Sunteți pe pagina 1din 59

CCUURRSS 11

FFIITTOOCCEENNOOLLOOGGIIAA

((FFIITTOOSSOOCCIIOOLLOOGGIIAA))

FFiittoossoocciioollooggiiaa ssiiggmmaattiissttăă ((SSIIGGMMAA SSttaaţţiiuunneeaa IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă ddee GGeeoobboottaanniiccăă MMeeddiitteerraanneeaannăăşşii AAllppiinnăă)) aa ffoosstt ffoonnddaattăă ddee JJoossiiaass BBrraauunn--BBllaannqquueett,, bboottaanniisstt eellvveeţţiiaann,, llaa MMoonnttppeelllliieerr ÎÎnn nnaattuurrăă,, ppllaanntteellee ssuunntt rreepprreezzeennttaattee pprriinn ffiittooiinnddiivviizzii

FFiittooiinnddiivviizziiii aauu::

-- aannuummiittee pprreeffeerriinnttee eeccoollooggiiccee -- aannuummiittee ppoozziiţţiiii ppee ssccaarraa ffiillooggeenneettiiccăă -- ffuunnccţţiiii bbiinnee ddeeffiinniittee îînn rreeţţeelleellee ttrrooffiiccee ffiittooiinnddiivviizziiii ttrrăăiieesscc îînn ffiittooppooppuullaaţţiiii,, ccaarraacctteerriizzaattee pprriinn:: uunniittaatteeaa ddee aarreeaall,, fflluuxx nneessttiinngghheerriitt ddee ggeennee îînnttrree ccoommppoonneennţţii,, aauuttooggeenneerraarree îînn ttiimmpp şşii ssppaaţţiiuu

FFiittooppooppuullaaţţiiaa eessttee nniivveelluull ddee bbaazzăă llaa ccaarree aauu lloocc pprroocceesseellee eevvoolluuttiivvee pprriimmaarree FFiittooppooppuullaaţţiiaa rreepprreezziinnttăă oobbiieeccttuull nneemmiijjlloocciitt ddee ssttuuddiiuu aall ttaaxxoonnoommiieeii FFiittooppooppuullaaţţiiiillee ddiiffeerriitteelloorr ssppeecciiii ssee rreeuunneesscc ppee oo aacceeeeaaşşii ssuupprraaffaaţţăă ffoorrmmâânndd îînn ttiimmpp ccoommuunniittăăţţii vveeggeettaallee,, cceell mmaaii aaddeesseeaa ccuu oo ssttrruuccttuurrăă eevviiddeenntt mmoozzaaiiccaattăă,, aannssaammbblluurrii rreellaattiivv ssttaabbiillee nnuummiittee ffiittoocceennoozzee

FFiittoossoocciioollooggiiaa ((ffiittoocceennoollooggiiaa )) eessttee şşttiiiinnţţaa ccaarree ssee ooccuuppăă ccuu::

-- ssttuuddiiuull ssttrruuccttuurriiii şşii ffuunnccţţiiiilloorr ffiittoocceennoozzeelloorr -- rraappoorrttuull lloorr ccuu mmeeddiiuull bbiioottiicc şşii aabbiioottiicc -- ccllaassiiffiiccaarreeaa ffiittoocceennoozzeelloorr -- eellaabboorraarreeaa pprriinncciippiiiilloorr ddee ffoolloossiirree rraaţţiioonnaallăăşşii ccoonnsseerrvvaarree aa ffiittoocceennoozzeelloorr

TTeerrmmeenn iinnttrroodduuss îînn şşttiiiinnţţăă ddee GGaammss ((11991188))

AAnnaalloogg ccuu tteerrmmeennuull ddee ffiittoossoocciioollooggiiee ffoolloossiitt ddee PPaacczzoosskkii ((11889966))

SSoocciioollooggiiaa şşii BBiioossffeerraa ssuunntt ccllaarr ccoonnttuurraattee,, ffăărrăă aa ffii sseeppaarraattee

BBrraauunn--BBllaannqquueett:: ssiinngguurraa ttrrăăssăăttuurrăă ccoommuunnăă nniiccii uunnaa ddiinnttrree eellee nnuu aarree ccaa oobbiieecctt ssttuuddiiuull uunnoorr ffiiiinnţţee iinnddiivviidduuaallee,, ccii ssttuuddiiuull iinntteerraaccţţiiuunniilloorr ffiiiinnţţeelloorr ccee aallccăăttuuiieesscc ccoolleeccttiivviittăăţţii FFiittoocceennoollooggiiaa aappeelleeaazzăă llaa nnuummeerrooaassee ddiisscciipplliinnee::

