Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Referat
la MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

BLOCAJE ŞI BARIERE
ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ

MODALITĂŢI DE DEPĂŞIRE A ACESTORA

Profesor univ.
Student:

1
CUPRINS

1. COMUNICAREA DIDACTICĂ

2. BLOCAJE ŞI BARIERE ÎN COMUNICARE


2.1 Barierele comunicării din perspectiva complexelor personale
2.2 Alte taxonomii ale blocajelor comunicării
2.3 Blocaje şi bariere în comunicarea didactică

3. MODALITĂŢI DE AMELIORARE A COMUNICĂRII

BIBLIOGRAFIE

2
BLOCAJE ŞI BARIERE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ
Modalităţi de depăşire a acestora

1. COMUNICAREA DIDACTICĂ

Comunicarea este „un proces deosebit de important şi complex, de care


depinde structura reuşitelor, miracolelor sau a dezastrelor umane”.
Indiferent de modul de abordare (ca act, sistem, cod sau mijloc) comunicarea stă
la baza organizării şi evoluţiei sociale, influenţând raporturile, pe orizontală şi pe
verticală între oameni, fiind considerată drept cea mai importantă competenţă socială cu
implicaţii în manifestarea şi dezvoltarea celorlalte.
Teoria generală a comunicării precizează că orice comunicare constă în
deplasarea unei cantităţi de informaţii de la un element la altul, când este vorba de
acelaşi sistem, sau de la un sistem la altul când este vorba de sisteme diferite. Primul
care s-a preocupat de teoria modernă a comunicării, a fost N.Wiener (1948), care a
stabilit şi termenii sau factorii ei generali (emiţător, receptor, canal de transmisie etc.).
Spre deosebire de animale, comunicarea interumană este axată, în primul rând,
pe o relaţie între parteneri, în context social. Comunicarea „interumană se bazează pe
un ansamblu de procese psihomotorii specific umane, limbajul, în care un loc deosebit
de important revine componentei conştiente, gândirii”.(P. Popescu-Neveanu, 1978).
Comunicarea pedagogică reprezintă un transfer complex de informaţii între
două entităţi ce-şi asumă simultan sau succesiv rolurile de emiţător şi receptor,
semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ.
Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feedback, privind atât
explicaţiile explicite cât şi pe cele adiacente, intenţionate sau formate pe parcursul
comunicării.
Noţiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală şi
mai completă decât informarea, aceasta fiind doar o ipostază a comunicării.
Comunicarea presupune o procesualitate circulară care se înscrie într-o anumită
temporalitate de care ţine cont şi care la rândul ei o modelează.
Comunicarea didactică se referă la transmisia şi schimbul de informaţii dintre
educator şi elev şi invers, la circulaţia de impresii, trăiri afective, judecăţi de valoare,
comenzi, cu scopul de a îmbogăţi sfera cunoştinţelor, pentru a determina modificări
comportamentale. Ea vizează în principal înţelegerea, pentru asigurarea căreia
educatorul are un rol activ, în sensul că el acţionează ca un filtru ce selectează,
organizează şi personalizează informaţia.
Luminiţa Iacob este de părere că „O posibilă definire a comunicării didactice se
poate structura pe ideea că aceasta este o comunicare instrumentală, direct implicată
în susţinerea unui proces sistematic de învăţare”(L.Iacob, 1998). În acest înţeles sunt
eliminate restricţiile de conţinut (pentru că învăţarea este în egală măsură centrată pe
dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, atitudini etc.), de cadrul instituţional
(comunicare didactică poate exista şi informal), sau cele privitoare la parteneri. Într-
adevăr, precizează autoarea, nu prezenţa personajelor „profesor-elev /elevi îi imprimă
unei comunicări specificul didactic, ci respectarea legităţii proprii unui act sistematic
de învăţare”.
Specificul comunicării la clasă este determinat de cadrul instituţional în care se
efectuează şi de logica specifică a învăţării, ca modalitate fundamentală de instruire şi
educare.
Un aspect, de asemenea specific comunicării didactice, este pericolul transferării
autorităţii de „statut” asupra „conţinuturilor” prin argumentul autorităţii.

