P. 1
lucrare licenta

lucrare licenta

|Views: 22,517|Likes:
Published by paul1971

More info:

Published by: paul1971 on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

Universitatea „ Babeş-Bolyai” , Cluj-Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Extensia Sibiu Specializarea:Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar

Lucrare de Licenţă

Profesor coordonator: Prof. univ. doc. : Stan Cornelia Sibiu 2011

Student: Goagea (Tistu) Ecaterina

Universitatea „ Babeş-Bolyai” , Cluj-Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Extensia Sibiu Specializarea:Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

IMPLICAŢII FORMATIVE ALE COMBINĂRII METODELOR TRADIŢIONALE ŞI MODERNE ÎN EDUCAREA PREŞCOLARILOR

Profesor coordonator: Asist. univ. dr. Stan Cornelia

Student: Goagea (Tistu) Ecaterina

Sibiu 2011

Cuprins
Introducere Fundamente teoretice Capitolul I. Metode didactice specifice invaţământului preşcolar I.1.Metode tradiţionale I.2.Metode moderne Capitolul II.Metodele didactice în activităţile cu scop de educarea limbajului II.1.Metode specifice folosite în cadrul activităţilor liber-creative din grădiniţă II.2.Rolul metodelor didactice în dezvoltarea limbajului şi pregătirea pentru şcoală Capitolul III.Importanţa metodelor interactive de grup Metodologia cercetării Capitolul IV. Organizarea cercetării IV.1.Obiectivele şi ipoteza cercetării IV.2.Variabile independente şi dependente IV.3. Metode de cercetare utilizate IV.4.Eşantionul de subiecţi IV.5.Eşantionul de conţinut CapitolulV. Desfăşurarea experimentului V.1. Etapa constatativă (preexperimentală) V.2.Etapa experimentală V.3.Etapa de control(post-experimentală) Capitolul VI.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării VI.1Strategia de verificare si evaluare a rezultatelor obţinute VI.2.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor Concluzii Bibliografie Anexe

cu permanenta. în cadrul instruirii formale si nonformale. student.Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei. Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste. ştiinta. Dezideratele de modernizare si de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ..Introducere . ori combinatorie.. este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă. formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. in suprapunerea problematizării pe fiecare metodă şi tehnică de învăţare.). 36) Metodele de invăţământ (.1998. lucrurile. la acţiuni în grupuri mici. de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul in facilităţi interioare. 303). 1997. pe o grupare flexibilă si mobilă a elevilor cu treceri de la activităţi cu grupuri mari. reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. lumea. p. natura. omogene şi apoi la activităţi individuale) recla-mă in mod inevitabil o metodologie adecvată acestor forme organizatorice. in aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ. elev. între altele.”(Sorin Cristea. drum .Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile. fie in echipe (microgrupuri) sau individuală.metha”= către. cu activităţile de cooperare. În acelaşi timp.” ( Ioan Cerghit.. p. ca cea sugerată de experimentul team teaching ( bazată. spre) reprezintă căile folosite in şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa. . al anului de studiu etc.Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor intr-o cale de învaţare realizată efectiv de preşcolar. cum spune Jean Piaget. in valorificarea noilor tehnologii instrucţionale ( e-learning). deprinderile si capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii.. de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. octos”=cale. metodele didactice sunt planuri de acţiune cu funcţie (auto)reglatorie (ansamblu de operaţii care se desfăşoară în vederea atingerii unui scop) şi modalităţi de acţiune deschideri spre educatia .

deprinderi. deoarece prin combinarea anumitor metode şi tehnici tradiţionale şi moderne aplicate atât în cadrul activităţilor dirijate. Utilizarea metodelor de invăţământ vizează o triplă finalitate: -atingerea unor scopuri de cunoaştere ( stăpânirea metodelor de gândire şi a unor strategii cognitive de procesare a informaţiilor). priceperi.atingerea unor scopuri de instruire ( asimilarea unor cunoştinţe. calea de acces spre cunoaşterea si transformarea realităţii inconjurătoare.. orientate în special spre următorul obiectiv: -. În prezenta lucrare m-am oprit asupra acestei teme. cât şi în cadrul activităţilor liber creative.(strategii de acţiune prin intermediul cărora elevul dezvăluie esenţa fenomenelor. culturii si civilizaţiei. . proceselor. respectiv de .atingerea unor scopuri formative ( formarea si modelarea trăsăturilor de personalitate). spre însuşirea tehnicii. Din perspectiva acestor finalităţi. a unor tehnici şi operaţii de lucru). însuşirea şi / sau elaborarea de către elevi a unor structuri cognitive si operaţionale”.căi’’ de instruire. Ansamblul de metode asigură pentru cei care se instruiesc şi/sau autoinstruiesc. evenimentelor). întregul proces de învăţământ poate fi asimilat cu un ansamblu de metode. În sens mai larg. . o generalizare confirmată de experienţa didactică şi/sau de experimente psihopedagogice si care serveşte la transformarea şi ameliorarea naturii umane.. sub aspect metodologic. . se urmăreşte atât însuşirea de noi cunoştinţe cât mai ales consolidarea cunoştinţelor transmise în vederea educării preşcolarilor şi în pregătirea lor pentru şcoală. metoda reprezintă o practică raţionalizată.

reclamat de următoarele elemente: . .În acest sens. respectiv transformarea lor din mijloace de transmitere a cunoştinţelor gata-elaborate de către profesor şi memorate de elevi. acţiuni şi operaţii. deschisă cercetării şi experimentării psihopedagogice. structurate într-un grup de activităţi bine corelate. . într-o modalitate de organizare şi îndrumare a activităţii cognitive. . de activism şi de creativitate al metodelor de învăţământ.se referă la faptul ca metodologia didactică trebuie să rămână. în funcţie de o serie de factori. . Didactica modernă înţelege metoda de învăţământ ca un sistem omogen de procedee. cercetările din domeniile ştiinţelor educaţiei sunt tot mai complexe. câteva posibilităţi de modernizare a metodologiei didactice: . în permanenţă.achiziţiile din ştiinţe si din metodologiile specifice acestora. instruirea asistată de calculator ş. cibernetica. psihologia. sociologia.a. Direcţia principală de restructurare a metodologiei didactice este accentuarea caracterului euristic.a.asigurarea caracterului dinamic deschis al metodologiei didactice .cerinţele care stau în faţa învăţământului.necesitatea de a apropia activitatea didactică de activitatea de cercetare ştiinţifică.necesitatea de a apropia actul predării de cel al invăţării ş. .utilizarea în procesul instructiv-educativ a unor metode care şi-au dovedit eficienţa în diferite domenii ştiinţifice: descoperirea. de activizare şi mobilizare a elevilor. . -reevaluarea metodelor tradiţionale. analiza structurala. în continuare. algoritmizarea. aceasta cu atât mai mult cu cât in prezent. Diversificarea metodologiei didactice este impusă de necesitatea de a corela cerinţele teoriilor învăţării cu posibilităţile reale de care dispun elevii. O anumită metodă de învăţământ pune în corelaţie numai anumite variabile ale procesului didactic şi ascunde o ipoteză asupra mecanismului de învăţare al elevului. modelarea. problematizarea. ele fiind sprijinite de ştiinţe ca: epistemologia. informatica. .complexitatea crescândă a procesului instructiv-educativ. teoria comunicării ş.a. amintim.achiziţiile din domeniul ştiinţelor educaţiei.Fundamente teoretice Teoria si practica metodelor si procedeelor didactice se află într-un continuu proces de restructurare şi modernizare.

insuşindu-şi alături de cunoştinţe. de activitate reală sau fictive.Modernizarea metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al reformei pedagogice deoarece. în competenţele sale reale. de a le utiliza în situaţii noi. inserându-se în cunoştinţele sale strategice şi procedurale. ci şi copilul. metodele joacă rolul unor preţioase instrumente de cunoaştere a realităţii. priceperi. . care le vehiculează. Metoda astfel concepută nu mai este exterioară în raport cu cel educat. în formarea copilului. Ele nu privesc doar educatorul. de a face transferuri între diferite categorii de cunoştiinţe sau de la teorie la practică şi invers. care devine prin metodele moderne principalul beneficiar al propriei activităţi de descoperire. de acţiune reală. ci devine un instrument propriu de muncă intelectuală sau productive. de integrare în societate. deprinderi şi calea de a ajunge la ele.

la activitate personală . activitatea cu cartea. metodele activ-participative ( observaţia liberă. sarcina didactică prioritară (de dobândire a cunoştinţelor. după natura activităţii pe care o solicită (metode activ-practice. descrierea. Metode specifice învăţământului preşcolar Pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor tehnice acumulate de educatoare. intuitive. Cerghit. metodele de stimulare a creativităţii personale si colective. exerciţiul.a. Clasificarea metodelor se realizează după mai multe criterii: scopul urmărit. o importanţă deosebită o constituie cunoaşterea metodelor şi tehnicilor care le aplică sau utilizează pentru educarea copilului în realizarea procesului instructiv-educativ . de verificare şi evaluare. brainstorming-ul. explicaţia.activitatea cu cartea. -metode moderne: algoritmizarea. proiectul – tema de cercetare. după cum nu tot ceea ce este “nou” este şi modern. verbale ş.). situând şcoala ca o continuitate a muncii din grădiniţă. Insă nu tot ce este “vechi” este neapărat si demodat. .Capitolul I.exerciţiul. experienţa dirijată. exerciţiul. evoluţia lor istorică ( tradiţionale-moderne). metode de simulare. îi stimulează independenţa şi creativitatea. Principalele metode care sunt supuse atenţiei pentru vârsta preşcolară sunt: naraţiunea. Cunoaşterea si aplicarea metodelor utilizate in grădiniţă nu impune o clasificare riguroasă. experienţa dirijată. demonstraţia. lucrările practice. observaţia. conversaţia euristică ş. studiul de caz.).a. ci mai degrabă analiza modului lor de aplicare. observaţia. un rol decisiv îl joacă cele care invită copilul la explorarea directă a realităţii. lucrările practice. de formare a priceperilor şi deprinderilor. Mucchielli) metodele didactice sunt împărţite din punct de vedere istoric în: -metode tradiţionale\ clasice: expunerea. Aplicarea cu succes a metodelor clasice îmbinate cu metode şi procedee moderne vor duce la situarea preşcolarului pe treapta cea mai apropiată de şcoală. problematizarea. într-o singură expresie. de consolidare. modelarea. de recapitulare şi sistematizare). conversaţia. demonstraţia. instruirea programată. Printre acestea. Plecând de la o literatură în domeniu (Palmade. conversaţia.

înţelegerea si completarea lor cu ajutorul educatoarei. procedee. cât şi a celorlalte activităţi desfăşurate pe parcursul zilei. completând cu succes celelate metode de lucru. a explicaţiei. Exemplu: cântecul "Unu-i soarele pe cer". modelaj. în primul rând. ilustraţii. dar contribuie şi la cunoaşterea cauzelor obiectului în studiu. în cadrul activităţilor frontale dirijate sau la începutul sau finalul activităţilor frontale dirijate. în care predomină argumentarea raţională. aplicaţii. Povestirea trebuie. deoarece însoţeşte întreg procesul instructiv-educativ. Astfel. Prin explicaţie educatoarea reuşeşte să concentreze atenţia copiilor spre aspectul dorit. Explicaţia completează în mod automat demonstraţia şi îşi are ca teren direct de desfăşurare activităţile de observare. pentru a trezi interesul copiilor pentru ceea ce urmează si va urma. de asemenea.I. să-1 emoţioneze puternic. Povestirea ca metodă de expunere este aplicată în cadrul procesului instructiv-educativ pentru prezentarea unor texte literare cu caracter realist. sa fie accesibilă copilului. activităţile matematice. explicaţia este metoda expunerii. lucruri diferite în funcţie de grupa căreia se adresează. în cadrul activităţilor frontale dirijate. Reuşita acestor activităţi depinde de corectitudinea cu care a fost aplicată explicaţia.Explicaţia ca metodă de lucru îşi găseşte larga sferă de aplicaţie în gradiniţă. diverse piese muzicale. lecturi după imagini. educaţie fizică.Metode tradiţionale Astfel. Mai dificile par a fi explicaţiile referitoare la obiecte sau fenomene pe care copiii nu le percep în momentul respectiv.). cât si pentru consolidarea sau verificarea cunoştinţelor. educatoarea apelează la reprezentările formate anterior sau foloseşte anumite texte literare.1. versuri. poveşti. ştiinţific sau fantastic. tablouri. a nivelului copiilor. explicaţia înlesneşte însuşirea cunoştinţelor. În această situaţie. confecţii. educatoarea are posibilitatea de a aplica metode. etc. a dialogului. dar şi la motivaţia copilului pentru unele . Explicaţia contribuie. ataşamentul copilului spre cele pozitive. cât şi a discutării textului literar sub forma conversaţiei. povestiri. Caracterizarea personajelor face apel la acţiunea povestirii. sa fie la obiect şi să nu încarce memoria copilului cu date nesemnificative. la crearea premiselor însuşirii unor deprinderi tehnice de lucru şi a unor modalităţi de acţiune (de exemplu la activităţile de desen. copiii finalizează cântecul prin repetarea numărului 1-5 pe degetele mici ale mâinii. educaţie muzicală. care sunt în concordanţă cu tema explicaţiei şi constituie punct de sprijin pentru noile cunoştinţe. În cadrul activităţilor de povestire.

a dezvoltării formelor de analiză. Demonstraţia este una din metodele de bază aplicate în gradiniţă. din imaginaţie sau cu fapte similare cu cele prezentate de educatoare. este necesar ca în procesul cunoaşterii să se acorde o importanţă deosebită treptei senzoriale. -aprinderea lumânării tot prin folosirea unui chibrit. povestioare posibile. Copiii au creat pe marginea acestei povestiri o altă poveste: "întâmplare din pădure" . . Pe marginea unei povestiri se poate da posibilitatea copiilor să creeze noi întâmplări. sinteză. Textele literare de actualitate. lacomă. Demonstraţia educatoarei. flacăra. Materialul trebuie să fie astfel prezentat ca să poată fi perceptat prin cât mai multe simţuri. pentru a contribui la stimularea curiozităţii şi a reuşitei unei activităţi. a imginaţiei creatoare. le verbalizează pe baza celor percepute: -culoarea flacării. la acestea adaugându-se observaţia şi problematizarea. Întrucât vârsta preşcolară este caracterizată printr-o gândire concretă.hoată. Se poate urmări transformarea unor substantive în diferite ipostaze: "Apa şi transformările ei". în final. stabilirea însuşirilor. ori de câte ori se va organiza o activitate care are ca scop predarea de noi cunoştinţe despre un aspect concret al realităţii se va folosi metoda demonstraţiei îmbinată cu explicaţia. însoţită de explicaţie. Exemplu: povestea creată de copii "Cum ar putea fi Zdreanţă?" sau "Cum să-1 ajutăm pe caţeluşul şchiop să poată umbla?". caracterizându-le. Exemplu: "Focul şi efectele lui". mincinoasă. şireată. să domine "binele" asupra "răului". De aceea. Subiectul acestora poate fi observat şi din conţinutul unei poezii. Demonstraţia este mereu însoţită de explicaţie şi invers. Copiii fac deducţii. dar şi la dezvoltarea limbajului. pedepsită şi ursului i s-a dat peşte pe săturate. Materialul demonstrativ trebuie să fie accesibil viziunii copilului. estetic realizat şi prezentat in câmpul său vizual. .Vulpea . cu aspecte din viaţa cotidiană sau ştiinţifico-fantastică.Ursul . nu se pot realiza separat.unde au venit alte animale şi. -perceperea focului. . contactului nemijlocit cu realitatea. Exemplu: "Ursul păcălit de vulpe". "Gheaţa". Etapele demonstraţiei: -aprinderea focului în sobăprin folosirea unui chibrit.personaje. Copilul trebuie să desprindă faptele bune de cele rele. etc. contribuie la lărgirea orizontului cognitiv. vulpea a fost judecată.credul. "Vaporii".

