Sunteți pe pagina 1din 74

Prof. dr.

Emil Maxim

Managementul organizaŃŃiilor
Proiect economic
nr. 1
– Fundamentarea strategiilor –

1
CUPRINS

CAPITOLUL 1
PREZENTAREA ORGANIZAłIEI

1. Scurt istoric ...............................................................................................................


2. Structura organizatorică ..........................................................................................
3. Procese de producŃie şi tehnologii ...........................................................................

CAPITOLUL 2
ACTIVITATEA ORGANIZAłIEI

1. Activitatea de producŃie ............................................................................................


2. ProducŃia exerciŃiului ...............................................................................................
3. Personalul şi salarizarea ..........................................................................................
4. Cheltuieli şi costuri de producŃie ..............................................................................
5. Consumuri cumulate de resurse ..........................................................................
2. Analiza activităŃii .....................................................................................................

CAPITOLUL 3
FUNDAMENTAREA STRATEGIEI

1. Alternative strategice ............................................................................................


2. Analiza şi previziunea pieŃei întreprinderii .........................................................
3. Obiective şi căi de acŃiune ....................................................................................
4. Estimarea preŃului pentru produsul P3 ...................................................................
5. Previziunea vânzărilor din produsul P3...............................................................
6. Previziunea producŃiei fizice totale ......................................................................

CAPITOLUL 4
ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE

1. Necesarul de maşini, utilaje şi echipamente .......................................................


2. Necesarul de resurse umane ................................................................................
3. Necesarul de resurse materiale ...............................................................................

CAPITOLUL 5
PLANIFICAEA COSTURILOR

1. Previziunea cheltuielilor indirecte ......................................................................


2. Planificarea costurilor unitare şi totale ..............................................................

BIBLIOGRAFIE

2
INTRODUCERE

Lucrarea de faŃă îşi propune informarea şi instruirea specialiştilor şi studenŃilor prin


abordarea laturilor concrete ale gestiunii previzionale în cadrul unui sistem economic productiv.
Pentru creşterea utilităŃii, lucrarea este alcătuită în două variante: o primă variantă care pleacă de la
informaŃii în legătură cu o întreprindere şi fundamentează previzional activitatea acesteia şi o a doua
variantă, pusă la dispoziŃie în cadrul cursurilor de instruire, pe care participanŃii o utilizează în
vederea gestionării previzionale a propriei întreprinderi. StudenŃii utilizează cea de a doua variantă a
lucrării în vederea elaborării unui proiect economic individual. Proiectul este o lucrare complexă,
interdisciplinară, bazată pe principiile teoriei sistemice şi având drept principal scop reunirea
cunoştinŃelor de bază de la disciplinele de specialitate într-un model concret, cel al unei societăŃi
comerciale cu caracter predominant productiv. Însuşirea conŃinutului acestei discipline se realizează,
în mare parte, prin autoinstruire, prin participarea directă la fundamentarea economică a deciziilor
strategice cu care se confruntă o societate comercială într-o economie în continuă schimbare şi
adaptare. Fiecare cursant elaborează o variantă proprie a proiectului economic, pornind de la
următoarele elemente:
- modelul de proiect economic;
- indicii individuali pentru dimensionarea societăŃii comerciale simulate.
Modelul de proiect economic prefigurează activitatea unei societăŃi comerciale pentru o
perioadă calendaristică de un an, plecând de la situaŃia acesteia la finele anului curent, legislaŃia
economică în vigoare în momentul elaborării modelului, factorii externi şi interni care influenŃează
procesele şi fenomenele la nivel de întreprindere.
Valorile de plecare pentru dimensionarea societăŃii comerciale sunt stabilite de către cadrul
didactic îndrumător astfel încât să asigure fiecărui participant la curs posibilitatea fundamentării
previzionale a activităŃii propriei întreprinderi.

Valori individuale:

 Vânzări din produsul P1 în anul t-9: …………………… buc.


 Vânzări din produsul P2 în anul t-7: ……………………. buc.

3
1
PREZENTAREA ORGANIZAłIEI

1. SCURT ISTORIC

Proiectul economic îşi propune prezentarea modalităŃilor concrete de utilizare a tehnicilor de


gestiune previzională în cadrul unui anumit tip de societate comercială. Ultimul an, anul
prezentat detaliat în proiect, este cel de-al zecelea an de activitate a întreprinderii. Pentru această
perioadă este prezentată evoluŃia vânzărilor, iar pentru ultimul an întreaga activitate economico-
financiară a întreprinderii.
Pentru cei zece ani de activitate este prezentată evoluŃia vânzărilor din produsele de bază
realizate de societate, produsul P2 aflat spre faza de maturitate şi produsul P1 trecut de această
fază. Utilajele din dotarea societăŃii au un grad ridicat de uzură fizică şi morală, majoritatea având 8-
10 ani de funcŃionare. Desfăşurarea activităŃii viitoare a societăŃii este condiŃionată de restructurarea
acesteia în ceea ce priveşte structura de producŃie, retehnologizarea prin modernizarea utilajelor din
dotare şi achiziŃionarea de noi utilaje. Societatea comercială face parte din categoria societăŃilor pe
acŃiuni şi are ca obiect de activitate:
a) producŃia şi vânzarea de mărfuri industriale en-gross şi en-detail, prin ateliere, secŃii,
laboratoare, magazine, depozite;
b) prestarea unor servicii de transport marfă cu mijloace proprii sau închiriate;
c) activităŃi de import-export, reprezentanŃă comercială, intermediere pe baza de comision,
concesionare;
d) activităŃi de pregătire şi specializare cadre, execuŃia de sisteme informatice şi programe
pe calculator, reclamă, licitaŃii, publicitate, public-relations, organizare expoziŃii;
e) desfăşurarea unor activităŃi cu caracter social pentru salariaŃii proprii.
Produsele realizate fac parte din domeniul construcŃiilor de maşini.

4
5
Conducerea executivă este formată din: directorul general; directorul tehnic; directorul
economic; directorul financiar-contabil; şeful departamentului calitate; şefi de servicii şi birouri.
Structura operaŃională a societăŃii cuprinde:
- două secŃii de producŃie;
- atelier de cercetare-proiectare;
- atelier mecano-energetic (atelier reparaŃii);
- laborator calitate;
- oficiu de informatizare.
Activitatea societăŃii se desfăşoară astfel:
 în secŃia I - fabricarea reperelor şi a subansamblelor (figura nr.1.2).
 în secŃia a II-a - fabricarea produselor P1 şi P2 destinate comercializării pe piaŃa internă
şi externă;
 în atelierul de cercetare proiectare se desfăşoară activităŃi legate de perfecŃionarea
tehnologiilor şi produselor şi de asimilare a unor produse noi;
 în atelierul de reparaŃii, numit şi atelier mecano-energetic, se execută lucrări de
întreŃinere-reparaŃii pentru utilajele din secŃiile de producŃie şi de exploatare a
instalaŃiilor electrice, termice etc., aparŃinând societăŃii comerciale. SuprafaŃa atelierului
este de 2000 metri pătraŃi;
 oficiul de informatizare execută lucrări de proiectare şi implementare a sistemelor
informatice, de întreŃinere a tehnicii de calcul din dotare şi pentru terŃi;
 laboratorul calitate asigură controlul de calitate pentru produse, subansamble, repere,
materii prime şi procese de producŃie.
 Clădirea administrativă are o suprafaŃă totală de 5000 metri pătraŃi.

2. PROCESE DE PRODUCłIE ŞI TEHNOLOGII

SecŃia I funcŃionează într-o clădire cu o suprafaŃă totală de 7500 mp în care sunt amplasate
utilajele, vestiarele, grupul social, magazii. Un utilaj ocupă în medie 10 mp, iar suprafaŃa totală
disponibilă pentru amplasarea acestora este de 4800 mp.
SecŃia a II-a funcŃionează într-o clădire cu o suprafaŃă de 9000 mp din care pentru

6
amplasarea utilajelor sunt disponibili 6500 mp, restul suprafeŃei având destinaŃie similară cu cea a
secŃiei I.

Pentru locurile de muncă manuale suprafaŃa necesară este de 5 m2 pe loc de muncă.


În secŃia I se execută două tipuri de procese de producŃie:
- procese de prelucrări mecanice, prin care se obŃin reperele R1, R2 şi se prelucrează
materia primă m4 din care se realizează componente utilizate la montajul
subansamblelor şi produselor;
- procese de asamblare pentru subansamble.
În secŃia a II-a se execută un volum redus de procese de prelucrări mecanice (pentru
prelucrarea materiei prime m4), ponderea principală deŃinând-o procesele de asamblare a produselor
7
P1 şi P2.
Procesele de montaj se execută staŃionar pe mese de lucru. În vederea creşterii eficienŃei
economice se studiază posibilitatea organizării activităŃii de asamblare prin metoda în flux.
Succesiunea operaŃiilor şi utilajele folosite sunt prezentate în tabelul nr.1.1.
Reperul R1 se realizează din materia primă m1 prelucrată pe utilaje tip f.
Reperul R2 se realizează prin prelucrarea materiei prime m2 pe utilajele e.
Normele de servire pentru aceste utilaje sunt de un muncitor pe o maşină.
Subansamblul S1 se realizează din reperele R1, R2 şi materia primă m4.
Produsele P1 şi P2 se execută în secŃia a doua din materia primă m4 şi repere,
subansamble, semifabricate care vin din secŃia I. Pentru montaj se folosesc mese de lucru.
La maşina SA1 norma de servire este de doi muncitori.

Tabelul nr.1.1. Procese tehnologice şi norme de timp

Denumire Utilaje Norme de timp Categoria


Produse Componente, Ore- Ore-om lucrării
operaŃii maşina
Reperul R1 I - mec. Utilaje "f" 4 4 V
Reperul R2 I - mec. Utilaje "e" 1,0 1,0 II
Subansamblul R1 4,0 4,0
S1 R2 1,0 1,0
Montaj manual - 4,0 IV
Total subansamblul S1 5,0 9,0
Produsul P1 I Utilaje "f" 9,0 9,0 V
II Utilaje SA1 2,0 4,0 IV
III Utilaje SA2 3,0 3,0 VI
Montaj manual - - 10,0 V
Total P1 14,0 26,0
Produsul P2 I Utilaje SA1 4,0 8,0 IV
II Utilaje SA3 5,0 5,0 V
Montaj manual - - 10,0 VI
Total P2 9,0 23,0 5,09

La stabilirea categoriei lucrării specialiştii din compartimentul de proiectare Ńin seama de


gradul de dificultate, precizia de prelucrare cerută, complexitatea utilajului pe care se execută
operaŃia.

8
2
ACTIVITATEA ORGANIZAłIEI

1. ACTIVITATEA DE PRODUCłIE

ProducŃia fizică din fiecare produs destinat vânzării se stabileşte în funcŃie de cantitatea
contractată sau previzionată pe baza studiilor de marketing. Necesarul de subansamble, repere,
semifabricate se stabileşte în funcŃie de cantităŃile din produsele în care se încorporează.
o plecând de la produsele finite:

QP1 = 10000 buc.


QP2 = 15000 buc.

QR1 =2QP1 + 3QP2 = 20000 + 45000 = 65000 buc.


QR2 = 2QP1 + 2QP2= 20000 + 30000 = 50000 buc.
QS1 = 2QP1 + 2QP2 = 20000+30000 = 50000 buc.

o plecând de la elementele de ordin imediat superior, în care se încorporează direct:

QR1 =QS1+QP2 = 50000 + 15000 = 65000 buc.


QR2 = QS1 =50000 buc.

QP1, QP2... reprezintă cantităŃile de realizat din produsele P1, P2;

Ca urmare a legăturilor dintre secŃii, pentru a simplifica volumul calculelor, evidenŃele sunt
organizate pentru entităŃi care se deplasează dintr-o secŃie în alta şi pentru cele destinate vânzării.

2. PRODUCłIA EXERCIłIULUI

Principala activitate desfăşurată în cadrul societăŃii comerciale SC "................................" SA


a fost activitatea de producŃie, concretizată în fabricarea a două produse: P1 şi P2.
Pe lângă activitatea de producŃie şi comercializare a produselor proprii, societatea
comercială realizează acte de comerŃ şi cu produse achiziŃionate de la alte firme.

Tabelul nr. 2.1. Vânzări de mărfuri

Nr. SpecificaŃie Valoare


crt. - lei -
1 Venituri din vânzări de mărfuri 485600
2 Costul mărfurilor vândute 335400
3 Venit net din vânzarea mărfurilor 150200
9
Tabelul nr.2.2. ProducŃia exerciŃiului

Nr. Produse, CantităŃi fabricate PreŃuri unitare Indicii


crt. repere, (lei) producŃiei
subansamble Anul Anul Anul Anul fizice
t-1 t t-1 ł %
1 S1 50930 50000 - - 98,17
3 R1 65530 65000 - - 99,19
4 R2 50930 50000 - - 98,17
6 P1 10865 10000 1700 1650 92,0
7 P2 14600 15000 2200 2300 102,7

Tabelul nr. 2.3. Indicii agregaŃi ai volumului de activitate

Nr. Produse Valoarea producŃiei Indici agregaŃi


crt. - mii lei -
Anul t-1 Anul t ( ) Iq Ip Iv
q1 p 0
( q0 p0 ) ( q p )
1 1
1 P1 18470500 16500000 17000000 - -
2 P2 32120000 32120000 33000000 - -
3 Total 50590500 51000000 50000000
Are loc o creştere a volumului încasărilor cu 0,8 % , fapt ce nu reflectă o situaŃie negativă,
dacă avem în vedere rata inflaŃiei care a fost în anul t de 6,5 %.