3
Comunicativitatea, componentă esenţială a aptitudinii didactice este astfel
instrumentată încât operează constructiv. La unii profesori există o adevărată dispoziţie
comunicativă şi de influenţare cu componentele ei: vorbire expresivă, gestică,
capacitate de demonstraţie instructivă şi logică, adecvare la timpanul mediu al elevilor,
expuneri semnificative şi inteligente, dialogul colocvial antrenant, totul concentrându-
se pe activitatea mentală a copilului. Specificul comunicării didactice este imprimat de
caracteristicile relaţiei profesor-elevi, la clasă. În activitatea la clasă, profesorul
competent conduce cu pricepere dialogul cu elevii, astfel încât el influenţează cu tact
pedagogic personalitatea copiilor şi, în acelaşi timp, tot cu tact pedagogic, se lasă el
însuşi influenţat de personalitatea acestora, stimulându-se, deci, reciproc. Astfel, elevii
vor recepta mai eficient mesajul pornit de la profesor, iar acesta, la rândul lui, prin
întrebările şi intervenţiile elevilor va obţine un feedback adevărat în legătură cu
eficienţa şi defecţiunile actului de predare-învăţare.
Astăzi actul comunicării este abordat ca o unitate a informaţiei cu dimensiunea
relaţională, aceasta fiind purtătoare de semnificaţii, în funcţie de situaţie şi de relaţia
dintre actorii comunicării (ex. o informaţie verbală imperativă: „citeşte!; vorbeşte!;
spune!” poate fi poruncă, provocare, îndemn, sugestie, ordin sau sfat).
Perspectiva telegrafică a comunicării este înlocuită în prezent de modelul
interactiv, care analizează actul comunicării ca o relaţie de schimb între parteneri, care
au fiecare, simultan, un statut dublu: de emiţător şi de receptor, în acelaşi timp. Astfel,
atribuirea rolului de emiţător educatorului şi a celui de receptor elevului, practicat în
şcoala tradiţională, devine în prezent discutabilă, în sensul că informaţia vine nu numai
de la profesor spre elev, ci şi de la elev spre profesor.
Analiza exclusivă a informaţiilor codificate prin cuvânt, şi implicit, prin mesajul
verbal, pierde tot mai mult teren în faţa abordării şi cercetării diversităţii codurilor
utilizate(gest, imagine etc.) şi a acceptării multicanalităţii comunicării (auditiv, vizual,
tactil etc.) În această viziune comportamentul interlocutorului are valoare comunicativă.
Comunicarea apare ca un circuit care se autoreglează permanent. Interlocutorii
nu numai că aleg sau creează conţinuturi, ei inventează procedee şi modalităţi pentru
schimbul lor.
Profesorul nu trebuie doar să informeze, el trebuie să comunice cu elevii săi.
Informaţiile sale variază ca amplitudine şi profunzime, în funcţie de informaţiile primite
de la elevi. Acestea fac dovada a ceea ce ei aşteaptă de la profesorul lor, a ceea ce sunt
dornici să afle. Astfel, profesorul este un rezonator, ca şi elevul. Dacă profesorul nu
descriptează la timp reacţiile elevilor săi şi nu-şi reglează la timp conduita
comunicaţională, întreaga activitate educaţională poate fi compromisă.