să-şi spună părerea şi să facă comparaţii. unde s-a precizat că focul este folositor dacă-1 folosim util.s-au făcut demonstraţii şi pentru concretizarea în faţa copiilor a efectelor pozitive sau negative. să facă asociaţii între cunoştinţele anterioare. copilul nu poate da un răspuns satisfăcător. Contribuie pe deplin la sistematizarea cunoştinţelor şi imprimarea lor bine în memorie. trăgând anumite concluzii sau să argumenteze cu exemple proprii subiectul abordat. -culoarea chibritului ars. -culoarea. studiate şi se completează cu noi secvenţe. de a expune acele cunoşţinte despre care este vorba la un moment dat. O importanţă deosebită am acordat şi demonstraţiei în cadrul tuturor activităţilor frontale dirijate. Obţinerea cenuşii: -arderea hârtiei. pagube) . de a le preciza după ce ele au fost transmise. precise. -Ce culoare are frunza? -De ce s-a îngălbenit frunza? -De ce are pete ruginii? . -efectele focului. clare. copilul va răspunde uşor. -arderea textilelor. Conversaţia este metoda de instruire si educare a copiilor cu ajutorul întrebărilor şi răspunsurilor. direcţii în care se ridică fumul. -transformările în cărbune. pe baza căruia să se poată discuta. Exemplu: "Cum este floarea?" este o întrebare prea generală. dar la întrebări ca acestea. în special în cadrul sectorului ştiinţă. -arderea chibritului. -caldura crescută de flacără. Copiilor li se formează deprinderea de a-şi exprima gândurile cu ajutorul cuvintelor. la obiect.-forma alungită la ambele capete. -fire de bumbac. Această metodă presupune ca preşcolarul să posede un material perceptiv. Copiii au posibilitatea. Întrebuinţările focului (foloase. cât şi a demonstraţiei aplicate în cadrul activităţii didactice de dimineaţă. mirosul. dacă nu obţinem pagube. Întrebările adresate de către educatoare trebuie să fie scurte. sub îndrumarea educatoarei. luminozitatea. Metoda conversaţiei constituie prilejul de a stabili unele aspecte semnificative.

în mod sistematic. . rupe creionul. apoi. în scopul consolidării diferitelor acţiuni ale copilului. astfel: . Schimbările propuse de educatoare sporesc interesul copiilor pentru a efectua acelaşi exerciţiu. În cadrul activităţilor frontale dirijate. Exerciţiul îşi găseşte teren de exprimare pentru copil pe tot parcursul activităţilor. La grupa mare pregătitoare. . schimbă poziţia corpului. Metoda conversaţiei îşi găseşte aplicabilitate în special la grupele mari. ceea ce îl oboseşte foarte mult. Sub indrumarea educatoarei şi prin exerciţiu foarte mult. a mediului ambiant pe toate domeniile de activitate.exerciţiul înseamnă chiar salutul la intrarea în grădinită. metoda conversatiei se va axa pe aspecte care duc la cunoasterea cât mai diversă. Acoperişul casuţei lui Zdreanţă. intelectuală. practică.Tema conversaţiei trebuie să ofere copilului sistematizarea cunoştinţelor dintr-o succesiune logică de întrebări şi răspunsuri bine gândite. indiferent de natura lor. exerciţiul este nu numai o modalitate de observare. eşalonate şi conduse de educatoare. etc. Exerciţiul: Această metodă vine să completeze. ca urmare a faptului că procesul de excitaţie se restrânge tot mai mult la celulele nervoase care dirijează direct activitatea muşchilor mâinii. Coordonarea analizatorului vizual şi auditiv. dar începe cu grupa mică sub forma dialogului. la început copilul apasă tare. Gard cu uluci. dar sub altă formă. încă de la venirea copilului în gradiniţă şi până la plecarea lui la şcoală. obiectivă a lumii. pentru a nu-şi forma greşit pozitia scris-citit. Aceasta înseamnă că miscările se diferentiază. devin mai precise.îmbrăcarea. Exemplu: "Linia" Linia frântă Vaporul. strânge puternic creionul în mână.mână. Constă de fapt în repetarea unor deprinderi de munca: intelectuală. O importantă deosebită o are coordonarea corectă dintre ochi . . În cadrul activităţilor de scriere. servitul mesei civilizat. dar este şi o necesitate. Pentru a aplica această metodă trebuie să ţinem seama de gradarea exerciţiilor de la: "simplu la complex" şi de la "uşor la greu". copilul îşi va elimina aceste neajunsuri.pregătirea salii de grupă pentru activităţi. să sistematizeze si să segmenteze toate deprinderile de muncă practică. fără exerciţiu copilul "uită" şi nu-şi consolidează deprinderile de muncă necesare. care trebuie să stea în atentia educatoarei.

Bobiţe de struguri. Modelarea îşi are efectul în cadrul activităţilor de exercitii grafice. modelarea. folosirea modelelor în cadrul activităţilor de predare-învăţare. de fapt. pentru a-i descoperi caracteristicile sub aspectele esenţiale. având un punct de reper stabilit de educatoare (modelaj. însuşirea în mod conştient a tuturor exerciţiilor. prezentat copiilor spre observaţie. a independenţei în actiune.- Dinţii fierăstrăului. pentru formarea şi consolidarea reprezentărilor matematice si aplicarea imediată în practica activităţilor din gradiniţăfamilie.). serveşte ca mijloc de a studia indirect proprietăţile şi transformările posibile ale sistemului original. ilustrează obiectul original prin felul cum este conceput. Modelul.această metodă presupune crearea unor situaţii problematice. prin soluţii pe care ei înşişi le . problematizarea. problemelor matematice. învăţarea prin descoperire şi tratarea diferenţiată. care antrenează şi oferă copiilor posibilitatea de a surprinde diferenţe. confecţionat. Conturul balonului. elaborat ca un înlocuitor a unui sistem mai complex ( originalul) şi care. confecţii etc. Folosirea judicioasă în cadrul activităţilor a metodei exerciţiului contribuie la dezvoltarea gândirii. fiecare exersând mai mult în direcţia în care-i place. I. prin modelare se înţelege metoda de a cerceta obiecte şi fenomene din natură şi societate cu ajutorul modelelor. Prin model se inţelege un sistem mai simplu.2 Metode moderne Ca metode moderne se aplică în practică algoritmizarea. Metoda exerciţiului se poate aplica cu succes în cadrul activităţilor matematice pentru O altă temă pentru exemplificare: "Ovalul". Problematizarea. relaţii dintre obiectele si fenomenele realităţii. ca metodă de predare. Modelarea presupune. principala functie având-o cea demonstrativă şi cognitivă. Deci. se stimulează activităţi creatoare şi se creează condiţii pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor. pe baza analogiei lui cu sistemul original. desen. pentru a aprecia în special proporţia dintre obiecte. Modelarea în ştiinţă şi tehnică. conduse de educatoare spre intuiţia copilului. În acelaşi timp. Palete de tenis. în mişcări. între cunoştiinţele anterioare şi noile cunoştinţe.

În cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului. mecanice. de la concret la abstract. exemplu: "Ghiceşte ce-am găsit". modelează aptitudinile de investigaţie. să elimine problemele stereotipe. de formare de perechi. ci să aibă gândire critică. Una din aceste metode eficiente si creative este " învăţarea prin descoperire ". când este pus în situaţia de a alege din cunoştinţele sale numai pe cele care-1 ajută să rezolve o problemă dată sau când există contradicţii între modul de rezolvare teoretică şi cel de rezolvare practică a unei probleme. creşterea lui cu toate etapele dezvoltării.elaborează sub indrumarea educatoarei. o regulă bine determinată de a rezolva o problemă tipică. Educatoarea trebuie să aprecieze just folosirea algoritmilor. vointa. În cadrul activităţilor de dezvoltare a vorbirii. după un anumit număr de operaţii. trecerea de la analiză la sinteză. educatoarea caută permanent noi metode si procedee care să vină în sprijinul său prin descoperirea noului. solide având în prim plan dezvoltarea gândirii. aprecieri. sau la confuzii. a creativităţii. Educatoarea formulează intenţionat propoziţii cu nonsens. Învaţarea prin descoperire. Această metodă oferă cunoştinţe durabile. Un algoritm este un procedeu. problematizarea se poate aplica în cadrul jocurilor didactice orale. Se pune întrebarea dacă putem transpune şi în învăţământul preşcolar această metodă. care nu conduc la dezvoltarea gândirii. Această metodă se aplică ţinând cont de nivelul dezvoltării psihofizice şi intelectuale ale copiilor. Este important ca în formarea algoritmilor să se respecte două momente esenţiale: fixarea lor şi aplicarea repetată. cunoaşterea mediului). obligă copilul să nu se mulţumească cu ce i se spune. creativitatea şi nu memorizarea. se va găsi în mod cert soluţia problemei. pâna la coacerea bobului de grâu şi apoi analiza acestuia pe baza observaţiei şi demonstraţiei. iar copiilor le revine sarcina de a repeta si corecta exprimarea şi sensul adecvat al cuvintelor în propoziţie. analize. altfel duce la eşec sau neaccesibilitate. În cadrul activităţiilor de dezvoltare a vorbirii. problematice în gândirea copilului. obiectivă. dezvoltă perseverenta. Aceste situaţii apar atunci când copilul observă un dezacord între anumite cunoştinţe şi problema care se cere a fî rezolvată. Dacă algoritmul este urmat corect. de aranjare în şir crescător si descrescător a grupelor de obiecte sunt de fapt niste algoritmi pe care copiii i-au însuşit în mod conştient. Algoritmizarea este metoda care se bazează pe cuceririle psihologice privitoare la operativitatea gândirii. Pentru ca în procesul de învăţământ copilul să devină cât mai activ şi munca să-şi imprime un caracter creator. copiii pot descoperi prin experienţe efectuate împreună cu educatoarea: însămânţarea grâului. Exerciţiile de formare de grupe de obiecte după un anumit criteriu. disciplinată şi cere un volum de observaţii. Ceea ce caracterizează problematizarea este crearea unor situaţii conflictuale. indiferent de categoria de activitate (activităti matematice. copiii descoperă alte modalităti sau caracteristici ce i se pot atribui .

Obiectivul acestei metode este rezolvarea creativă a unei sarcini de învăţare şi evaluarea comportamentelor individuale şi de grup. Printre metodele moderne aplicate copiilor amintesc: Metoda acvariului. sentimente si convingeri. descoperiri realizate de ei şi conduse cu mult tact de educatoare prin efectul scontat. Obiective: -identificarea caracteristicilor unei teme sub formă simbolică sau scrisă. Capitolul II Metode didactice în activităţile cu scop de educarea limbajului II 1.Lotus.este o tehnică ce evaluează comportamentul preşcolarului în timpul unei activităţi de învăţare organizată in grup precum şi evaluarea comportamentului întregului grup.sa exprime gânduri .este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii de relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme. idei ale unei teme date sau unui text literar. cuvinte sau propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real. Cvintetul este o poezie cu 5 versuri. . Este tehnica prin care se rezumă şi sintetizează cunoştinţe . Tehnica blazonului propune completarea compartimentelor unei scheme cu desene.unui personaj sau obiect în discuţie. idei. informaţii. Cvintetul este o metodă de reflecţie ce constă în crearea a cinci versuri respectând cinci reguli în scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate. Obiective: stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţi individuale şi de grup pe teme din domenii diferite. realizarea unei sarcini comune într-un timp dat. Metode specifice folosite în cadrul activităţilor liber-creative din grădiniţă . jetoane. informaţii. Piramida şi diamantul au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii de a “sintetiza” principalele probleme. sentimente personale asupra subiectului prin intermediul cuvântului. Obiective urmărite: -să sintetizeze cunoştinţele şi informaţiile despre un subiect. . într-o atmosferă relaxantă şi cooperantă.

Programa activitaţii instructiv-educative în Grădiniţa de Copii propune realizarea acestora pe Pregătirea activităţii la alegere: . principiul ierarhizării obiectivelor operaţionale. Dintre metodele prezentate în cadrul activitatilor liber-creative. Obiective speciale ( particulare). exerciţiul. tinând seama de obiectivele specifîce fiecărui sector al centrului de interes (teme. În organizarea si îndrumarea acestora se va ţine seama de necesitatea îndrumării activităţii la alegere: Principiul organizării şi îndrumării la alegere: principiul liberei opţiuni. cât şi în domeniul din care se inspiră acestea.Pregătirea cadrului specific la alegere. . în observaţie). Activitatea didactică de dimineată se desfasoară în funcţie de centrele de interes produse în cadrul activităţii" frontale dirijate " cu " tema " si " subtema " precizată la începutul fiecărei săptămâni. principiul activizării. puncte precise de reper în stabilirea obiectivelor spre realizare.În lucrarea mea m-am oprit în principal la activităţile liber creative şi la unele aspecte privind dezvoltarea limbajului. conversaţia. Ca sectoare: Sector "ştiintă" Sector "Construcţii" Sector "Jocuri cu rol" Jocuri de masă Sector "Bibliotecă" Sector "Artă" Aceste sectoare constituie diferite tipuri de jocuri. Obiectivele activităţii la alegere: Obiective generale. cele mai utilizate sunt: explicaţia. principiul îndrumării sistematice. Organizarea si desfăşurarea jocurilor la libera alegere (activitatea didactică de dimineată) nu poate fi eficientă dacă nu se ţine seama de metodologia de lucru şi pregătirea lor pe baza unei scheme obiective concret abordate. subteme în discuţie.

c. Dezvoltarea prin joc şi exerciţii a gândirii şi imaginaţiei creatoare. concretizare. Jocuri distractive. ocupaţii individuale şi cu grupuri mici de copii. a capacităţii de a efectua în acţiunea de joc operaţii simple de analiză. d. nemijlocit sau prin exercitarea sistematică şi continuă a influenţelor instructiv. jocuri de perspicacitate. în perspectiva familiarizării copiilor cu activităţi de tip şcolar. comparaţie. Jocuri de creatie cu subiecte din viata cotidiană. asimilate în procesul cunoaşterii. generalizare şi abstractizare. Organizarea si îndrumarea jocurilor evaluate: a. al repartizării rolurilor. Caracterul de largă deschidere a programei activitătii la alegere. jocuri hazlii. joc cu reguli. Referiri speciale ale obiectivelor şi conţinutul jocurilor la libera alegere Obiective generale Extinderea sferei de cuprindere a conţinutului activităţii la alegere pe baza reprezentărilor acumulate despre realitatea înconjurătoare. jocuri de expresie afectivă. al interpretării acestora cât mai veridic şi în sensul desfăşurării acţiunilor în toată complexitatea lor. morale. . b. Practica susţinută a jocurilor simbolice prin abordarea creativă a unei tematici variate şi prin reproducerea simbolică a acţiunilor şi a relaţiilor sociale tot mai complexe. Conţinutul activităţii la alegere: a. Formarea capacităţilor copiilor de a practica în mod independent sau sub conducerea liderilor formali a jocurilor cu reguli ce pot fi introduse în repertoriul ludic cu uşurinţă. Jocuri simbolice. prin contactul divers. Stimularea aptitudinilor de colaborare originală a jocurilor simbolice cu subiecte din viaţa cotidiană şi cu subiecte din poveşti şi basme cunoscute şi de organizarea practică a acestora în sensul creării atmosferei de joc. Conţinutul activitătii la alegere pe grupe de vârsta. Dezvoltarea capacităţiilor intelectuale.educative. b.- Obiective generale şi specifice. Jocuri cu subiecte din basme si poveşti (jocurile dramatizării). estetice şi fizice prin antrenarea copiilor la variate activităţi optionale sub forma jocului simbolic şi a jocului cu reguli şi în spiritul jocului prin creşterea ponderii ocupaţiilor ludice cu finalităţi practice. sinteză. jocuri de atentie. Jocuri cu reguli (jocuri simple).

b. 1. comunicării şi autocomunicării. Jocuri simbolice: "De-a mămicile" "De-a familia" "De-a şantierul de construcţii"etc. ca premisă a realizării lor. c. Jocuri de mişcare "Lupul si vânătorul" "Rândunica îşi caută cuibul" "Gâştele si vulpea" "Broscuţele sar în lac" Jocuri sportive şi distractive "Mingea la căpitan" "Ocheşte ţinta" "De-a caii şi călăreţii" "Prindem fluturi" . al însuşirii limbii materne. Exemplificări de jocuri de diferite tipuri: a. cât şi în scopul lărgirii relaţiilor de cooperare. al intensificării. 2. Jocuri cu subiecte din povesti şi basme: Jocul dramatizării "De-a scufiţa roşie" "De-a capra cu trei iezi" "De-a punguţa cu doi bani" Dramatizări "Anotimpurile" "Sarea în bucate" "Iedul cu trei capre" "Greierele şi furnica etc.Valorificarea tuturor activităţilor la alegere în scopul îmbogăţirii şi adâncirii cunoaşterii. Jocuri de construcţie: "Casa bunicilor" "Grădiniţa noastră" "Cartierul nostru" "Satul nostru".