3. PERSONALUL ŞI SALARIZAREA

În anul de referinŃă (anul t), societatea comercială "........................." SA şi-a desfăşurat


activitatea cu un număr mediu scriptic de 1055 de persoane. În anul anterior numărul mediu scriptic
a fost de 1250 de persoane.

Tabelul nr. 2.4. Structura personalului pe categorii de personal

Categorii de personal Număr Pondere (%)


Muncitori 845 80,1
Maiştri, tehnicieni 52 4,9
Ingineri 60 5,7
Economişti 33 3,1
Jurişti 1 0,1
Informaticieni 3 0,3
Personal administrativ funcŃionăresc 61 5,8
Total personal 1055 100,0
Salariile individuale sunt stabilita pe baza unei grile la care se adaugă sporurile:
- spor de fidelitate: 3-25%, în funcŃie de vechimea în organizaŃie;
10
- spor pentru lucrul pe timp de noapte: minim 15% din salariul de bază.

Clasele 14-18 se acordă muncitorilor care execută lucrări de înaltă specialitate.

Tabelul nr. 2.6. Grila de salarizare

Clasa de Salarii –lei/lună Clasa de Salarii –lei/lună


salarizare Medii La sfârşitul salarizare Medii La sfârşitul
anuale anului anuale Anului
1 850 918 10 1573 1699
2 914 987 11 1721 1859
3 956 1032 12 2061 2226
4 999 1079 13 2210 2385
5 1063 1148 14 2401 2593
6 1126 1216 15 2720 2938
7 1190 1285 16 3103 3551
8 1296 1400 17 3676 3970
9 1381 1491 18 4569 4935

Tabelul nr. 2.5. BalanŃa timpului de muncă pentru o persoană


Nr. Indicatorii timpului de muncă Realizări
crt.
Zile %
1 Număr de zile calendaristice 365
2 Zile nelucrătoare 132
a) concedii de odihnă 22
b) sărbători legale şi repaus săptămânal 110
3 Timp maxim disponibil 233
4 Timp neutilizat - total, din care: 7,40 100,0
a) întreruperi de o zi întreagă sau în cadrul schimbului 1,25 16,90
b) concedii maternitate şi program redus maternitate 0,75 19,10
c) concedii de boală şi program redus pe motive de boală 1,57 21,20
d) învoiri, concedii fără plată 2,13 28,80
e) absenŃe nemotivate de o zi şi în cadrul schimbului 1,20 16,20
f) alt timp nelucrat 0,50 6,80
5 Timp efectiv lucrat 225,60
6 Durata medie a zilei de lucru (ore) 7,75
7 Număr anual de ore de lucru 1748,4

11
Timpul de muncă stabilit la începutul anului a fost de 1820 ore/persoană.
Gradul de utilizare a timpului de lucru programat a fost de 96,06%.
Tabelul nr.2.10. Structura personalului de conducere, execuŃie de specialitate,
administrativ şi auxiliar - număr mediu scriptic

Compartimente, funcŃii A B C D E F Total


1. Manageri 2 2 - - - - 4
2. Strategie şi planificare 2 3* - - 4 - 9
*
3. Resurse umane 2 2 - - 3 - 7
4. Organizarea producŃiei şi a muncii 6* 3 - 3 7 - 19
5. Aprovizionare 2 2* - 2 5 - 11
6. Marketing 2* 2 - - 5 - 9
7. Vânzări, import-export 2* 1 - - 2 - 5
8. Transporturi, depozite - - - 4 8 10 11
9. Financiar - 3* - - 4 - 7
*
10. Contabilitate - 4 - - 4 - 8
11. Protocol, relaŃii cu publicul 3 1* - - - - 4
12. AdministraŃie, pază, PSI - 1* - - 2 7 10
13. Birou informatizare 2* 1 3 - - 4 10
14. Oficiul juridic - - 1 - - - 1
15. Management calitate 3* 2 - 1 1 7 14
*
16. Atelier cercetare-proiectare 14 4 - - 4 2 24
17. SecŃia I 8* 1 - 2 4 - 15
18. SecŃia a II-a 10* 1 - 3 4 - 18
19. Atelier mecano-energetic 2* - - 1 4 - 7
20. Total, din care: 60 33 4 16 61 30 204
- personal de conducere 13 8 21
Notă: semnul * semnifică faptul că una dintre persoanele respective are funcŃie de conducere.
LEGENDĂ A - ingineri; D - tehnicieni;
B - economişti; E - funcŃionari
C - alte categorii cu studii superioare; F – muncitori.

12
Tabelul nr.2.11. Structura personalului de conducere, execuŃie de specialitate, administrativ şi
auxiliar la sfârşitul anului

Compartimente, funcŃii A B C D E F Total


1. Manageri 2 2 - - - - 4
2. Strategie şi planificare 2 3* - - 4 - 9
3. Resurse umane 2* 3 - - 4 - 9
*
4. Organizarea producŃiei şi a muncii 6 3 - 3 9 - 21
5. Aprovizionare 2 2* - 2 6 - 12
6. Marketing 2* 3 - - 5 - 10
7. Vânzări, import-export 1* 2 - - 2 - 5
8. Transporturi, Depozite - - - 3 9 11 23
9. Financiar - 3* - - 4 - 7
*
10. Contabilitate - 4 - - 4 - 8
11. Protocol, relaŃii cu publicul 2 1* - - 1 - 4
12. AdministraŃie, pază, PSI - 1* - - 2 7 10
13. Birou informatizare 2* - 3 - - 5 10
14. Oficiul juridic - - 1 - - - 1
15. Management calitate 3* 1 - 1 1 6 12
*
16. Atelier cercetare-proiectare 14 2 - - 4 2 22
17. SecŃia I 9* 1 - 2 4 - 16
18. SecŃia a II-a 10* 1 - 3 4 - 18
19. Atelier mecano-energetic 2* - - 1 3 - 6
20. Total, din care: 59 32 4 15 66 31 207
- personal de conducere 13 8 21

Notă: semnul * semnifică faptul că una dintre persoanele respective are funcŃie de conducere.
LEGENDĂ A - ingineri; D - tehnicieni;
B - economişti; E - funcŃionari
C - alte categorii cu studii superioare; F – muncitori.

13
Tabelul nr. 2.9. Salarii medii pe locuri de muncă

Produse, repere OperaŃii Clasa de Norma de Salarii Salarii pe


salarizare timp orare produs
(ore/buc.) (lei/oră) (lei/buc.)
R1 I 10 4 9,25 37,00
R2 I 4 1 5,88 5,88
S1 Montaj 10 4 9,25 37,00
P1 I 6 9 6,62 59,58
II 8 4 7,62 30,48
III 12 3 12,12 36,36
Montaj 11 10 10,12 101,20
Total P1 26 8,75 227,62
P2 I 8 8 7,62 60,96
II 11 5 10,12 50,60
Montaj 12 10 12,12 121,20
Total P2 23 10,12 232,76

Câştigurile medii orare ale muncitorilor pot să difere de salariile de încadrare fiind
influenŃate de intensitatea muncii, îndemânare, folosirea timpului de lucru etc.

Tabelul nr. 2.12. Personalul societăŃii (număr mediu scriptic)

Nr. Categorii de personal SecŃia SecŃia Atelier Comp. Total


crt. I a-II-a mecanic funcŃi-
onale
1 Muncitori direct 295 350 - - 645
productivi
2 Muncitori indirect 56 64 50 30 200
productivi şi de servire
generală
3 Maiştri 15 18 2 1 36
Tehnicieni 2 3 1 10 16
Ingineri 8 10 2 40 60
4 Personal administrativ 3 2 2 54 61
şi auxiliar
5 Economişti 1 1 - 31 33
6 Jurişti - - - 1 1
8 Informaticieni - - - 3 3
9 Total 380 448 57 170 1055
10 - din care, manageri 1 1 1 18 21
14
Tabelul nr. 2.13. Personalul societăŃii la sfârşitul anului
Nr. Categorii de personal SecŃia SecŃia Atelier Comp. Total
crt. I a II-a mec. funcŃionale
1 Muncitori direct productivi 290 340 - - 630
2 Muncitori indirect productivi şi 60 65 55 31 211
de servire
3 Maiştri 15 18 2 1 36
4 Tehnicieni 1 3 1 10 15
5 Ingineri 9 10 2 38 59
6 Personal administrativ şi 3 2 2 59 66
auxiliar
7 Economişti 1 1 - 30 32
8 Jurişti - - - 1 1
9 Informaticieni - - - 3 3
10 Total 379 439 62 173 1053
11 - din care, manageri 1 1 1 18 21

Tabelul nr. 2.14. Salarii medii pe categorii de personal


Nr. Categorii de personal Medii lunare La sfârşitul anului
crt. -lei/lună- -lei/lună-
1 Muncitori direct productivi în SecŃia I 1290 1393
2 Muncitori direct productivi în SecŃia a II-a 1370 1480
3 Muncitori indirect productivi în SecŃia I 1210 1307
4 Muncitori indirect productivi în SecŃia a II-a 1311 1416
5 Muncitori în Atelierul de reparaŃii 1420 1534
6 Muncitori în Compartimentele funcŃionale 970 1048
7 Maiştri* 1830 1976
*
8 Tehnicieni 1130 1220
9 Personal cu studii superioare* 1930 2084
*
10 Personal administrativ şi auxiliar 940 1015
* - Valori medii la nivel de întreprindere

Tabelul nr. 2.15. Manopera directă pe produse


Nr. Denumire Norma ProducŃia fabricată Manoperă totală – ore
crt. Produs de timp
1 R1 4 65000 260000
2 R2 1 50000 50000
4 S1 4 50000 200000
Total secŃia I 510000
7 P1 26 10000 260000
8 P2 23 15000 345000
Total secŃia a II-a 605000
Total 1115000
Consumul efectiv poate să difere în funcŃie de productivitatea efectivă a muncii.

15
4. CHELTUIELI ŞI COSTURI DE PRODUCłIE

Principalele categorii de cheltuieli înregistrate pe costuri sunt:


a) cheltuieli directe:
b) cheltuieli indirecte:

Tabelul nr. 2.16. Cheltuielile cu salariile directe în secŃii

Denumire produs Cantitate Salariul pe Cheltuieli cu


fabricată produs salariile directe
(buc) lei/buc. - lei -
Reperul R1 65000 37,00 2405000
Reperul R2 50000 5,88 294000
Subans. S1 (montaj) 50000 37,00 1850000
Total secŃia I 4549000
Produsul P1 10000 227,62 2276200
Produsul P2 15000 232,76 3491400
Total secŃia a II-a 5767600
Total general 10316600

Tabelul nr. 2.17. Cheltuieli cu personalul


- mii lei -
Categorii personal SecŃia SecŃia Atelier Comp. Total
I a II-a Mecanic funcŃionale
1. Muncitori direct 4549 5767,6 - - 10316,6
productivi
2. Muncitori indirect 813 1007 852 349 3021
productivi
3. Maiştri 329 395 44 22 790
4. Tehnicieni 14 41 14 136 205
5. Ingineri 185 232 46 926 1389
6. Personal 34 23 23 665 745
Ad-tiv şi auxiliar
7. Economişti 23 23 - 718 764
8. Jurişti - - - 23 23
10. Informaticieni - - 69 69
11. Alte categorii - - - -
12. Alte cheltuieli - - - 520 4739
TOTAL 5947 7488,6 979 3428 17842,6

16
Tabelul 2.18. Materii prime

Nr. Produse, repere, Materii prime


crt. Subansamble Denumire Consum PreŃ unitar (lei/kg)
specific Mediu La sfârşitul
(kg/buc.) Anului
0 1 2 3 4 5
1. Reperul R1 m1 9 2,0 2,5
2. Reperul R2 m2 7 5,0 5,0
5. Subansamblul S1 m4 6 10,0 11,0
7. Produsul P1 m4 40 10,0 11,0
8. Produsul P2 m4 60 10,0 11,0

Tabelul nr. 2.19. Cheltuieli cu materiile prime

Produse, CantităŃi Materii prime consumate


repere fabricate Denumire Consum PreŃ Cantitate Valoare
specific unitar (lei)
(kg/buc.) (lei/kg)
R1 65000 m1 9 2,0 585000 1.170.000
R2 50000 m2 7 5,0 350000 1.750.000
S1 50000 m4 6 10,0 300000 3.000.000
Total secŃia I 5.920.000
P1 10000 m4 40 10,0 400000 4.000.000
P2 15000 m4 60 10,0 900000 9.000.000
Total secŃia a II-a 13.000.000
Total societate comercială 18.920.000

17
Tabelul nr. 2.20. Amortizarea imobilizărilor corporale

Denumire Număr Valoare Valoare Na Amorti- Anul*


mijloc fix (buc.) unitară totală (%) zare
(lei/buc.) (lei)

