Sunteți pe pagina 1din 39

FUNDAMENTELEPOLITICII

Clasificarea j ocurilor Jocurile pot fi clasificate potrivit mai multor criterii. Primul criteriu este numrul de juctori. n exemplul cu examenul la coala de oferi aveamun singurjuctor (dacnu cumvaam considera c ,,natura"e un al doileajuctor) ; jocurile prin care modelam ncercareamea i a ta de a ne ntlni undeva n Bucuretiau doijuctori ; n general,unjoc poareavean juctori (n > 1). De obicei, considermc numrul de juctori estede cel pugindoi i estefinit. n studiul cooperrii sociale, chiar dac pentru a face mai intuitiv analiza pornim de la exemple de jocuri cu doi juctori, cele mai interesantecazuri sunt cele n care interac{ioneazunnumr mai mare de juctori. (Dei sunt importante i situaiilen care doar doi juctori sunt studia{i: exemplelesunt numeroase, de la btlii ntre dou armate la conflicrul dintre marile puteri n perioada ,,rzboiului rece", la competiiileelectoralen sistemelecu dou partide etc.) Analog, putem distinge jocurile n funcie de numrul de strategii de aciunedisponibile pentru juctori sau de decizii pe care ace$tiatrebuie s le ia. Un joc de pocher, de whist i, practic, unul de ah sunty'nile : juctorii au un numr finit de strategii de acliune n fiecare moment al lor, iar jocurile au un numr finit de pai. Uneori ns straregiilede acliune pat h infinite - i acceptmacestlucru mai cu seamatunci cnd ele por fi descrisematematic. Un al treilea criteriu de clasificare a jocurilor vizeaz informalia disponibil pentrujuctori. Unelejocuri sunt cu informalieperfect: fiecarejuctor tie n fiecare moment totul desprejoc - tie care sunt regulile, tie care sunt ctigurile fiecruijuctor la orice profil i tie tot ce esterelevantdespre ceilal1i juctori (n particular, tie c sunt ralionali i c vor alege potrivit unui anumit tip de argumentare).Acest ultim aspectva fi discutat pe larg n capitolul urrntor. Dei pare o supoziieprea tare, nerealistatunci cnd vrem s descriem comportamentuljuctorilor reaii n situalii reale, supozilia infbrmaliei perfecteesteextrem de atrgtoare i permite s facem inferen(esemnificative n multe czuri, cum de altfel vom vedeamai jos. n schimb, cndjuctorii nu tiu n orice moment totul desprejoc spunem c avem un joc cu informalie imperfect. Jocul de pocher este exemplar: juctorii nu cunosc ce crli au ceilalli" Sau, sne gndim la perioada,,rzboiuluirece" : celedou mari puterii
1. Dup cum se observ, acceptmc un actor sau r.rn juctol' poate fi si altcevadect o persoan individual- de pild, poate li un \riir sau un partid, sau un alt actor colectiv.

: Fleuuou urjoJ ur nllsou insof rlf,s3psol r?r.uep ecrJlEl^l.rnln_onb_nlls uJurlualx eaJnpeJ undoJdESnes I nrlcadsa:rnynla8nq undord ps Lr,qoed -sJ inruolrropul Jolrcnrlod ea;aurisnsrutuad rn1rua?nq eolrJErngundord s : aunriceap rr8atuls re4 erJrzodsrp EI Juplued eJrerd(.001 nc pp8a _ soi r?rir ep lslJleu e pinsc acuo n;luad clpe - suneeploltrl 13e,r roleluecord uruns 'odrladurocu1 luns apq:ud Enop Juop EJ snup8 ure runo ,tuapr^E) .ua8 -lE u! aullqc u^ l aJecrJ a:ec ed JolrJnlo^ 1ruuaco:drS epurdep?^ slsEcB e1 euode: Jo as erlrreduoc ul el?UB eplr:ed Fnop elJ e:gc uI InloJ ep Fc '(nyduraxa ruaundnsa:d'rninldruexeln8urp ap pugcrgrldrurg p 'lurcos ericel 'BetetEugs .erlecnpa) -ord nes earaudsns 11:nllncrr8e retrrorrtl eur^epEIBrcos uruedurucul pJ trloundnsardg5 .nldurexeun urnl FS ue1qo:d o ElpJotsal

urn3 c llrolErnf 3e1u


luul:odrur loJ un olg JrjeJJoruap lrJnrur8at u1 a;ee ,erllzodo 'surzrul BZ?rrJJoJ plol else nu llBllac '1nurann8BuuoJ eleod r$ I FcpurrJ u1ealetrrofurug8rtSgc plued un gJep:urqc i aleot rulued Ecgauqls iurrrulJpd ,asndotclguoc nB lercosrolel3rguoc esdrl pc Erprsuoc ISruolele reorqoap '( arirzodourp lac rs aralnd u1ayepri:ed )Bp Jerqo irlioi nc a8rtsgcs eelnd 'prerd ;u rsap rr:olpcnf riol erec u1 al:ncof eluusoJelur elJBoJ luns 'eap^ tuo^ 'pzrlBue IunJ mluad :er) ppreld s r1o1 nus a8rlSgc ps rr.rolpcnf Iiot uc Irqrsode : oJz else relu nu rolrrn8rlsgc eIIIns rcrv 'a$llu a|rlow ,1, slrurnu-?seuncof ru^V 'eluaprcuroolelol roru 'asndo Ielol rcru luns nu rolr:olgcnf elrrndocs 'llEIEIcep;erd oo uc IJBXolse JotEOnl sul roJrqo C un p8rtsgcc Bee:) 'r,io1rnfrop JBop 'nldulex op 'pugc pruu pans ure,Lu : /r, csotunu as rrncof etsrv 'ap.lard Irul pJp retunu8uSgcrolpcnf un raqcod ep cof un e1 le8usgc aleod lnun rrunu'aluipesardp ns reun:d ep lnlsod uy rieprpuecrop Jlurp 'leJ el :EorJrlso aleod es drqce p:n8uls o ,e"lucrgrluc ap IBqloJep roeru un 'esndo 'r:eprard e1 alundocs rJnzeJalle u-I ecnpo-rd eu urrsnernu c ielol luns 'urrulgluJeu roprjgrue 'IJInzec tuuop url rs nJ ne pnurcJ : InlduJJBr elrrndocs ES elun uI 'Gg6I : srlK-I : OOOZ : 3ur11eqc5 va*) pttutoc nos asndoruns ro\rol -ptnf alttndoJs isJ rrJ BJnsFru ep erlcury ug rs elecgrselc u 1od eyuncol ('l3uol13JPouI u! riue:oufr runs r i aleldurocnlew:o.;urapesodnu s leuoriulurpotrrugpldaccu nrot.rp uoeun EJ 'l'6 eaunrioas'rtttltlod Jolaluawopunl lB tunlo^ ;nruud tp 'turrus seueuresE ep ueJnps eu s) 'elunldecuoc JpuJ JolelBdrcur-rd pdnp 'nrz:el rerx rJncoi ep 1aJtsu BeJsspJl ardsep lnssrp ruo^ 'rnlnJssJe^p? lu eorurouos nBSeJBlrlnualripllceducardsap elrjeuroJur e1eo1 nueurfapnu
6I

'pcntlod elur,ru;

y^rJ)e'rot EunrlcvrSarvurvruorivu

FUNDAMEN'| ET-ti POLII'ICII

PartidulB: PartidulB: bugetului creterea bugetului scderea


Partidul A: Creterea bugetului 60 Fartidul A: Scderea bugetului 3 5

Partidul B: men(inerea statu-quo-ului

40 80 65 55 40

20
A< AJ

55 65 35 55

55

PartidulA: Men{inerea statu-quo-ului

60

: mai nti, Procedurade tip maximin de alegereconstn urmtoarele pentru fiecare partid determinmcare estecel mai prost ctigpe care l poate obtine la urmtoarelealegeri dacjoac o anumit strategie.Pentru partidul scderea A oblinemtrei minime '. 45,35 si 40, dup cum va suslinecresterea, bugetului,respectivmenlinerealui la nivelul existent.Pentrupartidul B cele trei minime sunt, respectiv,40, 20 i 55. n al doilea rnd, fiecarejuctor (partid)determinmaximul ntre aceste ctiguri.PentruA, maximul este45, iar pentru partidul B maximul este 55. Agadar,partidul A alege s propun cretereabugetului, iar partidul B - menlinereastatu-quo-ului.Rezultatul jocului va fi deci perechea statubugetului,mentinerea de strategii(creterea -quo-ului), iar partidul A va obine45% din voturi, n timp ce B va obline d o a r5 5 % .

Concepte de baz doar ntre doi juctori, Pentrua simplifica, s admitemc jocul se desfoar pentru I i cu,r, dispontbile 1 i 2. S notmcu-r, (i 1, ..., ru) strategiile :1. pentru 2. Atunci un rezultateste o ..., fr) strategiile disponibile pereche(r', )'1),iar func(iile de utilitate a, $i rt" iau ca argumenteastfel de perechi.Pentrua face lucrurile mai intuitive, strategiiledisponibilepentrujucdisponibilepentrujuctorul 2 torul I vor fi notatecu jr, x'etc., iar strategiile vor fi notate cu -)',]" etc. Adeseori vor fi folosite urmtoareleconcepte: - r estecea ntai bun stroteglepentru y dac i numai dac, oricare ar fi .t ', a v e m& r ( x ,y ) : u r ( x ' , l ) . - x este o strategie dominant dac i numai dac x este cea mai bun pentruorice 1'. strategie

'olJl?dtrrldo luns rBc rr8alJlsop rq3redetlnlll re(u lsrx lod EJ iuunsn nf, ocnpapetods rJre oC ',{ < ,,{ Jep '!,r < r tuo^ pugc 'ppd op :allelrlo nc (,(',r) rS ({'r) u8are-rts leouodns nu l lurp eun rcru Er eeleierrdord alse nu ..otoJud rorredns q u" edelar EOluplou ES .I ap rqrorad ptsrx : ptldLuoc

:nldruaxe lnrotpruJnurp ap^ os runJ 'qsBN nJqrlrqorn?urs un sur ul rurulgtul ou ps rue8luropuetueeJpJur elc '.qsN lslx uui) "Jol rSelocu eJqriulonop lstxe JEp : tueulruoper8elurlso uronunu ru IcIu rSna rrrlq

v
v

v
, proN ap srs:)
:tlJ,

proN ep BrBc ;ng alsllsrluIl :ng

alBllsraTun :NT

: rlSarncngul aurl rS aurur eJlulp e1 eereund ul yncof rrJrulglul e lec unlurure au pS 'plueurruop lsuoo arec er8eteJtso arlrzodsrpel Eqlu nu ps rrJotpcnisc lrqrsod e rrncof laun uI ',(,t'r) uqca:edoleJudpreor:adns rJESJeJ(,,(',x) eqcerado Elsrxe pcep pr.utldo rerunu rS onJod nu EOBp alse rrSelertsap (( 'x) eqcered 6 ',{.< {. r Sp c e p( , ( ' , r ) I S , T < r E c e pr e r u n u 'r) ptoouadns (,( u?atels ap lqcared o@rDd alsa rr8etu:ls ap eqceradg 'pcoof o aJD)ad o8arctts luawlrun qulLlJ125 lvAlnwrls unal| a10 nu ruawlu qsDN nJqll|q)a un-JLu!'tupr^a 'r n:lued erSete4s unq r?ru Eaclsa { rS{ n:tued er8alerlspunq rerrrBJls r rup rl?urnu rS cup qsoN nJqurqJa un alse nSaterlsep (('x) eqcarad6 ' 0ld.tD(l aJnjltouadnsrs z7s4gntqrlry)a ap eletdecuocururJep ESrrrncv 'r ocrJonrlued or8ale:ls unq ruru uc otse ( pcup rrunu rS oup lueurtuop er8eler]s o eise ( '(,K'x)zn: (('x)zr urene '. i tg :e aJcuo 'pcep rcunu tS prep r rulued erSete.rts punq reru uac alsa { -

: rS(7 1ruotcnf rutued)ee^eruo^ '?o1euy y^rJla1ol aNnrlf,v rSErvrrrvNorlvu

FUNDAMENTELE

POLITICII

Juctorl2t stratsia I Juctrul I stratesiI Juctorul l stratesiaII


t+
a

2
J

I I

Pentruambii juctori, alternativaI estedominant,iar perechea de strategii (1, I) este singurul echilibru Nash al jocului. n general, dac ntr-un joc fiecare juctor are o strategiedominant, atunci combinarea acestorareprezint echilibrul jocului (singurul echilibru al jocului). Alte jocuri riu au ns nici un echilibru Nash, aacum se vededin urmtorul exeniplu (la care vom reveni mai jos, fiindc jocul este de tipul dilemei prizcnierului): Jutorul2: strateglaI
Juctorul I strategia I

Jqctorul 2: 'stiatesiaIl 3
A

3 2
4

Juctorul I stratesia II

Intr-adevr, oricare ar fi perecheade strategii, un juctor are de ctigat dac ar schimba uniiateral strategiajucat. De asemenea,s notm aici c perechea de strategii (I, I) esteoptim Pareto,tlindc nu existo alt strategie care s permit unui juctor s ctige{r s piard cellalt. n particular, ea estesuperioarParetoperechii de strategii(li, II) ; dar nu estenici superioar, nici inferioar Pareto perechilor de strategii (I, ID i (II, I). De multe ori jocul se repet; atunci un juctor poate s-i constiuiaso urmtorul tip de strategiede joc : el va juca fiecare alternativ cu o anumit probabilitate p. n acestcaz, vom spunec juctorul face apel la strategii mixte. Soluia Nash (*) O problem important este urmtoarea: dat fiind o agendpentru membrii grupului (iar siruaia inilial esteuna dintre opfiunile aflate pe agend! ), care vor fi strategiile (mixte) pe care e rational s le adopte fiecare membru al grupului? Solulia cea mai cunoscut estecea formulat de J. Nash (1950): potrivit acesteia,strategiile pe care e ralional s le joace membrii grupului

.(soeBugrs urp elnspc) llrlrln ap rlptrun auriqo e,t uo1cnf rop reJ eJlurp J3rJ rcp :I erSele:tsa?ep 7 prolonf rur '1 er8alerlsa8ep 1 1mo1onf orc u! eaJ rg e,t leuorier erinlos c p^Jasqos 'unurxeur era8elz ap urnpecord pugcrldy

II EIBtfErls :I Inrolgf,nf

v
Ir:B!Fle4s :z:Itrolrnf

t
I u;sqBr$ lz:In{olr}n{:

I B,rdprBxts: :I In.rlPrnf

: ro[ 1n:olqurn arg

(*) nlduaxa : qsBNulinlog 'x er8ele;ls plnunue o n.rluadroi alritliltn ter 'uolJe rop Jolec e1e eler!rur elrilrlun luns 0-r1rS 0,n apun '(nrn -'rn) ' (orn - 'rn)

- "., IS

'rn

: lnsnpord pzeazrunxeuJ eJBcsoatp els arec erfnlqs ern?urso luJtsuoruep e qseN Illpuo3 ruled olo alSaurldapui 'lliplrulruoue eelsler.rdo.ld o;e udnlos pc aunds IBrus I (alesre,rur eIrn8rlSgcnB re pJ mlnrdegeridacxenc 'rSeaeoe uVurEJ 'eprn1o.l pcep) pcunulis olse Brinlos 't erfnlos rounl? rS1 urotcnf EzBsJ^.ur '(psualueJununuoJul 'u8eters elun ?lsece IJ E^ x er?elerlsrJunl ulp tuururrla pcup rS ppue8e ad alegu olec eJlurp ESBaI alse r er8elu:ts o cep) aruMatr apawis etuurrmlluns pcep pqtuqcs es nu erlnyo5 'g 'rnlncoi IB lellnzoJ UBun-Jlul llnru reru o?uSgcps rrotpcnf riquru eo lrqrsod o nu :plulldo-orurd lse c ueleleudo;d are erlnlog'7 '(eqlurqls e^,s nu 'Z '0I erinlos Btrtrlrln,trn1rer ?elzlrlrlnrrnl pzeaSele erlcunJ snop e o oo 'l ' ( durrt u1 elplrtrl1n m1 rer Ble]rlrlnr rni pzeeSele letrlrln ep erlcury o :r ',i rni r lellnzJ un pJJJd rolgcni un cep 'nlduraxa ep) r:otpcnf rop roler e dinttlun ap ntun! oataa1o ap pruapuadaput alsa Brlnlos 'I 'y : elrqeuozeJ tlnurJoJ r.{s?N ppue8uo ad lrllpuoc nrled elareotruJn atege elnSalerlsJlur p8eeles Ezuun7 rS 1 rr:orpcnfpc uraundnserd g 'plslir-ulerierutsnc auriqo el JuJed etau roprn8 lroder u1 rolgcnf J?cerJ -rlSgoIB Juerulurupsnpord luzrr.urxeru pugn eleo tuns ls gc uaieter"tdord v^rJJaloJ gNnrIJVrSsrvrl'rvNorlvu

'rJol?n[ rop rac er1u1 :nd lJrguoc un [u^u eJBcul alrJnzeoel lsaJe zen1uccv 'reJcnl lse nu nruauop u! JolrJncof rarJoelEeJuzrlrln lsaou 1UUJII J ruplou s ug aurlnd uuo.]U JoA leuorleu.talurroyrlzlal Inrueuop up elelduraxeurnJ I Elsec

^rlcrqone fluepueuroc rop leJ 'rerlle Bunundo s eJelrlnuaiJoJnop JcuI 'Jollllpfq rJoaspe elso EInu Erunsnc rrncof ap cnetu8rpeJed IB It l?Jprsuoo eluod nldwexe un 'luacord rSuyece eprard tpEIaJ eJBcul InJ ul rJnlo^ urp ppJed un : ueE lsce p ots 'plerolcela erlrtaduroc ul eteg? tuecoJdun gSrlSgJ 'I'II rolepqrud IB eeunrlcas ul eruJ^ep rctu l?p rue-l oJBcad lnldtuexg 'pplol els JolrJolgcnf eprndocs eJlurp erirzodo JBJul 'rurlxe lnzel glurze:da: aig EInu Eruns nc olrJnJo[ 'olxtu elporu no olec ed eproqe ro^ ol eJeolruJneeunrlces nc pugdacul I euerlxe ul llJBelrrncof rurunu etncsrp ron eunrlcaspls?ocuuI 'lxttu Arlorunc aluncof luns : errreJlxa Enop elJ aJlul psul csesp?es uncof 'prcuroc llruu rsru elJ JolrJolcnf rornlnl eFrndocsaJesul lnun 'p,r.u10dunp 'els 'ruJud ep dn:8 un-rlul 'ulnu ep tecnl 1ac I 1nu pums nc 1nun els 'JeJUIIecep roarrrun-Jlul osoulglul os eJBcadqca 'leqloJ ep Enop aJiul Incol '(OOt'd '0002 : 3ur11eqc5) afuuagard ep aluredas ro1 'elrqrsod 'unuroc ps arnqJt alaleJs ad re ellu11nzJ elolcrluprezanle^a Inlulol grlrodo.rd urp alrqurJe^ ul 'xlJ y1lrodo.rd ug 8nSgc r JEplurJrpul'lnlulpzr 'punrdu4 pug^E preldrSEBrtSgc elSe,rud J ul ecrlupl eluFeJa:d rlrolcnfJec ul 'prnd eruuopJoocep eluncof gB es lelecs 1e1dec 'glnu 'letol B-I esndoluns roluolgcnf UulEIec Erunsnc aluncol ep tulpotu ls 'g;nd 'prcuroc leseJlut eJecul nes asndoluns roluolpcni uuog ul lrucrlJuoJ aprndocs rec uUBrnspruep ericury ul lucgrselcg tod eluncol Ec tnzp^ urv

rs lcrlJuoJ'7,'Il aruuoprooc
'tuurulJud u! le8rueunxordeuepuodno 'rrsur epruedgnopFlsrxe e1suce uJ pugc rcuruep-reio-.rtu1 ppqeqo;drurutlntu iseBruroJe;:arfcrperdo elrur.led u Iepou ?Iop IBlsecv 'puuoJJ nluad ezalol ps tsiulg ro^ epruedelequre 'rcru eueoJ rr zx pugc 'psul 'rrulzod liuJJrp luns rS e:1urp lgc ep tgc els 'rruoJet gaep a ruluad BloA?^ JulrJourru ulued elo^ B^ ErrrJoJeJ FprtJ?dJBC 'a 7x - Ix gcvp'pc?^Jesqo 'puglncleC nu relr.tofeur tuo lnppud lcunle <
y^[ca-roJ aNnrIJv rSaJvu'IvNoIIv

FUNDAMENTELE

POLITICII

opuse, iar ctigul obinut de o fo4 militar este exact pierderea celeilalte. O analizcelebr, care a fcut apel la teoria jocurilor (i a sugeratn ce fel acesttip de analiz difer de cea prescrisn timpul celui de-al doilea rzboi mondial de doctrina militar american),a fost realizatde Haywood (1954) (exemplul este discutat i n Brams : 2004; Ravid: 1990 analizeaz acurate1eaanalizei din punct de vedere factual). Punctul de plecare este situalia convoiului Rabaul-Lae.n februarie 1943, n sud-vestulPacificului, situalia rzboiului ajunsese la un punct critic. Sudul insulei Noua Guinee era controlat de Aliali, n timp ce nordul ei se afla sub control japonez. La est de Noua Guinee, insula Noua Britanie era de asemenea sub control japonez. Serviciile de informalii aliate au transmis c n nordul Noii Britanii, la Rabaul,japonezii formeazun convoi (trupe i aprovizionare) care urma s se deplasezelaLae, n Noua GuineeI. Convoiul se putea deplasa fie pe la nordul insulei Noua Britanie (prin Marea Bismarck), fie pe la sudul acesteia(prin Marea Solomon) ; n ambele cazuri durata deplasrii era de trei zile. n acel moment generalul Kenney, comandantul-efal forelor aliate aeriene din zona Pacificului de Sud-Vest, a primit ordin de la generalul MacArthur s interceptezeconvoiul i s-i produc pagube ct mai mari. O informalie adiionalfoarte important era urmtoarea: n nordul insulei Noua Britanie vremea era foarte rea, cu ploaie i cu vizibilitate redus, n timp ce n sudul insulei vremea era bun.

lucru, fiindc exemplul btliilor ar putea crea o astfel de impresie. Dar teoria jocurilor a fost aplicat paradigmatic i la situaii ce pot fi modelate cu ajutorul jocurilor cu motive mixte, cum sunt dilema prizonierului (n cazuri precum cursa narmrilor) sau jocul LaSii (t cazuri precum criza rachetelor din Cuba din 1962). Dup Snidal (1985, p.25), promisiuneacea mai important a teoriei jocurilor ,,constn aceeac extindedomeniul modelelor actorului rational dincolo de granilele restrictive ale perspectivei realiste tradiionale, ctre o lume mai complex, n care preocuparea este mai pu(in exclusiv asupra problemelor conflictului i la fel de mult asupra problemelor cooperrii". Teoria jocurilor, accentueaz Snidal, propune modele de analiz a situaliilor, iar acestemodele pot fi testateempiric, ajutnd astfel la testareateoriilor propuse. l. Japoneziidoreau s transportela Lae Divizia 5l; convoiul era alctuit din opt distrugtoarei opt transportoarede trupe, cu o escort de aproximativ 100 de avioane. Comandantul Diviziei 5l era generalul Hidemitsu Nakano, iar cornandantul operaiuniiera amiralul Kimura Masatomi.

('oraz no p1e?e tsJolJ-+rJ euns sof reru p rorJlru u insc JporJ ul : EInu prunsnJ ts InJo[ 'a,trre8au rrunu 'a,trlrzod Bc elnoJlluns el rzeuodefrulued ec drurl ul ereurnueJ elncaJlluns 'Elerle elelrz eteuue rutued lrnlnro,r,uoc op lrz op InJEunu IE tuetuepJeqtuoq gclpul afnsc ug alar;r3) 'lrsolErurnnero elelellnzal 'ue8ele ep ericury uy 'relnsur rnlnpns erdnse nBSrnlnpJoue:dnse zJluouoJ as Es '1ur1e lnlereua8 ruluad I aruulrrg enoN rlnsut Inpns e1ad nes InpJoue1ad lnro,nuoo zelueuo ps 'zeuodef Inluepusruoc ruluad :rr8alerls pnop arfrzodsrpe1 Be^B eJeoeg '1aday 'aunrlcu ap er?e1e:iso nea?e1urnlnro^uoc 1e zeuodei lruuepuruoJ 'a.rloadser 'rS elurlurerler.te eJecul InlJ ep eepurdeprrJptun4uoc Inluepueruoc '9llJglp r{u Bre rnlnro^uoc u rruelrJg rroN IruBllnzu Inprou el ere]elp 'rrurJl ?znucurp 'pc rn8rsapftC 'pns e1ad arg'pJou el ad elnc-trc elsJepo IJ 'telJlep Elpo 'zauodef lnto,r.uoc JBls s uetnd I 'eelelllrqou alsa rari -BrAB ele efelue,ru lrJerrr Jlurp Inun tunc 1arue1r:genoN rlnsurInpns Bl arJ (lnpJou e1 eq a:alSuounJalap olueor^uzaJlucuocrS-suatnd ,(auuey

yAIJJE'IoJ aNnr.llv tS E-rvlrrvruolJ.vu

FUNDAMENTELEPOLITICII

Fiecaredintre cele patru csu[eale matriceijocului descrieo posibil btlie.Care dintre acesteposibilittidevinerealitatedepindede alegerile celor doi comandan$. E importantde subliniatc rezultatulnu e dat de {elul n ralionamentul n carealegedoar unul dintre cei doi comandanfi:de aceea, lor, fiecare comandant trebuie s {in seama de felul n carejudec i adversarul. PenffuKenney,obiectivul era maximizarea numruluide zile de bompierderilorpentruacesta) bardarea convoiului(i, prin urmare,maximizarea ; japonez, n schimb, obiectivul era acelade a minimiza pentru comandantul numrul de zile n care convoiul e bombardat(i, ca urrnare,de a minimiza pierderile puteasselecteze suferite). Kenney unadintreceledoulinii. Dac (concentrnd o alegeape prima avioanele de recunoagtere sprenord), atunci - innd seama de libertatea de alegere cel mai prost rezultatpe carel obinea convoiultimp de douzile; dacalegea a adversarului era s bombardeze spresud, atuncicel mai prostrezultatera spoatbombarda s seconcentreze convoiulo zi. Ca urmare,pentruel, soluia cea mai bun era s aleag s japonez concentreze cutareala nord de Noua Britanie. Comandantul a actionatsimilar: el aveade alesntre cele doucoloane ale matricei.Dac navigape la nord, cel mai prostrezultatera s expun convoiulbombardrii pe posibil nsca timp de trei zile timp de douzile; dacnaviga la sud,era convoiuls fie expus bombardamentelor. Ca urmare,pentmel, ceamai bun pe la nordul insuleiNoua Britanie.Repet,fieoare era s navigheze alegere plecade la premisac adversarul comandant suesteun juctor rational,c ncearc s-imaximizezeobiectivele; de asemenea, c fiecare$tiec adverproceda ra(ional sarul sutie c el este n consecin. i c va n realitate, au alesexactastfel,iar istoriaa consemnat cei doi comandanli btliade la MareaBismarck.