"Atinge clopoţelul" "Ne dăm în leagăn" 3. Jocuri de exersare a pronunţiei corecte "Spune la fel ca mine" "Să facem ca şarpele" "Se aude sirena" . Jocuri senzoriale "Saculeţul fermecat" "Ghici ce formă are" "Spune cum este" "Ghici din ce este făcut" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitaţii vizuale "Ghici ce culoare se potriveşte" "Aşează la culoarea potrivită" "Arată-mi culoarea pe care să ţi-o spun" "Cine are aceeaşi culoare" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii auditive "Deschide urechea bine" "Ghici cine te-a strigat?" "Ghici cine este la telefon" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii gustativ-olfactive "Ghici ce-ai gustat?" "Ce a cumpărat mama de la piaţă?" "Ce floare am mirosit" "Spune ce gust are?" 5. Jocuri intelectuale a. Jocuri de circulaţie rutieră "Atenţie la semafor" "Stop roşu. Jocuri de stimulare a comunicării orale "Povesteşte ce-ai visat" "Povesteşte cum ţi-ai petrecut vacanţa" b. treci pe verde" "De-a poliţiştii" 4.

"Cântecul greieraşului" "Cocoşul şi găina" "Bunica toarce" c. Jocuri de atenţie şi de orientare spaţială "Ghici ce jucărie am ascuns" "Gaseşte locul potrivit" "Unde am aşezat păpuşa" "Aşează ursuleţul unde iţi spun" "Spune-mi vecinii tăi" d. Jocuri pentru dezvoltarea proceselor de inhibiţie voluntară şi a autocontrolului "Jocul mut" "Sus-jos" "Zboară . Jocuri pentru dezvoltarea perspicacităţii "Gaseşte drumul lui Grivei spre cuscă" "Care masină ajunge mai repede la tine?" "Este ceva greşit în tablou?" "Ce se potriveşte?" "Unde este mai multă apă?" f. Jocuri pentru dezvoltarea imaginaţiei "Spune mai departe" "Hai să facem o poveste" "Ce s-a întâmplat mai departe?" g. Jocuri de realizare a abstractizării şi generalizării "Cum se numesc toate acestea la un loc" "Cine poate face mai multe grupe" "Ghici la ce cuvânt m-am gândit" "Alege imaginile" e.zboară" "De-a visul"etc. Jocuri logico-matematice "Aşeaza la casuţa potrivită" "Şantierul de construcţii" .

deprinderi de muncă intelectuală. ocupaţiile ludice si exerciţiile-joc. tocmai prin varietatea de organizare şi desfăsurare a acestuia. ci ca o activitate gândită. iar sub aspectul finalităţii practice prin maxima eficienţă formativă. construcţie. trebuie să se remarce sub aspectul conceperii prin rigurozitate stiintifico-metodică. dar oferă largi posibilităţi de manifestare liberă a copilului. în etapa consacrată jocului ca formă de activitate instructiv. de natura activităţilor şi de individualizarea acestora. educatoarea foloseşte o serie de metode specifice. se oferă copiilor largi posibilităţi de achiziţii de cunoştinţe. contribuie la modernizarea şi restructurarea întregii activităţi educaţionale. cu comentarea întregii activităţi instructiv. jocuri cu rol. pe un subiect prestabilit. demonstraţia. Aceste arii de stimulare concentrează desfasurarea jocului la libera alegere. Prin reducerea numărului de activităti frontale dirijate în formarea ariilor de stimulare. La toate grupele."Trenul cu o diferenţa" "Ce piesă lipseşte?" Jocuri de cunoaştere a mediului înconjurător "Când se întâmplă?" "Să facem un tablou de iarnă" "Dupa mine cine vine?" Jocuri de mişcare cu text şi cânt "Ursuleţuldoarme" "Lanţul" "Dansulrozelor" "Ţaranul e pe câmp" Jocuri pentru însuşirea de comportare morale "Să sărbătorim ziua colegilor" "La teatru" "Avem oaspeţi la masă" Deşi activităţile sunt liber-creative. Jocurile propriu-zise. .educative pe "centre de interes". Aplicarea noii programe.educativă. bibliotecă. cât şi formarea abilităţilor şi a comportamentelor după posibilitatea de acţiune a fiecărui copil. proiectată mental judicios. judicios folosite şi la această vârstă. joc de masă. practică. îndrumată diferenţial în funcţie de obiectivele stabilite. Activitatea didactică de dimineaţă se desfaşoară pe sectoare. are drept arii de stimulare concentrate pe urmatoarele domenii: ştiintă. totuşi. copiii se manifestă liber. Acestea sunt explicaţia. artă. jocurile copiilor nu trebuie sa fie privite ca o simplă joacă. conversaţia şi exerciţiul.

fără să strige sau să se producă zgomote. de a ştii uneori să uite de sine pentru a înţelege şi a se ajuta reciproc. fiecare copil va fi adus la nivelul de dezvoltare normală a unui copil de 5-7 ani. are organizarea sălii. Ele asigură trecerea de la viaţa instructivă. formarea unor deprinderi de conduită ale copiilor în timpul jocului. egocentrică. singuri jucăriile sau alte materiale şi de a le reaşeza în ordine la locul lor. având posibilitatea să se definească elementele specifice prin care trebuie să intervină în îndrumările individuale necesare. materiale. iar copilul este mai activ şi învată din plăcerea de a se juca. truse. iar printr-o atenţie şi orientare cu tact educativ. compară şi deosebeşte. se evită însuşirea mecanică de cunoştinţe. în cadrul ariilor de stimulare. Desfăşurarea jocurilor pe arii de stimulare asigură o strânsă legatură între ceea ce se lucrează pe microgrupuri şi în comun. decizii. Aceste structuri de activităţi promovează jocul ca activitate fundamentală şi asigură: accesul liber şi direct la jucării. favorabil. În organizarea ariilor de stimulare este necesar să se ţina seama de zona de desfăşurare. învată să asculte şi să se concentreze. a unui material variat şi adecvat. la deschiderea spre lumea socială.Dacă sunt riguros organizate. materialul cu care copilul emite judecăţi. arii de stimulare.formarea deprinderilor de comunicare în mod liber între ei. pentru a face legatura cu învăţarea de tip şcolar. Educatoarea va aprecia modul de desfăşurare liberă dirijată sau semidirijată. Prin folosirea. vor oferi fiecărui copil teren. grupe. cadru de manifestare larg. Educatoarei i se oferă ocazia de a constata priceperile şi deprinderile formate. pun in mişcare sensibilitatea şi activitatea copilului. de a-şi distribui şi asuma roluri astfel încât fiecare să aibă acces la interpretare. zgomote de cooperare cu partenerii de joc. pentru a oferi copilului o adaptare individuală şi socială. Îmbinarea activitaţilor pe microgrupuri cu activitatea comună oferă condiţii de realizare a obiectivelor pe care activitatea individualizată nu le poate realiza total. în special pentru aria "bibliotecă" sau a "jocului de masă". În folosirea materialului se porneste de la experienţa de viată şi limbaj a copiilor. care definite si bine echipate. O importanţă deosebită în desfăsurarea acestor activităţi. prin antrenarea tuturor copiilor unui grup. . dar şi a vârstelor şi nivelului de dezvoltare psihică a copiilor Prin manipularea jucăriilor. precum şi lacunele acestora. unor deprinderi de a-şi lua . să se creeze spaţiu suficient. jucăriile trebuie să corespundă nu numai posibilităţilor de antrenare în diferite tipuri de joc. unelte. a spaţiului grupei pe centre de interes (arii de stimulare).

Este cunoscut faptul că formarea capacităţilor operaţionale şi funcţionale reprezintă o problemă importantă în cadrul formării intelectuale. subtema care preocupă săptamânal educatoarea . Copilul se deprinde cu aceste caracteristici intuitive. Învaţarea se întemeiază. deprinderi care se formează. dar nu se ştie unde se află frontiera dintre ele". vârstelor. consolidează şi verifică în acest mod educatia. a folosirii unei game variate de materiale din natură sau confecţionate de copii. Aria jocului de masă. anotimpurilor. Fără limbaj nu este posibilă gândirea şi învăţarea. este firesc să fie aşa. la o analiză atentă. deci. Funcţiile mintale apar şi se maturizează diferit. Toate acestea sunt ca o completare a cunoştinţelor acumulate în cadrul activităţii frontale dirijate. fără a realiza o delimitare netă a acestor două faze. Desfăşurarea ariilor de stimulare cum ar fi: Aria jocului cu rol.grupa) eşalonate pe cinci zile lucratoare a săptamânii. limba este un sistem de semne organizate riguros si determinate de scopul suprem al comunicarii umane. devine vizibilă organizarea materialului de construcţie. pe achiziţiile spontane din anii preşcolarităţii. a descoperirii unor valenţe proprii a subiecţilor. Acestea şi le va perfecţiona şi conştientiza odată cu regimul şcolar care utilizează funcţia metalingvistică şi prin aceasta traducem în limbaj didactic o realitate instrumentală abstractă. Aria bibliotecă. plantelor. Aria ştiinţă. cunoştinţe. pentru că o nouă achiziţie se clădeşte pe un sistem de cunoştinţe şi deprinderi sedimentat deja şi nu pe un teren gol. conduce la formarea reprezentării copiilor sub aspectele esenţiale ale cunoaşterii obiectelor. fie la nivelul enunţului.Alegerea ariilor de stimulare se face în funcţie de obiectivele pe care dorim să le realizeze copilul (a centrului de interes. Din acest unghi. de aceea învăţarea limbajului şi a anumitor forme de raţionament sunt posibile numai atunci când aceste funcţii au atins un anumit grad de dezvoltare şi maturizare. CAP.II 2 Rolul metodelor didactice in dezvoltarea limbajului si pregătirea pentru şcoală Prin natura ei. pentru formarea deprinderilor şi priceperilor. Însuşirea limbii materne reprezintă un element esenţial pentru asimilarea de cunoştinţe. Grija pentru însuşirea şi folosirea corectă a limbii se corelează cu preocuparea pentru depistarea şi cercetarea tulburărilor de vorbire. la vârsta când i se formează primele abilităţi de comunicare. tema. fie la cel al unităţii de comunicare. animalelor. . răspunzând tuturor centrelor şi conducând copilul spre o personalitate multilaterală. Jean Piaget spusese autoritar: "Toate conduitele comportă un aspect înnăscut şi unul dobândit.

copilul işi dezvoltă propria-i experienţă şi mai cu seamă învaţă din experienţele altora. sinteză. nevoile. În procesul comunicării cu adultul. dar este original după felul cum gândeşte. Însusirea limbii materne se realizează prin respectarea unor reguli (fonetice. Limba de "neînlocuit cu alta" (George Sion) este un fagure de miere filtrat prin raze de suflet şi "curge prin veac pentru a ajunge în viers o nuantă de graiuri şi cuminţi" (Tudor Arghezi). Funcţia esenţială a limbajului este comunicarea. morfologice şi sintactice). fie prin cele ocupaţionale. şi totodată particularităţile psihologice ale limbajului cu ceea ce este caracteristic în acest sens. să-şi organizeze activitatea psihică. în special. Prin intermediul limbajului. În procesul instructiv-educativ.). acestea se materializează. dar şi să înţeleagă şi să acumuleze informaţii. a gândirii cu procesele ei (analiză. ceea ce contribuie la sistematizarea şi la complicarea condiţiilor interioare de formare a personalităţii. că dezvoltarea vorbirii copiilor. sub aspect al structurii gramaticale. fenomenelor. al comunicării orale. Cercetările psihologice au arătat. învaţarea orală a limbii constituie un instrument indispensabil pentru învăţarea cititului şi scrisului. copilul foloseşte acelaşi limbaj. limbajul capătă noi valenţe şi permite copilului să realizeze relaţii complexe cu adulţii şi cu ceilalti copii. emoţiile. Acest lucru se realizează cu efîcienţă optimă în cadrul întregului program din gradiniţă. pe baza experienţei cognitive căpătate.În gradiniţă. în special prin cele de organizare a jocului. intenţiile sale. Cu ajutorul limbajului se formează şi se organizează sisteme în care sunt integrate cunoştinţele. limbajul este mijloc de comunicare. cu cele două aspecte: limbaj interior. Respectând obiectivele sub aspect fonetic. în perioada preşcolarităţii copilul învaţă limbajul prin care îşi exprimă dorinţele. comparatie etc. Interactiunea cognitivă verbalizată a educatoarei cu copilul va fi cu adevarat formativă. al expresivităţii vorbirii. a limbajului. Prin intermediul limbajului. Intervenţia adultului asupra dezvoltării vorbirii copilului se face fie prin canalele verbale. limbaj exterior. să-si exprime ideile şi stările ulterioare. gândirile. a legăturilor cauzale dintre acestea. iar experienţa muncii didactice din grădiniţă confirmă. Educatoarea realizează prin comunicarea cu copilul stimularea proceselor psihice. are loc sub influenţa mediului şi a educaţiei. Copilul vine în grădiniţă cu anume competentă lingvistică. educatoarea face cunoscut copiilor denumirea lucrurilor. prin intermediul limbajului se realizează transmiterea cunoştinţelor cu noi reprezentări. sub aspect lexical. lexicale. în procesul relaţiilor copil-copil şi copil-educatoare. La vârsta preşcolară. se realizează. garanţia integrării sociale şi condiţie a dobândirii performanţei lingvistice. numai dacă în . exersării sau executării unor sarcini. mijloc de cunoaştere.