SecŃia I
1. Clădire 1 1.600.000 1.600.000 2 32.000 t-9
3.Utilaje "e" 15 60.000 900.000 10 90.000 t-9
4. Utilaje "f" 20 85.000 1.700.000 10 170.000 t-6
5.Alte mijloace fixe - 1.136.000 12 136.320 t-6
TOTAL secŃia I 5.336.000 8,03 428.320
SecŃia a II-a
1. Clădire 1 1.400.000 1.400.000 2 28.000 t-9
2. Utilaje "f" 20 85.000 1.700.000 10 170.000 t-9
4. Utilaje "SA 1" 30 125.000 3.750.000 10 375.000 t-6
5. Utilaje "SA 2" 10 130.000 1.300.000 10 130.000 t-6
6. Utilaje "SA 3" 15 135.000 2.025.000 10 202.500 t-6
7. Alte mijloace fixe - - 1.500.000 12 180.000 t-6
TOTAL secŃia a II-a 11.675.000 9,30 1.085.500
Atelier reparaŃii
1. Clădire 1 576.000 576.000 2 11.520 t-9
2. Maşini şi utilaje - - 132.000 12 15.840 t-7
TOTAL atelier 708.000 3,86 27.360
AdministraŃie generală
1. Clădire 1 1.962.200 1.962.200 2 39.244 t-9
2. Calculatoare 32 1.400 44.800 20 8.960 t-2
3. Autoturisme 2 28.000 56.000 20 11.200 t-3
4. Autocamioane 3 65.000 195.000 16 31.200 t-4
5. Alte mijloace - - 195.000 12 23.400 t-4
Total administraŃie 2.453.000 4,65 114.004
Total general 20.172.000 8,21 1.655.184
* Anul punerii în funcŃiune; Na – norma de amortizare

18
Tabelul nr. 2.21. Consum energie electrică pe operaŃii şi produse

Produse OperaŃii Utilaje Nt* Pi** Necesar energie electrică


Kw
Kwh Valoare ( lei)
R1 I „f” 4,0 4 16 7,04
R2 I „e” 1,0 4 4 1,76
P1 I „f” 9,0 4 36 15,84
II SA1 2,0 10 20 8,80
III SA2 3,0 6 18 7,92
Total P1 74 32,56
P2 I SA1 4,0 10 40 17,60
II SA3 5,0 10 50 22,00
Total P2 90 39,60
Nt* - norma tehnică de timp (ore maşină/bucată);
Pi** - puterea instalată pe maşină.
PreŃul mediu pe kilowat-oră a fost de 0,44 lei fără TVA

Tabelul nr. 2.22. Centralizatorul consumului de energie electrică

Produse, repere, Cantitatea Consum Necesar energie electrică


operaŃii fabricată (buc) energie Kwh Valoare
(Kwh/buc.) ( lei)
R1 – I 65000 16 1040000 457600
R2 – I 50000 4 200000 88000
Total secŃia I 1240000 545600
Total P1 10000 74 740000 325600
Total P2 15000 90 1350000 594000
Total secŃia a II-a 2090000 919600
Energie pentru forŃă motrice în atelierul de reparaŃii 1453200 639408
Energie electrică SecŃia I 484450 213158
pentru iluminat SecŃia II-a 1033500 454740
şi alte consumuri
generale Atelier reparaŃii 312300 137412
Compartimente funcŃionale 1020550 449042
Total iluminat şi alte consumuri 2850800 1254352
Total general 7634000 3358960

19
Tabelul nr. 2.23. Costurile unitare ale semifabricatelor şi subansamblelor (lei/buc)

Nr. S1 R1 R2
Articole de cheltuieli
crt
1 Materia primă m1 18,00 18,00 -
2 Materia primă m2 35,00 - 35,88
4 Materia primă m4 60,00 - -
5 Salarii directe 79,88 37,00 5,88
6 Asigurări şi protecŃie socială (31%) 24,76 11,47 1,82
Total cheltuieli directe 217,64 66,47 42,70
7 Cheltuieli indirecte ale secŃiei I (35,23634%) 76,69 23,42 -
Cost de secŃie 294,33 89,89 -

Tabelul nr. 2.24. Costurile unitare ale produselor P1 şi P2 (lei/buc)

Nr. Articole de calculaŃie Produsul Produsul


crt. P1 P2
1 2 3 4
1 Materii prime – m4 400,00 600,00
2 Salarii directe 227,62 232,76
3 Asigurări şi protecŃie socială 70,56 72,16
Total cheltuieli directe 698,18 904,92
4 Cheltuieli indirecte ale secŃiei a II-a (29,94181%) 209,05 270,95
5 Repere – R1 din secŃia I - 89,89
6 Subansamble S1 (2 buc./produs) din secŃia I 588,66 588,66
Cost de secŃie 1495,89 1854,42
9 Cheltuieli generale ale SC (12,59682% ) 188,43 233,60
Cost de producŃie 1684,32 2088,02
10 Profit -84,32 211,98
11 PreŃ cu ridicata 1650 2300
12 T.V.A. 313.5 437
13 PreŃ de facturare 1963,5 2737
Cheltuielile indirecte (comune) ale secŃiilor au fost repartizate pe produse în funcŃie de
cheltuielile directe.

20
Tabelul nr.2.25. Cheltuieli directe în secŃiile de producŃie
mii lei
Nr. crt. Categorii de cheltuieli SecŃia I SecŃia a II-a Total
1 Materii prime 5920000 13000000 18920000
2 Salarii directe 4549000 5767600 10316600
3 Asigurări şi protecŃie socială 1410190 1787956 3198146
Total 11879190 20555556 32434746

Tabelul nr. 2.26. Cheltuieli indirecte – anul t

SecŃia I SecŃia Atelier Comparti- Total


Elemente de cheltuieli a-II-a reparaŃii mente
1. Materiale auxiliare 77400 85900 24500 15300 203100
2. Uzură materiale de 29289 45777 11352 7620 94038
protecŃie
3. Uzură obiecte de 43500 55600 17520 28560 145180
inventar
4. Combustibil, apă 34855 51038 4231 10370 100494
5. Energie electrică 758758 1374340 776820 449042 3358960
6. Piese de schimb 11715 15782 12560 8958 49015
7. Salarii indirecte 1398000 1721400 979000 3428000 7526400
8. Asigurări şi protecŃie 433380 533634 303490 1062680 2333184
socială
9. Amortizări şi 428320 1085500 27360 114004 1655184
provizioane
10. Lucrări şi servicii - - - 28574 28574
executate de terŃi
11. Impozite, taxe şi - - - 35165 35165
vărsăminte asimilate
12. Protocol şi publicitate - - - 15928 15928
13. Deplasări, detaşări, - - - 168520 168520
transferări
14. ReparaŃii 970575 1186258 - - 2156833
15. Alte cheltuieli - - - 15600 15600
Total 4185792 6154705 2156833 5388321 15728818
Cotele de cheltuieli indirecte sunt:

4.185.792 6.154.705
k SI = ⋅ 100 = 35,23634 % ; k SII = ⋅ 100 = 29,941807 %
11.879.190 20.555.556
5.388.321
kg = ⋅ 100 = 12,59682 %
42.775.243

21
Tabelul nr. 2.27. Costul total pe elemente primare

Nr. crt. Elemente de cheltuieli Valoare (lei) %


0 1 2 3
1 Materii prime 18.920.000 39,28
2 Materiale auxiliare 203.100 0,42
3 Uzură materiale de protecŃie 94.038 0,20
4 Uzură obiecte de inventar 145.180 0,30
5 Combustibil 100.494 0,21
6 Piese de schimb 49.015 0,10
7 Energie electrică 3.358.960 6,97
8 Alte cheltuieli materiale 8200 0,02
Total cheltuieli materiale 22.878.987 47,50
9 Lucrări şi servicii executate de terŃi 28.574 0,06
10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 35.165 0,07
11 Salarii personal 17.842.600 37,05
12 Asigurări şi protecŃie socială 5.531.206 11,48
13 Cheltuieli de protocol, publicitate 15.928 0,03
14 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 168.520 0,35
15 Amortizări şi provizioane 1.655.184 3,44
16 Alte cheltuieli de exploatare 7.400 0,02
Total cost de producŃie 48.163.564 100,00

Tabelul nr. 2.28. Costul total pe articole de calculaŃie

Nr.crt. Articole de calculaŃie Valoare %


( lei)
0 1 2 3
1. Materii prime 18.920.000 39,28
2 Salarii directe 10.316.600 21,42
3 Asigurări şi protecŃie socială (pentru salariile directe) 3.198.146 6,64
Total cheltuieli directe 32.434.746 67,34
4 Cheltuieli comune ale secŃiilor 10.340.497 21,47
Cost de secŃie 42.775.243 88,81
5 Cheltuieli generale ale societăŃii comerciale 5388321 11,19
Cost de producŃie 48.163.564 100

22
Tabelul nr. 2.29. SituaŃia stocurilor la 31-12-20..

Nr. crt. Denumirea resursei sau produsului U.M. Stoc


0 1 2 3
1. Materii prime: m1 kg 53500
m2 kg 44000
m4 Kg 39500
2. Materiale auxiliare Lei 116500
3. Combustibil Lei 115270
4. Materiale de protecŃie Lei 111540
5. Obiecte de inventar Lei 29600
6. Piese de schimb Lei 15320
6. Repere: R1 buc. 450
R2 buc. 120
7. Subansamble: S1 buc. 400
8. Produse P1 buc. 4500
P2 buc. 800

5. CONSUMURI CUMULATE DE RESURSE

Se pleacă de la structura tehnologică a produselor finite şi consumurile de resurse pe


componente. Tabelul nr. 2.30. Materii prime
Nr. Produsul P1 Produsul P2 PreŃ Cost materii prime
crt. Materii Consum Materii Consum mediu Produs P1 Produs P2
Prime cumulat prime Cumulat lei/buc. lei/buc.
1 m1 18,0 M1 27,0 2,0 36,00 54,00
2 m2 14,0 m2 14,0 5,0 70,00 70,00
3 m4 52,0 m4 72,0 10,0 520,00 720,00
Total 626,00 844,00

Tabelul nr. 2.31. Timpi necesari realizării produselor (ore/buc.)


Produse Componente Locuri de muncă Ore utilaj Ore om
Produsul P1 R1 – 2 buc „f” 8 8
R2 – 2 buc „e” 2 2
I „f” 9 9
II „SA1” 2 4
III „SA2” 3 3
2S1+P1 Montaj - 34
Total P1 - 24 44
Produsul P2 R1 – 3 buc „f” 12 12
R2 – 2 buc „e” 2 2
I „SA1” 4 8
II „SA3” 5 5
2S1+P2 Montaj - 18
Total P2 - 23 45
23
Tabelul nr. 2.32. Salarii cumulate pe produse

Produse Componente Ore Salarii directe Salarii medii


P1 R1(2 buc.) 8,0 74,00
R2(2 buc.) 2,0 11,76
I 9,0 59,58
II 4,0 30,48
III 3,0 36,36
Montaj 18,0 175,20
Total P1 44,0 387,38 8,80
P2 R1(3 buc.) 12,0 111,00
R2 (2 buc.) 2,0 11,76
I 8,0 60,96
II 5,0 50,60
Montaj 18,0 195,20
Total P2 46,0 429,52 9,99

Tabelul nr. 2.33. Energie electrică


Produse Componente Utilaje Ore/buc. Kw/utilaj Kw/buc.
P1 R1(2 buc.) „f” 8,0 4 32
R2(2 buc.) „e” 2,0 4 8
I „f” 9,0 4 36
II SA1 2,0 10 20
III SA2 3,0 6 18
Total P1 114
P2 R1(3 buc.) „f” 12,0 4 48
R2 (2 buc.) „e” 2,0 4 8
I SA1 4,0 10 40
II SA3 5,0 10 50
Total P2 146

Tabelul nr. 2.34. Calculul costurilor pe baza consumurilor cumulate de resurse

Articole de calculaŃie Valori unitare(lei/buc) Valori totale – mii lei Total


P1 P2 P1 P2 mii lei
1. Materii prime 626,00 844,00 6260,00 12660,00 18920,00
2. Salarii directe 387,38 429,52 3873,80 6442,80 10316,60
3. Asigurări şi protecŃie 120,09 133,15 1200,90 1997,25 3198,15
socială
4. Energie electrică 50,16 64,24 501,60 963,75 1465,35
pentru forŃă motrice
Total cheltuieli directe 1183,63 1470,91 11836,30 22063,80 33900,10
4. Cheltuieli indirecte 498,02 618,89
Costuri unitare 1681,65 2089,8
Costuri totale 16816,5 31347,0 48163,5
24
Înregistrând cheltuielile cu energia pentru forŃa motrice la cheltuielile directe, cheltuielile
indirecte din secŃii devin:
Cheltuieli indirecte în secŃia I: 4185792 – 545600 = 3640194 lei
Cheltuieli indirecte în secŃia II: 6154705 – 919600 = 5235105 lei
Cheltuieli indirecte totale: 3640194 + 5235105 + 5388321 = 14263620 lei
Cheltuieli directe totale (inclusiv energia directă): 32434746 + 545600 + 919600 =
33899946 lei
14263620
k ind = × 100 = 42,07564%
33899946
Astfel de calcule asigură o determinare mai precisă a costurilor şi sunt utile în
fundamentarea deciziilor de cost şi preŃ.