uolcnf riFur reul eJe lnoof zeo lsacEul 'I

Eerunl ElBol lBcgJqrul e-s ulnc IaJ 3l rusc ceJqlul Fru EoBC 'lrJop ep ?lnurl e -rec- n lelrn urp nes - snds e-rru nu epze? Jp 'reJrJrad o u1 3re;41 . '1IJJIp Jo El eJrulglu!?l rue^ ruo^ EcepIJlsE rJ eA nu Jp 'ulq g e^ EJorSeaece el lopugrue ruA ruo^ EceC 'BJo cselurrupruru nu! nu ffp '(aletrsrenrug e1) Se:o ul ool lltunuu un-rlul rzplse url nJ csulglul rx Fs lllrqqs urv . 'co1 rSzleceug ura8raru ps ure8elu ropugrrre Ecup IJ e^ ourq r"ru IeJ : elncsouncrcru leJ elrJnJolluns ?JBCrSrerrpurug eier; 'lcerrp ?orunuroc urelnd nu 'Fqoru uoJelt JB nu rou Iurp Inun EcpurrJrer 'urrfrgdsep au 'Sero un-rlur plep erur:d uuad 'url n 'tung lep luruotu un e-I . unardrug 'co1 tSelace 'eruoag ul ropugrugtue8reu Es z?luoJ e8reur epun l -uoc nu : IJel upacord ateodurios 'r FpugJ e.I 'secJlurpEun sl ag 'lruan rrr eJec ed eererlur ?l rJ 'teTreuuedns urp lerceds col un-Jlul onp r.u ES ourq ruru lec e Ec Jeprsuor'turulglul eu ps EJ 'lceJrp tupcrunruocgs ualnd nu lgcul 'Es?cellqour InuoJlltelrn e-rSrou eJlurp Inun JEr 'lrule ep Inun ureprerd u lup luetuotu un e1 l lelreurradns un ul erlos nc punardurl 3re6 . 'lcsluoc uI nrzJgl rBru 'urpuns untu urEJlul lopugrrrBcBp n?s puns nu Inun 'rep 'llulElao ed puns rou rcru pcep llurparur alSallqelsu s BJrqJo^uoc 11 'edrueJlu! eJlulp Inun Igrrrnu ceq es BJrqJo^uoc'lusilodrur uBoJ ^J ruelncsryrurucolpugc 'lep luruoruun BI :uoJli ?l urqJo rop rou 'rSp:e1 . 'co1rSelece u1 rua8raurps ureSales ropugruelgoul IJls?elrumice rupuopJooceu s rnqeJ] 'Jo :rurulglul eu a ES lueuodun - pJoN op eJEC?l nus elslrsl^run BI tulu -lgtul au gcup urind eetdgzeeluoo rou enulp Jceg rutud 'Sero u1 r-ulglul eu e op el u rS BruBJecJecul rJcspec lncol ?l nou urp rurpug8 eu g . '(rolpurn 'ounao) atal 1n1olducu1 leleJl U s^ Jsc 'Jelncruud -Soouncep pldecuoo el u1)roprncof e luraue8uguere?elelulrutuad etueuodrur op trqosoeplu1lnzerl snpuoc nB (666I 'gL6I : truerunv 'nlduexe 'elur^rJt ap) a:eoualln ozrleue'llnru rBtrAI gc su3leqord luns nu uncof ep IJlsB nE (696I) sr/r\'I rnl B uor r$ runce;d '(096I ul ptep eurud plecryqnd)(OOOZ) Surlleqcgrnl BotJeJ 'uolpcnf arlul rrJpuopJooc e pqurEepr?tu rc 'n3e1ur1s raun u rolgcnl rzceg arlpc ap rueEaleuualqord tdugep und ps "rednu l pcpurg 'ruercr1eJoe1 ruiued a1u?seJelur urlnd rn:Ed ne rnd JsuopJoooep elrJncof

rnd aruuopJoocap rJncol


T

yAIrf,s'rof,aNnrIJvrSarvtrrvNrorlvu

FUNDAMENTELE POLITICII

e bine ; dar, dacm mbracaltfel dectceilalgi,desigurc voi fi stnjenit (cnd toi ceilali sunt ntr-o Jinutlejer, iar eu am venit cu un costum negru; saucndtoli ceilalli suntn hainede gal, iar eu am venit ntr-o cma i n blugi)l. jocuri ? Ele modeleaz Ce au n comunaceste n care: 1) rezultatul situatrii depinde de deciziileinterdependente alejuctorilor ; 2) predomin coinciden(a scopuriloracestora; i 3) exist cel puin dou echilibre de coordonare. Fiecareasemenea echilibru esteun echilibru Nash: nici un juctor nu poate obineun rezultat mai bun pentru el dac i ceilalijuctori nu-i schimb (Lewis: 1969,pp. 8, 24; Cubitt Sugden:2003: strategia lor de actiune Vanderschraaf: 1998). juctorii Crrmreuesc ssecoordoneze nu este un proces simplu.Snotm precumceledescrise c siruaii aici nu suntsingulare;dimpotriv,ele sunt foartecomune- fie le ntlnim chiar noi repetndu-se de foartemulte ori, fie similare.gi mai tim un lucru: c tim c alii s-au confruntatcu situatrii oameniireu$esc de obiceis rezolveastfelde probleme de coordonare. Uneoriprocedeaz simplu.n cazula doupersoane carevorbesc la telefon poatefunclionao regulsimpl: sundin nou exactpersoana care a sunat primadat.Dac$timo astfelde reguli timc i cellalt o cunoa$te, atunci coordonarea estemai uor de realizatz. Dar de multe ori nu avemla dispoziie astfelde instrumente care s ne permits gsimo soluie a problemei. Cunoaterea disponibil (*) Cnd m gndesc,n una dintre situatriilede mai sus, s actionezntr-un anumit mod, trebuie s fac o presupunere cu privire la felul n care tu ai rationai ai deciden situaliarespectiv: Atuncicnd vorbimdecoordonare, nu nseamn ceaeste o problem dea ghici
ce va face ,,omul mediu". n coordonarea tacit nu nseamnc ncerci s ghiceti ce va face cellalt ntr-o situatrie obiectiv; ncerci s ghiceti ce va ghici cellalt c tu vei ghici i tot a$a, la infinit (Schelling: 2000, pp. 108-109).

De pild, doupersoane urmeaz saleag un numrntre 1, 3,7 , 13 i 100 ; dacamndou alegacelai numr,ctig 1 leu; dacalegnumere diferite, nu ctig nici unanimic. Experimentele au doveditc, preponderent, oamenii
l. Exemplele (2000)9i Lewis (1969). suntdaten Schelling 2. Dupcum vom vedea n ultimul capitolal volumuluide fag, aceast reguleste o ,,instituie".

: IJlse lpJ rnlruuerueuorlur etueqcs rounle '- euoticeer :orr tStSulr erur ul InlJ purnrrd lllelroyec elpptdetse op eurus u{ re era?ele glrrunup o el aJnpuoc rr Jc lruuaureuorieJur 3 ynldegrcep - :o1ua8e e1e(eeyrop ep) aptdalS? rerprsuor uI rupnl cuq Ie Inurpro
tPlrsJ^run u1d.ta61

atBtrsJ^run ul 8;aur ps csa:op ps e^rlout IIIV

lPlrst^ru|l EI rE:au gs nl uc rdarSe p4

oloce r84au: ps Ii ec urlrpuocnc 'al?lrsJa^lun BI Erau us csaroq

: (rolrotEcnf elrunricenes aleluru elrJpls Jlur lezn3runrxuoclurza:der eletcund elac lrriecrldrur plutzardar attnuSrqo elria8ps)sof gu ec telnuJoJ g eteod n1IIlruuetueuorie-r Icunls 'proN p BJC e1 nu rS 'tlrsJe^Iunel eurl nc Jsouletul ur s Braru .e1redp reru eSerS rrotpcni rl1el:olec lB rglul InurpJo s sroop p urz pcug ep a1r:ptderSe csa,rrrdrop InurpJoep elec I ete8ap ap erizntrsedecradllslploc J?cur 1n1e-; ose,trrdrglul InurpJop lec :ror:adns urpJo ap luns l.r1de1se ep 'rolEcnf llslplc uuorier uA ersc ul InleJ e1 ernud nc r:ldetse ellrunue IoJlsV ,gzeeuodw puvc rs nu rr:otpcnf -ruq 'reriunrrserdnse eur8urur Flrrunuo etu 'rotpcni r3un1e aJ?3eU gCruEAJSqo ps 'rso:n8u rururind urrJs puvcJeJuJ 'Jprrmu lnunuu rnun p lercadsrnlnJelcgJec e eraaayiu3 o Pisrx nu c Eurussulc 33 'JErxnu lB ue8a1e ep FulB Irqsreprsuoc rurnu un ptp JucarJap plsrx - eunuplolul nu JBp i 1 1ruunu Ealu y^rJ)a'ro3 aNnrIJV ISalvu-rvNorivu

34

FUNDAMENTELEPOLITICII

ca tu s M atept smerg doreti la Universitate, cu condiliaca gi eu s mergacolo

ca tu ste M agtept atep1i ca eu s merg la Universitate

c Am motivesrn atePt smergi ai motivesdoreti laUniversitate

M atept ca tu s fii rational

Am rnotivesm ateptc vei merge la Universitate

v
M ateptc vei merse la Universitate

Lewis (1969: pp. 29-31),poatefi argumenteaz Acesttip de raionament, de ordin tot mai nalt ale fiecrui a$teptri refrcut, lund n considerare juctorii careseafl n situaliin care nffe juctor.Prin urmare,coordonarea structuri sunt comunenu esteun processimplu, ci presupune obiectivele foane complexe.Dar nu e vorba de o interactiunereciproca conceptuale n carefiecare acela este Lewis,procesul juctorilor: dimpotriv, accentueaz lume.Or, important ce credeel despre a ceea juctorelaboreaz consecinlele lume exist$i alti cont de faptulc n aceast estec juctorultrebuies 1in ce se ceea lucruri despre juctori,carela rndullor raioneaz i creddiverse n lume i cu ceilallijuctori. ntmpl

ul pdrcgd $ot nu plep eJecg ep cup JurqJ 'eJuur ruu druE un-lulp euud ceg rlucrldurr rrJolJnl 'cl rJrulglul llg nus uacerted BI rJosepedrcrrrud iauuo;e1a1 ap aunfpru o crulrz al$eurrrd rS p rou Jlulp eJ?cg .nlduraxa aq 'eulgur rS 'rze rS 'rJer rS - uo allnru p l nc turulglul u :lueJnJJJlceJBJ un rJo elFru ep ne rpuoflur :opfuaSe .rolrunrfce s eJBuopJoocap alrrlentrs

(*) ellue,ruo3 'tolnfuaauo, IB IJ ls suslseceur luguodur rur.u 'lsoloJ pldruexa rs ecnpordo p rolrueruBo e rs eunuoc rrral 1ac lliEtlceduc -Suounc pzererueul ueralSuouncer ad es eruc rrundce B Beece ls?ruel leluetsrxa unopB-peJ (ZI mlnlolrduc punaoJ ecBJ e^ angoounc ep Irucarqo 1n1dec -uoc 'luuorluru ureurnczsy) 'aunuto)ytalsnouncrrJrnugru r$ruecnpord eeapr 'Aezrprudacuoc 'UrJIp uud 'srma1nc mrqc pugdecuS ? lsoJ frut tsuocv eurpJo ep updelse elscB gs gcsernugtu rs rluerrrBo oJ?c csuaugdgts Escsesner 'JqecJec uud rolllplrluporuE BeJu olso ?urrJd ep erul rJurupnop Brncap rcreC '1ueur?o arlug(e1rce1 nus elrcrldxe)unprocz ?Jo ur e ep ulce Inrlu ian rou sJ^rp u11n1adu lsBlsce Jlurp1nunFc lnzptuv .lueurulsur sr^rp e1ledeaceg aluodsrol sJJnpoJd rutud 'u:edooc pl?ods rrutuBo 3J ptnfuJBc rupese a1s i rurup tpgul urpJoun p letutuepurg Frrrsru?ceu 'Plluttl uI 'tS a1pu1 l?ru lol urpJoep - r:pdelSeep lapseJouneJonpoJd
ap 'acruralnd luupJocuoc pptdalSe acnpo.rd pcpulg .lur3go ap ruaqx rolfrru un alse rS- rrpdalSu leJBcnpoJd u ap colfiur un a InpJoJEqer8ep ruhl .ela rlul ppJoouocaruc acordrca: updelSe uud uereuopJoocul E^rluuJlleo .rnErsap.els nu pJoce un-Jlur:d uareuoprooJ 'aluuopJooc p lruqrlqca uI a8unfu e nrlued ut^J r! arec alrunrfcuJeJe^ 1ac {1epac llot ad urn8rsuatuod u ro1cnfarecagre1 .gcord -rteJ eJpJculgllntu eard ap ro^eu rJ s JEt a8unfu tod aruc ul Inun nes unq ep lrqsop lse 'r Jlurp rrun ruluad 'JEc lnun nps JpJlrqJBInun - oJuuopJooo ep ruqrlqca un p8eap s lod rg 'rtulqoJdu unuroc ora8alalul o arnErses 'pugtncslp Icurue '(areru p ^rsrx lod ra lsoc un PJEI)uilunuroc lod rrluo8p cge

'@e-te'dd 'OgOt:srme1) atFJrp ulpro

('unruoc ^rlJrqo rnlcu eeJvilleel rJgurrn

nrluad ceJel gs rnqor a:uc ed pnrfce ep Fdrl purnud procuun e1Eunfure 'unruocsJluun n? rruruuo rourup pcup'Jol ll^lnod :lsrleru?Jluoc dr1ep ,nlduaxe elrirzod l cnpuoJ ecrlllodrrJool elsJe^lp ul JBc lalutuuuorlu: e1 ep 'urrpug8 eu pS) 're Jlu!pJoce rnunBrrlrqels uud ereuopJooc op eualqord ep IJ1sB ps Eunfen:olgcnf :lcJrp oundstnrnd g ru-s ,:nErseq o^lozeJ
y^IJca'Io) aNnIIov rSa.I.tltvr.rorlvu

FUNI)AMNTELE

POLITICII

fiecare joc (n cazul n care vorbim la telefon, de fiecare dat doar dou persoane sunt implicatei. Interacliunile sociale (care, aa cum am argumentatn capitolul 1, constiruie obiectul tiineipolitice) se desfoar de cele mai multe ori cu succes. Cum se explic acestlucru ? $i cum se explic faptul c uneori ele eueaz n producereaunui rezultat acoeptabilpentru participaniila ele ? Pentrua rspunde, Lewis introduce conceprulde con,-en[ie.S pornim de la urmtorul exemplu. Suntem ntr-o situalie de coordonarea ac[iunilor cu alli juctori. Am vzut c aceast situaie are cel pulin dou echilibre; dacjuctorii vor ac{iona ntr-un anumit fel. ctigcu totii - dar, dac aclioneazaltfel, pierd cu to{ii. Dac (sau $i tu, i eu la Gara de Nord). anrnci mergemi tu, i eu la Llniversitate ne ntlnim ; dac, dimpotriv, la ntrerupereaconvorbirii telefoniceamndoi l sunm pe cellalt, tot ceea ce oblinem este s auzim tonul de ocupat. Dar s presupunemc ia un moment dat am reuit * norocul ne-a surs sau am frcut un acord cu ceilalli etc. - s avemo interaciune cu succes. Atunci vom fi terrtali s repetm acelai tip de interacliune.Vom fi tentali s acceptmo anumit regularitate n comportamentul nostru n situaliile de coordonare. Cci credem c i cellalt va proceda la fel i astfel $ansele de a ne coordona realmente cresc. Fo4a precedentului const doar n aceea c ne indic o modalitatede a ne coordona; el ns nu ne cere s procedm qi n continuare la fel (ne-am ntlnit la Gara de Nord; dar va fi, desigur, posibil ca data viitoare amndoi s mergem la Universitate). Dar, dac ne-am coordonat o dat, ntr-un anumit fel, noi avem apoi anumite ateptricu privire la felul n care cellalt juctor va acfiona, iar acesta,la rndul lui, va aveaateptricu privire la felul n care eu voi acliona i, de asemenea. cu privire la felul n care eu m a$teptca el s se raportezela ateptrilemele n ceeace l privete etc. Din cele spuseaici rezult c, pentru ca o coordonares aib succes,sunt suficiente urmtoarele condilii: mai nti, fiecarejuctor are un set de prefrinle ; n al doilea rnd, existo anumit regularitaten comportalnenfuljuctorilor; n sfrit, este produs un sistemde ateptrimutuale cu privire la felul n care vor actiona ceilalli i la felul n care ei construiesco imagine a situaliei (a felului in care se comport i ralioneazceilali). Dac toate aceste condilii sunt cunoscute de to(i membrii unui grup (mai mult, constituie cunoasterecomun a membrilor grupului), atunci, argumenteaz D. Lewis, se poate spune c grupul ader la o conven(iede comportament. O regularitate R a comportamentul membrilorunei popula{iiP caresuntagen{i ntr-o situaie recurent ,Sesteo convenlie daci numaidacesteadevrat c gi estecunoatere pentru comunn P n orice instant a lui S membriilui P :