La grupa mare. astfel că. societate. În procesul comunicării copilul îşi formează şi dezvoltă viaţa afectivă. a căror denumire este formată dintr-o silabă sau exersarea deprinderii de a forma propoziţii în care să existe cuvinte monosilabice şi bisilabice. "Jocul cuvintelor". mijlocul cel mai eficient pentru dezvoltarea gândirii şi a vorbirii copiilor este jocul didactic de dezvoltare a vorbirii. Realizarea cu succes a obiectivelor propuse în cadrul jocurilor didactice s-a pornit de la un stadiu aprofundat. ca formă specifică de învătare la vârsta prescolară. se fixează si activează vocabularul copiilor şi contribuie la îmbunatătirea pronunţiei. se încearcă găsirea unor soluţii. Eficienţa acestor jocuri didactice depinde. să se acţioneze şi prin intermediul jocului didactic eficient mijloc de formare şi educare a copilului. în raport cu situaţiile concrete existente în grupa pe care o conduce. în mare masură de modul în care educatoarea ştie să le selecţioneze. Această presupune o bună cunoastere a posibilităţilor fiecărui copil. de asemenea. . "Răspunde repede şi bine". ţinând seama de specificul jocului şi de particularităţile evoluţiei intelectuale a copiilor de vârstă preşcolară. însă. Pentru a rezolva sarcina principală. În cadrul activităţilor frontale dirijate se vor selecta teme care să conducă familiarizarea copilului cu dezvoltarea vorbirii sub toate aspectele sus amintite. prin intermediul jocului didactic. fără ca el să conştientizeze acest efort. pentru integrarea cât mai eficientă în activitatea scolară. Jocul didactic. în funcţie de aceste realităţi. reuşeşte mai bine decât oricare alt gen de activitate să îmbine elementele instructive cu cele educative şi să antreneze intens copilul în stimularea si exersarea jocului. cu ajutorul cuvântului. joc cu obiective complexe şi bine determinate. la formarea unor noi noţiuni. jocurile didactice desfăsurate la începutul anului şcolar vizează exersarea deprinderii de a izola cuvintele din propoziţii prin jocurile: "Ce cuvinte am spus?". viaţă. aceea de a pregăti preşcolarul pentru integrarea activă în procesul instructiv din şcoală. Se va continua cu jocuri de despărţire a cuvintelor în silabe şi sunete. să antreneze în joc toţi copiii grupei. precum şi defectelor de vorbire. astfel că aceştia depun acelaşi efort de gândire şi exprimare. Jocul didactic reuşeşte.această relatie copilului îi va fi satisfăcută curiozitatea şi dacă va gasi răspuns la atâtea "necunoscute" ale realitătii cu care vine în contact. Astfel. Sarcina didactică a acestui joc constă în recunoaşterea şi denumirea obiectelor ilustrate. În acest sens. Exemplu: "Alege jetoanele". mijloace şi metode eficiente care să contribuie la dezvoltarea vorbirii. educatoarea contribuie la educatia estetică dezvoltându-i frumosul din natură.

Se numeşte din fiecare echipă câte un copil pentru a alege de pe masa educatoarei imagini a caror denumire începe cu un anumit sunet. copilul care are în faţă reprezentarea animalului respectiv trebuie să raspundă. Sarcina didactică pentru jocul "A cui hrană este?" este de a formula un răspuns corespunzător întrebării şi de a recunoaşte hrana şi animalele care o folosesc. Acest joc asigură participarea activă şi individualizată a fiecarui copil în sarcinile date. La întrebarea "A cui hrană este?". nu stiu ce este substantivul. adică notiunile care se schimbă.ilustraţie. în complicarea jocului s-au folosit fişe pe care erau desenate diferite obiecte şi s-a cerut copiilor să deseneze în dreptul fiecărei imagini atâtea liniuţe câte silabe are cuvântul corespunzător. legume. Jocul cuprinde trei cerinte. dezvoltarea atenţiei vizuale şi a capacităţii de analiză. imaginile reprezentând hrana lor aflându-se pe masa educatoarei. Jocul presupune existenţa în faţa fiecărui copil a unei imagini reprezentând un animal. verbul. Jocul se desfăsoară având câte un conducător. se îmbogăţesc şi se precizează treptat. atunci când copiii sunt familiarizaţi cu silaba şi sunetul şi stapânesc tehnica de separare a propoziţiei în cuvinte. se poate organiza la grupa mare un joc didactic de evaluare a cunoştinţelor: jocul "Cine ştie mai bine?". Se urmăreşte. punându-i de fiecare dată pe copii în situaţia de a folosi corect desinenţele cauzale. Se cere copiilor să intuiască imaginea dată de educatoare şi imaginile din faţa lor şi se explică regula. Pentru verificarea acestor cunoştinţe. dar respectă aceste reguli de vorbire. Întrucât la copii se observă deseori folosirea greşită a formelor de genitiv şi dativ (ei pun deseori întrebări de genul: "A lu cui sunt cărţile?" sau "A lu cine este umbrela?"). silabe şi sunete. un flanelograf . cât şi întrebările corespunzătoare acestor cazuri. animale. copiii denumesc aceste obiecte şi despart cuvintele în silabe. cea de a treia cerintă constând în alegerea de către fiecare grupă a cuvintelor preferate (3-4 cuvinte) şi despărtirea lor în silabe. Preşcolarii nu învată regulile gramaticale.Pe baza materialului concret prezentat. deoarece atât prin joc cât şi prin modelul de vorbire corectă sunt antrenaţi să le cunoască. totodată. pentru înlăturarea acestor defecte se pot desfăşura jocuri didactice ca: "A cui hrană este?". Copiii care aleg corect şi integral jetoanele şi se încadrează în timp câstigă o bulină pentru echipa lor. nu cunosc definiţii. . formulând corect propoziţia. precizând câte silabe are cuvântul. A doua cerintă a jocului constă în taierea cu o linie a noţiunilor a căror denumire începe cu sunetul dat. corectându-i doar atunci când greşesc. pe masura acumulării experienţei şi a perfecţionării operaţiilor gândirii. pe care să le aşeze pe flanelograf. declinarea. îşi însuşesc semnificaţia cuvântului. unde se pot folosi ca material didactic jetoane cu fructe. "A cui îmbrăcăminte este?".

Pornind gradat. Aceleaşi adjective însoţesc. copiii capătă deprinderea de a folosi acordul gramatical pentru toate părţile de vorbire. copilul numit de educatoare răspunde cu aceeaşi propoziţie. de exemplu: "Maria este o fată harnică". se desfăşoară cu copiii jocuri care să-i pună în situaţia de a utiliza toţi aceşti factori. redarea unui fragment din povestea respectivă. între subiect şi predicat). Pentru dezvoltarea capacităţii de sinteză. în continuare. Jocurile didactice pentru stimularea unei vorbiri expresive. intensitatea vocii. de la jocul în care s-a stabilit numai acordul complet (gen. se mai pot desfăşura diverse jocuri didactice care stimulează creativitatea copiilor în exprimarea orală şi le îmbogăţeşte vocabularul activ. "Andrei este un băiat lenes". În timp limitat. cum ar fi: mimica. caracterizarea personajelor. au o contribuţie deosebită la vârsta prescolară. precum şi precizarea şi activizarea vocabularului privind unele cuvinte cu sens contrar. adaptată la diverse situaţii şi la diverşi parteneri. . fluente. ritmul expunerii. Prin jocul didactic "Răspunde repede şi bine" se urmăreşte formarea deprinderilor de a realiza în timpul vorbirii acordul corect între determinant şi determinat (între atribut şi substantiv. "Iarba este hrana vacii". un substantiv la masculin. de exemplu: "Andrei este un băiat harnic". prin jocul didactic "Citeşte în cărticică" se urmăreşte formarea deprinderilor de a compune o scurtă povestire. Acum. intonaţia. Astfel. menite să contribuie la optimizarea sarcinilor şi obiectelor programei. în grădiniţă un rol deosebit de important îl deţin jocurile . dezvoltarea expresivităţii limbajului presupune cultivarea capacităţii de comunicare prin exprimarea reprezentărilor din experienţa personală. Paralel cu organizarea şi desfăsurarea jocurilor didactice. Obiectivele fixate în aceste jocuri sunt: recunoaşterea personajului şi a poveştii. "Aluna este hrana veveriţei". găsind însă antonimul adjectivului enunţat.exerciţii.Exemplu: "Morcovul este hrana iepuraşului". Având în vedere că la dezvoltarea expresivităţii limbajului contribuie mai mulţi factori. În partea a doua a acestui joc se foloseşte banda de magnetofon. coerente. număr şi caz ). Astfel de jocuri sunt: "Ce ştim despre eroul îndrăgit?" şi "Oglinda fermecată". Acest joc contribuie şi la dezvoltarea intelectuală a preşcolarilor. pe care au fost înregistrate propozitii cuprinzând adjective acordate corect cu substantive. la valorificarea potenţelor intelectuale ale copiilor. Prin acest joc se urmareste exprimarea corectă a formelor de genitiv masculin şi feminin la numărul singular şi plural.

Activitătile de memorizare contribuie la realizarea dialogului copilului cu animale îndrăgite. activitătile de povestire. expresiv. Eminescu "Zdreanţă" .Importanţa jocurilor . Aceste convorbiri oferă dialogul larg deschis cu educatoarea. care le reprezintă şi . orienta şi contribui prin "viu grai". personaje îndrăgite.M. dar şi la formarea unui . povestiri cu un început dat de educatoare şi continuat de copii. activitătile de dezvoltare a vorbirii. Farago Convorbirile tematice. vin să completeze varietatea temelor posibile spre realizarea în diferite domenii. Ele contribuie la corectarea exprimării gresite. Exemple-memorizari la grupa mare: "Revedere" . memorizare.T.limbaj coerent. gramatical. bucuria copiilor" "Toamna pe strada mea" "Au plecat păsările călătoare" "Baba iarna intră-n sat" "Vine primăvara" "Plecăm la şcoală"etc. de felul cum recită o poezie. personaje cu care copilul comunică. prin vorbire dialogată despre toate câte sunt. prin relatia educatoare . fluturi. Eminescu "Somnoroase păsărele" . poveşti create de copii.formativ. O contribuţie importantă în plan apropiat o are literatura "ştiinţifico. prin specificul de organizare si desfăsurare. prin subiectele abordate. Pe lângă activitătile de joc didactic. activităti comune a legăturii omului cu ceea ce îl înconjoară. stimulează copilul în mod creativ. în măsura în care educatoarea este un model. la estetica tintei limbajului. plastic. Educatoarei îi revine sarcina de a conduce. a plasticitătii lui în exprimare. cât si expresivitătii vorbirii.copil. de modul de a-1 face pe copil să.E. vor face copilul să dialogheze cu el însuşi si cu realitatea înconjurătoare.fantastică" care propune subiecte foarte îndrăgite de copii. cu copilul şi îi dau posibilitatea de a cunoaşte nivelul cunoştinţelor acumulate şi vocabularul activ al copiilor. Indiferent de forma de realizare. lexical. Arghezi "Caţeluşul şchiop" .M. în special a celor cognitive de cunoaştere a mediului: "Gradiniţa noastră. înteleagă textele literare prezentate şi de a folosi intonaţia potrivită şi a da textului finalul adecvat. pentru copil.exerciţiu desfăsurate în gradinită derivă din faptul că ele au o influentă mare asupra dezvoltarii limbajului atât sub aspect fonetic. apropiindu-1 de aceasta în modul cel mai firesc şi spontan. plante.

dezbateri. Efortul copiilor trebuie sa fie unul intelectual. de abordare a altor demersuri . Activităţile de memorizare. ceea ce în trecut era de domeniul fantasticului sau a incredibilului. plăcută şi democratică. „Ce joc interesant!”. Cap III. Veţi smulge cu siguranţă exclamaţiile copiilor: „Ce activitate frumoasă!”. flexibilă. de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere. iar fanteziile timpului nostru. în care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme. accesibilă. rezolvă sarcini de învăţare. prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nici nu au capacitatea de selecţie a acestora. mă schimb. se simte responsabil şi mulţumit la finalul lecţiei. „Eu o să-l învăţ pe X povestea Y” etc. se constituie ca o „aventură a cunoaşterii”. Pentru a ajunge aici. de povestire a educatoarei. „Eu aş dori să fac un blazon al prietenului meu”. activă. pot deveni lucruri realizabile. Prin metodele interactive de grup. prin analize. învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup. astăzi acestea sunt lucruri realizabile. Importanţa metodelor interactive de grup Să pornim odată cu copiii la descifrarea.îmbogăţeşte fantezia. convorbirile contribuie în mare măsură la îmbogăţirea vocabularului. a invenţiei umane. Prin exemlificări concrete putem face copiii să înţeleagă că. „Când mai jucăm jocul cu steluţele?”. vă schimb. Copiii primesc prin diferite canale. copiii îşi exersează capacitatea de a selecta. organizarea şi aplicarea metodelor noi în activitatea instructiv-educativă care poate fi una cooperantă. combina. Noul. Acum ştim cu toţii că „oricine poate învăţa de oriunde”. „Ce multe am invăţat!”. căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic”. necunoscutul. prin dezvoltarea tehnicii şi a creaţiei. nu este foarte greu. „Eu o bulă dublă pentru familia mea!”. în decursul timpului. REUŞESC!” Nevoile şi cerinţele copiilor „actori” pe scena educaţională pretind dascălilor o schimbarea radicală a modului de abordarea a activităţii didactice. a exersării acestuia în vederea pregătirii copilului pentru scoală. Acţionaţi direct ! Propuneţi-vă un obiectiv: „Schimb. descoperă răspunsuri la toate întrebările. jocuri didactice. modernă.

metodele interactive învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă. dar încurajaţi. un eveniment. agresiv. mimica. găsesc soluţii. găsirea unor idei creative. să aibă răbdare cu ei exersându-şi toleranţa reciproc. de cooperare. se combină. se modernizează. în perechi. activizarea tuturor copiilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv. Metodele învaţă copiii. sfatul. îndrăzneţe de rezolvarea a sarcinilor de învăţare. acaparator. Dintre obiectivele metodelor interactive enumerăm: . formulează şi verifică soluţii. să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele.a. ei critică comportamentul. ş. Ideile. cotidiene. elaborează sinteze în activităţi de grup. individual. cu metode din aceeaşi categorie. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup. fapta şi nu critică personajul din poveste sau copilul. După fiecare metodă aplicată. că un comportament întâlnit în viaţa de zi cu zi poate fi criticat pentru a învăţa cum sa-l evităm. dau sfaturi din care cu toţii învaţă. o idee. distractive. îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. lauda. personajul copil şi fapta lui. comportamentul unui copil. nu de concentrare. 6/6. independenţă în gândire şi acţiune. ideea. deoarece ele reprezintă punctul cheie în reuşita aplicării metodei şi nu trebuie să afecteze copilul. Este însă importantă alegerea momentului din lecţie. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită. prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilitatea. nerăbdător pentru fiecare găsind gestul. atunci când se respectă principiul flexibilităţii. Metodele implică mult tact din partea dascălilor. se îmbunătăţesc şi se adaptează. deoarece trebuie sa-şi adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de copil timid. se modifică. Ei aduc argumente. Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale. rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă copiilor gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj. Fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare. adultul.intelectuale interdisciplinare decât cele clasice. dintr-o zi. soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate.d. se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Situaţiile de învăţare. pesimist. Toate metodele interactive de grup (în special 6/3/5. intergrup. reţinerea. comunicarea. Tocmai acesta este punctul forte al metodelor care introduc în dezbatere comportamentele reale.m. întrebarea. orientarea. aprecierea. iar metodele tradiţionale nu se elimină. entuziasmul în concordanţă cu situaţia şi totul va fi ca la carte.) stimulează creativitatea. brainstroming. o faptă. interjecţia.