BILANł
Încheiat la 31.12.20.....
- lei -
Indicatori Nr. Sold la
rd. Începutul Sfârşitul
anului anului
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire 1 702 312
2. Cheltuieli de dezvoltare 2 2050 1902
3. Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci şi alte imobilizări 3 1841 1261
necorporale
4. Fondul comercial 4 0 0
5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 5 0 0
TOTAL (rd. 01 la 05) 6 4593 3475
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1.Terenuri şi construcŃii 7 8391324 8280560
2. InstalaŃii tehnice şi maşini 8 1699560 453820
3. Alte instalaŃii, utilaje şi mobilier 9 866360 337680
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs 10 52060 212300
TOTAL (rd. 07 la 10) 11 11009304 9284360
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Titluri de participare deŃinute la societăŃile din cadrul grupului 12 0 0
2. CreanŃe asupra societăŃilor din cadrul grupului 13 0 0
3. Titluri sub formă de interese de participare 14 0 0
4. CreanŃe din interese de participare 15 0 0
5. Titluri deŃinute ca imobilizări 16 0 0
6. Alte creanŃe 17 4280 8720
7. AcŃiuni proprii 18 0 0
TOTAL ( rd. 12 la 18) 19 4280 8720

25
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 06+11+19) 20 11018177 9296555
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 21 186636 780230
2. ProducŃia în curs de execuŃie 22 410016 668940
3. Produse finite şi mărfuri 23 6504110 8378348
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 24 0 0
TOTAL (rd. 21 LA 24) 25 7100762 9827518
II. CREANłE
1. CreanŃe comerciale 26 333080 887100
2. Sume de încasat de la societăŃile din cadrul grupului 27 0 0
3. Sume de încasat din interese de participare 28 0 0
4. Alte creanŃe 29 110420 312050
4. CreanŃe privind capitalul subscris şi nevărsat 30 0 0
TOTAL (rd. 26 la 30) 31 443500 1199150
III. INVESTIłII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Titluri de participare deŃinute la societăŃile din cadrul grupului 32 0 0
2. AcŃiuni proprii 33 0 0
3. Alte investiŃii financiare pe termen scurt 34 0 0
TOTAL (rd. 32 la 34) 35 0 0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 36 369370 752137
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 25+31+35+36) 37 7913632 11778805
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 38 0 0
D. DATORII DE PLĂTIT ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni 39 0 0
2. Sume datorate instituŃiilor de credit 40 3193341 3234050
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 41 0 0
4. Datorii comerciale 42 3155455 5105805
5. Efecte de comerŃ de plătit 43 0 0
6. Sume datorate societăŃilor din cadrul grupului 44 0 0
7. Sume datorate privind interesele de participare 45 0 0
8. Alte datorii, inclusiv fiscale şi alte datorii pentru asigurările 46 1491013 2491505
sociale
TOTAL (rd. 39 la 46) 47 7839809 10831360
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV, DATORII 48 15679618 947445
CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 49 28165895 10244000
(rd.20+48-63)
G. DATORII DE PLĂTIT ÎNTR-O PERIOADĂ MAI
MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni 50 0 0
2. Sume datorate instituŃiilor de credit 51 2900000 2500000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 52 0 0
4. Datorii comerciale 53 0 0
5. Efecte de comerŃ de plătit 54 0 0
6. Sume datorate societăŃilor din cadrul grupului 55 0 0
7. Sume datorate privind interesele de participare 56 0 0
7. Alte datorii, inclusiv fiscale şi datorii pentru asigurările 57 0 0
26
sociale
TOTAL (rd. 50 la 57) 58 2900000 2500000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaŃii similare 59 0 0
2. Alte provizioane 60 0 0
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60) 61 0 0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 63+64) 62 0 0
- SubvenŃii pentru investiŃii 63 0 0
- Venituri înregistrate în avans 64 0 0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 66 la 68), din care: 65 7500000 7500000
- capital subscris şi nevărsat 66 0 0
- capital subscris vărsat 67 7500000 7500000
- patrimoniul regiei 68 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 69 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold creditor 70 628000 0
Sold debitor 71 0 0
IV. REZERVE (rd. 73 la 76) 72 64000 244000
1. Rezerve legale 73 64000 244000
2. Rezerve pentru acŃiuni proprii 74 0 0
3. Rezerve statutare sau contractuale 75 0 0
4. Alte rezerve 76 0 0
V. REZULTAT REPORTAT Sold creditor 77 0 0
Sold debitor 78 0 0
VI. REZULTATUL EXERCIłIULUI Sold creditor 79 4352906 5326402
Sold debitor 80 0 0
Repartizarea profitului 81 4352906 5326402
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70- 71+72+77- 82 8192000 7744000
78+79-80-81)
Patrimoniul public 83 0 0
TOTAL CAPITALURI ( rd. 82+83) 84 8192000 7744000

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE


- lei -
INDICATORI Nr. ExerciŃiul financiar
rd. Precedent Încheiat
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă ( rd. 02+03+04) 1 51180800 51485600
ProducŃia vândută 2 50590500 51000000
Venituri din vânzarea mărfurilor 3 590300 485600
Venituri din subvenŃii de exploatare aferente cifrei de 4 0 0
afaceri nete
2. VariaŃia stocurilor - Sold creditor 5 1651210 1874238
- Sold debitor 6 0 0
3. ProducŃia imobilizată 7 136050 86030
4. Alte venituri din exploatare 8 0 0
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05- 9 52968060 53445868
06+07+08)

27
5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 10 18759318 19419533
consumabile
Alte cheltuieli materiale 11 0 0
b) Alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 12 3332587 3459454
Cheltuieli privind mărfurile 13 342680 335400
6. Cheltuieli cu personalul 14 23601353 23373806
a) Salarii 15 18016300 17842600
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecŃia socială 16 5585053 5531206
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorp. 17 1728030 1655184
(rd.18-19)
a1) Cheltuieli 18 1728030 1655184
a2) Venituri 19 0 0
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) 20 0 0
b1) Cheltuieli 21 0 0
b2) Venituri 22 0 0
8) Alte cheltuieli de exploatare 23 176058 255587
8.1. Cheltuieli privind prestaŃiile externe 24 143478 220422
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25 32580 35165
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaŃii şi active cedate 26 0 0
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 27 0 0
(rd. 28-29)
Cheltuieli 28 0 0
Venituri 29 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14 30 47940026 48498964
+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30) 31 5028034 4946904
- Pierdere (rd.30-09) 32 0 0
9. Venituri din interese de participare 33 201 3524
10. Venituri din alte investiŃii financiare şi creanŃe ce fac 35 0 0
parte din activele imobilzate
11. Venituri din dobânzi 37 51430 54030
Alte venituri financiare 39 84020 63020
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 135651 120574
33+35+37+39)
12 Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a 41 0 0
investiŃiilor financiare deŃinute ca active circulante
Cheltuieli 42 0 0
Venituri 43 0 0
Cheltuieli privind dobânzile 44 572160 935060
Alte cheltuieli financiare 46 33052 40850
IV. CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL ( rd. 47 605212 975910
41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) 48 0 0
- Pierdere (rd.47-40) 49 469561 855336
REZULTATUL CURENT - Profit (31+48) 50 5028034 4946904
- Pierdere (32+49) 51 469561 855336
15. Venituri extraordinare 52 21530 34020
16. Cheltuieli extraordinare 53 58820 84050
REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53) 54 0 0
28
- Pierdere (rd.53-52) 55 37290 50030
V. VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 53125241 53600462
VI.CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 48604058 49558924
REZULTATUL BRUT – Profit (rd. 56-57) 58 4521183 4041538
- Pierdere (rd.57-56) 59 0 0
Impozitul pe profit (rd. 61+62-63) 60 723389 617846
REZULTATUL NET AL EXERCIłIULUI - Profit 61 3797794 3243692
- Pierdere 62 0 0
Creşterea rezervelor din profit 63 180000

DATE PRIVIND PLĂłILE RESTANTE


- lei -
PLĂłI RESTANTE Nr. Total Din care pt. activitatea
rd. Curentă InvestiŃii
A B 1 2 3
PlăŃi restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22) 03 - -
Furnizori restanŃi – total, din care: 04
- peste 30 de zile 05 - -
- peste 90 de zile 06 - -
- peste 1 an 07 - -
ObligaŃii restante faŃă de bugetul asigurărilor sociale – 08 - - -
total (rd. 09 la 13), din care:
- contribuŃii pentru asigurările sociale de stat datorate de 09 387450 387450
angajatori, salariaŃi şi alte persoane asimilate
- contribuŃia de la persoanele juridice sau fizice care 10 79950 79750
angajează personal salariat şi contribuŃia persoanelor
asigurate la fondul de asigurări sociale de sănătate
- contribuŃia pentru pensia suplimentară 11 86100 86100
- contribuŃia de la persoanele juridice sau fizice care 12 103380 103380
utilizează munca salariată şi contribuŃia pentru ajutorul de
şomaj de la salariaŃi
- alte datorii sociale 13 - - -
ObligaŃii restante faŃă de bugetele fondurilor speciale 14 656880 656880 -
ObligaŃii restante faŃă de alŃi creditori 15 5105800 5105800 -
Impozite şi taxe neplătite la termen la bugetul de stat 16 968650 968650
Impozite şi taxe neplătite la termen la bugetele locale 17 209100 209100 -
Credite bancare nerambursate la scadenŃă – din care 18 3234050 -
- restante după 30 de zile 19 -
- restante după 90 de zile 20 3234050 -
- restante după un an 21 - - -
Dobânzi restante 22 - - -

SITUAłIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


a) Valori brute lei
Elemente de imobilizări Nr. Sold Creşteri Reduceri Sold final
rd. iniŃial
Imobilizări necorporale 01 2752 - 538 2214
Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare
Alte imobilizări 02 1841 - 580 1261
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 03 - - - -
Total (rd. 01 la 03) 04 4593 - 1118 3475

29
Imobilizări corporale 05 3850000 - - 3850000
Terenuri
ConstrucŃii 06 5538200 - - 5538200
InstalaŃii tehnice şi maşini 07 11808000 19000 69000 11758000
Alte instalaŃii, utilaje şi mobilier 08 2875800 - - 2875800
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 09 52060 18000 70060 -
Total (rd. 05 la 09) 10 24079050 37000 94050 24022000
Imobilizări financiare 11 4280 4440 - 8720
Active imobilizate-total (rd. 04+10 +11) 12 24087923 41440 95168 24034195

SituaŃia amortizării activelor imobilizate - lei –


Elemente de imobilizări Nr. Sold Amortizare Amortizare
rd. iniŃial în cursul la sfârşitul
anului anului
13 30580 - 30580
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi de cercetare-dezvoltare
Alte imobilizări 14 - - -
15 30580 - 30580
Total
Imobilizări corporale
Terenuri 16 - - -
ConstrucŃii 17 996876 110764 1107640
InstalaŃii tehnice şi maşini 18 10108440 1195740 11304180
Alte instalaŃii, utilaje şi mobilier 19 2009440 348680 2358120
20 13114756 1655184 14769940
Total
21 13145336 1655184 14800520
Amortizări-total

REPARTIZAREA PROFITULUI
- lei -
EXPLICAłII Realizări 31 XII 20….
Repartizări din profit 1733202 795911
Constituirea de rezerve legale 40000 180000
Acoperirea pierderilor din anii precedenŃi - -
Fondul de participare a salariaŃilor la profit, inclusiv cota managerului 180000 150000
Surse proprii de finanŃare şi alte repartizări din profit 800000 400000
Dividende de plătit 753202 65911
Profit nerepartizat - -

30
LUCRAREA PRACTICĂ NR 1
Diagnosticarea activităŃii organizaŃiei

Analiza soldurilor intermediare de gestiune


Analiza situaŃiei patrimoniale
Analiza echilibrului financiar
Fondul de rulment
Nevoia de fond de rulment (NFR)
Îndatorarea
Analiza îndatorării
Coeficientul (rata) de îndatorare globală
Coeficientul (rata) de îndatorare la termen
Capacitatea reală de autofinanŃare (CA)
Coeficientul de îndatorare pe termen lung
Rata de acoperire a creditelor
Perioada de rambursare a datoriilor
Analiza lichiditatăŃii
Aprecierea globală
Aprecierea analitică
Viteza de rotaŃie a stocurilor
Durata medie a creditului-client
Durata medie a creditului-furnizor
Analiza rentabilităŃii şi a productivităŃii
Ratele de rentabilitate economică
Rata rentabilităŃii financiare
Rata rentabilităŃii de exploatare
Rata rentabilităŃii comerciale
Productivitatea muncii
Remunerarea factorului muncă
Productivitatea capitalului investit
Rata valorii adăugate

31
3
FUNDAMENTAREA STRATEGIEI

1. PREVIZIUNEA PIEłEI ÎNTREPRINDERII

EvoluŃia vânzărilor totale pe o perioadă de zece ani este prezentată în tabelul nr. 4.1.
Reprezentarea grafică a evoluŃiei vânzărilor evidenŃiază faptul că produsul P1 se află în faza de
declin a ciclul de viaŃă iar produsul P2 se apropie de faza maturităŃii.
În ultimii 10 ani vânzările din produsul P2 a înregistrat o tendinŃă de creştere lentă de la
un an la altul. În cazul produsului P1, după o creştere a vânzărilor se constată o tendinŃă de
scădere care se estimează că va continua şi în perspectivă.