'1ile1tac nc crtedua uEuorlce:elurs 'susun-Jlul 'I '(f 'd '966t :3uno1) 'trnuStqo s erBOrS leldctSe ..aundturotnn alse aJuJ luaruulroduoc ep uralled un lso ariue,tuocg" : ariua,r.uolo csurJop elpo olrpi reldruaxa urnza; 3uno1 L 'riplrec olroduoc es ps gldeatsu os r eJBo ur InleJ p apurdapariua,tuor o zpurrn niuaSe reo ul Inl.13 elirnlur ep Euresep u nrluad r rp uniEIE ul apnlcut sr,{ao-I I , U E^ilurallu oletuuln8ar o lsrxos eiuuao reriualuoc rlrurJop

.ailed lrms II]n) 'unruos rJldlseco-rdrlar Bru.rdJ ou 3 p Bel?lrcBdu3 HIp 'a:eolpuruesu 'el:ed ,eundns p d JBr rrlrursur leldJrunriJJlur o ep ed -erd - sJonsnJ EIsIcosueuntlce '.srzlJllp - EoJeuopJooc: euudap aueo.1 plpJot\l 'ruuoricee n.lluadzeapaco:cl teq.rep'ldruls alsa sr^\e-Ilnl rrJEpJoqB ra oJpJ ul rninlJ e eur8ururo Eqle s'ri1e1reced 8ue1eiur r-ESp3Jr?oour 'ertSa3e Iou Jlulp JecarJ nJ eleloder "iolrunricuJlur lgtl' c rnlnrdegrS lgc 'eunruol eralseounc as tileltac nc uuopJooc eu urlep znaJowp c trudeg e;ec 'uldelSu ep cordrcer ulsts un lzetuJoJrS1rrueurcooJec ui ,eleladal alrun{cu;arur ur:d :ede ellnur retu l3 'p^lrloduJlI 'trcrldxa plocu rnun leJpdsau tuns nu - fuqrqt op nusluaureuodruos ap - Iuldccul Jp1 InlBllnzeJ ad alrrlue,tuoc : eSe oydrugtuls es nrJote8ryqo else nu JeC 'rrolpcnf ertur lrJrldxo pJocurnun BtuJnul ace; atuod as rrfua,tuocraun urluedu Ec rrlpnJosqo ps ernqe{ '(upl etlnu ur ldrugru1 os c 'leJlls ap 'urlS urnc eSe)e8ugts ad pl IJ l nu qc urueosulnu tdearp ueund elnJllo as ap etlue,tuocpunq op I-+ ed easoS ed elncrrc ps rrregoS ec eliue,tuoctntpdp e poBC .pJoN op eJeg El olocul rJre p rultul au B p uriue,tuocrS ruercge op IJ ey rg tntnd rJ Ju nrr nu atelrsJe^rujlBI turulglul u s ru^uoc [uo^ pceq .rrlua,nuo: o uruesu1 allutnuDolsrxos nr:olu8rlqoo nu Jp'Rlsrx elrrfuanuo3'zelelaroos ur JB3 ul 1n1a; a8alefur e ru}uedleriuaselsoauerxnJolru zeauo{ce:lurrrutrreo -nrlcu ea:uuopJooce:n8rsu e nriuad rriue^.uoc Joun rrJprrrJn lruusruecW 'U (St'd'egOt : sr,ra1) ,U Inl ISlgc rni lgluezauroJuoo 'd as s eetndrE nu rnl nJqurawnrluedS Inl B lrrulsur o rJruul 'ruturu lgcul rnl ul JolrJqueul ul a1e1ue1n3eJ o als IoJtsr? s dr Inluauulrodruoi rEJlqlsod , rpun
as ss u Inl zurJoJuos ',U rnl ozaru.roJuoo as s " rlol uc e-re;ardrE JecorJ() : u rnl ezouJoJuo3 as qs lnun Jscptuec erirpuocno 'U rnl zauJoJuooes s riol ec ra3a:dJecrJ irunricu ap oltqrsod alrTeutqruoce1 art,trrd nc afurra;ard rSeayace .trlsulxorde eJeeJuJrJ( L / I y rn1 azauroJuoc es s rflelrec liot ec ptduetSu es aJBJUQ) :,rnl pzI,uJoJuoo s aJBcrJ( r ) Inun Jerutu uc erirpuoc n3

(r)

y^rJla-IoJ aNnrl_JVrS Ervrrrvuctrlvu

38

FUNDAMENTELE POLITICII

pe care le vom cercetape posibiletoateacestea ? Iat unul dintre subiectele lucrare. larg n aceast

n general, o conven[ie este un echilibru stabil ntr-unjoc necooperativ, repetat n mod indefinit. ntr-adevr, atunci e n interesul fiecrui juctor s urmeze o anumit strategie dac toli ceilal(i (sau aproape toti ceilalti) urmeaz acea spunem c avem de-a face cu situatrie strategie.Atentie ns: ntr-o asemenea de tipul celui adoptat de comportament o conven[ie doar dac credem c un juctori nu se impune ca fiind constrngtor (deci cnd acest echilibru nu e consideratde acetiaca fiind singurul posibil). La stopuri ne putem imagina c se adopt conven(ia s traversm cnd apare culoarea rogie - chiar dac n realitate exist o alt convenlie. Convenliile se ntlnescpeste tot n societate. Limbajul e probabil una dintre cele mai importante conven[ii umane' o condiferitelor cuvinte. Dar conven{iile se gsesci n alte ven{ie asuprantrelesului sfere ale ac(iunii noastre: utilizarea banilor sebazeazpe multe convenlii, la fel gi reglementrilelegale ori drepnrrile de proprietate etc.

11.3.Structura i semnificatiadilemei prizonierului


scopurilorjuctorilor, cele Pecontinuumuldintre conflictul pur $i identitatea pe ,,un conflict, precumi pe o identitatea mai multe jocuri se bazeaz (2000,p. 105) ce Schelling (Gauthier: 1986,p. 126).Avemceea intereselor" jocuri cu motivemixte. ntJmea de mult) patru jocuri de n tiinla politic s-au discutat(chiar obsedant acest tip. Primele trei au ceva foarte important n comun cu unele dintre : au mai mult de un jocurile conflictuale mai Sus mentionate i de coordonare - dilemaprizonierului- e diferit, fiindc echilibruNash.Cel de-alpatrulea nu are nici un echilibruNash. Trei jocuri cu motive mixte Ele poartnumesimple,caretrimit la situalii mai mult saumai pufin obinuite din viaafiecruiadintre noi: Liderul, LaSii, Btliasexelor. c n faaunui pod ngustajungcu automobiluln Liderut. Spresupunem carevine din parteaopus.Podulnu are acela$i timp cu un alt automobilist,

'ua4J1t1J : Pzelil uI 'i

: so[ I?ru ElspoJ cof '8lsB ep leJlsumun eecrJlBw lgcp lsoJdrsul rs lBllnzJun ?Jlrqouolns erlur aJruorcpsul 'rn1ndruE ltupeo ug tuzrleuedele ,,m1nSu1" 1ruueueilod 'egedo-4ugpql^p 'serrucorc -ruoc':n8rseq'eeprard ps purud ecJecul 1r^ JucIC '1uluorJneucorcas '1darpneaE:eu cepJBr 'llsllc ards pzelrn ug eaurod aJBJrd'lrqotuotnernun InuBIo^BI irJ u1 plegpluutsrpHIrrmuE o u1nuzoSe s r cggJl ap trsdrluesoS o ed pugc '0. IIuu urp ruuxet :oFl 'ISDT -ucslop? yruueureuodtuoc ?l elrurJl IB lsrlrqrJl ,ppcof lurnN llot ap otn$aJv plsxa : wudo-otatnda$a nu m1ncof wa{afi a aJDJ toqnzal un ounDaptolu! 'unutxowotnpacotdo7 pdo co{ runs ruolprn[ pcop lnpqnzar 1S11ouo1lot 'pc alsaeurelqord qs?Nrqrlqr gnopelecpuudxa efnspc rupeSy'rnlncofe1e 'fdugu.1'uttulxgtrr runpecord uerecrldu uud'e8unles oJ?JBI raleJ nop elc olJedereouednsluns sns-eldeJp urp rS sof-e8ugts urp ulnspc ep esrJcsep eFrlerurs :puelqo:d o ptsx rBCl 'atlllpn p Ar-unEnop audqo erucU pugc 'm1nco[racrrleruu sof-zldearp urp ulnsc u! psrJosep Blierursul pJlur es 'e-ruruJn e3 'lrqrsodtu1pzeJlsord mru Iec ropugrue rulued gzeezruilxevr 'unurx?lu pilrerJ?^ pls?ece: pod edEJ?Jlur pse8ep Jo ropugrrrs ezepea If,uru ernpecord u1 lade ce; uolpcnl rop rec orcul Inzecul 'c ru^Jsqo pS 'lJ sl 'crlleurs ure8ap ?s rnq! lopugtue 'roJ :rueJlep retulelncsrp eJuuopJooc op !Etlllqtsod nopluns Er?pJerqc eprncof nc umuocul BAec arelncof 'tuepl^g 'tplplec ed atdatse II Es I rn8urs 'durq rSgr uefrerd ropugruu Inun - rou eJlurp1nunBc g J? eurq reur IJ 'pod ed IFI1Jrlq ps pugdatse'ulr:do u ropugruu psulpoeq 'eJrrr rprrrlec 'rodeug elselnprardlndtup rul ep gs Inqe4 B^ rou orturp 1nunrouruB cpulu 'pod ad eJ?rlurupfl;og ps ropugun ec else ar8elertsgtsuord reru ?eJ
7, T,
la

'tuotpcnf

v
I

; pod ed erur ps rl?lpleced sq II nes Inrurrdrulur 'aluluorrd JBeurcc1pu1 eJscarfelncrrc oJecuJ oBJ eC ep utusun rcru s Es y^Irosloo irNnrlcvrSsrvurvNorlw

10

FUNDAMENTELE

POLITICII

Dac analizmmatriceade mai sus, observm c, aplicndprocedura maximin, ambiijuctori vor alegestrategia de a evita, iar rezultatul jocului estedescris de csua din dreapta-jos. Dar jocul aredouechilibreNashr.n careunul dintrejuctori evit,iar cellaltnu deviaz de la direcliade mers; cci, dacunul singurschimb strategia, nu ctig astfel. E interesant c n teoria relaiilorinternafionale joc a fost invocat acest pentrua descrie unelesitualiifoartecunoscute. un exemplu n acest sens este criza rachetelor din cuba din anul 1962.ncrizacubanez, SUA aveau dou opliuni (s menfinpresiunea pentruretragerea rachetelor sau s slbeasc aceast presiune2), iar URSSavea ra rndulei douopliuni (sretrag saus menlinrachetele).

Chiar dac n acestjoc celedouputeri au interese diferite,jocul nu este unul cu sum nul: c e aa se vede imediat ce analizm

rezultatul foarte

Dac admitem strategii mixte, atunci exist trei echilibre Nash, al treilea fiind cel n care fiecarejuctor joac fiecare strategiecu o anumit probabilitate (cunoscut), care l face pe cellalt s ateagla rndul su cu o anumit probabilitate ntre cele dou strategii. Straregiilemixre capreaz,ideealui schellin! (2000, partea a III_a) c probabilitatea acceptatde a juca fiecare alternativ face credibil itrategia ameninlrii nucleare. 2 . n unele prezentriale aplicaliei acestuijoc Iacrizacubanez cele dou alternative sunt construite altfel : men[inereapresiunii este redat prin alternativaunui atac aerian pentru a distruge rachetele sovietice deja instalaie; strtegia de slbire a presiunii e redat de alternativa blocadei navale asupra cubei, p'"nr* a preveru aducereade noi rachete (de exemplu, n Brams : 2004, pp. :O_iO;.
l .

'lsrJnlscrJ?3 '(tgOt-tegt) IS lsuoun uc lncsoun JqJnq Jo^oJg ser.u?Ipl pJaJJ es sllloH t 'gler3os e.ruradoocep lrfenlrs elrrunue rnluru -ozrrd eurapp lpp eurq reru lJooun rJcsappc auruasadrsap 'lerpnls lFru lJoJ elsa nu reduure8 pcol 'aza:adooo s rolrrotpcnl er:csard nu I : plueuodur alruog puelqord o pturzardlnrof repeSy '(t 't) : urrldo-olerugInun lsanu e8unfes Jec EI Inlellnzal rer 'ezaradoocnu Fs aEap ro,r n:olpcnf'luuolfer pzeauorfcu pcB(I 'la Is azilJJp s ols lFlplec ruluad ourq r?tu lac rcunlu 'pzlcJepuolpcnl erlurp Inun ?Ep : pluzurrrop rS a nu ulsece rep i pru4do-olJ?d Eun olso zearedooc trolpcnf rrqtuu JEc ug erfunlrs c tupe^ 'mpcof Jnloruls EI r,[plrn u pcCI

z
0 0
7

t t

: r

,;

zlsoot .:,i :fprrfponi ' ii

: (a1u1rp1n ep $trun Ezeutusp 'lal BI acEJe^ pl1epacrS pc urfuere8are ala:;1c)sol ruru Eleper e rnpcol EJrrlEtr tr 'QwoB acuotnsso) cep ezaredoocESrJopel pueosrado c lnldugurp aur^ lurnN nuoto7 p Io ats ladu rJo llntu p JeJ es JBO l - lugsJlurcof lp un 'rrncof p leJlseJoun llel -lnzJ luns erel 'suounlos $aq-punas pzeauorfuaupzalSuaul nrJcs eJucrrJolnv :