2.BLOCAJE ŞI BARIERE ÎN COMUNICARE

Ori de câte ori scriem sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm, să


influenţăm, să educăm sau să îndeplinim orice alt obiectiv, prin intermediul procesului
de comunicare urmărim întotdeauna câteva scopuri principale: să fim receptaţi(auziţi
sau citiţi), să fim înţeleşi, să fim acceptaţi, să provocăm o reacţie(o schimbare de
comportament sau atitudine).
Atunci când nu reuşim să atingem nici unul dintre aceste obiective, înseamnă că
ceva în derularea comunicării nu funcţionează corespunzător, adică ceva a interferat în
transmiterea mesajelor. Orice interferează cu procesul de comunicare poartă denumirea
de barieră în calea comunicării.
Barierele în comunicare se produc atunci când receptorul mesajului comunicat
nu receptează sau interpretează greşit sensul pe care emiţător a vrut să i-l dea. Scopul
studierii comunicării este acela de a reduce cauzele care provoacă aceste fenomene.
Barierele pot fi găsite în orice sistem comunicaţional şi de aceea e mai corect să

4
spunem că mesajul transmis nu e niciodată mesaj receptat. Ideal ar fi ca tot ce se emite
să fie şi recepţionat, dar practic asta e imposibil pentru că nu tot ce există în intenţiile
emiţătorului se regăseşte în aşteptările receptorului, fiecare om având un cadru de
referinţă propriu (şi chiar limitat), iar sensurile în care se realizează comunicarea diferă
de la individ la individ.
Formarea competenţelor comunicative constituie un obiectiv major în
cunoaşterea realităţii. Una dintre căile principale de antrenare a comunicării constă în
identificarea blocajelor care reduc semnificativ fidelitatea sau eficienţa transferului de
mesaj. Blocajele comunicării pot avea asemenea intensitate, încât între informaţia
transmisă şi mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. Perturbaţiile pot fi de natură
internă-fiziologice, perceptive, semantice, interpersonale sau intrapersonale- şi de
natură externă-apărute în mediul fizic în care are loc comunicarea (poluare fonică
puternică, întreruperi succesive ale procesului de comunicare etc.).
De-a lungul timpului specialiştii în acest domeniu au fost şi sunt preocupaţi de
abordarea anumitor aspecte ale comunicării ce îngreunează procesul de comunicare,
căutând soluţii pentru neutralizarea factorilor care le generează sau, cel puţin
diminuarea influenţelor acestora. Ei au realizat o serie de taxonomii care fac trimitere
la personalitatea umană, în ansamblul ei.