Tabelul nr. 4.1. EvoluŃia vânzărilor în ultimii zece ani

Anul Produsul P1 Produsul P2


Cantitate % Cantitate %
0 1 2 3 4
t-9 100 -
t-8 104 -
t-7 106 100
t-6 110 105
t-5 125 108
t-4 130 110
t-3 127 116
t-2 126 123
t-1 120 127
1
ł 118 130
Ritm mediu anual (%) - r

Pentru analiza tendinŃei de evoluŃie a vânzărilor pot fi utilizate mai multe tipuri de ecuaŃii:

1
t - anul fundamentării proiectului

32
1) y = k ta e -bt - corespunzătoare ciclului de viaŃă al unui produs;

2) y = a+bt+ct2 - corespunzătoare unei evoluŃii parabolice;

3) y = abt - corespunzătoare unei creşteri exponenŃiale a vânzărilor;

4) y = atb - corespunzătoare unei evoluŃii după o funcŃie putere

5) y = a+bt - corespunzătoare unei evoluŃii lineare

k
6) y = - funcŃie logistică
1 + 10 a+bt

Tabelul nr. 4.3. EcuaŃii de trend ce vor fi utilizate în calculele de prognoză

Produsul EcuaŃia de trend Nivele de semnificaŃie


P1
P2

Tabelul nr.4.4. Volumul fizic previzionat al vânzărilor

Produsul Indice previzionat al vânzărilor faŃă de Vânzări previzionate


anul t-9 (pentru P1) şi t-7 (pentru P2) în unităŃi fizice
(%) (bucăŃi)
P1
P2

Tabelul nr. 4.5. Cifra de afaceri aferentă vânzărilor previzionate


Produse Vânzări PreŃ unitar Cifra de afaceri
previzionate comparabil previzionată în preŃuri
(preŃurile din constante - mii lei -
anul t)
Produsul P1
Produsul P2
Total
Indice de creştere faŃă de anul t(%)

Mai simplu, previziunile pot fi făcute utilizând metoda ritmului mediu:2

2
RelaŃia de calcul este:

33
2. OBIECTIVE ŞI CĂI DE ACłIUNE

Tabelul nr. 4.6. Stabilirea obiectivului privind volumul vânzărilor


Indicatori Previziuni
Cifra de afaceri previzionată iniŃial (lei)
Obiectivul privind cifra de afaceri (%)
Obiectivul privind cifra de afaceri (lei)
EstimaŃii privind creşterea preŃurilor, tarifelor, salariilor
- salarii:
- energie electrică:
- materii prime:
- combustibil, apă:
- impozite şi taxe:
- valoarea previzionată a cursului de schimb:
a) dolar:
b) euro:

Tabelul nr. 4.7. Indicele previzionat de modificare a costului

Nr. Elemente de cheltuieli Pondere ic g × ic


crt. g (%)
100
0 1 2 3 4
1 Materii prime
2 Materiale auxiliare
3 Uzură materiale de protecŃie
4 Uzură obiecte de inventar
5 Combustibil
6 Piese de schimb
7 Energie electrică
8 Alte cheltuieli materiale
9 Lucrări şi servicii executate de terŃi
10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
11 Salarii personal
12 Asigurări şi protecŃie socială
13 Cheltuieli de protocol, publicitate
14 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări
15 Amortizări şi provizioane
16 Alte cheltuieli de exploatare
Total cost de producŃie

Modificările de preŃuri, salarii, tarife, se vor reflecta în modificarea costului total de producŃie.

34
Ic =
∑ g ×i c
, în care:
100
g – ponderea elementului de cheltuieli i în total cost;
ic – indice de modificare a preŃurilor, tarifelor etc., la elementul de cheltuieli i;

3.1. Măsuri tehnico-economice şi organizatorice


Măsurile înscrise în program vizează atât înnoirea producŃiei cât şi modernizarea
produselor, tehnologiilor şi utilajelor, organizarea mai bună a activităŃii, creşterea calităŃii
produselor, îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă.

PROGRAMUL
de măsuri tehnico-economice şi organizatorice

Cod Denumirea măsurii Elemente la


măsură care
se aplică
M1 Finalizarea proiectului pentru un produs nou, produsul P3 P1
şi introducerea acestuia în fabricaŃie începând cu prima lună
a anului t+1. Acest produs va înlocui produsul P1 aflat în
faza de declin a ciclului de viaŃă.
M2 Asimilarea în fabricaŃie a reperului R3 care intră în P3
componenŃa produsului P3. Fabricarea reperului necesită:
- folosirea materiei prime m3 cu un consum specific de
5kg/bucată şi un preŃ mediu de 8 lei/kg.
- utilaje “d” la un preŃ de 140.000 lei/utilaj. Durata de
viaŃă a acestor utilaje este de 8 ani.
- operaŃii de prelucrări mecanice de categoria a V-a
- norme de timp: 4 ore-om şi 4 ore maşină pe reper
- puterea instalată a utilajelor d: 5kw
M3 Înlocuirea materiei prime m1 cu materia primă m5, adusă R1: I
din import, pentru care cunoaştem:
- norma de consum: 4 kg/buc;
- preŃul de aprovizionare: 2,5 € / kg;
- norma de timp la operaŃia I se reduce cu 60% .
M4 Modernizarea locurilor de muncă la activităŃile de montaj
din secŃia I, prin înlocuirea meselor de lucru cu benzi S1
transportoare, pentru care cunoaştem:
35
Cod Denumirea măsurii Elemente la
măsură care
se aplică
- costul unei benzi: 75.000 lei/buc.;
- durata de viaŃă a unei benzi: 8 ani;
- puterea motorului de acŃionare: 1,5 kw;
- numărul locurilor de muncă la bandă: 30;
- norma de timp la montaj se reduce cu 40%
- durata de funcŃionare a benzii: 1800 ore/an/schimb

M5 Creşterea productivităŃii muncii în atelierul de reparaŃii Atelierul


prin dotarea cu utilaje noi. Principalele consecinŃe ale
creşterii dotării tehnice a atelierului sunt: de reparaŃii
- valoarea totală a dotărilor se ridică la 350.000 lei;
- norma de amortizare: 10%;
- necesarul de muncitori în atelier se reduce cu 20%;
- puterea instalată pentru forŃă motrice în atelier creşte cu
10%.
M6 Modernizarea utilajelor SA1 prin introducerea unui sistem P2, I
de automatizare:
- costul modernizării: 20.000 lei/utilaj;
- puterea instalată creşte cu 2 kw pe utilaj;
- randamentul maşinilor creşte cu 33,4%.
M7 Înlocuirea utilajelor “e” şi “f”, care au un grad ridicat de R1 , I
uzură, cu altele noi. Pentru noile utilaje, care au un nivel R2 , I
tehnic superior, se cunosc:
- utilaje tip “e”:
• preŃ unitar: 100.000 lei / buc.;
• durata de viaŃă: 8 ani;
• randamentul utilajelor noi este dublu faŃă
de cel al utilajelor vechi.
- utilaje tip “f”:
• preŃ unitar: 110.000 lei / buc.;
• durata de viaŃă: 8 ani;
• norma de servire: un muncitor la 2 utilaje
M8 AchiziŃionarea a trei autoturisme şi a patru autocamioane
pentru nevoi administrative şi comerciale
M9 Înlocuirea calculatoarelor cu altele noi
M10 Prin negociere cu sindicatele se stabileşte coeficientul de Întreaga
indexare a salariilor pentru anul viitor.
Societate
Coeficientul propus este de.............
Pentru personalul de conducere salariile vor fi stabilite astfel:
36
- în secŃii: de 2-4 ori salariul maxim al personalului din subordine;
- personal de conducere din compartimentele funcŃionale: de 3-5 ori salariul maxim al
personalului de specialitate din întreprindere, fără a lua în considerare situaŃiile
excepŃie privind salariile unor specialişti de importanŃă majoră pentru organizaŃie;
- personal de conducere la nivelul societăŃii comerciale: de 15-20 de ori salariul minim
la nivel de întreprindere.

Tabelul nr. 4.8. Grila cu salariile majorate cu .....%


Clasa de salarizare Salariu lunar brut Clasa de salarizare Salar lunar brut
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18

Tabelul nr. 4.9. Calculul salariilor orare indexate

Produse, OperaŃii Clasa de Salariul mediu orar


repere salarizare
R1 I 10
R2 I 4
R3 I 10
S1 Montaj 10
P2 I 8
II 11
Montaj 12

37
Tabelul 4.10 Materii prime

Nr. Produse, repere, Materii prime


crt. subansamble Cod Consum PreŃ unitar (lei/kg)
specific Mediu La 31 Previzionat
(kg/buc.) dec.
0 1 2 3 4 5
1 Reperul R1 „m1”
„m5”
2 Reperul R2 „m2”
3 Reperul R3 „m3”
4 Subansamblul S1 „m4”
7 Produsul P2 „m4”
8 Produsul P3 „m4”
„m6”

Timpul disponibil al maşinilor şi utilajelor:


o timp calendaristic: 365 zile
o zile nelucrătoare : 110 zile
o timp maxim disponibil: 255 zile, respectiv 6120 ore
o schimburi neprogramate: 2040 ore
o timp disponibil: 4080 ore/an
Timpul efectiv de lucru se determină micşorând timpul disponibil cu întreruperile pentru
revizii tehnice şi reparaŃii.

Tabelul nr.4.11. Timpul de lucru al utilajelor în anul de plan

Denumire utilaj Timp maxim disponibil în două schimburi (ore/an)


- maşina "d" 4000
- maşina "e" 4000
- maşina "f" 4000
- maşina "m" 3800
- maşina "SA1" 3500
- maşina "SA3" 3700
- benzi transportoare 3600
Pentru determinarea timpului de lucru al utilajelor în trei schimburi se adaugă la valorile
de mai sus 2040 ore.
Timpul disponibil la locurile de muncă manuală va fi 2000 ore/schimb.

38
Analiza eficienŃei economice a programului
Tabelul nr. 4.12. EficienŃa economică a măsurii M3

Reperul R1 - operaŃia I, utilaj f


ExplicaŃii Valoare anterioară aplicării Valoare după
măsurii aplicarea măsurii
1. Norma de timp
- ore-om
- ore-maşină
2. Materii prime:
- m1
- m5
3.Amortizare– utilaj f
4. Energie electrică
5. Salarii operaŃia I
6. C.A.S. + taxa de
şomaj
Total
Modificarea costului Absolută (lei)
Relativă (%)

Tabelul nr.4.13. EficienŃa economică a măsurii M4


Subansamblul S1 - montaj
ExplicaŃii Valoare anterioară aplicării măsurii Valoare după
aplicarea măsurii
1. Norma de timp la
montaj (ore/buc)
2. Materii prime
3. Cheltuieli cu
amortizarea
4. Energie electrică:
5. Salarii
6. C.A.S. + taxa de
şomaj
Total
Modificarea Absolută (lei)
costului Relativă (%)
Concluzii:

39
Tabelul nr. 4.14. EficienŃa economică a măsurii M5

Atelierul de reparaŃii (mecano - energetic)


ExplicaŃii Valoare anterioară aplicării Valoare după
măsurii aplicarea măsurii
1. Număr muncitori în
atelierul de reparaŃii
2. Cheltuieli cu salariile
3. C.A.S. şi şomaj
4. Cheltuieli cu
amortizarea
5.Energie electrică
Total
Modificarea costului Absolută (lei)
Relativă (%)

Concluzii:

Tabelul nr. 4.15. EficienŃa economică a măsurii M6

Produsul P2 , operaŃia I - utilaje tip SA1


ExplicaŃii Valoare anterioară aplicării Valoare după
măsurii aplicarea măsurii
1. Norma de timp
- ore-om
- ore-maşină
2. Materii prime
3. Amortizare
4. Energie electrică
5. Salarii
6.C.A.S.+ taxa de şomaj
Total
Modificarea costului Absolută (lei)
Relativă (%)

40
Tabelul nr. 4.16. EficienŃa economică a măsurii M7

Reperul R2 operaŃia I - utilaje tip e


ExplicaŃii Valoare anterioară aplicării Valoare după
măsurii aplicarea măsurii
1. Norma de timp
- ore-om
-ore-maşină
2. Materii prime
3. Amortizare
4. Energie electrică:
5. Salarii
6. C.A.S. + taxa de şomaj
Total
Modificarea costului Absolută (lei)
Relativă (%)

Reperul R1, operaŃia I - utilaje f


ExplicaŃii Valoare anterioară aplicării Valoare după
măsurii aplicarea măsurii
1. Norma de timp
• ore om
• ore-maşină
2.Materii prime
3. Amortizare
4.Energie electrică:
5. Salarii
6. C.A.S. + taxa de şomaj
Total
Modificarea costului Absolută (lei)
Relativă (%)

Înnoirea producŃiei
Compartimentul cercetare-proiectare al societăŃii comerciale are elaborată documentaŃia şi a
efectuat testările la un produs nou, produsul P3, care poate intra în fabricaŃia de serie în secŃia a II-a
începând cu prima lună a noului an. Caracteristicile de bază ale utilajelor noi sunt următoarele:
1. Utilaje m:
a) preŃul de achiziŃie: 120.000 lei/buc;
b) puterea motorului de acŃionare 6,0 kw;
c) durata normată de viaŃă 8 ani;
OperaŃiile manuale se execută pe benzi transportoare pentru care se cunosc:
a) preŃul de achiziŃie este de 80000 lei/buc;
41
b) durata normată de viaŃă a unei benzi este de 10 ani;
c) numărul locurilor de muncă la o bandă este 30;
d) puterea instalată a unei benzi: 1,5 kw.
PreŃul materiei prime m6 este estimat la 25 lei / kg.