'nJap!7 nc JBIrurs tunceJeo etse1ncof'eJrlsrJorun nBS eonrl?ueqrsd rfl4ouo: '(p71 'd '1002) 'cof rntsece 'rolaxas em sllloH pJr?rrrer elerunN oilpjpg ',(t002 : uols : voel : surerg i 661 :ueuueg) ee nrlued unq rctu lu1lnzJ pqurqJs un aulfqo rcunlu 'er8ale.rls 'arluale ,req p;n8urs erelnd o pcup :rlseN ruqrlqca un lsnu lllnzJ lsece ',Plulrege.rd 'Elrqrsod Bc?nopB rJ punqrerueJnu plurze:dar arienlrs aJBJorl 'rolelaqce: 'uunrserd ru1ued erec pldcce eara8e"ueJ rer csaq1s SSU1 VnS p: 'unurxetu 'pcglete el e?unle as colep :npaco:d o pugtdopu u 1ncof Intr;lnzeJ 'erscerJ 'rolpcnf eurlqo (1 r-l orsced nc 1310u) un ourlqo lso:d rcurIcBIEugd re-l eJecad (7 nc terou)unq rrulec lrue1lnzJ ecrput e ep ,1orlsec?nBinsp: JBJorJ urp elJerunu ru1 'fu1re;erd ap ro1 ueurpJo elsoeJucBlcelap uratnd r$ apreprard BcrJrluunc uotnd ESruop rnqeJlirrelnd pnopJolecaprn8rtsgc 'luurpJo 'l?urpJec aundnsa:d nu rJ :rucnl un Ec 1g Inunelsnu Inluetuuuorle: 'eleleqoer ,uunrsrd rJrB gs rrrlou g ps nu rur luugodrur Ecul Eu:1ar SSU1 puriuaups VnS - prureJ el8a1ur1s Eelee1e rrelnd elqruu p tnudqolsord cep
tb

y^rrJE'roJ eNrnrltvrSsrvrrrvNorlvu

FUNDAMENTELE

POLITICII

n ora.Ei ar preferasfre seara doi soti vor s petreac S presupunemc impreundectsinguri. Dar soulvrea s meargla un meci de mai degrab fotbal,n timp ce sotiavrea la concert.IarisuntdouechilibreNash- dar, proceduriimaximin, vor petrece alegprin aplicarea doupersoane dacaceste la concert. n ora: una la meci, iar cealalt singure seara

iii " j##,**,','


3
4 2
I
J

2 4

flri-*.*ffi;#''
I

Dilema prizonierului
Cu aceasta, ajungem la cel de-al patrulea joc, dilema priZonierulzi. S o a formulm mai nti analog celorlalte trei jocuri. Cifrele din fiecare csu1 matricei de mai jos au, de asemenea,un sens ordinal: ele indic ordinea preferin[elor fiecrui juctor ntre rezultateleposibile ale jocului. Avem:
, t'' it , {gctorrill "ituihativfl U, . r t' 4

3
J

2
4

un juctorar ctiga Joculnu are nici un echilibruNash: n orice situatrie, juctori suntra[ionali - adic Dacambii unilateralstrategia. dacar schimba maximin -, rezultatuljocului este (2, 2). Fiecare obline aplic proceclura fiecruia! ). $i, un un rezultatprost (al treilea n ordineapreferinelor aadar fiecarejuctor dac : cci, Pareto-optim rezultatnu este lucru important,acest estesuperior va fi (3, 3), iar acesta sa I, rezultatuljocului arjuca alternativa maximin. Paretocelui la care se ajungedac se aplic procedura jocului privete din nou compor(poate a simplist) chiar O ilustraresimpl tamentul marilor puteri n timpul ,,rzboiuluirece" (vezi iari Schelling: a problemei).Fiecaredintre ele - SUA 2000, pentru o tratremai sofisticat i URSS - aveala dispoziliedou solutrii: s se narmezesau s nu se rational narmeze.Teoria jocurilor face prediclia c, dac se procedeaz (adicaplicndproceduramaximin), cursanarmrilor continu.

'Jsluoum8JegJglldtuls eluuac JeC 'IlJoJnsord nc eeruluruJuoo u1 elcadsar '83 gzealuvtu? 'unulo3 pJoce un e1 asunle r$ rorr 1geueosrad gnop alc Aupo 'tdel eq '1 'rnyncof urnlcruls n:luad plluasa ls nu Elssoueluuac nu oilrrru gcpulg

'JouIIu rS gc rolgcnl eruceged pzueur:ogul II lruoJncord : rucnl un oW IS o run:d .rol 'cut topuguregcepJBI lpurepour lcrlpnluad 'pctur psduepad 'cssunlJptu IIqIrrBEcep la:uur ouuoJgsduaped gsdueped o alSauud eJ?cg 'laqr1 e IIsIJTJEIu3 JBclec Icuruu 'ece1ll?Elc Jup o elSeuud llelglec rer 'roleul 'elsesrmupruuolpcnf Jtulp Es nes FlcIIep FcsssIJnuRIu Inun EcsO '('aa ecEJ o BIruEcg ru tuolcnf :?uJo lruoJncor4 EcBt Es runrldonop erielnclc p luplccu'uuu ap luEeyuod) a1urupulcllep llnu rcur ruluad .rep i (cueqo cselrgef r-e rulued eqord ellnlu ep sunfeapul suru?puoc Plsrxe ps ruro 'nlduaxa ep) rofuur lcllp un rutued slrurepuoct-e mluad eqord rorncordun 'luncy trucegaundxe ro1cnf Flsplslxnu : edentrts rua811arul 'rsosnlculu! ee1s ps lgcep rqII elJ Es pugJncretu p:egerduo1cnfIop Ic ec pc eC 'rotpcnfllullc ed alSenr:d Jlulp Jecg uaundnsetd'ueuatues? 11 Bc u! tuJJrpuatsatS 1aru1uad lsllnzJunq rcru 1acpudqops atSerop:1uu '(euntfc?ep -orlur alsepotgcnf lop loc JlulpeJ?ceg Puntuoc 9c rueundnsar4 'tcp 'tS nu e ruluad) ?crunluoc er8alurlso BInuJoJnu u nluad ,ateredes lsoJnB- Z lnlcu1osndlsoJn? e1g 'roleruItIIp Inun seJlnul^ulqns ol?lsJe 'p:elndod BsBluBIJs uI rS 1 nrolgcnf - aueosrad Enop : Iruoryuun e pcof 'ruqleclTue^ep B I p lelue ut yncol:up 'l1ullnzeJ elBlIsJAIun nu JIlsJC tSpoolg 'pJoJuBlS te tecrlqndnu-rS rSrSug IBIrrEceJ roun lrupucul IIqIsccB ep dru8 rnunuiegu; ueEelerd e1ap rEoloqrsd '(eruelcnu 'JeTcnI s I mpcof elaurnp Inl ? oJ?c uqlv RzuJolep I-gslscJeoul ru1uedaruo}pturordec glr,urd) ra u1 ep{ecrldu uJgrrueulrer8eler1s Inruruop 'Iuelp relsece roprncol rerJoolFruIuop ug uoqurodroC puBU BI nJcnl 'raqsa;6 ul^lI^l rSpoolg l$ndacug IIIIJII lg, ro1ruu IfluFd duraprsuoc 'm1rueruozrd raurelrplndp ap 'Errlur u eJ?cIIlsn1lS el l?lu^q lsoJ ns

rnlrueruozudratueppuJ$cruls

EV

y^rro:r'roJ gNntlcv tSarvJl'IvNotlvu

F UN D A M E N T E L E P O L I T I C I I

cellalt juctor a primit aceeaiofert (altfel spus, fiecare juctor cunoa$te jocul i, de asemenea, jocul este o cunoa$tere comun a celor doi juctori). jocul poate fi indicat n form normal astfel: Pe scurt, :Jctor.ul 2: mrfurisete Juctorul1l m,rturisete 1: '', ,1,;*.fuctoiul n''mrt*iisefe',' -5 -8 0
-l

Jqctorul2: nu m'rturisefe
a

0
-1

Cifrele din fiecare csu[descriu mrimea pedepsei(n ani de nchisoare; cum am admis c ambii juctori prefer libertatea vieii n nchisoare, anii sunt desemnati cu numere negative). Juctorul 1 va raliona astfel : dac mrturisesc, atunci, n funcie de ceea ce va face juctorul 2, cel mai prost rezultat pe care l voi putea obline este s primesc cinci ani de nchisoare; dac nu mrturisesc,atunci, n functrie de ce va facejuctorul 2, cel mai prost rezultat la care m pot ateptaeste s primesc opt ani de nchisoare.Cel mai putin prost rezultat este s primesc cinci ani de nchisoare - a$a nct voi mrnrrisi. Juctorul 2 va raiona analog i va conchide, de asemenea,c pentru el strategiacea mai bun este s mrturiseasc.Ca urmare, rezultatul jocului va fi descrisde csu1a din stnga-sus : fiecare dintre cei doijuctori va primi cte cinci ani de nchisoare. Aadar, pentru tiecare juctor e mai bine s mrturiseascdect s tac. Dar e uor s observmc aceast concluzie contrariaz,fiindc ambii juctori ar fi putut obline un rezultat mai bun (deci rezultatul nu e Pareto-optim| ). nff-adevr,dac ambii ar fi tcut, fiecare ar fi primit nu cinci ani, ci doar un an de nchisoare. Interpretareastandard a problemei puse de dilema prizonierului esteaceeac ea ilustreazun conflict ntre ralionalitatea individual i cea de grup. Cci, dac membrii unui grup actioneaz ralional, ei vor ajunge la un rezultat mai prost dect cel la care s-ar ajunge dac nu s-ar comporta ragional. n general, dac membrii unui grup urmresc anumite scopuri, atunci ne putem ateptaca ei s reueasc s le ating mai degrab dac nu i le-ar urmri individual n mod rational. Parfit (1984, pp. l2-13) d urmtorul exemplun acestsens.Spresupunem c un bandit vine la mine n cas i mi cere s-i dau toli banii pe care i am. Chiar dac am sunat Ia poliie, aceasta nu va putea ajunge n mai puin de un sfert de or. Banditul m ameninfc, dac nu-i dau banii, dup cinci minute

pJBC '(..EsuadurocJ" BI ep) U nc tupou IJ eJeJed SuSgcun elSorur:dJucor.+ '(3 Icunlz enrleurelle pldope) pzea:adooc uolpcnf rrqrue E3BC 'lal trrrlnue un-Jlul e1xuoc rnqeJl?elscele4rc 'ESur u1 '(leu1pJec nu Jer 'lerr IJu? 'aJele:dtelur -tpro atiecgrurus o eAe ex lnzpt rue o-.rrug) ernoul atnlq iod a1a 'pugr elrop Iu uI tuns nu erJcsepo u n.rluedllsoloJ rue-el eJEcad elargrc 'z nJtued 3l 'ze) lsc?ur IJ ls ozoapalap rulsou lmolpcnf c ruaunds : pakp csezelSua rnlruug^ncEaJarqcpo cruqal ueuul ldarp gcseaueiptecul es ps lndacul ? EugruoJBqrurl ul : z nc 'elsasrJruJEru ',trrlodrurp'gJ?cl 'z nu EzBeJoqsloc 1e lnJolpcnfnJ pzDarcqqoJ 'tl?lplec nc JeJoqeloc p usdrl nes eroquloJpugru 1e'ece11 ln.rolpcnfceq -trdxe Ec rcrqo ep elrrulsuoc tuns ;oyr:o1cnf e1eeunrfcep rlsuJlleEnop 'reulrp BJnlcnJls eloc 'rglul rctrAI purrrud rJuJnl E lgc tup^JesqoIerrrpS 'pc4ryodeiurrtSnrlued gleJtuacetsa ulrp 'acu eC 'ruoruuo rruruopugc rcuruBruepurlnle:d plsrx el EJ Bep^ IIIz nc uzeeuorfcerelur Iuo '^IJlodurp leJJ colp luns nu nJlsou lncoi ep srJJSp elec runcard Iunlrs lgc nc glueuodrur reru lgt? nc e glueucuocep rznlcuoJ HSecV 'louotlott ltodwo,t 'r\Je pu ps Touotlot a$g ptu erec u1 erienlrs nrlued alinyos punq reru eO slu ruu 'puorfer ur^p Eczp ':epuSy ('crru a u1seInJSTJ pJ rS leureur ]uns nu EJ ruundnserds JBp ierlrlod eur^ pugc ugd rrrdoc ur18^rrul s 'purr+ 'pceeyd '"rn?rsaq)'eprcn eu nu yeuoriurr'ne ?c InJSTJ Elsrx Inrlpueq ec pdnp Es IS - nps rnplrqouolne InJrunurlo elluetuluurues leriryodnep r! ps eJelsur 'ec pqeqo.rda Jerqceg 'plnfu g rol nu pc Japrsuoc gs 'leuorfeJrErrr-npugzpa. 'elrJluruerue rcru Ecpurg 'rrueq nep r-FSceJu e nrrued II nu BJnUol Ictu 'zec '.. '3o: el 'leJrutol ng eralnd crJop lrsdrl e 1nllpusq lsaczuI i pnulluoc ES eceyd nu1 IIUBqluns epun unds s rzeJnuoltu s rJ i r-prln '3o: al o uSe 'Jsqnr 'e:aJ?ld nJ rrotrro pui ps II i tttdoc rJoruo1url s ler i Eo.ret relqc e 'luuorie:r rJA" :mlrurpuuq unds l1 ulroduroc ro^ ptu ne olocur rcre ep pc euS ( itueUodur etreoJnrcnl un) rS ynSorppugq epe pur lrurpueq 'nps Inpugr r?-l 'lepp 'runcv 'eiuqsqns 'aunu p?ug1 uodruoc Erx 'puo{er t1u^op trq8uS Etepo 'r$ 'drun Jerr{ce 1n8orp oJBO u1 yruequd unc ep p^Jtur un yeuolfel eJeJEru 'tunl 'a.rrc ?o:p un psEJur tuu reg 'rSrcntug 'na rSur Flupo ESreru rrrdoc rS 'nlenlts 'lluBq alqrueuJ nep Il poep JBrr{c J?otuoou ltqeqo:d p ulrlx alse 'luuorier 'rJunlu ps ulderSe potu ul rS - eaneIrqouolne ao eunds ruo,r rod ru 'eles alaluerul?urus rarlrlod Bp ruon rau rrrdoce 'na eg Ec rnupq pA Inlrpueq 'rruzq nup r-ps Ecpulg leuorieJr eeuruseep ered rep lrrdoc ed ecsndurr 'truuq ^ II IsunlB Ecpqu nep r-nu s puorie:r J?d 'pr3ep s ernqerl 'dun 'rrdoc ed ucsndru;e,r rr pl rua^ e,r nu erfrlod urn3 i cuJs J 'lrule pdnp lnun
9l

y^rJJa'rof, aNnrl)v rS.qrv.rrrvNor.Lvu

FUNDAMENTELE POLITICII

amndoi defecteaz,fiecare prime$teun ctig pe care l notm cu P (,,pedeaps"). pe careunjuctorl primete Ctigul dacnumaiel defecteaz (dacadoptalternativa D) va fi notat cu T (de la ,,tenta!ie"); iar ctigulpe va fi notat cu F (de la care un juctor l primetedacnumai el coopereaz ,,fraier"). n forma normal, dilema prizonierului va fi acum descrisde matricea:

Ca s avemo dilem a prizonierului, ntre cele patru numeretrebuie s existeurmtoarea relatie: T>R>P>F Se observ c pentru fiecare dintre cei doi juctori strategia D este dominant : orice ar faceoponentulsu, pentru fiecarejuctor estemai bine s aleagD dectstrategiade a cooperaC. Acestaestemotivul pentru care doi juctori ralionali vor defecta,n timp ce doi juctori iraionali(deci doi juctori care nu adoptproceduramaximin de alegere)vor coopera.Pentru juctorul 1, cele patru rezultateale jocului sunt preferaten ordineaurmjuctorul toare: (D, C) > (C, C) > (D, D) > (C, D) ; pentru 2, ordinea celor jocului patnrrezultate posibile ale este: (C, D) > (C, C) > (D, D) > (D, C). Rezultatulla care se ajungedacambii juctori suntraionalieste(D, D), cel care e plasatdoar al treilea n ordineapreferinlelor fiecruia. Dilema pe care am prezentat-o aici estesimetricd: ctigurile celor doi juctori suntaceleai. Dar nu estedelocobligatoriuca lucrurile ssepetreac pe care le obincei doi juctori dac aade fiecaredat: uneori ctigurile defecteaz saucoopereaz sunt diferite. De pild, am puteaavea:

'FuosJadJlq rrleJ8dluoc lsrx nu I rotEcnf Jn8us Fun elu$ls lJerunu eJlul J?op luns FrleJuduroc urncu rS :edualv

'd <'a tu ls'd < '.q <'d zJ Istu < '.r <'d tJ Istu <

:Jolgtrun Inc ul rucnl lsce errJrJe^ aluod lruotprJ'oqels ruur nfrpuoc u1 rS acnporder as etulrp pc ts luseJalq 'l

splentrs ?l J?opruprunzeJ u gs rJrV 'rro1cnlIIFIU Iuur luns pugc:edu e:ec rou lulqord 4ncsrp ruol Juotprrun zeundcas u1 '(gotpcnf a nc pruIp o ureru)JgrurerulsJolrJolpcnf u! lc luns lunzexelueseJlur 1nrunu eJBc 'IJolgcnf 'pydrurs IBIUelec J?CI uru1ry ruru J ?s utruoJuI lop gc11dur1 '(greor.redns-olred elsr! [C 'J] u8eterls 'rulncqrud '(O 'q) n8elu:ls apueqcared ug)grundo-otoffdelsnu nou urp JBo ap ueqca;ad ep srJcsep atse rnpcof lruBllnzJ umce rS rup i1q e^rleuJetl a8alutplplac pugc a 8uap Es qq ruru etserotpcnl rurg n:luad Ecpulg 'Eluuulurop IBIUnu 'ulca;ap B ep 'O zr8elerlstuncg ls luesJelul Ec
d

c
J

u
I

u u
J

c
I

u
I
J d

c
d

: (9002 :uqq1) col yn"rotpurn rurrulsuor ps tunc? eelnd uy '(p er8alerls- cruru EoBJ nu ps) 1egt1e rS azapacord gs atuodmu rotgcnfcg 'BlceJep e ep rSuredoocu ap er8alu.rls ep rJrulp 'pc rueundnsard ps 'nldurexaaO 'llSetels gnop op lFru reur edrzodsrp sl n gceprSacnporder rr-rolpcnf es Eruelrpi lurluasa lsnu rotpcnl eJ?ceg ruluad 'Buerues gnopp Iruprunu elrqruodsrp ounrlce ap rrSoturls C FcurylouBs

'd<'d<'u<'r
ps (Z'I : ! rolpcnferucerJ : rruo^u n:luad Bc JBop 'eps pturrdxeaJBO ernqeJl rnlruruozrJd e crrleunsu o-Jlul alun8rtsgc Eru1ry rrunun4ed alec erlulp epriula: zua:lspd s orscgnrtued Ec lso In^non 'O nou urp g e^ urEelurls rotcnf recgrutuad rep 'eluegrpluns Elueurruop 'pzeeradooc 'coflseceu1 pcup'r.ro1cn[rop nespzulJJop rolaceprnEqSgc
Y^rrJa'rof, aNnrlsv rSa"l,rrrvNorlw

48

FUNDAMENTELE POLITICII

n care un nou juctor nu face dect s repeteproblemelepe care le ridic De exemplu: fiecaredintre ceilaltri. c Navetitil. personal, ajung Dacmerg la locul de munccu automobilul mai repede. Dar, dac tofi mergem la locul de munc cu automobilul personal,atunci traficul se aglomereaz i fiecare dintre noi ajungemai trziu dectdactofi am folosi autobuzulsautrenul. o Soldalii. Pentrufiecare soldat, dacunitateamilitar din care face parte liniilor. Dar, dactoli e mai bine ca el s fug n spatele esteatacat, soldalii ar procedaastfel, atunci numruIcelor ucii va fi mai mare dect dactoli soldaliiar sta pe pozilii. . Pescarii. iar asigur un numrlimitatde pete, Daclaculpe carepescuim vnzarea pescuiesc ctig mai mult din numai eu mai mult, atunci eu acestuia. Dar, dactofi pescariivor pescuifoarte mult, atunci lacul nu va ceeace pentru toti mai aveandeajunsde mult pe$tepentru regenerare, pescarii va fi mai rur. o Poluatorii.Daceu nu pun catalizator pun, la automobil, dar toiceilaltri atuncipoluareascade,nseu nu pltesci costurilefaptului c beneficiez procedeaz la fel, de aer curat. Dar, dac toli posesoriide autovehicule poluarea nu scade. O alt ilustrare a unei situalii de tipul dilemei prizonierului e oferit de Rasmusen, Ramseyer(1994). Cei doi autori au analizatmodul n care se care se ocupde c n comisiaparlamentar colecteaz mita. S presupunem o anumit problem sunt nou parlamentari.Dac se ia decizia X, atunci firma I va beneficiade 1 milion . Pentrua influenadecizia, firma I are nevoiede votul a cinci parlamentari.Fiecareparlamentarcare este mituit, fiind rafional, va dori s oblin o mit ct mai mare. Desigur,firma i poate plti pe cei cinci parlamentari cu ctecel mult 200.000 (fiindcdoar astfel pe urma deciziei trC. Cum va raliona un profit de rmne cu un anumit parlamentar care nu face parte dintre cei cinci ? El poatevota fle n favoarea deciziei, fie mpotriva ei - dar, cum este exclusdin coaliiacelor cinci parlamentari,votul su nu modific decizia; ns el nu ctignimic dac voteaz n favoarea deciziei. Ca urmare,el estedispuss cearmai pu(in de decizieiX. Dar i firma Y 200.000 de la firma Z pentru a vota n favoarea
lui Hardin, n similar: punea 1. In capitolul13 vom discutape larg un exemplu legtur bunurilorcomune". cu ceeace el a numit ,,tragedia

i----*-I

'pJlsDouoawtat)os ul auJoluap ap Jtutamd tn{ap 'awtptapo 'gx alsa 'sof leru un lDuwasJD ala pJt}p tp lrprxl ulueurn8ru { uA s urnc uSe'luuodutr rN 'nu ns eleJE^ape luns rJnuo^z olsooup?ep lso nu 'leg ap intxatrroJu1 'eualqo.rd i orne nes tJplop op ueorlnup ellru lenl nu rnlnlets m rlurlr.iorileul qc IntdJap sugatSaqro,t as JSauBruoJ crlqnd InrludsuI 'snpeJolJEoJ lse rlsuurz eJlull ruopJooc uielrpqrsod'rze ep ttSeugruor elpcru-ssgulIntxeluol ut : r:qrnieldurr lalsce aprlecrldxaerturp Eun Jrpur plduraxE 'rf,rru p ulJlxa nuJ lsuerz rd rsernlrul l-ps BJJcul TJaJEJE ap lnuro otEJ nJ a1a[e1ue,r,u : e]apa^ nr ;on lnoaJl psuJlsoJ e luesoJ 'lsrleulnf ad pcsernlru -slur lJdsun 'aietuu,te elrJaJlp r-npurJoJo eJJor.rl I-ES I.IreJap InuO isrluu-infun rS rrare3eJp luo ]n3sounl un rlurp JruoJelal aJlqro^uol o ;r1qndtruo^epE pugorfeooS ul'002 ul rso; ne rJlnur'erirelrrog

000'I p lltu o pugnl recsrJ's 000'00 p ird un ei rnlnlels ?ateterJdo:d q lege lTuugrud urp rJcu p ueorlru op lsad inpug^ ne er8:oeg Intelsurp rteltrrurap rilnu reru '061I l1ueur 'nss :$ OOO.E 'eprJolc ul npacuoc^a1?3 uruc pusJOIe^ ptrru eJ lFurJd e rs uI>1oorg urp uod Sur.rn un tuurrlp,+ ei ep le^lus aJuJ'r88erg or.reryTJod\eN p rnlnJoleus Ip 'uDw auot ls suos ul ruqalJ nldurexa un'p)nu auDo{ a lsoce ojrut Ia3 runs )sdnrtru! aJtl;ira) ap alnut)qaalalutuoao pJDpJorqJ : ,.{collnl rn1lnxopazd" 'pcrtu ap ep lrunuqns lnosouni a eiznlouo3 ioJz p RlerdoJds locrpr.r 'Etrurrl a?unfsE z1 iorur rrut io1 a HntJ ElrurpJ also e?rrnfes eJBcl Inlel -inzJ 'r3rr sndl:lnluarunirr rltztu ep tuarorJns Jplunu un p eJolrJelueur -BIJedleJrl Jt?p :luesJtur a drl lsace ep luetueuoriu:rnun prznlcuoJ ('t'6 sunr13s 's:e.r.ur ur o-srrisap tu JsJ ad ericnpur op IJ un ?l pzepacord19) 'ezeu -olicg qs lun3 eplqluoo 'iJIs ep puecold 'lS rrelueurelredrilelrac Jiurp eftJerJ euorier .iu .J-lui lnl_Ie1 a;l,l,ud nc arfizodns o ecuJ :etuerueFed offcorJ :llonl]s rltle JnroinJ Jr:ru sndxeInturlln8tv 'r:arco8au ^rlf,aJ col nu/ '3 .tu3rz ri tJtuulslJed eurir-.i 'J]ul r rueundnse:d nu'rn8rsag Es 000'00I * Igc)fl 0Si ep ur)nd ieur Jof,Je ?Jep suestsocsu1 rsna: setnd re rS arfrleoc ru; tr:lrioo: sJBp ^rsep g natnd JB nESInlo^ g3 ans ;uJeurpd uvluJ -ir? rpf r-lriuouret.rd n:ted rac Jlurp ale3er-I 'leJatr rJ oleod Joluetueruul-red .reCI 'Jelu{uulJeda:e-"'erJ nrlued 3 000'0I reop e1 'pyd lnlu;r'.r'luut,.liEJ 'ru?q rp - ptnu pl?Jsqs ealnd e,,r, eurJrJ glind ruu erse;op X nJlued ezelo^ eriiluoo u3 iSnlcuraulurfrur rreluerrrulJed n:]ed rac eJlulp eJBcU ESa-rp1 run3 'E.rrlirilui to g1ilu o JJo s ecJJulBE I leuor]e; Jotce un uc zeauodce
y \r.L*lsroJJN:lI.LJV IS lJvt_r'tvNor.l.vI

'$

50

FUNDAMENTELE POLITICII

ofer o explicalie a acestLti fapt: fiecare pal\arnerrt? Dilerna prizonierului e raional, deci vrea s oblin ct mai mult. Dar parlamentarii joac indepet

dent unul de altul, fiecare urmrindu-i propriul interes, i de aceearezultaf flnal nu va fi un optim Pareto pentru ei, ci, dimpotriv, fiecare va primi m pulin dect ar fi primit dac s-ar fi n(eles toi de la nceput (fiecruia dint ). Posibi cei nou parlamentari, mp(ind egal, i-ar fi revenit peste 110.000 tatea ca fiecare parlamentar s aclioneze urmndu-i propriul interes exprin irrs.s cstr(i1ie. rrtrsrt-lrrtt'. \rr\r-rurrregtrrrdetsscft\fg, \\\$fu\\\ ft\\I\\nr e3 actioneazindependenteste mai mare. Dar ntr-un regim autocratic posibilitatea realizrii unor condilii ,: i.a tip este redus, fiindc ntr-un astfel de regim actorii sunt consrra:.. coordonezeactivitlile (iar autocratul i mpinge pe actori s ias c.: rr. liile de tipul dilemei prizonierului). De aceea, argumenteazRasr-.*,":: Ramseyer,mita extras de funcionarii corup[i din regimurile neden-.,- -.r"

F. Marcos (n Filipine), care, abuzndde poziiile lor publice, au :, .&L{ foloaseprivate miliarde de dolari.

este mult mai mare.s ne gndim numaiIa un Mobutu(n zarr *L!{

Semnificafia dilemeiprizonierului

Aa cum am vzut, dilema prizonierului ridic problema rapcir-ruir. r compatibilittii - dintre ralionalirateaindividual i cea de grup ; c-. : ma probeaz c ralionalitatea membrilor grupului nu garanteaz c !:-:,- { ntreg va face o alegerera[ional; e posibil s avem oameni ralion.i -* societateiraional(Barry, Hardin: 1982). Aa cum sustineRapopor: rrj avem o situalie n care, pe de o parte, rationalittea individualu :-:*s pentru fiecare juctor acel curs al aciunii care este cel mai vDra_tt.: r,::rr el n circumstantele date; pe de alt parte, ra[ionalitatea colectitt; iiir.li pentru ambii juctori, n mod simultan, un curs al acliunii. Iar :r- .-:{

situai, ntr-un mod poate nea$teptat, .-j i dac ambii juctori ac[irrr.f conformitate cu ralionalitateacolectiv, atunci fiecare juctor iese :-", " dect dac fiecare ar fi aclionat conform cu ra(ionalitateaindividua.., Aceastdescriere a siruaieipare s implice nu numai faptul c u:r:": de ctre fiecare persoana propriului interesestedoar unul dintre n::. _. ;-r ideii de raionalitate, ci i c n interacliunile lor sociareoamenii reu::. . * | comporte astfel nct s asigure succesulacestora.Dar se ntmpl a\.: r , .;, cd se face apel la un alt gen de ralionalitate,una ,,colectiv"? un intl: . _--- o

