Sunteți pe pagina 1din 17

Capitolul 1: Prezentare BCR

1.1 Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane


Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create
si reorganizate dupa 1989. La 4 septembrie 1990 datorita Hotararii Guvernului 1048 se
iniinteaza Banca Comerciala Romana! care se va organiza pe baza H.G. nr. 119"! de la
1# noiembrie 1990. Centrala BCR era organizata $n 1# directii de sine statatoare% &irectia
economica si de secretariat! &irectia de inormatica si telecomunicatii interbancare!
&irectia contabilitate! &irectia operatii cu strainatatea si arbitra'! etc.
La 1" noiembrie 1990! presedintele BCR transmite in tara o circulara prin care
anunta ca Banca Comerciala Romana va incepe sa unctioneze cu data de 1 decembrie
1990 si isi va desasura activitatea prin% administratia centrala! sucursalele 'udetene si
sucursala municipiului Bucuresti! iliale si agentii.
(ondata la 1 decembrie 1990 in cadrul procesului de restructurare pe doua niveluri a
sistemului bancar romanesc! BCR a inceput sa unctioneze prin preluarea portoolului de
credite pentru industrie! gestionat anterior de B)R continuand astel o traditie de peste "0
de ani de activitate comerciala.
*n 1990 ! B.C.R. pleaca la drum cu un colectiv de "+00 de anga'ati si 100 unitati in
retea ! cire care se dubleaza in primii " ani de activitate .
,volutia capitalului este poate cel mai important criteriu de apreciere a ortei
inanciare a bancii. .La un capital social subscris de 1# miliarde lei in 1990 ! incep sa se
adauge ondurile constituite ! adica ! capitalul total creste in primii " ani de activitate la
"-- miliarde lei .
BCR oera $ntreaga gama de servicii bancare! incluz.nd solutii de internet ban/ing!
p0one ban/ing si e1commerce. Reteaua bancii cuprinde 24+ de unitati si agentii retail
3pentru persoane izice si micro$ntreprinderi4 $n toate orasele din Rom.nia cu peste
10.000 de locuitori. Clientii corporate 3*551uri si companii mari4 sunt deserviti de 48 de
centre de aaceri dedicate. BCR detine cea mai mare retea nationala de 6751uri si 89:1
1
uri ; peste #.#00 de bancomate si peste 18.000 de terminale electronice operationale la
comercianti pentru eectuarea platilor cu cardul.
9cupa locul% ++# $n 7op 1000 <orld Ban/s! 1"# =n 7op "00 ,uropean Ban/s! 9 $n
7op 100 Cental ,uropean Ban/s.
1.2 Misiunea si obiectivele BCR
5isiunea BCR const> $n a i actorul primordial in realizarea procesului de sus?inere a
economiei reale! prin urnizarea de produse @i servicii bancare competitive.
9biectivul principal $l reprezint> consolidarea pozi?iei de lider $n sistemul bancar intern!
prin implementarea unei culturi a ,Acelen?ei! de a creea @i consolida cultura
organiza?ionala pe principiile managementului calita?ii! ceea ce presupune implementarea
imbunat>?irii continue p.n> la nivel de individ.
&e aceea a ost deinit decalogul valorilor BCR%
1. *ntegritate @i proesionalism $n aaceri
#. Responsabilitate social>
+. ,tica @i deontologie proesional>
4. Rela?ie de parteneriat cu clien?ii
". :ervicii cu valoare adaugat> pentru clien?i
2. &elegare de competen?> @i asumare de responsabilit>?i
-. (leAibilitate @i proactivitate
8. Loialitate @i dedicare
9. :pirit de ec0ip> @i creativitate
10. Competen?> @i dinamism $n promovarea calita?ii
1.3 Subsidiare
BCR ace parte din Grupul BCR care mai include si BCR Banca pentru Locuinte!
BCR 8ensii! :ocietate de 6dministrare a (ondurilor de 8ensii 8rivate :.6.! BCR Leasing
si BCR C0isinau.
#
BCR Banca pentru Locuinte 3BCR BpL4 este subsidiara grupului BCR
specializata $n economisirea si creditarea domeniului locativ $n sistem
colectiv!care a ost lansata $n iulie #008. =n anul #009 a $nc0eiat 1+4.000 de
contracte! $n valoare de +!" miliarde.
BCR B8L este liderul necontestat al pietei $n ceea ce priveste activele totale
3peste "0B4 si noile contracte 3peste -"B4.