să facă afirmaţii neobişnuite. . Realizarea unor obiective interdisciplinare. Formarea unui sistem de capacităţi. Formarea deprinderii de a gândi critic. Încurajarea autonomiei copilului şi promovarea învăţământului prin cooperare. moderne. interactive. ideile. se comportă cu toleranţă. fiind parte integrantă a acestuia şi să se descurce în situaţii reale de viaţă. a faptelor.           În urma aplicării acestor metode. a şti să culeagă informaţii despre o temă dată . comportament de bază în învăţarea eficientă a unor abilităţi practice în condiţii de cooperare. a gândirii divergente. Însuşirea unor cunoştinţe. de a lucra în echipă. se comportă cu toleranţă. abilităţi. de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă. printr-un antrenament plăcut interactiv în grup. Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii productive. o poveste. cel mai repede). a şti să identifice probleme diferite. învaţă să înveţe creativ. spontan. să caute alternative. să adreseze chiar întrebări neobişnuite. sensibilitate. a testa ipoteze. stabilirea unor relaţii interculturale care au al bază comunicare. Dobândirea primelor elemente ale muncii intelectuale în vederea cunoaşterii realităţii şi a activităţii viitoare de învăţare şcolară. a reflecta. Formarea sau promovarea unor calităţi europene ce au la bază atitudini şi competenţe democratice. sensibilitate. corectitudine cu cei din jur. Comunicarea pe baza unei tehnologii informaţionale. învaţă cum să înveţe. a şti să facă conexiuni. a gândurilor. copiii învaţă să-şi împărtăşească ideile. afectivitate. Focalizarea strategiilor pe promovarea diversităţii ideilor. o construcţie etc. capătă încredere în ei. de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie. de a critica. învaţă să argumenteze. să rezolve o sarcină alături şi împreună cu alţi copiii. corectitudine cu cei din jur. cum realizează un desen. îşi exersează capacitatea de autoevaluare şi de a evalua alternative şi a lua decizii. devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor: învaţă să privească critic mediul social în care trăieşte el. afectivitate. să negocieze soluţiile.. să-şi exprime gândurile creativ. Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii. libertatea de exprimare a cunoştinţelor.

utilizând metode didactice adecvate. IV. diferenţiată. eficientă. atât pentru tine ca dascăl. Organizarea cercetării Cercetarea de faţă se include în sfera studiilor calitative urmărind demersul ştiinţific şi metodologic al tezelor de specialitate din domeniul pedagogiei preşcolare. Relevanţa utilizării metodelor şi procedeelor adecvate în vederea adaptării optime a preşcolarilor la activitatea şcolară. Reliefarea importanţei achiziţionării unui vocabular adecvat vârstei. 3. cât şi pentru copiii. Obiectivele cercetarii 1. particularităţilor şi nevoilor personale ale copiilor. Evidenţierea importanţei educaţiei timpurii în dezvoltarea comunicării verbale la copiii de vârstă preşcolară.. Metodologia cercetării CAPITOLUL IV. atractivă. Ipoteza cercetarii Presupun că: Implementarea unui program de activităţi în care se utilizează un set de metode şi tehnici tradiţionale şi moderne specifice învăţământului preşcolar determină îmbunătăţirea .Ar fi frumos ca fiecare dascăl să fie pentru copiii lui „formator” pentru a simţi zilnic acea satisfacţie pe care ţi-o dă pregătirea pentru activitatea cu copiii şi mai ales plăcerea de a realiza o predare/învăţare/evaluare creativă diversă.1. În funcţie de obiectivele propuse urmăreşte să pună în evidenţă importanţa combinării metodelor tradiţionale cu cele moderne în educarea copiilor de vârstă preşcolară. 4. Identificarea gradului de influenţă al mediului needucativ asupra dezvoltării abilitaţilor de comunicare şi de achiziţionare a elementelor de limbaj la copilul de vârstă preşcolară. 2.

cât şi în cadrul activităţilor comune desfăşurate cu întreaga grupă de copii sub îndrumarea directă a educatoarei. studiul documentelor personale. evoluţia sarcinii. observaţia. despre calitatea influenţelor asupra copilului. IV. Datele obţinute au fost consemnate şi folosite mai ales în analiza de caz. Această metodă am folosit-o atât în faza preexperimentală cât şi în faza experimentală.Variabilele cercetării Variabile independente  Aplicarea unui program de achiziţii în care să se îmbine armonios metodele didactice tradiţionale şi moderne în activităţile de comunicare. despre condiţiile materiale şi socio-culturale ale familiei.2. IV. Variabile dependente   Nivelul de imbunătăţire a abilităţilor de comunicare. starea de sănătate. Pe baza studiului documentelor personale ale copiilor s-au obţinut date despre provenienţa socială ale acestora.Metode de cercetare utilizate În cadrul cercetării am insistat pe folosirea următoarelor metode: anamneza. Gradul de manifestare a capacităţilor de adaptare la viaţa şcolară . experimentul. în vederea adaptării optime la viaţa şcolară. rezultatele acesteia oferindu-mi posibilitatea de a .  Testul.  Anamneza a vizat culegerea de informaţii despre parinţi.  Studiul documentelor personale a fost menit să completeze datele obţinute prin primele două metode şi să ofere o imagine mai completă asupra subiecţilor investigaţi. starea lor de sănătate.3.sesizabilă a abilităţilor de comunicare contribuind la îmbogăţirea limbajului. metoda testelor. proba psihologică. În cercetare am folosit atât metode de culegere a datelor cât şi metode de prelucrare a datelor pe care le voi prezenta succint în continuare:  Observatia a avut drept scop surprinderea unor elemente ale comunicării atât în activitatile liber alese în care copilul se manifesta spontan şi liber mai aproape de ceea ce este mai puţin controlat şi cenzurat. despre relaţiile care există în familie şi despre nivelul cultural al părinţilor.

Eşantionul de conţinut Activităţile liber alese cât şi cele de educarea limbajului au fost adaptate unităţilor de învăţare corespunzătoare temei săptămânii. „Povesteşte cum ţi-ai petrecut vacanţa”.5. jocuri pentru dezvoltarea imaginaţiei „Hai să facem o poveste”. IV. psihic. dintre care 4 fete şi 6 băieţi. lecturi după imagini „ A sosit primăvara!”. având acelaşi nivel de cunoştinţe.Eşantionul de subiecţi În vederea urmăririi obiectivelor şi a verificării ipotezei specifice formulate. 4. „Descoperă unde am greşit”. etc. afectiv. jocuri de realizare a abstractizării şi generalizării: „Cum se numesc toate acestea la un loc”.  Experimentul a constat în măsurarea efectului produs ca urmare a introducerii unuia sau mai multor factori experimentali – spre exemplu utilizarea metodelor specifice fiecărei grupe. jocuri de stimulare a comunicării orale: „Povesteşte ce ai visat”. „Greierele şi furnica”. acelaşi număr de subiecţi şi fiind egale din punct de vedere al vârstei. din punct de vedere fizic. Experimentul se desfăsoară folosind mai multe tehnici: tehnica grupului. Spre exemplu: jocul dramatizare „De-a punguţa cu doi bani”. am cuprins în cercetare un număr de 20 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 7 ani care au frecventat în anul şcolar 2010-2011 grădiniţa. Instrumente de cercetare utilizate    Test de evaluare iniţială Testul pentru cunoaşterea vârstei psihologice a limbajului dupa Alice Descoeudres Test de evaluare finală IV. pe care se experimentează. jocuri de exersare a pronunţiei corecte: „Spune la fel ca mine”. e câştigător!”. jocuri de verificare şi consolidare:” Cine ştie . Grupa experimentală a cuprins un număr de 10 copii cu vârste între 5 şi 7 ani. iar grupa de control tot un număr de 10 copii cu vârste între 5 şi 7 ani.obţine informaţii obiective asupra dezvoltării psihice şi a pregătirii copilului pentru şcoală. de verificare a însuşirii conţinutului poveştii „Fata babei şi fata moşneagului”. dintre care 5 fete şi 5 baieţi. tehnica grupelor paralele (experimentală şi de control). dramatizări „Anotimpurile”. „Ghici la ce cuvânt mam gândit”. .

Etapa constatativă (preexperimentală) În cadrul acestei etape am stabilit cadrul cercetării.. am aplicat testarea situaţiei experimentale şi a tehnicilor de cercetare. am ales metodele şi tehnicile de cercetare. Pornind de la datele cuprinse în aceste evaluari s-a putut face o analiza privind saltul înregistrat de copii pâna la data aplicarii probelor ce au stat la baza cercetarii noastre. Item cu alegere multipla Scrie atâtea liniute câte cuvinte are propozitia si încercuieste cifra corecta: CAPRA MERGE DUPĂ MÂNCARE. Desfăşurarea experimentului V. TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ (Evalueaza cunostintele de limbaj) TEMA: Traista cu povesti 1.CAPITOLUL V.” 2. sireata si da iama la poiata. Item cu raspuns scurt.am înregistrat datele şi am stabilit strategia desfăşurării experimentului. 1. 1 4 5 3. Item de asociere 2p Uneste personajele apartinând aceleiasi povesti: . Evaluarea initiala a constituit punctul de plecare în stabilirea strategiei didactice. am formulat ipoteza şi am alcătuit eşantionul de subiecţi. 1p 1p Completeaza ce lipseste pentru a avea propozitia înteles „Este vicleana.

. copil istet..... sa se vâre în ...” Item de completare 3p Spune ce este fals si ce este adevarat în propozitiile urmatoare: Recunoaste povestea si completeaza verbal ce lipseste: „Era limpede ca afurisita de cotoroanta încerca s-o pacalesca pe ... ........ si apoi ar fi mâncat-o! Numai ca.......... „Scufita Rosie a manâncat lupul...................pentru a o închide acolo!..si se prefacu ca-i natânga si neîndemânatica.. „Alba ca Zapada a ajuns la casa piticilor”. Item cu alegere duala „Fata babei a îngrijit catelusa bolnava si a plecat mai departe”.......... ar fi închis cuptorul si ar fi lasat-o pe biata micuta sa se........ 5....... Caci de îndata ce ar fi fost acolo..” 3p ..4.. îti dadu numaidecât seama ce gânduri cocea.

o carte nouă şi una veche.2 Etapa experimentală În cadrul acestei etape am introdus metode şi tehnici noi în activităţile susţinute la nivelul grupului experimental. Subproba nr. 5.V. fotografia unui batrân şi a unui tânăr. o bucată de hârtie netedă şi una zgrunţuroasă. Acest lucru s-a facut cu scopul de a compara ulterior între ele rezulatele şi scorurile obţinute de copiii cuprinşi în cele două grupe. prin care am vizat următoarele aspecte ale dezvoltării gândirii şi limbajului copiilor: stabilirea asemănărilor/deosebirilor dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte. completarea lacunelor dintr-un text. desenul unei linii drepte şi a uneia curbe. stabilirea unor contrarii fără imagini ale obiectelor. denumirea unor materiale din care sunt confecţionate unele obiecte. 6. Precizez că am acţionat şi la nivelul grupului de control aplicând aceleaşi probe . desenul unui pom înalt şi al unui pom scund. probă ce se poate aplica copiilor de la 2 la 7 ani şi este alcatuită din şapte subprobe. Testul de stabilire a vârstei psihologice a limbajului  adaptat dupa Alice Descouedres. o foaie de hârtie întinsă şi una mototolită. . o minge tare şi o minge moale. imaginea unui copil trist şi a unuia fericit. 9. memorarea unor grupe de cifre. 1: Stabilirea asemănărilor (deosebirilor) dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte Material: 1. 4. 2. am aplicat probe. 7. 3. 8. imitarea unor acţiuni .dar fără a implementa programul de activităţi şi jocuri didactice propus în lucrarea de faţă. denumirea unor culori. am făcut măsurători şi determinări. desenul unei case mari şi al unei case mici.

Subproba nr.    Se va citi rar şi cu accentul necesar. se notează răspunsurile copilului. soarele este foarte…. 4. Ele adună …. Fetele sunt foarte mulţumite auzind cântecele frumoase ale micilor …(păsărele) .(senin. cerul este …. Fetele se grăbesc să se întoarcă …(acasă) . albastru). această casă este mare. 3. haine de ploaie).(mica)    se continuă astfel cu toate celelalte grupe de contrarii. Desfasurare: Spunem copilului (pentru prima grupa de contrarii) „vezi. în timp ce aceasta este….10. două bile de aceeaşi mărime şi culoare una grea şi una usoară care se pun în palmele copilului.Cerul este spintecat de…(fulgere) . Subproba nr. te rog să fii atent.(strălucitor) .. Deodată cerul se întunecă. tu va trebui să ghiceşti şi să spui ce trebuie să fie completat”. Ele roagă pe cineva să le adăpostească în casă deoarece ploua puternic şi nu aveau la ele…(umbrele. Desfasurare: I se spune copilului: „Îti voi spune o povestire. 2: Completarea de lacune într-un text Material: am folosit următorul text: „Este timp frumos. 3: Memorare de cifre şi reproducerea lor Material: am folosit următoarele serii de cifre: 1. 2. Se notează răspunsurile copilului. se acoperă de … (nori) . iar hainele lor erau complet…(ude). se calculează numărul de răspunsuri corecte. 5. Se calculează numărul de răspunsuri corecte. Jana şi Maria se sperie de zgomotul făcut de…(tunete) . 2–4 5–6–3 4–7–3–2 8–4–6–5–9 6–9–2–3–4–8 Desfăşurare: . Jana şi Maria merg să se plimbe pe câmp.(flori) . când eu mă opresc şi nam să stiu ce să spun.

…. 3. 6.(murdar) . 4: Denumirea unor materiale Material de desfăşurare: am folosit următoarele întrebări: 1. 5. pentru seria a V-a primeşte coeficientul 6. Pentru prima serie primeşte coeficientul 2. 4.(ascultator sau cuminte) Se notează de la 0 la 8 în funcţie de numărul de răspunsuri exacte.Se spune copilului: „Fii atent! Îţi voi spune nişte cifre.….   Se prezintă fiecare serie în ritm de comandă de gimnastică. 2. 3. Subproba nr. 6. 5. Se opreşte proba la seria pe care copilul nu reuşeşte să o reproducă deşi i s-a citit de trei ori. nefericit) neascultator .…. 8.….…(trist.….…. cald uscat frumos curat mare uşor vesel . Subproba nr. Performanţa subiectului este egală cu ultima serie realizată corect. pentru seria a IV-a primeşte coeficientul 5.(mic) .(greu) -. 7.(frig sau rece) . Din ce este facută cheia? Din ce este facută masa? Din ce este facută lingurita? Din ce sunt facuţi pantofii? Din ce sunt facute ferestrele? Din ce sunt facute casele? Se consemnează numărul de răspunsuri corecte. pentru seria a II-a primeşte coeficientul 3. Subproba nr. pentru seria a III-a primeşte coeficientul 4. 4. 5: Stabilirea unor contrarii fără obiecte sau imagini ale acestora Material şi desfăşurare: am folosit urmatoarele cupluri contrarii: 1.(ud sau umed) . indispus. 2. 6: Denumirea a 10 culori Material şi desfăşurare: . iar tu le vei repeta imediat ce eu le-am spus”.….(urât) .