Fig. nr. 4.2. Schema generală a procesului de producŃie pentru produsul P3

Tabelul nr. 4.17. OperaŃii tehnologice şi norme de timp pentru produsul P3


.
Nr. crt. OperaŃii Utilaje Norma de timp Categoria
lucrării
Ore-om Ore-maşină
1 I manual
2 II „f”
3 III „m”
4 IV „SA3”
5 V-XI manual
TOTAL

42
Tabelul nr. 4.18. Salarii directe pentru produsul P3

Nr. OperaŃia Categoria Nt Salariul Salariul Salariul


crt. Lucrării (ore-om/ Lunar orar pe bucată
buc.) (lei/h) (lei)
1 I 8
2 II 6
3 III 7
4 IV 13
5 V-XI 12
Total
Tabelul nr.4.19. Norme de timp după aplicarea programului de măsuri

Produse, Componente, Utilaje Norme de timp


subansamble, repere OperaŃii Ore-maşină Ore-om
R1 I-mec. "f" 1,6 0,8
R2 I-mec. "e" 0,5 0,5
R3 I-mec. "d" 4,0 4,0
S1 R1 1,6 0,8
R2 0,5 0,5
Montaj - 2,4
Total S1 2,1 3,7
P2 I “SA1” 3,0 6,0
II „SA3” 5,0 5,0
Montaj - - 10,0
Total P2 8,0 21,0
P3 I - - 0,2
II „f” 3,2 1,6
III „m” 4,3 4,3
IV „SA3” 6,5 6,5
V-XI - 11,6
Total P3 14,0 24,2

43
Tabelul nr.4.20. Recalcularea salarii directe pe produse

Produsul, OperaŃii, componente Ore/buc. Salar mediu Salar unitar


Reperul orar (lei/buc.)
R1
R2
R3 I
S1 Reper R1
Reper R2
Montaj
Total S1
P2 I
II
Montaj
Total P2
Total P3

4. ESTIMAREA PREłULUI PENTRU PRODUSUL P3

În lipsa altor informaŃii, putem estima preŃul produsului P3 prin metoda „cost plus”.
Plecăm în acest scop de la structura tehnologică a produsului P3.

Fig. nr. 4.3. Structura tehnologică a produsului P3

44
Tabelul nr.4.21. Materii prime
Componente, Materii UM Consum Consum pe PreŃ Valoare
OperaŃii prime pe componente produs P3 unitar
R1 – 2 buc „m5” Kg
R2 – 2 buc „m2” Kg
R3 -2 buc „m3” Kg
S1 – 2 buc „m4” Kg
P3 „m4” Kg
P3 „m6” Kg
Total

Tabelul nr. 4.22. Timpi necesari realizării produsului (ore/buc.)

Componente, Locuri Ore- Ore-om pe Total ore pe


OperaŃii De muncă om/buc componentă unitatea de produs
P3
R1 – 2 buc „f”
R2 – 2 buc „e”
R3 -2 buc „d”
Montaj S1 Montaj
Prelucrări şi montaj P3
Total -

Tabelul nr. 4.23 . Salarii cumulate pe produs

Componente, operaŃii Ore Salariul cumulat Salariul mediu orar


R1 - (2 buc.)
R2 - (2 buc.)
R3 - (2 buc.)
Montaj S1
Prelucrări şi montaj P3
Total P3

Tabelul nr. 4.24. Energie electrică


Componente Utilaje Ore utilaj (Kw/utilaj) (kw/buc.) Cost energie
R1(2 buc.) „f”
R2(2 buc.) „e”
R3(2 buc.) „d”
Montaj S1 Bandă
P3 operaŃia II „f”
P3 operaŃia III „m”
P3operaŃia IV „SA3”
Montaj P3 Bandă
Total P3

45
Tabelul nr. 4.25. Previziunea costului unitar

Nr. Elemente de cheltuieli Valoare


crt. (lei/buc.)
1 Materii prime
2 Salarii directe
3 C.A.S.+taxa de şomaj
4 Energie electrică
5 Total cheltuieli directe
6 Cheltuieli indirecte (cota pe întreprindere din anul anterior,
pe baza consumurilor cumulate) 42,07564%
7 Cost de producŃie previzionat

5. PREVIZIUNEA VÂNZĂRILOR DIN PRODUSUL P3

Cunoscând vânzările previzionate din produsul P2 putem stabili cantitatea ce trebuie


vândută din produsul P3 pentru a realiza obiectivul privind cifra de afaceri.
Societatea îşi propune pentru anul de plan o rată a profitului brut de ............%.
Pentru produsul P3 rata medie a profitului se fixează la .....
Pentru produsul P2 vom lua în considerare creşterea medie a preŃului de 5-8%.
PreŃurile previzionate în baza acestor ipoteze vor fi:
o Produsul P2: = lei/buc
o Produsul P3: = lei/buc.
Estimarea cantităŃii ce trebuie vândută din produsul P3 se poate face astfel:
o se pleacă de la obiectivul privind cifra de afaceri totală:
o se calculează cifra de afaceri care va fi realizată prin vânzarea produselor pentru
care se cunosc vânzările previzionate (în cazul nostru produsul P2), respectiv
∑ CAi ;
o se calculează cifra de afaceri aferentă produsului nou, produsul x:
o se calculează cantitatea din produsul x:
CAx CAT − ∑ CAi
qx = = =
px px
CAx – cifra de afaceri aferentă produsului x;
CAi – cifra de afaceri aferentă produsului i;
CAT – cifra de afaceri totală.

Pentru stabilirea cantităŃii din produsul nou poate fi utilizată şi metoda pragului de
rentabilitate.

46
6. PREVIZIUNEA PRODUCłIEI FIZICE TOTALE
Cu vânzările previzionate din produsele finite P2 şi P3 se completează variantele de
propuneri privind producŃia ce urmează a fi realizată în anul de plan.
QS1 = 2QP2 + 2QP3 =
QR1 = QS1 + QP2 =
QR2 = QS1 =
QR3 = 2QP3 =
QR1 pentru secŃia a II – a = QP2 =
QR3 pentru secŃia a II – a = 2QP3 =
Reperele R1 şi R2 se fabrică în secŃia I şi se încorporează tot aici în subansamblul S1. O
anumită cantitate din reperul R1 merge direct în secŃia a II-a pentru a fi încorporată în produsul
P2. Aceasta reprezintă în calcule QR1 pentru secŃia a II – a. Întreaga cantitate din reperul R3
merge în secŃia a II-a unde se încorporează în produsul P3. Subansamblul S1 fabricat în secŃia I
împreună cu cantităŃile din reperele R1 şi R2 care merg în secŃia a II-a alcătuiesc circulaŃia
internă.
Q
Stocurile normate de produse finite: Sn = v × z s , în care:
360
Qv – cantitatea ce va fi vândută dintr-un anumit produs;
zs – numărul zilelor de stocare (în cazul nostru 12 zile).
Pentru componentele utilizate în întreprindere (repere, subansamble, semifabricate)
stocurile normate vor fi luate egale cu cele din anul anterior.

Tabelul nr. 4.26. ProducŃia fizică planificată


Stoc Volum Stoc ProducŃie ProducŃie
iniŃial Vânzări normat totală din secŃia I
pentru
Produse secŃia a II-a
P1 -
P2 -
P3 -
R1
R2 -
R3 -
S1
În anumite situaŃii, în special pentru previzionarea unor consumuri de resurse auxiliare,
trebuie să cunoaştem indicii de modificare a producŃiei fizice la nivelul secŃiilor.

I qf =
∑ q1c0 × 100
∑ q0 c0
47
Tabelul nr. 4.27. Modificarea producŃiei fizice

Produse ProducŃie ProducŃie Cost anul q0 × c0 q1 × c0


anul t anul t+1 t
(q0) (q1) (c0)
R1
R2
R3
S1
Total secŃia I
P1
P2
P3
Total secŃia II

48
4
ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE

1. NECESARUL DE MAŞINI, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE

Qi ⋅ nti
Pentru determinarea necesarului de utilaje utilizăm relaŃia: Ν i = , în care:
T du i ⋅ g u
Qi - cantitatea de produs prelucrată pe utilajul i;
nti - norma tehnică de timp pentru prelucrarea unei unităŃi de produs pe utilajul (i);
gu – gradul de utilizare a capacităŃii de producŃie. Vom lucra cu un grad de utilizare
proiectat de 0, 85.
T du i - timpul maxim disponibil (ore-maşină/an) pentru utilajul i.

Tabelul nr.5.1. Timpul de lucru al utilajelor în anul de plan ( T du i )

Denumire utilaj Timp maxim disponibil în două schimburi (ore/an)


- utilajul "d" 4000
- utilajul "e" 4000
- utilajul "f" 4000
- utilajul "h" 3400
- utilajul "SA1" 3500
- utilajul "SA2" 3700
- utilajul "SA3" 3700
- utilajul "m" 3800
- benzi transportoare 3600

Timpul disponibil la locurile de muncă manuală va fi 2000 ore/schimb.

49
Tabelul nr. 5.2. Calculul necesarului de maşini şi locuri de muncă manuale

SecŃia Produse, OperaŃii ProducŃia Nt Timp Necesarul de


subansamble, Planificată (ore/buc) disponibil maşini şi locuri de
repere (ore) muncă
Cod Număr
I R1 II mec „f”
R2 I mec „e”
R3 I mec „d”
S1 Montaj
II P2 I „SA1”
II „SA3”
Montaj
P3 I mec „f”
II mec „m”
III mec „SA3”
Prelucrări
manuale

Tabelul nr. 5.3. Excedentul şi deficitul de utilaje şi locuri de muncă

SecŃia Utilajul sau locul de muncă Existent Necesar Excedent Deficit


an t an t+1
SecŃia I „d”
„e”
„f”
Bandă transportoare pentru S1
SecŃia „f”
A II-a „m”
„SA1”
„SA2”
„SA3”
Bandă transportoare pentru P2

50
Tabelul nr. 5.4. Evaluarea clădirilor, utilajelor şi echipamentelor
SecŃia I
Denumire Număr Vi Vi gu Vra unitară Vra totală Dur
unitară totală
Clădire 42
Utilaje e 85
Utilaje f 80
Alte mijloace 45
Total

SecŃia a II – a
Denumire Număr Vi Vi gu Vra unitară Vra totală Dur
unitară totală
Clădire 52
Utilaje f 80
Utilaje SA1 65
Utilaje SA2 40
Utilaje SA3 45
Alte mijloace 45
Total

Atelier mecano-energetic
Denumire Număr Vi Vi gu Vra unitară Vra totală Dur
unitară totală
Clădire 52
Utilaje 45
Total

AdministraŃie generală
Denumire Număr Vi gu Vra unitară Vra totală Dur
Clădire 15
Microcalculatoare 50
Autoturisme 75
Autocamioane 75
Alte mijloace fixe 75
Total

Vi = k × Vicont
gu
Vra unitara = Vi (1 − )
100
Vra totala = Numar × Vra unitara
k - coeficient de reevaluare; Vi – valoarea de înlocuire;
Vicont – valoarea de înregistrare în contabilitate; gu - gradul de uzură;
Dur - durata de utilizare rămasă; Vra – valoarea rămasă actualizată.
51
InvestiŃii

Utilajele care depăşesc nevoile întreprinderii şi cele care vor fi înlocuite vor fi vândute. În
acest scop se întocmeşte un plan de disponibilizări.

Tabelul nr.5.5. Disponibilizări de maşini şi utilaje


Nr. Mijloace propuse pentru vânzare Număr Valoare unitară Valoare totală
Crt. Categorii Denumire (lei/buc.) ( lei)
de mijloace
„e”
„f”
„SA1”
„SA2”
„SA3”
4\2 Alte SecŃia I
mijloace SecŃia a II-a
tehnice Atelier mecanic
AdministraŃie generală
Total

Tabelul nr. 5.6. Planul de investiŃii


Nr. Mijloace ce vor fi achiziŃionate Număr Valoare unitară Valoare totală
crt. Categorii de mijloace Denumire lei/buc. lei
„d”
„e”
„f”
„m”
„SA1”
„SA3”
2 Autoturisme
3 Autocamioane
4 Calculatoare
6 Modernizarea maşinilor SA1
7 Benzi transportoare pentru S1
9 Benzi transportoare pentru P3
10 Utilaje şi dotări în atelierul de reparaŃii
11 Elemente de tehnică de calcul
Alte mijloace fixe* secŃia I
12 secŃia a II-a
13 InvestiŃii în modernizarea instalaŃiilor
14 Alte mijloace tehnice
Total
52
• Se alocă anual fonduri pentru modernizări sau alte achiziŃii de mijloace fixe în
cuantum de circa 25 % din valoarea grupei „alte mijloace” existente la sfârşitul
anului.
• Va fi realizat un proiect de investiŃii în valoare totală de 300.000 lei pentru
modernizarea instalaŃiilor sanitare.
Pentru mijloacele disponibilizate valoarea unitară, respectiv preŃul de ofertă se poate
calcula în două moduri:
- preŃ cel puŃin egal cu valoarea rămasă de amortizat, în cazul în care utilajele au fost
reevaluate recent sau când inflaŃia este scăzută;
- preŃ egal cu valoarea reevaluată a utilajelor.
Principalele obiective ce vor fi incluse în planul de investiŃii decurg din strategia privind
înnoirea şi modernizarea producŃiei şi din unele măsuri tehnice şi organizatorice pentru creşterea
productivităŃii muncii.