BCR 8ensii! :ocietate de 6dministrare a (ondurilor de 8ensii 8rivate :.6. a ost
$niintata $n luna iunie #00-! cu un capital social initial de "0.000.000 R9).
BCR 8ensii a avut o activitate eAtrem de dinamica pe piata pensiilor private din Rom.nia
ce a determinat consolidarea pozitiei companiei pe piata. =n #009! BCR 8ensii a inalizat
preluarea (ondului de 8ensii 6dministrat 8rivat 9mniorte de pe piata pensiilor
obligatorii! si tot $n #009 a intrat pe piata pensiilor acultative prin preluarea (ondului de
8ensii (acultative BCR 8rudent! iar la $nceputul anului #010 a inalizat preluarea
ondurilor de pensii obligatorii 8rima 8ensie si 978.
BCR detine 99!99 B din actiunile BCR 8ensii! :ocietate de 6dministrare a (ondurilor de
8ensii 8rivate :.6.
BCR Leasing :.6. s1a $niintat $n martie #001! ca o completare a oertei de
inantare a Grupului Banca Comerciala Rom.na destinata persoanelor izice!
persoanelor 'uridice si persoanelor izice autorizate! pentru ac0izitionarea
bunurilor de olosinta $ndelungata.
BCR Leasing este controlata $n propor ie de 89!0+B de BCR! $n timp ce (inanciara :6
de ine 10B din capital! iar restul de 0!9-B este detinut de catre persoane izice.
BCR 8artener 5obil! companie prin care BCR pune la dispozitie clientilor
nebancarizati pac0etul :*58LC BCR 3cont curent! card de debit si serviciul de
tranzactionare mobila4! a ost $niintata $n #008. BCR 8artener 5obil reprezinta
noua denumire a Dgood.bee :ervice R9E!$ncepand cu aprilie #01#.
1.4 Sistemul informational al B.C.R.
*n cadrul sistemulul Finstitutie bancaraE inormatia are o importanta decisiva! are
rolul de actor de legatura intre elementele sistemului. 8rin intermediul sistemului
+
inormational se asigura luAul continu al inormatiilor bancare! se realizeaza
valoriicarea acestora! cu eicienta ceruta de catre actorii decidenti implicati in
activitatea bancara.
Banca Comerciala Romana beneiciaza de o te0nologie avansata pentru tranzactiile
valutare spre si din Romania prin :<*(7 prin 5arc0antsBan/ o Caliornia si prin
sistemul 5oneGGram.
Capitolul 2 : Structura r!anizatorica a BCR
Banca comerciala dispune de o structura organizatorica speciica. ,ste un element de
organizare propriu ce serveste atat delurarii nemi'locite a proceselor bancare cat si
inaptuiri managementului acestora.
9rganigrama sucursala BCR 7abacari!(agaras
&iagrama de relatii intre compartimentele unei sucursale BCR
&irector eAecutiv
Hona consiliere
retail
Consiliere
zona rapida
Consiliere
clienti micro
Casierie
4
9rganigrama BCR
:tructura actionariatului
Consiliere
Clienti 5icro
Hona rapida
Hona consiliere
retail
"
,GB Ceps Holding GmbH 3societate detinuta
100B de ,rste Group Ban/ 6G prin ,GB Ceps
Beteiligungen GmbH4
9+!#2890"B
:*( 9ltenia 2!"8884+B
6ctionari persoane 'uridice rom.ne 3inclusiv
:*( 5untenia si :*( Banat1Crisana care detin
cate o actiune iecare 4
0!001480B
6lti actionari 3persoane izice4 0!140--#B
2.1 Reteaua de unitati a BCR.
Reteaua de unitati a bancii este ormata din #9# unitati! dintre care%
1 41 sucursale 'udetene! in orasele resedinta de 'udet
1 #"1 alte unitati 3sucursale! agentii4 amplasate pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2 Conducere BCR
*nca in 199- s1a stabilit ca vor privatiza cinci banci cu capital de stat! unde intra si
Banca Comerciala Romana.
8rin noul 6ct constitutiv! supraveg0erea! administrarea si coordonarea activitatii
bancii sunt delegate de actionari unui Consiliu de :upraveg0ere ormat din - membri! "
propusi de catre 6868:! iar # de catre reprezentantii celor cinci :ocietati de *nvestitii
(inanciare.