3. 9. V. maro. 8. a se apleca. 2. a se ridica. a spăla. 6. a cânta. am prelucrat statistic datele şi am interpretat rezultatele. violet. a arunca. 7: Cunoaşterea sensului unor verbe Desfăşurare : a) Se mimeaza următoarele acţiuni şi se cere copilului să le denumească: 1. 6. a scrie.3. 10. a sări. roz.Se prezintă culorile: 1. 2.experimentală) Este etapa în care am înregistrat rezultatele obţinute de cele două eşantioane de subiecţi. 5. 5. 4. 4. 3. dupa numărul exact de răspunsuri corecte. 6. 7. am stabilit diferenţele. b) se mimează următoarele 6 acţiuni. 4. a se balansa. roşu. Etapa de control (post. gri. a fricţiona. verde. Subproba nr. grupa experimentală şi grupa de control. a respira. albastru Se cere copilului să le denumească şi se notează de la 0 la 10. negru. a împinge a tuşi. 2. cerându-le copilului să le imite şi să le Se consemnează rezultatele care se notează de la 0 la 12 în funcţie de numărul de Evaluarea finala TEST DE EVALUARE FINALĂ . 3. alb. galben. răspunsuri corecte. denumească: 1. 5.

SILABE. SUNETE I1 : Spune mai departe (proba orală) „Ana are ……………” I2 : Reprezintă grafic propoziţia în casetă I3 : Încercuieşte cifra care corespunde numărului de cuvinte din propoziţie „Copiii merg la gradinită” 5 4 I4 : Încercuieşte cuvântul alcătuit din mai multe silabe şi reprezintă silabele în căsuţe COPIL I5 Colorează imaginile în a caror denumire se află sunetul „ r ” GRĂDINIŢĂ 3 1p 1p 1p 1p 1p .(evaluează cunoştinţele dobândite în urma intervenţiei) Cuprinde: I1 item de completare (proba orală) – propoziţii simple şi dezvoltate I2 item subiectiv I3 item obiectiv cu alegere multiplă I4 item obiectiv cu alegere duală I5 item de asociere (tip pereche) – asociere sonoră Punctaj maxim 5 puncte TEST CUVINTE.

examinarea povestirii. Între evaluarea initială şi cea finală. de control G. experimental G. experimentul. cu o frecvenţă de o activitate pe săptămână timp de 10 săptămâni. de control G. VI. conversaţie şi îmbogătire a vocabularului. jocuri didactice pe arii de stimulare a abilităţilor de comunicare. metoda Acvariului. capII). pe langă probele administrate (Testul de stabilire a vârstei psihologice a limbajului) în vederea ameliorării dificultăţilor de comunicare şi achiziţionării de noi abilităţi. Strategia de verificare şi evaluare a rezultatelor obţinute Modalitatea de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute s-a realizat prin introducerea scorurilor în tabele si compararea acestora cu valorile standard ale testelor aplicate. Lotus. în cadrul programului de intervenţie.1. de control Punctaj 10p 6p 9p 5p 16p 8p 21p 9p 24p 12p Procent 100% 60% 90% 50% 80% 40% 70% 30% 80% 40% . S-au analizat pe rând rezultatele (sub forma de punctaje) si s-au interpretat prin analiza comparativa a procentelor obtinute de copiii din cele doua grupuri: experimental si de control. (Anexe) Programul s-a implementat pe durata semestrului II al anului scolar 2010-2011. S-au susţinut un număr de 10 activităţi specifice în care s-au folosit următoarele metode: conversaţia. cvintetul. utilizând în cadrul lor metode şi procedee specifice nivelului de dezvoltare al copiilor (vezi metode utilizate. experimental G. comunicarea rotativă.2. piramida şi diamantul. capIV). metoda Blazonului.VI. turnirul întrebărilor. braistormingul. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor Rezultate obţinute la testul iniţial: Item 1 2 3 4 5 Grupe G. învăţarea în cerc. explicaţia. VI. am desfăşurat o serie de activităţi şi jocuri didactice (vezi eşantionul de conţinut. demonstraţia. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării Pe parcursul programului de intervenţie am folosit în cadrul activităţilor de educarea limbajului. de control G. de control G. exerciţiul. experimental G. experimental G. experimental G.

grupa de control cuprinzând mai mulţi copii proviniţi din medii sociale defavorizate.Interpretarea rezultatelor: Observând tabelul de mai sus putem concluziona asupra următoarelor aspecte. se face media acestor vârste şi se obtine vârsta psihologică a limbajului copilului care poate sau nu corespunde vârstei cronologice. Datorită faptului că asupra grupului experimental s-a acţionat prin aplicarea de metode şi procedee specifice şi s-au realizat activităti. PROBA COEFICIENTUL CORESPUNZĂTOR VÂRSTELOR . Aceste aspecte de diferenţiere se datorează faptului că cele două grupe sunt diferit constituite. la care rata frecventării gradiniţei este scăzută şi asupra cărora nu s-a intervenit prin activităţile care au fost realizate la grupul experimental. se pot observa diferenţe semnificative a procentelor calculate în urma punctajelor obţinute. Rezultate ale testului de stabilire a vârstei psihologice a limbajului Punctajul obţinut la fiecare probă corespunde unei anumite vârste a limbajului (vezi tabelul următor). jocuri didactice cu caracter stimulativ şi de dezvoltare a limbajului.

Cifre 3 3 4 5 5 IV.>V. Lacune 2 3 4 6 8 III.>V. Verbe 4 6 8 9 11 TOTAL 22 29 37 47 58 Prin raportarea vârstei de dezvoltare a limbajului la vârsta cronologică se poate constata că:    dacă vârsta psihologică a limbajului este egală cu vârsta cronologică (V.=V. se poate vorbi de o dezvoltare deficitară a copilului.L.L. denumirea unor culori şi nuante.) se poate dacă vârsta psihologică a limbajului este mai mare decât vârsta cronologică (V.) se dacă vârsta psihologică a limbajului este mai mică decât vârsta cronologică (V. memorarea unor serii de numere.3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani I Contrarii (cu obiecte si imagini) 4 5 6 8 12 II. Culori 2 3 4 6 8 VII. Vâr sta Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba 5 Proba 6 Proba 7 V âr st a Nr ..c Nu me Cro no Coe V Co e V âr Co e V âr Co e V âr Co e Vâ r- Co efi ficie âr . Materii 3 4 5 6 6 V. poate vorbi de o dezvoltare superioară a copilului.L.C. Testul a cuprins 7 subprobe – contrarii pe baza de imagini şi obiecte.C.C. Contrarii (fara obiecte si imagini) 4 5 6 7 8 VI. denumirea unor materiale din care sunt făcute diverse obiecte. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute de cele două loturi mi-a permis să relev diferenţa nivelului de dezvoltare a comunicării şi limbajului copiilor din cele două loturi care nu au beneficiat de aceleaşi condiţii de mediu socio-cultural şi educaţional. completarea lacunelor într-un text.) Acest test a fost aplicat celor 20 de copii preşcolari cu vârste cuprinse între 3 ani şi 7 ani pentru a se stabili vârsta psihologică a limbajului. numirea şi imitarea unor acţiuni. vorbi de o dezvoltare normală a copilului.

P. G.1Rezultatele obţinute la testul de cunoaştere a vârstei psihologice a limbajului de grupa A (grupul de control) În tabelul nr.2 6 8 5 6. A.r t. T.9 5 5 4.1 sunt cuprinse rezultatele obţinute la testul de cunoaştere a vârstei psihologice a limbajului (dupa A. 5 5 5. 5 8 9 7 6 8 6 4 6 5 4 7 5 4 9 5 5. 4. C.5 4 4 5 6 3 4 3 4. P. 7. 2 5 6. 5 5.3 5 5. D. P. 5 5.1 4 5. Vâr Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba 5 Proba 6 Proba 7 V . 3. 8 5. 5 6 6 6 5 7 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 7 6 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4.4 la care media vârstei limbajului este cu 1.7 6 M.5 la care media vârstei limbajului este cu 1. B. Cele mai slabe rezultate s-au obtinut la proba nr.9 4.2 ani. 1 0. 9. 5. Media vârstei cronologice este 6 ani iar media vârstei psihologice a limbajului este 5.1 9 6 12 7 8 6 6 5 8 6 6 5 8 6 5 4 5 4 6 7. E.5 7 4.2 mai mică decât media vârstei cronologice. A. 5 5 6. logi ca 7 7 nt st a fi cie nt 7 st a 6. C.8 TABEL Nr. 5 4. 1.3 mai mică decât media vârstei cronologice şi la proba nr. G. V. 5 fi cie nt 4 5 st a fi cie nt 6 st a fi cie nt 8 sta ci ent 7 6. 5 5. 6. E.4 4. 2. 4 6 6 4 5 4 5 4 5 4 7 5 4 5 5.2 9 6 6. 6 6 6 6 6 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4.6 6 7 5 6 5.C 7 .9 6 6. T.5 5. Descoeudres) de grupa A (grupul de control) format din 10 copii cu vârste cuprinse între 5 şi 7 ani care sunt în primul an de frecventare a grădiniţei. 5 8 10 7 8 12 7 6 7 6 6 8. I.0 4. 8. P.5 4. 5 5.

5 7 7 6.. 7 12 12 7 12 7 11 10 9 6 4 6 7 8. 5 6. 9 6. 9 6.7 7 7 6 7 7 7 5 7 3 5 6. 5 7 7 5.8 7 6. V. 1 5. 0 5.sta Nr . 1 7 7 7 6. M.A .9 7 7 7 7 6. 5 6 6 7 7. 8 6. 5 7 7 7 7 7 7 7 6. 9 8 6 6 6 6 6 5 6 3 5 5.2 8 7 7 8 10 10 8 10 10 10 8. 5 M.A . C. 7 6.5 7 7 7 7 6 5 4 5 6 5 5. 9 11 10 11 10 12 12 10 9 9 12 10. 1 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4. 6 5. 6 F.A . 2 M. Nu me Cro no logi ca Coe nt V st a C oe fi ci en t V âr st a Co e fi cie nt V âr st a Co e fi cie nt V âr st a Co e fi cie nt Vâr sta Co efi ci ent V â r s ta Co efi ci ent V âr st a âr sta Ps i ho lo gi ca a li m ba Ju lui ficie âr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S. 5 T. V. 5 6 5 3 5 5.L . 6 C.2 7 7 7 7 7 7 3 6 5 6 6. 6 V. 9 8 8 8 7 9 8 7 6 4 6 7. 5 5. L. 5 Media 5. 4 7 6.T .9 .. 5 5 3 6 6. 8 6. V. 6 5. crt. 6 7 7 7 6. 1 8 8 8 8 8 8 4 7 6 7 7. 5 G. N.

9 ani iar media vârstei psihologice a limbajului este 6. de control Punctaj 5p 5p 5p 4p 5p 5p 4p 4p 5p 3p Procent 100% 100% 100% 80% 100% 100% 80% 80% 100% 60% .1) s-a înregistrat aceeaşi medie a vârstei psihologice a limbajului ca şi media vârstei cronologice. de control G. Rezultate obtinute la testul final: Item 1 2 3 4 5 Grupe G.TABEL Nr.2 ani. experimental G. experimental G. La o singură probă (nr. Prin parcurgerea activităţilor instructiv-educative la grupa pregătitoare (cele două grupuri studiate) s-a ajuns la obţinerea unor rezultate bune (la grupa de control) şi foarte bune (la grupa experimentală) în ce priveşte nivelul dezvoltării psihice pe toate planurile. de control G. experimental G. de control G. Media vârstei cronologice este 5.2Rezultatele obţinute la testul de cunoaştere a vârstei psihologice de grupa B (grupul experimental) În tabelul nr. Acest lucru ne demonstrează că mediul educativ oferit de grădiniţă copiilor contribuie la dezvoltarea comunicării şi limbajului copiilor. de control G. Din aceste rezultate se constată că media vârstei psihologice a limbajului a grupei B este superioară vârstei cronologice cu o diferenţă de 1 an faţă de grupa A. experimental G.2 sunt redate rezultatele obţinute de grupa B (grupul experimental) format din 10 copii cu vârste cuprinse între 5-7 ani dar care sunt în al doilea an de frecventare a grădiniţei. experimental G.

la grupa de control procentele sunt destul de bune.. la 4 itemi s-au obţinut procente de 100 % ceea ce înseamnă un nivel ridicat de cunoştinţe şi abilităţi de comunicare acumulate. În cadrul grupei experimentale. comparativ cu cele înregistrate la testul inţial. Acest lucru denotă faptul că. la copii care au frecventat grădiniţa în mod regulat dar mai scăzute la cei care au frecventat sporadic. prin procesul de învăţământ.Interpretarea rezultatelor: Proba de evaluare finală a avut 5 itemi a câte un punct fiecare. se înregistrează un progres vizibil atât la grupa experimentală cât şi la grupa de control chiar dacă intervenţia nu a fost aceeaşi provenienţă a copiilor diferite. şi condiţiile socio-culturale de . dacă educatoarea a insistat pe activităţi de educarea alimbajului chiar dacă nu a avut un program de intervenţie bine stabilit şi copiii au frecventat în mare parte grădiniţa.Tabelul de mai sus ne conduce la concluzia că actionându-se asupra subiecţilor în mod frecvent şi organizat. se poate înregistra un mic progres şi în cazul copiilor care provin din medii socio-culturale defavorizate sau care sunt în primul an la gradinită .

Cunoscându-se că dezvoltarea limbajului preşcolarului are la bază experienţa cognitivă a acestuia în relaţiile cu cei din jur li s-a oferit copiilor posibilităţi optime de exprimare liberă, acest lucru realizându-se în orice moment al zilei, de la venirea lui în grădiniţă şi pâna la plecare. Atât în activităţile comune organizate cu grupa de copii, cât şi în cele individuale, accentul s-a pus pe exprimarea copiilor pentru ca limbajul să fie viu, colorat, intonaţia să fie expresivă, astfel încât preşcolarii să-şi însuşească raporturile gramaticale ale limbii, sub aspect morfologic şi sintactic, fonetic şi lexical. Materialul necesar desfăşurării normale a gândirii şi limbajului a fost furnizat de realitate, de povestirile educatoarei, de experienţa de viaţă a copilului, de relaţiile sale cu ceilalţi copii. Ţinând seama că trecerea de la intuitiv la verbal-abstract depinde de bogăţia experienţei intuitiv-actionale, de gradul de elaborare a tipurilor superioare de activitate, de modul în care se asigură achiziţionarea de informaţii, în activităţile desfăşurate cu copiii s-a urmărit cultivarea procesele psihice de cunoaştere: gândirea, limbajul, memoria, imaginaţia, atenţia voluntară etc. Organizarea judicioasă a activităţii de instruire a avut ca urmare dezvoltarea spiritului de observaţie, stimularea permanentă a inteligenţei şi creativităţii copiilor, a independenţei în gândire şi acţiune. De asemenea s-a pus accent pe formarea la copii a deprinderilor de exprimare corectă, stimularea vorbirii coerente şi expresive, prevenirea şi corectarea unor defecte de vorbire, de pronunţie a sunetelor.