2. NECESARUL DE RESURSE UMANE

Necesarul de muncitori direct productivi


Metoda analitică Ńine seama de timpul de lucru disponibil, producŃia planificată şi
normele de timp pe produse.
Qi ⋅ nt i
Nd i =
Td
Qi - cantitatea planificată din produsul (reperul, subansamblul) i;
nti - norma de timp aferentă produsului (reperului, subansamblului) i;
Td - timpul disponibil pe un muncitor (ore/an), din balanŃa timpului de muncă.
Tabelul nr. 5.7. BalanŃa timpului de muncă pe o persoană

Nr. Indicatorii timpului de muncă Prevederi (zile)


1 Număr de zile calendaristice
2 Zile nelucrătoare
a) concedii de odihnă
b) sărbători legale şi repaus săptămânal
3 Timp maxim disponibil
4 Timp neutilizat - total, din care:
a) întreruperi de o zi întreagă sau în cadrul schimbului
b) concedii maternitate şi program redus maternitate
c) concedii de boală şi program redus pe motive de boală
d) învoiri şi concedii fără plată de o zi şi în cadrul schimbului
e) absenŃe nemotivate de o zi întreagă şi în cadrul schimbului
f) alt timp nelucrat
5 Timp efectiv de lucru
Durata medie a zilei de lucru (ore)
7 Număr anual de ore de lucru

53
Tabelul nr.5.8. Necesarul de muncitori direct productivi şi fondul de salarii aferent

Produse, repere, subansamble Norma Timp total Salariul Fond salarii Necesar
de timp (ore) mediu orar ( lei) muncitori
Denumire ProducŃia (ore/buc)
planificată (lei/oră)
(buc)
SecŃia I
R1
R2
R3
S1- montaj
Total secŃia I
SecŃia a II-a
P2
P3
Total secŃia a II-a
Total societate comercială

Necesarul de muncitori indirect productivi

În cazul muncitorilor care desfăşoară activităŃi în secŃii legate de activitatea de bază


necesarul se calculează Ńinând seama de muncitorii direct productivi şi de relaŃia de dependenŃă
dintre cele două categorii de personal, stabilită statistic:

∆ Nd ⋅ k d
Nind t +1 = Nind t +
100
Nind t+1 - necesar de muncitori indirect productivi în secŃia i în anul de plan;
Nind t - numărul de muncitori indirect productivi în secŃia i, în anul de bază;
∆ Nd - modificarea numărului de muncitori direct productivi faŃă de anul de bază;
kd - coeficient de dependenŃă dintre muncitorii direct şi indirect productivi din secŃii.
Nind t
kd = × 100
Nd t
- secŃia I:

- secŃia a II-a:

Necesarul de personal în atelierul mecano-energetic (atelierul de reparaŃii) se


calculează pe baza planului de reparaŃii, Ńinând seama de numărul orelor maşină pentru
54
efectuarea reparaŃiilor.
Dacă utilajele din secŃii sunt asemănătoare sub aspectul complexităŃii şi gradului de uzură
se poate avea în vedere şi o modificare proporŃională a numărului de muncitori din anul anterior
cu numărul utilajelor şi, eventual, cu gradul mediu de uzură.
Prin ultima metodă necesarul de muncitori în atelierul de reparaŃii va fi:
y= persoane

Tabelul nr. 5.9. Necesarul de muncitori indirect productivi şi fondul de salarii aferent

Locul de muncă Număr de muncitori Salarii Fond salarii


indirect productivi tarifare anual (lei)
lunare (lei)
An bază An plan
1 2 3 4 5
SecŃia I
SecŃia a II-a
Atelierul mecano-energetic
Compartimentele funcŃionale
Total

Necesarul de personal de conducere, de specialitate, administrativ şi auxiliar

55
Tabelul nr. 5.10. Structura personalului de conducere, execuŃie de specialitate şi auxiliar

Compartimentul, funcŃia A B C D E F Total


1. Manager şi manageri pe domenii 2 2 - - - -

2. Strategie, planificare, organizare 3 2* - - 1 -

3. Resurse umane, organizarea muncii 1* 2 - - 3 -

4. Aprovizionare 1 2* - - 3 -

5. Marketing 1* 2 - - 2 -

6. Vânzări, import-export 2* 1 1 - 2 -

7. Transporturi, Depozite* - - - 1* 2

8. Contabilitate, financiar - 3* - - 4 -

9. RelaŃii cu publicul 1 1* 1 - -

10. AdministraŃie, pază, P.S.I. - 1* - - 2

11. Birou informatizare 1* 1 2 - - -

12. Oficiul juridic - - 1 - - -

13. Managementul calităŃii* 1* 2 - - 1

14. Cercetare-proiectare 3* 1 1 - -

15. SecŃia I 2* 1 - - 1 -

16. SecŃia a II-a 2* 1 - - 1 -

17. Atelier mecano-energetic 2* - - - 2 -

Total
* Numărul muncitorilor din aceste compartimente creşte proporŃional cu volumul
producŃiei

LEGENDĂ
A - ingineri; D - tehnicieni;
B - economişti; E - personal administrativ şi auxiliar;
C - alte categorii cu studii superioare; F – muncitori.
Tabelul nr. 5.11. Fondul anual de salarii
pentru personalul de conducere, execuŃie de specialitate, administrativ şi auxiliar
Nr. Categoria de Locul de muncă Nr. Salariul Fond salarii
crt. Personal mediu lunar anual (lei)
(lei/pers)
0 1 2 3 4 5
1 Maiştri: SecŃia I - 1 la 24 muncitori
SecŃia II - 1 la 20 muncitori
Atelier reparaŃii - 1 la 16
muncitori
C.T.C - 1 maistru
Personal cu SecŃia I
2 studii SecŃia a II-a
superioare
Atelier reparaŃii
Compartimente funcŃionale
3 Tehnicieni Compartimente funcŃionale
Personal SecŃia I
4 administrativ SecŃia a II-a
şi
Atelier reparaŃii
auxiliar
Compartimente funcŃionale
Personal de SecŃia I
conducere SecŃia a II-a
5
Atelier reparaŃii
Compartimente funcŃionale
Manageri pe domenii
Manager general
6 Total SecŃia I
SecŃia a II-a
Atelier reparaŃii
Compartimente funcŃionale
Total general

58
Tabelul nr. 5.12. Centralizatorul necesarului de personal şi a fondului de salarii

SpecificaŃie Număr Salarii CO Sporuri Fond Cheltuieli


salarii indirecte cu
- lei - salariile
SecŃia I
Muncitori direct
productivi
Muncitori indirect -
productivi
Personal TESA -
Total secŃia I
SecŃia a II-a
Muncitori direct
productivi
Muncitori indirect -
productivi
Personal TESA -
Total secŃia a II-
a
Atelier reparaŃii
Muncitori -
Personal TESA -
Total atelier -
reparaŃii
AdministraŃie generală
Muncitori -
Personal TESA -
Total -
administraŃie
generală
Total societate
comercială

Concediile de odihnă pentru muncitorii direct productivi se calculează cu relaŃia:


CO = N m ⋅ Z c ⋅ s h ⋅ 8 , în care:
Nm - numărul de muncitori direct productivi;
Zc - zile concediu de odihnă pe un muncitor;
sh - salariul mediu orar.
Sporuri la salariile tarifare de încadrare se calculează la fel ca în anul anterior.
Angajările de personal se vor face după redistribuirea personalului rezultat ca
surplus în urma reorganizării şi perfecŃionării activităŃii. Redistribuirea se va face Ńinând
seama de compatibilitatea posturilor şi de opŃiunile persoanelor vizate.

59
Tabelul nr.5.13. Excedentul şi deficitul de personal

Nr. Categorii de personal Existent la 31 Necesar Excedent Deficit


Crt. dec. anul t anul t+1
1 Muncitori direct productivi
2 Muncitori indirect productivi
şi de servire generală
3 Maiştri
4 Tehnicieni
5 Personal administrativ şi
auxiliar
6 Ingineri
7 Economişti
8 Jurişti
9 Informaticieni
10 Alte categorii cu studii
superioare
Total

Tabelul nr.5.14. FluctuaŃia personalului

Nr. Categorii de Angajări Disponibilizări


Crt personal Număr Cheltuieli Cheltuieli Număr Cheltuieli Cheltuieli
unitare totale unitare totale
lei/persoană - lei- lei/persoană - lei-
1 Muncitori direct
productivi
2 Muncitori
indirect
productivi
3 Personal cu
studii superioare
4 Tehnicieni
5 Maiştri
6 Personal
administrativ şi
auxiliar

Pentru angajarea de personal, întreprinderea trebuie să suporte anumite cheltuieli


(de instalare, de instruire etc.), care se estimează la:
4500 lei pentru un muncitor direct productiv;
3500 lei pentru un muncitor indirect productiv;
6000 lei pentru o persoană de specialitate;
3000 lei pentru o persoană din alte categorii.
În cazul disponibilizării întreprinderea va acorda fiecărei persoane un număr de trei
salarii, la nivelul salariului mediu pe economie (prevedere din contractul colectiv de
muncă). Aceste cheltuieli vor fi suportate direct din rezultatele obŃinute şi vor fi înscrise în
anexa corespunzătoare a bugetului previzional de venituri şi cheltuieli al societăŃii
comerciale pentru anul de plan.

60
3. NECESARUL DE RESURSE MATERIALE

Necesarul de aprovizionat din fiecare resursă în parte se determină Ńinând seama de


necesarul pentru producŃie (Npl), stocurile existente la sfârşitul anului de bază (Si), factorii care
influenŃează necesarul (pentru consumurile indirecte), normele de consum (pentru
consumurile directe).
a) Consumul de combustibil gospodăresc urmează să se diminueze cu 20% prin
modernizarea şi mai buna utilizare a instalaŃiilor. În acest scop va fi realizat un
proiect de investiŃii în valoare totală de 300.000 lei.
 15 
I cg = 1 − × Ip
 100 
Tabelul nr. 5.15. Necesarul de combustibil gospodăresc

Locul de consum Valoare combustibil Indice de Valoare combustibil


gospodăresc în anul t modificare gospodăresc în anul t+1
(lei) % (lei)
SecŃia I
SecŃia a II-a
Atelier reparaŃii
AdministraŃie generală
Total

b) Cheltuielile cu materialele auxiliare se modifică astfel:


- în secŃii proporŃional cu producŃia fizică (vezi tabelul 4.27);
- în atelierul de reparaŃii proporŃional cu numărul utilajelor reparate;
- în compartimentele funcŃionale proporŃional cu numărul de personal
care lucrează la acest nivel.

Tabelul nr. 5.16. Necesarul de materiale auxiliare

Locul de consum Valoarea materialelor Indice de Valoarea materialelor


auxiliare în anul t modificare auxiliare în anul t+1
(lei) (%) (lei)
SecŃia I
SecŃia a II-a
Atelier reparaŃii
AdministraŃie
generală
Total

c) Cheltuielile cu materialele de protecŃie creşte cu 25% ca urmare a măsurilor

61
adoptate pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă şi se modifică proporŃional
cu numărul de personal şi cu indicele preŃurilor.
Np Ip
Im = 1,25 × t +1 × 100 ×
Npt 100
NpŃ+1, Npt – numărul de muncitori direct şi indirect productivi în anul t+1
(previziuni) şi respectiv în anul t.

Tabelul nr.5 .17. Cheltuieli cu uzura materialelor de protecŃie

Locul de consum Număr muncitori Im Materiale de protecŃie ( lei)


An bază An plan % An bază An plan
SecŃia I
SecŃia a II-a
Atelier reparaŃii
AdministraŃie generală
Total
d) Necesarul de scule, dispozitive, verificatoare se calculează atât pentru dotarea
utilajelor cât şi pentru dotarea personalului sau a locurilor de muncă. În
întreprindere au fost stabilite norme de consum astfel:
o secŃia I: 150 lei pe persoană;
o secŃia a II-a: 175 lei pe persoană;
o atelierul de reparaŃii: 160 lei pe persoană;
o personalul la nivel de societate comercială: 30 lei pe persoană.

Tabelul nr. 5.18. S.D.V.-uri şi alte obiecte de inventar

Nr. Locul de utilizare şi consum Număr Cheltuieli planificate ( lei)


crt. locuri de muncă Pe persoană Total
1 SecŃia I
2 SecŃia a II-a
3 Atelier mecanic
4 Compartimente funcŃionale
Total
e) Cheltuielile cu piesele de schimb:
o în secŃia I: 100 lei/utilaj;
o în secŃia a II-a: 125 lei/utilaj;
o în atelierul de reparaŃii: cu 15% mai mult decât în anul anterior;
o în compartimentele funcŃionale: cu 5% mai mult decât în anul anterior;

62
Tabelul nr.5.19. Necesarul de piese de schimb

Nr. Locul de consum Baza de calcul Valoarea


crt. Indicator consum
U.M. Valoare piese de
consum
(lei/u.m.) schimb ( lei)
0. 1 2 3 4 5
1. SecŃia I Număr utilaje
2. SecŃia a II-a Număr utilaje
3. Atelier mecanic Necesar an bază
4. AdministraŃie generală Necesar an bază
Total

Tabelul nr. 5.20. Determinarea necesarului de energie electrică

Cantitatea Utilaje Necesar energie


Produse
planificată OperaŃii Pi
Repere Cod nt Kw-oră Valoare
(buc) (kw)
R1 I „f”
R2 „e”
R3 I „d”
S1 Montaj
Total secŃia I
I SA1”
P2
II SA3”
IV „f”
V „m”
P3
VI „SA3”
Montaj
Total SecŃia a II-a
Atelier reparaŃii (energie pentru forŃă motrice)
SecŃia I
Iluminat şi alte SecŃia II
consumuri generale Atelier reparaŃii
Compartimente funcŃionale
SecŃia I
SecŃia II
Total consumuri
Atelier reparaŃii
Compartimente funcŃionale
TOTAL GENERAL
Nt – norma tehnică de timp (ore-maşină/buc.)
Pi - puterea instalată (kw / utilaj)
PreŃul pe kwh este de ……………

63
f) Consumul de energie electrică:
- pentru iluminat şi alte necesităŃi de administraŃie generală se păstrează la
nivelul anului anterior;
- pentru forŃa motrice în atelierul de reparaŃii se modifică proporŃional cu
numărul de utilaje din secŃii;
- pentru forŃa motrice în secŃii se calculează pe fiecare utilaj prin
înmulŃirea timpului de funcŃionare cu puterea instalată.
Ne = ∑ qi × nt i × Pi , în care:
qi – cantitatea de produs prelucrată pe utilajul i;
nti – norma de timp pentru prelucrarea unei unităŃi de produs pe utilajul i;
Pi – puterea instalată a utilajului i.