50

FUNDAMENTELEPOLITICII

parlamentar fapt: fiecare a acestui ofero explicalie Dilemaprizonierului joac indepenct mai mult. Dar parlamentarii e rational,decivreasobin rezultatul dentunul de altul, fiecareurmrindu-ipropriul interes,i de aceea final nu va fi un optim Paretopentru ei, ci, dimpotriv, fiecareva primi mai puindectar fi primit dacs-ar fi nfelestofi de la nceput(fiecruiadintre ). Posibilimp4indegal, i-ar fi revenitpeste110.000 cei nouparlamentari, propriul interesexprim urmndu-i s acioneze tateaca fiecareparlamentar numrulactorilorcare nso condilieimportant:ntr-unregimdemocratic, estemai mare. independent actioneaz realizriiunor condi[ii de acest posibilitatea Dar ntr-unregim autocratic s-i tip esteredus,fiindc ntr-un astfelde regim actorii sunt constrni sinraactivitile(iar autocratuli mpingepe actori s ias din coordoneze Rasmusen i liile de tipul dilemei prizonierului).De aceea,argumenteaz nedemocratice regimurile din corupfi mita extrasde funcionarii Ramseyer, este mult mai mare. s ne gndim numai la un Mobutu (n Zair) sau un de poziiilelor publice,au extrasca F. Marcos(n Filipine), care,abuznd privatemiliardede dolari. foloase Semnifica(iadilemei prizonierului Aa cum am vzut, dilema prizonierului ridic problemaraportului $i a - dintreralionalitatea individual i ceade grup; ccidilema compatibilittii c grupul ca probeazc ralionalitateamembrilor grupului nu gararlteaz raional;e posibil s avemoamenira[ionali,dar o ntregva faceo alegere (1982)' Rapoport (Barry,Hardin: 1982).Aacum susfine iraional socierate prescrie individuald n care, pe de o parte, ralionalitatea avem o situaie pentru avantajos mai cel pentru fiecarejuctor acel curs al aciuniicare este colectivprescrie date; pe de alt parte, ralionalitatea el n circumstantele pentru ambii juctori, n mod simultan,un curs al acliunii. Iar n aceste n dac ambii juctori aclioneaz situaii,ntr-un mod poate neasteptat, conformitatecu ralionalitateacolectiv, atuncifiecare juctor iese mai bine individual' conform cu ralionalitatea dectdacfiecare ar fi acionat c urmrirea faptul descrierea sirualieipare s implice nu numai Aceast a propriului interesestedoal.unul dintre nelesurile de ctrefiecarepersoan sse reuesc oamenii lor sociale ci i c n interacgiunile ideii de rationalitate, pentru aa ntmpl Dar se cestora. succesul astfelnctsasigure comporte ? Un individualist una cd sefaceapella un alt gende raionalitate, ,,colectiv"

- --_-l
arec ur - qJrlBrrrelsrs lelfluuoliErlap ze) tse nJludnrpeual InlnSurs [...] i 'rusrl d ruEJq r-EnJtuadnldtursrSJnd'lEap ap uozuI lErcds ul .lsoJdrserr ] 'llqrsod punuozu! rs a]^rllnorJps pnurluocelleoJJ ruc elserEZrueJuI ] eoruru pun olocu 'ordulgc el tpJluoJuos rnqJt Ju Jntlnc JoJEs 3 ..rolal i -eer3 Inzc ut poclrurl rqsoepulals uls38InJsn-J .rrrolEJcnlscBJsrles rs_B rulrred o:uueJ rslsc?plstzar lEnpr^tpur3le^rlJaloc Jep 'glrqeJoprsuoc Eleool sJezrlBrcds o trotlosEOrJJ8o8 eatutrsr^rC'lEuorleJar8leJts o a nu ElsEeJe 'luJLr8 rerurouosaIu erpa^ ep Inllund urp 'Iec 'pueJq HIntII ap tBod es lg3 ezszruJnJ O 'rriElrunlllos JolasJlur s rJ JE leuorisJ r33lEJ1S IB rs elBJol 'rol Jolrolu Is erp^ap lnlJrrndurq JolrJqureu rnqrJlsrp al s rBO ed rrnunq ezruJnJe n.rlued elrrnllnc alol urp a^rllnc s cJEeculJol^rlcsloc EelElrJ -ofuru c purusul elseeov 'Jntuuul rrJlusrSpcsuat1d qs ornqeJlle^ucloJ 'EJrrnurap eiro; erlsed rS-e ntlued 'pc lntde; ap rS ptecrldtuoc etualqoJd '-rn11ncu8e u1 plrqruodsrpEcunu ap pirog 'e1lud t1mu Sertu ate,\rrdelrJntol tp ap ad ?ppcsre plrqruodsrpJelunlo^ 'E^rlceJlu utlnd ruru tlntu ru^ep re ^rlolol ul Eountu ap elrog tgcul IJls eJunurrsr 'otturueJp eopcsre plocrr8eerjcnpord'ele.\ud alrrntol rg .Qnpu,r nes lrualSourESulIJ etuod nu arec) telrrd to1 un rS EJJoeg EJnu rJo otlntu Ieru lc ap 'te1d o pJeJoeo ets3urulud 'lBS urp Ecuntu ep pirog 3e4e elulaudord ul luns sJols3B alrirnc ESrnqeJle^rlcloc';erurn e3 ('1e,trrd tS e1ase3) 'oloo r3unuI e ap rrllrseouJcEurrcru 'nfe3rlqo Joun aralSeu '^rloloc o-Jlul rc.erinlrlsur o Ep nu ee uI IJl e ap lnrde; rpCI ..e1Sar1" 'e^rlJaloc nes crJquJ o runcard roun .,ErnlEIB"as nu ^urJ 'runrldo e11e rSne erec (elryrue;) tu,trrd atds alutuarroriglrunorcnu urp Elutnrcrountu ep uiro; ep purdep e1g 'te1n8arecuntu ap pirog o JEt lJpur tuls p rrepur-rde.r1u1 1un5 'elsruntuocrolrl ure;e ul lnosoun3uIEnlJr^rScrun Inlol nJ s^c luns l [.. I qqe;8ep IetrAi l3lleJcoJlqnps IlulJlsnpul r:otufe8ue rJerurrru 'atu.trrduepurrd -ellul IJIIII IOIUtuns nu fericnpor4 ap elocr:8y ale,lrleredoo3l e1a,r.r1ca1o3

:srugruod rii 9ls^rlrlosupuorrad uJ elocrrSe :olrjgtr,rrlcu eamzrueato eJ JolrJeJJ p^rl -raloo zer rS plrnpr^tput ealutrluuorjeJ J1u! tcrguoo ep nlduaxa un tBI 'EIEtJos aunriceralur ap axoldruoo rlu eJp8colsceuJ rrrraJo3l e{ecrJruruas ezariueprtaps scJpesur rS ('cra rnlnoof BeJeldeJ nc 'uolpcnf rilnu ruru nc) rerualrp elg rJzrlJeuB 3sre.\rperBJprsuoc u! ?r Ia : ecuJuse JBrqcilododeu JEI 'Flenpr^rpurlBlrlu -oriur ap eaepr'3:u1r?tu lxeluoJ un-Jtul 'rn.rlsuoc e ep ecerJ JBeprpueJn3 'lBtuotunSJ r?tr^ p olBc euIuosB o elrupu elsod naJS nc crSolopolau
t>

ENnrlJV rs EJ.VJT-rVNOrlvd YATTJA'rOJ

52

ItrU NL)AI!4ENTBL POI-ITICII

(interesele de familie) intr n conflict cu rationalitatea rTucrora(inalitatea li.'caliicolecii-;, care la rndul ei intr n conflict cu raionaiitatea economic * national este creareaunei piele efective de comercu amnuntul la nivelul ntregii ri. Dar realizarea unei re{ele efec:tivede comer[ cu amnuntul e considerato prioritate sczutde ctre guvern, iar iratrionalitile care decurg gr sunt pur simplu adaptri logice la o situatie de pe o pial artificial distor( C h i r o t : 1 9 7 8 ,p p . 4 8 1 - 4 8 2 ) . sionat

PentruN{. I{ollis {L979), dilema ne duce la regndireaideii de ralionalitate. F i nr:teazc aiegerile pe care le fac juctorii se ntemeiazpe preferinlele iicestora(i nu pe o evaluarea tipului de aciunicare ar putea produce cel mai tlrn rezultat). Or, atunci faptul c jocul produce un rezultat care nu esteoptim F'ar"i:ti' se daioreazsupozilieic ratrionalitatea estelegatde ceeace o persoan r-riiir' r' este cea rnai bun cale de a atingeun obiectiv.De aceea,pentru a eviiii rrirrcluzianedorit, considerHollis, ar trebui s respingemaceast rupozilie ii s incercms ntemeiem alegerea rtionalpe luarean conside,,)cra rnrr ;i Astfel, e in rrrodobiectiv estecel mai bine pentru aceapersoan. :lctlpul pe)care vrea s l oblin o persoanar urma s fie definit nu prin acesteia, ci prin inr.eresui ei obiectiv; apelndla criterii externe rrcrferin{ele de rationalitate, cliunea pe care ar alege-o fiecare ar fi cea care ar duce la LezrrItatui ctloperativ. Propunerealui l{ollis e prima pe care am adus-o n discutie fiindc ea ilustreazbine ideeac dilema prizonierului atinge chiar fundamenteleteoriei pe respingerea alegerii ralionale. Hollis propune o solu(ionarecare sebazeaz urreiadintre ipotezelefundamentaleale acesteiteorii : faptul c pornim de la .rL-a ce pref"er oamenii, oricare ar fi pretrin{ele 1or, acesteasunt luate ca date. Pe de o parte, o asemeneaabordare e foarte greu de acceptat, cci aceastpresupunereeste central n paradigrna alegerii ralionale; un cermai pulin .ettor ar fi mult mai dispuss testeze solutii care se ndeprteaz de practic i, de preferinl, ar pstra nealteratct mai mult din paradigm. Pe de alt parte, n teoria politic, apelul la intereseleobiective, care s vzut ca periculos.Cci cum nlocuiasc preferinleleindividuale,e adeseori pot f i determinate ca obiective anumite tipuri de alegeri ? $i cine ar fi ndrept1it s statueze astfel o anumit alegere? Mergnd pe tipul de argumentare formulat de Hollis, am putea argumentachiar c astfel e posibil s se aiunela

'e3}SGtl? aJiulptiull 'ps8rrr {ii } llll1'srlli p lrJ8olu ui zlo^n-tr l Jp U}lllFns r iuorlel iuulo^ un J uls?Jr? s a?;;rln epuntlse: JIplJ o aJod rtulqoJd e;p iiilepout tr;trJJip rS luuoriu: rninluetoA ezalodrtsptoqe tu T.6 seund :)srir pun 'l.t.l,iJi,/0d tolaJuaruDputl.l unlo^ BJrul?ru uJ lr lnuri:d ul plBlnssrp 'pl!d 'l_inlJ cpr:"iciru:;inrl fI allnru mlu uI pr glsecE uuo^zap utnd 'rnlruaruozr.rd eurepp p asrJlsapalac runce:d ']EJrJrporu eltldxa uatnd :lg3ul rnqJlseJlutrnlnrrdorcl iiientis Es lJlse elirz-odns q: "repuft: Jr{oseu'(sorpr,rur alsa nu) nEJ rBrx arJ al ES zeara8ns iii'r1-io1.:r uJ silur unaJ^ Jpnu rJru (z np I erolsece1unr,rdo.rd rnlnsJelur E .tl?lri l?3pJezilueJ 3l np s rn1eaunriceec aundordrs1nu (1 : rrnsuasgnop uI lurnue r 'zTtauorll?-rlur eJ3nc iuatueo liluyrecp lseJ]ur ls nu iunluea ' inr(!t:r? J i1 e;unrlJesr.rltnzll, iilE runJ 'saJalur1nr:dordalSJEruJn rSg eteceg .JurrrJn erlizodns olss t luFqa;lul inuuts qns tuncu aund as oc Bec urJd 'lelilu lInJlsIIocoJ 'alenpl^lpul roleiur:e;a:d InqJltseou r ea:ereprsuoo J e1 uiiunuai ps rnqaJl r Eoec nu Btulqord ,:aqcse; pdnq .rnlndnr8 rnlns.ratuiI Ia3 ep terdorde Iiu IJ u,r nr:dord rnlnsaJlurInlnslsc r3uru 'rfii:i:o;;:l ;alainuaga.rd e rS JeJaprsuoc ur aJenl undnsa:d s tvcui lJlsr psECIipuBrunurrc 'pleuorfa alse nu erlrz trnllsuof, u u^ telrluuorie:ap Epr -odns lsuacr 'rO 'rilelrolJ elg ed rSnu 'aiurrage-rd airr.rdord tgJepoJsJaprsuoo '1e .elseace I ui ner nu rruaureo c eundnsardee :glrugJlsuerd alse e1e]r1 dnp -euotle; ap psndnsatdeeapr ets InlnJeruozr:duure[p ep srJcsep royrrienlrs ,ns .(16I) reqcse1.N erir.isde ruluadpqesuodser gc rprsuoo BI Inpugr (/-lZ-gIZ'dd 'qOOt :url,rag) rSiedo.r8ul leulrdxeeu rrospe euglupr 'n nEs rnlrueJE^pe" iltssJE Jurri3 e etaSale uJqrln3 rnl ealplJeqrl 3ep nc . '(aursap eru,zl.lveJ'ptdue.rp Orluopr 3rJs ernqst.l rutuelelarJos o ,eaunrcdaleiuS 1a 'euot[p 'el:)iJeJ) .c ereolrlSrurl ln{nttloIe Ioi Interp,tpe rJ Je aJi23rro eera8ur^ ,eruudo.eprurlur r; .:o1rfp1 -uol n3',,ler^*..rape" Jo[ tnlnlarunu uI uJnlJol 1od -orf,os lu nssJollriLriuo lE^rlcJ laiulJop (ptecdru1 ulurrtSuor nc) erou8r 1od 'g'rr:.-'-rcisJacl ilr zaseld 'luatsrzar gtpur aJ a ltsef o rcruundo [u-s ur ["'] 'ne 3a1eiu1unc eseseJelur initirt ,iE llir ii lJunlE re-rs rs au[u rs 1r lnudorda3a1aJu1 .151su1 u.)i1(1.)t.iiii .rprl rieutlriuJ p I3Jel rJJp3p'zec unq rtu u1 t csoun) 1ac
lj titJ.rp e'irrqrEur Jctqf, ro^u lelEJE^pe Jsounc l p3 rSunleepurlard lod .nur 'ro1 rrr ri rol InscJetrrr ur aleurqnrluad rTppar ad a8ugrlsuo3 {r r-u ep u;$sod ul .rldn.rocnes rluerouSl .lqJo il-li1.1\:1 ru[u ad daruoc ErrIs ze3 lsocp ul rosn a-r1,q .rleutrunl retrr trns !f, nrtuad osJqurJn ra trr l-nu Jucad rep lsoJ rJ re Ecp rSrSul -lrulu r.l J-l JeJad (orlqndEllEups nesealelda;puecrz s) docs rnun alIllnuul .ls rrrernuo rd a8upnsuocr- p - IllptlulltrSalE 'p18po1vJ llltlllqlsod ua.reldacce
t