2.1Barierele comunicării din perspectiva complexelor personale

În raporturile interumane Edouard Limbos identifică patru tipuri de bariere


personale care blochează comunicarea:
a. Bariere cauzate de contextul sociocultural –se referă la condiţiile de trai ale
individului într-un tip de societate sau mediu nesatisfăcător pentru el.
• Conflictul de valori şi lipsa cadrelor de referinţă apare atunci când
persoanele nu pot admite şi adera la scările de valori, la ideologiile societăţii în care
trăiesc, deoarece nu se pot regăsi pe sine.
• Condiţionarea şi manipularea prin mass-media apare dacă indivizii nu
dau dovadă de spirit critic şi de luciditate faţă de informaţiile propuse de mass-media.
• Prejudecăţile sau ideile gata confecţionate sunt raportate la tradiţiile ce
îşi au rădăcinile într-un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat. Adoptarea unei
atitudini nonconformiste faţă de norme şi prejudecăţi conduce, deseori, la o comunicare
neeficientă.
• Diferenţele culturale. O cultură diferită de cea în care a fost crescută
persoana constituie o viziune diferită asupra lumii, un sistem diferit de valori şi
ideologii, ceea ce face dificilă comunicarea.
b. Bariere cauzate de frica endemică. Se referă la teama pe care o încearcă
anumiţi membri ai societăţii, de regulă, cei mai vulnerabili, cei care au unele
sensibilităţi personale.
• Înfruntarea poate provoca unor indivizi reacţii de teamă, adesea
imprevizibile. Aceştia au tendinţa de a considera interlocutorul un judecător, un om cu
atitudine critică, ceea ce conduce la timiditate. Respectiva situaţie determină persoanele
să fie retrase, închise şi mereu gata să se apere.
• Agresivitatea face ca o comunicare să se transforme într-o stare
conflictuală.
• Principiul competiţiei poate fi o barieră în comunicare dacă vizează în
special dominarea, învingerea şi mai puţin progresul ca atare. În cazul când competiţia
este corectă, constructivă, bazată pe valori autentice, ea este stimulativă, condiţionând
afirmarea şi valorificarea interlocutorilor.
• Rezistenţa la schimbare apare deoarece orice modificare provoacă teamă,
anxietate, implicând necunoscutul şi asumarea de riscuri.
5
• Lipsa încrederii în sine se manifestă datorită falsei idei despre sine şi
despre interlocutor.
c. Bariere cauzate de atitudinile individualiste. Sunt specifice indivizilor care
pun accentul pe propria persoană.
• Comportamentul egocentric face ca individul să fie nereceptiv la ceea ce
se petrece în jurul lui, dialogul devenind astfel greoi, uneori chiar imposibil.
• Necunoaşterea propriei persoane favorizează o imagine deformată,
chiar eronată despre sine, fapt ce determină lipsa autocontrolului reacţiilor şi
comportamentelor în procesul de comunicare.
• Sentimentul de incompetenţă sau ineficienţă înseamnă tendinţa de a nega
sistematic valoarea propriilor capacităţi în raport cu cele ale altor persoane. Acest
sentiment de inferioritate se manifestă prin jenă, sfială, stângăcie, autocritică exagerată,
tăcere nejustificată, dificultate în exprimare.
• Lipsa de obiectivitate şi realism apare atunci când percepţia realităţii are
loc prin prisma sentimentelor personale şi a experienţei anterioare. Un astfel de blocaj
generează o comunicare deformată, falsificată sau deturnată în mod voit.
• Pasivitatea excesivă duce la inerţie, indolenţă şi dezinteres, precum şi la
neimplicarea în diverse situaţii de comunicare.
d. Bariere referitoare la relaţiile individ-grup:
• Marginalizarea . Comunicarea cu persoane subapreciate, neglijate de
societate este foarte dificilă, acestora fiindu-le caracteristic un comportament deviat,
nerespectarea promisiunilor şi a legilor.
• Lipsa de autenticitate este incapacitatea de a se exprima în conformitate
cu ceea ce simt şi îşi doresc în mod real. Asemenea oameni sunt nişte „actori”,
asumându-şi roluri pe care nu le acceptă.
• Izolarea se manifestă prin afişarea unui comportament individualist,
teamă faţă de alţii şi de ridicol, neimplicare, lipsă de iniţiativă. Izolarea poate fi atât
blocaj al comunicării cât şi consecinţa unei comunicări neeficiente.

2.2.Alte taxonomii ale blocajelor comunicării

A. Leonard Saules consideră că în procesul de comunicare pot interveni:


a. Bariere de limbaj:
-aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane;
-cel ce vorbeşte şi cel ce ascultă se pot deosebi ca pregătire şi
experienţă;
-starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce aude;
-ideile preconcepute şi rutina influenţează receptivitatea;
-dificultăţi de exprimare;
-utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze.
b. Bariere de mediu:
-climat de muncă necorespunzător (poluare fonică ridicată etc.);
-folosirea de suporturi informaţionale neadecvate;
Poziţia emiţătorului şi receptorului în comunicare poate constitui o barieră
datorită:
-imaginii pe care o are emiţătorul sau receptorul despre sine şi
despre interlocutor;
-caracterizării diferite de către emiţător şi receptor a situaţiei în
care are loc comunicarea;
-sentimentelor şi intenţiilor cu care interlocutorii participă la
comunicare.

6
c. Bariere de concepţie:
-existenţa presupunerilor;
-exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător;
-concluzii pripite asupra mesajului;
-lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj;
-rutina în procesul de comunicare.