S-a urmărit, cum era firesc la această vârstă, dezvoltarea aparatului fono-articular, insistându-se asupra mişcărilor de articulare corectă a sunetelor (fricative, vibrante, velare), precum şi a diftongilor ai, ei, ea, au, corectându-se, în acelaşi timp, tulburările din vorbire a unor copii. Paralel cu această activitate, accentul s-a pus pe dezvoltarea, îmbogăţirea fondului principal de cuvinte care denumesc obiecte utilizate de copil în activitatea cotidiană, acţiuni, calităţi ale obiectelor, noţiuni referitoare la culori, aşezare în spaţiu şi timp. Limbajul a fost abordat într-o viziune integrată, urmărindu-se atât latura receptivă cât şi cea expresivă. De aceea i s-au pus copilului la dispoziţie materiale specifice, care să se constituie într-un mediu educativ şi cultural activ, stimulativ: cărti, caiete şi unelte de scris, ziare, reviste, imagini şi jocuri cu imagini , discuri, dischete, video, computer etc. În toate activităţile comune şi la alegere, copiii au fost antrenaţi în actul verbalizării. Ei au avut permanent ca model conduita verbală a educatoarei, iar acasă, a parinţilor şi a adulţilor din preajmă. Înţelegerea cuvintelor noi şi a expresiilor însuşite în cadrul diverselor activităţi s-a fixat prin activizarea acestora, cerându-se copiilor să le utilizeze în contexte noi. Adeziunea preşcolarilor la o vorbire corectă, din punct de vedere gramatical, a fost privită în relaţie cu formarea deprinderilor de a-şi exprima gândurile într-o comunicare coerentă şi corectă. Astfel s-a avut în vedere, gradat, formarea deprinderilor de vorbire dialogată, exprimarea în propoziţii simple, apoi în propoziţii dezvoltate, a gândurilor, ideilor, sentimentelor, formarea corectă a pluralului, acordul predicatului cu subiectul şi al adjectivului cu substantivul; folosirea corectă a flexiunii verbale şi a celei nominale, cunoaşterea şi folosirea în comunicare a pronumelui de politeţe. Expresivitatea exprimării preşcolarilor a constituit de asemenea, un principal obiectiv al activităţilor de educare a limbajului, deprindere dobândită prin activităţi de povestire, prin lecturi după imagini, prin memorizări sau jocuri didactice. Activităţile libere ale preşcolarilor au creat un climat afectiv de comunicare verbală liberă şi civilizată între copii, au consolidat actul comunicării în formele ei cele mai variate, generate de diversitatea jocurilor, a cântecelor, a exerciţiilor ritmice.

Concluziile cercetării Datorită imbinării armonioase a metodelor tradiţionale cu cele moderne in activităţile de comunicare, am constatat faptul că rolul limbajului şi al comunicării este hotarâtor în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, în îmbogăţirea capacităţii acestuia de a intra în relaţie cu ceilalti copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l stapâni prin explorări, încercări, exerciţii, experimente, în descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi în dobândirea deprinderilor de a învăţa, a fost necesară tratarea interdisciplinară a problemelor. Acest lucru favorizează identificarea unicităţii copilului, cultivarea aptitudinilor lui creative. Corelarea dintre discipline a contribuit şi la stimularea interesului copilului pentru cunoaştere. De acest mediu educaţional au beneficiat copiii din eşantionul al doilea (grupa experimentală) care, sub îndrumarea competentă a educatoarei a completat sau înlocuit în multe

toţi provin din familii organizate în care relaţiile sunt armonioase. În grupa A (grup de control) întâlnim copii cu o dezvoltare a limbajului precară. Rezultatele mai slabe ale copiilor din grupa A au o justificare şi în faptul că din cei 10 copii numai 5 provin din familii organizate. Copiii petrec foarte mult timp în faţa calculatorului şi a televizorului ceea ce îi fac pe parinţi să fie „multumiţi” de interesul pe care îl manifestă copilul şi de faptul că acesta este „cuminte”. lipsei de preocupare a parinţilor de a relaţiona cu copilul. în mare măsură. Este preferat acest gen de activităţi pentru că este comod pentru adulţi ştiindu-i pe copii în siguranţă în locul activităţilor active în care copilul să se dezvolte din punct de vedere psihomotor. Acest lucru are un efect aproape distructiv asupra dezvoltării psihice şi intelectuale a copilului. de a comunica eficient cu el. Am constatat că în ultimii ani vin în grădiniţă copii care prezintă deficienţe mari în comunicare. fiind privat de atenţia. În goana lor după câştiguri materiale uită sau neglijează faptul că acest pui de om are nevoie de caldură. ci sunt datorate. copii care întâmpină mari dificultăţi în comunicarea cu persoanele adulte tocmai din cauza mediului familial în care comunicarea este lăsată pe ultimul plan. deoarece. cel care este în primul an de gradinită şi la care efectul negativ al mediului familial . 3 provin din familii aparent organizate în care relatiile sunt tensionate si 2 provin dintr-un mediu familial monoparental. Unii părinţi consideră că dacă îi oferă copilului mijloace materiale în exces pot substitui lipsa de comunicare şi de afecţiune de care este înconjurat acesta. din cei 10 copii. Aceste relaţii din interiorul familiilor copiilor influentează într-o masură foarte mare comportamentul. în relaţionare şi în dezvoltarea psihomotorie. de afecţiunea şi de interesul adulţilor din preajma sa copilul îşi creează o lume imaginară în care se retrage şi din care va ieşi din ce în ce mai greu.cazuri mediul familial care nu întotdeauna oferă un mediu propice unei dezvoltări normale a personalităţii copilului şi se reflectă îndeosebi în dezvoltarea comunicării şi limbajului. ci din partea unor părinţi care au studii superioare. Aşa cum am mai amintit. de înţelegere şi de atenţie din partea celor mari. Aspectele prezentate mai sus au reieşit din rezultatele slabe obţinute de copiii din primul eşantion. manifestările preşcolarilor atât în relaţiile cu adulţii cât şi în relaţiile cu copiii de vârsta lor. Rezultatele superioare ale copiilor din grupa B (grupa experimentală) sunt justificate şi din analiza mediilor socio-culturale din care provin copiii. Este cu atât mai alarmantă situaţia cu cât am constatat ca această delasare şi atitudine de indiferentă faţă de nevoile copilul nu vine din partea unor părinţi cu un nivel intelectual scăzut. Deficientele constatate în exprimarea şi în pronunţia copiilor nu se datorează unor disfuncţionalităţi somatice.

De asemenea. Presa Universitară 4. Editura Didactica si Pedagogica. Educaţia intelectuală a copilului preşcolar.S. C.Breben.Bocoş. Ruiu.G. B. Integrarea copilului în activitatea şcolară. (2006)..E. (2005).Culegere metodică (1978).este mai pregnant. Bucureşti 7. Bucureşti Clujeană . Editura Polirom 5.Editura Arves 3. Preşcolarul si literatura. Editura Didactică si Pedagogică.Cerghit. (2006). (1997). Metode de învătământ. Gongea.Bradu.Metode interactive de grup. Didactica disciplinelor pedagogice. O altă constatare pe care am facut-o pe baza experienţei acumulate în activitatea desfăşurată cu copilul preşcolar a fost aceea ca acei copii care provin din familii cu mai mulţi copii şi ai căror fraţi au vârste mai mari decât ei au deprinderi şi cunoştinţe mai bogate. Ghid metodic. copilului căruia i se acordă atenţie şi sprijin de către adulţii şi fraţii lui are rezultate foarte bune iar cel care îşi petrece cea mai mare parte a timpului singur în faţa televizorului şi a calculatorului prezintă mari lacune în dezvoltarea limbajului şi al comunicarii. Editura Didactică şi Pedagogică.Cucoş. diminuând în mare masură dezinteresul manifestat de parinţi. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. (2007). Acest fapt se datorează tocmai relaţiilor care există între aceşti copii şi fraţii lor cu un efect benefic atât pe plan cognitiv cât şi pe plan psihomotor şi afectiv. Bucuresti 2. BIBLIOGRAFIE 1. Editura Polirom 6. I.Fulga. M.M.Culegere metodică (1975)..

I. Descoperirea copilului. (1970). L. –xxx. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.Nicola. Bucureşti .Ionescu. Pedagogie Preşcolară. – xxx. Psihologia vârstelor. E. .. Editura Didactică şi Pedagogică. – xxx. E. 1-2/2009. (1993). (1972).Debesse. şcoli Normale.referate.ro www. (1970). Bucuresti 10. Bucureşti. (2001).Gheorghian. Tribuna şcolii.Culegere metodică (1978). 19. Psihologia copilului de la naştere la adolescenţă.consolidare SCOPUL ACTIVITATII: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la caracteristicile anotimpului primăvara şi cunoştinţelor despre sarbătoarea Paştelui. U.ro ANEXE Proiecte didactice PROIECT DIDACTIC GRUPA: mare pregătitoare DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului TEMA ACTIVITATII: „ Cine ştie.(1993).ro www.Ionescu. 3-4/2008. Editura didactica.(2000). Tribuna şcolii. Radu. (2001) Laborator preşcolar. Metodica jocului şi a altor activităţi cu Preşcolarii.. E. M. Cluj. Editura didactica. Cercetarea psihopedagogică. Bucureşti 9.edu. M.Păişi. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 15. M. Editura Didactică şi Pedagogică.Demersuri creative în predare şi învăţtare. 16. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: -să precizeze lunile anotimpului primăvara. Editura Didactică şi Pedagogică. Copii de 5-6 ani. Editura V&I Integral.didactic. Taiban. 17. Bucureşti 18.Adrese de internet www. e caştigător!” MIJLOCUL DE REALIZARE: Joc didactic TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare. (1982).educative în grădiniţă 20.Editura Presa Universitară Clujeană 12. Editura Dacia. nr. Editura Didactică şi Pedagogică.Popescu.8.M. Şchiopu.(1991). Bucureşti 14. Psihologia copilului prescolar – manual pentru clasa a IX-a . Bucuresti 21. Didactica modernă. Nr. 11. M. Programa activităţilor instructiv.Revista Învăţtământului Preşcolar.Montessori. I..Napoca 13.

coş cu ouă vopsite. Ghid metodic .Editura Tehno-Art. ouă încondeiate.puişori). SILVIA BREBEN. să aranjeze în tablou elementele cerute de text.1999. metoda Blazonului. -să construiască. -să raspundă repede şi bine la întrebările concursului. 8 flori de nufăr. -să găsească conţinuturi|idei| cunoştinţe legate de sărbătoarea Paştelui STRATEGII DIDACTICE: a) b) Metode şi procedee:.găină. GEORGETA RUIU. blazoane. -să cânte cu plăcere un cântec de primăvară învăţat anterior. machetă (cu . beţisoare. -să selecteze jetoane cu păsări călătoare. Metode interactive de grup. -să numere corect în limitele 1-10. ouă . 2006 . explicaţia. ghirlandă cu narcise numerotate de la 1 la 7.2001. biletele cu intrebări (vezi Anexa). AURELIA ANA .Editura Arves. GEORGETA RUIU. 3 suporturi. Cunoaşterea mediului inconjurător-Ghid pentru invătământul preşcolar. conversaţia. MIHAELA FULGA. bagheta lui Rilă Iepurilă. Editura Radical. să confecţioneze. ELENA GONGEA. ghicitori. imagini de Paşti şi de Craciun. Jocuri didactice pentru educarea limbajului. BIBLIOGRAFIE: SILVIA BREBAN. stimulente. ELENA GONGEA. metoda Acvariului flori de primăvară confecţionate din hârtie. SMARANDA CIOFLICA. ELENA MATEI. tabloul „Primavara”. metoda Lotus. ghicitorile. creioane colorate. iepuraş de pluş. Mijloace de învăţământ: imagini de primăvară. -sa recite o poezie in concordanta cu mesajul transmis. 3 coşuleţe. indrumător metodic. lipici. jocul didactic.-să deseneze flori specifice primăverii. -să rezolve probleme de adunare cu 1-2 unităţi.

/Unii chiar să ne cântati./Bine toti să vă gânditi./Vreau să-mi spuneţi negreşit:/Ce anotimp a sosit? (primăvara) „Astăzi vreau să-mi arătaţi/Dacă ştiţi să recitaţi. Cand zăpada se topeşte./Vreau chiar să ne desenati./Puteţi să ne povestiti./Să ne spuneţi tot ce ştiţi/Despre mândra primăvară/Care a sosit in ţară. Scăunelele sunt dispuse in semicerc./ Ghiocelul se iveşte. Pregătirea climatului psihoafectiv necesar desfăsurării activitătii.” -conversatia Materiale: -iepuras de plus -cos -oua incondeiate -plic cu scrisoare 3) ENUNTAREA OBIECTIVELOR 4)ANUNTAREA TEMEI “Tema noastră-i mult iubită. alături de ouă incondeiate. cu mult spor/Să-ncepem concursul:”CINE ŞTIE E CÂŞTIGĂTOR!” . şi o scrisoare pentru copii. dar si multe surprize.ndrăgită:/Primăvara mult dorită./De toti copiii e./ Iar pâraiele umflate/Curg la vale inspumate./Fii la noi binevenită!/Hai cu totii./Poate ştiţi să socotiţi.EVENIMENT DIDACTIC 1 1)MOMENT ORGANIZATORIC CONTINUT 2 STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE 3 .Educatoarea aranjează materialul pe 2 măsute in fata copiilor. 2)CAPTAREA ATENTIEI Iepurasul Rilă are in cosuletul său.

-foarfeca. “Hai./Toţi bine -Materiale: Copiii vor extrage de pe ghirlanda cu -biletele Bagheta magică alege un copil care va Materiale: extrage din prima narcisă de pe ghirlandă prima probă a concursului: “Primavara e cuvant./Să vă prind buline-n piept” narcise numerotate de la 1 la 7 câte un biletel. il lipeste pe suprafaţa tabloului şi îi construieşte razele din betişoare.-ai construit. b) Jocul de probă: -expunerea -ghirlanda cu narcise numerotate de la 1-7.5) DIRIJAREA INVĂŢĂRII a)Explicarea jocului: să ne simtim./Primavara-i anotimp. iar ei vor indeplini sarcina cerută. -lipici. Spune câte raze are? Si ce formă. educatoarea va citi continutul acestuia. concursul să-l pornim./Primavara-i mândră floare-/Câte luni aceasta are?/Hai spune-le frătioare!” c)Jocul propriu-zis “Sus pe bolta cea senină Cine oare se iveşte Pe tabloul pregătit? Tu un ………./Să răspundeti toti corect. hartie glasata galbena..” (soare) Copilul decupează după contur. ce culoare Are pe cer mandrul soare?” Materiale: -tablou de primavara. “ Uită-te atent la soare. pe care este conturat un soare’ -ghicitoare -ghicitoare -bagheta magica .

primesc câte un blazon pe care ei trebuie să aseze cât METODA BLAZONULUI Materiale: -jetoane reprezentand pasari METODA BLAZONULUI Materiale: -copaci de hartie. Infrunzeste. un copil ales le va desena si pe tablou. zambile. infloreste Si miresme răspândeste? Caută-l si-l aranjează Si pe tablou ii asează!” (Pomii) “Care oaspeti iar sosesc Si pe boltă se rotesc Căutând cuibu-ndrăgit. mai multe jetoane reprezentând păsări salbatice (calatoare sau nu) . Tu le desenează!” (ghiocei. Ce-n toamnă l-au părăsit? Căutati si-n tablou le-aranjati. lalele. -lipici care trebuie să deseneze cât mai multe -blazoane. dupa cum sunt impartiti in grupuri de cate 4-5. unde doresti. După confruntare. forma rotundă si -betisoare culoarea galbenă. narcise) Copiii sunt impărtiti in grupuri de cate 4-5 si primesc cate un blazon pe flori de primăvară. -creioane colorate.” Copiii. “Care flori de primavară Infloresc la noi in tară? Pe tablou. “Cine oare-nmugureste Cand vremea se incălzeste.Soarele are 10 raze.

berzele. echipa va primi un ouşor. -cos. un copil ales le va desena şi pe tablou.puisorii şi iepuraşii şi. -oua incondeiate. să vedem. 6) OBŢINEREA PERFORMANŢEI Fiecare echipă trebuie să găsească 8 elemente care au legătură cu Paştele( tema principală in cazul METODA LOTUS Materiale: -3 cosulete.el ce surpriză ne-a mai pregătit? Vă veti impărti in trei echipe: mieluseii. -bagheta . ales de către Iepurasul Rilă. rând pe rând. După confruntare. . după ce ne-am jucat JOCUL şi i-am pregătit iepuraşului acest minunat tablou de primăvară. copii. câte un copil de la fiecare echipă. cucul.călătoare.) “Numără câti fluturasi Zboară pe câmpie! Pune trei mai drăgălasi Unde-ti place tie… Spune câti fluturaşi sunt in total?” d) Varianta(complicarea) jocului -blazoane. -fluturi Acum. ratele şi gâstele sălbatice.cocorii.imagini Materiale: -macheta. (Randunica. Pentru fiecare răspuns corect. extrage câte un biletel ascuns si indeplineste sarcina cerută. pelicanii . veţi descoperi surprizele ascunse in iarbă: “Ascultati şi vă gândiţi Şi răspundeţi tot ce stiti!” Pe rând .

metodei abordate.in cel din interior se vor afla “ peştii” si in cel din exterior “pescarii”. v-aţi consultat Şi răspunsuri bune-aţi dat. Să rostim cu voce tare Echipa câştigătoare!” “Iar acum la terminare. Hai să-ntindem hora mare!” Se interpretează hora florilor. . Cate ousoare-aţi câştigat? Hai să numărăm in cor Si să stabilim un scor. Despre iepuraşi. specifice Craciunului si Pastelui. Fiecare “ peşte” trebuie să alcătuiască o propoziţie despre un element specific primăverii( la alegere). roşioare.florile de nufar Metoda Acvariul presupune ca toti METODA ACVARIULUI 7)EVALUARE copiii să se aseze in două cercuri. . 8)INCHEIEREA ACTIVITATII V-aţi gândit. Dar timpul s-a terminat. metoda Lotus). Anexe 1 Cine ştie o poezie Despre ouă rosii. iar pescarul din spatele său va trbui să mărească propozitia cu 2-3 cuvinte. 2)Numără câte ouşoare Se află in coşul iepuraşului Mai pune două.