"dunarea !enerala a "ctionarilor
o 6G6 este organul de conducere a bancii si reprezinta totalitatea
actionarilorI
o 6G6 ordinara delibereaza si ia 0otarari cu privire la%
1:ituatiile inanciare anuale! considerand rapoartele prezentate de
6dministratori si 6uditorul (inanciar! Comitetul de Remunerare! Comitetul de
6udit si Conormitate si de alte comitete ale Consiliului de :upraveg0ereI
2
16legerea si revocarea 6dministratorilor! 8resedintelui si
Jicepresedintelui Consiliului de :upraveg0ere! prin vot secretI
1:tabilirea remuneratiei 6dministratorilorI
1:trategia si 8lanul de 6aceri! 7intele (inanciare! 8lanul de :tructurare a
*nstitutiei si 8rocedurile de 5ediuI
16probarea Regulamentului 6G6.
Consiliul de Suprave!#ere
o :upraveg0erea! administrarea si coordonarea activitatii Bancii sunt
delegate Consiliului de :upraveg0ere de catre 6G6.
o ,ste ormat din - membri 36dministratori4! numiti pe perioade de trei
ani! cu posibilitatea de a i alesi pe noi perioade de trei ani.
o 6dministratorii nu pot i membri ai Comitetului ,Aecutiv! directori
eAecutivi! salariati sau consultanti ai Bancii.
o :e intruneste lunar. 6tunci cand este necesar! pot i convocate sedinte
speciale.
,ste ormat din%
6ndreas 7R,*CHL 1 8resedintele Consiliului de :upraveg0ere
5anred <*55,R 1 Jicepresedintele al Consiliului de :upraveg0ere
Herbert KCR6),L 1 5embru
Bern0ard :86L7 1 5embru
(lorin 89G9)6RC 1 5embru
5i0ai (ercala 1 5embru
7udor Ciurezu ; 5embru
-
Comitetul $%ecutiv
o ,ste alcatuit din 2 membri% 8resedintele ,Aecutiv al Bancii si "
Jicepresedinti ,Aecutivi. 5embrii Comitetului ,Aecutiv sunt salariati ai
Bancii .
o 5embrii Comitetului ,Aecutiv nu vor accepta nici un post! sarcina sau
unctie care ar intra in conlict cu responsabilitatile sau sarcinile unctiei
lor in Banca.
o Comitetul ,Aecutiv pune la dispozitia Consiliului de :upraveg0ere toate
materialele si documentele necesare pentru desasurarea activitatii
acestuia. 5embrii Comitetului ,Aecutiv pot participa in calitate de
invitati la sedintele Consiliului de :upraveg0ere.
o 5embrii Comitetului ,Aecutiv si directorii eAecutivi nu pot conduce alte
banci sau societati comerciale! nu pot i administratori sau manageri ai
altor banci sau societati comerciale! altel decat cu autorizarea Consiliului
de :upraveg0ere si ca reprezentanti ai Bancii.
,ste ormat din%
&ominic BRCM):,,L: 1 8resedinte ,Aecutiv
9ana 8,7R,:CC1 Jicepresedinte ,Aecutiv
5artin NL98,L1 Jicepresedinte ,Aecutiv
Helmut0 Larl H*)7R*)G,R 1 Jicepresedinte ,Aecutiv
<olgang :CH9*:<9HL 1 Jicepresedinte ,Aecutiv
Capitolul 3 : Clienti BCR
8
6stazi ! clientii au devenit mult mai inormati despre ce trebuie sa le oere piata .
)ecesitatea calitatii serviciului este o problema reala pentru urnizorii de servicii
inanciar1bancare . Bancile trebuie sa monitorizeze nivelul serviciului si sa se asigure ca
acesta este suicient de ridicat pentru a capta interesul clientului pentru oerta bancara.
Calitatea serviciilor si continuitatea in oerta de produse si servicii vor a'uta la cresterea
idelitatii clientilor ! acestia iind astel mai putin tentati sa evalueze alternativa utilizarii
serviciilor concurentei
*n anul 19"0 a avut loc orientarea pe client! ceea ce a insemnat concentrarea pe
cerintele clientilor. Gri'a principala era de a identiica necesitatile si dorintele clientilor!
astel intreprinderile sa vina in intampinarea acestora la cel mai inalt grad de satisacere a
clientilor.
Conceptul sustine ca solutia atingerii de catre o organizatie a obiceiurilor propri
consta in determinarea nevoilor si dorintelor clientilor vizati si in urnizarea satisactiei
asteptate intr1un mod mai eicient si mai operativ decat concurenta.