B. Sidney Shore identifică trei tipuri de blocaje ce constituie reale probleme în


realizarea procesului de comunicare.
a. Blocaje de ordin emoţional:
-teama de a nu comite greşeli, de a nu părea extravagant;
-teama de a fi un „pionier”, de a fi în minoritate;
-neîncrederea faţă de superiori, colegi, colaboratori;
-dificultatea de a schimba modelul de gândire;
-dependenţa excesivă de opiniile altora;
-lipsa capacităţii de a depune un efort susţinut în rezolvarea unei
probleme: de la identificarea ei până la soluţionare.
b. Blocaje de ordin cultural:
-dorinţa de a se conforma modelelor sociale, dorinţa de apartenenţă;
-„conformism” la ideile vechi, dar şi la cele noi;
-slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile.
c. Blocaje de ordin perceptiv:
-incapacitatea de a se interoga asupra evidentului;
-incapacitatea de a distinge între cauză şi efect;
-dificultatea de a determina o problemă sau declinarea capacităţii, refuzul
de a sesiza, de a releva;
-incapacitatea de a defini lucrurile;
-îngustarea excesivă a punctului de vedere.
Zgomotul (semantic, mecanic şi de mediu) este considerat, de asemenea,
o barieră în transmiterea mesajului.

Deşi îmbracă forme diferite, constituind reale perturbaţii ale comunicării,


barierele nu sunt de neevitat. Pentru înlăturarea lor se vor lua în considerare mai multe
aspecte:
• Se atacă problema, şi nu persoana
Trebuie evitată tendinţa de a judeca. Convingerea unor persoane că cei din jurul
lor îşi vor îmbunătăţii comportamentul doar dacă sunt criticaţi, constituie o barieră în
calea unei comunicări eficiente. În loc de: „Tu eşti vinovat pentru această situaţie…”,
se spune: „Să vedem cum putem rezolva problema…”.
• Se vorbeşte la concret, şi nu la general
Nu se permite folosirea etichetelor în caracterizarea unei persoane care a greşit
sau a avut un comportament neadecvat. Urmează să precizăm locul, timpul şi condiţiile
în care a greşit.
• Ascultarea suportivă înseamnă recepţionarea mesajelor prin modul de
ascultare şi prin reacţiile de feedback. Felul în care ascultăm trebuie să-i sugereze
interlocutorului că suntem interesaţi de persoana sa, că îi respectăm sentimentele,
emoţiile, gândurile şi, chiar dacă nu împărtăşim punctul său de vedere, avem
convingerea că acesta este important şi valid pentru el.
• Există şi alte modalităţi de a surmonta barierele de comunicare, de a evita
declanşarea şi menţinerea situaţiei conflictuale:
-planificarea comunicării;
-determinarea scopului fiecărei comunicări;

7
-alegerea momentului potrivit pentru comunicare;
-clasificarea ideilor înaintea comunicării;
-folosirea unui limbaj adecvat.

2.3 BLOCAJE ŞI BARIERE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ

Comunicarea didactică, ca şi comunicarea generală interumană, este supusă


unor perturbări numeroase şi variate. O analiză extinsă a acestora şi o sistematizare
riguroasă a lor ne oferă Dorina Sălăvăstru într-una din lucrările sale. Autoarea
clasifică aceste perturbări astfel:
-a. blocaje determinate de caracteristicile persoanei angajate în
comunicarea didactică (profesorul pe de o parte, elevul pe de alta);
-b. blocaje determinate de relaţiile social-valorice existente între
participanţii la relaţia de comunicare didactică;
-c. blocaje determinate de particularităţile domeniului în care se
realizează comunicarea didactică (D. Sălăvăstru, 2004).