3)Ce sărbătorim de Paşti? Şi spune acum: în total câte are? 4)Ce semnifică culoarea roşie a ouălor vopsite? 5)Cum se pregătesc oamenii de Paşti? 6)Ce înseamnă mielul tăiat de Paşti? PROIECT DIDACTIC GRUPA: pregatitoare DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului TIPUL ACTIVITĂŢII: Joc didactic .Despre Învierea lui Hristos Să o spună acum frumos.

O4: sa pronunte corect sunetele si cuvintele. demonstratia. jetoane BIBLIOGRAFIE: Aurelia. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul si la sfârsitul activitătii copiii vor fi capabili: O1: să completeze propozitia începută de educatoare cu cuvântul sau cuvintele potrivite . 2 sau 3 cuvinte care întregesc sensul. fiinte. Editura Ion Creanga . coerentă.1978. O3: să-si însusească treptat formele gramaticale ale limbii române printr-o vorbire corectă. explicatia. fise individuale. O2: să formeze propozitii cu un cuvânt dat.TEMA: "Gaseste cuvântul potrivit" SCOPUL: Exersarea gândirii si vorbirii copiilor prin completarea unei propozitii cu 1. actiuni ale oamenilor si copiilor. Bucuresti . Mijloace de învatamânt: imagini reprezentând obiecte. exercitiul. Popa: "Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii". STRATEGII DIDACTICE: a. panou. clară. Metode si procedee: conversatia. b.

-Ce am pronuntat noi? -Astazi vom juca jocul didactic "Gaseste cuvântul potrivit"! ACTIVITATEA COPIILOR 3 Intrarea ordonata a disciplină necesare desfăsurării în bune copiilor în sala de grupa Copiii executa exercitiile 3)ENUNŢAREA SCOPULUI sI A OBIECTELOR OPERAŢIONALE Copiii pronunta cuvintele jetoane. animalelor. "i". expirare pe gură si invers. Copiii formuleaza propozitii scurte dupa imaginile de pe jetoane si dupa un cuvânt dat. jetoane.oamenilor. -Cu ajutorul cuvintelor am format propozitii. "o".EVENIMENT DIDACTIC 1 1)MOMENT ORGANIZATORIC 2)CAPTAREA sI ORIENTAREA ATENŢIEI CONŢINUTUL LUCRĂRII ACTIVITATEA EDUCATOAREI 2 Asigurarea climatului de ordine si conditii a activitătii Introducerea în activitate se va face prin exersarea aparatului particular: -inspirare pe nas. reprezentând obiecte. -se vor pronunta legat. fiinte si a caror imagini se afla pe -Ce am format cu ajutorul cuvintelor? -Noi am pronuntat . "e". cuvinte. vocalele: "a". "u". Se vor prezenta copiilor câteva fenomene. -pronuntarea sunetelor "p" si "b" prin suflarea puternică si exploziva a jetului de aer. pe durata unei singure respiratii. Se va cere copiilor să citească imaginile care reprezinta actiuni ale copiilor.

-Vulpea este sireata (vicleana......4)PREZENTAREA ŞI DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 1. Va raspunde copilul numit........ Vulpea este.... NOULUI CONŢINUT Prin acest joc trebuie să completati o ... să fie corectă.. Copiii raspund: -scolarul învata (citeste......... scrie)... Explicarea jocului propozitie cu cuvântul care se potriveste... Copilul se joacă cu.. .. -mingea. Exemple: Scolarul. .... .. Trebuie să aveti grijă ca propozitia să aibă înteles. lacoma).....

Complicarea iocului Se va propune copiilor să îl ajute pe piticul Barba-Cot să-si completeze cu cuvintele potrivite scurta lui povestioară: "Astazi este o zi frumoasă de . Jocul propriu-zis Se va cere copiilor să continue 3 Mama . 3... Toti piticii au hotarât să.... în pădure.. propozitiilor.... îsi. bunicul. ciripeste.. acasă s-au. copiilor. Cornel se joacă afară. Exemplu: Copiii sunt curajosi. a făcut. 3.. În lipsa lor a venit.. pune... copiii.... ochelarii. Copiii vor respecta OO OOO OOOO Copiii vor completa spatiile libere cu cuvintele potrivite "Deseneaza atâtea cerculete câte cuvinte sarcinile date. . 1....... 5)EVALUARE Piticii când ... 6)ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII Aprecieri generale si individuale... Se vor da cuvintele.. Se vor da cuvintele: copil. copilul. Ea le-a pregătit mâncare. Afară nu mai.. 2. Copiii se iau la întrecere în propozitiile cu alte cuvinte care să le dea formularea înteles.. Copiii vor primi fise individuale: au propozitiile". Mingea este rotundă. . coase o rochita. Pasarica ..1 2 ……. 2. Copiii deseneaza..

O3. cvintetul.de Ion Creanga .C. Mijloace de învatamânt: planse. O5:sa alcatuiasca propozitii cu cuvintele noi din text. I.basme si legende. de a se exprima liber. Metode :. Educarea limbajului in invatamantul prescolar. P). palete cu intrebari( Ce?. .antologie pentru prescolari( coord. O2:sa adreseze intrebari legate de continutul povestii si sa raspunda la acestea. verificarea insusirii continutului povestii „Fata babei si fata mosneagului”. interactive de grup.I . P). „vitrega”.carte cu povestea data. Cand?. Ghid metodic. conversatia. Povesti. cartonase pentru masa (avand inscriptionate literele R. Bucuresti. macheta si piramida si diamantul. Metode . . MINAELA FULGA. STRATEGII DIDACTICE: a. predarea-invatarea reciproca. editata de revista Invatamantul Prescolar.povestirea. SILVIA BREBEN.BIBLIOGRAFIE: DUMITRANA. MAGDALENA. o piramida. Din ce cauza?). „horopsita”. Cum?. b. Editura Arves.PROIECT DIDACTIC GRUPA: pregatitoare DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului TEMA ACTIVITATII:”Fata babei si fata mosneagului”. coronite de lider( avand inscriptionate literele R. explicatia. OBIECTIVE OPERAŢIONALE O1: sa reproduca in rezumat continutul povestii. GEORGETA RUIU. creativ. 1999. Editura Compania. portretul lui Ion Creanga. Bucuresti. De ce ?. povestiri. O4:sa explice cuvintele din text:” sluta”. sa desprinda invatatura povestii pe baza intrebarilor. O8:sa dea exemple de alte povesti scrise de Ion Creanga. siluete reprezentand personajele povestii. ELENA GONGEA. de Ion Creanga MIJLOCUL DE REALIZARE:Repovestirea copiilor TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare-consolidare SCOPUL ACTIVITATII:Dezvoltarea capacitatii copilului de a reproduce continutul unui text narativ.2006. Cine?. C. O6:sa numeasca trasaturile caracteristice ale personajelor principale pe baza faptelor acestora. Anca Buldoaca). 1999. O7:sa stie cine este Ion Creanga.

EVENIMENT DIDACTIC 1 1)MOMENT ORGANIZATORIC CONTINUT STIINTIFIC 2 Asigurarea conditiilor optime necesare desfasurarii activitatii:aerisirea salii de grupa. siluete. Conversatia Materiale: -macheta.Cine este Ion Creanga? -Ce alte povesti si povestiri a mai scris acesta? Educatoarea va povesti pe scurt “Fata babei si fata mosneagului”. de Ion Creanga. scaunelele dispuse in semicerc. Un copil va alege din biblioteca cartea de povesti” Fata babei si fata mosneagului”. pe intelesul copiilor. Conversatia cu siluetele personajelor principale. Se va descoperii macheta povestii. Se vor stimula curiozitatea si dorinta de a povesti si de a arata cele invatate. Povestirea Materiale: -portretul lui Ion Creanga. pregatirea materialului didactic. iar copiii vor fi solicitati sa recunoasca carei povesti le apartin. -carti cu povesti scrise de acesta . Se vor comunica copiilor titlul si autorul povestii”Fata babei si fata mosneagului”. carte de povesti 3)ANUNTAREA TEMEI SI ENUNTAREA OBIECTIVELOR 4)REACTUALIZAREA Se vor comunica obiectivele CUNOSTINTELOR ASIMILATE ANTERIOR 5) DIRIJAREA INVATARII . STRATEGII DIDACTICE 3 2)CAPTAREA ATENTIEI asigurarea ordinii si disciplinei. activitatii.

“vitrega”.sunt copiii care vor expune rezumatul povestii. “horopsita” si vor alcatui propozitii cu acestea pentru o mai buna intelegere a lor. . cuptorul.sunt cei care vor adresa intrebari legate de continutul povestii: -Cine era baba din poveste? Cine muncea cel mai mult in casa? Cine o alunga pe fata mosneagului? Cine ii cere ajutorul fetei mosneagului? -Ce ii spunea baba mosneagului despre fata lui? Ce rasplata primeste fata mosneagului pentru binele facut? -Cum este pedepsita fata babei pentru rautatea ei? -Cand se intoarce fata mosneagului acasa? -De ce este alungata fata mosneagului de acasa? De ce nu se sperie fata mosneagului de “copiii” Sfintei? -Din ce cauza parul. ei vor prezice consecintele PREDAREA-INVATAREA RECIPROCA . De asemenea.sunt copiii care vor explica cuvintele noi din text “sluta”. fantana nu o lasa pe fata babei sa guste din darurile lor? Din ce cauza baba si cu fata ei sunt mancate de balauri? . dupa cum urmeaza: -rezumatorii.prezicatorii.clarificatorii. -intrebatorii.sunt copiii care vor desprinde invatatura povestii pe baza celor expuse de catre colegii lor.Copiii vor fi impartiti in patru grupuri.

.al patrulea vers-format din 4 cuvinte care exprima starea copilului fata de subiect (Ce simti pentru?).format din 3 cuvinte care exprima actiuni (verbe la gerunziu) (Ce face?).faptelor personajelor principale (baba si fata sa.al cincilea vers. mosneagul si fata lui). Copiii 6) OBTINEREA PERFORMANTEI trebuie sa compuna o “poezie” cu 5 versuri fara rima astfel: . Copiii se impart in 2 grupuri.primul vers.cu un singur cuvant ce denumeste subiectul (Cine este?).al doilea vers-2 cuvinte (2 adjective) care definesc caracteristicile subiectului (Ce stii despre mine?). insusirea esentiala a subiectului(Descrie-ma printr-un cuvant!) Educatoarea repeta regula pentru CVINTETUL PIRAMIDA SI DIAMANTUL Materiale: -darurile oferite. . .al treilea vers. iar educatoarea explica regulile. .un cuvant care arata -siluetele personajelor: . .

citindu-le apoi pe rand. Intrebarile sunt urmatoarele: 1) Cine este eroina povestii? ( fata mosneagului) 2) Care sunt personajele negative? (baba si fata ei) 3)Care sunt celelalte personaje care in poveste au darul vorbirii? ( catelusa. parul.fiecare vers compus. Se impart stimulentele dupa merit. fantana. Subiectul poeziei este fata mosneagului. salba de galbeni). pere . Rezumat lucrare licenţă . Educatoarea va nota toate “poeziile” compuse . pahare de argint. placinte. in functie de raspuns. sa aleaga siluetele corespunzatoare si sa completeze piramida. cuptorul) 5) Ce daruri a primit fata mosneagului pentru faptele sale bune? (o lada. 8)INCHEIEREA ACTIVITATII Se apreciaza modul de lucru si cooperare pe echipe. Copiii trebuie sa asculte intrebarile 7) EVALUARE adresate de catre educatoare si apoi .

de a interacţiona cu mediul. . exerciţii. În capitolul doi m-am oprit asupra metodelor specifice folosite în cadrul activitătilor liber-creative cât şi în cele de dezvoltarea limbajului. în îmbogăţirea capacităţii acestuia de a intra în relaţie cu ceilalti copii şi cu adulţii. am formulat obiectivele şi ipoteza. am înregistrat datele şi am stabilit strategia desfăşurării experimentului. atat metodele tradiţionale cât şi cele moderne. am ales metodele şi tehnicile de cercetare. În primul capitol am descris metodele specifice folosite în educarea preşcolarilor. În final am ajuns la concluzia ca datorită imbinării armonioase a metodelor tradiţionale cu cele moderne în activităţile de comunicare. deoarece prin combinarea anumitor metode şi tehnici tradiţionale şi moderne aplicate atât în cadrul activităţilor dirijate. se urmăreşte atât însuşirea de noi cunoştinţe cât mai ales consolidarea cunoştinţelor transmise în vederea educării preşcolarilor şi în pregătirea lor pentru şcoală. încercări.am alcătuit eşantionul de subiecţi şi esantionul de conţinut. M-am oprit asupra acestei teme. am aplicat testarea situaţiei experimentale şi a tehnicilor de cercetare.Am ales lucrarea de licenţă cu titlul “Implicaţii formative ale combinării metodelor tradiţionale şi moderne în educarea preşcolarilor”. În cadrul etapei „metodologia cercetării” am stabilit cadrul cercetării. În capitolul trei am descris importanta utilizării metodelor interactive de grup în educarea preşcolarilor. în descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi în dobândirea deprinderilor de a învăţa. am constatat faptul că rolul limbajului şi al comunicării este hotarâtor în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. cât şi în cadrul activităţilor liber creative.. experimente. de a-l cunoaşte şi de a-l stapâni prin explorări.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->