Tabelul nr.5.21. Calculul necesarului de materii prime

Materii prime Produsul, reperul Necesar pentru producŃia


planificată
Denumire PreŃ Cod Cantitate Consum Cantitate Valoare
unitar specific (kg) ( lei)
m5 R1
m4 S1
m2 R2
m3 R3
Total secŃia I
m4 P2
P3
m6 P3
Total secŃia II
Total general

Tabelul nr. 5.22. Centralizator materii prime

Materii prime Necesar pentru producŃia


planificată
Denumire PreŃ unitar Cantitate (kg) Valoare ( lei)

m2
m3
m4
m5
m6
Total general

64
Tabelul nr. 5.23. Centralizatorul planului de aprovizionare

65
5
PLANIFICAREA COSTURILOR

1. PREVIZIUNEA CHELTUIELILOR INDIRECTE


Pentru majoritatea cheltuielilor din această categorie calculele efective au fost
făcute odată cu fundamentarea analitică a variantei de plan de activitate.

Tabelul nr. 6.1. Amortizarea mijloacelor fixe

SecŃia I
Mijloace fixe Număr Valoare – lei - Na Amorti-
(%) zare
SituaŃie Unitară Totală anuală
Denumire (lei)
1 2 3 4 5 6 7
Clădire
Utilaje d Noi
Utilaje e Existente
Noi
Utilaje f Existente
Noi
Benzi transportoare Noi
Alte mijloace fixe Existente
Noi
Total secŃia I

SecŃia a-II-a
Mijloace fixe Număr Valoare – lei - Na Amorti-
(%) zare
SituaŃie Unitară Totală anuală
Denumire (lei)
1 2 3 4 5 6 7
Clădire
Utilaje f Existente
Noi
Utilaje m Noi
Utilaje SA1 Existente
Noi
Utilaje SA3 Existente
Noi
Benzi transportoare Noi
Alte mijloace fixe Existente
Noi
Total secŃia a II –a

66
Atelier mecano-energetic

Mijloace fixe Număr Valoare – lei - Na Amorti-


(%) zare
SituaŃie Unitară Totală anuală
Denumire (lei)
1 2 3 4 5 6 7
Clădire
Maşini şi utilaje Existente
Noi
Total atelier reparaŃii

AdministraŃie generală
Mijloace fixe Număr Valoare – lei - Na Amorti-
(%) zare
SituaŃie Unitară Totală anuală
Denumire ( lei)
1 2 3 4 5 6 7
Clădire
Calculatoare Noi
Autoturisme Existente
Noi
Autocamioane Existente
Noi
Diverse Existente
Noi
Total administraŃie
Total general

Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terŃi

Cheltuieli de protocol şi publicitate pot fi planificate prin mai multe metode:


metode mecanice; metode bazate pe calcule globale; metode statistico-matematice; metoda
calculului analitic.
Cheltuielile cu deplasarea se previzionează plecând de la cele din anul anterior care
se corectează cu un indice mediu de creştere a cheltuielilor de transport, cazare şi cu
diurna.
Cheltuielile cu detaşări, transferări vor fi alcătuite din: cheltuieli cu angajarea de
personal, cheltuieli cu plata indemnizaŃiilor de transfer sau detaşare şi altele. În cazul
nostru aceste cheltuieli sunt de: .....................lei şi au fost stabilite la fundamentarea
strategiei de personal.

67
Tabelul nr.6.2. Planul cheltuielilor indirecte
- lei -

Elemente de cheltuieli SecŃia I SecŃia Atelier Comparti- Total


a II-a reparaŃii mente cheltuieli
funcŃionale indirecte
1. Materiale auxiliare
2. Uzură materiale de
protecŃie
3. Uzură obiecte de
Inventar
4. Combustibil, apă
5. Energie electrică
6. Piese de schimb
7. Salarii indirecte
8. Asigurări şi protecŃie
socială pentru salariile
indirecte
9. Amortizări şi
Provizioane
10. Lucrări şi servicii
executate de terŃi
11. Impozite, taxe şi
vărsăminte assimilate
12. Protocol şi publicitate
13. Deplasări, detaşări,
transferări
14. ReparaŃii
15. Alte cheltuieli de
exploatare
Total

68
2. PLANIFICAREA COSTURILOR UNITARE ŞI TOTALE

Tabelul nr. 6.3. Costul total pe elemente de cheltuieli

Nr. Elemente de cheltuieli Valoare – lei Indice


crt.
0 1 2 3 4
1. Cheltuieli cu materiile prime
2. Cheltuieli cu materialele consumabile
3. Cheltuieli privind obiectele de inventar
4. Cheltuieli privind piesele de schimb
5. Cheltuieli cu energia
6. Combustibili şi apă
7. Cheltuieli privind uzura materialelor de
protecŃie
8. Cheltuieli privind alte materiale
consumabile
Total cheltuieli materiale
9. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile
executate de terŃi
10. Cheltuieli de protocol şi publicitate
11. Cheltuieli cu deplasări, detaşări,
transferări
12. Cheltuieli cu impozitele, taxele şi
vărsămintele asimilate
13. Cheltuieli cu remuneraŃiile personalului
14. Cheltuieli privind asigurările şi protecŃia
socială
15. Alte cheltuieli de exploatare
16. Cheltuieli cu amortizările şi
provizioanele
Total cost producŃie

Repartizarea cheltuielilor indirecte


Într-o primă etapă se repartizează cheltuielile secŃiilor auxiliare pe secŃiile de bază.
Cheltuielile cu reparaŃiile se repartizează pe secŃii proporŃional cu valoarea totală a
utilajelor.

69
Tabelul nr. 6.4. Repartizarea cheltuielilor cu reparaŃiile pe secŃiile de producŃie

SpecificaŃii Mijloace fixe (exclusiv clădiri) Cheltuieli cu


Valoare ( lei) Pondere (%) reparaŃiile ( lei)
1 2 3 4
SecŃia I
SecŃia a II-a
Total

Tabelul nr. 6.5. Repartizarea cheltuielilor indirecte pe produse

SpecificaŃie Baza de calcul Valoare Cheltuieli Cota de


bază calcul indirecte cheltuieli
(lei) (lei) indirecte( %)
1 2 3 4 5
SecŃia I Cheltuielile directe
SecŃia a II-a Cheltuielile directe
AdministraŃie generală Costul de secŃie

Tabelul nr. 6.6. Reperul R1

Nr. Articole de calculaŃie U.M. Consum PreŃ unitar Valoare


Crt. specific (lei)
0 1 2 3 4 5
1 Materia primă m5 kg
2 Salarii directe lei
3 C.A.S. + taxa de şomaj lei
Total cheltuieli directe
4 Cheltuieli indirecte ale secŃiei
Cost de secŃie

Tabelul nr. 6.7. Reperul R2

Nr. Articole de calculaŃie U.M. Consum PreŃ unitar Valoare


Crt. specific (lei)
0 1 2 3 4 5
1 Materia primă m2 kg
2 Salarii directe lei
3 C.A.S. + taxa de şomaj lei
Total cheltuieli directe

70
Tabelul nr. 6.8. Reperul R3

Nr. Articole de calculaŃie U.M. Consum PreŃ unitar Valoare


Crt. specific (lei)
0 1 2 3 4 5
1 Materia primă m3 kg
2 Salarii directe lei
3 C.A.S. + taxa de şomaj lei
Total cheltuieli directe
4 Cheltuieli indirecte ale secŃiei I
Cost de secŃie

Tabelul nr. 6.9. Subansamblul S1

Nr. Articole de calculaŃie U.M. Consum PreŃ unitar Valoare (lei)


crt. specific
0 1 2 3 4 5
1 Materii m2 pentru R2 kg.
prime m5 pentru R1 kg.

m4 pentru S1 Kg
2 Salarii directe Lei
3 C.A.S. + taxa de şomaj Lei
Total cheltuieli directe
4 Cheltuieli indirecte ale
secŃiei I
Cost de secŃie

71
Tabelul nr. 6.10. Produsul P2

Nr. Articole de calculaŃie U.M. Consum PreŃ Valoare


crt. specific unitar (lei)
0 1 2 3
1. Materia primă m4 kg.

2 Salarii directe lei

3 Asigurări şi protecŃie socială lei

Total cheltuieli directe


4 Cheltuieli indirecte ale secŃiei a-II-a
5 Elemente preluate din secŃia I
Repere - R1 buc.
Subansamble S1 (2 buc./produs) buc.
Cost de secŃie
6 Cheltuieli generale
Cost de producŃie
7 Profit
8 PreŃ cu ridicata

Tabelul nr. 6.11. Produsul P3

Nr. UM Consum PreŃ Valoare


Crt. specific unitar (lei)
0 1 2 3
1. Materii prime
- m4 kg
- m6 kg
Salarii directe lei
2. lei
3. Asigurări şi protecŃie socială
Total cheltuieli directe
4 Cheltuieli indirecte ale secŃiei a-II-a
5 Elemente preluate din SecŃia I
Repere R3 buc.
Subansamble S1 din secŃia I (2 buc.) buc.
Cost de secŃie
6 Cheltuieli generale
Cost de producŃie
7 Profit
8 PreŃ cu ridicata

72
Tabelul nr. 6.12. Centralizatorul costurilor pe articole de calculaŃie

73
BIBLIOGRAFIE

1. Băcanu Bogdan – Practici de management strategic, Editura Polirom, Iaşi, 2005


2. Băileşteanu, Gh., - Diagnostic, risc şi eficienŃă în afaceri, Editura Mirton,
Timişoara, 1997
3. Băileşteanu, Gh., - Diagnosticul şi evaluarea firmei, Editura Mirton, Timişoara,
1995
4. Biji, E., Baron, T., (coord.) - Statistică teoretică şi economică, E.D.P., Bucureşti,
1991
5. Cârstea Gheorghe – coord – Analiza strategică a mediului concurenŃial, Editura
Economică, bucureşti,2002
6. Ciobanu Ion, Ruxandra Ciulu – Strategiile competitive ale firmei, Editura Polirom,
Iaşi, 2005
7. Ciobanu, Anamaria – Analiza performanŃei întreprinderii, Editura ASE,
Bucureşti,2006
8. Cook, K. J. – Planificarea strategică pentru întreprinderi mici, Editura Teora,
Bucureşti, 1998
9. Dinu, E. – Strategia firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2000
10. Hawkn, P. - Cum să dezvolŃi o afacere, Editura ŞtiinŃă şi Tehnică, Bucureşti, 1995
11. Horomnea, E. – Bazele contabilităŃii – concepte şi aplicaŃii, Editura Sedcom
Libris, Iaşi, 2004
12. Maxim, E. – Diagnosticarea şi evaluarea organizaŃiilor, Editura Sedcom Libris,
Iaşi, 2008
13. Maxim, E. – Gestiunea previzională a întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi,
1996
14. Maxim, E. – Calitatea şi managementul calităŃii, Editura Sedcom libris, Iaşi,
2007
15. Maxim, E. – Orientarea strategică a organizaŃiilor, Editura UniversităŃii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007
16. Maxim, E., Gherasim, T. - Marketing, Editura Economică, 2000
17. MereuŃă, C., (coord.) - Analiza diagnostic a societăŃilor comerciale în economia
de tranziŃie, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
18. Mocanu, M., Schuster, C. – Managementul proiectelor cale spre creşterea
competitivităŃii, Editura All Back, Bucureşti, 2001
19. Netedu Adrian – Fundamente teoretice la o sociologie a deciziei, Editura
UniversităŃii „Alexandru ioan Cuza” iaşi, 2005
20. Nica, P., (coord.) - Managementul firmei, Editura Condor, Chişinău, 1994
21. Nicolae, V. – Previziune şi orientare economică, Editura Economică, Bucureşti,
1998
22. Ohmae, K. – InteligenŃa strategului, Editura Teora, 1998
23. Oprea, D. – Analiza şi proiectarea sistemelor informaŃionale economice, Editura
UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005
24. Pânişoară Georgeta, Pânişoară Ioan-Ovidiu - Managementul resurselor umane,
Editura Polirom, Iaşi, 2006
25. Roşca Constantin, Vărzaru Mihai, Roşca Ion (coord.) - Resurse umane.
Management şi gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 2006
26. Rusu, C. – Management strategic, Editura All Beck, Bucureşti, 1999
27. Sasu, C. - IniŃierea şi administrarea micilor afaceri, Editura UniversităŃii, "Al. I.
Cuza", Iaşi, 1994

74
28. Scurtu, V., Russu, C., Popescu, I. – Benchmarking, Teorie şi aplicaŃii, Editura
Economică, Bucureşti, 2006
29. Stancu, S., Mihail, N. – Metode şi tehnici de conducere, Editura Economică,
Bucureşti, 2006
30. Topală, E. - Studiu de fezabilitate-principii de elaborare-analiza economică şi
financiară a variantelor, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1993
31. West, A. – Planul de afaceri, Editura Teora, Bucureşti, 1995
32. * * * Legea nr. 12 privind impozitul pe profit, Monitorul Oficial nr. 25, 31
ianuarie, 1991
33. * * * Legea nr.31 privind societăŃile comerciale, Monitorul Oficial nr.126-127,
17 noiembrie, 1990
34. * * * Legea nr. 15 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale
şi necorporale, Monitorul Oficial nr.80, 29 martie, 1994
35. * * * Legea nr. 15 privind reorganizarea unităŃilor economice ca regii autonome
şi societăŃi comerciale, Monitorul Oficial, nr. 98, 8 august, 1990

75