A. Perturbări psihologice

Perturbările psihologice sunt analizate de D.-Şt. Săucan (1999). În drumul


parcurs de mesajul ştiinţific, de la persoana-emiţător la persoana- receptor, se produc
multe pierderi ale stării iniţiale a acestuia. Mai întâi, reţinem că înţelegerea mesajului
de către elevi este dependentă de inteligenţa şi capacitatea de înţelegere a acestora,
precum şi de cultura lor. Elevii cu un IQ mic nu vor putea recepţiona, în mod adecvat,
cunoştinţele care li se predau, capacităţile lor cognitive mediocre reprezentând un factor
blocant manifestat în relaţia de comunicare cu profesorul.
Există, apoi, elevi care nu au suficientă încredere în capacităţile personale,
timizi, indecişi, care nu se pot implica în suficientă măsură în sarcina didactică. Aceştia
necesită o intervenţie plină de tact pedagogic pentru creşterea încrederii în ei înşişi.
Oboseala, diferitele deficienţe(fizice, senzoriale etc.) produc şi ele perturbări în
comunicarea didactică.
La nivelul persoanei-receptor (elevi) pot apărea situaţii de neatenţie, apatie,
rumoare, fenomene perturbatoare care pot fi înlăturate printr-o atitudine fermă din
partea profesorului, dar plină de atenţie şi respect faţă de elevi pentru că altfel, dacă în
relaţia de comunicare profesor-elev nu există o încărcătură afectivă adecvată, elevii pot
manifesta atitudini de retragere, de evitare, chiar de opoziţie.
Alte perturbări se produc în comunicarea didactică datorită profesorului. Există
profesori care nu respectă principiile didactice, cum este de exemplu principiul
accesibilităţii. Aceştia realizează o comunicare abstractă, insuficient adaptată la nivelul
de înţelegere al elevilor. Superficialitatea în pregătirea sarcinilor didactice, graba,
neatenţia se repercutează negativ asupra relaţiei de comunicare. La fel, trăsăturile
negative de personalitate vor fi controlate. În clasă elevii nu trebuie să se simtă nişte
victime. Este corect ca ei să trăiască sentimente de securitate şi de afecţiune. Marchand
(1956) descrie astfel profesorul model: „El se profilează în faţa elevilor ca un exemplu,
nu abstract şi impersonal, ci concret, direct pentru fiecare elev. El este un exemplu de
eroism şi curaj pentru copilul pe care îl ştie înfricoşat şi şovăielnic, un exemplu de
modestie pentru cel care se arată prea orgolios; un exemplu de iubire dezinteresată
pentru cel pe care îl bănuieşte lacom;…este un singur şi de neînlocuit exemplu. El
poate să adopte această atitudine numai pentru că nutreşte faţă de elevii săi cea mai
deplină dragoste, plămădită din abnegaţie şi uitare de sine”

8
B. Perturbări de natură social-valorică

În această categorie este menţionat, în primul rând, conflictul de autoritate.


Profesorul este considerat autoritate epistemică, pentru că el stăpâneşte mai bine un
domeniu. Elevul este doar cel care beneficiază sau nu de autoritatea cognitivă a
profesorului său. Dacă elevii îl consideră pe profesor ca autoritate ştiinţifică reală şi
autentică, atunci comunicarea cu el va fi benefică, îi va apropia pe elevi de educator
pentru a afla de la el cât mai multe informaţii în legătură cu o problemă sau alta. Dacă
însă profesorul respectiv va fi considerat autoritate excesivă, care, prin caracteristicile
lui de personalitate imprimă teamă, datorită căreia elevii nu-şi pot permite analize sau
păreri proprii, atunci apare conflictul de autoritate care provoacă distorsiuni în
comunicarea didactică.
D. Sălăvăstru prezintă şi o altă categorie de perturbări sau obstacole în
comunicarea didactică, care ţin de natura relaţiilor valorice ale partenerilor acestui tip
de comunicare. Astfel de perturbări sau conflicte valorice pot fi legate de valorile
morale, estetice sau de cele existente la nivelul vieţii în comun. Conflictele de natură
morală, precizează autoarea, îşi au originea în mediul familial din care provine elevul.
Dacă profesorul nu va reuşi ca în decursul comunicării să-i determine pe elevi să
înţeleagă valorile autentice atunci mesajele educaţionale vor avea mult de suferit.
Tot astfel, şcoala, educaţia, sunt opere de dirijare socială, care pun accentul pe
acţiunile normate şi pe respectarea normelor. Unii elevi însă, resimt aceste cerinţe ca
atentate la libertăţile individului, ca restricţii. „Relaţia dialogică profesor-elev este
profund afectată atunci când elevul percepe cerinţele şcolare ca strategii de
constrângere a individului pentru a adopta anumite comportamente” (D. Sălăvăstru,
2004)