3.1 &ipuri si cate!orii de clienti
Clientii pot i impartiti! din punct de vedere dupa statutul lor 'uridic in doua categorii%
persoane 'uridice si persoane izice. 8ersoanele 'uridice pot i! la randul lor grupate in
unctie de orma de proprietate! orma 'uridica de organizare si tipul de activitate
economica 3aaceri4. 5a'oritatea conturilor in Romania sunt detinute de catre persoane
'uridice.
Capitolul 4 : "naliza S'& la nivelul (ntre!ii or!anizatii
Puncte tari:
8ersonal caliicat si dinamic I
Grup inanciar integratI
9
:istem inormational on1line I
8roduse adaptate segmentelor de populatie I
Calitate ; calitatea este principiul undamental care ne g0ideaza $n activitatea
noastra zilnica I
9rientarea catre client ; discutam cu clientii nostri! $ntelegem nevoile lor si ne
dedicam $ndeplinirii acestora $ntr1o maniera responsabila! prin oerirea unor
produse si servicii adecvate I
8roesionalism si integritate ; BCR spri'ina un climat $n care primeaza conduita
bazata pe etica si proesionalism I
Puncte slabe:
:erviciul *7 nu este $n totalitate eAternalizat I
6mplasarea proasta a sucursalei I
portunitati:
Recunoastere internationala a realizarilor acute $n scurt timp I
Relatii cu numeroase banci internationale pentru a oeri clientilor mai multe
servicii internationale I
8opularitatea de care se bucura $n 7ransilvania! iind o banca la nivel local care
s1a dezvoltat I
"menintari:
8rogresul te0nologic I
Competitia acerba I
10
Lipsa $ncrederii diverselor clase de populatie $n sistemul bancar din Rom.nia I
Capitolul ) : ferte si sevicii bancare.
).1 ferta de produse a BCR
Banca Comerciala Romana a ost si ramane disponibila sa oere clientilor sai toata
gama de servicii cu speciic bancar ce se practica pe piata interna .
8aleta larga a activitatilor bancii ! structura clientilor sai si acoperirea tuturor zonelor
geograice cu unitati proprii ii dau acesteia caracterul de banca universala .
9erta de produse si servicii devine pentru banca principalul mi'loc de mentinere a
cotei de piata cucerite si a interesului unui numar cat mai mare de clienti .
Banca are pac0ete adecvate de produse ! care trebuie sa tina seama de caracteristicile
si categoria clientelei sale . Banca are in vedere companiile mari si clienti strategici !
agentii economici cu activitate de eAport ! intreprinderile mici si mi'locii ! activitatea de
retail.
Banca are in vedere ca partenerii sai sa beneicieze ! in primul rand ! de produsele si
serviciile de baza 3depozite ! credite si garantii ! decontari ! consultanta 4 asigurand astel
principalele grupe de cerinte ale clientilor pe termen scurt ! termen mi'lociu si lung .
7oate produsele si serviciile bancare isi au importanta lor ! dar creditul ramane
principalul produs oerit de banca .
Banca Comerciala Romana pune un accent deosebit pe inantarea economiei reale si
pe spri'inirea procesului de restructurare prin abordarea de credite atat pentru importul!
de ec0ipamente ! te0nologie ! materii prime si materiale ! cat si pentru eAportul de
produse manuacturate .
Banca este acceptata de un numar important de agenti de garantare a creditelor pentru
eAport si lucreaza in conditii normale cu organismele internationale% B*R&! B,R&! B,*.
11
B.C.R. a contribuit la inantarea activitatii de productie in mai multe sectoare economice !
si in deosebi in industrie ! a carei creditare este masurata in proportie de #O+ prin unitatile
teritoriale ale bancii .
&esc0iderea si dezvoltarea pietei inanciare din Romania si intrarea in circuit a noilor
instrumente inanciare cum sunt cambia ! biletul la ordin si cecul ! sunt un bun prile'
pentru banca de a1si eAtinde activitatea in mod corespunzator si pentru a contracta noi
relatii cu partenerii sai de aaceri .