-- PPeeddoollooggiiee -- PPeettrrooggrraaffiiee -- GGeeoommoorrffoollooggiiee -- CClliimmaattoollooggiiee -- EEccoollooggiiee ggeenneerraallăă -- EEccoo--ffiizziioollooggiiee -- BBiioocchhiimmiiee -- EEvvoolluuţţiioonniissmm -- MMaatteemmaattiiccăă--iinnffoorrmmaattiiccăă -- TTaaxxoonnoommiiee vveeggeettaallăă

1

SSAARRCCIINNIILLEE FFIITTOOCCEENNOOLLOOGGIIEEII OOffeerrăă iinnffoorrmmaaţţiiii pprriivviinndd ssttrruuccttuurraa ccaalliittaattiivvăă,, ccaannttiittaattiivvăăşşii ppootteennţţiiaalluull bbiioopprroodduuccttiivv aall ffiittoocceennoozzeelloorr ddiisscciipplliinneelloorr ccuu aaccttiivviittăăţţii ddiirreeccttee îînn pprraaccttiiccăă:: ssiillvviiccuullttuurraa,, pprraattoollooggiiaa,, aaggrriiccuullttuurraa,, ffaarrmmaaccoollooggiiaa,, aarrhhiitteeccttuurraa ppeeiissaaggeerrăă,, îîmmbbuunnăăttăăţţiirrii ffuunncciiaarree eettcc

CCoonnttrriibbuuiiee llaa ddeezzvvoollttaarreeaa ddiisscciipplliinneelloorr bbiioollooggiiccee ggeenneerraalliizzaattooaarree ((eevvoolluuţţiioonniissmm,,

SSCCOOPPUULL FFIITTOOCCEENNOOLLOOGGIIEEII

eeccoollooggiiee ggeenneerraallăă eettcc )) UUrrmmăărreeşşttee mmooddiiffiiccăărriillee pprroodduussee îînn mmeeddiiuull îînnccoonnjjuurrăăttoorr,, îînn ggrruuppăărriillee vveeggeettaallee ddee

aaccţţiiuunneeaa ssoocciioo-- şşii tteehhnnoossffeerreeii PPrrooppuunnee mmăăssuurrii mmeenniittee ssăă eevviittee ddeeggrraaddaarreeaa iirreevveerrssiibbiillăă aa ggrruuppăărriilloorr vveeggeettaallee,, ddee

aassiigguurraarree aa ccoonnsseerrvvăărriiii lloorr

OOffeerrăă ssoolluuţţiiii ooppttiimmee ddee ggeessttiioonnaarree aa vveeggeettaaţţiieeii nnaattuurraallee şşii aa cceelleeii ddee oorriiggiinnee aannttrrooppiiccăă,,

aassiigguurrâânndd bbaazzaa şşttiiiinnţţiiffiiccăă ddee rreeccoonnssttrruuccţţiiee eeccoollooggiiccăă ÎÎmmbbooggăăţţeeşşttee şşii ppeerrffeeccţţiioonneezzăă mmeettooddeellee ddee cceerrcceettaarree,, ddee pprreelluuaarree şşii iinntteerrpprreettaarree aa

iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr AAssiigguurrăă ggeessttiioonnaarreeaa gglloobbaallăă aa ssppaaţţiiuulluuii tteerreessttrruu,, pprriinn::

-- ssttuuddiiii ffiittoossoocciioollooggiiccee ccoommpplleexxee ((ssiinnfflloorriissttiiccăă,, ssiinnssttaattiissttiiccăă,, ssiinnssttrruuccttuurrăă,, ssiinneeccoollooggiiee,, ssiinnddiinnaammiiccăă,, ssiinnccoorroollooggiiee)),, -- ssttuuddiiii ppeeiissaaggeerree ((ssiinnffiittoossoocciioollooggiiee,, ggeeoossiinnffiittoossoocciioollooggiiee))

EETTAAPPEELLEE CCEERRCCEETTĂĂRRIIII FFIITTOOCCEENNOOLLOOGGIICCEE

EEttaappaa aannaalliittiiccăă ssuunntt iiddeennttiiffiiccaattee::

 

ssttrruuccttuurraa ccaalliittaattiivvăă,, ccaannttiittaattiivvăăşşii ssppaaţţiiaallăă aa ffiittoocceennoozzeelloorr,,

iinntteennssiittaatteeaa pprreessiiuunniiii aannttrrooppoo--zzooooggeennee,,

ccoorroollooggiiaa ggrruuppăărriilloorr vveeggeettaallee,,

aannaalliizzaa vvaalloorriiii şşii ddiinnaammiicciiii