C. Perturbări la nivelul canalelor de transmisie

Perturbările la nivelul canalelor de transmisie pot fi provocate, mai întâi, de tot


felul de zgomote: declanşarea alarmei unui autoturism, şuşotelile elevilor în bănci,
căderea unei cărţi sau rechizite pe duşumea, neadecvarea vocii educatorului etc. De
asemenea, distanţa prea mare a elevilor faţă de profesor (în sălile de clasă spaţioase sau
amfiteatre) poate obstrucţiona transmisia mesajului.
Una dintre cele mai cunoscute perturbări ale canalelor de transmisie o reprezintă
pronunţia deficitară din partea profesorului care, în cursul transmiterii se poate
amplifica. De asemenea, defectele de auz la unii elevi determină ca transmisia de la
profesor să nu fie receptată în mod satisfăcător.
Distorsiunile la nivelul canalelor de transmisie (zgomote, vibraţii) perturbă
fidelitatea transmisiei, între mesajul expediat şi cel receptat nu se constată
corespondenţa necesară. Se deteriorează astfel înţelesul cuvintelor, al propoziţiilor, al
sensului global al celor ce se comunică.

D. Perturbări determinate de natura domeniului cognitiv

O serie de perturbări ale comunicării didactice sunt determinate de nestăpânirea


în suficientă măsură a limbajului sau comunicării în contextul unor discipline şcolare:
matematică, fizică, biologie, filozofie etc, situaţie în care pentru a înţelege este necesar
ca elevii să înţeleagă cuvintele de specialitate din domeniul respectiv. Ei trebuie să fie
posesorii unor competenţe cognitive (pentru a înţelege informaţiile ştiinţifice) dar şi a
unei competenţe lingvistice (să cunoască sistemul respectiv de semne care exprimă
conţinutul de idei specializat). Evident că elevii trebuie să înveţe treptat limbajele
respective, iar profesorii să folosească termenii pe care elevii îi cunosc, respectând

9
astfel regula de bază a oricărei comunicări, aceea ca interlocutorii să folosească acelaşi
limbaj.

3. MODALITĂŢI DE AMELIORARE A COMUNICĂRII

Pentru o comunicare eficientă trebuie să se respecte o serie de reguli cum ar fi:


-să se utilizeze mesaje adresate la persoana I focalizate pe ceea ce simte
emiţătorul şi pe comportamentul interlocutorului, prevenind relaţiile defensive în
comunicare. Procesul de comunicare este mai complet, se pot comunica emoţiile şi
descrie comportamentele fără a face evaluări şi atacuri la persoană;
-să fim spontani în exprimarea opiniilor personale, să nu ne impunem punctul de
vedere. Manipularea este şi ea o formă de comunicare însă transmite un mesaj de
nonacceptare şi neîncredere în deciziile luate.
-să ascultăm cu atenţie, căci ascultatul activ este o modalitate de a asculta şi a
răspunde, care duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în
comunicare. Comunicarea empatică conţine mesaje de înţelegere, compasiune şi
afecţiune faţă de interlocutor.
-să evităm stereotipurile şi prejudecăţile deoarece duc la opinii negative despre
ceilalţi, sunt cauze ce duc la discriminare şi chiar la violenţă.
-să utilizăm mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative,
posibilităţi noi de rezolvare a unei situaţii. Uneori sfatul este perceput de cealaltă
persoană ca o insultă la inteligenţa sa, ca o lipsă de încredere în capacitatea sa de a-şi
rezolva singură problema.
-să nu criticăm interlocutorul. Critica nu duce neapărat la schimbarea celeilalte
persoane.
-să evităm ameninţările şi pedepsele. Insistând în aplicarea unei pedepse pentru
rezolvarea unei probleme ori situaţii, se vor genera sentimente negative;
-să nu fim moralizatori deoarece aceasta cauzează sentimente de nelinişte,
stimulează resentimentele şi blochează exprimarea sinceră a celeilalte persoane;
-să ţinem cont de factorii sentimentali, să încercăm să convingem prin
argumentare logică, fără a duce la frustrare, pentru a nu bloca comunicarea;
-să nu dăm dovadă de superioritate pentru că aceasta determină formarea unei
relaţii defectuoase de comunicare. Egalitatea înseamnă acceptarea necondiţionată şi
respectarea fiecărei persoane, indiferent de nivelul său de cultură sau pregătire
profesională;
-să utilizăm parafrazarea dar nu foarte des, aceasta fiind o metodă care are rolul
de a clarifica mesajul, de a comunica mai eficient.
-să dăm posibilitatea explorării soluţiilor alternative prin folosirea
brainstorming-ului, a ascultării reflexive, a discutării posibilelor rezultate ale alegerii
uneia dintre alternative etc.
-să folosim tactica devierii când dorim să schimbăm cursul conversaţiei de la
preocupările celeilalte persoane la propriile preocupări;
-să citim limbajul corpului, concentrându-ne atenţia pe factorii cheie: expresia
feţei, tonul, ţinuta corpului sau gesturile.

Un cadru didactic este apreciat, respectat, ascultat şi iubit chiar, doar dacă ştie să
realizeze, prin conversaţie, un climat propice studiului, în cadrul colectivului pe care îl
conduce.
O comunicare eficientă presupune identificarea şi depăşirea blocajelor ce pot
interveni în cadrul acesteia la un anumit moment dat, prin asigurarea alternativelor de
eficientizare. Realizarea acestui deziderat presupune dezvoltarea unor deprinderi şi
abilităţi comunicative interlocutorilor. Lipsa deprinderilor sociale sau insuficienta lor

10
dezvoltare sunt asociate cu probleme emoţionale şi comportamentale, cu dificultăţi de
adaptare socială. Dificultăţile de stabilire şi menţinere a relaţiilor interpersonale reduc
calitatea şi frecvenţa experienţelor de învăţare, ceea ce atrage scăderea performanţelor
şcolare. Rolul comunicării este acela de a favoriza experienţele de învăţare şi totodată
de a asigura o protecţie faţă de comportamentele de risc, de a preveni stările de
afectivitate negativă (timiditate, pierderea stimei de sine etc.).

Cuvinte cheie: comunicare, relaţie, context social, emiţător, receptor,


feedbeck, barieră, blocaje, a interfera, sistem comunicaţional, perturbaţie, factor
blocant, ascultatul activ, comunicare eficientă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Abric, J., Psihologia comunicării, Editura Polirom, Iasi,2002;
2. Baban, A., Consiliere educaţională, Editura Ardealul,Cluj-Napoca,2001.
3. Iacob, L., Comunicarea didactică , în Psihologie şcolară (coordonator A.Cosmovici,
L. Iacob), Editura Polirom, Iaşi, 1998.
4. Liliana Ezechil, Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2002.
5. Leroy, G, Dialogul în educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.
6. Popescu- Neveanu, P. , Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Editura Albatros, 1978.
7. Pânişoară, Ion –Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
8. Săucan- D. Şt., Specificitatea comunicării didactice în contextul comunicării
interumane, în Competenţa didactică, Editura ALL Educaţional,
Bucureşti, 1999.

11

S-ar putea să vă placă și