7ipul de servicii oerite de banca este oarte important . *n general ! bancile oera
doua tipuri dierite de servicii %
1 serviciul Po singura dataP este o tranzactie asigurata 3 de eAemplu ! procurarea de valuta
straina4 . 8ersoana va veni la sucursala va procura valuta ! apoi va pleca I acesta este
sarsitul tranzactiei I
1 serviciul Pde relatie P 1 la care clientul va utiliza serviciul respectiv in mod repetat 3 de
eAemplu ! Contul curent % clientul va desc0ide contul si1l va olosi pentru a depune si a
retrage bani 4. Cu ocazia olosirii unui serviciu se pot indica si altele care ar putea i utile
clientului . 6cest tip de serviciu asigura perpetuarea relatiilor cu banca .
).2 Produse si servicii oferite de Banca Comerciala Romana:
o C"S$&" *$ +",R- . /C#eia si!urantei dvs. 0/
B.C.R. pune la dispozitia clientilor sai ! un serviciu bancar modern 1 caseta de valori 1
prin intermediul careia se pot pastra in conditii de siguranta deplina %
1 titluri si 0artii de valoare 3actiuni ! obligatiuni ! certiicate de depozit! bilete de
ordin ! etc.4 I
1 bilete de banca si valuta cas0 I
1 obiecte de arta ! colectii numismatice ! etc. I
1 bi'uterii I
1 documente de valoare si inscrisuri oiciale 3testamente ! manuscrise ! certiicate de
proprietate 4 I
1 obiecte ara valoare determinata I
1 alte valori .
1#
o M1,&- C"S2 . /"ccesibil 3 comod 3 eficient 3 si!ur 0/
8rin serviciul 5CL7* C6:H !B.C.R. oera clientilor sai ! persoane 'uridice! conort si
leAibilitate in relatia cu Banca .
6vanta'ele olosirii acestui serviciu %
8latiti un abonament dierentiat corespunzator serviciului de care aveti nevoie.
Conortul si economisirea timpului beneiciind de legatura electronica cu Banca la
orice ora si din orice colt al tarii.
6ccesarea unor inormatii inanciar1bancare vitale pentru succesul aacerilor
clientilor.
:iguranta si conidentialitatea operatiunilor .
9perativitatea ! prin eAecutarea in acceasi zi a ordinelor de plata primate.
Gratuitate la instalarea sot1ului ! asigurarea service1ului si instruirea
utilizatorului.
9bs % &ocumentele de decontare in original se pot ridica oricand de la Banca.
B.C.R. pune la dispozitia clientilor sai o oerta larga de carduri ! cu dierite destinatii !
pentru care clientii pot opta in unctie de nevoile si necesitatile lor .
o B.C.R. ofera cardul +-S" in 3 variante :
a4 B.C.R. J*:6 CL6:*C
Cardul de debit ! embosat ! emis in lei pentru persoane izice! ce poate i utilizat oriunde
pe teritoriul Romaniei .
b4 B.C.R. J*:6 BC:*),::
Cardul de debit ! embosat ! emis in valuta 3C:&4 destinat irmelor ai caror anga'ati
calatoresc in strainatate ! in interes de aaceri .
c4 B.C.R. J*:6 *)7,R)67*9)6L
Card de debit ! embosat ! emis in valuta 3C:&4 pentru persoane izice ! ce poate i utilizat
oriunde in tara si in lume .
1+
o Serviciul Mone45ram
:erviciul 5oneGGram reprezinta cea mai rapida ! sigura si comoda cale de a trimite si
primi bani de pe tot globul in doar cateva minute .
5oneGGram este pus la dispozitie in mai mult de 1+" de tari si ne da posibilitatea de a
primi sau a trimite bani in numerar ! oriunde in lume in doar 10 minute . 8entru a ace
trimiterea mai personala ! putem adauga gratuit un mesa' de 10 cuvinte .
*n Romania ! B.C.R. este singurul agent 5oneGGram .
o Cecurile
C,CCL B6)C6R *) J6LC76
Cecul bancar in valuta se poate emite de B.C.R. pentru plata marurilor si seviciilor
importate ! iar cecul emis in strainatate poate i utilizat pentru onorarea eAporturilor de
maruri si servicii.