't

y^rJJltoJ

ixnrJ lv rSi$'JnvNorl,vu

urq else e3 ?oc JeJ alna![ E3?cl a eJscauruluad ulnd c 3lol tueJeJ Es rcu eJ rnqeJl Ju nes i I nJludurqrelll elsoac uacpceJ ps J?cu ec rnqaJl Je 'eeeceaq 'ezeredoocnu s urq ':otcn[ rcrrr els eJecerJ n:tued runoe g rleplc aceJJe ecrJo : IJlsBlBInr.uJoJ eieod eurelqor4 '(ulayp ul rSur:drrrolpcnipcrpe)zeeuorice:elur eJEcrurueo ep m1ndru8rrJqruau Bcrpure rulued ,,rou" rueucs s 'ecgrldrurse rulud 'roleiuuege;d eourpJo uI lellnzJ lsord rcur 1ec auliqo elreJl lB else1anrluedJuJ Inl 7 p.lolgcnf l1e n4ued tetlnzr -ellTrzoJ euriqorolgcnfarecelgunq reru 1acauriqo I lruolqcnl
'l rulucl

'1eru1ued 'JolsluueJJcl eurpJo teqnzeJ lsord reru 1ac euriqo i1e n4ued ul Bpop alsa ru1uad e.rec tetlnzr 1 1n;olgcnf IB 1e unq rru 1eceuriqo Z Iruolpcnt 1nlllnzeJ euriqo rolcnf erecarg

nu
jI Inrol.*

r.,':9$a*nLqrgu ,.;, r':.iz.lnlor.3,!,flf i;


eftolErrun eurJoJur Bruelrp rrrEnleJs 'lgluJ rBI^J'leJ J uJ 'trJred upe^ gS 'rnlnreruozrrd eruayp p - tfregp poru q ISp- elElcJB tuns 'rrJoel 'docs nps pJeprsuoc Enop tscv InrJdoJderu luaEe eJ?cerJ: erirzodns 'eunq plle o eJ S ?rJoel ftq reru lc erJ Es rrupcg Jolrunrfcea1a1e1pze: Ec runue rS 'docs rSelece ne lrlueSe1iol 're ll^rJlod lrleuorier IIluaSenJlneu porrr ul gzelen J erroel : EiuJeJrpEnop B rS eE;ncep rcre C 'leJoru else nu nr:dord mlnsaJlut?rJoel c drurl ur 'plaour lse Elsruorlurcasuoc BrJool 'lu?uodur : ?rrrrJd ep ruJlxercreluns rrJoelpnop lec e4q afuera;rppnoq
'ercldel lldls oruru -s IuI lC UI nBlsUOJelBllllzJ reJECl rrcrJauoq rJrurBrueloc ecnpB^ rI ec '^rlcerqns ec pcsJ es eunrfceBcuLuJeJ s rnqo4 leuorier lse eurcrJorulud 'lrSe;8 zeeu '1aru1uadnr reur g ^ po epJO -orice 1ercrmle'eiseorde1e11nzer ecnpord P^ qr I0 eprc aJ c cJ^eurcccl c cpcJps leuorierr urcrJo ruluod 'le nJlueourqrBr.u g eA ec 33 I3 'olutlnzerunqrrualac ecnpordun ac elso Aec eceg ru1uad e J o rou oJlurp 0c c?J ?s rnq4 r rou aJlurprBcrc eJceg erec sd Jur relu eec earmrie; 'gunq p eleodes '1eru1ued 'eg lgc unqp ps es efern Bc BIo:leuorier pe-6 qeul tEoo 0slgc g psl11lnz0J ec elece :1Blrru Ic uJ els Jc leluar.upurgdocs 'Euoslad -uaurepurg arucegrulued le.lourdocsrn8ursun plsrxg rn8ursun glsrxo '3urq

3 8Iro0I

,,

y^rJf,a-roJarunrllv ISsrvrr'rvNorlvu

FTJNDAMENTELE POLITICII

era ca n determinareafelului n care alegeun votant s fie luate n considerare nu doar preferinlele sale individuale, ci i unele consideralii sociale imperc func1iaa crei sonale.Plecndde aici, Mueller (1986, p. 6) argumenleaz valoareo maximizeazun actor ralional estesumaponderata utilit1ii sale i a utilit1ilor celorlalli membri ai grupului. Astfel, pentru un votantj, func1ia pc carc o va maximiza acestaare florma :

o i = LI i* t,I-t"
unde [i reprezintutilitatea persoaneii ; att U,, cr i fiecare U, depind de rrTpcrtmenrul tururor membrilor grupului, iar 0 este un parametru. Dac : 0, atunci individul j ignor impactul acliunilor sale asupracelorlal{i i se comport numai n func1iede intereselesale (iar teoria va conducela predicia c"i se va abline de la vot). Formulat altfel, individul j se comport pur egoist. j va lua pe deplin n considerareintereselecelorlalli, Dac ns persoana atuncivatrebui spunem 0 : 1: actiuneadea votaaluij are o determinare etic. Votul meu poatecontribui mai mult saumai puinla rezultatul alegerilor. De aceea,de obicei, nu avemcevade genul totul saunimic (0 : 1 sau 0 : 0); valoarealui 0 va putea fi una intermediar. Or, dac aa stau lucrurile, consideratriile cu caracter impersonal au relevanfi pot influenla comportamentul individual. n cele ce urmeaz vom discuta ns alte ncercri de a ncorpora aceast inruilie formulat de Rescher.Cea mai important va fi cea care va accentua contextul nou pe care l creeazdilema repetata prizonierului (i care, n final. va conduce la introducereaideii de institulie sau de norm ca o constrngereasupra compoftamentului individual). D. Parfit (1984) produce o alt interpretare a semnificaieidilemei. Mai nti, el definetemai riguros acele supoziiiteoreticepe care dilema le chesacele supozilii ; n sfr$it, tioneaz; apoi indic n ce fel dilema chestioneaz indic i posibile rspunsuri ori soluii la acesteprobleme. Dou coleclii de supoziii, consider Parfit, sunt puse n discuie de dilema prizonierului. Prima esteceeace Parfit numeteteoria S, a interesuluipropriu; a doua este (1984, pp. 4-8, 24-25). teoria C, teoria consecintrionalismuLui

J6

FUNDAIVIENTRI,E POLITICI]

Dar pentrunol fi fiecruia. pentruel, pentrunttivaTrmai prostdectne-arputa prostdect mai i este ecruia n partenumaidacf estemai binepentruf iecare ar puteas-ifie (p. 91). Dintre cele dou teorii, considerParfit, cea care e pus n dificultate de situalii precum dilema prizonierului este teoria interesului propriu' i anume n urmtorul sens. S spunem c o teorie se autoanuleaZn sens colectiv dac e sigur cci, clacit noi zli urmm a.cer teorie, votn face ca scopurile sfie alinsemai prosi dects-arfi ntmplatdac nimeni dintre noi Ji.ecruia nu s-ar.fi r:omportatconform acelei teorii (p.55). Or' dilema prizonierului spune c exist sirualii n care acest lucru se ntmpl: fiecare juctor, mai nti, are propriile sale scopuri (s f-acastfel nct pentru el rezulmtele acliunii sale s f ie cele mai bune) ; apoi, rezuitatul acliunii fiecruia depinde (n parte) de ceeace fac ceilalijuctori. Iar cnd sunt ndeplinite conditriilece dilcma, rezultafulla care se ajungenu esteun optim Paretor'Teoria clefinesc C consecinlionistnu este ns afectatde dilem, fiindc ea nu admite c fiecare acror are propriile sale scopuri ; n schimb, ca teorie moral, ea cere ca scopuriie pe care le urmresc actorii s fie aceleai. Cum poate fi solulionat problema asttl formulat? Parfit construiete urmtoareaschem(p. 63) :
n sens i. Exist, arat Parfit (1934, pp. 95-96), i alte teorii care se autoanuleaz exist acesteia, Potrivit comun. colectiv, printre oare se gse$temorala simului diverse avem care cu persoanefat de care avem obligatriispeciale.E vorba de cei relalii de prietenie sau de rudenie, precum printrii, copiii' fratii i surorile, prietenii, binefctorii,clientii, pacienlii, colegii, vscinii etc. Morala simului comun consr n mare parte n obligaii fa cte acest gen de persoane' Or, Partjt. nu e greu s construim dileme de tipui celei a prizonierului argurnenteaz care s riciice probleme acestei teorii morale. De xemplu, iat o dilem a printeltii : fiecare printe poate fie s-i salvezepropriul copil de la un ru mic 2). (alternativa copilul celuilaltCela un ru mai mare (alternativa l)^ fie s salveze prtrezultat,a crui sirusture cea a dilemei Matricea 6e nrai jos descrie-ic-rcul zonierilor: 2: Printele propriul coPil salveaz
Printele L: , salveazpropriul copil Printele 1: copilul ccluilall salveaz
lrare..',ltntar3.

Pirintele 2: salveazcopilul celuilalt \ irrinrirre: uopiltrllui I sut-cr an:bclevttnrt.

ntct o A n r b i i c o p t i s i t l c r c e a t t t a t Copiiul lui I nu stttbr

CopiiLillui 2 nu sriiernicr o rnbii copii sufcri vtmarca r l l i m . r r r . ; 1 r ; ' l l x l l r . i 1 : t r 1 : t : j mar rnic.


ambeic i'tlinriiri,

ed rolriuplos Brrrlrp 'rnlnfu.lnc lliruln ea.larcerdu rJo rrJolsp Inluourlus lSeJcJB cep 'Eplld aC 'rnlruruozrrd rauralrp lndu ep acr;rcads Iiierurs Joun JBIozJeurruJelep eetnd:u acgrcadsrJqurqcs lnunuu : acrSoloqrscl 'cl nrJolrJl luns tflnlos reJl llelleC llrunue un ed ro p ns rJe^ p Jprunuun csrc nu eJBcrrJrrruJ ruluad rrlusuedruocrragozalnd Js nes I ereol -eillelax Fzeluotu eftc lncn{e^oln? p ruelerrdo:d rutued Eurzuqep rJnuoq 'nydtuoxe treyoeelnd J? Iruls ep : esuediuocJ p {ulsrsun-rluud ece; ealnd 'ptceJrp :e-s rerlerursJeqruqcs und reu e erfnlos enop e-op ea3 'eaSuerl 'luorg 'nieplos ep 8el U elnd re ed nus lrlSarncsedmu ps lndecuoceuep 'rreu rJESlgcu! elruogru^ep1odroluecsad esndruralaxel 'pplld ap '1in1os reurrd lrnrrlod : acrlrlodluns rrinlospnop lorurJ'af)roru acunod :rJnl.+ 'trJJed 'elsocv 'les Jolrunrlcee:dnsu r:e?ugrls nop p luns zeetueun8Je -uoc lrunue :r..de gc mluad 1e3nsu elroduoc es gs eSunls teod Juca$JuCI '(ozaredoocps) J ls reulrp erinlog lsrnrlp reur alroduoc as RSeJecerJ
'1arutuod uJreruFcul g PsPrsrrullP 'l ui rJpq terueoundce -uttlcsrtscu epnrc u1() '1en:tuad?J ps Itu rJnu '10 R$lrutl" ruruueunrlcu u1 p]rrot?p(t) rJFqu[qcs rlscB

'ug atuod esumcv : nu nes plmqrptutsptsrrutle gc erg eaunrJce

:pc rutuad uls?rv 'recerJ ruluad punq IEru a gtsrrulle eaunricu ec ruluad

'3lstcv 'lsrrulleazauorlce ps psndsrp pcpqlC ueppueosrd ereceq

'lsroBaazauorlcu ps pqrsodur aur,tapgcpwrg (1)

lsrlulls rsru Buotice eleodarecalg

rs SrVrrrvNrorLvu Y^[3A'IOJ ENnr.lJV

FUNDAMENTELEPOLITICII

front ar fi rezolvat. Unele solulii cu caracter mai general sunt cele morale. Iat ctevadintre acestea: . ncrederea noastr n ceilali ar putea cre$te: promisiunea mea c voi desfrura o actriunemai altruist va avea mai mari anse s fie nsolit de o promisiune similar din partea celorlali. o Am putea deveni mai reluctanyi s defectdm. Dac fiecare crede c ceilal(i coopereaz,atunci fiecare va prefera s coopereze. o Am putea deveni mai altruiti, iar atunci cu to(ii ne vom comporta mai altruist. o Am putea deveni mai kantieni : atunci fiecare va tinde s fac ceea ce toti ceilali vor vrea n mod rational s fac. Dar, cum comportamentul egoist nu e universalizabil,cel mai altruist va putea fi acceptatca lege universal. S relinem c acestetipuri de solulii nu sunt exhaustive : ele doar indic n ce fel se pot construi diferite solulii specifice, concrete. Conform definiiei politicii formulate n capitolul 1, soluliile de tip moral nu au un statutspecial; dimpotriv, a$acum se va argumentamai pe larg n cele ce urmeaz, solu(iile morale nu sunt diferite ca natur de cele politice, ci, dimpotriv, reprezinto specie a acestora.

Dou exemple
S ncercm, la modul general i pe scurt, s aplicm acesteinstrumente la analiza unor episoade foarte cunoscute din istoria societii noastre. M voi opri asupra schimbrilor sociale radicale din secolul al XVIII-lea din fara Romneasc.Mai nti voi avea n vedere reformele realizate de ctre domnitorul ConstantinMavrocordat, n anii 1745-1746,care au culminat cu abolirea rumniei. Apoi m voi referi Ia raporturile dintre boieri i trranila mijlocul n cadrul formulat aici a secolului al XVIII-lea, ncercndo conceptualizare relaliilor dintre ace$tia.Interesul nu este unul istoric; de aceea,accentul va cdea asupra posibilitlii de a vedea altfel dect n mod obinuit o problematic, detaliile putnd s fie de fiecare dat nuantrater. La revenirea sa n scaunul Trii Romneti, n iulie 1744, Constantin Mavrocordat era pus n fap unei situaii sociale deosebit de grave. Evaziunea fiscal era imens (numrul contribuabililor sczusela jumtate n mai puin

(1972)i Hitchins istoricesuntpreluate n principaldin Constantiniu l. Informatriile ( 1998).