr. 946/2005), privind desfăşurarea operaţiunilor de
recepţie, administrare şi gestionare a activelor, a obiectelor de inventar şi a materialelor.
2) Evidenţa contabilă nu asigură o evidenţiere clară pentru separarea distinctă între ceea ce
înseamnă active corporale, active necorporale şi obiecte de inventar.

39
3) Activele corporale nu se pot identifica datorită inexistenţei inscripţionării acestora cu
numere de inventar.
4) Evidenţa obiectelor de inventar destinate dotării birourilor şi altor încăperi sau locuri
funcţionale, spre folosinţă, nu s-a ţinut cu ajutorul documentului „Fişa de evidenţă a stocurilor şi
a obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă”.
5) Nu există o evidenţă tehnico-operativă pe fişe de magazie deschise pentru fiecare bun
material aflat în gestiune.
6) Mijloacele fixe nu se ţin pe locurile de folosinţă pe baza formularului „Listă de evidenţă şi
inventariere a activelor” care serveşte atât la ţinerea evidenţei pe locuri de folosinţă cât şi la
efectuarea inventarierii.
CAUZE
Personalul a considerat că nu sunt necesare proceduri scrise (formalizate) dacă se
respectă cadrul legal privind înregistrarea şi evidenţa patrimoniului. Nu există un program de
contabilitate performant privind înregistrarea şi evidenţa patrimoniului.
CONSECINŢE
Nerespectarea cadrului normativ existent datorat inexistenţei unor proceduri scrise
privind modul de organizare a gestionării şi administrării bunurilor materiale.Evidenţa contabilă
şi tehnico-operativă nu reflectă în totalitate situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv.
RECOMANDĂRI
1. Respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, a
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1850/2004 şi a Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 946/2005, în ceea ce priveşte înregistrarea şi evidenţa bunurilor şi întocmirea de
proceduri scrise (formalizate) privind această activitate.
2. Organizarea evidenţei contabile de gestiune şi a evidenţei financiare, a bunurilor
materiale, astfel încât să ofere o imagine clară a patrimoniului.
3. Organizarea şi efectuarea unei evidenţe tehnico-operative pe fişe de magazie deschise
pentru fiecare bun material aflat în gestiune.
4. Evidenţierea activelor, pe locurile de folosinţă, cu ajutorul formularului „Lista de
evidenţă şi inventariere a activelor” (OMFP nr. 150/2004).
5. Mijloacele fixe se vor inscripţiona cu numere de inventar pentru a se identifica la
inventarierea acestora.

Auditor intern, Şef compartiment audit intern, Auditor intern,


Mureşan A. Chirali M. Bucureştean A.

40