C,CCL &, C6L679R*, 65,R*C6) ,Q8R,:
Cecul de calatorie 6merican ,Apres este o modalitate dintre cele mai sigure de a avea
la dispozitie bani in strainatate .6cest cec poate i presc0imbat in numerar la cele mai
multe banci din lume ! la un curs general al monedelor . *n :C6 si in alte tari cecul poate
i olosit direct ca mi'loc de plata ! dar poate i presc0imbat usor oriunde in lume in
monede

o *irect debit
5odalitate de plata prin care banca ac0ita ! pe baza autorizarii prealabile date de
client ! platile cu caracter de regularitate ! a caror suma nu este dinainte cunoscuta
3intretinere ! teleon ! c0irie 4
:erviciul implica eAistenta unui acord intre %
1 platitor si beneiciar I
1 platitor si banca I
1 beneiciar si banca .
o Produse de economisire
14
8entru a veni in intampinarea dorintelor clientilor de a economisi surplusul de
lic0iditati de care dispun ! lei sau valuta ! B.C.R. oera o gama variata de depozite .
o *epozite la termen
in lei ! pe termen de 1 ! + ! 2 ! 9 si 1# luni si in valuta ! pe termen de + ! 2 !
9 si 1# luni .
C,R7*(*C67,L, &, &,89H*7 in lei ! pe termen de + si 2 luni ! cu
dobanda iAa pe intreaga perioada a depozitului ! boniicata la scadenta
depozitului .
o Produse de investitii
C,R7*(*C67, &, 7R,H9R,R*,
9era venituri mai substantiale decat depozitele la termen plasamentul minim iind de
100 milioane ! cu o scadenta variabila in general de + luni .
:,RJ*C** &, CC:79&*,
9era posibilitatea investirii surplusului de onduri ale clientilor ! in pac0ete de actiuni !
pe baza oertelor publice ! intermediate de societatile de valori mobiliare .
Credite pentru autoturisme
:e acorda pentru cumpararea de autoturisme noi din productia interna sau de import de la
distribuitorii autorizati .
1 termen " ani I
Credite pentru bunuri de folosinta indelungata
:e acorda pentru ac0izitionarea de mobilier ! produse electronice ! aparate mena'ere !
calculatoare etc.
1 termen + ani I
1 suma maAima 1 8" sau 100B din pretul bunului care se cumpara .
Credite pentru sanatate
:e acorda pentru plata unor tratamente medicale .
1 termen 1# luni I
1"
1 suma maAima 1 100B din costul tratamentului .
Credite pentru invatamant
:e acorda pentru ac0itarea taAelor de inscriere si continuare a studiilor in dierite orme
de scolarizare .
1 termen 1# luni I
1 suma maAima 1 100B din c0eltuielile de scolarizare .
Credite pentru nevoi temporare
:e acorda pentru acoperirea c0eltuielilor ocazionate de diverse evenimente din viata
amiliei .
1 termen 20 zile de acordare I
1 suma maAima 1 venitul net .
o "lte servicii oferite de BCR
:erviciul de transer valutar prin merc0ants ban/.
,ste adresat clientilor persoane izice ! permite primirea sumelor in valuta trimise in :C6
si canada ! ara a i necesar ca destinatarul sa aiba cont desc0is la banca .
7ranzactii de sc0imb valutar .
Cele mai rentabile operatiuni de sc0imb valutar.
Cocluzii
Banca Comerciala Romana 3BCR4! membra a ,rste Group! este cel mai important
grup inanciar din Rom.nia! incluz.nd operatiunile de banca universala 3retail! corporate
R investment ban/ing! trezorerie si piete de capital4! precum si societatile de proil de pe
piata leasingului! managementului activelor! pensiilor private! a bancilor de locuinte si a
serviciilor bancare prin teleonul mobil. BCR este banca )r.1 $n Rom.nia dupa valoarea
activelor 3peste 12 mld ,CR4! banca )r.1 dupa numarul de clienti si banca )r.1 pe
segmentele de economisire si creditare. BCR este cel mai valoros brand inanciar din
12
Rom.nia! dupa gradul de $ncredere al clientilor si dupa numarul celor pentru care BCR
este principala institutie cu care ac ban/ing.
Concluzia care se desprinde din eAperienta celor #0 ani de activitate a bancii este
aceea ca pe ondul situatiei generale a societatilor comerciale si institutiilor care au
colaborat si colaboreaza cu Banca Comerciala Romana ! balanta clientilor veniti si a celor
plecati inclina permanent in avoarea clientilor veniti.
9 evaluare atenta a perspectivei urmatorilor ani ! duce la concluzia ca relatiile B.C.R.
cu clientela sa se vor eAtinde ! prestatiile vor i mai diversiicate si mai bune calitativ !
ceea ce va determina o crestere in continuare a numarului de clienti si a conturilor
desc0ise la unitatile proprii .
1-